Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger."

Transkript

1 Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar /17 Sagsnummer THECA Sagsbehandler JWI Direkte Fax CVR nr: EAN nr: Økonomirapport Økonomirapportering viser det forventede resultat for Økonomirapportens hovedresultater findes i afsnit 1. I afsnit 2, 3, 4 og 5 uddybes resultaterne fra hovedafsnittet på de enkelt forretningsområder. Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. 1. Overblik Driftsresultat Tabel 1 viser det forventede nettodriftsresultat for Kolonnen Skønnet ændringer angiver forskellen mellem Estimat 3 og budget I forhold til det vedtagne budget er der foretaget en række tekniske budgetkorrektioner (se bilag 1). Tabel 1. Forventet nettodriftsresultat 2007* Estimat Skønnet ændring Se i øvrigt Busruter 1.099, ,0-85,8 Tabel 2 Behovsstyret kørsel 121,7 110,4-11,3 Tabel 2 Lokalbaner 241,1 251,2 10,1 Tabel 2 Fællesudgifter 295,7 290,6-5,2 Tabel 3 Driftsresultat i alt 1.758, ,1-92,3 *) korrigeret for tekniske ændringer I 2007 forventes driftsresultatet at blive forbedret med 92,3 mio. kr. En væsentlig forklaring herpå er udviklingen i busdriften og særligt i reguleringsindeksene. Trafikselskabet Movia Servicecenter

2 2/17 Figur 1. Fordeling af den skønnede budgetændring Penge ud Penge ind 92,3 Bus 85,8 Behovsstyret 11,3 Fælles 5,2 Lokalbaner 10,1 Penge ind (netto) 92,3 0 Tabel 2. Ændringer i nettoudgifter vedrørende busdrift, banedrift og behovsstyret trafik Busruter Behovsstyret kørsel Lokalbaner I alt Indtægter 17,8-0,2 11,2 28,9 Driftsudgifter -103,7-11,2 3,0-111,9 Anlæg ,1-4,1 Ændringer i nettoudgifter -85,8-11,3 10,1-87,1 Trafikselskaberne i Danmark har generelt kæmpet med faldende passagertal i Passagerfrafaldet betyder færre billetindtægter og er en væsentlig forklaring på nedgangen. Samlet forventes indtægterne reduceret med 28,9 mio. kr. i 2007 sammenlignet med budgettet. Driftsudgifterne reduceres med 111,9 mio. kr. hovedsagligt som følge af udviklingen i reguleringsindeksene og i produktionen af busdrift. Tabel 3. Ændringer vedrørende fællesudgifter I alt Administration og personale -15,4 Fællesudgifter finansieret ved kassetræk 11,6 Pension og erstatning -1,3 Ændringer i nettoudgifter -5,2 Ændringer i administration og personale vedrører en ekstraordinær huslejebesparel-

3 3/17 se i 2007 på 5,2 mio. kr., synergier ved dannelse af Movia på 4 mio. kr. samt andre forhold for -6,2 mio. kr. Hertil kommer fællesudgifter finansieret ved kassetræk og justeringer på pension og erstatning. Finansielle poster De finansielle poster forventes opskrevet med 44,3 mio. kr. jf. tabel 4. Tabel 4. Forventede ændringer i de finansielle poster 2007* Estimat Skønnet ændring Renter 10,5-0,2-10,8 Anlægsinvesteringer 101,4 16,5-84,9 Aktieindskud 54,4 54,4 0,0 Låneoptagelse Rejsekort -155,8 0,0 155,8 Lånoptagelse Portalprojekt 0,0 0,0 0,0 Kassefinansiering 0,0-104,4-104,4 Finansielle poster i alt 10,5-33,7-44,3 Udskudt lånoptagelse til Rejsekort og portalprojekt, rentabel forvaltning af likvider, samt udviklingen i kassebeholdningen er væsentlige forklaringer på nettoforbedring af renterne med 10,8 mio. kr. I rejsekortprojektet har udskydelse af projektleverancer betydet en udskudt betaling til leverandøren for anlægsinvesteringer på 91 mio. kr. Der er afholdt anlægsudgifter til portalprojekt på 6 mio. kr.. Netto er der en samlet skønnet ændring på 85 mio. kr. I 2007 er der ikke optaget lån til Rejsekort og portalprojektet. Lånoptagelsen er udskudt til Der forventes samlet finansieret udgifter på 104,4 mio. kr. via kassebeholdningen: Bestyrelsen har i 2007 samlet godkendt finansiering af tidligere bevilligede men ikke forbrugte anlægsmidler til lokalbanerne via et kassetræk på 21,9 mio. kr. Bestyrelsen har yderligere godkendt finansiering af retssager og etableringsaktiviteter på 11,6 mio. kr. Mellemfinansiering af rejsekort og portalprojektet via kassen, som følge af at låneoptagelse er udskudt fra 2007 til 2008, i alt 70,9 mio. kr.

4 Specifikation: Kassefinansiering i /17 Kassefinansiering: Mio. kr. Finansiering af retssager og andre aktiviteter 11,6 Tidligere bevilliget anlægsmidler til lokalbanerne 21,9 Mellemfinansiering af Rejsekort og portalprojekt 70,9 I alt 104,4 Figur 2. De forventede ændringer i de finansielle poster Kassefinansiering 104,4 Lån Rejsekort Penge ud 155,8 Penge ind Anlægsinvesteringer 84,9 44,3 0 Renter 10,8 Penge ind (netto) 44,3 Finansieringsbehov Forventningerne til driften og de finansielle poster for 2007 resulterer i et reduceret finansieringsbehov på 136,5 mio. kr. Kommunernes andel af finansieringsbehovet forventes reduceret med 87,0 mio. kr., mens regionernes andel forventes reduceret med 49,5 mio. kr., jf. tabel 5. Tabel 5. Forventede ændringer i finansieringsbehovet fra kommuner og regioner 2007* Estimat Skønnet ændring Driftsresultat 1.758, ,1-92,3 Finansielle poster i alt 10,5-33,7-44,3 Finansieringsbehov i alt 1.768, ,4-136,5 - Regionernes andel 658,2 608,7-49,5 - Kommunernes andel 1.110, ,7-87,0

5 Figur 3. Den samlede ændring mellem budget og estimat 5/17 136,5 92,3 Bus 85,8 Behovsstyret 11,3 Fælles 5,2 Lokalbaner 10,1 Finansielle poster 44,3 Penge ud Penge ind Reduceret finansieringsbehov 136,5 Driftsresultat 92,3 0 Kom. 87,0 136,5 Reg. 49,5 Reduceret finansieringsbehov Fordeling mellem regioner og kommuner Likviditet Likviditetsudviklingen er generelt stigende i perioden fra januar og til november, jf. figur 4. Med forbehold for de usikkerheder, der ligger i estimat 3, vurderes likviditetsudviklingen at være præget af det forventede driftsresultat, en øget kreditorsaldo, samt investeringer i Rejsekortprojektet. Figur 4. Movia: Likviditetsoversigt januar - november (mio. kr.) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Faktisk likviditet 3 mdr gnms Gnms åtd

6 2. Busdrift 6/17 Nettoudgiften til busdrift reduceres med 85,8 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes udviklingen i entreprenørudgifter, jf. tabel 6. Tabel 6. Forventede indtægter og udgifter vedrørende busdrift 2007* Estimat Skønnet ændring Indtægter , ,5 17,8 Entreprenørudgifter 2.426, ,1-101,2 Rutespecifikke udgifter 103,9 101,5-2,5 Busdrift i alt 1.099, ,0-85,8 2.1 Indtægter En hovedforklaring på udviklingen i indtægterne er nedgangen i buspassagertallet. Den foreløbige årsopgørelse for 2007 for takstområde Hovedstaden og Sydsjælland angiver et skønnet passagerfrafald på omkring 10 mio. påstigere, svarende til 5 pct. sammenlignet med budgettet for 2007, jf. figur 5. Nedgangen i indtægterne begrænses af, at forventningerne til indtægten pr. påstiger opjusteres. Figur 5. Movias buspassagertal for takstområde Hovedstaden og Sydsjælland excl. kontroltællinger (akkumuleret) 200,0 150,0 Regnskab Faktisk ,0 50,0 0,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

7 2.2 Udgifter 7/17 Udgifterne til busdrift forventes reduceret med 104 mio. kr. De generelle forklaringer herpå er opsummeret i tabellen nedenfor: Ændringer i udgifter til busdrift: Udviklingen i reguleringsindeksene indebærer en forventet mindreudgift på 53 mio. kr. i Udvikling i lønindekset for 4. kvartal opgøres medio februar og hvor et samlet overblik for reguleringsindeksene vil foreligge. -53 Produktionsafvigelser forventes at give en mindreudgift på 24 mio. kr. Heraf vedrører 12 mio. kr. arbejdsnedlæggelser og 12 mio. kr. udgåede ture -24 Kørselsomfanget forventes reduceret med omkring timer, svarende til en mindreudgift på 12 mio. kr. -12 Udviklingen i afregningen af kvalitetsbonus og kvalitetsmodregninger indebærer en forventet mindreudgift på 12 mio. kr. -12 Ændringer i rutespecifikke udgifter -3 I alt -104

8 2.3 Vogntimer 8/17 Produktionen inden for almindelig busdrift måles i vogntimer. Udviklingen i produktionen for 2007 er afbilledet i figur 6. Den foreløbige opgørelse for 2007 viser, at 99,8 pct. af den planlagte kørsel er udført. Figur 6. Antal budgetterede og realiserede vogntimer i timer (akkumuleret) Realiseret januar marts maj juli september november 2.4 Kvalitetsudvikling Figur 7 viser det gennemsnitlige antal kvalitetsbrister pr. kontrolleret bus i 2006 og 2007 for takstområde hovedstaden. Opgørelsen for 2007 er foreløbig. Udviklingen viser, at antallet af kvalitetsbrister pr. kontrolleret bus i hele 2007 ligger under niveauet fra 2006, hvilket tyder på en positiv udvikling.

9 Figur 7. Afregnede kvalitetsbrister pr. kontrolleret bus for 2006 og /17 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december År 2006 År 2007 Foreløbig er der registreret kvalitetsbrister i 2007, hvilket er en forbedring på 38 pct. sammenlignet med I 2007 er der kontrolleret busser mod i Reduktionen i antallet af kontrolleret busser anfægter ikke konklusionen om, at kvalitet målt på antallet af udskrevne kvalitetsbrister er forbedret. 3. Behovsstyret trafik (Flextrafik) Flextrafik (Tidligere behovsstyret trafik ) omfatter både individuel handicapbefordring og anden behovsstyret trafik. Sidste nævnte består for det første af specialkørselsopgaver, som f.eks. kørsel til og fra hospitaler, dagcentre, mv. og for det andet af et supplement til det almindelige kollektive trafiktilbud. Tabel 8. Forventede indtægter og udgifter vedrørende Behovsstyret trafik 2007* Estimat Skønnet ændring Brugerbetaling -27,0-27,2-0,2 Entreprenørudgifter 128,8 118,1-10,7 Administration 19,9 19,5-0,5 Behovsstyret kørsel i alt 121,7 110,4-11,3 Der forventes en resultatforbedring på 11,3 mio. kr., jf. tabel 8. Resultatet er hovedsageligt et udtryk for kapacitetstilpasninger og produktivitetsforbedringer inden for handicapbefordring.

10 Handicapbefordring 10/17 Antal ture for individuel handicapbefordring ligger i hele året under budget, jf. figur 8. Den foreløbige opgørelse 2007 viser en reduktion i antal ture på 5 pct. sammenlignet med budgettet. I juli var den akkumulerede afvigelse oppe på 7 pct., men siden er noget af det tabte indhentet. Oktober er foreløbig eneste måned som isoleret set præsterer bedre end forudsat. Udviklingen i 2007 kan vidne om et varigt fald. Figur 8. Handicapbefordring: Antal ture foreløbig årsopgørelse for 2007 (akkumuleret) Realiseret jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Andet behovsstyret kørsel Den øvrige behovsstyrede kørsel bliver hovedsageligt udført i Vest og Sydsjælland. Udviklingen i 2007 viser en vækst i antallet af ture, jf. figur 9. En væsentlig forklaring på væksten er nye opgaver i kommunerne, som følge af kommunalreformen. For eksempel kørsel med borgere, der skal til genoptræning.

11 Figur 9. Anden Behovsstyret Trafik: Antal ture foreløbig årsopgørelse for 2007 (akkumuleret) 11/ Realiseret jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 4. Baner Nettoudgifterne til lokalbaner forventes at blive 10,1 mio. kr. større end budgetteret, jf. tabel 9. Tabel 9. Forventede indtægter og udgifter vedrørende lokalbaner 2007* Estimat Skønnet ændring Indtægter -129,1-117,9 11,2 Anlægstilskud fra staten 0,0 0,0 0,0 Entreprenørudgifter 280,3 283,3 3,0 Tilskud HL A/S 27,7 27,7 0,0 Anlæg 62,2 58,1-4,1 Lokalbaner i alt 241,1 251,2 10,1 4.1 Indtægter Indtægter fra banedriften forventes reduceret med 11,2 mio. kr. Forklaringen på de faldende billetindtægter er udviklingen i passagertallet (se figur 10).

12 Figur 10. Lokalbanerne: Antal passagerer i 2007, foreløbig opgørelse (akkumuleret) 12/17 10,0 9,0 8,0 Realiseret 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Passagerudvikling For lokalbanerne foreligger en foreløbig passageropgørelse for Udviklingen i lokalbanernes passagertal viser, at 8,1 mio. påstigere har benyttet lokalbanerne i 2007, hvilket er 1,0 mio. påstigere mindre end forudsat i budgettet. Passagernedgangen er størst for Lokalbanen A/S med 13 pct. færre påstigere. For Vestsjællands lokalbaner A/S og Lollandsbanen A/S er passagernedgangen mere begrænset (se figur 11). Figur 11. Fordeling af passagernedgangen på de tre lokalbaner 0% -2% -4% -6% -8% -10% Vestsjællands Lokalbaner - 6 pct. Lollandsbanen - 6 pct. -12% -14% Lokalbanen - 13 pct.

13 Reduktionen i antallet af passagerer på Lokalbanen i forhold til budget skyldes væsentlige ændringer i de anvendte tællesystemer og tællemetoder. Der er stor usikkerhed omkring det endelige passagertal for Lokalbanen. 13/ Anlæg I 2007 opskrives udgifterne til anlæg på lokalbaneområdet i takt med, at anlægsmidlerne godkendes af Movias bestyrelse og Regionsrådene. Tabel 10. Anlægsprojekter * Estimat Skønnet ændring Lokalbanen A/S og Hovedstadens Lokalbaner A/S 46,0 48,7 2,7 Lollandsbanen A/S 4,0 3,4-0,6 Vestsjællands Lokalbaner A/S 12,2 6,0-6,2 Anlæg i alt 62,2 58,1-4,1 De forventede anlægsudgifter i 2007 beløber sig til 58,1 mio. kr., hvoraf 21,9 mio. kr. finansieres via Movias kassebeholdning. Samlet forventes en mindre realisering i forhold til budgettet på 4,1 mio. kr. i Fællesudgifter Tabel 11. Forventede fællesudgifter 2007* Estimat Skønnet ændring Administration og personale 293,2 289,4-3,8 Pension og erstatninger 2,5 1,2-1,3 Fællesudgifter i alt 295,7 290,6-5,2 Fællesudgifterne forventes reduceret med 16,7 mio. kr. fordelt med 15,4 mio. kr. på administration og personale og 1,3 mio. kr. på pension og erstatninger. Herudover har bestyrelsen besluttet, at finansieres udgifter til retssager og andre aktiviteter ved træk på kassen for 11,6 mio. kr. (se specifikation nedenfor).

14 14/17 Administration og personale: Ekstra ordinær huslejebesparelse på 5,2 mio. kr. i ,2 En foreløbig prognose for 2007 viser et mindre forbrug for administration og personale. Bogholderiet for 2007 lukker primo februar, hvor der vil være et samlet overblik over forbruget på administration og personale i ,2 Synergieffekt ved etablering af Movia -4,0 Fællesudgifter finansieret ved kassetræk 11,6 Administration i alt -3,8 Pension og erstatning: Mindreforbrug på pension -1,0 Mindreforbrug på erstatninger -0,4 Pension og erstatning i alt -1,3 Fællesudgifter i alt -5,2

15 15/17 Bilag 1 Tabel: Korrektioner til driftsbudget Oprindeligt B2007 Teknisk korrektion Korrigeret B2007 Note BUSRUTER: Indtægter ,5 4, ,4 1 Entreprenørudgifter 2.430,3-4, ,2 1 Rutespecifikke udgifter 103,9 0,0 103,9 TOTAL BUSRUTER 1.099,8 0, ,8 BEHOVSSTYRET KØRSEL: Brugerbetaling -40,6 13,6-27,0 2 Entreprenørudgifter 128,8 0,0 128,8 Administration 19,9 0,0 19,9 TOTAL BEHOVSSTYRET KØRSEL 108,2 13,6 121,7 LOKALBANER: Indtægter -90,3-38,8-129,1 3,4 Anlægstilskud fra staten -71,2 71,2 0,0 5 Entreprenørudgifter 223,2 57,1 280,3 3,6 Tilskud HL A/S 27,7 0,0 27,7 Anlæg 71,2-9,0 62,2 6 TOTAL LOKALBANER 160,6 80,5 241,1 FÆLLESUDGIFTER: Administration og Personale 293,2 0,0 293,2 Tjenestemandspensioner 2,5 0,0 2,5 Investeringer 101,4-101,4 0,0 7 TOTALE FÆLLESUDGIFTER 397,1-101,4 295,7 DRIFTS RESULTAT 1.765,7-7, ,4

16 Tabel: Korrektioner til finansielle poster 16/17 Oprindeligt B2007 Teknisk korrektion Korrigeret B2007 Note Renter 10,5 0,0 10,5 Anlægsinvesteringer 0,0 101,4 101,4 7 Aktieindskud og ansvarlig lånekapital 0,0 54,4 54,4 8 Låneoptagelse Rejsekort -101,4-54,4-155,8 8 Lånoptagelse Portalprojekt 0,0 0,0 0,0 Kassefinansiering 0,0 0,0 0,0 Finansielle poster i alt -90,9 101,4 10,5 Note 1: Kvalitetsmodregninger for busdrift indgår i det vedtagne budget for 2007 som en indtægt, men er i det korrigerede budget en del af buskontraktomkostningerne. Korrektionen er budgetneutral og vil give en mere hensigtsmæssig opdeling af indtægter og udgifter for busdriften. Note 2: Tilskud fra kommunerne til de kommunale ordninger indgår i det vedtagne budget for 2007 som en del af brugebetalingen. Det anses imidlertid at være mere korrekt, at opføre tilskuddet fra kommunerne til anden behovsstyret kørsel på linie med kommunens øvrige betalinger for buskørsel. Korrektionen bevirker, at tilskuddet fra kommunerne ikke indgår som brugerbetaling, til gengæld opskrives det kommunale tilskud tilsvarende. Note 3: Udgifter til Lollandsbanen og Vestsjællands Lokalbaner er i budget 2007 budgetteret som et nettotilskud. I korrektionen udskilles lokalbanernes indtægter fra nettotilskuddet, således at de to baner opgøres med indtægter og bruttoudgifter. Korrektionen betyder, at billetindtægterne opskrives og at entreprenørudgifterne øges tilsvarende. Note 4: Passagertal for Østbanen er i det vedtagne budget opgjort for højt. Den del af Østbanen, som ligger i takstområde Syd er indregnet dobbelt, hvilket der korrigeres for i budgettet. Note 5:

17 Statens anlægstilskud, som hidtil er gået til amterne/hur, udbetales fra den 1. januar 2007 til regionerne. I det vedtagne budget for 2007 er det forudsat, at Movia får udbetalt anlægstilskud direkte fra regionerne. I praksis frigiver regionerne anlægsmidler til Movia, når der foreligger en konkret beskrivelse for anvendelse af anlægsmidler. I forhold til det vedtagne budget bortfalder det forudsatte anlægstilskud fra staten. De konkrete anlægsinvesteringer opskrives i takt med, at anlægsmidlerne frigives af Movias bestyrelse eller regionerne. 17/17 Note 6: I årets begyndelse valgte Region Sjælland at foretage en omprioritering på Lollandsbanen fra anlæg til entreprenørudgifter. Note 7: I det vedtagne driftsbudget for 2007 indgår en anlægsinvestering i rejsekortprojektet på 101,4 mio. kr. I det korrigerede budget for 2007 opretholdes forudsætningen, men det anses imidlertid at være mere korrekt at placere posten sammen med de øvrige finansielle poster. Note 8: I det vedtagne budget for 2007 under langfristet tilgodehavender og langfristet gæld indgår køb af aktiver og ansvarlig lånekapital til Rejsekortprojektet på 54,4 mio. kr. I budgetkorrektionen er det forudsat at investeringen i Rejsekortprojektet finansieres ved optagelse af lån i Samlet forudsættes der optaget lån til Rejsekortprojektet for 155,8 mio. kr. i 2007.

Nærværende økonomirapport er årets tredje økonomirapportering til bestyrelsen.

Nærværende økonomirapport er årets tredje økonomirapportering til bestyrelsen. Bilag 04.1 Notat Til Bestyrelsen Kopi til 28. august 1/20 Sagsnummer 107178-342582 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Retningslinjer for økonomirapportering

Retningslinjer for økonomirapportering Bilag 9.03 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Retningslinjer for økonomirapportering

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling.

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 5. september 2007 1/8 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Ændringsnotat til B08 2. behandling Dette

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper,

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2.

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor Kollektiv Trafik Konferencen i Korsør den 1. og 2. oktober 2015 1. Seminarrunde / Sammenhængende kollektiv trafik / Mobilitetsudfordringen Kommunalt kørselskontor Oplæg ved fagleder Bo Kuno Christensen,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013.

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013. Hoved- og nøgletal Årsregnskab I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab. Indholdsfortegnelse: FynBus niveau oversigt over regnskabs- og budgetresultater 2 Side Ejerniveau Region

Læs mere

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Politisk dokument med resume 06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Indstilling: Direktionen indstiller, at orienteringen om den opdaterede business case for Movias rejsekortprojekt tages til

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Notat Bilag 2: Analysevariabler

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

05. Budget 2008. Andenbehandling

05. Budget 2008. Andenbehandling Politisk dokument uden resume 05. Budget 2008. Andenbehandling Indstilling: Direktionen indstiller, at bestyrelsen tiltræder de i ændringsnotatet beskrevne ændringer til budgettet, at 1/6 Bestyrelsen budgetbogen

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Som supplement til den fremsendte ansøgning kan der knyttes oplysninger. Skolen er i god gænge med et godt samarbejde med UU-vejledningen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1 Området Plan, erhverv og kollektiv trafik omfatter udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, boligog byudvikling, erhvervsstøtte samt medfinansiering af busdriften. På politikområdet er følgende politiske

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Årsregnskab 2009 1. januar - 31. december CVR nr. 29 89 65 69 Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.movia.dk Indhold: 1. Indledning...

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Årsregnskab 2012 1. januar - 31. december CVR nr 29 89 65 69 Udarbejdet af Trafikselskabet Movia Ledelsessekretariat Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Trafikselskabet Movia. Budget 2015. 2. behandling. 11. september 2014

Trafikselskabet Movia. Budget 2015. 2. behandling. 11. september 2014 Trafikselskabet Movia Budget 2015 2. behandling 11. september 2014 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk Indhold 1. Indledning... 4 2. Budgetoversigt...

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hedensted Provsti. Hedensted Provstiudvalg. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hedensted Provsti. Hedensted Provstiudvalg. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune ÅRSBUDGET 215 for Hedensted Provsti under Hedensted Provstiudvalg i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode: 451 CVR nummer: 21287288 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde.

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde. Projektopgave Campingpladsen "Morgenrøde" Budget 20x2 Pladsen, der er på 5,5 ha ligger i Jylland helt ned til Gudenåen. Det er en dejlig velindrettet campingplads med plads til 190 enheder ialt på hele

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Trafikselskabet Movia. Budget 2016. 1. behandling. 25. juni 2015

Trafikselskabet Movia. Budget 2016. 1. behandling. 25. juni 2015 Trafikselskabet Movia Budget 2016 1. behandling 25. juni 2015 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk Indhold 1. Sammenfatning... 4 2. Budgetoversigt...

Læs mere

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 Margrethegården i dag Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 A B D C F E Margrethegården med helhedsplan og lokalplan 278 Lokalplanen Indsigelser er indarbejdet i lokalplanen efter høringsperioden Det

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse. Rødovre-Hvidovre provstiudvalg. Rødovre-Hvidovre provsti. Rødovre og Hvidovre kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse. Rødovre-Hvidovre provstiudvalg. Rødovre-Hvidovre provsti. Rødovre og Hvidovre kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rødovre-Hvidovre provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre provsti i Rødovre og Hvidovre kommune Myndighedskode: CVR nummer: 2132188 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Budget 2014 2. behandling 12. september 2013 Udarbejdet af Trafikselskabet Movia Økonomi Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Greve-Solrød Provsti. Greve-Solrød Provsti. Greve og Solrød kommuner

ÅRSBUDGET 2014. Greve-Solrød Provsti. Greve-Solrød Provsti. Greve og Solrød kommuner ÅRSBUDGET 214 for under i i Greve og Solrød kommuner Myndighedskode: 4513 CVR nummer: 312712 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt AR N 99 110 Etapeplanerne følger på de efterfølgende 28 sider: Etape 1 Etape 1+2 Etape 2 Etape 2+3 Etape 3 Etape 3+4 Etape 4 Etape 4+5 Etape 5 Etape 5+6 Etape 6 Etape 6+7 Etape 7 Etape 7+8 Etape 8 Etape

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. PUK-kassen. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune

ÅRSBUDGET 2014. PUK-kassen. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune ÅRSBUDGET 214 for under i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode: CVR nummer: 25261437 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Fladbjerg kapel den 3 / 9 213 Provst Jens Jacob Jensen

Læs mere