Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V. TDC A/S Teglholmsgade København C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V. TDC A/S Teglholmsgade København C"

Transkript

1 Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Teglholmsgade København C Afgørelse efter telelovens 76 om klage fra Cybercity over TDC s påbegyndelse af anvendelse af tillægspriser for standardydelser Cybercity har ved brev af 9. maj 2008 til bl.a. anmodet styrelsen om at vurdere, hvorvidt TDC er berettiget til at varsle prisforhøjelser for elementer, der hidtil har været omfattet og dækket af den almindelige betaling for eksempelvis rå kobber eller delt rå kobber. Sagsfremstilling Cybercity A/S (herefter Cybercity) har som nævnt ved brev af 9. maj 2008 til ITog Telestyrelsen anmodet styrelsen om at vurdere, hvorvidt TDC er berettiget til at opkræve tillægspriser for standardydelser. anmodede ved af 19. maj 2008 om TDC A/S (herefter TDC) bemærkninger til sagen. Styrelsen modtog TDC s bemærkninger til sagen den 16. juni Ved af 30. juni 2008 orienterede Cybercity styrelsen om TDC s varslede prisforhøjelser på Cybercitys eksisterende standardservice. 1. oktober 2008 Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Charlotte Robson Telefon Telefax E-post sendte den 15. juli 2008 TDC s bemærkninger til Cybercity til orientering. Cybercity har efterfølgende fremsendt to s af 15. juli 2008, hvorved Cybercity fastholder selskabets anmodning. Cybercity har ved af 16. juli 2008 til forespurgt til mulighederne for en snarlig afklaring af problemstillingen. Styrelsen oplyste ved af 16. juli 2008 Cybercity om, at styrelsen ville vende tilbage med nærmere besked om den videre proces i sagen. Styrelsen har ved af 31. juli 2008 til Cybercity oplyst selskabet om, at styrelsen forventer at sende et udkast til afgørelse i høring hos parterne i august måned sendte den 11. august 2008 udkast til afgørelse i høring hos Cybercity og TDC. Styrelsen modtog ved brev af 28. august 2008 bemærkninger fra TDC samt ved brev af 2. september 2008 bemærkninger fra Cybercity. A. Parternes anbringender Cybercitys anbringender Cybercity har ved brev af 9. maj 2008 anført, at selskabet ønsker at klage over TDC s påbegyndelse af anvendelse af tillægspriser for standardydelser. TDC har

2 således pr. 1. april 2008 påbegyndt fakturering af en tillægspris på DKK 1,50 og DKK 4,50 for at opretholde Cybercitys eksisterende vilkår for standardservice på henholdsvis delt rå kobber og rå kobber. Cybercitys rå kobber og delt rå kobber aftale med TDC har siden 2003 været baseret på de samme standardbetingelser for fejlretning, som var gældende på tidspunktet for førstegangsudarbejdelsen af LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. Af den pågældende rå kobber aftales punkt 14.6 fremgår, at TDC leverer rå kobber med standard service hvis ikke andet er aftalt. Dette indebærer, at TDC påbegynder eventuel fejlretning indenfor 12 arbejdstimer fra modtagelsen af fejlmeldingen, og fortsætter fejlretningen kontinuerligt indenfor normal arbejdstid, mandag til fredag fra kl til kl Cybercity har oplyst, at ovenstående aftale er blevet opsagt med effekt fra 1. januar TDC har herefter ønsket, at Cybercity skulle indgå en ny aftale baseret på TDC s standardtilbud, som erstatning for den opsagte aftale. Ordlyden i standardtilbuddets hovedtekst er: TDC leverer rå kobber med standard service hvis ikke andet er aftalt, jf. bilag 5. Cybercity har oplyst, at det af bilag 5 fremgår: For ydelserne i denne aftale ydes der Standardservice, hvis andet ikke er aftalt. Ønskes en bedre service ordning, kan der tegnes følgende service aftaler på ydelserne i denne aftale. Serviceaftaler: Service Hverdag 8-18 Service Hverdag 8-20 Plus Service Alle dage 8-20 Service Alle dage Specifikationerne af service aftalerne fremgår af internetadressen: Ordene i standardtilbuddet sammenholdt med oplysningerne på TDC s hjemmeside medfører ifølge Cybercity, at den nye standardservice, som TDC ønskede at introducere i den nye aftale med Cybercity pr. 1. januar 2007 i praksis er en best effort service. Der er med andre ord ikke defineret en øvre grænse for, hvornår fejlretning senest skal påbegyndes eller skal være afsluttet. Da Cybercity af flere årsager ikke ønskede at indgå den af TDC fremsendte aftale, blev sagen indbragt for med henblik på mægling. I den forbindelse fastsatte styrelsen en række midlertidige vilkår, som skulle være gældende til en endelig aftale mellem parterne forelå. De midlertidige vilkår betød blandt andet, at Cybercitys vilkår for standardservice blev videreført, 2

3 hvorefter Cybercity i henhold til aftalen var berettiget til fejlretning inden 5 og 12 timer for henholdsvis off-site og on-site fejlretning. Cybercity har oplyst, at TDC den 28. september 2007 varslede en prisstigning i forhold til Cybercitys eksisterende standardservice på DKK 1,50 og DKK 4,50. Cybercity meddelte i den forbindelse TDC, at man ikke fandt, at TDC var berettiget til at opkræve en tillægspris for et prisreguleret standardprodukt (rå kobber med standardservice). Cybercity anfører, at en sådan praksis, hvorefter TDC kunne udskille elementer fra de eksisterende standardprodukter til selvstændig beregning ville kunne underminere hele prisreguleringsregimet af samtrafikprodukterne. Det er Cybercitys vurdering, at TDC ikke er berettiget til at varsle tillægspriser for standardydelser omfattet af parternes gældende aftale, herunder den eksisterende prisregulering af standardprodukterne i parternes indbyrdes aftale. Cybercity har anført, at hvis det mod forventning tillades TDC at kunne foretage selvstændige varslinger af prisforhøjelser for vilkår underlagt prisregulering, der utvivlsomt er omfattet af parternes eksisterende og gældende aftaler, vil dette umiddelbart kunne udvande hele prisreguleringen af samtrafikprodukter, da TDC løbende med denne praksis vil kunne udskille ellers integrerede elementer af ydelserne til selvstændige ydelser og herefter varsle selvstændige prisforhøjelser i forhold til disse vilkår. Dette vil ifølge Cybercity have den effekt, at TDC s konkurrenter, der hidtil har aftaget et i parternes samtrafikaftale defineret standardprodukt (f.eks. rå kobber) med en dertil hørende fast defineret standardservice (f.eks. 5/12 service), efter TDC s selvstændige prisregulering fremover vil skulle betale en forhøjet pris for det produkt, der hidtidig har været omfattet og prissat efter den gældende prisfastsættelsesmetode. Cybercity har af denne årsag fundet det nødvendigt at indbringe spørgsmålet for med henblik på at få afklaret, hvorvidt TDC er berettiget til at varsle prisforhøjelser for elementer, der hidtil har været omfattet og dækket af den almindelige betaling for eksempelvis rå kobber eller delt rå kobber. Eftersom forringelser i standardservice for fejlretning vil medføre markant reducerede omkostninger til produktion af rå kobber og delt rå kobber for TDC, finder Cybercity, at det er indlysende, at TDC ikke har adgang til at foretage sådanne ændringer med mindre forholdet eksplicit og fuldstændigt transparent inddrages i forbindelse med ændringer af LRAIC-modellen. Dette er ifølge Cybercity ikke sket i nærværende sag. Cybercity har bemærket, at hvis der lægges op til, at TDC uden videre kan ændre i de elementer, der hidtidigt har været omfattet af prisreguleringen som værende under kategorien standardydelse, så vil der fremadrettet være behov for en meget detaljeret og udtømmende oplistning af samtlige vilkår og ydelser, der indgår i og er omfattet af prisreguleringen af det enkelte samtrafikprodukt. Cybercity finder ikke nødvendigvis en sådan udvikling hensigtsmæssig, da det allerede på nuværende tidspunkt må vurderes at ville stille helt ekstraordinære store krav til myndighedernes evner til at afdække og forudse samtlige elementer, der er nødvendige for fremover at kunne anvende det pågældende standardprodukt til at understøtte fremtidige tjenester. 3

4 Cybercity har anført, at selskabet erkender, at der bør være mulighed for TDC for at ændre i vilkår, som indgår i standardtilbud også selvom disse er underlagt prisregulering. Ændringer bør dog altid ske transparent og under hensyntagen til eventuelle afledte effekter på det retvisende prisniveau. I forhold til ændringer af LRAIC-prisfastsatte ydelser har Cybercity anført, at forslag til ændringer skal inddrages i forbindelse med ændringer af selve modellen og på en måde, som giver branchen mulighed for at forholde sig hertil og kommentere herpå. På denne baggrund har Cybercity anmodet om at træffe afgørelse om: - at TDC ikke er berettiget til at varsle selvstændige prisforhøjelser for elementer, der er omfattet af prisregulering (f.eks. rå kobber med standardservice), og hvor de specifikke vilkår er nærmere defineret i parternes samtrafikaftale - Cybercity opfordrer i den forbindelse til at indskærpe, hvilke regler og procedurer som skal være overholdt, såfremt TDC ønsker at ændre priser og andre vilkår for prisregulerede tjenester herunder i særdeleshed for LRAIC-prisregulerede tjenester. Cybercity har endvidere i af 30. juni 2008 oplyst, at TDC har fremsendt en varsling om, at selskabet pr. 1. oktober 2008 vil ændre de ovenstående tillægspriser til henholdsvis DKK 5 (for delt rå kobber og BSA) og DKK 10 for rå kobber. Ved s af 15. juli 2008 til har Cybercity fastholdt, at TDC ikke har ret til at fakturere selskabet ovennævnte tillægspriser, før selskabet overgår fra midlertidige vilkår til en egentlig forhandlet aftale. TDC s anbringender TDC har ved brev af 16. juni 2008 til anført, at det i Cybercitys samtrafikaftaler om rå kobber og delt rå kobber er aftalt som standardservice, at fejlretning påbegyndes indenfor 12 arbejdstimer fra modtagelsen af fejlmeldingen. Serviceniveauet indeholdt i Cybercitys aftaler afviger fra standardservice, som indgår som en integreret del af TDC s standardtilbud for henholdsvis BSA, rå kobber og delt rå kobber, og servicen er derfor ifølge TDC ikke omfattet af prissætningen i henhold til de pågældende standardtilbud fastsat på grundlag af LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, jf. senest s afgørelse af 31. oktober TDC har oplyst, at serviceniveauet indeholdt i Cybercitys aftaler ikke tidligere har været særskilt prissat, men at TDC besluttede at indføre en betaling for hver rå kobber forbindelse på DKK 4,5 pr. kvartal og for delt rå kobber forbindelse og bit stream access forbindelse på DKK 1,5 pr. kvartal med virkning fra den 1. januar TDC har oplyst, at selskabet har varslet denne prisændring i overensstemmelse med vilkårene herfor overfor de berørte samtrafikparter, herunder Cybercity. 4

5 TDC har endvidere oplyst, at selskabet ved brev af 26. februar 2008 til IT- og Telestyrelsen har fremsendt omkostningsdokumentation for gebyrer for fejlretning, herunder for serviceniveauet i Cybercitys aftaler. TDC anfører, at det fremgår af omkostningsdokumentationen, at omkostningerne for serviceniveauet indeholdt i Cybercitys aftaler udgør DKK 21,75 pr. kvartal for hver rå kobber forbindelse og DKK 8,38 pr. kvartal for hver delt rå kobber forbindelse. TDC er således af den opfattelse, at TDC har været berettiget til at indføre en særskilt betaling for det serviceniveau, som er indeholdt i Cybercitys aftaler, og at prisen ikke overstiger omkostningerne forbundet med levering af det pågældende serviceniveau. Høring over udkast til afgørelse af 11. august 2008 TDC har for god ordens skyld bemærket, at den fremsendte omkostningsdokumentation er baseret på en konservativ vurdering af omkostningerne, og det er derfor TDC s opfattelse, at omkostningerne for serviceniveauet indeholdt i Cybercitys aftaler reelt udgør mere end DKK 21,75 pr. kvartal for hver rå kobber forbindelse og DKK 8,38 pr. kvartal for hver delt rå kobber forbindelse. Cybercity anfører, at et af elementerne i den pågældende sag er, hvorvidt TDC er berettiget til at forringe serviceydelser i tilknytning til produkter, der allerede er prissat gennem regulering uden at dette giver sig udslag i lavere priser. Cybercity bemærker, at synes at have den tilgang til problemstillingen, at TDC godt må foretage prisjusteringer i serviceydelser i tilknytning til produkter dækket af LRAIC-reguleringen, når blot den specifikke serviceydelse, der ændres i, ikke er specifikt fastfrosset i LRAICsammenhæng. Og eftersom serviceydelsen 5/12 (fejlretning påbegyndt på central og husstand indenfor henholdsvis 5 og 12 timer) ikke har været specifikt nævnt i de hidtidige LRAIC-afgørelser, vil TDC ifølge Cybercity kunne forringe disse serviceydelser uden samtidig prisnedsættelse af det pågældende regulerede kobberprodukt. Cybercity bemærker endvidere, at selskabet med mails af 15. og 16. juli 2008 har præciseret over for, at sagen også indeholder spørgsmålet om, hvorvidt TDC helt konkret har været berettiget til at indføre nye gebyrer, mens der afventes en afgørelse fra om netop disse vilkår. Cybercity mener således, at spørgsmålet er, hvorvidt TDC har kunne indføre nye gebyrer på anvendelsen af serviceydelser, mens en tvist om netop prissætning/serviceniveau i relation til disse serviceydelser er under behandling i. Cybercity anfører ydermere, at det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om, at eksisterende priser er sat op, men at der ganske enkelt er pålagt nye gebyrer for anvendelse af ydelser, som hidtil har været betragtet som en naturlig del af den pakke Cybercity (og andre selskaber) køber af TDC, når der betales for en rå kobber/delt rå kobber forbindelse. Cybercity bemærker, at ydelsen ikke 5

6 er uden omkostning at levere for TDC, men netop fordi den ikke-prissatte ydelse siden den første LRAIC-afgørelse har været en fast bestanddel af kobberaftalerne, så har omkostningerne forbundet med levering af fejlretning med en fast bagkant (frem for som nu best effort) naturligvis været betragtet som værende indeholdt i de løbende driftsomkostninger og dermed også som værende dækket af den årligt fastsatte LRAIC-pris. Cybercity citerer i høringssvaret s afgørelse af 21. december 2006 (om foreløbige vilkår for Cybercitys adgang til samtrafikprodukterne rå kobber, delt rå kobber og udveksling af trafik hos TDC, sagsnr.: ): TDC har den 21. december 2006 i selskabets høringssvar til afgørelsesudkastet bemærket, at de antager, at TDC vil være berettiget til at foretage ændringer m.v. som beskrevet i de eksisterende aftaler, f.eks. i forbindelse med implementering af nye teknologier eller andet, hvor det vil være nødvendigt at ændre bilagene til aftalen. I modsat fald vil Cybercity kunne blive udelukket fra nye muligheder, som andre udbydere tilbydes, ligesom det i visse tilfælde vil være nødvendigt, at alle udbydere benytter samme standard. Cybercity udleder heraf, at TDC ønsker at bevare muligheden for at kunne ændre i de eksisterende aftaler uanset, at der i en afgørelse om foreløbige vilkår bliver taget udgangspunkt i de eksisterende aftaler. Cybercity anfører, at TDC ikke i den forbindelse nævner, at man forbeholder sig ret til at indføre nye gebyrer, endsige nye gebyrer for ydelser, der var genstand for den konkrete tvist. Cybercity bemærker endvidere, at i ovennævnte afgørelse har lagt op til, at TDC kan ændre i de fastsatte aftaler, men at det imidlertid efter Cybercitys opfattelse må have formodningen mod sig, at TDC ville kunne være berettiget til at pålægge nye gebyrer for anvendelsen af de vilkår, hvorom der i forbindelse med s efterfølgende behandling af den samlede sag, måtte forventes at komme endelig afgørelse/afklaring af. På baggrund af ovenstående mener Cybercity ikke, at s muligheder for at træffe afgørelse om foreløbigt fastsatte vilkår ellers ville give mening. I princippet kunne TDC efter Cybercitys opfattelse vælge at indføre præcis de vilkår i aftalen, som TDC fra starten havde ønsket ændret i parternes aftale, og som oprindeligt have givet anledning til uenighederne mellem parterne og det deraf følgende behov for s engagement i sagen. Cybercity fastholder således holdningen om, at TDC ikke kan pålægge nye gebyrer på anvendelse af de ydelser, der gennem s afgørelse er fastsat som foreløbige vilkår frem til styrelsen træffer endelig afgørelse. Hvis TDC fremover vil kunne pålægge gebyrer for anvendelse af ydelser, som er genstand for en verserende sag i, og hvor styrelsen har truffet afgørelse om at de hidtil eksisterende vilkår skal være midlertidigt gældende, har s afgørelser om midlertidige vilkår/foreløbige vilkår ikke nogen beskyttende funktion. Man kan efter Cybercitys vurdering sige, at med udkastet til afgørelse desværre ser ud til at udvande betydningen af styrelsens muligheder for at træffe effektfulde foreløbige afgørelser. 6

7 Afgørelsesgrundlaget A. Lovgrundlag Det fremgår af telelovens 1 76,stk. 1, at: kan behandle sager om overholdelse af denne lovs afsnit IV og regler udstedt i medfør heraf af egen drift eller på baggrund af en klage. I nærværende sag behandles sagen på baggrund af en klage indbragt for styrelsen af Cybercity. B. Markedsafgørelse Det i denne sammenhæng relevante marked er engrosmarkedet for ubundtet adgang (marked 11). Engrosmarkedet for ubundtet adgang omfatter leje af ubestykkede abonnentledninger, der forbinder nettermineringspunktet hos en abonnent med et krydsfelt ved lokalcentralen eller tilsvarende punkt. Markedet omfatter rå kobber, delt rå kobber, administrativ rå kobber og delstrækninger heraf. traf den 5. januar 2006 afgørelse på markedet i henhold til telelovens 51, og Teleklagenævnet traf afgørelse i klagesagen den 10. juli Der er truffet administrativ afgørelse på nærværende engrosmarked og forpligtelserne for dette marked er trådt i kraft, jf. overgangsbestemmelsen i telelovens 7, stk. 4. TDC er i medfør af telelovens 84d udpeget som havende en stærk markedsposition på det i denne sammenhæng relevante engrosmarked. TDC er som følge heraf i overensstemmelse med reglerne i telelovens 51 bl.a. pålagt nedenstående forpligtelser for engrosmarkedet: Forpligtelse til at imødekomme alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik. Dvs. at TDC skal give adgang til de i markedsafgørelsen nævnte ubundtede produkter, herunder produkterne rå kobber og delt rå kobber, ved rimelig anmodning herom. Forpligtelse om priskontrol. Dvs. at TDC skal opfylde et krav om omkostningsrelaterede priser, som udbyderen er pålagt at give adgang til. Det fremgår af markedsafgørelsen, at TDC pålægges en forpligtelse om priskontrol som følger: LRAIC-prisfastsættelsesmetoden skal som udgangspunkt finde anvendelse på samtrafikprodukterne: 1. adgang til rå kobber, 2. adgang til delt rå kobber, 3. adgang til delstrækning af rå kobber eller delt rå kobber,og 4. adgang til administrativ rå kobber 1 Jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med senere ændringer (teleloven). 7

8 med tilhørende faciliteter. For så vidt angår gebyrer m.v. for ydelser, der leveres i forbindelse med leje af ubundtet adgang, og som ikke er omfattet af s årlige afgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale LRAIC-priser, skal historiske omkostningers metode finde anvendelse. Nye ydelser eller ydelser, som bl.a. ud fra vurderinger vedrørende forholdsmæssighed, ikke er egnede til at blive modelleret efter LRAICmetoden, reguleres efter historiske omkostningers metode. TDC skal sikre, at opfyldelsen af priskontrolforpligtelsen sker redeligt, rimeligt og rettidigt. C. Praksis Parternes aftale om rå kobber og delt rå kobber af 30. april 2003 blev opsagt af TDC med virkning fra den 31. december På baggrund af en henvendelse fra Cybercity igangsatte den 31. august 2006 en mægling mellem Cybercity og TDC om forhandling af nye aftaler for rå kobber, delt rå kobber og udveksling af trafik 2. Afgørelse om foreløbige vilkår afsluttede mæglingen ved brev af 19. december 2006 til parterne uden, at parterne havde opnået enighed om nye aftaler om rå kobber, delt rå kobber og udveksling af trafik. Som opfølgning på mæglingssagen fastsatte ved afgørelse af 21. december 2006 foreløbige vilkår for parternes igangværende samtrafik, herunder bl.a. for rå kobber og delt rå kobber 3. Som foreløbige vilkår fastsatte styrelsen den mellem Cybercity og TDC gældende aftale om rå kobber og delt rå kobber af 30. april 2003, dog således at punkt 15.5 udgik af aftalen. Som et nyt punkt samme sted i aftalerne blev indsat følgende nye prisreguleringsbestemmelse: Prisregulering Ændring af prissætningen af ydelser sker ved at TDC udarbejder og fremsender et nyt bilag 3 til erstatning af det nuværende bilag 3. 2 Sagnr.: s afgørelse af 21. december 2006 om foreløbige vilkår for Cybercitys adgang til samtrafikprodukterne rå kobber, delt rå kobber og udveksling af trafik hos TDC, sagsnr.:

9 Prisændringerne træder i kraft med 3 måneders forudgående varsel. TDC er dog berettiget til at gennemføre prisreduktioner på ydelser uden varsel. Prisændringer for ydelser omfattet af denne aftale, der fastsættes som følge af en myndighedsafgørelse i henhold til dansk lovgivning skal ikke særskilt varsles, hvis der i afgørelsen angives et ikrafttrædelsestidspunkt for anvendelsen af priserne. TDC er berettiget til for de pågældende priser at gennemføre prisændringer i både op- og nedadgående retning fra ikrafttrædelsestidspunktet og fremsende opdaterede prisbilag snarest muligt efter, at afgørelsen er truffet af myndighederne. Prisbilagene skal ikke godkendes af Operatøren, men alene tages til efterretning. Klage vedr. fejlretningsprocedurer i TDC s standardaftaler for rå kobber og delt rå kobber Spørgsmålet om, hvorvidt TDC er berettiget til at ændre standardservicen for fejlretning af rå kobber og delt rå kobberforbindelser fra en 12 timers serviceydelse 4 til at være en best effort serviceydelse 5 har været behandlet af i relation til TDC s standardtilbud i en sag af 29. maj 2007 indbragt af Cybercity ved brev af 19. november Cybercity havde i sagen gjort gældende, at TDC s udmøntning af standardprocedurer for fejlretning (fra 12 timers serviceydelse til best effort serviceydelse) i forbindelse med rå kobber og delt rå kobber siden 1. oktober 2003 havde været lovstridig, idet udmøntningen ikke var i overensstemmelse med de pågældende standardprocedurer for fejlretning via s LRAIC-afgørelser. Vilkårene i standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber adskilte sig frem til 1. oktober 2003 fra vilkårene i TDC s standardvilkår for telefoni, ligesom også fejlretningsproceduren på rå kobber og delt rå kobber indtil 1. oktober 2003 var forskellig fra fejlretningsprocedurer i TDC s standardvilkår for telefoni. TDC fik imidlertid eksplicit reguleringsmæssig mulighed for at foretage en afstemning af leveringsvilkårene. Dette fremgår således af 2, stk. 3, i 4 TDC leverer rå kobber med standard service hvis ikke andet er aftalt. Dette indebærer, at TDC påbegynder eventuel fejlretning indenfor 12 arbejdstimer fra modtagelsen af fejlmeldingen, og fortsætter fejlretningen kontinuerligt indenfor normal arbejdstid, mandag til fredag fra kl til kl For ydelserne i denne aftale ydes der Standardservice, hvis andet ikke er aftalt. Ønskes en bedre service ordning, kan der tegnes følgende serviceaftaler på ydelserne i denne aftale. Serviceaftaler: Service Hverdag 8-18 Service Hverdag 8-20 Plus Service Alle dage 8-20 Service Alle dage Specifikationerne af service aftalerne fremgår af internetadressen: 6 Sag vedr. TDC s fejlretningsprocedure for rå kobber og delt rå kobber, sagsnr

10 bekendtgørelse nr. 669 af 10. juli 2003 vedrørende ændring af bekendtgørelse om standardtilbud på samtrafikområdet 7. udtalte i den pågældende sag, at: Det er s vurdering, at TDC s ændring pr. 1. oktober 2003 af standardtilbuddene for henholdsvis rå kobber og delt rå kobber vedrørende fejlretningsproceduren er sket for at bringe vilkårene i overensstemmelse med TDC s standardvilkår for telefoni. har i en tidligere sag vedr. TDC s introduktion af gebyr for 2-timers løft vurderet, at TDC fortsat var forpligtet til at stille det LRAICfastsatte produkt til rådighed for kunderne, og det til en betaling uden gebyr og i overensstemmelse med den LRAIC-regulerede prissætning af ydelsen Etablering af KAP-stik. Baggrunden herfor var, at der i modeldokumentationen for LRAIC modellen indgik en eksplicit forudsætning om den forudsatte kvalitet 8. har i den nærværende sag der relaterer sig til den løbende ydelse for rå kobber og delt rå kobber gennemgået LRAICmodeldokumentationen samt selve LRAIC-modellen m.h.p. at vurdere, om der heri også skulle indgå en sådan eksplicit forudsætning om en bestemt leveringskvalitet for så vidt angår fejlretning af rå kobber eller delt rå kobber. har ikke kunne finde en sådan eksplicit forudsætning, ligesom Cybercity heller ikke har kunne pege herpå. Det er på denne baggrund s opfattelse, at TDC ved ændringen af standardservicen for fejlretning af rå kobber og delt rå kobber forbindelser ikke har handlet i strid med s LRAICafgørelser. På den baggrund fandt, at TDC s ændring af vilkårene for fejlretning i standardtilbud pr. 1. oktober 2003 for henholdsvis rå kobber og delt rå kobber var i overensstemmelse med den gældende regulering, og at ændringen ikke var i strid med LRAIC-afgørelsen pr. 1. januar Afgørelse om endelige vilkår Som opfølgning på parternes indstillede mæglingssag traf den 1. juli 2008 afgørelse om fastsættelse af endelige vilkår for Cybercitys adgang til samtrafikprodukterne rå kobber, delt rå kobber og udveksling af trafik. 7 Følgende af de i stk. 1 omhandlede typer vilkår skal i relevant omfang afstemmes med tilsvarende typer vilkår i andre standardtilbud, jf. 1, stk. 1., nr. 1-4: 1) Bestillingsprocedurer 2) Leveringstider 3) Netstyring, herunder fejlmeldingsprocedurer 4) Typiske reparationstider. 7) Gyldighedsperiode og genforhandling 8 Jf. s brev af 20. juni 2005 vedrørende introduktion af gebyr for 2- timers løft i forbindelse med etablering af KAP-stik. 10

11 s fastsættelse af endelige vilkår i afgørelsen træder i stedet for de foreløbige vilkår, som styrelsen fastsatte mellem Cybercity og TDC med styrelsens afgørelse af 21. december 2006 (sag nr ) og styrelsens afgørelse af 16. februar 2007 (sag nr ). s vurdering I nærværende sag er problemstillingen den, at Cybercitys rå kobber og delt rå kobber aftale med TDC siden 2003 har været baseret på de samme standardbetingelser for fejlretning, som var gældende på tidspunktet for førstegangsudarbejdelsen af LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. Standardservice er i Cybercitys aftaler fra 2003 en 12-timers service og har hidtil været omfattet af den almindelige LRAIC-modellerede pris for rå kobber og delt rå kobber. TDC ændrede imidlertid med virkning pr. 1. oktober 2003 standardbetingelserne for fejlretning i selskabets standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber til en best effort service. TDC har pr. 1. april 2008 påbegyndt fakturering af en tillægspris for DKK, 1,50 og DDK 4,50 for at opretholde Cybercitys eksisterende vilkår for standardservice på henholdsvis rå kobber og delt rå kobber. Cybercity mener ikke, at TDC er berettiget hertil, og har derfor anmodet IT- og Telestyrelsen om at vurdere følgende: A. Om TDC er berettiget til at varsle selvstændige prisforhøjelser for elementer, der er omfattet af prisregulering (f.eks. rå kobber med standardservice), og hvor de specifikke vilkår er nærmere defineret i parternes samtrafikaftale B. opfordres i den forbindelse endvidere til at indskærpe, hvilke regler og procedurer, som skal være overholdt, såfremt TDC ønsker at ændre priser og andre vilkår for prisregulerede tjenester herunder i særdeleshed for LRAIC-regulerede tjenester C. Cybercity har endvidere anført, at TDC ikke kan pålægge nye gebyrer på anvendelse af de ydelser, der gennem s afgørelse er fastsat som foreløbige vilkår frem til styrelsens afgørelse. Vilkår om prisregulering Som tidligere beskrevet, har i den forliste mæglingssag mellem TDC og Cybercity fastsat en række foreløbige vilkår og priser for den omhandlede samtrafik. De fastsatte vilkår betød bl.a., at Cybercitys vilkår for standardservice blev videreført, hvorefter Cybercity i henhold til aftalen var berettiget til en 12 timers service. Aftalen om de foreløbige vilkår er pr. 1. juli 2008 erstattet af en afgørelse fra ITog Telestyrelsen, der fastsætter en række endelige vilkår. Hidtil har vilkårene i Cybercitys aftaler afveget fra den standardservice, som indgår som en integreret del af TDC s standardtilbud for henholdsvis bit stream access, rå kobber og delt rå kobber, men med den nye afgørelse om endelige vilkår er det den standardservice, som er en del af standardtilbuddet, der i henhold til styrelsens afgørelse, er gældende mellem parterne. 11

12 Det fremgår af s afgørelse af 21. december 2006 vedrørende fastsættelse af foreløbige vilkår, at følgende punkt om prisregulering har været gældende fra 1. januar 2007: Prisregulering Ændring af prissætningen af ydelser sker ved at TDC udarbejder og fremsender et nyt bilag 3 til erstatning af det nuværende bilag 3. Prisændringen træder i kraft med 3 måneders forudgående varsel. TDC er dog berettiget til at gennemføre prisreduktioner uden varsel... Det er s vurdering, at TDC er berettiget til at agere inden for rammerne af den foreløbige afgørelse, som traf den 21. december TDC har derfor ret til at ændre prissætningen af ydelser, såfremt den pågældende ændring er berettiget og sker under overholdelse af ovenstående bestemmelser omkring varsel. Som sagen er oplyst for, har styrelsen vurderet, at TDC har overholdt kravet om 3 måneders forudgående varsel ved indførelsen af prisstigninger på 12 timers service-aftalen med Cybercity. Som ovenfor nævnt, er TDC pålagt en forpligtelse om priskontrol på engrosmarkedet for ubundtet adgang (marked 11). Det fremgår af IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse, at LRAIC-prisfastsættelsesmetoden som udgangspunkt skal finde anvendelse på samtrafikprodukterne rå kobber, delt rå kobber, delstrækning af rå kobber eller delt rå kobber og administrativ rå kobber med dertil hørende faciliteter. I de tilfælde, hvor priserne ikke er modelleret i LRAIC-afgørelsen, vil priserne i medfør af den i markedsafgørelsen på marked 11 angivne priskontrolforpligtelse skulle være omkostningsrelaterede i overensstemmelse med historiske omkostningers metode, jf. telelovens 51 f, stk. 5. har i ovennævnte udtalelse af 29. maj 2007 vurderet, at der ikke indgår en eksplicit forudsætning om en bestemt leveringskvalitet for så vidt angår fejlretning af rå kobber eller delt rå kobber i LRAIC-modellen. På den baggrund har styrelsen fastslået, at det er styrelsens opfattelse, at TDC s ændring af standardservicen for fejlretning af rå kobber og delt rå kobber forbindelser i TDC s standardtilbud er i overensstemmelse med den gældende regulering, og at ændringen ikke er i strid med styrelsens LRAIC-afgørelser. TDC er endvidere forpligtet til at stille ydelser til rådighed, således at selskabet lever op til de forpligtelser, som selskabet er pålagt, herunder f.eks. adgangsforpligtelsen og ikke-diskriminationsforpligtelsen. TDC fastsætter selv priserne for disse ydelser, i det omfang disse ikke er omfattet af LRAICprisregulering i denne situation gebyrer for fejlretning. TDC kan i den forbindelse ikke pålægges at stille ydelser til rådighed vederlagsfrit, men vil kunne sikres dækning af rimeligt afholdte omkostninger hertil. På denne baggrund er TDC berettiget til at opkræve en særskilt og rimelig pris herfor. 12

13 Det er herefter s vurdering, at TDC har været berettiget til at opkræve en tillægspris for standardservice i henhold til Cybercitys aftaler. Prisen for serviceniveauet 12 timer skal dog i henhold til afgørelsen på marked 11 være omkostningsbaseret. Idet ydelsen 12-timers standardservice ikke indgår i s årlige afgørelser om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden, skal prisen herfor i parternes aftale reguleres efter historiske omkostningers metode. fører tilsyn med, at priserne for ydelser omfattet af historiske omkostningers metode er i overensstemmelse med denne forpligtelse. skal bemærke, at TDC i forbindelse med styrelsens tilsyn med TDC s priser på marked 11 ved brev af 28. februar 2008 har indsendt omkostningsdokumentation for gebyrer for fejlretning, herunder for serviceniveauet indeholdt i Cybercitys aftaler fastsat ved s afgørelse af 21. december TDC har efterfølgende ved af 3. juli 2008 indsendt supplerende oplysninger til brug for omkostningsdokumentationen 9. har gennemgået den af TDC indsendte omkostningsdokumentation, og denne har ikke givet anledning til bemærkninger. Gældende regler og procedurer for ændring af priser Cybercity har ønsket, at oplyser om, hvilke regler og procedurer, der skal være overholdt, såfremt TDC ønsker at ændre priser og andre vilkår for prisregulerede tjenester herunder i særdeleshed for LRAICprisregulerede tjenester. skal i den anledning henvise til styrelsens udtalelse af 29. maj 2007, hvor styrelsen tog stilling til en klage fra Cybercity vedrørende fejlretningsprocedurer i TDC s standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber. udtalte i forbindelse med ovennævnte følgende: I relation til Cybercitys ønske om principper for ændring af vilkår for prisregulerede tjenester herunder i særdeleshed for LRAIC-regulerede tjenester, skal bemærke, at styrelsen ikke deler den opfattelse, at ændringer i produkter prissat ved LRAIC-afgørelser udelukkende kan ske, når ændringen eksplicit og fuldstændig transparent inddrages i forbindelse med ændringer af LRAIC-modellen. Ændringer i produkter sker således generelt ved, at TDC fremsender et nyt standardtilbud med ændringen til, og styrelsen herefter i overensstemmelse med telelovens 72 kontrollerer, at dette er i overensstemmelse med de forpligtelser, som selskabet er pålagt. Det er s vurdering, at TDC har mulighed for generelt at ændre vilkår m.v. i alle standardtilbud, så længe disse ændringer er i overensstemmelse med de forpligtelser, som selskabet er pålagt. Forpligtelserne fremgår som udgangspunkt af teleloven samt af de relevante markedsafgørelser. I 9 Tilsynssag vedrørende gebyr for fejlretning, sagsnr

14 den forbindelse kan det som fortolkningsbidrag indgå, hvad der eksplicit måtte fremgå af gældende praksis om de enkelte forpligtelser, herunder f.eks. forpligtelsen om priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. Som nævnt ovenfor i den nævnte sag vedrørende TDC s introduktion af gebyr for 2-timers løft, kan TDC eksempelvis ikke indføre et gebyr for en ydelse, der forudsætningsvist er en del af en LRAIC-reguleret ydelse. har ikke i nærværende sag fundet anledning til at ændre på ovenstående vurdering. ooo0ooo På baggrund af ovenstående træffer hermed i medfør af telelovens 76, stk. 1, og i medfør af styrelsens afgørelse af 5. januar 2006 på engrosmarkedet for ubundtet adgang (marked 11) følgende: AFGØRELSE TDC har været berettiget til at indføre en særskilt betaling for fejlretning med et serviceniveau, der indebærer, at TDC påbegynder dette indenfor 12 arbejdstimer fra modtagelsen af fejlmeldingen, således som dette tidligere har været indeholdt i Cybercitys aftaler. Idet prisen for nærværende 12 timers-ydelse ikke er omfattet af IT- og Telestyrelsens årlige afgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale LRAICpriser, skal historiske omkostningers metode finde anvendelse. ooo0ooo Klagevejledning s afgørelse kan i medfør af teleloven påklages til Teleklagenævnet, Sekretariatet for Teleklagenævnet, Bredgade 43, 1260 København K. Klagen skal i givet fald indgives skriftligt inden fire uger efter, at denne afgørelse er meddelt selskabet. Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af bekendtgørelse nr. 569 af 18. juni 2004 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på kr. for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. Med venlig hilsen Charlotte Robson 14

TDC A/S Fremsendes alene via mail

TDC A/S Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende standardservice i TDC s standardtilbud om rå kobber/delt rå kobber (marked 4) og Ethernet BSA (marked 5) 1 Indledning TDC A/S (herefter

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt 1 Indledning modtog den 26. november 2009 TDC s nye

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København K TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Klage fra Cybercity A/S over bundtning af samtrafiktjenesterne indkobling af rå kobber i centraler, herunder

Læs mere

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC Tele2s indgav den 12. marts 2004 en klage til Konkurrencestyrelsen vedrørende

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse Telia Danmark regulatory@telia.dk 7. august 2012 Afgørelse vedrørende TDC's produktdefinitioner i forbindelse med den LRAIC-regulerede ydelse opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet)

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet) TDC A/S regulering@tdc.dk Telia Danmark regulatory@telia.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af KAP-stik 1 Indledning Telia har den 24.

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Att: Juridisk afdeling Afgørelse efter telelovens 1 76 vedrørende TDC A/S markedsføring om opgradering af bredbånd over for gensolgte bredbåndskunder 20. maj 2008

Læs mere

I medfør af telelovens 73, stk. 3, skal TDC senest en måned efter, at denne afgørelse er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud.

I medfør af telelovens 73, stk. 3, skal TDC senest en måned efter, at denne afgørelse er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud. TDC A/S regulering@tdc.dk Telenor A/S regulation@sonofon.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende Telenor A/S (tidligere Cybercity A/S) klage over TDC A/S prissætning af ydelsen fall back 1

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om ændring af aftale om tjenesteudbyderadgang på fastnettet mellem Tele2 og TDC ( hvilende abonnement ) Tele2 anmodede med brev af 7. juli 2004

Læs mere

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1.

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Telia Danmark regulatory@telia.dk 19. april 2012 Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning Telia klagede den 24. november

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia A/S Holmbladsgade 139 2300 København S Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia Danmark (herefter Telia)

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S 20. september 2007 Tillægsaftale om Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem TDC Totalløsninger A/S og Cybercity A/S 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC's afvisning af bestillinger af rå kobber-forbindelser, der efterfølgende genbestilles og bekræftes som BSA uden samproduktion

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via

TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s standardtilbud af 16. maj 2008 1 om transmissionsydelser på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C 2. juli 2008 Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity har d.

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 65 om skæv prisstruktur i forbindelse med etablering af fremskudte indkoblingspunkter

Afgørelse efter telelovens 65 om skæv prisstruktur i forbindelse med etablering af fremskudte indkoblingspunkter TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 65 om skæv prisstruktur i forbindelse med etablering af fremskudte indkoblingspunkter Cybercity

Læs mere

Den 16. marts 2007 modtog IT- og Telestyrelsen fra TDC et revideret bilag 4 til det omhandlede standardtilbud.

Den 16. marts 2007 modtog IT- og Telestyrelsen fra TDC et revideret bilag 4 til det omhandlede standardtilbud. TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København K Afgørelse vedrørende standardtilbud af 13. marts 2006 om transmissionsydelser (engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb) Indledning

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar.

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 26. januar 2009 om samhusning Indledning Den 19. december 2008 traf afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 15.

Læs mere

-J. L. j (J.oktober 2005. Teleklagenævnet

-J. L. j (J.oktober 2005. Teleklagenævnet ,,~ Teleklagenævnet TDC AIS Juridisk Afdeling Samtrafik - HJS Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 33929700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDCs klage over IT-og

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler TDC A/S regulering@tdc.dk 10. oktober 2013 / sunnie, seyadi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler 1. Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 teknikhuse

Afgørelse efter telelovens 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 teknikhuse TDC A/S regulering@tdc.dk Cybercity A/S regulation@sonofon.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse efter telelovens 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 teknikhuse Cybercity har ved brev af 8. maj

Læs mere

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse:

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse: TDC A/S regulering@tdc.dk 30. september 2014 /seyadi-erst Fremsendes alene via e-mail /mobljo-erst Afgørelse om prisen på TDC s gebyr NP SP Håndteringsgebyr Indledning Erhvervsstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K TIt 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag indbragt af TDC A/S på vegne af TDC Tele Danmark A/S vedrørende IT-

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet AFGØRELSE Sags nr. 2015-1893 26-06-2015 Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 17. september 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse om diskrimination i forbindelse med udbetaling af samlerabat I denne afgørelse tages der stilling til Cybercitys

Læs mere

Afgørelse vedr. TDC s diskrimination af Tele2 i forbindelse med lanceringen af BSA uden samproduktion

Afgørelse vedr. TDC s diskrimination af Tele2 i forbindelse med lanceringen af BSA uden samproduktion TDC Totalløsninger A/S C/o TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse vedr. TDC s diskrimination af Tele2 i forbindelse med lanceringen af BSA uden samproduktion Tele2 har med brev af 27. februar

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale

Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale GlobalConnect A/S Hørskætten 3 2630 Taastrup Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale GlobalConnect A/S anmodede med brev af 8. juni 2004

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over TDC's diskrimination af Tele2 ved varsling af slutbrugerpriser, jf. telelovens 51b

Afgørelse vedr. klage over TDC's diskrimination af Tele2 ved varsling af slutbrugerpriser, jf. telelovens 51b TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Tele2 A/S Gl. Køge landevej 55 2500 Valby Afgørelse vedr. klage over TDC's diskrimination af Tele2 ved varsling af slutbrugerpriser, jf. telelovens 51b Tele2 A/S (Tele2)

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet for 2018

Læs mere

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via Mundio Mobile legal@mundio.com Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundio Mobile s mobilnet

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64

TDC A/S Nørregade København C. Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64 TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64 har modtaget TDC s brev af 24. januar 2008, hvori selskabet i henhold til s brev

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX Aftale nr.: 8. november 2007 Tillægsaftale om Installationsydelser mellem TDC A/S og XXX 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 3 2. PRÆAMBEL... 4 3. PARTERNE... 4 4. TILLÆGSAFTALENS

Læs mere

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via  . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata Hi3G Denmark ApS 15. juni 2017 Fremsendes alene via e-mail /chtoch Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata til fejlsøgning Indledning På baggrund af en borgerhenvendelse

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for Dual Pair Bonding (DPB)

TDC A/S Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for Dual Pair Bonding (DPB) TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 9. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for Dual Pair Bonding (DPB) Indledning TDC er

Læs mere

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S Aftale nr.: Dato: Standardaftale om Frit operatørvalg mellem XXX og TDC A/S 1. Aftalens parter 1.1 Denne tillægsaftale er indgået mellem: XXX (Operatøren) og TDC A/S Wholesale Teglholmsgade 3 0900 København

Læs mere

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4).

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4). Comflex Networks ApS v/ Finn Lindau finn.lindau@comflex.dk 29. september 2014 /CHASTA Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende klage fra Comflex om TDC s administration af forpligtelsen til netadgang

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Afgørelse om fastsættelse af maksimalprisen efter LRAIC-metoden over for Mundio Mobile (Denmark) Limited på markedet for mobilterminering

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

København d. 31. oktober 2008

København d. 31. oktober 2008 Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup E-post: produktion@teknologisk.dk København d. 31. oktober 2008 Vedr.: Høring over udkast til rapport vedrørende Teknologisk Instituts undersøgelse af TDC

Læs mere

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Teleklagenævnet TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDC AIS' (TDC) klage over IT- og Telestyreisens

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL.

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL. Notat G.SHDSL Et marked 5- eller marked 6-produkt? 1 Indledning Den 14. marts 2011 har TDC A/S (TDC) fremsendt nye bilag 1f og bilag 2c til selskabets produkttillæg for ethernet BSA. De nye bilag er således

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Ethernet BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_EBSA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende:

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende: Barablu Mobile Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP UK Barablu Mobil Ørestads Boulevard 61, opgang 1(F), 1. sal 2300 København S Fremsendes alene via mail Bedste praksis 3-afgørelse overfor Barablu om

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Ændring af marked 5-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding medtages

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå fiber_v_std_220114.docx Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

IT- og Telestyrelsens iværksættelse af høring omkring TDC s praktisering af aftaler om samhusning

IT- og Telestyrelsens iværksættelse af høring omkring TDC s praktisering af aftaler om samhusning TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse om ændring af TDC's standardtilbud på Samhusning s iværksættelse af høring omkring TDC s praktisering af aftaler om samhusning Med brev af 28. april 2004

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail 23. maj 2012 TDC A/S regulering@tdc.dk /camibo Fremsendes alene via mail RHVRVSSTYRLSN Afgørelse om fastsættelse af WACC for regnskabsåret 2011 i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå_fiber_v_141016-2141016 Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011 TC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud 12. april 2011 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet AFGØRELSE Sags nr. 2015-388 26-06-2015 Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S T Y R E

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 gældende pr. 1. marts 2015. 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 INDLEDNING... 1 3 KVALITET... 2 4 LEVERINGSPRÆCISION... 3 5 LEVERINGSTID...

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet

Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet TDC Regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet 1 Indledning fastsætter

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen

Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen E-mail: regulering@tdc.dk Kontor/afdeling Center for Tele Dato 4. december 2017 J nr. 2017-4762 /anl Afgørelse om tilbagekaldelse af tilladelse til

Læs mere

DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling 2007/S 248-304075 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling 2007/S 248-304075 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale 1/5 DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling 2007/S 248-304075 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER): IT-og Telestyrelsen,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere