DEN NY VERDEN vol. 37, nr. 1 International handel og vandel - WTO fra Marrakesh til Cancún

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN NY VERDEN vol. 37, nr. 1 International handel og vandel - WTO fra Marrakesh til Cancún"

Transkript

1 Interntionl hndel og vndel - WTO fr Mrrkesh til Cncún DIIS - Københvn

2 Efter gennemførelsen f ftlen om tekstil og beklædning (ATC) Fr MFA til ATC Beklædningsindustrien hr spillet en fgørende rolle i industriliseringsprocessen i en lng række lnde over en periode på to århundreder. Det vr tilfældet i Englnd og USA i strten f det 19. århundrede, i Jpn i den første hlvdel f det 20. århundrede og i Hong Kong, Sydkore og Tiwn i 1950erne. Siden 1950erne hr det også været tilfældet i Kin, Tyrkiet, Indien, Pkistn og en række ndre lnde. Sektoren spillede mindst fire vigtige roller i disse lndes økonomiske udvikling. For det første opsugede (og urbniserede) den et stort ntl ufglærte rbejdere. For det ndet producerede den vrer, som dækkede elementære behov for store dele f lndets befolkning. For det tredje vr den, på trods f lve investeringskrv, med til t skbe kpitl til mere teknisk krævende produktion i ndre sektorer, og for det fjerde finnsierede den import f mere vncerede teknologier ved t generere eksportindtægter (og ved t ersttte import). Mnge udviklingslnde, især de mindst udviklede, mener, t denne industri i dg kn spille en lignende rolle for dem ved t trække dem op ved håret. Derfor fremmer de udviklingen f sektoren og dens koblinger til det hstigt voksende globle eksportmrked for beklædning, der er vokset fr USD 6 mi. i 1962 til USD 342 mi. i Adgngskrvene for fttige lnde til den globle beklædningsindustri er lve. I prksis er en sideeffekt f det særlige globle hndelsreguleringssystem, som hr krkteriseret sektoren siden 1950erne, og som er blevet næsten enerådende siden 1970erne, t dgngskrvene er betydeligt lvere, end de ellers ville hve været. Dette system er i dg kendt som Aftlen om Tekstil og Beklædning (ATC), men er bedre kendt under dets tidligere nvn, Multifiberftlen (MFA). MFA blev egentlig udformet f industrilndene med henblik på t beskytte deres egne beklædnings- og tekstilindustrier mod billig import fr udviklingslndene. I-lndene skbte en rmme, der 65

3 åbnede for GATT- og WTO-dispenstioner i form f et system f bilterle kvoter eller frivillige eksportbegrænsninger på produkter, der vr fremstillet i udviklingslndene. De vigtigste brugere f sådnne ftler blndt industrilndene vr EU, USA, Cnd og Norge men mnge udviklingslnde brugte dem dog også. De forskellige bilterle ftler, der blev indgået, specificerede de vrer for hvilke hndelen blev begrænset og fststte mængdebserede eksportkvoter for dem. Eksport ud over de ftlte kvoter blev strffet med højere toldstser. Til gengæld for t udfylde kvoterne kunne de eksporterende lnde opnå stigende kvoter. For eksport til USA steg kvoterne således i gennemsnit 5-6% pr. år. I prksis tvng MFA-kvoterne de udviklingslnde, som vr vigtige eksportører (først Hong Kong, Sydkore og Tiwn og senere ndre lnde), til enten t producere vrer med højere værdi, hvor der ikke vr kvotebegrænsninger, og/eller t overføre produktion til udviklingslnde, der ikke vr dækket f kvoter. Der hvor de kvotedækkede produkter fortst blev produceret f lnde med kvotebegrænsninger (op til den ftlte grænse), blev disse produkter efterhånden dyrere, fordi der opstod et sekundært mrked for selve kvoterne. Kvoterne blev normlt tildelt firmer på bsis f tidligere eksportresultter og blev derfor efterspurgt f nye virksomheder, som ønskede t komme ind på eksportmrkedet. Kvoteprisen øger i dg typisk produktionsprisen for et pr bukser fr et lnd med kvotebegrænsninger med USD 3. Denne kombintion f fktorer hr gjort dgngen til det interntionle beklædningsvremrked lettere for nye udviklingslnde uden kvoterestriktioner (i nogle tilfælde bseret på direkte udenlndske investeringer fr lnde, der hr overskredet deres kvoter, især Hong Kong, Tiwn og Sydkore), selv når deres omkostninger til rbejdskrft og trnsport til mrkedet hr været reltivt høje. Derfor er industrien blevet vigtig i ellers meget lidt indlysende lnde som Muritius og Mongoliet. 66 Smtidig med t MFA hvde denne sideeffekt, beskyttede ftlen nturligvis også rbejdspldser i industrilndene. I de fleste industrilnde blev størstedelen f forbruget fktisk dækket f lokl produktion indtil midten f 1980erne, og størstedelen f importen kom fr ndre industrilnde. De fleste udviklingslnde vr derfor overbeviste om, t en fskffelse f MFA ville være til deres fordel. Fktisk rettede udviklingslndenes krv om reformer i det interntionle hndelssystem sig mere mod fskffelse f MFA end mod liberlisering f lndbrugsmrkedet i industrilndene. Gennem GATT og senere WTO pressede de på for reformer, men hndel med tekstiler blev først integreret i WTO-rmmen i 1994, bseret på en 10-årig udfsningsftle for lle MFA-kvoter. Denne ftle kendes som ATC eller Aftlen om Tekstil og Beklædning.

4 Aftlen om Tekstil og Beklædning ATC indebærer, t lle importerende lnde ved udgngen f 2004 skl hve lle kvotbundne vrer fuldt ud integreret i generelle trif-ordninger efter en trinvis tidspln. Aftlen opstiller også en tilsvrende tidspln for stigninger i kvoterne for vrer, som er belgt med begrænsninger i ftlens løbetid. Endelig indeholder den (i rtikel 6) en meknisme, som gør det muligt for importerende lnde t bruge beskyttelsesfornstltninger (dvs. nye restriktioner på import), når de kn dokumentere, t en speciel vre bliver importeret i kvntiteter som sndsynligvis vil forårsge lvorlig skde på den lokle industri i det importerende lnd. Der er etbleret et orgn, WTO Textiles Monitoring Body (TMB), som overvåger brugen f disse fornstltninger. Aftlen kræver, t lnde, der bruger kvoter, i et nneks til ftlen skl udrbejde en liste over lle de vrer, som er kvotebelgt. Denne liste skl dnne grundlget for den ftlte trinvise integrtion. Det ser ud til, t de industrilnde der bruger kvoter pustede deres lister over kvotebelgte vrer op ved t inkludere et stort ntl produktktegorier, som ldrig før hvde været pålgt begrænsninger. Derefter tilbød de vrer næsten uden begrænsninger til integrtion i den første fse f den plnlgte liberlisering. I de to følgende fser hr USA og EU frigivet mere rigtigt kvotebelgte vrer, men den kkumulerede ndel f den smlede import, der er blevet integreret, er stdig mindre end hlvdelen f det der vr intentionen (tbel 1). Ifølge en udtlelse i mj 2003 f Pnitchpkdi Supchi (generldirektør i WTO) vr der stdig på dette tidspunkt 167 vretyper inden for tekstil- og beklædning, som ikke vr integreret f EU, mens tllet for Cnd vr 239 og for USA 701. Efter gennemførelsen f ftlen om tekstil og beklædning Tbel 1. Industrilndenes integrtion f Multifiberftlen i GATT/WTO Smlet mindste ndel f import med begrænsninger, som skl være integreret (%) Integrtionsdto fser og inden for hvilken fsen skl være fsluttet Procent med hvilken kvo- terne skl for- øges i forhold til den eksisterende stig- ningstkt (%) Smlet ndel import med begræns- ninger, som fktisk er integreret (%) EU I 1/ USA Cnd Norge II 1/ , 7 1, III 1/ , 0 19, IV 1/

5 På trods f Kins optgelse i WTO i 2001 vil lndet ifølge betingelserne i optgelsesftlen fortst være underlgt muligheden for nye kvoter indtil 2008, medens mere begrænsede beskyttelsesfornstltninger stdig kn forhndles med lndet indtil USA indgik en seprt optgelsesftle med Kin, ifølge hvilken ingen eksisterende kvotebelgt kinesisk eksport kn integreres før Af de industrilnde som bruger kvoter, hr kun Norge opfyldt sine forpligtelser ifølge ftlen. I løbet f de første tre år f ftlens løbetid blev der gennemført 38 beskyttelsesfornstltninger bseret på rtikel 6; c. to tredjedele f disse blev gennemført f USA. Meget få f disse indgreb blev støttet f nbeflinger fr TMB, hvilket førte til, t lndet gennemførte en række nti-dumping fornstltninger og i stedet dirigerede sine klger gennem WTOs forligssystem (Dispute Settlement Mechnism). I 1996 indførte USA også strengere oprindelsesregler for MFA-beklædningsimport. Siden 1998 ser de ltinmeriknske lnde ud til t være de største brugere f beskyttelsesfornstltninger bseret på rtikel 6. Regulering f hndel uden for ATC 68 Hndel med beklædningsvrer bliver ud over gennem MFA-ATC systemet reguleret f toldfgifterne i de importerende lnde, fstst gennem det lmindelige præferencesystem (Generlised System of Preferences - GSP) og gennem forskellige bilterle præferenceftler. De gennemsnitlige toldfgifter på beklædning ligger på c. 8% i EU og 17% i USA, så der vil stdig være hndelsbrrierer på disse mrkeder, selv om ATC bliver fuldt gennemført. Der hr dog været nogle vigtige undtgelser fr disse toldfgifter for eksport fr visse udviklingslnde under GSP og senere også under nogle bilterle præferenceftler. De sidstnævnte hr fået stærkt stigende betydning i løbet f de sidste 10 år og er nu vigtigere for udformningen f den interntionle hndel med beklædningsvrer, end GSP nogensinde vr det. De vigtigste bilterle ftler involverer lle USA, som er verdens lngt største enkeltimportør f beklædningsvrer. Aftlerne omftter den Nordmeriknske Frihndelsftle (North Americ Free Trde Agreement - NAFTA), Afric Growth & Opportunity Act (AGOA) og Cribben Bsin Inititive (CBI). Med NAFTA blev mexicnsk eksport til USA (og Cnd) meget konkurrencedygtig. For en tid overhlede Mexico Kin som førende eksportør f beklædningsvrer til USA, og ntllet f rbejdere i den mexicnske beklædningsindustri steg fr i 1994 til i Der hr også været betydelige både udenlndske og lokle investeringer i Mexicos beklædningsindustri for t udnytte hndelspræferencerne fuldt ud. AGOA hr også hft stor virkning og er formentlig den vigtigste grund til,

6 t Afriks del f USAs beklædningsimport er steget fr c. 1% til 2,5% siden I både NAFTA og AGOA bortflder tolden helt for produkter, der flder ind under ordningen. Efter ATC Det store spørgsmål, som udviklingslndenes beklædningsindustrier står overfor i dg, er de sndsynlige konsekvenser f en succesfuld gennemførelse f ATC-processen. Som slutningen f 2004 nærmer sig, er modstnden mod kvotesystemet i mnge udviklingslnde blevet svækket eller helt forsvundet, i lyset f nye overvejelser om spørgsmålet. Så sent som på WTOs ministermøde i Settle i 1999 vr den mnglende opfyldelse f ATC udviklingslndenes vigtigste krigsråb. Men på ministermødet i Cncún 2003 vr udviklingslndene stort set tvse på dette område, og nogle (f.eks. Bngldesh) forsøgte endog t forhindre en diskussion f emnet. Årsgen hertil er en frygt for, t fskffelsen f kvotesystemet vil føre til en mssiv koncentrtion f den globle beklædningsvreeksport, der nu er ret spredt (men bliver det mindre og mindre). En stor del f den nye måde t opftte tingene på er opstået som følge f erfringerne fr udviklingen inden for skoindustrien, som ldrig hr været reguleret. Her er den globle produktion blevet stærkt koncentreret i en håndfuld lnde, f.eks. Kin, som kn tilbyde lve priser, hr rigelige leverncer f lokle råmteriler, god kvlitet og pålidelig levering. Køb fr disse lnde gør det muligt for importører i industrilndene t opnå betydelige stordriftsfordele, de ikke kunne hve fået, hvis den globle produktion vr spredt over flere lnde. Et enkelt tiwnesisk-ejet firm, Pou Chen, menes t hve 18% f l globl skoeksport. Firmet hr rbejdere - hovedsgeligt plceret i fstlnds-kin herunder på smme sted (Donggun). Kin tegner sig llerede for 40% f l beklædningsvreeksport eller 54% hvis Hong Kong regnes med og hr flere globle beklædningsvirksomheder, som befinder sig i en god position til t efterligne Pou Chen. Det formentlig bedste eksempel er Esquel Group, der er ejet f eks-shnghi fmilien Yng. Esquel blev grundlgt i 1978 som en virksomhed, der solgte symskiner fr Hong Kong til Kin og som betling modtog konfektionerede beklædningsgenstnde. I dg er den ngivne globle beskæftigelse på i fbrikker i Kin (hvor der er bgudrettet integrtion helt ned til intern bomuldsproduktion), Vietnm, Mlysi, Muritius, Sri Lnk og Mldiverne. Esquel hævder t være den største enkeltproducent f bomuldsskjorter i verden, og den største enkeltindehver f kvoter på det meriknske mrked. I 2000 (det seneste år hvorfr der er tl til rådighed) vr virksomhedens omsætning på Efter gennemførelsen f ftlen om tekstil og beklædning 69

7 USD 500 mio. Et ndet godt eksempel er det oversøiske kinesiskejede Rmtex Berhd, som er speciliseret i strikkede toppe, og som hævder t hve 3% f verdensmrkedet for disse. Firmet hr produktion i Kin, Mlysi (med en bgudrettet integrtion i grn og stof), Nmibi og Sydfrik. I 2001 hvde det en årlig globl omsætning på USD 187 mio. En tredje virksomhed er den tiwnesisk-ejede bukseproducent Nien Hsing, som hr fbrikker der beskæftiger noget over rbejdere i Tiwn, Lesotho, Mexico og Nicrgu. Dens omsætning vr i 2001 USD 293 mio., og virksomheden hævder t hve 2,4% f det meriknske buksemrked. Der hr været gjort mnge forsøg på t beregne effekterne f en opfyldelse f ATC. Alle forsøgene forudsiger, t Kin vil vinde mrkedsndele efter 2004, men der er meget lidt enighed om, i hvor høj grd det vil ske. Det lveste gæt siger en gevinst på omkring 6%. Der forudses også væsentlige gevinster for det sydlige Asien, specielt Indien og Pkistn. Store tb f mrkedsndele forudses for producenter i industrilndene, der hr den højeste grd f beskyttelse under ATC. Men lige så store tb forudses for de udviklingslnde, hvis beklædningsvreeksport i øjeblikket er mest skævvredet hen imod de produkttyper, der er pålgt flest kvoterestriktioner. Det er lnde som Lesotho, Jmic, Hondurs, Hiti, El Slvdor, Keny og Nicrgu. Mn kn opstille to sæt f forbehold over for sådnne forudsigelser. Det første forbehold er, t fuld opfyldelse f ATC formentlig vil blive forsinket ud over slutningen f 2004; hvor længe er dog uklrt, men med undtgelse f hndelen mellem Kin og USA ser det i øjeblikket ikke ud, som om forsinkelsen vil gå ud over Det ndet forbehold er, t beregningerne ikke tger højde for udviklingen i ikke-atc forhold efter De vigtigste forhold mn må overveje i denne forbindelse, er ndre hndelsbrrierer end kvoter og spørgsmålet om udviklingen i leveringstid (led time). Industrilndenes toldtriffer og importfgifter vil således stdig eksistere efter 2004, og de vil fortst blive nvendt på et diskriminerende grundlg, fordi der findes præferencehndelsftler som f.eks. NAFTA og AGOA. Selv om de produkttyper, som i øjeblikket eksporteres f f.eks. Lesotho og Keny, er pålgt meget skrppe kvoter, så vil omkostningerne ved t konvertere fbrikkerne til produkttyper, som er underlgt høje meriknske importfgifter (som f.eks. syntetiske strikkede tekstilvrer), ikke være særligt store. Fordi disse lnde nyder godt f AGOA, vil de kunne eksportere sådnne vretyper toldfrit til USA og dermed fortst være konkurrencedygtige. 70 Andre ikke-trif brrierer, som f.eks. beskyttelsesfornstltninger under rtikel 6, vil også stdig være til rådighed til t beskytte pro-

8 ducenter i industrilndene. Det er også muligt, t nogle industrilnde, f.eks. USA, vil strmme deres oprindelsesregler (rules of origin) yderligere. Det er de regler som siger, t et importerende lnd bestemmer, om en importeret vre virkelig kn siges t komme fr det ngivne eksportlnd. Disse regler betrgtes i WTO-lovgivningen mere som en sg om hndelsdministrtion end som en hndelsbrriere, og derfor kn importerende lnde frit ændre dem som de ønsker. Der er en lng trdition for t hve begrænsende oprindelsesregler, der underminerer den frie mrkedsdgng til beklædningsvrehndelen, ved t skbe betingelser som de fleste udviklingslnde hr vnskeligt ved t opfylde. F.eks. gv EU gennem tre årtier toldfri dgng til beklædningsvrerimport fr 77 friknske, stillehvs- og cribiske lnde under Youndé-, Lomé- og Cotonouftlerne, men meget få f lndene vr i stnd til t udnytte denne fordel, fordi EU krævede, t et produkt skulle hve undergået to seprte produktionsstdier (stoffremstilling og beklædningsfremstilling) i eksportlndet, før det kunne importeres toldfrit til EU. USAs oprindelsesregler kn være endnu strmmere. Produkter fr nogle lnde med bilterle ftler med USA skl således gennem tre produktionsstdier i det eksporterende lnd for t være kvlificeret til toldfri eksport. Det tredje stdium er spinding f grn. Det betyder rent fktisk, t kun lnde med store grnspinderier og væverier vil nyde godt f en fuld opfyldelse f ATC. Kin, Indien og Pkistn hører llerede til disse lnde. Den sidste fktor som mn må overveje, er den såkldte leveringstid. Store detilhndelskæder i industrilndene tjener penge på beklædningsvrer (og mnge f de ndre produkter de sælger) ikke kun ved t købe billigt og sælge dyrt, men også ved til enhver tid t hve let dgng til de vrer som efterspørges og ved t undgå restlgre, der ikke kn sælges og som derfor må sættes ned i pris. For t undgå tomme lgre, restlgre og prisnedsættelse entrerer de store detilhndlere med store leverndører, der påtger sig t levere i hvert fld en del f virksomhedens vresortiment på just-intime bsis, med kort vrsel mellem ordre- og leverncetidspunkt. Hennes & Muritz, der hr været ledende i denne udvikling, hr en leveringstid på mindre end en måned for 10% f indkøbene, og mellem en og tre måneder for yderligere 30%. Leverndører som opfylder sådnne krv er næsten uden undtgelse plceret i lnde med veludviklede tekstil- og beklædningsindustrier. De ligger normlt også nærmere det endelige mrked end leverndører med længere leveringstider. Endelig ligger de, på grund f krvene til produktionsfleksibilitet, normlt også i lnde, hvor der er en uddnnet teknisk rbejdskrft og derfor højere lønniveuer end i lnde, som hr billigere og mere bsl rbejdskrft. Disse fktorer forklrer den bemærkelsesværdige succes, som Tyrkiet hr hft på EU-mrkedet i de senere år. Tyrkiet er i øjeblik- Efter gennemførelsen f ftlen om tekstil og beklædning 71

9 ket den næststørste beklædningsvreeksportør til EU (efter Kin), med en ndel i 2002 på 13% f l import udefr ind i EU, på trods f t lndet er meget dyrere end konkurrenter som f.eks. Indien og Pkistn. De mere udbredte krv om korte leveringstider vil højst sndsynligt betyde en styrket position for Tyrkiet og ndre producentlnde i EUs periferi, f.eks. Rumænien og Mrokko. Konklusion Den ændrede politiske holdning blndt udviklingslndene til kvotesystemet i MFA-ATC giver en ny drejning til hndelsøkonomiens klssiske opfttelse: t medens frihndel vil komme udviklingslndene til gode som helhed, så vil den ikke komme lle udviklingslnde lige meget til gode, og nogle vil måske slet ikke få noget ud f den. De største vindere ved en fuld gennemførelse f ATC vil blive forbrugerne i industrilndene og producenterne i en håndfuld eksporterende udviklingslnde, medens de største tbere vil blive producenter i industrilndene og de producenter i udviklingslndene, som det lykkedes t udnytte de muligheder, som MFA-ATC utilsigtet gv dem. Drejningen består i, t sidstnævnte ktegori omftter et lngt større ntl udviklingslnde end ktegorien f mulige begunstigede. Medens undtgelser til frihndel bseret på ndre præferenceftler typisk begunstigede lngt færre lnde end MFA-ATC, vil fskffelsen f disse ftler til fordel for frihndel formentlig omvendt hve negtive konsekvenser for de begunstigede udviklingslnde. Med ndre ord, nogle typer f hndelsregulering, som først og fremmest vr rettet mod t beskytte importfølsomme interesser i industrilndene, hr også begunstiget en større eller mindre gruppe f udviklingslnde. Når disse hndelsreguleringer erstttes f de-regulering, vil den drwinistiske konkurrence mellem udviklingslndene forstærkes, i lige så høj grd som den vil stoppe diskrimineringen mellem dem. Selv om den nuværende industrigeogrfi for den globle skoindustri næppe bliver direkte kopieret på beklædningsindustrien, så vil Kins llerede dominerende position med sikkerhed blive styrket, hovedsgeligt på bekostning f ndre udviklingslnde med mindre USA og EU udvider de præferencer, som de i øjeblikket tilbyder disse lnde, f.eks. ved t lette oprindelsesreglerne og/eller ved t yde ssistnce til t udvikle deres tekstilindustrier og forkorte deres leveringstider. Peter Gibbon er seniorforsker ved Dnsk Institut for Interntionle Studier. 72

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie Dødelighed og kræftforekomst i Avnersuq. Et registerstudie Peter Bjerregrd, Anni Brit Sternhgen Nielsen og Knud Juel Indledning Det hr været fremført f loklbefolkningen i Avnersuq og f Lndsstyret, t der

Læs mere

Analyse 30. januar 2015

Analyse 30. januar 2015 30. jnur 2015 Større dnsk indkomstulighed skyldes i høj grd stigende kpitlindkomster Af Kristin Thor Jkosen Udgivelsen f Thoms Pikettys Kpitlen i det 21. århundrede hr fstedkommet en del diskussion f de

Læs mere

Spil- og beslutningsteori

Spil- og beslutningsteori Spil- og eslutningsteori Peter Hrremoës Niels Brock 26. novemer 2 Beslutningsteori De økonomiske optimeringssitutioner, vi hr set på hidtil, hr været helt deterministiske. Det vil sige t vores gevinst

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion)

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion) Mere end lot lektiehjælp Få topkrkter i din SRP 12: Hovedfsnittene i din SRP (Redegørelse, nlyse, diskussion) Hjælp til SRP-opgven Sidste år hjlp vi 3.600 gymnsieelever med en edre krkter i deres SRP-opgve.

Læs mere

abc Resultat af foranalysen vedrørende en reduktion af den danske stats aktiepost i Post Danmark A/S

abc Resultat af foranalysen vedrørende en reduktion af den danske stats aktiepost i Post Danmark A/S bc Resultt f fornlysen vedrørende en reduktion f den dnske stts ktiepost i Post Dnmrk A/S Mj 2003 Vigtigt Oplysningerne i dette dokument er uddrg fr eller bseret på oplysninger, som NM Rothschild & Sons

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Oversigt over forskellige tper f funktioner Omvendt proportionlitet og hperler.grdsfunktioner og prler Eksponentilfunktioner Potensfunktioner Lektion 7s Side

Læs mere

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord!

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord! LYSTEJENDOM ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS Hesteejendom med nyere hestestld og 20 h jord! For sælger Hos Thoms Risger A/S ved vi godt, t boliger er mere end blot mursten og kvdrtmeter. Vi ved, t boliger

Læs mere

Pointen med Integration

Pointen med Integration Pointen med Integrtion Frnk Nsser 20. pril 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun nvendes til undervisning i klsser som bonnerer på MtBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er en

Læs mere

Alternative metoder til køling af løg

Alternative metoder til køling af løg inspire demoprojekt Alterntive metoder til køling f løg Af Merete Edelenbos, Arhus Universitet Anne Drre-Østergrd og Bstin Junker, AgroTech November 2013 1 Energiforbruget ved lngtidslgring f løg er højt,

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

Regneregler for brøker og potenser

Regneregler for brøker og potenser Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler......................................... Potenser 7. Eksempler......................................... 8 I de to fsnit

Læs mere

Kort om Potenssammenhænge

Kort om Potenssammenhænge Øvelser til hæftet Kort om Potenssmmenhænge 2011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder bl.. mnge småspørgsmål der gør det nemmere for elever t rbejde effektivt på t få kendskb til emnet. Indhold 1. Ligning

Læs mere

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejeog med eksempler Lyngy Tekniske Gymnsium Introduktion Lyngy Tekniske Gymnsium, HTX, hr i smrejde med Udviklingslortoriet for pædgogisk og didktisk prksis

Læs mere

Matematikkens sprog INTRO

Matematikkens sprog INTRO Mtemtikkens sprog Mtemtik hr sit eget sprog, der består f tl og symboler fx regnetegn, brøkstreger bogstver og prenteser På mnge måder er det ret prktisk - det giver fx korte måder t skrive formler på.

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

Analyse af varegrupper i det kommunale indkøb

Analyse af varegrupper i det kommunale indkøb Anlyse f vregrupper i det kommunle Afrpportering 16. jnur 2008 Fortroligt Frederiksgde 21, st. 1265 Københvn K Indholdsfortegnelse Anlyse f vregrupper i det kommunle 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING... 3 2.

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17 Mtemtisk modellering og numeriske metoder Lektion 1 Morten Grud Rsmussen 8. november, 1 1 Numerisk integrtion og differentition [Bogens fsnit 19. side 84] 1.1 Grundlæggende om numerisk integrtion Vi vil

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning , i 1. Honningpriser Skemet viser vregt og priser pi dnsk og udenlndsk honning. o Hvor stor er prisen i lt for 2 brgre lynghonning og 3 bregre okologisk honning. o Hvor stor er forskellen i pris pi den

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

Center for Kvalitet Region Syddanmark

Center for Kvalitet Region Syddanmark Version 4.0 Side 1 f 64 Forftter Udgivelsesdto 27-03-2014 Version Version 4.0 Historik Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Version 1.0 fr14-06-2013: Dele f indholdet i dette nott fndtes i en version 7.0 f et

Læs mere

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner Plntehoteller 1 Resultter og konklusioner Hvid mrguerit 1. Umiddelrt efter kølelgring i op til 14 dge vr den ydre kvlitet ikke redueret 2. Mistede holdrhed llerede efter 7 dges kølelgring ved 4ºC og lv

Læs mere

Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger:

Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger: Bilg Frfldsnlyse elever Generelle oplysninger: Skole Frekvens AMU Center Århus Dnsk Center Jordrugsuddnnelse Den Jyske Hndværkerskole Djurslnd ES ES Års Esjerg TS EUC Midt EUC SYD Frederici-Middelfrt TS

Læs mere

Diverse. Ib Michelsen

Diverse. Ib Michelsen Diverse Ib Michelsen Ikst 2008 Forsidebilledet http://www.smtid.dk/visen/billede.php?billedenr69 Version: 0.02 (2-1-2009) Diverse (Denne side er A-2 f 32 sider) Indholdsfortegnelse Regning med procent

Læs mere

114 Matematiske Horisonter

114 Matematiske Horisonter 114 Mtemtiske Horisonter Mtemtik i medicinudvikling Af Ph.d-studerende Ann Helg Jónsdóttir, Ph.d-studerende Søren Klim, Ph.d-studerende Stig Mortensen og Professor Henrik Mdsen, DTU Informtik Hovedpinen

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS INTERNATIONAL KLASSIFIKATION AF FUNKTIONSEVNE, FUNKTIONSEVNENEDSÆTTELSE OG HELBREDSTILSTAND Udrbejdet f MrselisborgCentret, 2005 En spørgeskemundersøgelse

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER 0 49 0. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER DEFINITION En funktion med forskriften f( )= b hvor b > 0 og > 0 vil vi klde en potensfunktion. I MAT C kpitel så vi t hvis skl være et vilkårligt

Læs mere

Hygiejnepolitik. - for din og min sundhed

Hygiejnepolitik. - for din og min sundhed Hygiejnepolitik ktisk f : er Det å svært r s de hæn. ikke ske m o kl v lidt Du s nke dig u, æ de d og t å b dine liver Så b milie og syge din f r mindre e g kolle - for din og min sundhed Det er fktisk

Læs mere

Udtalelse om æglæggende høner

Udtalelse om æglæggende høner Det Dyreetiske Råd Udtlelse om æglæggende høner ustitsministeriet Civilkontoret Slotsholmsgde 10 1216 Københvn K uni 2001 Udtlelse om æglæggende høner 2001 Det Dyreetiske Råd Københvn Grfisk tilrettelægning:

Læs mere

- 81 - , x I. kmx. Sætningen bevises ikke her. Interesserede læsere henvises til bogen: Differentialligninger og matematiske

- 81 - , x I. kmx. Sætningen bevises ikke her. Interesserede læsere henvises til bogen: Differentialligninger og matematiske - 8 - Appendi : Logistisk vækst og integrlregning. I forbindelse med eksponentielle vækstfunktioner er der tle om en vækstform, hvor funktionens væksthstighed er proportionl med den ktuelle funktionsværdi,

Læs mere

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE HISTORIEJAGTEN Kære lærere Tusind tk, fordi I vil deltge i Historiejgten. Her følger en kort vejledning til, hvordn Historiejgten kn ruges. Denne PDF indeholder ud over introduktionen: - Et rk med spørgsmål

Læs mere

Potens regression med TI-Nspire

Potens regression med TI-Nspire Potensvækst og modellering - Mt-B/A 2.b 2007-08 Potens regression med TI-Nspire Vi tger her udgngspunkt i et eksempel med tovværk, hvor mn får oplyst en tbel over smmenhængen mellem dimeteren (xdt) i millimeter

Læs mere

BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE

BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE MEDDELELSE NR. 057 Med % benzoesyre i foder til smågrise er det muligt t nedbringe niveuet f kobber i foderet mrknt og smtidig bevre smme produktivitet

Læs mere

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a.

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a. 5. FORSKRIFT FOR EN POTENSFUNKTION Vi hr i vores gennemgng f de forskellige funktionstper llerede være inde på udtrk, som indeholder forskellige potenser f I dette kpitel skl vi se på forskellige tper

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formelsmling... side 2 Uddbning f visse formler... side 3 2 Grundlæggende færdigheder... side 5 2 Finde konstnterne og b i en formel...

Læs mere

K9-K10 projekter i strukturel mekanik

K9-K10 projekter i strukturel mekanik April 2006 K8 Studerende K9-K10 projekter i strukturel meknik K8-studerende med interesse i t lve K9 eller K10 projekter inden for områderne Strukturel dynmik og erodynmik f store konstruktioner Aeroelsticitet,

Læs mere

Vi hjælper dig til et liv uden styrende rusmidler

Vi hjælper dig til et liv uden styrende rusmidler 1 Vi hjælper dig til et liv uden styrende rusmidler novvi.dk 2 Et liv uden styrende rusmidler Fonden Novvi Fonden Novvi er en non-profit virksomhed, hvis primære ktivitet er rådgivning og behndling indenfor

Læs mere

International økonomi

International økonomi Interntionl økonomi Indhold Interntionl økonomi... 1 Bilg I1 Oversigt over smmenhæng mellem kompetencer og kernestof i 3 skriftlige eksmensopgver i Interntionl økonomi A.... 2 Bilg I2 Genrer i IØ fr oplæg

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter

Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter Vitminer, minerler og foderværdi f græsmrksrter Kren Søegrd, Søren K. Jensen og Jko Sehested Det Jordrugsvidenskelige Fkultet, Arhus Universitet Smmendrg Med det formål t undersøge mulighederne for selvforsyning

Læs mere

(a k cos kx + b k sin kx) k=1. cos θk = sin θ 1 ak. , b k. k=1

(a k cos kx + b k sin kx) k=1. cos θk = sin θ 1 ak. , b k. k=1 SEKTION 7 FOURIERANALYSE 7 Fouriernlyse Periodiske funktioner er vigtige i mnge smmenhænge, både videnskbeligt og teknisk Vi vil normlisere, så ntger, t perioden er π Disse funktioner er bedst nlyseret

Læs mere

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a Bogstvregning for gymnsiet og hf 010 Krsten Juul Til eleven Brug lynt og viskelæder når du skriver og tegner i hæftet, så du får et hæfte der er egenet til jævnligt t slå op i under dit videre rejde med

Læs mere

KIRKEBLAD. Der. var en. 14. oktober 1917-14. oktober 2007. Gud Faders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed!

KIRKEBLAD. Der. var en. 14. oktober 1917-14. oktober 2007. Gud Faders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed! Der KIRKEBLAD vr en FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer,sfnældksfn123k39843948 3 September 2007 22. Årgng 14. oktober 1917-14. oktober 2007 Gud Fders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed!

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009.

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009. Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, 009. Billeder: Forside: Collge f billeder: istock.com/titoslck istock.com/yuri Desuden egne fotos og illustrtioner Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen 016. runde Besvrelser som flder uden for de løsninger som ligger til grund for pointskemerne, bedømmes ved nlogi så skridt med tilsvrende vægt i den

Læs mere

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI 2013 RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI INDHOLDSFORTEGNELSE 02 Indholdsfortegnelse 03 Indledning 04 Resumé 04 Oversigt over målopfyldelse

Læs mere

Projektstyring. Dag 5

Projektstyring. Dag 5 Akdemifget Projektstyring Dg 5 m/u PRINCE2 Foundtion certificering i smrbejde med PRINCE2 is Registered Trde Mrk of the Office of Government Commerce in the United Kingdom nd other countries. Humn fctor

Læs mere

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

Et liv uden styrende rusmidler. Fylder alkohol for meget?

Et liv uden styrende rusmidler. Fylder alkohol for meget? Et liv uden styrende rusmidler Fylder lkohol for meget? 2 Novvis tilbud Novvi vretger blndt ndet lkoholbehndlingen for mnge f kommunerne på Sjællnd. Foregår mbulnt uden indlæggelse, så du kn psse dine

Læs mere

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX)

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Silkeborg 09-0-0 MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Udrbejdet f mtemtiklærere fr HF, HHX, HTX & STX. PS: Hvis du opdger fejl i

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi 2004 Danmarks samhandel med andre lande 700000 600000

Læs mere

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP... 2 1.Bggrund... 2 2.Køekrftpritet hvd er det?... 2 3.Formål og orgnistion... 3 4.Brugere og nvendelsesområder... 3

Læs mere

SLRTV Beretning 2009. Dagsorden side 2. Forslag til forretningsorden side 3. Politisk beretning side 4. Organisatorisk beretning side 12

SLRTV Beretning 2009. Dagsorden side 2. Forslag til forretningsorden side 3. Politisk beretning side 4. Organisatorisk beretning side 12 Indhold Dgsorden side 2 Forslg til forretningsorden side 3 Politisk eretning side 4 Orgnistorisk eretning side 12 Vedtægter side 13 1 Dgsorden 1 Vlg f dirigent(er) og referent(er) 2 Godkendelse f forretningsorden

Læs mere

Lektion 6 Bogstavregning

Lektion 6 Bogstavregning Lektion Bogstvregning Formler... Reduktion... Ligninger... Lektion Side 1 Formler En formel er en slgs regne-opskrift, hvor mn med bogstver viser, hvorledes noget skl regnes ud. F.eks. formler til beregning

Læs mere

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Cross Boule 1 Forord Cross Boule når som helst og hvor som helst Dnsk Arejder Idrætsforund er glde for t kunne præsentere Cross Boule - et oldspil, hvor lle kn være med. Spillet

Læs mere

PROGRAMKATALOG. RULL-PROJEKT I OMRÅDE Skanderborgvej. Ny institution på Vestermarken. Sommer 2013 13.06.2013

PROGRAMKATALOG. RULL-PROJEKT I OMRÅDE Skanderborgvej. Ny institution på Vestermarken. Sommer 2013 13.06.2013 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT I OMRÅDE Sknderborgvej Ny institution på Vestermrken Sommer 2013 136.2013 PROGRAMKATALOG Indhold Byrådsbeslutning...3 Arhus Kommunes Pædgogiske Rmmesætning...4 De 6 tænketnksprincipper...

Læs mere

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen,

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen, INTRO Alger er lngt mere end ogstvregning. Alger kn være t omskrive ogstvtrk, men lger er f også t generlisere mønstre og smmenhænge, t eskrive smmenhænge mellem tlstørrelse f i forindelse med funktioner

Læs mere

Dæmonen. Efterbehandlingsark C. Spørgsmål til grafen over højden.

Dæmonen. Efterbehandlingsark C. Spørgsmål til grafen over højden. Efterbehndlingsrk C Dæmonen Nedenfor er vist to grfer for bevægelsen i Dæmonen. Den første grf viser hvor mnge gnge du vejer mere eller mindre end din normle vægt. Den nden grf viser højden. Spørgsmål

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN NOVEMBER-DECEMBER 2007 MATEMATISK LINJE 2-ÅRIGT FORLØB TIL B-NIVEAU MATEMATIK DELPRØVEN UDEN HJÆLPEMIDLER

STUDENTEREKSAMEN NOVEMBER-DECEMBER 2007 MATEMATISK LINJE 2-ÅRIGT FORLØB TIL B-NIVEAU MATEMATIK DELPRØVEN UDEN HJÆLPEMIDLER STUDENTEREKSAMEN NOVEMBER-DECEMBER 007 007-8-V MATEMATISK LINJE -ÅRIGT FORLØB TIL B-NIVEAU MATEMATIK DELPRØVEN UDEN HJÆLPEMIDLER Tirsdg den 18 december 007 kl 900-1000 BESVARELSEN AFLEVERES KL 1000 Der

Læs mere

BIH FOREBYGGELSE AF REVNER. Notat. Vejledningen omfatter: Konstruktive forhold...side 3-6. Svind i letbeton og beton...side 7. Udtørring...

BIH FOREBYGGELSE AF REVNER. Notat. Vejledningen omfatter: Konstruktive forhold...side 3-6. Svind i letbeton og beton...side 7. Udtørring... Nott FOREBYGGELSE AF REVNER Vejledningen omftter: Konstruktive forhold...side 3-6 Svind i letbeton og beton...side 7 Udtørring...side 8-9 Fugtmåling...side 10 Mlerbehndling...side 11 Fliseopsætning...side

Læs mere

SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE

SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE Snseredskber til byens psykiske og fysiske miljø f Softhook Design Projektets idé Kunstner og leder f Softhook Design, Christin Nold, er stolt over t kunne præsentere Sns Fremtiden

Læs mere

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne?

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne? Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS www.ntln.dk I det følgende eskrives: Opsummering

Læs mere

Forskønnelsesplanen Det Nye Furesølund

Forskønnelsesplanen Det Nye Furesølund Forskønnelsesplnen Det Nye Furesølund Furesølund er trods sine mere end 40 år stdig et ttrktivt område. Men dmen er lidt slidt. Legepldserne flder smmen. Rækværket flmer, og grønne områder står gemt og

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 3. Differentialligninger

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 3. Differentialligninger Mtemtikkens msterier - på et højt niveu f Kenneth Hnsen 3. Differentilligninger N N N 3 A A k k Indholdsfortegnelse 3. Introduktion 3. Dnmiske sstemer 3 3.3 Seprtion f de vrible 8 3.4 Vækstmodeller 8 3.5

Læs mere

KEGLESNIT OG BANEKURVER

KEGLESNIT OG BANEKURVER KEGLESNIT OG BANEKURVER x-klsserne Gmmel Hellerup Gymnsium INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... BEGREBET KEGLE... 3 KEGLESNIT... 5 Cirkel... 6 Ellipse... 8 Prbel... 15 Hyperbel... 19 Keglesnitsligninger

Læs mere

Matematik - introduktion. Martin Lauesen February 23, 2011

Matematik - introduktion. Martin Lauesen February 23, 2011 Mtemtik - introduktion Mrtin Luesen Februry 23, 2011 1 Contents 1 Aritmetik og elementær lgebr 3 1.1 Symboler............................... 3 1.1.1 ligheder............................ 4 1.1.2 uligheder...........................

Læs mere

Exitforløb for kriminalitetstruede unge

Exitforløb for kriminalitetstruede unge Exitforløb for kriminlitetstruede unge Exit Nu tilbyder et exitforløb til kriminlitetstruede unge i lderen 15-29 år. Vi rbejder indenfor lovgivningen omkring fst kontktperson, efterværn, bostøtte og mentorstøtte

Læs mere

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk Vielsesringe Designer og guldsmed Jn Jørgensen Det rå mod det løde, det vrme mod det kolde - og den smukke løende forndring når tingene lndes. Det er ofte mest tydeligt, der hvor hvet møder lndet - og

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 12

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 12 Mtemtisk modellering numeriske metoder Lektion 12 Morten Grud Rsmussen 21. oktober, 213 1 Prtielle differentilligninger 1.1 Løsning f vrmeligningen vh. Fourierrækker [Bens sektion 12.6 på side 558] Vi

Læs mere

ANALYSEOPGAVE Feelgood Bakery

ANALYSEOPGAVE Feelgood Bakery ANALYSEOPGAVE Feelgood Bkery Kommuniktion: Helene, Loiuse, Pernille og Ndi Gruppe 14 Hvem er fsenderen? - Glutenfri bgerbrød - Christine og Louise Krogh Hvem er målgruppen? - Gluten llergikere og helsefreks

Læs mere

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C Mihel Mndix (07) Sinusreltionen Nott Side f 9 Sinusreltionen Indtil videre, er der kun eskrevet, hvordn mn eregner på retvinklede treknter. Men desværre er det lngtfr lle treknter, som er retvinklede.

Læs mere

gudmandsen.net Geometri C & B

gudmandsen.net Geometri C & B gudmndsen.net Geometri C & B Indholdsfortegnelse 1 Geometri & trigonometri...2 1.1 Område...2 2 Ensvinklede treknter...3 2.1.1 Skleringsfktoren...4 3 Retvinklede treknter...5 3.1 Pythgors lærersætning...5

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2016

Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 Periodemeddelelse 1. kvrtl 2016 Hovedtl Resultt før skt udgør 11,4 mio. kr. Bsisindtjeningen udgør 10,7 mio. kr. og ligger i det estimerede intervl. Netto gebyr- og provisionsindtægter og ndre driftsindtægter

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk Vielsesringe Designer og guldsmed Jn Jørgensen Siden 1995 hr Jn Jørgensen hft egen virksomhed, hvor nturen i det rske og åne Nordjyllnd hr givet inspirtion til det meste f designet. Smykker i de ædleste

Læs mere

Formelsamling Matematik C Indhold

Formelsamling Matematik C Indhold Formelsmling Mtemtik C Indhold Eksempler på besvrelser, lin, eksp, pot, geo... Tl, regneopertioner og ligninger... 6 Ligninger... 7 Geometri... 0 Funktioner og modeller... 3 Lineær funktion... 3 Procentregning...

Læs mere

15 Købekraftpariteter

15 Købekraftpariteter 39 5 Køekrftpriteter 5. Grundlæggende informtion om indekset 5.. Nvn Køekrftpriteter. 5..2 Formål Køekrftpriteter (Purchsing Power Prities - PPP) nvendes til interntionle smmenligninger f fx BNP (ruttontionlproduktet)

Læs mere

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr:

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr: Min mppe 1. Kort om mig selv Klik her for t indsætte billede Nvn: Adresse: Postnr: By: Telefon nummer: Fødselsdto (dd-mm-åååå): Køn: Mnd Kvinde Mildresse: Kørekort: A: Motorcykel B: Personbil C: Lstbil

Læs mere

Søndag 11. september 2011. 10 år efter

Søndag 11. september 2011. 10 år efter Søndg 11. september 2011 Newyorkerne rbejder stdig på t genrejse sig selv og deres by efter historiens største terrorngreb. Fyens Stiftstidende hr besøgt metropolen og tlt med indbyggerne om livet før

Læs mere

Krumningsradius & superellipsen

Krumningsradius & superellipsen Krumningsrdius & suerellisen Side /5 Steen Toft Jørgensen Krumningsrdius & suerellisen Formålet med dette mini-rojekt er t erhverve mtemtisk viden om krumningsrdius f en kurve og nvende denne viden å det

Læs mere

Dette enkle påskespil er kommet i stand efter fælles arbejde omkring påskens centrale

Dette enkle påskespil er kommet i stand efter fælles arbejde omkring påskens centrale UNDERVS OM GUD en idébnk til kirkelig undervisning, Fyens Stift KONFRMANDER Påskespil med indledende undervisningsforløb Dette enkle påskespil er kommet i stnd efter fælles rbejde omkring påskens centrle

Læs mere

At være en langtidsholdbar Herrens tjener TEOLKURSUS 2012

At være en langtidsholdbar Herrens tjener TEOLKURSUS 2012 At være en lngtidsholdbr Herrens tjener TEOLKURSUS 2012 3 tilgnge til mennesket Psyken bolig for menneskets følelsesmæssige behov Kroppen bolig for menneskets fysiske behov Sjælen bolig for menneskets

Læs mere

Taldiktat. Talhus. Tal. Format 5. Nr. 1. Enere 1. Tiere 10. Hundreder 100. Tusinder 1.000. Titusinder 10.000. Hundredetusinder 100.000 1.000.

Taldiktat. Talhus. Tal. Format 5. Nr. 1. Enere 1. Tiere 10. Hundreder 100. Tusinder 1.000. Titusinder 10.000. Hundredetusinder 100.000 1.000. Tldiktt Nr. Timillioner 0.000.000 Millioner.000.000 Hundredetusinder.000 Tlhus Titusinder 0.000 Tusinder.000 Hundreder Tiere 0 Enere Prktivitet. Træk - kort i skjul fr et lmindeligt kortspil. Læg dem på

Læs mere

Periodemeddelelse kvartal 2016

Periodemeddelelse kvartal 2016 Periodemeddelelse 1. - 3. kvrtl 2016 Hovedtl Meget tilfredsstillende resultt i Nordfyns Bnk efter 3. kvrtl 2016 Resultt før skt udgør 37,6 mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter og ndre driftsindtægter

Læs mere

1 Indledning 2. 2 Komfortkriterier 2. 3 Lastmodel 4. 4 Konstruktionsmodeller 5 4.1 Generaliseret system 5 4.2 Betonelementdæk 6

1 Indledning 2. 2 Komfortkriterier 2. 3 Lastmodel 4. 4 Konstruktionsmodeller 5 4.1 Generaliseret system 5 4.2 Betonelementdæk 6 Side f Betonelementforeningen Vibrtionskomfort i dækkonstruktioner Bernt Suikknen COWI A/S,. udgve. Oktober 00. Indledning Komfortkriterier Lstmodel Konstruktionsmodeller 5. Generliseret system 5. Betonelementdæk

Læs mere

INTEGRALREGNING. Opgaver til noterne kan findes her. PDF. Facit til opgaverne kan hentes her. PDF. Version: 5.0

INTEGRALREGNING. Opgaver til noterne kan findes her. PDF. Facit til opgaverne kan hentes her. PDF. Version: 5.0 INTEGRALREGNING Version: 5.0 Noterne gennemgår egreerne: integrl og stmfunktion, og nskuer dette som et redsk til estemmelse f l.. reler under funktioner. Opgver til noterne kn findes her. PDF Fcit til

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2017

Periodemeddelelse 1. kvartal 2017 Periodemeddelelse 1. kvrtl 2017 Hovedtl Resultt før skt udgør 18,7 mio. kr. Bsisindtjeningen udgør 16,8 mio. kr. Netto gebyr- og provisionsindtægter og ndre driftsindtægter udgør 22,7 mio. kr. Netto rente-

Læs mere

MM501 forelæsningsslides

MM501 forelæsningsslides MM501 forelæsningsslides uge 39, 009 Produceret f Hns J. Munkholm 1 Linerisering s. 66-67 Lineriseringen f f omkring x =, er den lineære funktion, der hr tngenten som grf. Klder mn den L er forskriften

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Lukkede flader med konstant krumning

Lukkede flader med konstant krumning Lukkede flder med konstnt krumning Hns Anton Slomonsen Arhus Universitet Mrch 13, 2015 En flde i rummet B A giver nledning til to mål for fstnden mellem to punkter A og B på flden: - længden f den rette

Læs mere

Matematik B-A. Trigonometri og Geometri. Niels Junge

Matematik B-A. Trigonometri og Geometri. Niels Junge Mtemtik B-A Trigonometri og Geometri Niels Junge Indholdsfortegnelse Indledning...3 Trigonometri...3 Sinusreltionen:...6 Cosinusreltionen...7 Dobbeltydighed...7 Smmendrg...8 Retvinklede treknter...8 Ikke

Læs mere

Forfatterhåndbog. 72214_forfatterhaand_3k.indd 1 20-06-2008 08:15:17

Forfatterhåndbog. 72214_forfatterhaand_3k.indd 1 20-06-2008 08:15:17 Forftterhåndbog 72214_forftterhnd_3k.indd 1 20-06-2008 08:15:17 Er mnuskriptet klr til indlevering? Alle niveuer i teksten er mrkeret klrt med smme skriftstørrelse og skrifttype for hvert niveu. Evt. tl-

Læs mere

AFTALE. Aftale mellem Bådteatret og Statens Kunstfonds ProjektstØtteudvalg for Scenekunst for perioden 1. juli?alg - 3O. juni 2O19

AFTALE. Aftale mellem Bådteatret og Statens Kunstfonds ProjektstØtteudvalg for Scenekunst for perioden 1. juli?alg - 3O. juni 2O19 -_-_" i ståt t{s xuilstfoild H-C- A!{OERS NS S'OULEVARD 2,/ 1553 KøAENHAVN 1j r {+{5}33?333 T3IWWIV.KUNST.DK AFTALE 1. mrts 16 Aftle mellem Bådtetret og Sttens Kunstfonds ProjektstØtteudvlg for Scenekunst

Læs mere

Integrationsteknikker

Integrationsteknikker Integrtionsteknikker Frnk Vill. jnur 14 Dette dokument er en del f MtBog.dk 8-1. IT Teching Tools. ISBN-13: 978-87-9775--9. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion 1 Numerisk integrtion.1

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

MEKANISK UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER

MEKANISK UKRUDTSBEKÆMPELSE I KARTOFLER MekniskUkrudt.doc Meknisk ukrudtsekæmpelse i Projektet MEKNISK UKRUDTSEKÆMPELSE I KRTOFLER FINNSIERET F KRTOFFELFGIFTSFONDEN Projektleder Krsten Rsmussen Dnmrks JordrugsForskning, fd. for Plnteeskyttelse

Læs mere