Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger."

Transkript

1 Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar /17 Sagsnummer THECA Sagsbehandler JWI Direkte Fax CVR nr: EAN nr: Økonomirapport Økonomirapportering viser det forventede resultat for Økonomirapportens hovedresultater findes i afsnit 1. I afsnit 2, 3, 4 og 5 uddybes resultaterne fra hovedafsnittet på de enkelt forretningsområder. Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. 1. Overblik Driftsresultat Tabel 1 viser det forventede nettodriftsresultat for Kolonnen Skønnet ændringer angiver forskellen mellem Estimat 3 og budget I forhold til det vedtagne budget er der foretaget en række tekniske budgetkorrektioner (se bilag 1). Tabel 1. Forventet nettodriftsresultat 2007* Estimat Skønnet ændring Se i øvrigt Busruter 1.099, ,0-85,8 Tabel 2 Behovsstyret kørsel 121,7 110,4-11,3 Tabel 2 Lokalbaner 241,1 251,2 10,1 Tabel 2 Fællesudgifter 295,7 290,6-5,2 Tabel 3 Driftsresultat i alt 1.758, ,1-92,3 *) korrigeret for tekniske ændringer I 2007 forventes driftsresultatet at blive forbedret med 92,3 mio. kr. En væsentlig forklaring herpå er udviklingen i busdriften og særligt i reguleringsindeksene. Trafikselskabet Movia Servicecenter

2 2/17 Figur 1. Fordeling af den skønnede budgetændring Penge ud Penge ind 92,3 Bus 85,8 Behovsstyret 11,3 Fælles 5,2 Lokalbaner 10,1 Penge ind (netto) 92,3 0 Tabel 2. Ændringer i nettoudgifter vedrørende busdrift, banedrift og behovsstyret trafik Busruter Behovsstyret kørsel Lokalbaner I alt Indtægter 17,8-0,2 11,2 28,9 Driftsudgifter -103,7-11,2 3,0-111,9 Anlæg ,1-4,1 Ændringer i nettoudgifter -85,8-11,3 10,1-87,1 Trafikselskaberne i Danmark har generelt kæmpet med faldende passagertal i Passagerfrafaldet betyder færre billetindtægter og er en væsentlig forklaring på nedgangen. Samlet forventes indtægterne reduceret med 28,9 mio. kr. i 2007 sammenlignet med budgettet. Driftsudgifterne reduceres med 111,9 mio. kr. hovedsagligt som følge af udviklingen i reguleringsindeksene og i produktionen af busdrift. Tabel 3. Ændringer vedrørende fællesudgifter I alt Administration og personale -15,4 Fællesudgifter finansieret ved kassetræk 11,6 Pension og erstatning -1,3 Ændringer i nettoudgifter -5,2 Ændringer i administration og personale vedrører en ekstraordinær huslejebesparel-

3 3/17 se i 2007 på 5,2 mio. kr., synergier ved dannelse af Movia på 4 mio. kr. samt andre forhold for -6,2 mio. kr. Hertil kommer fællesudgifter finansieret ved kassetræk og justeringer på pension og erstatning. Finansielle poster De finansielle poster forventes opskrevet med 44,3 mio. kr. jf. tabel 4. Tabel 4. Forventede ændringer i de finansielle poster 2007* Estimat Skønnet ændring Renter 10,5-0,2-10,8 Anlægsinvesteringer 101,4 16,5-84,9 Aktieindskud 54,4 54,4 0,0 Låneoptagelse Rejsekort -155,8 0,0 155,8 Lånoptagelse Portalprojekt 0,0 0,0 0,0 Kassefinansiering 0,0-104,4-104,4 Finansielle poster i alt 10,5-33,7-44,3 Udskudt lånoptagelse til Rejsekort og portalprojekt, rentabel forvaltning af likvider, samt udviklingen i kassebeholdningen er væsentlige forklaringer på nettoforbedring af renterne med 10,8 mio. kr. I rejsekortprojektet har udskydelse af projektleverancer betydet en udskudt betaling til leverandøren for anlægsinvesteringer på 91 mio. kr. Der er afholdt anlægsudgifter til portalprojekt på 6 mio. kr.. Netto er der en samlet skønnet ændring på 85 mio. kr. I 2007 er der ikke optaget lån til Rejsekort og portalprojektet. Lånoptagelsen er udskudt til Der forventes samlet finansieret udgifter på 104,4 mio. kr. via kassebeholdningen: Bestyrelsen har i 2007 samlet godkendt finansiering af tidligere bevilligede men ikke forbrugte anlægsmidler til lokalbanerne via et kassetræk på 21,9 mio. kr. Bestyrelsen har yderligere godkendt finansiering af retssager og etableringsaktiviteter på 11,6 mio. kr. Mellemfinansiering af rejsekort og portalprojektet via kassen, som følge af at låneoptagelse er udskudt fra 2007 til 2008, i alt 70,9 mio. kr.

4 Specifikation: Kassefinansiering i /17 Kassefinansiering: Mio. kr. Finansiering af retssager og andre aktiviteter 11,6 Tidligere bevilliget anlægsmidler til lokalbanerne 21,9 Mellemfinansiering af Rejsekort og portalprojekt 70,9 I alt 104,4 Figur 2. De forventede ændringer i de finansielle poster Kassefinansiering 104,4 Lån Rejsekort Penge ud 155,8 Penge ind Anlægsinvesteringer 84,9 44,3 0 Renter 10,8 Penge ind (netto) 44,3 Finansieringsbehov Forventningerne til driften og de finansielle poster for 2007 resulterer i et reduceret finansieringsbehov på 136,5 mio. kr. Kommunernes andel af finansieringsbehovet forventes reduceret med 87,0 mio. kr., mens regionernes andel forventes reduceret med 49,5 mio. kr., jf. tabel 5. Tabel 5. Forventede ændringer i finansieringsbehovet fra kommuner og regioner 2007* Estimat Skønnet ændring Driftsresultat 1.758, ,1-92,3 Finansielle poster i alt 10,5-33,7-44,3 Finansieringsbehov i alt 1.768, ,4-136,5 - Regionernes andel 658,2 608,7-49,5 - Kommunernes andel 1.110, ,7-87,0

5 Figur 3. Den samlede ændring mellem budget og estimat 5/17 136,5 92,3 Bus 85,8 Behovsstyret 11,3 Fælles 5,2 Lokalbaner 10,1 Finansielle poster 44,3 Penge ud Penge ind Reduceret finansieringsbehov 136,5 Driftsresultat 92,3 0 Kom. 87,0 136,5 Reg. 49,5 Reduceret finansieringsbehov Fordeling mellem regioner og kommuner Likviditet Likviditetsudviklingen er generelt stigende i perioden fra januar og til november, jf. figur 4. Med forbehold for de usikkerheder, der ligger i estimat 3, vurderes likviditetsudviklingen at være præget af det forventede driftsresultat, en øget kreditorsaldo, samt investeringer i Rejsekortprojektet. Figur 4. Movia: Likviditetsoversigt januar - november (mio. kr.) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Faktisk likviditet 3 mdr gnms Gnms åtd

6 2. Busdrift 6/17 Nettoudgiften til busdrift reduceres med 85,8 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes udviklingen i entreprenørudgifter, jf. tabel 6. Tabel 6. Forventede indtægter og udgifter vedrørende busdrift 2007* Estimat Skønnet ændring Indtægter , ,5 17,8 Entreprenørudgifter 2.426, ,1-101,2 Rutespecifikke udgifter 103,9 101,5-2,5 Busdrift i alt 1.099, ,0-85,8 2.1 Indtægter En hovedforklaring på udviklingen i indtægterne er nedgangen i buspassagertallet. Den foreløbige årsopgørelse for 2007 for takstområde Hovedstaden og Sydsjælland angiver et skønnet passagerfrafald på omkring 10 mio. påstigere, svarende til 5 pct. sammenlignet med budgettet for 2007, jf. figur 5. Nedgangen i indtægterne begrænses af, at forventningerne til indtægten pr. påstiger opjusteres. Figur 5. Movias buspassagertal for takstområde Hovedstaden og Sydsjælland excl. kontroltællinger (akkumuleret) 200,0 150,0 Regnskab Faktisk ,0 50,0 0,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

7 2.2 Udgifter 7/17 Udgifterne til busdrift forventes reduceret med 104 mio. kr. De generelle forklaringer herpå er opsummeret i tabellen nedenfor: Ændringer i udgifter til busdrift: Udviklingen i reguleringsindeksene indebærer en forventet mindreudgift på 53 mio. kr. i Udvikling i lønindekset for 4. kvartal opgøres medio februar og hvor et samlet overblik for reguleringsindeksene vil foreligge. -53 Produktionsafvigelser forventes at give en mindreudgift på 24 mio. kr. Heraf vedrører 12 mio. kr. arbejdsnedlæggelser og 12 mio. kr. udgåede ture -24 Kørselsomfanget forventes reduceret med omkring timer, svarende til en mindreudgift på 12 mio. kr. -12 Udviklingen i afregningen af kvalitetsbonus og kvalitetsmodregninger indebærer en forventet mindreudgift på 12 mio. kr. -12 Ændringer i rutespecifikke udgifter -3 I alt -104

8 2.3 Vogntimer 8/17 Produktionen inden for almindelig busdrift måles i vogntimer. Udviklingen i produktionen for 2007 er afbilledet i figur 6. Den foreløbige opgørelse for 2007 viser, at 99,8 pct. af den planlagte kørsel er udført. Figur 6. Antal budgetterede og realiserede vogntimer i timer (akkumuleret) Realiseret januar marts maj juli september november 2.4 Kvalitetsudvikling Figur 7 viser det gennemsnitlige antal kvalitetsbrister pr. kontrolleret bus i 2006 og 2007 for takstområde hovedstaden. Opgørelsen for 2007 er foreløbig. Udviklingen viser, at antallet af kvalitetsbrister pr. kontrolleret bus i hele 2007 ligger under niveauet fra 2006, hvilket tyder på en positiv udvikling.

9 Figur 7. Afregnede kvalitetsbrister pr. kontrolleret bus for 2006 og /17 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december År 2006 År 2007 Foreløbig er der registreret kvalitetsbrister i 2007, hvilket er en forbedring på 38 pct. sammenlignet med I 2007 er der kontrolleret busser mod i Reduktionen i antallet af kontrolleret busser anfægter ikke konklusionen om, at kvalitet målt på antallet af udskrevne kvalitetsbrister er forbedret. 3. Behovsstyret trafik (Flextrafik) Flextrafik (Tidligere behovsstyret trafik ) omfatter både individuel handicapbefordring og anden behovsstyret trafik. Sidste nævnte består for det første af specialkørselsopgaver, som f.eks. kørsel til og fra hospitaler, dagcentre, mv. og for det andet af et supplement til det almindelige kollektive trafiktilbud. Tabel 8. Forventede indtægter og udgifter vedrørende Behovsstyret trafik 2007* Estimat Skønnet ændring Brugerbetaling -27,0-27,2-0,2 Entreprenørudgifter 128,8 118,1-10,7 Administration 19,9 19,5-0,5 Behovsstyret kørsel i alt 121,7 110,4-11,3 Der forventes en resultatforbedring på 11,3 mio. kr., jf. tabel 8. Resultatet er hovedsageligt et udtryk for kapacitetstilpasninger og produktivitetsforbedringer inden for handicapbefordring.

10 Handicapbefordring 10/17 Antal ture for individuel handicapbefordring ligger i hele året under budget, jf. figur 8. Den foreløbige opgørelse 2007 viser en reduktion i antal ture på 5 pct. sammenlignet med budgettet. I juli var den akkumulerede afvigelse oppe på 7 pct., men siden er noget af det tabte indhentet. Oktober er foreløbig eneste måned som isoleret set præsterer bedre end forudsat. Udviklingen i 2007 kan vidne om et varigt fald. Figur 8. Handicapbefordring: Antal ture foreløbig årsopgørelse for 2007 (akkumuleret) Realiseret jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Andet behovsstyret kørsel Den øvrige behovsstyrede kørsel bliver hovedsageligt udført i Vest og Sydsjælland. Udviklingen i 2007 viser en vækst i antallet af ture, jf. figur 9. En væsentlig forklaring på væksten er nye opgaver i kommunerne, som følge af kommunalreformen. For eksempel kørsel med borgere, der skal til genoptræning.

11 Figur 9. Anden Behovsstyret Trafik: Antal ture foreløbig årsopgørelse for 2007 (akkumuleret) 11/ Realiseret jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 4. Baner Nettoudgifterne til lokalbaner forventes at blive 10,1 mio. kr. større end budgetteret, jf. tabel 9. Tabel 9. Forventede indtægter og udgifter vedrørende lokalbaner 2007* Estimat Skønnet ændring Indtægter -129,1-117,9 11,2 Anlægstilskud fra staten 0,0 0,0 0,0 Entreprenørudgifter 280,3 283,3 3,0 Tilskud HL A/S 27,7 27,7 0,0 Anlæg 62,2 58,1-4,1 Lokalbaner i alt 241,1 251,2 10,1 4.1 Indtægter Indtægter fra banedriften forventes reduceret med 11,2 mio. kr. Forklaringen på de faldende billetindtægter er udviklingen i passagertallet (se figur 10).

12 Figur 10. Lokalbanerne: Antal passagerer i 2007, foreløbig opgørelse (akkumuleret) 12/17 10,0 9,0 8,0 Realiseret 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Passagerudvikling For lokalbanerne foreligger en foreløbig passageropgørelse for Udviklingen i lokalbanernes passagertal viser, at 8,1 mio. påstigere har benyttet lokalbanerne i 2007, hvilket er 1,0 mio. påstigere mindre end forudsat i budgettet. Passagernedgangen er størst for Lokalbanen A/S med 13 pct. færre påstigere. For Vestsjællands lokalbaner A/S og Lollandsbanen A/S er passagernedgangen mere begrænset (se figur 11). Figur 11. Fordeling af passagernedgangen på de tre lokalbaner 0% -2% -4% -6% -8% -10% Vestsjællands Lokalbaner - 6 pct. Lollandsbanen - 6 pct. -12% -14% Lokalbanen - 13 pct.

13 Reduktionen i antallet af passagerer på Lokalbanen i forhold til budget skyldes væsentlige ændringer i de anvendte tællesystemer og tællemetoder. Der er stor usikkerhed omkring det endelige passagertal for Lokalbanen. 13/ Anlæg I 2007 opskrives udgifterne til anlæg på lokalbaneområdet i takt med, at anlægsmidlerne godkendes af Movias bestyrelse og Regionsrådene. Tabel 10. Anlægsprojekter * Estimat Skønnet ændring Lokalbanen A/S og Hovedstadens Lokalbaner A/S 46,0 48,7 2,7 Lollandsbanen A/S 4,0 3,4-0,6 Vestsjællands Lokalbaner A/S 12,2 6,0-6,2 Anlæg i alt 62,2 58,1-4,1 De forventede anlægsudgifter i 2007 beløber sig til 58,1 mio. kr., hvoraf 21,9 mio. kr. finansieres via Movias kassebeholdning. Samlet forventes en mindre realisering i forhold til budgettet på 4,1 mio. kr. i Fællesudgifter Tabel 11. Forventede fællesudgifter 2007* Estimat Skønnet ændring Administration og personale 293,2 289,4-3,8 Pension og erstatninger 2,5 1,2-1,3 Fællesudgifter i alt 295,7 290,6-5,2 Fællesudgifterne forventes reduceret med 16,7 mio. kr. fordelt med 15,4 mio. kr. på administration og personale og 1,3 mio. kr. på pension og erstatninger. Herudover har bestyrelsen besluttet, at finansieres udgifter til retssager og andre aktiviteter ved træk på kassen for 11,6 mio. kr. (se specifikation nedenfor).

14 14/17 Administration og personale: Ekstra ordinær huslejebesparelse på 5,2 mio. kr. i ,2 En foreløbig prognose for 2007 viser et mindre forbrug for administration og personale. Bogholderiet for 2007 lukker primo februar, hvor der vil være et samlet overblik over forbruget på administration og personale i ,2 Synergieffekt ved etablering af Movia -4,0 Fællesudgifter finansieret ved kassetræk 11,6 Administration i alt -3,8 Pension og erstatning: Mindreforbrug på pension -1,0 Mindreforbrug på erstatninger -0,4 Pension og erstatning i alt -1,3 Fællesudgifter i alt -5,2

15 15/17 Bilag 1 Tabel: Korrektioner til driftsbudget Oprindeligt B2007 Teknisk korrektion Korrigeret B2007 Note BUSRUTER: Indtægter ,5 4, ,4 1 Entreprenørudgifter 2.430,3-4, ,2 1 Rutespecifikke udgifter 103,9 0,0 103,9 TOTAL BUSRUTER 1.099,8 0, ,8 BEHOVSSTYRET KØRSEL: Brugerbetaling -40,6 13,6-27,0 2 Entreprenørudgifter 128,8 0,0 128,8 Administration 19,9 0,0 19,9 TOTAL BEHOVSSTYRET KØRSEL 108,2 13,6 121,7 LOKALBANER: Indtægter -90,3-38,8-129,1 3,4 Anlægstilskud fra staten -71,2 71,2 0,0 5 Entreprenørudgifter 223,2 57,1 280,3 3,6 Tilskud HL A/S 27,7 0,0 27,7 Anlæg 71,2-9,0 62,2 6 TOTAL LOKALBANER 160,6 80,5 241,1 FÆLLESUDGIFTER: Administration og Personale 293,2 0,0 293,2 Tjenestemandspensioner 2,5 0,0 2,5 Investeringer 101,4-101,4 0,0 7 TOTALE FÆLLESUDGIFTER 397,1-101,4 295,7 DRIFTS RESULTAT 1.765,7-7, ,4

16 Tabel: Korrektioner til finansielle poster 16/17 Oprindeligt B2007 Teknisk korrektion Korrigeret B2007 Note Renter 10,5 0,0 10,5 Anlægsinvesteringer 0,0 101,4 101,4 7 Aktieindskud og ansvarlig lånekapital 0,0 54,4 54,4 8 Låneoptagelse Rejsekort -101,4-54,4-155,8 8 Lånoptagelse Portalprojekt 0,0 0,0 0,0 Kassefinansiering 0,0 0,0 0,0 Finansielle poster i alt -90,9 101,4 10,5 Note 1: Kvalitetsmodregninger for busdrift indgår i det vedtagne budget for 2007 som en indtægt, men er i det korrigerede budget en del af buskontraktomkostningerne. Korrektionen er budgetneutral og vil give en mere hensigtsmæssig opdeling af indtægter og udgifter for busdriften. Note 2: Tilskud fra kommunerne til de kommunale ordninger indgår i det vedtagne budget for 2007 som en del af brugebetalingen. Det anses imidlertid at være mere korrekt, at opføre tilskuddet fra kommunerne til anden behovsstyret kørsel på linie med kommunens øvrige betalinger for buskørsel. Korrektionen bevirker, at tilskuddet fra kommunerne ikke indgår som brugerbetaling, til gengæld opskrives det kommunale tilskud tilsvarende. Note 3: Udgifter til Lollandsbanen og Vestsjællands Lokalbaner er i budget 2007 budgetteret som et nettotilskud. I korrektionen udskilles lokalbanernes indtægter fra nettotilskuddet, således at de to baner opgøres med indtægter og bruttoudgifter. Korrektionen betyder, at billetindtægterne opskrives og at entreprenørudgifterne øges tilsvarende. Note 4: Passagertal for Østbanen er i det vedtagne budget opgjort for højt. Den del af Østbanen, som ligger i takstområde Syd er indregnet dobbelt, hvilket der korrigeres for i budgettet. Note 5:

17 Statens anlægstilskud, som hidtil er gået til amterne/hur, udbetales fra den 1. januar 2007 til regionerne. I det vedtagne budget for 2007 er det forudsat, at Movia får udbetalt anlægstilskud direkte fra regionerne. I praksis frigiver regionerne anlægsmidler til Movia, når der foreligger en konkret beskrivelse for anvendelse af anlægsmidler. I forhold til det vedtagne budget bortfalder det forudsatte anlægstilskud fra staten. De konkrete anlægsinvesteringer opskrives i takt med, at anlægsmidlerne frigives af Movias bestyrelse eller regionerne. 17/17 Note 6: I årets begyndelse valgte Region Sjælland at foretage en omprioritering på Lollandsbanen fra anlæg til entreprenørudgifter. Note 7: I det vedtagne driftsbudget for 2007 indgår en anlægsinvestering i rejsekortprojektet på 101,4 mio. kr. I det korrigerede budget for 2007 opretholdes forudsætningen, men det anses imidlertid at være mere korrekt at placere posten sammen med de øvrige finansielle poster. Note 8: I det vedtagne budget for 2007 under langfristet tilgodehavender og langfristet gæld indgår køb af aktiver og ansvarlig lånekapital til Rejsekortprojektet på 54,4 mio. kr. I budgetkorrektionen er det forudsat at investeringen i Rejsekortprojektet finansieres ved optagelse af lån i Samlet forudsættes der optaget lån til Rejsekortprojektet for 155,8 mio. kr. i 2007.

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Sag nr. 1 Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler 9 bilag REGNSKAB

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Statens låntagning og gæld 1997

Statens låntagning og gæld 1997 Statens låntagning og gæld 1997 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 1997 Tryk: Schultz Grafisk Papir: Scandia 2000, 115 g Oplag: 2.400 ISSN: 0902-6681 Omslag: Palle Lorentzen Danmarks Nationalbank

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2006 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2006 Tryk: Datagraf ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon: 33

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Bemærkninger September 2014 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget... 25 Fritids- og Kulturudvalget... 31 Ældre- og Sundhedsudvalget... 43 Social-

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Bo Panduro og Carsten V. Frandsen Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Validering af nøgletal

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 Fælles Passageranalyse Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fælles Passageranalyse

Læs mere

Departementet 15. april 2004

Departementet 15. april 2004 Departementet 15. april 2004 Skatteministerens redegørelse for virkningerne af ændringen i reglerne for registreringsafgift ved reparation og genopbygning af færdselsskadede køretøjer 1. Sammenfatning

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere