Med nærværende 4. udgave af Børsretten II Notering, oplysningspligt, overtagelsestilbud og markedsmisbrug er

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med nærværende 4. udgave af Børsretten II Notering, oplysningspligt, overtagelsestilbud og markedsmisbrug er"

Transkript

1 s BØRSRETTEN II Notering, oplysningspligt, overtagelsestilbud og markedsmisbrug h g a n e n e p Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen A N ø b d e Co rs Fon g O SD vns han AQ c MX nha OMX c Ex Køben e i d Køb OMX The Nor N o h r a d v i c Co ns F n o p h n a d e gen sbørs A/S II 4. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 Børsretten II

3 Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen Børsretten II Notering, oplysningspligt, overtagelsestilbud og markedsmisbrug Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011

4 Paul Krüger Andersen og Nis Jul Clausen Børsretten II 4. udgave, 1. oplag 2011 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Scandinavian Book, Århus Printed in Denmark 2011 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax: Jurist- og Økonomforbundets Forlag

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Introduktion Kapitel 1. Børsintroduktion og Børsemissioner Børsen som finansieringskilde Internationalisering af børsretten Handel med danske aktier i udlandet Betingelser for udenlandske selskabers optagelse til handel på et dansk reguleret marked Gensidig anerkendelse af prospekter Hvilke regler anvendes i forbindelse med udenlandske selskabers optagelse til handel? Motiver til notering Adgangen til kapitalmarkedet Generationsskifte Vækstselskaber Det blå stempel Betydningen af aktiernes likviditet Minoritetsbeskyttelse og markedskontrol Afgivelse af indflydelse Særlig om investeringsbanker/venturefonde og børsintroduktion Omkostninger ved at være noteret Skattemæssige forhold Betingelser og procedure Regelgrundlaget Introduktionsproceduren. Oversigt Betingelser for notering Optagelse til handel og officiel notering

6 Indholdsfortegnelse Selskabet skal være egnet til optagelse til handel og notering Krav til selskabets størrelse og levetid Spredning af aktierne Aktierne skal være frit omsættelige Særlig om prospektet Regelgrundlaget Prospektets indhold og form Offentliggørelse og godkendelse De ansvarlige for prospektet. Erklæringer/verifikation Særligt om prospekt- og emissionsansvar Prospektansvar Ansvar i forbindelse med selskabsmeddelelser Nærmere om Finanstilsynets godkendelse af prospektet Undtagelser fra prospektpligt Kapitalforhold og kursfastsættelse Aktiekapitalstørrelse og kursfastsættelse Kursfastsættelsen og emissionsformer Overtegning Aktiestørrelse Omkostninger ved børsintroduktion GXG Markets et reguleret marked First North en alternativ markedsplads Reguleringen Optagelseskrav Prospekt eller virksomhedsbeskrivelsen Certified Adviser Ophør af notering Going private Lovgrundlaget Ophør af forudsætningerne for notering Sletning som følge af strukturændringer Going private Sletning med henblik på ophævelse af de børsretlige forpligtelser og rettigheder Flytning til et andet reguleret marked Sletning som sanktion Identitetsskifte Minoritetsbeskyttelse og sletning

7 Indholdsfortegnelse Særligt om børsemissioner Indledning De selskabsretlige regler De børsretlige regler Kapitel 2. Oplysningsforpligtelse Oplysningsforpligtelsens funktion Forskellige typer oplysningspligt Regler om oplysningsforpligtelse Værdipapirhandelsloven Børsens oplysningsforpligtelser for aktieudstedere Oplysningspligtens anvendelsesområde Aktieudstedernes oplysningsforpligtelse Pligten til informationsgivning Interne regler Outsourcing Investorrelationer Rådgivere mv Intern viden Generelle krav Eksempler Korrektionspligt Forventninger til fremtiden Oplysningspligt i særlige tilfælde Rettigheder knyttet til aktier mv Generalforsamling Udstedelse af værdipapirer Ændringer i bestyrelse, direktion og revision Aktiebaserede aflønningsprogrammer Nærtstående parter Køb og salg af et selskab eller aktiviteter Ændring af identitet Notering på andre børser mv Finanskalender Oplysninger til Børsen alene Offentliggørelsestidspunkt Samtidighedskravet selektiv videregivelse Lækager og rygter Udsættelse af offentliggørelsestidspunktet Offentliggørelsesmåden

8 Indholdsfortegnelse Udformning af selskabsmeddelelser Handel med egne aktier Særlig oplysningspligt Interne regler Regnskabsmæssige oplysninger Årsrapporten Årsregnskabsmeddelelse Delårsrapporter Periodemeddelelser Ledende medarbejderes handler indberetningspligt og offentliggørelse Anvendelsesområde Indberetningspligtige Indberetningspligten og offentliggørelse Storaktionærernes oplysningsforpligtelse Offentliggørelsespligtens indtræden og omfang Offentliggørelsestidspunkt og måde Investeringsanalyser og anbefalinger Anvendelsesområde Indholdsmæssige krav Kapitel 3. Majoritetsovertagelse og overtagelsestilbud Sondringen majoritetsovertagelse/overtagelsestilbud De økonomiske og juridiske problemstillinger i forbindelse med overtagelsestilbud A market for corporate control Børsretlige og selskabsretlige problemstillinger Tilbudspligt efter Vphl Begrundelse for reglen Hvornår er der tilbudspligt? Overdragelse af kontrol Overtagelsespligten Tilbudsdokument. Pligtmæssige og frivillige tilbud Godkendelse og offentliggørelse af tilbud Forholdet til selskabslovens indløsningsregler Ændring af tilbud Tilbagekaldelse af tilbud og konkurrerende tilbud Undtagelser fra tilbudspligten Fjendtlige overtagelser og forsvar herimod Problemstilling og begreb

9 Indholdsfortegnelse Forsvar mod fjendtlige overtagelser Sondringer Vedtægtsbestemmelser og ejerkonstruktioner Kapitalændringer Erhvervelse af egne aktier Forhøjelse af udbytte Etablering af forpligtelser, der aktualiseres ved overtagelsesforsøg Defensiv sammenslutning Ikke-juridiske foranstaltninger Selskabsledelsens loyalitetspligt og bestyrelsens redegørelse. Aftaler om bonus mv Ledelsen skal varetage aktionærernes interesser Bestyrelsens redegørelse Aftaler om bonus mv Kapitel 4. Markedsmisbrug insiderhandel og kursmanipulation Begreber og begrundelse Anvendelsesområde Intern viden og insidere Intern viden Personkredsen Insidere Forbud mod insiderhandel Selve forbuddet Undtagelser fra forbuddet, jf. Vphl 35, stk Værdipapirhandlere Medvirken til insiderhandel Underretningspligt ved mistænkelige transaktioner Identifikation af kunder Juridiske personers handel Kinesiske mure Handel med egne aktier Retspraksis Forbud mod videregivelse af intern viden Selve forbuddet Selektiv videregivelse Retspraksis Modvirkning af markedsmisbrug Interne regler handel og videregivelse De omfattede virksomheder mv

10 Indholdsfortegnelse Indhold Generelt Indhold Handel Handelsvindue Indhold Videregivelse Interne regler egne aktier Insiderlister Spekulationsforbud Forbud mod kursmanipulation Kursmanipulerende handlinger Udbredelse af oplysninger Transaktioner og handelsordrer Indikatorer på kursmanipulation Accepteret markedspraksis Selve forbuddet Retspraksis Bilag Bilag 1 Bekendtgørelse nr. 298 af 13. april 2011 af lov om værdipapirhandel mv. (uddrag) Bilag 2 Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EC for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering (uddrag) Bilag 3 Kommissionens forordning (EF) nr. 2273/2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer og stabilisering af finansielle instrumenter Bilag 4 Bekendtgørelse nr. 224 af 10. marts 2010 om storaktionærer. 519 Bilag 5 Bekendtgørelse nr. 223 af 10. marts 2010 om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over euro 534 Bilag 6 Bekendtgørelse nr. 222 af 10. marts 2010 om prospekter ved offentlige udbud mellem euro og euro af visse værdipapirer Bilag 7 Bekendtgørelse nr. 221 af 10. marts 2010 om overtagelsestilbud Bilag 8 Bekendtgørelse 220 af 10. marts 2010 om udstederes oplysningsforpligtelser

11 Indholdsfortegnelse Bilag 9 Bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser Bilag 10 Bekendtgørelse nr af 11. oktober 2007 om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret markedspraksis (Bekendtgørelse om markedsmisbrug) Bilag 11 Bekendtgørelse nr af 4. september 2007 om betingelserne for officiel notering af værdipapirer Bilag 12 NASDAQ OMX Copenhagen A/S, Regler for udstedere af aktier, 1. juli Litteraturfortegnelse Domsregister Stikordsregister

12

13 Forord Forord Forord Med 4. udgaven af Børsretten II Notering, oplysningspligt, overtagelsestilbud og markedsmisbrug er der foretaget en ajourføring og revision af 3. udgaven fra 2008 under hensyn til ny lovgivning og anden regulering, praksis og litteratur inden for bogens emnekredse. Børsretten II beskæftiger sig med den materielle børsret, herunder noteringsbetingelser, prospektkrav, de noterede selskabers og andres oplysningsforpligtelse, overtagelsestilbud og tilbudspligt, samt markedsmisbrug i form af insiderhandel og kursmanipulation. Bogen bør læses i sammenhæng med Børsretten I Regulering, markedaktører og tilsyn, som udkom i sin 4. udgave i januar Børsretten I fokuserer primært på en række reguleringsmæssige aspekter af børs- og kapitalmarkedsretten og på den formelle børsret, herunder reglerne for markedsaktørernes organisation og virksomhedsudøvelse samt tilsyn og sanktioner. For at lette læsningen af de to bøger i sammenhæng omfatter stikordsregisteret bagerst i nærværende bog begge fremstillinger. Nærværende 4. udgave af Børsretten II er baseret på de regler, som er vedtaget inden 1. maj 2011, og den praksis og litteratur, som var offentliggjort på dette tidspunkt. Materiale fremkommet efter 1. maj 2010 er kun undtagelsesvis medtaget. Som ved de tidligere udgaver er bogens systematik og afgrænsning fastlagt af os i fællesskab, ligesom vi har gennemset og kommenteret vore respektive kapitler. Nis Jul Clausen har udarbejdet introduktionen samt kapitel 2 og 4, mens Paul Krüger Andersen har udarbejdet kapitel 1 og 3. Vi takker institutsekretærerne Linda Andersen og Tinna Meyer, Juridisk Institut, Aarhus Universitet for korrekturlæsning. Stud.jur. Anne Bøgholm Wind, Syddansk Universitet og cand.merc.jur. Peter Krüger Andersen takkes for udarbejdelse af bogens registre mv. Aarhus og Odense, august 2011 Paul Krüger Andersen & Nis Jul Clausen 13

14

15 Introduktion Introduktion Introduktion Børsretten betegner i nærværende sammenhæng den samlede regulering, der er gældende for udstedelse og omsætning af værdipapirer optaget til notering og/eller handel på et reguleret marked eller andet form for markedsplads, som er undergivet en særlig regulering. Denne regulering kan betegnes som den materielle børsret. De væsentligeste emner, som henhører under den materielle børsret, er reglerne om betingelserne for notering af værdipapirer og prospektkrav, om udstedernes og andres oplysningsforpligtelse, om overtagelsestilbud og tilbudspligt, samt reglerne om insiderhandel og kursmanipulation. Herudover omfatter børsretten de særlige regler om organisation, virksomhedsudøvelse mv. gældende for de af markedets virksomheder, som ikke er undergivet anden særlig regulering, samt det særlige tilsyn der er gældende for disse virksomheder og markedet. Man kan betegne denne regulering som den formelle børsret. I dette perspektiv og i nærværende fremstilling er den væsentligste del af den danske børsretlige regulering at finde i lov om værdipapirhandel mv., og de regler som er udstedt med hjemmel heri. I Børsretten I Regulering, markedsaktører og tilsyn, 4. udg har vi behandlet de emnekredse, som henhører under den formelle børsret. De emner, som henhører under den materielle børsret, behandles i nærværende fremstilling: Børsretten II Notering, oplysningspligt, overtagelsestilbud og markedsmisbrug. De to fremstillinger bør læses i sammenhæng, idet det er sigtet med fremstillingerne at give et samlet billede af den gældende børsretlige regulering. I en børsretlig fremstilling er værdipapirhandelsloven (bekendtgørelse nr. 298 af 8. april 2011af lov om værdipapirhandel mv., jf. bilag 1 med uddrag af loven) den centrale lov. Denne lov indeholder såvel regler om organisatoriske krav, virksomhedsudøvelse mv. til værdipapirmarkedets virksomheder som materielle regler om udstedelse og omsætning mv. af noterede og ikkenoterede værdipapirer. Loven er herved ganske omfattende og regulerer mange og forskelligartede forhold, der indgår i et kompliceret samspil. Reglerne om de finansielle virksomheder, som virker som formidlere og rådgivere vedrørende værdipapirhandel, findes hovedsagelig i lov om finansiel virksomhed (bekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011af lov om finansiel virksomhed). 15

16 Introduktion Som følge af at værdipapirhandelsloven er en rammelov, indeholder den en lang række bemyndigelsesbestemmelser. Tilsvarende gør sig gældende for lov om finansiel virksomhed. Detailreglerne fastsættes i bekendtgørelsesform, primært af Finanstilsynet. Til bekendtgørelserne udsteder Finanstilsynet i stigende grad vejledninger. Værdipapirmarkedets privatretligt organiserede virksomheder, herunder i nærværende sammenhæng ikke mindst det regulerede marked NASDAQ OMX Copenhagen A/S (i det følgende betegnet Børsen), er i selve værdipapirhandelsloven tillagt en vis kompetence til at udstede regler, ligesom Børsen kan fastsætte regler på privatretligt grundlag. 1 Pr. 1. august 2011 er der udstedt følgende bekendtgørelser og andre regelsæt af særlig betydning i nærværende børs- og kapitalmarkedsmæssige sammenhæng (de med kursiv markerede regelsæt omtales i nærværende fremstilling, mens de øvrige er behandlet i Børsretten I): Bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr. 811 af 30. juni 2011 om værdipapirhandleres udførelse af ordrer, Bekendtgørelse nr. 748 af 28. juni 2011 om hvilke instrumenter der er omfattet af lov om værdipapirhandel mv., udover dem der er nævnt i lovens 2, stk. 1, Bekendtgørelse nr. 768 af 27. juni 2011 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel, Bekendtgørelse nr. 346 af 15. april 2011 om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter, Bekendtgørelse nr. 345 af 15. april 20011om risikomærkning af investeringsproduktet, Bekendtgørelse nr. 186 af 8. marts 2011 om anvendelse af administrative bødeforelæg på det finansielle område, Bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om forretningsorden for Fondsrådet, Bekendtgørelse nr af 25. november 2010 om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder, Bekendtgørelse nr af 30. august 2010 om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet samt om klageadgang (delegationsbekendtgørelsen), Bekendtgørelse nr. 690 af 23. juni 2010 om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, 1. Nærmere om børsretten som juridisk disciplin og om den børsretlige regulering, se i det hele Børsretten I kapitel 1 og 2. 16

17 Introduktion Bekendtgørelse nr. 224 af 10. marts 2010 om storaktionærer (bilag 4), Bekendtgørelse nr. 223 af 10. marts 2010 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over euro (bilag 5), Bekendtgørelse nr. 222 af 10. marts 2010 om prospekter ved første offentlige udbud mellem euro og euro af visse værdipapirer (bilag 6), Bekendtgørelse nr. 221 af 10. marts 2010 om overtagelsestilbud (bilag 7), Bekendtgørelse nr. 220 af 10. marts 2010 om udstederes oplysningsforpligtelser (bilag 8), Bekendtgørelse nr. 977 af 20. oktober 2009 om digital kommunikation, Bekendtgørelse nr. 965 af 30. september 2009 om god skik for finansielle virksomheder, Bekendtgørelse nr. 369 af 16. maj 2009 om registrering mv. af fondsaktiver i en værdipapircentral, Bekendtgørelse nr. 277 af 3. april 2009 om opgørelse af kvalificerede andele Bekendtgørelse nr af 10. oktober 2008 om short-selling, Bekendtgørelse nr. 458 af 13. juni 2008 om, med hvilke clearingcentraler og betalingssystemer der kan indgås aftaler med retsvirkning i henhold til værdipapirhandelslovens 57, stk. 1, og 57 b, stk. 1 og 2, Bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser (bilag 9), Bekendtgørelse nr af 17. oktober 2007 om ophævelse af bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik, Bekendtgørelse nr af 12. oktober 2007 om delegation af beføjelser til OMX Den Nordiske Børs Københavns og Dansk Autoriseret Markedsplads A/S, Bekendtgørelse nr af 10. oktober 2007 om indberetning af transaktioner med værdipapirer, Bekendtgørelse nr af 11. oktober 2007 om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret markedspraksis (bekendtgørelse om markedsmisbrug) (bilag 10), Bekendtgørelse nr af 11. oktober 2007 om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer, Bekendtgørelse nr af 4. september 2007 om betingelserne for officiel notering af værdipapirer (bilag 11), 17

18 Introduktion Bekendtgørelse nr. 475 af 30. maj 2007 om udarbejdelse af delårsrapporter for noterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (delårsrapportbekendtgørelsen), Bekendtgørelse nr. 440 af 11. maj 2007 om hvilke fysiske og juridiske personer der kan udføre tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirhandel på erhvervsmæssigt grundlag uden tilladelse efter lov om finansiel virksomhed, Bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler, Bekendtgørelse nr. 769 af 5. juli 2006 om, hvilke betalingssystemer der er omfattet af Danmarks Nationalbanks overvågning, Bekendtgørelse nr. 986 af 4. oktober 2004 om værdipapirhandlere der driver et alternativt handelssystem, Bekendtgørelse 1032 af 5. december 1996 om tidsfrister for at gøre retten til automatisk pant og betalingsforbehold gældende mv. Vejledninger udstedt af Finanstilsynet: Vejledning nr. 56 af 30. juli 2011 til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsproduktet, Vejledning nr. 55 af 18. juli 2011 til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel, Vejledning nr. 23 af 15. april 2011 til bekendtgørelse om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter, Vejledning nr. 2 af 5. januar 2011 om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper) og krav til godkendelse af ejere af kvalificerede andele, Vejledning nr. 37 af 12. maj 2010 til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder, Vejledning nr. 86 af 13. oktober 2009 til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, Vejledning af 27. februar 2009 for behandling af prospekter for værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked og ved offentlige udbud af værdipapirer, Vejledning nr af 16. april 2008 til bekendtgørelse om overtagelsestilbud, Vejledning nr af 19. december 2007 til bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler, Vejledning nr til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelse, 18

19 Introduktion Vejledning nr af 27. juli 2005 om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper) og krav til godkendelse af ejere af kvalificerede andele, Vejledning nr af 7. juni 2005 til bekendtgørelse nr. 307 af 28. april 2005 om prospekter ved første offentlige udbud mellem euro og euro af visse værdipapirer, Vejledning nr af 7. juni 2005 til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over euro. Regelsæt udstedt af NASDAQ OMX Copenhagen A/S: Regler for udstedere af aktier, 1. juli 2010 (bilag 12), Regler for udstedere af obligationer, 1. juli 2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser, 1. juli 2009, Regler for covered warrents og certifikater, 29. september 2008, Regler for udstedere af andre værdipapirer, 1. juli 2008, NASDAQ OMX Member Rules, version 1.3, March 2011, First North Nordic Rulebook, 4 April Andre regler: Anbefalinger for god selskabsledelse, april 2010, Komitéen for god Selskabsledelse Uddrag af Kommissionens Forordning (EF) Nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EC for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering er optrykt som bilag 2, og Kommissionens Forordning (EF) Nr. 2273/2003 om gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer og stabilisering af finansielle instrumenter er optrykt som bilag 3. 19

20 20

BØRSRETTEN I. Regulering, markedsaktører og tilsyn. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. o p. c Co ns F. r a. e p. e Co. a n. b d.

BØRSRETTEN I. Regulering, markedsaktører og tilsyn. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. o p. c Co ns F. r a. e p. e Co. a n. b d. s BØRSRETTEN I Regulering, markedsaktører og tilsyn h g a n e n e p Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen A N ø b d e Co rs Fon g O SD vns han AQ c MX nha OMX c Ex Køben e i d Køb OMX The Nor N o h r a

Læs mere

Bind 2 Indholdsfortegnelse

Bind 2 Indholdsfortegnelse Bind 2 Indholdsfortegnelse Forord 11 Indledning 15 Bekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014 af lov om værdipapirhandel m.v. 27 afsnit i Indledende bestemmelser kapitel 1 Værdipapirhandel 27 kapitel 1A Kommunikation

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN G-E-CGads Forlag København 1993 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indføring 13 1. Indledning 13 2. Fremstillingens formål 14 3. Emnets afgrænsning 16

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

FINANS SELSKABSRET. Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

FINANS SELSKABSRET. Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller FINANS SELSKABSRET Samspillet mellem SELSKABSRET og KAPITALMARKEdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lennart Lynge Andersen og Peer Schaumburg-Müller

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Erhvervsmægleres opgaver og ansvar

Erhvervsmægleres opgaver og ansvar HANS HENRIK EDLUND RASMUS MEHL Erhvervsmægleres opgaver og ansvar JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Erhvervsmægleres opgaver og ansvar Håndbog for erhvervsmæglere Hans Henrik Edlund og Rasmus Mehl Erhvervsmægleres

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JAKOB JUUL-SANDBERG Forbedringer - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jakob Juul-Sandberg Forbedringer energibesparende foranstaltninger i lejeretlig

Læs mere

Lov om tjenesteydelser i det indre marked

Lov om tjenesteydelser i det indre marked Lov om tjenesteydelser i det indre marked Med kommentarer af Katrine Mulvad Thomsen Sigrid Floor Toft Thor Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om tjenesteydelser i det indre marked med kommentarer

Læs mere

FOR JURIDISK RÅDGIVNING

FOR JURIDISK RÅDGIVNING M A R I E J U L L S Ø R EN S EN GOD SKIK FOR JURIDISK RÅDGIVNING En retlig standard JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG God skik for juridisk rådgivning en retlig standard Marie Jull Sørensen God skik for

Læs mere

Praktisk Børsret. Den 5. december 2012 Børsretlig compliance. v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015. David Moalem, advokat, Ph.D.

Praktisk Børsret. Den 5. december 2012 Børsretlig compliance. v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015. David Moalem, advokat, Ph.D. Praktisk Børsret Den 5. december 2012 v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015 David Moalem, advokat, Ph.D. 2 Fire spørgsmål på programmet 1 Hvorfor bruge krudt på børscompliance? 2 Hvem har ansvaret for at

Læs mere

Markedsmisbrugsforordningen. EU Forum 25. marts 2015

Markedsmisbrugsforordningen. EU Forum 25. marts 2015 Markedsmisbrugsforordningen EU Forum 25. marts 2015 Baggrund/Formål Revision af markedsmisbrugsdirektivet fra 2003 Forbud mod insiderhandel Forbud mod kursmanipulation Formål er at øge investorbeskyttelsen

Læs mere

JØRGEN DALBERG-LARSEN. Retssociologiske og retsteoretiske artikler. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JØRGEN DALBERG-LARSEN. Retssociologiske og retsteoretiske artikler. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JØRGEN DALBERG-LARSEN Retssociologiske og retsteoretiske artikler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen Perspektiver på ret og retsvidenskab Retssociologiske og retsteoretiske artikler

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

B0rs- og kapitalmarkedsret

B0rs- og kapitalmarkedsret Erik Werlauff B0rs- og kapitalmarkedsret I Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2005 Forkortelser XI Kapitel 1. Kapitalmarkedets retsgrundlag, tjenesteydere og myndigheder 1. Bors- og kapitalmarkedsreglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven og lov om forsikringsformidling 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven og lov om forsikringsformidling 1) L 155 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven og lov om forsikringsformidling. (Etablering af alternative markedspladser og gennemførelse

Læs mere

Persondataloven og sagsbehandling i praksis

Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling i praksis 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling

Læs mere

Nye regler i 4. kvartal 2010

Nye regler i 4. kvartal 2010 Kvartalsnyt, marts 2011 Nye regler i 4. kvartal 2010 Vedtagne love I 4. kvartal 2010 er der vedtaget følgende love på Finanstilsynets område: Lov nr. 1553 af 21. december 2010 om ændring af lov om betalingstjenester,

Læs mere

TOMAS KRÜGER ANDERSEN PRIVATE EQUITY TRANSAKTIONER, AFTALER OG REGULERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

TOMAS KRÜGER ANDERSEN PRIVATE EQUITY TRANSAKTIONER, AFTALER OG REGULERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag TOMAS KRÜGER ANDERSEN PRIVATE EQUITY TRANSAKTIONER, AFTALER OG REGULERING Jurist- og Økonomforbundets Forlag PRIVATE EQUITY Transaktioner, aftaler og regulering Tomas Krüger Andersen PRIVATE EQUITY Transaktioner,

Læs mere

E-Handelsloven. med kommentarer

E-Handelsloven. med kommentarer E-Handelsloven med kommentarer This page intentionally left blank Jakob Plesner Mathiasen, Niels Bo Jørgensen & Johan Schlüter E-Handelsloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003 E-Handelsloven

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

First North-selskaber og informationsforpligtelsen

First North-selskaber og informationsforpligtelsen First North-selskaber og informationsforpligtelsen til markedet af Nis Jul Clausen 1. First North Denmark en markedsplads for handel med værdipapirer Den daværende OMX Københavns Fondsbørs nu NASDAQ OMX,

Læs mere

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold PETER BLUME & JENS KRISTIANSEN Persondataret i ansættelsesforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Persondataret i ansættelsesforhold Peter Blume & Jens Kristiansen Persondataret i ansættelsesforhold

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

SEBASTIAN HOUE - BESKATNING CO 2 I ET EU-RETLIGT OG NATIONALT PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

SEBASTIAN HOUE - BESKATNING CO 2 I ET EU-RETLIGT OG NATIONALT PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG SEBASTIAN HOUE CO 2 - BESKATNING I ET EU-RETLIGT OG NATIONALT PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG CO 2 -beskatning i et EU-retligt og nationalt perspektiv Sebastian Houe CO 2 -beskatning i et

Læs mere

H ELLE B ØDKER M ADSEN. Privatisering. og patientrettigheder. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

H ELLE B ØDKER M ADSEN. Privatisering. og patientrettigheder. Jurist- og Økonomforbundets Forlag H ELLE B ØDKER M ADSEN Privatisering og patientrettigheder Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Bødker Madsen Privatisering og patientrettigheder Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Privatisering

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Arbejdsmarkedspension 2009

Arbejdsmarkedspension 2009 Arbejdsmarkedspension 2009 1 This page intentionally left blank 2 Mads Bryde Andersen & Jens Kristiansen Arbejdsmarkedspension 2009 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 3 Arbejdsmarkedspension 1. udgave,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16. Fremsat den 30. marts 2016 af Troels Lund Poulsen. til

Forslag. Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16. Fremsat den 30. marts 2016 af Troels Lund Poulsen. til Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16 Fremsat den 30. marts 2016 af Troels Lund Poulsen Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Børs- og kapitalmarkedsret

Børs- og kapitalmarkedsret Børs- og kapitalmarkedsret This page intentionally left blank Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff Børs- og kapitalmarkedsret 4. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 Børs- og kapitalmarkedsret

Læs mere

Peter Blume. Persondataretten. nu og i fremtiden. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Peter Blume. Persondataretten. nu og i fremtiden. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Peter Blume Persondataretten nu og i fremtiden Jurist- og Økonomforbundets Forlag Persondataretten nu og i fremtiden Peter Blume Persondataretten nu og i fremtiden databeskyttelsesretlige overvejelser

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Kommunale forsyningsselskaber J U R IST- OG ØKONOM FOR BU N DETS FOR L AG Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret. Kommunale

Læs mere

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl BØRN i familie- og socialretten nell rasmussen jane røhl Børn i familie- og socialretten Nell Rasmussen og Jane Røhl Børn i familie- og socialretten Nyt Juridisk Forlag 2014 Nell Rasmussen og Jane Røhl

Læs mere

RET OG DIGITAL FORVALTNING

RET OG DIGITAL FORVALTNING Peter Blume & Hans Christian Spies RET OG DIGITAL FORVALTNING MED LOV SKAL MAN DIGITAL FORVALTNING BYGGE Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kan et forvaltningsområde i det hele taget digitaliseres? Kan

Læs mere

Klimaændringer i juridisk perspektiv

Klimaændringer i juridisk perspektiv Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Klimaændringer i juridisk perspektiv J U R IST- OG ØKONOM FOR BU N DETS FOR L AG Klimaændringer i juridisk perspektiv Marlene

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om aktieselskaber, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER Jeppe Brinck-Jensen Morten Rosenmeier Jens Schovsbo Tine Sommer Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ansattes immaterielle rettigheder Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier,

Læs mere

ÆNDRING AF VÆRDIPAPIRHANDELSLOVEN DEN 3. JULI 2016 SOM FØLGE AF MARKEDSMISBRUGSFOR- ORDNINGEN

ÆNDRING AF VÆRDIPAPIRHANDELSLOVEN DEN 3. JULI 2016 SOM FØLGE AF MARKEDSMISBRUGSFOR- ORDNINGEN 9. JUNI 2016 ÆNDRING AF VÆRDIPAPIRHANDELSLOVEN DEN 3. JULI 2016 SOM FØLGE AF MARKEDSMISBRUGSFOR- ORDNINGEN MARKEDSMISBRUGSFORORDNIN- GEN Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16.

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for indberetning af ledende medarbejderes handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af værdipapirhandelslovens ("VPHL")

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Udskillelse og sammenlægning af kommunale aktiviteter

Udskillelse og sammenlægning af kommunale aktiviteter LINE MARKERT, KLAVS V. GRAVESEN PER TIMMERMANN & MERETE PILEGAARD MELIN Udskillelse og sammenlægning af kommunale aktiviteter JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Udskillelse og sammenlægning af kommunale

Læs mere

REGELSTATEN STUDIER I OFFENTLIG POLITIK. Væksten i danske love 1989-2011 MADS LETH FELSAGER JAKOBSEN PETER BJERRE MORTENSEN

REGELSTATEN STUDIER I OFFENTLIG POLITIK. Væksten i danske love 1989-2011 MADS LETH FELSAGER JAKOBSEN PETER BJERRE MORTENSEN STUDIER I OFFENTLIG POLITIK REGELSTATEN Væksten i danske love og bekendtgørel ser 1989-2011 MADS LETH FELSAGER JAKOBSEN PETER BJERRE MORTENSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Studier i offentlig politik

Læs mere

Praktisk Børsret Markedsmisbrugsforordningen. 1. Overordnet overblik over Markedsmisbrugsforordningen Anvendelsesområdet...

Praktisk Børsret Markedsmisbrugsforordningen. 1. Overordnet overblik over Markedsmisbrugsforordningen Anvendelsesområdet... Praktisk Børsret Markedsmisbrugsforordningen - Overblik over hvad der er nyt Den 5. december 2012 København, den 26. maj 2016 David Moalem, advokat, Ph.D. 2 Indhold 1. Overordnet overblik over Markedsmisbrugsforordningen...3

Læs mere

Ledende medarbejdere og nærtstående til disses transaktioner

Ledende medarbejdere og nærtstående til disses transaktioner Ledende medarbejdere og nærtstående til disses transaktioner Indhold Nærtstående til ledende medarbejder og storaktionærindberetninger... 1 Ledende medarbejdere og nærtstående til disses transaktioner...

Læs mere

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Salling Bank A/S OG A/S Vinderup

Læs mere

Fokus på insiderhandel

Fokus på insiderhandel Praktisk Børsret Nye transparensregler & Den 5. december 2012 Fokus på insiderhandel v/ partner David Moalem, ph.d. Computershare - Konference den 17. juni 2015 David Moalem, advokat, Ph.D. To budskaber

Læs mere

Lov om kollektive afskedigelser

Lov om kollektive afskedigelser Lov om kollektive afskedigelser 2. udgave Med kommentarer af Lene Court-Payen Mette Klingsten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om kollektive afskedigelser med kommentarer Lene Court-Payen og Mette

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

NIKOLAJ NIELSEN RETTEN TIL ET HJEM. Ejendomsret, privatliv og forsørgelse JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

NIKOLAJ NIELSEN RETTEN TIL ET HJEM. Ejendomsret, privatliv og forsørgelse JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG NIKOLAJ NIELSEN RETTEN TIL ET HJEM Ejendomsret, privatliv og forsørgelse JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retten til et hjem Ejendomsret, privatliv og forsørgelse Nikolaj Nielsen Retten til et hjem Ejendomsret,

Læs mere

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE Den danske models rækkevidde Jurist- og Økonomforbundets Forlag Insidere og outsidere den danske models rækkevidde Trine P. Larsen (red.) Insidere og outsidere

Læs mere

Ret, privatliv og teknologi

Ret, privatliv og teknologi Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

JETTE THYGESEN. Emballage afgift. i miljø- og afgiftsretlig belysning. JuriST- og ØkoNomforbuNdETS

JETTE THYGESEN. Emballage afgift. i miljø- og afgiftsretlig belysning. JuriST- og ØkoNomforbuNdETS JETTE THYGESEN Emballage afgift i miljø- og afgiftsretlig belysning JuriST- og ØkoNomforbuNdETS forlag Emballageafgift i miljø- og afgiftsretlig belysning 1 2 Jette Thygesen Emballageafgift i miljø- og

Læs mere

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Dagens program 1. Hvad er Finanstilsynets rolle på kapitalmarkederne? 2. dan arbejder Finanstilsynet i praksis med en 27-sag?

Læs mere

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling Jørgen Da lberg -L a r sen MæglINg, Ret og samfund Perspektiver på mægling JuRISt- og økonomforbundets forlag Jørgen Dalberg-Larsen Mægling, ret og samfund Perspektiver på mægling Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

INTERNE REGLER for HANDEL MED VÆRDIPAPIRER i ENALYZER A/S

INTERNE REGLER for HANDEL MED VÆRDIPAPIRER i ENALYZER A/S J.nr. 6458-7 EN/ml Dok 000089 INTERNE REGLER for HANDEL MED VÆRDIPAPIRER i ENALYZER A/S 1. Formål, værdipapirer. 1.1. Disse regler har til formål at sikre, at reglerne om handel med aktier mv. i Enalyzer

Læs mere

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Vedtægter og ejeraftaler Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff Vedtægter og ejeraftaler med tjeklister

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Manglende meddelelser på hjemmesiden... 2 1.2 Tidspunkt for offentliggørelse af årsrapport...

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Beretning fra Fondsrådet

Beretning fra Fondsrådet FONDSRÅDET Beretning fra Fondsrådet 2004 finanstilsynet årsrapport 2004.indd 1 08-06-2005 09:41:34 FONDSRÅDET Fondsrådet København, juni 2005 ISBN: 87-7985-027-8 ISSN: 1397-4572 Fondsrådets årsberetninger

Læs mere

Køb og salg af virksomheder og aktier

Køb og salg af virksomheder og aktier PER VESTERGAARD ANDERSEN Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser, værdiskabelse og værdioptimering JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Peter

Læs mere

Udsteders håndtering af intern viden under afholdelsen af en generalforsamling

Udsteders håndtering af intern viden under afholdelsen af en generalforsamling Finanstilsynet 19. september 2011 J.nr. 6376-0297 ROE/JCS Udsteders håndtering af intern viden under afholdelsen af en generalforsamling Nærværende notat tager sigte på at klarlægge det materielle indhold

Læs mere

OFFENTLIG OPGAVE PÅ KONTRAKT

OFFENTLIG OPGAVE PÅ KONTRAKT KARSTEN NAUNDRUP OLESEN OFFENTLIG OPGAVE PÅ KONTRAKT JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Offentlig opgave på kontrakt Karsten Naundrup Olesen Offentlig opgave på kontrakt Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Forvaltningsrettens grundprincipper

Forvaltningsrettens grundprincipper Grethe Wilmoes & Winnie Vestergård Forvaltningsrettens grundprincipper Håndbog for børn og unge-området Jurist- og Økonomforbundets Forl ag Grethe Wilmoes og Winnie Vestergård Forvaltningsrettens grundprincipper

Læs mere

Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og lov om finansiel virksomhed 1)

Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og lov om finansiel virksomhed 1) L 13 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og lov om finansiel virksomhed. (Gennemførelse af markedsmisbrugs- og prospektdirektivet). Fremsat den 6. oktober 2004 af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R 28. juni 2016 N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R I forbindelse med at Europa-Parlamentet og

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Markedsmisbrugsforordningen - Hvad er uændret, og hvad er nyt?

Markedsmisbrugsforordningen - Hvad er uændret, og hvad er nyt? Praktisk Børsret Den 5. december 2012 Markedsmisbrugsforordningen - Hvad er uændret, og hvad er nyt? v/partner David Moalem, ph.d. 17. maj 2016 David Moalem, advokat, Ph.D. 2 Indhold 1. Overordnet overblik

Læs mere

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere