HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017"

Transkript

1 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Nykøbing Falster den 2. februar 2016 og af Østre Landsrets 20. afdeling den 10. marts 2016 og 18. april Sag 128/2016, hvori Østre Landsret har afsagt kendelse den 10. marts 2016, angår, om A rettidigt har kæret Fogedretten i Nykøbing Falsters kendelse af 2. februar 2016 til rette instans. Sag 127/2016, hvori Østre Landsret har afsagt kendelse den 18. april 2016, angår, om betingelserne for genoprejsningsbevilling er opfyldt. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Lene Pagter Kristensen, Hanne Schmidt og Oliver Talevski. Påstande Kærende, A, har i sag 128/2016 nedlagt påstand om, at landsrettens kendelse skal ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling ved landsretten. A har i sag 127/2016 nedlagt påstand om tilladelse til at kære fogedrettens kendelse og har endvidere påstået landsrettens kendelse ophævet og sagen hjemvist til fornyet behandling ved landsretten.

2 - 2 - Indkærede, Teoplyy dom LRS, har i begge sager nedlagt påstand om stadfæstelse. Sagsfremstilling International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce of the Russian Federation traf den 30. maj 2014 afgørelse i en voldgiftssag, som den russiske virksomhed Teoplyy dom LRS (Teoplyy) havde anlagt mod A. Ved afgørelsen fik Teoplyy medhold i et krav på ca. 4,6 mio. kr. Teoplyy indgav på grundlag af voldgiftskendelsen anmodning om udlæg til Fogedretten i Nykøbing Falster. A protesterede imod, at voldgiftskendelsen kunne anerkendes og fuldbyrdes. Ved kendelse af 2. februar 2016 bestemte fogedretten, at sagen skulle fremmes til udlæg. A kærede fogedrettens kendelse i kæreskrift af 16. februar Kæreskriftet blev indgivet til Østre Landsret ved en mail, hvoraf fremgik bl.a.: Med henvisning til landsretternes Vejledning i landsrettens behandling af kæremål (januar 2015) indgives kæreskriftet direkte til Østre Landsret, ligesom kæreafgiften er indbetalt til landsrettens bankkonto Af den nævnte vejledning fremgår bl.a.: Vestre Landsret Forberedelsen Kæreskrift skal indgives til den ret, der har truffet den afgørelse, der kæres. Der skal samtidig sendes en kopi af kæreskriftet til modparten. I kæremål vedrørende sager om tvangsfuldbyrdelseskendelser af udenlandske afgørelser (eksekvaturkendelser) skal kæreskriftet sendes direkte til landsretten. Vejledningen er senere ændret, således at det nu er angivet bl.a.: Kæreskrift skal indgives til den ret, der har truffet den afgørelse, der kæres. Der skal samtidig sendes en kopi af kæreskriftet til modparten. I kæremål vedrørende sager om tvangsfuldbyrdelse af udenlandske afgørelser omfattet af Bruxelles I-forordningen (eksekvaturkendelser) skal kæreskriftet sendes direkte til landsretten.

3 - 3 - Retsafgift blev indbetalt til landsretten den 16. februar A sendte samtidig en mail til Retten i Nykøbing Falster med orientering om kæren samt en kopi af kæreskriftet. Mailen havde følgende ordlyd: Vedhæftet fremsendes til orientering kopi af med tilhørende vedhæftninger, som d.d. er fremsendt til Østre Landsret. Den 22. februar 2016 fremsendte fogedretten sagsakter, kæreskrift og kopi af den påkærede kendelse til landsretten. Den 25. februar 2016 sendte A en mail til landsretten med anmodning om fastsættelse af en frist for kæresvarskrift samt anmodning om indkaldelse til telefonmøde og mundtlig forhandling. A har oplyst herudover at have været i telefonisk kontakt med Østre Landsret med henblik på opfølgning vedrørende sagens behandling, hvor landsretten ikke gjorde opmærksom på, at man ikke anså sagen for påkæret korrekt. Teoplyy indgav kæresvarskrift den 3. marts I svarskriftet var ikke bemærkninger vedrørende As indgivelse af kæren. Østre Landsret afviste ved kendelse af 10. marts 2016 kæremålet under henvisning til, at kæreskriftet ikke rettidigt var indgivet til fogedretten som rette instans. I kendelsen hedder det bl.a.: Efter voldgiftslovens 38, stk. 1, har en voldgiftskendelse afsagt i udlandet bindende virkning her i landet og kan tvangsfuldbyrdes efter retsplejelovens regler om tvangsfuldbyrdelse af domme. Fogedrettens kendelse af 2. februar 2016, der er truffet i medfør af retsplejelovens kapitel 46, kan kæres i henhold til reglerne i retsplejelovens kapitel 53. Efter retsplejelovens 587, stk. 1, jf. 393, stk. 3, iværksættes kære ved indlevering af kæreskrift til den ret, hvis afgørelse kæres. Kærefristen er 4 uger, jf. retsplejelovens 586, stk. 1. Da A ikke rettidigt har indleveret kæreskriftet til rette instans, afvises kæremålet.

4 - 4 - Det forhold, at kærendes advokat i sit følgebrev til landsretten har henvist til det anførte i Vestre Landsrets vejledning om behandling af kæremål ved Vestre Landsret vedrørende eksekvaturkendelser kan ikke føre til et andet resultat. A anmodede ved brev af 15. marts 2016 landsretten om at omgøre sin kendelse om afvisning af kæremålet. Teoplyys advokat udtalte sig herimod. Landsretten har i retsbog af 17. marts 2016 henholdt sig til kendelsen af 10. marts Ved mails af 17. og 18. marts 2016 anmodede A landsretten om tilladelse til at kære fogedrettens kendelse. Det er oplyst, at nyt kæreskrift er sendt til landsretten den 17. marts Landsretten afslog ved kendelse af 18. april 2016 at meddele tilladelse til kære efter ankefristens udløb. Af kendelsen fremgår bl.a.: Efter retsplejelovens 586, stk. 4, kan landsretten undtagelsesvis give tilladelse til kære efter kærefristens udløb. I denne sag blev kæreskrift og retsafgift modtaget i landsretten den 16. februar 2016, og kæremålet blev den 10. marts 2016 afvist under henvisning til, at der ikke rettidigt var indleveret kæreskrift til rette instans. Landsretten finder, at denne ekspeditionsfejl begået af As advokat ikke giver grundlag for undtagelsesvis at meddele kæretilladelse i medfør af retsplejelovens 586, stk. 4. Herefter, og da det af a anførte til støtte for anmodningen ikke kan føre til et andet resultat, tages anmodningen om kæretilladelse ikke til følge. Anbringender A har vedrørende kæreskriftets rette indgivelse anført navnlig, at det påhviler fogedretten og ikke landsretten at påse eller efterprøve, om et kæreskrift de facto er indleveret rettidigt til fogedretten, da kære iværksat efter fristens udløb afvises af den ret, hvortil afgørelsen kæres, jf. retsplejelovens 586, stk. 4, 1. pkt. Kæreskriftet skal anses for indleveret til fogedretten, jf. retsplejelovens 393, stk. 3. Efter en almindelig, naturlig sproglig forståelse må indlevering være sket, når kæreskriftet faktisk er sendt til fogedretten af kærende og modtaget af denne. Det følger heraf, at såfremt kæreskrif-

5 - 5 - tet blot sendes til fogedretten - og eventuelt også direkte til landsretten - uden at kærende vedlægger f.eks. et følgebrev, vil kæreskriftet skulle anses for indleveret korrekt. Kæremålet skal under alle omstændigheder anses for rettidigt og korrekt iværksat, da fogedretten har modtaget kæreskriftet inden for kærefristen og fremsendt sagen til landsretten efter retsplejelovens 587, stk. 1, jf. 393, stk. 3., inden kærefristens udløb den 2. marts Landsretten synes at have set bort fra denne omstændighed, og landsrettens afgørelse forekommer derfor formalistisk, idet der ikke var tvivl om, at A ønskede at kære sagen og havde sendt kæreskriftet til både foged- og landsret inden fristens udløb. Havde fogedretten ikke videresendt sagen til landsretten, havde A haft en uge til at berigtige eventuelle mangler ved kæreprocessen, hvilket A imidlertid ikke fandt anledning til efter modtagelsen af fremsendelsesbrevet. A kan støtte ret på fogedrettens fremsendelsesbrev, selv om A på grund af en uklar vejledning fra landsretterne omkring fremgangsmåden for iværksættelse af kære alene måtte have sendt kopi af kæreskriftet til orientering til fogedretten. Vestre Landsrets vejledning bibragte A den opfattelse, at kæreskriftet skulle indgives direkte til landsretten, og for en sikkerheds skyld fremsendte A det samme materiale til foged- og landsret. Det skal endvidere tillægges betydning, at landsretten ikke før udløbet af kærefristen oplyste, at kære efter landsrettens opfattelse var iværksat forkert. Teoplyy har ligeledes anset kæreskriftet for rettidigt indgivet til rette instans, idet Teoplyy i sit svarskrift ikke fremkom med bemærkninger om kærens indgivelse. Der er derfor ikke særlige hensyn at tage til modparten. Det er udtryk for en efterrationalisering, når Teoplyy gør gældende, at man ikke fremkom med bemærkninger, fordi landsretten af egen drift ville afvise sagen. A har vedrørende spørgsmålet om oprejsningsbevilling anført bl.a., at landsrettens prøvelse af, om der foreligger undskyldelige omstændigheder, jf. retsplejelovens 586, stk. 4, 2. pkt., er en særskilt og anderledes prøvelse end den, som landsretten foretog ved kendelsen af 10. marts Landsretten valgte dog i kendelsen af 18. april 2016 i lighed med den første kendelse at se bort fra, at fogedretten havde modtaget og fremsendt det oprindelige kæreskrift

6 - 6 - af 16. februar 2016 til landsretten på sædvanlig vis. Landsretten undlod således at forholde sig til det helt afgørende forhold i sagen, hvorfor A reelt ikke har fået en ny eller selvstændig prøvelse af, om sagen under alle omstændigheder kunne påkæres til landsretten efter kærefristens udløb. Sagen bør derfor hjemvises til fornyet behandling. Der foreligger undskyldelige omstændigheder i sagen, hvorfor betingelserne for at meddele oprejsningsbevilling i retsplejelovens 586, stk. 4, 2. pkt. er opfyldt. Herunder må der lægges vægt på, at kæreskriftet blev indgivet til såvel foged- som landsretten inden kærefristens udløb, og at kæremålet således må anses for indgivet rettidigt til rette instans. Det taler ligeledes for at tillade kære, at det oprindelige kæreskrift udelukkende blev indgivet direkte til landsretten som følge af Vestre Landsrets uklare vejledning. Det var rimeligt at forstå vejledningen som A gjorde, hvilket understreges af landsrettens senere rettelse af vejledningen. Fogedrettens fremsendelse af sagen til landsretten inden for kærefristen skabte endvidere en berettiget forventning hos A om, at kæremålet under alle omstændigheder var iværksat korrekt og rettidigt, og A havde derfor ikke anledning til at gøre yderligere. Det taler i samme retning, at landsretten ikke indikerede, at kæremålet ikke var korrekt iværksat, og først traf afgørelse om afvisning af kæremålet efter kærefristens udløb. Der er desuden tale om en kort fristoverskridelse, og kæreskriftet blev indgivet så hurtigt som muligt efter landsrettens afvisningskendelse af 10. marts A var af den opfattelse, at landsrettens kendelse af 10. marts 2016 måtte bygge på et forkert faktuelt grundlag, hvorfor det måtte være tilstrækkeligt med en begrundet anmodning om omgørelse for at rette bod på denne fejl, og landsretten ville have kompetence til at træffe en sådan afgørelse. Endelig taler det for at tillade kære, at Teoplyy har mulighed for at varetage sine interesser i forbindelse med kæremålet. Det bestrides, at der er tale om en ekspeditionsfejl fra As advokats side, idet det var udtryk for et bevidst valg nødvendiggjort af landsrettens uklare vejledning at indgive kæreskriftet til både fogedretten og landsretten for at sikre sig, at kæremålet blev iværksat korrekt. Teoplyy har vedrørende kæreskriftets rette indgivelse anført navnlig, at det er landsretten, der har kompetencen til at afgøre, om kæreskriftet blev indgivet til rette domstol.

7 - 7 - Kæreskriftet skal ikke anses for indleveret til fogedretten, da kæreskriftet blev indgivet til landsretten i overensstemmelse med det udtrykkeligt anførte i fremsendelsesskrivelsen fra As advokat. Det var ligeledes udtrykkeligt anført, at der alene til orientering blev fremsendt en kopi af følgebrevet til fogedretten, hvortil kæreskriftet var vedhæftet, og kæreskriftet er således ikke de facto også indleveret til fogedretten. Dette følger af en naturlig sproglig forståelse af det anførte i fremsendelsesbrevene. Der er ikke belæg for As synspunkt om, at landsretten med sin kendelse har indført både uhjemlede og uspecifikke krav til, hvordan en kærende skal forholde sig, idet landsretten blot har forholdt sig konkret til, hvad kærende selv har angivet om, til hvilken ret kæreskriftet blev indleveret. Det bestrides, at et kæremål skal anses for korrekt og rettidigt iværksat, hvis den fogedret, hvis afgørelse kæres, har fremsendt sagen til landsretten i henhold til retsplejelovens 587, stk. 1, jf Fogedretten kan ikke via fogedrettens fremsendelsesbrev de facto fratage landsretten sin kompetence til at afgøre, om et kæreskrift er indgivet til rette domstol. Fogedrettens fremsendelsesbrev til landsretten kunne derfor ikke give A en berettiget forventning om, at kæren var korrekt og rettidigt iværksat. Det anførte i Vestre Landsrets vejledning om, at et kæreskrift i kæremål vedrørende eksekvaturkendelser skal sendes direkte til landsretten, er ikke relevant, da der i denne sag ikke er tale om kære af en eksekvaturkendelse, men en voldgiftskendelse, som kan tvangsfuldbyrdes efter retsplejelovens regler om tvangsfuldbyrdelse af domme. Der var ikke anledning for Teoplyy til at fremkomme med bemærkninger om spørgsmålet om kæreskriftets indgivelse, da spørgsmålet påses af landsretten ex officio. Vedrørende spørgsmålet om oprejsningsbevilling er der ikke grundlag for at antage, at A ikke skulle have fået en selvstændig prøvelse af, om der skulle meddeles oprejsningsbevilling. As synspunkt om fremsendelse af en kopi af kæreskriftet til fogedretten må anses for adresseret ved landsrettens bemærkning om, at det af A anførte til støtte for anmodningen ikke kunne føre til et andet resultat.

8 - 8 - Der foreligger ikke undskyldende omstændigheder, som kan begrunde, at der meddeles tilladelse til at kære. Det er efter retsplejelovens 586, stk. 4, 1. pkt., udgangspunktet, at en kære iværksat efter udløbet af kærefristen afvises, og at der kun undtagelsesvis meddeles tilladelse efter retsplejelovens 586, stk. 4, 2. pkt. Retspraksis viser, at der skal overordentlig meget til for at tilladelse meddeles. Det er ikke korrekt, når A angiver, at kære både blev indgivet til fogedretten og til landsretten, idet kæreskriftet alene blev fremsendt til fogedretten i kopi til orientering. Vestre Landsrets vejledning om, at kæreskrift i eksekvaturkendelser skal sendes direkte til landsretten, er ikke relevant, allerede fordi der ikke er tale om kære af en sådan afgørelse. Det bestrides, at det var rimeligt at forstå Vestre Landsrets vejledning, som As advokat gjorde. Forholdet er dog uden betydning, idet retsplejelovens regler til enhver tid må gå forud for, hvad der er angivet i en vejledning udarbejdet af en domstol. Hvad Vestre Landsret har anført i en vejledning om kære, kan derfor ikke skabe en berettiget forventning om, hvorledes Østre Landsret behandler et kæremål. Det bestrides, at fogedrettens fremsendelsesbrev til landsretten har givet A en berettiget forventning, som A kan støtte ret på, idet det er landsretten som afgør, om kære er indgivet til rette instans. At fogedretten har behandlet den fremsendte kopi af kæreskriftet, som om kæreskriftet var blevet indgivet til fogedretten, kan derfor ikke skabe en berettiget forventning hos A om, at kæren var korrekt og rettidigt iværksat. A har endvidere ikke indgivet nyt kæreskrift så hurtigt som muligt. Det bestrides, at A ikke havde anledning til at indgive kæreskriftet på ny, før landsretten den 17. marts 2016 havde taget stilling til As anmodning om omgørelse. A burde derfor straks efter kendelsen var afsagt den 10. marts 2016 have indgivet kæreskrift på ny og anmodet om oprejsningsbevilling. As advokat har begået ekspeditionsfejl, hvilket ikke kan begrunde, at der meddeles oprejsningsbevilling. Højesterets begrundelse og resultat Sagen angår, om As kære til landsretten af en kendelse afsagt af Fogedretten i Nykøbing Falster den 2. februar 2016 må anses for at være sket rettidigt til rette instans, og hvis dette ikke er tilfældet, om der i medfør af retsplejelovens 586, stk. 4, 2. pkt., skal meddeles A tilladelse til at kære. A indgav inden kærefristens udløb ved mail af 16. februar 2016 kæreskrift til landsretten og oplyste i mailen, at kæreskriftet med henvisning til Vejledning i landsrettens behandling af

9 - 9 - kæremål var indgivet direkte til landsretten. A sendte samtidig ved en mail kopi af kæreskriftet til fogedretten, der inden kærefristens udløb ved skrivelse af 22. februar 2016 videresendte dette til landsretten sammen med sagens akter. I hvert fald under disse omstændigheder finder Højesteret, at kæreskriftet må anses for rettidigt indleveret til fogedretten, uanset at kæreskriftet ifølge mailen alene blev sendt til fogedretten til orientering, jf. voldgiftslovens 38, stk. 1, sammenholdt med retsplejelovens 586, stk. 1, jf. 587, stk. 1, og 393, stk. 3. Højesteret ophæver herefter landsrettens kendelse af 10. marts 2016 og hjemviser sagen til fornyet behandling i landsretten. Som følge heraf er det ikke nødvendigt at tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt der skal meddeles tilladelse til kære i henhold til retsplejelovens 586, stk. 4, 2. pkt. Navnlig under hensyn til baggrunden for den foreliggende tvist finder Højesteret, at ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for landsretten (for den hidtidige behandling) eller for Højesteret til den anden part, jf. retsplejelovens 312, stk. 3, sammenholdt med 315. Thi bestemmes: Landsrettens kendelse af 10. marts 2016 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling i landsretten. Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for landsretten eller Højesteret til den anden part. Kæreafgiften for Højesteret i sag 127/2016 og i sag 128/2106 tilbagebetales til A.

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 131/2014 Jumbo Stillads A/S (advokat Ole Bjørn Christensen) mod LogiCon Nordic A/S (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Civile sager 2. instans Anke 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 368, stk. 8, jf. 371 (Sø- og Handelsrettens afgørelser) Straffesager

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager.

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Civile sager 2. instans Anke 253, stk. 4 og 5, jf. stk. 3 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. Straffesager

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 30.03.2016 PRINCIPIEL SAG OM DIREKTE KÆREADGANG TIL HØJESTERET Sagen omhandlede adgangen til at kære en kendelse fra Østre Landsret til Højesteret uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 Sag 262/2014 Anne Lyngbye Melsen (advokat Rasmus Mangor Andersen) mod Fredensborg Kommune (advokat Kurt Bardeleben) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 2. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 091/16 (Retten i Grønlands sagl.nr. BS 190100/2013) Sagsøger (advokat Finn Meinel, Nuuk j.nr. 11809)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. oktober 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. oktober 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. oktober 2017 Sag 155/2017 Humlebæk Boligselskab (advokat Karoly Laszlo Németh) mod A og B (begge selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Oprettelse af et procesbevillingsnævn m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 Sag 187/2013 DR ved generaldirektør Maria Rørbye Rønn (advokat Peter Lambert) mod A (advokat Christian Harlang) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 113/2015 Dansk Ejendoms Analyse ved Tue Ulrich Hansen kærer afgørelse i sagen: Claus Wede (advokat Jakob Vinding) mod Søren Visnek (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 Sag 143/2016 Boligforeningen PM (advokat Anne-Katrine Vilsbæk Henriksen) mod A (advokat Jens Preben Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 Sag 29/2014 A (advokat John Kahlke) mod Sydbank A/S (advokat Nicolai Dyhr) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Lyngby den 14.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 Sag 32/2016 Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS (advokat David Rubin for begge) mod Thyborøn Skibs & Motor A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 232/2014 Jan Laugesen (selv) mod Københavns Kommune Center for Parkering (advokat Anders Valentiner-Branth) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre tiltaltes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 220/2015 Advokat Casper Andreasen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B1362001 - DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 28. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Jes Kjølbo Brems (kst.)).

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 Sag 22/2016 Norvegus Fonden, Inigocenter ApS, A B og C (advokat Eigil Lego Andersen for alle) mod Jesuiterordenen og Niels Steensens Kollegium (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

UDSKRIFT RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET Advokat N ete B. Tinning Dokken 10 6700 Esbjerg J. nr. 116693-179718 UDSKRIFT af RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 3. afdeling Vestre Landsrets 3. afdeling holdt den 13. juni 2014 kl. 12.00 møde på tingstedet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 Sag 283/2009 Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display A/S under konkurs (advokat Helge Werner) mod HK Danmark som mandatar for A (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 94/2015 (2. afdeling) PE Holding, Hemmet ApS (advokat Henrik Thorstholm) mod Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 Sag 179/2015 A (advokat Charlotte Løfberg) mod Jyske Finans A/S (advokat Tanja Lykke Stougaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B3409000- HBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 10. marts 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. Som dommere fungerede landsdommerne Katja Høegh, Linde Jensen og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 21. april 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København.

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 21. april 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. B219000G- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 21. april 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne H. C. Thomsen, Lone Kerrn-Jespersen,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 260/2015 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Arvid Andersen, beskikket) T2 (advokat Andro Vrlic, beskikket) T3 (advokat John Korsø Jensen, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011 Sag 82/2010 Foranstaltning under efterforskning i straffesag (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 31. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 31. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 31. august 2015 Sag 150/2015 A (advokat Klaus Jensen, beskikket) mod B (advokat Karin Svenningsen, beskikket) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Fogedretten

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod B1749001- MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 21. oktober 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Michael Kistrup, Carsten

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Civilafdelingen Dato: 04. februar 2015 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2011-745-0002 Dok.: 1483544 U D K A S T III Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 291/2016 (2. afdeling) Advokat Dan Terkildsen, Michael Eide, Revisor Flemming Sivertsen, Selskabet af 23. april 2008 ApS (tidligere Plen 10

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 Sag 60/2017 A og B, C og D (advokat Niels Peter Lindhard for alle) mod Totalkredit A/S (advokat Per Nykjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 Sag 62/2016 T (advokat Stine Gry Johannessen, beskikket) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 Sag 37/2011 (2. afdeling) Rederiet for Sea Endeavour I c/o Saga Shipping & Trading Corporation Limited (advokat Jes Anker Mikkelsen) mod Assens Havn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. oktober 2014 Sag 86/2014 A m.fl. (advokat Y) mod Forsvarsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Z) Biintervenient til støtte for de kærende: International Rehabilitation

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016 Sag 140/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Qeqqata kredsret i Sisimiut

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere