Lov om afgift af kvælstofoxider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om afgift af kvælstofoxider"

Transkript

1 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Afgiftspligtigt område og afgiftens størrelse Kapitel 2 Registrerede virksomheder Kapitel 3 Afgiftsperiode og opgørelse af den afgiftspligtige mængde Kapitel 4 Afgiftsfritagelse, afgiftsgodtgørelse og bundfradrag Kapitel 5 Regnskabsbestemmelser Kapitel 6 Afregning af afgiften Kapitel 7 Afgift af varer, der modtages fra udlandet Kapitel 8 Kontrolbestemmelser Kapitel 9 Andre bestemmelser Kapitel 10 Straffebestemmelser Kapitel 11 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Den fulde tekst Lov om afgift af kvælstofoxider VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Afgiftspligtigt område og afgiftens størrelse 1 Der betales afgift ved udledning af NO 2 -ækvivalenter til luften ved forbrænding Pligten til at betale afgift omfatter udledning af NO 2 -ækvivalenter fra følgende områder: 1) Danmark, herunder søterritoriet og dansk kontinentalsokkelområde 2) Fremmed stat, hvis aktiviteten, der medfører udledningerne, helt eller delvis er undergivet dansk højhedsret efter aftale med denne stat Stk 2 I følgende tilfælde er der pligt til at foretage måling af udledning af NO 2 -ækvivalenter til luften ved forbrænding NO 2 - ækvivalenterne opgøres som den registrerede mængde i overensstemmelse med disse målinger: 1) Energianlæg med en nominel termisk indfyret effekt større end 30 MW regnet for hvert anlæg og mindre end 100 MW i samlet indfyret nominel termisk effekt For hver kedel, motor eller turbine med en indfyret effekt større end 30 MW skal der uafhængigt af brændselstype foretages AMS-måling (Automatisk Målende System) af udledning af NO X, regnet som NO 2 - ækvivalenter, eller foretages måling ved en anden metode, der giver en tilsvarende sikkerhed for, at målingen af den udledte mængde af NO X, regnet som NO 2 -ækvivalenter, bliver som ved AMS-målingen I tilfælde, hvor der til én skorsten er tilsluttet

2 flere kedler, der hver er mindre end de 30 MW, men tilsammen større end 30 MW, er der ikke krav om måling 2) Energianlæg med en samlet indfyret nominel termisk indfyret effekt på 100 MW eller derover, hvor der er krav om AMS-måling af udledning af NO 2 -ækvivalenter til luften ved forbrænding i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr 808 af 25 september 2003 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg Målingen af udledning af NO 2 - ækvivalenter til luften ved forbrænding kan dog ske ved hjælp af en anden metode, der giver en tilsvarende sikkerhed for, at målingen af den udledte mængde af NO X, regnet som NO 2 -ækvivalenter, bliver som ved AMS-målingen 3) Affaldsforbrændingsanlæg, hvor der er krav om AMS-måling af udledning af NO 2 -ækvivalenter til luften ved forbrænding i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr 162 af 11 marts 2003 om anlæg, der forbrænder affald Målingen af udledning af NO 2 -ækvivalenter til luften ved forbrænding kan dog ske ved hjælp af en anden metode, der giver en tilsvarende sikkerhed for, at målingen bliver som ved AMS-målingen 4) Industrianlæg, hvor den årlige udledning af NO 2 -ækvivalenter til luften ved forbrænding overskrider 200 t NO X, regnet som NO 2 -ækvivalenter, har pligt til at foretage AMS-måling på alle virksomhedens industrielle afkast, hvorfra der udsendes NO 2 - ækvivalenter, eller foretage måling ved en anden metode, der giver en tilsvarende sikkerhed for, at målingen af den udledte mængde af NO X, regnet som NO 2 -ækvivalenter, bliver som ved AMS-målingen Stk 3 Hvor der i andre tilfælde sker måling af udledning af NO 2 -ækvivalenter til luften ved forbrænding i overensstemmelse med stk 2, opgøres NO 2 -ækvivalenterne som ved stk 2 Stk 4 Hvor der ikke sker måling af udledning af NO 2 -ækvivalenter til luften ved forbrænding i overensstemmelse med stk 2 eller 3, opgøres den udledte mængde af NO 2 -ækvivalenter til luften i overensstemmelse med den leverede, udleverede og forbrugte mængde varer Stk 5 Skatteministeren kan fastsætte regler vedrørende målere og regler for måling mv til opgørelsen af den i stk 1 nævnte udledning til luften 2 Afgiften udgør pr kg NO 2 -ækvivalenter udledt til luften ved forbrænding for perioden og fremefter følgende: 1) 2) 3) 4) Fra 1 januar til 31 december 2010 Fra 1 januar til 31 december 2011 Fra 1 januar til 31 december 2012 Fra 1 januar til 31 december ,0 kr /kg NO X 5,1 kr /kg NO X 5,2 kr /kg NO X 5,3 kr /kg NO X 5) Fra 1 januar til 31 5,4 kr /kg NO X december ) Fra 1 januar ,5 kr /kg NO X Stk 2 Hvor der ikke sker måling af udledning af NO 2 -ækvivalenter til luften ved forbrænding i overensstemmelse med 1, stk 2, betales der afgift ved levering, udlevering og forbrug af varer, som angivet i bilag 1 til denne lov Kapitel 2 Registrerede virksomheder 3 Virksomheder, der i medfør af 1, stk 2, har pligt til at foretage måling af udledning af NO 2 -ækvivalenter til luften ved forbrænding, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen

3 Stk 2 Virksomheder, der i medfør af 1, stk 3, foretager måling af udledning af NO 2 -ækvivalenter til luften ved forbrænding, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen Stk 3 Virksomheder, der udvinder eller fremstiller varer omfattet af bilag 1, nr 1-16, og virksomheder, der forbrænder varer omfattet af bilag 1, nr 17-19, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen Stk 4 Andre virksomheder, der afsætter, oplagrer eller forbrænder varer omfattet af bilag 1, kan registreres hos told- og skatteforvaltningen, når virksomheden råder over en lagerkapacitet på mindst 1000 t eller 1000 m 3 til opbevaring af varer, bortset fra virksomheder, der oplagrer varer omfattet af bilag 1, nr Stk 5 Virksomheder, der opfylder betingelserne for bundfradrag efter 10, kan registreres hos told- og skatteforvaltningen Stk 6 Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen 4 Registrerede virksomheder er berettiget til fra udlandet at modtage og fra andre registrerede virksomheder at få tilført varer som nævnt i bilag 1, uden at afgiften er berigtiget Kapitel 3 Afgiftsperiode og opgørelse af den afgiftspligtige mængde 5 Afgiftsperioden er måneden 6 For registrerede virksomheder, der opgør den udledte mængde af NO 2 -ækvivalenter i overensstemmelse med 1, stk 2 eller 3, opgøres den afgiftspligtige mængde som mængden af NO 2 -ækvivalenter til luften ved forbrænding fra virksomheden registreret på virksomhedens målere i afgiftsperioden Stk 2 For registrerede virksomheder, der opgør den udledte mængde af NO 2 -ækvivalenter til luften i overensstemmelse med 1, stk 4, opgøres den afgiftspligtige mængde som mængden af varer omfattet af bilag 1, der er udleveret fra virksomheden, jf dog 7 I opgørelsen skal endvidere medtages virksomhedens eget forbrug af varer, jf dog 8, stk 4 Stk 3 Registrerede virksomheder, der ud over opgørelsen efter stk 1 opgør anden udledt mængde af NO 2 -ækvivalenter til luften efter 1, stk 4, opgør den afgiftspligtige mængde af den del af virksomhedens udledning, der er omfattet af 1, stk 4, efter stk 2 Stk 4 I andre tilfælde opgøres den afgiftspligtige mængde i overensstemmelse med stk 2 Stk 5 Opgørelsen specificeres efter regler, som fastsættes af told- og skatteforvaltningen Stk 6 Skatteministeren fastsætter regler om administration af afgiftspligten efter stk 1 7 I den afgiftspligtige mængde opgjort efter 6 fradrages varer, der 1) tilføres en anden registreret virksomhed efter 4, 2) leveres til udlandet, 3) fritages for afgift efter 8, 4) hos virksomheden eller under transport til og fra virksomheden som følge af varernes art, lækage ellign er gået tabt eller 5) returneres til virksomheden, hvis køberen godtgøres varens pris indbefattet afgiften Kapitel 4 Afgiftsfritagelse, afgiftsgodtgørelse og bundfradrag 8 Fritaget for afgift er varer, der leveres fra en registreret virksomhed eller en virksomhed, der har bevilling til afgiftsgodtgørelse, jf 9, stk 3, til de i toldlovens 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner mv og de hertil knyttede personer Stk 2 Fritaget for afgift er registrerede virksomheders leverancer af varer omfattet af bilag 1

4 1) til brug i luftfartøjer, der anvendes erhvervsmæssigt, 2) til brug om bord på skibe i udenrigsfart, dog ikke lystfartøjer, og 3) til brug om bord på fiskefartøjer med en bruttotonnage på 5 t og derover eller en bruttoregistertonnage på 5 t og derover, dog ikke lystfartøjer Stk 3 Fritaget for afgift er olieprodukter, som medbringes fra udlandet til brug i køretøjets normale standardtank eller reservedunk, jf dog 15, stk 3 Stk 4 Fritaget for afgift er forbruget af et energiprodukt omfattet af bilag 1, der direkte medgår til produktion af et tilsvarende energiprodukt Dette gælder dog ikke energiprodukter, der 9 Godtgørelse af afgift sker til registrerede virksomheder, der betaler afgift i medfør af bilag 1 for de i denne bestemmelse nævnte varer og begrænser udledning af NO 2 -ækvivalenter til luften ved forbrænding igennem røgrensning eller ved andre tekniske tiltag, der reducerer udledning af NO 2 -ækvivalenter Godtgørelsen svarer til den mængde NO 2 -ækvivalenter, der i afgiftsperioden bortrenses eller ved tekniske tiltag mindsker udslippet Godtgørelsen må ikke overstige afgiftsbetalingen Stk 2 Godtgørelsen efter stk 1 skal for hver afgiftsperiode opgøres for hvert brændsel og for hvert ovn- eller kedelanlæg for sig Hvis der anvendes flere typer brændsler i samme ovn- eller kedelanlæg samtidig, fordeles den bortrensede eller mindre udledte mængde NO 2 -ækvivalenter for hvert brændsel på hvert ovn- eller kedelanlæg for sig i forhold til energimængden af hvert af de indfyrede brændsler i hvert ovn- eller kedelanlæg Stk 3 Virksomheder, der ikke er registreret efter 3, kan af de statslige told- og skattemyndigheder meddeles bevilling til afgiftsgodtgørelse for leverancer af varer i samme omfang som nævnt i 7, nr 1-4 Der kan dog ikke meddeles bevilling til en virksomhed, når den pågældende virksomhed og en registreret virksomhed, som virksomheden direkte eller indirekte får leveret afgiftspligtige varer fra, er indbyrdes forbundne virksomheder Som indbyrdes forbundne virksomheder anses virksomheder, hvor samme ejerkreds direkte elle indirekte ejer mere end 50 pct af kapitalen i hver virksomhed eller direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct af en eventuel stemmeværdi i hver virksomhed Ejere som nævnt i aktieavancebeskatningslovens 4, stk 2, anses ved bedømmelsen af ejerkredsen for én og samme person En meddelt bevilling bortfalder, hvis det i 2 pkt nævnte forhold kommer til at foreligge efterfølgende Stk 4 Afgiften godtgøres af varer, der anvendes til færgedrift og til erhvervsmæssig sejlads med andre fartøjer end de i 8, stk 2, nr 2 og 3, nævnte, bortset fra lystfartøjer Varerne kan i særlige tilfælde leveres uden afgift fra en registreret oplagshaver Stk 5 Told- og skatteforvaltningen kan meddele virksomheder, der ikke er registreret efter 3, godtgørelse af den betalte afgift, når den årlige godtgørelse er mindst 500 kr Godtgørelsen må ikke overstige afgiftsbetalingen Stk 6 Skatteministeren kan fastsætte regnskabs- og kontrolforskrifter og regler om dokumentation for afgiftsfritagelse og godtgørelse Endvidere kan skatteministeren fastsætte regler, der angiver de nærmere retningslinjer for, hvilke tiltag der efter stk 1 begrunder godtgørelse af afgiften Endelig kan skatteministeren fastsætte regler for opgørelse og udbetaling af godtgørelsen efter stk 1 10 For virksomheder, hvis samlede udledning af NO 2 -ækvivalenter til luften ved forbrænding oversteg 0,5 kg NO X /GJ brændselsforbrug i 2006, og som havde et årligt brændselsforbrug på over 5 PJ fra stationære anlæg i 2006, betales der fra den 1 januar 2010 til den 31 december 2010 alene afgift af den del af udledningen, der ligger højere end 0,18 kg NO X /GJ Stk 2 For virksomheder, hvis samlede udledning af NO 2 -ækvivalenter til luften ved forbrænding oversteg 0,5 kg NO X /GJ brændselsforbrug i 2006, og som havde et årligt brændselsforbrug på over 5 PJ fra stationære anlæg i 2006, betales der fra og med den 1 januar 2011 alene afgift af den del af udledningen, der ligger højere end 0,15 kg NO X /GJ Stk 3 Bundfradragene i stk 1 og 2 finder endvidere anvendelse på varer, der er modtaget afgiftsfrit og forbrugt i virksomheden Bundfradragene efter stk 1 og 2 kan ikke overføres til andre afgiftsperioder Stk 4 Virksomheder, der opgør afgiften efter 6, stk 1, kan beregne et fælles fradrag for alle de benyttede brændsler og for alle de benyttede ovn- eller kedelanlæg, hvor der sker måling, forudsat at ovn- eller kedelanlæggene mv befinder sig på samme

5 og 2 geografiske sted Stk 5 Skatteministeren fastsætter regler, der nærmere angiver retningslinjerne for administrationen af bundfradragene i stk 1 Kapitel 5 Regnskabsbestemmelser 11 Registrerede virksomheder skal føre regnskab over tilgang, udlevering og forbrug i virksomheden af varer nævnt i bilag 1 Stk 2 Virksomhederne mv skal opbevare regnskabsmateriale, herunder fakturaer, fakturakopier, ledsagedokumenter, opgørelser mv i 5 år efter regnskabsårets udløb Stk 3 Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler for virksomhedernes regnskabsførelse efter stk 1 Kapitel 6 Afregning af afgiften 12 Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf 6 og 7, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv Stk 2 Bestemmelsen om skønsmæssig ansættelse af afgiftstilsvaret i 5, stk 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv finder tilsvarende anvendelse, i tilfælde af at størrelsen af det afgiftsbeløb, der påhviler virksomheden, ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens målere Stk 3 For afgiftspligtige, der ikke er omfattet af stk 1, sker angivelsen og betalingen efter 9, stk 2-4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv, jf dog 15, stk 2 13 Hvis virksomheden ikke efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv, kan told- og skatteforvaltningen inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed Kapitel 7 Afgift af varer, der modtages fra udlandet 14 Der betales afgift af varer omfattet af bilag 1, der indføres fra steder uden for EU eller indføres fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, medmindre varerne tilføres en registreret virksomhed eller er fritaget efter 8 Afgiften fastsættes i medfør af bilag 1 og afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf dog stk 2 Stk 2 For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter 29 i toldloven, finder 15 tilsvarende anvendelse 15 I andre tilfælde betales afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, medmindre varerne modtages efter reglerne i 4 Erhvervsdrivende varemodtagere skal, inden varerne afsendes fra udlandet, anmelde sig hos told- og skatteforvaltningen Anmeldelsen er gældende for 5 år Stk 2 Erhvervsdrivende varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgifter heraf til told- og skatteforvaltningen Angivelsen og betalingen sker efter 2, 3, 5-7 og 8, nr 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv Stk 3 Der betales ikke afgift af brændsel i erhvervskøretøjers og specialcontaineres standardtanke Ved standardtanke forstås den definition, som findes i artikel 24 i Rådets direktiv om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af

6 energiprodukter og elektricitet Afgiftsfritagelsen omfatter dog hele brændstofindholdet i de nævnte tanke, hvor dette følger af en af Danmark tiltrådt mellemfolkelig aftale Stk 4 For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i 9, stk 2-4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv Stk 5 Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en virksomhed, der gentagne gange ikke betaler afgiften rettidigt, at afgive angivelse ved varernes modtagelse Told- og skatteforvaltningen kan endvidere pålægge virksomheden at betale afgiften ved varernes modtagelse Stk 6 Virksomheder omfattet af stk 1 eller af 14 skal føre regnskab over tilgangen af afgiftspligtige varer 11, stk 1, finder tilsvarende anvendelse Kapitel 8 Kontrolbestemmelser 16 Told- og skatteforvaltningen har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger og øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance mv for at tilvejebringe nødvendige oplysninger, jf dog 9 i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter Stk 2 Virksomhedernes indehavere og de beskæftigede personer i virksomhederne skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de eftersyn, der er nævnt i stk 1 Stk 3 Materiale nævnt i stk 1 skal på told- og skatteforvaltningens anmodning udleveres eller indsendes til denne Stk 4 Erhvervsdrivende skal efter anmodning meddele told- og skatteforvaltningen oplysninger om deres indkøb og salg af varer omfattet af bilag 1 Stk 5 Leverandører af afgiftspligtige varer skal efter anmodning meddele told- og skatteforvaltningen oplysning om deres leverancer til erhvervsdrivende Stk 6 Told- og skatteforvaltningen har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder for at tilvejebringe nødvendige oplysninger, jf dog 9 i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter Stk 7 Told- og skatteforvaltningen har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber mv i de virksomheder, der er omfattet af stk 4-6, for at tilvejebringe nødvendige oplysninger, jf dog 9 i lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter Stk 8 I det omfang oplysninger som nævnt i stk 1 og 7 er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil Stk 9 Offentlige myndigheder skal efter anmodning meddele told- og skatteforvaltningen enhver oplysning til brug for registrering af og kontrol med virksomheder, der omfattes af loven Stk 10 Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelsen af kontrol efter stk 1, 6 og 7 Skatteministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom Kapitel 9 Andre bestemmelser 17 Foruden den personkreds, der er omhandlet i 10 i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv, hæfter de varemodtagere, der er nævnt i 15, og den, der er i besiddelse af varen, for betaling af afgift efter denne lov

7 18 Hvis varer, der efter 8 er fritaget for afgift, anvendes til andre formål end det, hvortil de er bestemt, kan told- og skatteforvaltningen inddrage vedkommende virksomheds adgang til at indkøbe afgiftsfri varer Virksomheden afkræves afgiften af de nævnte varer senest 14 dage efter påkrav Stk 2 Hvis varer overdrages, erhverves eller anvendes på en sådan måde, at der ikke er betalt den afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller en virksomhed har fået udbetalt for meget i godtgørelse efter 8, stk 2, og 9, afkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav Kan størrelsen af det skyldige afgiftsbeløb ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber eller målere, kan told- og skatteforvaltningen foretage en skønsmæssig ansættelse af beløbet Stk 3 6 og 7 og 8, nr 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv finder tilsvarende anvendelse ved ikke rettidig betaling i de tilfælde, der er nævnt i stk 1 og 2 19 Med steder uden for EU sidestilles med hensyn til lovens bestemmelser Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn 20 Reglerne om eftergivelse og henstand i 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov Kapitel 10 Straffebestemmelser 21 Med bøde straffes den, der uagtsomt 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen, 2) overtræder 3, stk 1-3, 11, stk 1, 15, stk 1, 2 pkt, og 16, stk 2-5 3) undlader at efterkomme et efter 15, stk 5, 1 pkt, meddelt pålæg, 4) overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå eller 5) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter 13, og told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette Stk 2 Den, der forsætligt begår en af de i stk 1 nævnte overtrædelser, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens 289 Stk 3 I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelserne i forskrifterne Stk 4 Der kan pålægges selskaber mv (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5 kapitel og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov Kapitel 11 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 23 Loven træder i kraft den 1 januar 2010, jf dog stk 2 Stk 2 Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af Loven finder anvendelse på NO 2 -ækvivalenter, der fra og med den 1 januar 2010 udledes til luften ved forbrænding fra virksomheder, der er omfattet af 3, stk 1 og 2 Loven finder endvidere anvendelse på varer nævnt i bilag 1, der fra og med den 1 januar 2010 leveres, udleveres eller forbruges af registrerede virksomheder, angives til fortoldning, modtages fra udlandet eller

8 medbringes fra udlandet Stk 2 For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden den 1 januar 2010 og afsluttes efter dette tidspunkt, beregnes afgiften af så stor en del af leverancen, som tidsrummet for lovens ikrafttræden til afregningsperiodens afslutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode Med told- og skatteforvaltningens tilladelse kan der foretages afrunding ved opgørelse af den brøkdel af leverancerne, hvoraf der skal betales afgift 25 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland Bilag 1: Satser for 2, stk 2, i lov om afgift af kvælstofoxider jan- jan- jan- jan- jan- Fra jan dec dec dec dec dec Satser ved dagtemperatur 1 Gas- og dieselolie, der 2 Anden gas- og dieselolie 3 Svovlfri dieselolie 4 Fuelolie øre/kg 2,8 2,9 2,9 3,0 3,1 3,1 5 Fyringstjære øre/kg 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 6 Petroleum, der 7 Anden petroleum 8 Autogas øre/l 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 9 Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af øre/kg 3,2 3,3 3,3 3,4 3,5 3,5 mineralsk olie og 10 Anden flaskegas og gas, der fremkommer øre/kg 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0

9 mineralsk olie 11 Naturgas, dog ikke til øre/nm 3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 motorer 12 Naturgas til motorer (inklusive øre/nm 3 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 stationære) 13 Kul, koks, brunkul, orimulsion og petroleumskoks kr/gj 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 14 Blyholdig benzin (blyindhold over øre/l 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,013 g/l) 15 Blyfri benzin (blyindhold øre/l 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 højest 0,013 g/l) 16 Kul, koks, brunkul, orimulsion og kr/t 16,0 16,3 16,6 16,9 17,2 17,5 petroleumskoks 17 Biogas og andet flydende VE til motor i store anlæg med kr/gj 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 en indfyret effekt på over 1000 kw 18 Biogas og andet flydende VE til andet end motorer i store kr/gj 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 anlæg med en indfyret effekt på over 1000 kw 19 Halm og træ i store anlæg med en indfyret kr/t 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,4 effekt på over 1000 kw Satser ved 15 ºC

10 1 Gas- og dieselolie, der 2 Anden gas- og dieselolie 3 Svovlfri dieselolie 4 Fuelolie øre/kg 5 Fyringstjære øre/kg 6 Petroleum, der 7 Anden petroleum 8 Autogas øre/l 9 Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af øre/kg mineralsk olie og 10 Anden flaskegas og gas, der fremkommer øre/kg ved raffinering af mineralsk olie 11 Naturgas, dog ikke til øre/nm 3 motorer 12 Naturgas til motor (inklusive øre/nm 3 stationære) 13 Kul, koks, brunkul, orimulsion og kr/gj petroleumskoks 14 Blyholdig benzin (blyindhold over 0,03 g/l) øre/l 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9

11 (blyindhold højest 0,03 g/l) øre/l 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 16 Kul mv kr/t 17 Biogas og andet flydende VE til motorer i store anlæg med kr/gj en indfyret effekt på over 1000 kw 18 Biogas og andet flydende VE til andet end motorer i store kr/gj anlæg med en indfyret effekt på over 1000 kw 19 Halm og træ i store anlæg med en indfyret kr/t effekt på over 1000 kw Givet på Christiansborg Slot, den 17 juni 2008 MARGRETHE R / Kristian Jensen

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas 1) Til lovforslag nr. L 32 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter

Læs mere

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling 27. september 2010 EM 2010/29 Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling Miljøfgift af energiprodukter med videre 1. Der betales miljøafgift

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter LBK nr 1484 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-1662877 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider.

Folketinget - Skatteudvalget. L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider. J.nr. 2008-231-0015 Dato: 23. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider. Hermed sendes i 5 eksemplarer et ændringsforslag, som jeg ønsker at stille ved

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af svovl

Bekendtgørelse af lov om afgift af svovl LBK nr 335 af 18/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-3729306 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1893 af 29/12/2015

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) 2015/1 LSV 70 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-3155177 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015 Forslag til Lov

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) (Nedsættelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand LBK nr 962 af 27/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0193605 Senere ændringer til forskriften LOV nr 924 af 18/09/2012 LOV

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand Side 1 af 6 LBK nr 639 af 21/08/1998 Gældende (Vandafgiftsloven) Offentliggørelsesdato: 04-09-1998 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 380 af 02/06/1999 27 LOV nr 951 af 20/12/1999

Læs mere

Lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven) 1)

Lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven) 1) LOV nr 1228 af 18/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0212891 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1891 af 29/12/2015 Lov

Læs mere

Lov om afgift af skadesforsikringer 1)

Lov om afgift af skadesforsikringer 1) LOV nr 551 af 18/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2012-511-0089 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1353 af 21/12/2012

Læs mere

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) Til lovforslag nr. L 111 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2011 Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) Kapitel

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) 2010/1 LSV 111 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0038 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. marts 2011 Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om afgift af kvælstofoxider

Forslag. Lov om afgift af kvælstofoxider Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om afgift af kvælstofoxider Kapitel 1 Afgiftspligtigt område og afgiftens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 162 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Læs mere

LOV nr 70 af 30/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016

LOV nr 70 af 30/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 LOV nr 70 af 30/01/ (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0226912 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1118 af 26/09/2014 LBK nr

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. december 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1) 2007/2 LSV 32 A (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-211-0005 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 12. juni 2008 Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk I medfør af 44, stk. 1, 45 d, stk. 2, 53, stk. 1, 2, 4 og 5, 53 a, 56, stk. 3 og 4, 67, 80, 88, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgifter af spil

Bekendtgørelse af lov om afgifter af spil LBK nr 337 af 07/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0292410 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0033 Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 38 Offentligt J.nr. 2007-211-0005 Dato: 26. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Vedlagt følger i fem eksemplarer forslag, som jeg ønsker at stille til 2.

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand

Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand LBK nr 1323 af 11/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1655585 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1558 af 13/12/2016

Læs mere

Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter

Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter LOV nr 481 af 30/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0075 Senere ændringer til forskriften LBK nr 615 af 07/06/2012 LBK

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.

Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m. LBK nr 1034 af 22/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0214845 Senere ændringer til forskriften LOV nr 554 af 02/06/2014

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 389 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2009-10. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2009-10. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2009-10 Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift

Læs mere

LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0039 Senere ændringer til forskriften LBK nr 124 af 08/02/2011

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter 1)2)

Bekendtgørelse af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter 1)2) LBK nr 321 af 04/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0035 Senere ændringer til forskriften LOV nr 722 af 25/06/2010

Læs mere

LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 LOV nr 1558 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0623007 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 285 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0022 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne,

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love.

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love. Page 1 of 60 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Lov om afgifter af spil

Lov om afgifter af spil LOV nr 698 af 25/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2009-511-0033 Senere ændringer til forskriften LBK nr 819 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. J.nr. 13-0076486. Skatteministeriet Udkast (09.8.2013 ) til

Forslag. J.nr. 13-0076486. Skatteministeriet Udkast (09.8.2013 ) til Skatteministeriet Udkast (09.8.2013 ) J.nr. 13-0076486. Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.,

Læs mere

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1)

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1) LOV nr 308 af 17/05/1995 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-05-1995 Økonomi- og Erhvervsministeriet www.retsinformation.dk LOV nr 1051 af 11/12/1996 Yderligere dokumenter: Alle bekendtgørelser m.v. og

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) BEK nr 1394 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7012-00036 Senere ændringer

Læs mere

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag.

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag. 2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2011-231-0042 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj 2011 Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

RAPPORT. Refusion af NOx-afgifter. NO x. -afgifter for gasfyrede anlæg - muligheder for refusion. Projektrapport Januar 2013

RAPPORT. Refusion af NOx-afgifter. NO x. -afgifter for gasfyrede anlæg - muligheder for refusion. Projektrapport Januar 2013 Refusion af NOx-afgifter NO x -afgifter for gasfyrede anlæg - muligheder for refusion Projektrapport Januar 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax

Læs mere

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven),

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven), LBK nr 40 af 16/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0036162 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1503 af 23/12/2014 LOV

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1)

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt xx. februar 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal der svares en

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af lønsum m.v.

Bekendtgørelse af lov om afgift af lønsum m.v. LBK nr 1079 af 31/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0193576 Senere ændringer til forskriften LOV nr 792 af 28/06/2013

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Lagtingslov nr. 193 af 10. december 1993 om afgift af lønsum.

Lagtingslov nr. 193 af 10. december 1993 om afgift af lønsum. Lagtingslov nr. 193 af 10. december 1993 om afgift af lønsum. I. Afgiftspligtige virksomheder II. Afgiftssats og afgiftsgrundlag III. Opgørelse og indbetaling af afgiften IV Kontrolbestemmelser V Klagebestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) LBK nr 1062 af 26/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0079469 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1634 af 26/12/2013

Læs mere

15. marts 2011 FM 2011/25. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

15. marts 2011 FM 2011/25. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 15. marts 2011 FM 2011/25 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartutlov om miljøafgift på produkter til energifremstilling trådte i kraft den 1. januar

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer med kvoter, licenser eller

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF). Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt J.nr. 13-5667485 Den 26. november 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm.

Læs mere

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt 16-08-2017 EM 2017/95 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven 1)2)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. april 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven 1)2) (Tilpasninger

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

1. jan dec jan dec Fra 1. jan Satser ved dagtemperatur 1. Gas- og dieselolie, der anvendes

1. jan dec jan dec Fra 1. jan Satser ved dagtemperatur 1. Gas- og dieselolie, der anvendes Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas (Højere afgift på luftforurening fra NO x m.v.) 1 I

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

2014/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. oktober Forslag.

2014/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. oktober Forslag. 2014/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-2340667 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. oktober 2014 Forslag til Lov

Læs mere

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven LOV nr 545 af 26/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0026 Senere ændringer til forskriften LBK nr 175 af 23/02/2011

Læs mere

Afgift af kvælstof. Erhverv. Resumé. Indhold. Vejledning E

Afgift af kvælstof. Erhverv. Resumé. Indhold. Vejledning E Erhverv Afgift af kvælstof Vejledning E. 25.98 Resumé Vejledningen beskriver reglerne for afgift af kvælstof indeholdt i gødninger mv. Afgiften, der skal opkræves med virkning fra den 1. august 1998, er

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Afgift af antibiotika

Afgift af antibiotika Erhverv Afgift af antibiotika og vækstfremmere Vejledning E. 28.98 Resumé Vejledningen beskriver reglerne for afgift af antibiotika og vækstfremmere, der anvendes som tilsætningsstoffer til foderstoffer.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt 9. december 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 64 - Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven) 1) LBK nr 82 af 21/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2919644 Senere ændringer til forskriften LOV nr 947 af 20/12/1999 LOV

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven),

Herved bekendtgøres lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven), LBK nr 1236 af 04/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0848077 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0296761 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om måling

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1)

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1) LBK nr 674 af 21/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2505/1230-0001 Senere

Læs mere

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske Danmark 5. april 1989 Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love LOV nr 1386 af 21/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 22. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-511-0042 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1051 af 02/09/2010

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere