Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)"

Transkript

1 Bekendtgørelse om farvning af gas- og dieselolier og petroleum BEK nr 983 af 18/10/2005 (Gældende) LBK Nr. 701 af 28/09/1998 Bilag 1 Bilag 2 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Anvendelsesområde, definitioner m.v. Dosering Tilladelse til farvning, godkendelse af tank- og farvningsanlæg m.v. Opbevaring af farvede olieprodukter og levering af farvede og ufarvede olieprodukter Regnskabsbestemmelser Kontrolregler m.v. Straffebestemmelser Andre bestemmelser Ikrafttrædelse m.v. Modelgodkendelse og modelprøvning af farvningsanlæg beregnet til montering i tankvogne Inspektion af farvningsanlæg beregnet til montering i tankvogne Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om farvning af gas- og dieselolier og petroleum 1) I medfør af 24, stk. 1, og 25, stk. 2, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 28. september 1998 og under hensyn til Rådets direktiv 95/60/EF af 27. november 1995 om afgiftsmærkning af gasolier og petroleum og Europa-Kommissionens Beslutning 2001/574/EF af 13. juli 2001 om et fælles stof til afgiftsmærkning af gasolier og petroleum, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. Gas- og dieselolier og petroleum, som omfattes af position , , eller i EU's kombinerede nomenklatur, jf. Kommissionens forordning 2031/2001 af 6. august 2001, og som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme, som motorbrændstof i motordrevne driftsmidler, der helt eller delvis anvendes til virksomhed omfattet af

2 mineralolieafgiftslovens 11, stk. 3, eller som motorbræ ndstof i fiskerfartøjer, der omfattes af mineralolieafgiftslovens 9, stk. 1, nr. 3, eller stk. 4, nr. 1, skal afgiftsmæ rkes. 6WNAfgiftsmæ rkningen består af et mæ rkestof og et farvestof. 6WNSom mæ rkestof anvendes N-Ethyl-N-[2-(1-isobutoxyethoxy)ethyl]-4-(phenylazo)anilin (Solvent Yellow 124), og som farvestof anvendes en speciel udgave af 1,4-bis-Ndialkylaminoathraquinon blandingsprodukt med alkylgrupperne 2-ethylhexyl, 3-(2- ethylhexyloxy)propyl og 3-methoxypropyl (speciel version af C.I. Solvent Blue 79 med CAS ), jf. 3. Mæ rkestoffet og farvestoffet tilsammen benæ vnes fremover i bekendtgørelsen som farvningspræ paratet. Gas- og dieselolier og petroleum må ikke tilsæ ttes andre mæ rkestoffer eller farvestoffer til at indikere afgiftsdifferentiering. 6WNGas- og dieselolier og petroleum, der er tilsat farvningspræ parat, benæ vnes fremover i bekendtgørelsen som farvede olieprodukter, og selve tilsæ tningen af farvningspræ parat benæ vnes farvning. 6WNFarvede olieprodukter må ikke anvendes som motorbræ ndstof til andet end de i stk. 1 næ vnte formål. Dog er det tilladt at anvende farvede olieprodukter i andre fartøjer end de fartøjer, der er næ vnt i mineralolieafgiftslovens 9, stk. 1, nr. 3 og stk. 4, nr. 1, bortset fra lystfartøjer. Desuden kan virksomheder omfattet af mineralolieafgiftslovens 11, stk. 3, anvende farvede olieprodukter i køretøjer med videre, hvis anvendelse giver adgang til godtgørelse af mineralolieafgift efter mineralolieafgiftslovens 11, stk. 3, selvom det pågæ ldende køretøj med videre også anvendes til formål, der ikke giver adgang til godtgørelse efter mineralolieafgiftslovens 11, stk. 3. Det er en forudsæ tning for, at der kan ydes godtgørelse for den del, der omfattes af mineralolieafgiftslovens 11, stk. 3, at der foreligger fornøden dokumentation, jf. de til enhver tid gæ ldende regnskabs- og dokumentationsbestemmelser i mineralolieafgiftsloven og tilhørende bekendtgørelser. 6WNFarvningspræ paratet må hverken helt eller delvis fjernes uden told- og skatteforvaltningen forudgående tilladelse. Blanding af farvede olieprodukter med anden olie eller andre varer er ikke tilladt, jf. dog 1, stk. 5, 3. pkt., og 8, stk. 4. Told- og skatteforvaltningen kan efter forudgående ansøgning og mod behørig dokumentation tillade, at farvede olieprodukter anvendes til formål, som ikke efter bekendtgørelsens øvrige bestemmelser giver ret til anvendelse af farvede mineralolieprodukter. Ved udlevering af farvede olieprodukter skal afgiften berigtiges på grundlag af produktets karakter og anvendelse, jf. mineralolieafgiftslovens almindelige bestemmelser. Udleveres ufarvede olieprodukter fra registrerede oplagshavere til virksomheder registreret efter mineralolieafgiftslovens 4 a, kan afgiften dog berigtiges efter lovens 1, stk. 1, nr. 2 (anden gasog dieselolie), og 1, stk. 1, nr. 8 (anden petroleum). Kapitel 2 Dosering Doseringen skal ske i forholdet 1 del farvningspræ parat til dele olieprodukt. Told- og skatteforvaltningen kan efter ansøgning tillade, at der anvendes en anden dosering.

3 6WNFarvningspræ paratet skal bestå af følgende produkter opløst i et opløsningsmiddel med højt flammepunkt således, at dosering efter stk. 1 giver de anførte mæ ngder af stofferne for hver liter leveret olie: 1) 0,0065 gram N-Ethyl-N-[2-(1-isobutoxyethoxy)ethyl]-4-(phenylazo)anilin (Solvent Yellow 124), og 2) 1,4-bis-N-dialkylaminoathraquinon blandingsprodukt med alkylgrupperne 2-ethylhexyl, 3-(2- ethylhexyloxy)propyl og 3-methoxypropyl (speciel version af C.I. Solvent Blue 79 med CAS ) i en mæ ngde, der giver samme farveintensitet målt spektrofotometrisk ved nm som 0,0050 g/l 1,4-N-bis(butylamino)anthraquinon (C.I. Solvent Blue 35). 6WNFarvningspræ paratet skal doseres således, at udtagne stikprøver til enhver tid indeholder en korrekt koncentration af mæ rke- og farvestof, som angivet i stk. 2, indenfor en nøjagtighed på +/- 10 pct. (vol). 6WNUdlevering af farvede olieprodukter fra farvningsanlæ g skal ske i mæ ngder på mindst 200 liter ad gangen. Kapitel 3 Tilladelse til farvning, godkendelse af tank- og farvningsanlæ g m.v. Farvning af gas- og dieselolier og petroleum må kun udføres af virksomheder, der har opnået tilladelse hertil af told- og skatteforvaltningen. Tilladelsen kan kun meddeles virksomheder, der er registreret som oplagshavere efter mineralolieafgiftslovens 3, stk. 1, og som afsæ tter olie eller petroleum, eller virksomheder registreret efter mineralolieafgiftslovens 4 a. 6WNFarvning af gas- og dieselolier og petroleum må kun udføres i godkendte tankanlæ g til opbevaring af afgiftspligtige olier og petroleum på raffinaderi eller depot, eller på udleveringsrampe til tankvogn, jf. mineralolieafgiftslovens 5, eller ved injektion ved udlevering fra modelgodkendte farvningsanlæ g monteret i forbindelse med volumenmåleanlæ g i tankvogne. Tilladelse til farvning i godkendte tankanlæ g til opbevaring af afgiftspligtige olier og petroleum på raffinaderi eller depot eller på udleveringsrampe til tankvogn er betinget af, at der foreligger en teknisk beskrivelse af farvningsproceduren. 6WNVirksomheden skal indgå en aftale med et af told- og skatteforvaltningen godkendt inspektionsorgan, der uanmeldt skal udtage stikprøver af farvede olieprodukter 2 gange årligt. 6WNVirksomheden skal herudover have en procedure for egenkontrol, som skal sikre at farvningsanlæ gget og farvningen til stadighed er i overensstemmelse med bekendtgørelsens generelle principper om farvningsanlæ ggets upåvirkelighed m.v. 6WNDet kontrolleres af inspektionsorganet i forbindelse med den i stk. 2 næ vnte stikprøvekontrol, at virksomhedens egenkontrol er beskrevet, og at den følges. Hvis egenkontrolproceduren ikke findes eller ikke følges, skal inspektionsorganet straks underrette toldog skatteforvaltningen.

4 6WNHar flere virksomheder med farvningstilladelse en fæ llesfarvning, gæ lder reglerne om egenkontrol for fæ llesfarvningen. De pågæ ldende virksomheder bag fæ llesfarvningen hæ fter indbyrdes for sådanne krav over for told- og skatteforvaltningen, som måtte opstå i forbindelse med en utilstræ kkelig egenkontrol. Farvningsanlæ g monteret i forbindelse med volumenmåleanlæ g i tankvogne, som fungerer ved injektion af farvningspræ paratet (injektionsanlæ g), skal væ re modelgodkendt af et af told- og skatteforvaltningen bemyndiget laboratorium. Farvningsanlæ g modelgodkendes i henhold til denne bekendtgørelses bilag I. Farvningsanlæ gget skal bestå af injektionsanlæ g og styresystem. 6WNÆndringer i eller tilføjelser til en modelgodkendt konstruktion, skal for så vidt angår æ ndringer med indflydelse på farvningsanlæ ggets korrekte virkemåde, beskrives i en ansøgning om en tillæ gsgodkendelse eller en ny modelgodkendelse for det pågæ ldende farvningsanlæ g og godkendes af et af told- og skatteforvaltningen bemyndiget laboratorium. 6WNStk. 1 og 2 samt Bilag I forhindrer ikke salg af eller anvendelse af farvningsanlæ g, der er produceret eller markedsført i andre medlemsstater eller i en EFTA-stat, der er underskriver af EØF-aftalen, og som er godkendt i denne stat. Installation, indretning og montage af farvningsanlæ g beregnet til montering i forbindelse med volumenmåleanlæ g i tankvogne skal udføres i henhold til modelgodkendelsens installationsvejledning. Modelgodkendelsen og installationsvejledningen skal sikre farvningsanlæ gget mod uautoriserede indgreb samt sikre doseringsnøjagtigheden, jf. 3. Hvis der udleveres både farvede og ufarvede olieprodukter via samme udleveringssystem, skal der etableres en procedure, jf. 8, stk. 3. Farvningsanlæ ggets funktion skal væ re førstegangsinspiceret af et af told- og skatteforvaltningen bemyndiget inspektionsorgan, før farvningsanlæ gget tages i brug, og anlæ gget skal reinspiceres af et af told- og skatteforvaltningen godkendt inspektionsorgan efter samme tidsinterval som efter gæ ldende bestemmelser om verifikation af volumenmåleanlæ g. Førstegangs- og reinspektion sker i henhold til denne bekendtgørelses bilag II. 6WNStk. 1 forhindrer ikke anvendelsen af tests foretaget af laboratorier m.v., der er godkendt i andre medlemsstater eller i en EFTA-stat, der er underskriver af EØS-aftalen. 6WNAdgang til farvningsanlæ ggets styresystem må kun foretages af en anden ansvarlig medarbejder end den, der forestår udleveringen af olieprodukter fra tankvognen. 6WNTold- og skatteforvaltningen kan fastsæ tte bestemmelser om plombering. 6WNFarvningsanlæ gget skal væ re monteret med følere m.v., så der automatisk sker driftsstop ved tørløb af farvebeholder, ved driftsfejl på injektor, ved forsøg på under udlevering at æ ndre produktet fra et farvet olieprodukt til et ufarvet olieprodukt eller ved andre fejl, der kan påvirke farvedoseringen. 6WNFarvebeholderen skal væ re forsynet med en kobling, som hindrer utilsigtet påfylding af andre produkter end farvningspræ paratet. 6WNForinden hver udlevering skal der ske en aktivering af, om der skal udleveres farvede eller ufarvede olieprodukter.

5 6WNFarvningsanlæ gget skal væ re omfattet af et styresystem, der sikrer, at der altid er overensstemmelse mellem det faktisk leverede olieprodukt og det registrerede olieprodukt og det på udleveringsdokumentet anførte olieprodukt (farvet eller ufarvet). Farvedoseringen skal ske, således at det ikke er muligt at udtage ufarvet olie imellem to farvedoseringer. Det må ikke væ re muligt at skylle eller dræ ne farvebeholderen uden speciel adgang, jf. stk. 2. For at sikre korrekt farvning skal farvningsanlæ ggets opbygning sikre, at doseringen udføres med luftfri farvningspræ parat. Kapitel 4 Opbevaring af farvede olieprodukter og levering af farvede og ufarvede olieprodukter Anlæ g, tanke m.v., der anvendes til opbevaring af farvede olieprodukter, må ikke anvendes til opbevaring af andre varer. Forinden overgang til opbevaring af andre varer, skal tankene m.v. tømmes for farvede olieprodukter og om nødvendigt renses i et omfang, der medfører at bestemmelsen i stk. 4 bliver overholdt. 6WNVirksomheder kan levere både farvede og ufarvede olieprodukter påfyldt samme tankvogns forskellige tankrum, uden at der fra de enkelte tankrum er separate udleveringssystemer. 6WNVirksomheder, der leverer både farvede og ufarvede olieprodukter via samme udleveringssystem fra farvningsanlæ g monteret i tankvogn, skal etablere en procedure, herunder en skylleprocedure eller et system, der sikrer, at ufarvede olieprodukter højst kan indeholde den i stk. 4, næ vnte andel af farvede olieprodukter, og at farvede olieprodukter er farvet korrekt, jf. 3. Der må kun skylles farvede olieprodukter til beholdere med farvede produkter og ufarvede olieprodukter til beholdere med ufarvede produkter eller skylles til tom tank. 6WNEt ufarvet olieprodukt må indeholde maksimalt 3 pct. farvet olieprodukt, uden at det betragtes som et farvet olieprodukt, jf. 3, stk. 3. Kapitel 5 Regnskabsbestemmelser Virksomheder, som har tilladelse til at foretage farvning af olieprodukter, jf. 4, stk. 1, skal føre regnskab over tilgang, udlevering og forbrug i virksomheden af farvede olieprodukter. 6WNVirksomhederne skal endvidere føre regnskab over tilgang og forbrug af farvningspræ paratet. 6WNVirksomhedernes regnskaber skal væ re tilrettelagt på en sådan måde, at virksomhederne for hvert depot opgør sit forbrug af farvningspræ paratet og den mæ ngde farvede olieprodukter, der er fremstillet på depotet. 6WNVirksomheder, der både leverer farvede og ufarvede olieprodukter påfyldt samme tankvogns forskellige tankrum gennem samme udleveringssystem, skal for hver tankvogn føre regnskab over tilgang og udlevering af farvede og ufarvede olieprodukter. Regnskabet skal tilrettelæ gges således, at der ved skift ved leveringen fra et farvet til et ufarvet olieprodukt og omvendt sker registrering af skylning. Virksomhederne skal for hvert farvningsanlæ g indrettet på tankvogn opgøre forbruget af

6 farvningspræ paratet og den mæ ngde farvede olieprodukter, der er udleveret fra eller fremstillet på farvningsanlæ gget. Hvis der sker levering af både farvede og ufarvede olieprodukter gennem samme udleveringssystem, skal regnskabet tilrettelæ gges således, at der sker registrering af skylning. 6WNVed udgangen af hver måned skal virksomheden foretage en opgørelse og afstemning af forbruget af farvningspræ parat med mæ ngden af farvede olieprodukter for hvert depot og farvningsanlæ g indrettet på tankvogn. Viser opgørelserne større uoverensstemmelser, jf. 3, stk. 3, skal virksomheden omgående give told- og skatteforvaltningen meddelelse herom. 6WNAdgangen til at føre et samlet regnskab for hvert depot er betinget af, at virksomheden indgår en aftale med et inspektionsorgan, der uanmeldt for hvert farvningsanlæ g skal udtage stikprøver af farvede olieprodukter 2 gange årligt. 6WNVed enhver udlevering af farvede olieprodukter skal det angives på udleveringsdokumentet samt fremgå af fakturaen, at der er tale om farvede olieprodukter. Ved farvning fra tankvogne skal faktura eller udleveringsseddel endvidere indeholde oplysninger, der kan identificere, hvilket farvningsanlæ g, der er anvendt ved farvningen. 6WNVirksomhederne skal sikre, at selvstæ ndige transportører, som på vegne af virksomheden, transporterer gas- og dieselolie og petroleum, overholder bekendtgørelsens bestemmelser, herunder bestemmelserne om regnskab, kontrol og opbevaring af dokumenter. Regnskabet føres i virksomhedens almindelige forretningsregnskab. 6WNHvis regnskabet ikke kan indpasses i forretningsregnskabet, føres et specielt regnskab, der skal afstemmes til forretningsregnskabets registreringer. 6WNRegnskabsmaterialet, herunder også laboratoriers løbende kontrolrapporter over farvede olieprodukter og farvningsudstyr skal opbevares i 5 år efter regnskabsårets udløb. Kapitel 6 Kontrolregler m.v. Bestemmelserne i 22 og 23 i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. finder tilsvarende anvendelse på de i bekendtgørelsen anførte virksomheder, køretøjer og farvningsanlæ g. 6WNVirksomheder, der er omfattet af lovens 22, skal efterkomme told- og skatteforvaltningens anvisning vedrørende opbevaring med videre af farvede olieprodukter og skal på forlangende give enhver oplysning om olieproduktets anvendelse. 6WNTold- og skatteforvaltningen kan til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse udtage prøver af virksomhedernes beholdning af olieprodukter og af farvningspræ paratet uden beregning. 6WNSelvstæ ndige transportører, som på tankvogne transporterer olieprodukter på vegne af den registrerede oplagshaver eller den registrerede farvningsvirksomhed, skal efter anmodning fra told-

7 og skatteforvaltningen, fremvise køretøjet hos den registrerede oplagshaver eller den registrerede farvningsvirksomhed. 6WNTold- og skatteforvaltningen kan, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid anmode de registrerede virksomheder om at oplyse, hvilke selvstæ ndige transportører, de har anvendt. 6WNDer ydes ikke erstatning for prøver, som de statslige told- og skattemyndigheder udtager efter stk. 3 eller efter mineralolieafgiftslovens 22, stk. 8. Kapitel 7 Straffebestemmelser Den, der forsæ tligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for told- og skatteforvaltningen, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter mineralolieafgiftslovens 25, stk. 3. Bestemmelserne i samme lovs 25, stk. 4, og 26, finder tilsvarende anvendelse. 6WNPå samme måde straffes den, der forsæ tligt eller groft uagtsomt overtræ der 1, stk. 1, 3, 5 og 6, 3, 4, 6, stk. 1, 7, stk. 1, 3 og 5-8, 8, stk. 1-3, 9, 10, 11, stk. 2 og 4, 13, stk. 2, 2. pkt., og 14, stk. 2, eller tilsidesæ tter vilkår, der er fastsat i medfør af 1, stk. 6, 5, eller 6, stk. 2. Kapitel 8 Andre bestemmelser Told- og skatteforvaltningen kan tilbagekalde virksomhedernes tilladelse til farvning og modelgodkendelse af farvningsanlæ g, hvis farvningsanlæ ggene anvendes eller indrettes på en sådan måde, at farvningsanlæ ggene ikke opfylder de stillede krav til nøjagtighed, farvningsanlæ ggets indretning m.v., eller at told- og skatteforvaltningens kontrol efter 11, ikke kan udføres på en rimelig måde. 6WNAlle omkostninger forbundet med godkendelse, montering og drift af farvningsanlæ g samt indkøb af mæ rkestof og farvestof til farvningspræ paratet, laboratorietester og eventuelle øvrige omkostninger ved ordningen påhviler virksomhederne. Prøver af farvningspræ paratet samt af olieprodukter skal på told- og skatteforvaltningens anmodning indsendes til de statslige told- og skattemyndigheder. 6WNVed uberettiget anvendelse af farvede olieprodukter kan told- og skatteforvaltningen stille krav om, at bræ ndstoftanke, beholdere m.v. skal tømmes og renses forinden overgang til opbevaring af andre varer end farvede olieprodukter. Kapitel 9 Ikrafttræ delse m.v. Bekendtgørelsen træ der i kraft den 1. november 2005.

8 6WNSamtidig ophæ ves bekendtgørelse nr. 846 af 9. august 2004 om farvning af gas- og dieselolier og petroleum. 6NDWWHPLQLVWHULHWGHQRNWREHU Kristian Jensen /John Fuhrmann Bilag 1 Modelgodkendelse og modelprøvning af farvningsanlæ g beregnet til montering i tankvogne Dokumentation For modelgodkendelse og modelprøvning af farvningsanlæ g, som skal virke efter et injektionsprincip, er følgende retningslinier gæ ldende: Ansøgning indsendes til de statslige told- og skattemyndigheder. Modelgodkendelsen, evt. tillæ gsgodkendelse og modelprøvningen skal foretages af et af told- og skatteforvaltningen bemyndiget laboratorium. Ansøgningen skal indeholde beskrivelse og dokumentation af det ansøgte farvningsanlæ g i følgende omfang: Ansøger Virksomhedens navn og adresse Art Angivelse af det princip farvningsanlæ gget fungerer efter Type Producentens typebetegnelse for farvningsanlæ gget Anvendelse Om farvningsanlæ gget skal kunne anvendes generelt eller kun til specificerede typer af volumenmåleanlæ g. Beskrivelse af hvordan farvningsanlæ gget påbygges/monteres i forbindelse med volumenmåleanlæ gget Funktionsbeskrivelse

9 Funktionsbeskrivelse af det samlede farvningsanlæ g, herunder en teknisk beskrivelse af funktioner, som omfatter alle betjeningsfunktioner og sikkerhedssystemer, der er monteret for at hindre uautoriserede indgreb Flowdiagram/principskitse Beskrivelse af konstruktion med konstruktionstegning, som indeholder flowdiagram/principskitse for injektionsdelen med tilhørende stykliste, indeholdende antal, benæ vnelse, fabrikat og typenummer på alle funktionsdele Kredsløbsdiagram Kredsløbsdiagram for styresystemet med angivelse af komponentdata, typebetegnelse, forbindelsesveje, forbindelsesstik, samt ind- og udgangsparametre Software En overordnet programdokumentation og programudskrift af doserings- og styresystem, herunder programversion Foto eller tegning Foto eller tegning til identifikation af farvningsanlæ gget set fra brugersiden Plombering Forslag til plomberings- og/eller sikringsbeskrivelse af relevante komponenter Modelgodkendelsesattest Ved modelgodkendelse af farvningsanlæ g forstås den beslutning, som medfører anerkendelse af, at farvningsanlæ ggets konstruktion opfylder told- og skatteforvaltningen krav. Når et farvningsanlæ g er modelgodkendt, kan enkelteksemplarer af samme model anvendes til farvning af gas- og dieselolier og petroleum. Ændringer i eller tilføjelser til et modelgodkendt farvningsanlæ g, skal for så vidt angår æ ndringer med indflydelse på farvningsanlæ ggets korrekte virkemåde, beskrives i en tillæ gsgodkendelse. Modelgodkendelse dokumenteres gennem udstedelse af en modelgodkendelsesattest. Attesten skal som minimum indeholde følgende punkter: Systembetegnelse Hver enkelt modelgodkendelse tildeles en systembetegnelse Beskrivelse/foto eller tegning Skal bruges til identifikation af farvningsanlæ gget

10 Gyldighedsperiode Producent Ansøger Art Type Anvendelse Måledata Mindste farvedoseret olieudlevering (MFU)(liter) Mindste olieudleveringsflow med farvedosering (Qmin)(l/m) Største olieudleveringsflow med farvedosering (Qmax)(1/m) Inspektionstermin Der foretages reinspektion af hvert enkelt farvningsanlæ g med samme tidsinterval som efter gæ ldende bestemmelser om verifikation af volumenmåleanlæ g, samt hvis farvningsanlæ ggets sikringsplombering er brudt eller defekt, og efter indgreb, der kan have betydning for doseringens nøjagtighed. Påskrifter på godkendelsesskilt Farvningsanlæ g, systembetegnelse, Qmax, Qmin og MFU Plombering Plomberingsbeskrivelse af farvningsanlæ g og styresystem Konstruktion Beskrivelse af farvningsanlæ ggets opbygning og virkemåde herunder komponentliste med benæ vnelse, fabrikat og type af de enkelte relevante komponenter. Desuden beskrivelse af de fra volumenmåleanlæ gget benyttede komponenter (pulsgiver, flowcomputer, printer etc.) Tekniske bilag Hvis udførelse af inspektionen kræ ver indgående teknisk beskrivelse, udarbejdes teknisk bilag med mere detaljeret beskrivelse af farvningsanlæ ggets virkemåde Dokumentation

11 Told- og skatteforvaltningen godkendelse af attesten Underskrift og dato Modelprøvning I forbindelse med modelgodkendelse vil told- og skatteforvaltningen forlange et komplet farvningsanlæ g til rådighed til brug ved modelprøvning. Men i de tilfæ lde, hvor prøvning af korrekt dosering i Qmin og Qmax og prøvning af korrekt dosering ved variabel batterispæ nding, ikke kan foretages, når farvningsanlæ gget er monteret på tankvognenes volumenmåleanlæ g, kan told- og skatteforvaltningen forlange, at disse prøvninger foretages i laboratorium, inden farvningsanlæ gget monteres på tankvognen. Arten og omfang af prøvningen fastsæ ttes ud fra farvningsanlæ ggets konstruktion og virkemåde. Som generelle prøvninger foretages følgende: 1) Prøvning ved korrekt dosering i Qmin og Qmax 2) Prøvning af korrekt dosering ved variabel batterispæ nding i det af ansøger opgivne batterispæ ndingsområde (5 procent under laveste og 5 procent over højeste batterispæ nding). Alternativt kan der stilles krav om spæ ndingsovervågning, som umuliggør udlevering ved spæ ndingsfald/stigning Følgende funktionsprøvninger foretages i den udstræ kning, de er relevante: 1) prøvning af funktioner for omskiftning mellem farvet og ufarvet olieprodukt, samt at der på udprintning af udleveringsdokument og faktura anføres det korrekte produkt (der må ikke kunne udskrives faktura på farvede olieprodukter, hvis farvningsanlæ gget er ude af drift) 2) prøvning af niveaumåler for lav stand i farvestofbeholderen 3) prøvning af sikring mod omskiftning mellem farvet/ufarvet olieprodukt under udmåling. Omskiftning må kun kunne finde sted, når udmåling er slut og udprintning udført 4) prøvning for stop af udmåling ved svigt i farvetilsæ tning 5) prøvning af udprintning/fakturering kontrolleres at væ re i overensstemmelse med den af volumenmåleanlæ gget udmålte mæ ngde 6) prøvning af funktion, som sikrer at udlevering først kan påbegyndes efter aktivt valg af farvet og ufarvet olieprodukt (hvis systemet automatisk giver ufarvet produkt, medmindre der aktivt væ lges farvet, betragtes dette som et aktiv valg af ufarvet) 7) prøvning af om farvebeholderen umiddelbart kan påhæ ldes anden væ ske (farvebeholderen skal væ re forsynet med en kobling, som hindrer fejlagtig påfyldning af andre produkter end farvningspræ paratet)

12 Generelle krav til farvningsanlæ g Farvningsanlæ gget skal opfylde anførte krav og tolerancer. Montering af farvningsanlæ g i forbindelse med volumenmåleanlæ g skal ske i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gæ ldende krav til typegodkendelse og verifikation af volumenvæ skemåler/-anlæ g, herunder måletekniske direktiver og måletekniske meddelelser. Injektorer for tilsæ tning af farvningspræ paratet skal væ re udformet på en måde, som sikrer korrekt farvning af olieprodukterne. Der må ikke kunne foretages en simpel adskillelse af farvet/ufarvet olieprodukt efter, at der er tilsat farvningspræ parat. Impulser til styring af farvningsanlæ ggets dosering skal udtages efter volumenmåleanlæ ggets reguleringspunkt. Plombering Farvningsanlæ gget skal beskyttes mod æ ndringer af parametre som influerer på doseringsmæ ngden. Ligeledes skal kontrolsystemet beskyttes mod æ ndringer af parametre, som er bestemmende for korrekt farvning. Når adgang til parametre, som medvirker til korrekt farvning ikke er beskyttet med mekaniske plomberinger, skal beskyttelsen opfylde følgende betingelser: Adgang skal kun væ re mulig for en anden medarbejder end den, der forestår udlevering af olieprodukter fra tankvognen Enhver indgriben skal kunne dokumenteres i 5 år efter indgrebet. Bilag 2 Inspektion af farvningsanlæ g beregnet til montering i tankvogne For inspektion og reinspektion af farvningsanlæ g, som skal virke efter et injektionsprincip, er følgende retningslinier gæ ldende: Førstegangsinspektion Hvert enkelt farvningsanlæ g skal førstegangsinspiceres af et af de statslige told- og skattemyndigheder bemyndiget inspektionsorgan, før farvningsanlæ gget tages i brug. Inspektionen skal omfatte: 1) Kontrol af overensstemmelse med modelgodkendelsesattest 2) Kontrol af korrekt farvedosering ved olieprøveudtag

13 3) Kontrol af korrekt udleveringsdokument/faktura udskrift 4) Kontrol af korrekt farvedosering efter evt. skylleprocedure ved olieprøveudtag 5) Plombering/sikring i henhold til modelgodkendelsesattest Reinspektion Der foretages reinspektion af hvert enkelt anlæ g med samme tidsinterval, som efter gæ ldende bestemmelser om verifikation af volumenmåleanlæ g. Reinspektionen skal omfatte: 1) Kontrol af overensstemmelse med modelgodkendelse, herunder kontrol af korrekt/komplet plombering/sikring 2) Kontrol af korrekt farvedosering ved olieprøveudtag 3) Kontrol af korrekt udleveringsdokument/faktura udskrift Officielle noter 1) Bekendtgørelsen har som udkast væ ret notificeret I overensstemmelse med reglerne i direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter som æ ndret ved direktiv 98/48/EF af 20. juni 1998 om æ ndring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter. Links til EF direktiver, jf. note 1 Direktiv 1998/34/EF Celex no L0034 Direktiv 1998/48/EF Celex no L0048

Bekendtgørelse om farvning af gas- og dieselolier og

Bekendtgørelse om farvning af gas- og dieselolier og Side 1 af 11 Bekendtgørelse om farvning af gas- og dieselolier og petroleum BEK nr 846 af 09/08/2004 (Gældende) LBK Nr. 701 af 28/09/1998 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling 27. september 2010 EM 2010/29 Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling Miljøfgift af energiprodukter med videre 1. Der betales miljøafgift

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond MÅLETEKNISK MEDDELELSE Oversigt over krav til måleanlæg på tankvogne, ramper, tankbåde etc. MM.194 25. maj 2004 side 1 af 11 ----------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

2016-10-29 Systembetegnelse: IV - 370 MÅLEANLÆG. Producenter af mælketankvogne o.lign. Ingen typeangivelse.

2016-10-29 Systembetegnelse: IV - 370 MÅLEANLÆG. Producenter af mælketankvogne o.lign. Ingen typeangivelse. Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond TYPEGODKENDELSESATTEST Nr.: Udgave: Dato: 08-3717 1 2006-10-27 Gyldig til: 2016-10-29 MÅLEANLÆG Producent Ansøger Art Type Formål og omfang Anvendelse Producenter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter LBK nr 1484 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-1662877 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) Til lovforslag nr. L 111 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2011 Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas 1) Til lovforslag nr. L 32 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) BEK nr 1394 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7012-00036 Senere ændringer

Læs mere

Lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven) 1)

Lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven) 1) LOV nr 1228 af 18/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0212891 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1891 af 29/12/2015 Lov

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Lov om afgift af skadesforsikringer 1)

Lov om afgift af skadesforsikringer 1) LOV nr 551 af 18/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2012-511-0089 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1353 af 21/12/2012

Læs mere

Systembetegnelse: IV 166 s MÅLEANLÆG. Maksimum

Systembetegnelse: IV 166 s MÅLEANLÆG. Maksimum Erhvervsfremme Styrelsen Erhvervsministeriet Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 46 60 00 Fax 35 46 60 01 E-post efs@efs.dk www.efs.dk 9. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 1983-743/000-37

Læs mere

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol BEK nr 322 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00026 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) 2010/1 LSV 111 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0038 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. marts 2011 Forslag til

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1

Udkast til Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1 Udkast til Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1 I medfør af 30, stk. 1, 32 c, 38 d, stk. 1, 43, stk. 1, 45, stk. 1, 46, stk. 2, 47, 59, stk. 4

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk I medfør af 44, stk. 1, 45 d, stk. 2, 53, stk. 1, 2, 4 og 5, 53 a, 56, stk. 3 og 4, 67, 80, 88, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514

Læs mere

Bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.

Bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet. BEK nr 1083 af 07/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-5153175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand Side 1 af 6 LBK nr 639 af 21/08/1998 Gældende (Vandafgiftsloven) Offentliggørelsesdato: 04-09-1998 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 380 af 02/06/1999 27 LOV nr 951 af 20/12/1999

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand LBK nr 962 af 27/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0193605 Senere ændringer til forskriften LOV nr 924 af 18/09/2012 LOV

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter Udkast til Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter I medfør af 15, stk. 1 og 3, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T. Gyldig til 2016-04-23 Systembetegnelse: TS 22.48-002 MÅLEANLÆG. Tankvogn med niveaumåling (Dip Stick)

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T. Gyldig til 2016-04-23 Systembetegnelse: TS 22.48-002 MÅLEANLÆG. Tankvogn med niveaumåling (Dip Stick) T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T Dato: 2014-04-23 Udgave 2 Gyldig til 2016-04-23 Systembetegnelse: TS 22.48-002 MÅLEANLÆG Producent måleanlæg Ansøger Art Type Anvendelse DEZIDATA GmbH, Industriestr.

Læs mere

2008/1 LSV 6 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. december Forslag.

2008/1 LSV 6 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. december Forslag. 2008/1 LSV 6 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 08/205 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 366 af 15/04/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. 001-02706 Senere ændringer til forskriften BEK nr 743 af

Læs mere

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven),

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven), LBK nr 40 af 16/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0036162 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1503 af 23/12/2014 LOV

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 389 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 1311 af 04/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5201-0045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0033 Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer 1)

Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer 1) BEK nr 1158 af 07/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin. Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52104-00001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

LOV nr 70 af 30/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016

LOV nr 70 af 30/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 LOV nr 70 af 30/01/ (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0226912 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1118 af 26/09/2014 LBK nr

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

Medlemmernes forhold til foreningen

Medlemmernes forhold til foreningen VEDTÆ GTER FOR Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkæ r, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens væ rneting. Foreningens formål er at

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1)

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1) LBK nr 674 af 21/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2505/1230-0001 Senere

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 22.06.06 1887 2006-5030-118 Chiptuning Færdselsstyrelsen har udstedt to nye bekendtgørelser om chiptuning med det

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2009-10. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2009-10. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2009-10 Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 (Brændstofkvalitetsbekendtgørelsen) I medfør af 4, stk. 1, 22, stk. 3 og 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) (Nedsættelse

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag.

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag. 2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2011-231-0042 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj 2011 Forslag

Læs mere

Registerforskrifter. Den Centrale Venteliste

Registerforskrifter. Den Centrale Venteliste Dato: 25.04.2005. J.nr.: 42.20.05 Registerforskrifter Den Centrale Venteliste De foreliggende registerforskrifter er gældende for Registret Den Centrale Venteliste, som føres af Familiedirektoratet. Registerforskrifterne

Læs mere

LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 LOV nr 1564 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0039 Senere ændringer til forskriften LBK nr 124 af 08/02/2011

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier 1)

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier 1) BEK nr 1301 af 15/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-236448 Senere ændringer til forskriften BEK nr 48 af 23/01/2012 BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Lov om afgift af kvælstofoxider

Lov om afgift af kvælstofoxider Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Afgiftspligtigt område og afgiftens størrelse Kapitel 2 Registrerede virksomheder Kapitel 3 Afgiftsperiode og opgørelse af den afgiftspligtige mængde Kapitel 4

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) 1)

Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) 1) (2005/45) L 61 (som vedtaget): Forslag til lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven). Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. april 2005 Forslag til Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 I medfør af 43, stk. 11, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1) BEK nr 808 af 19/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8044-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0296761 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om måling

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 38 Offentligt J.nr. 2007-211-0005 Dato: 26. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Vedlagt følger i fem eksemplarer forslag, som jeg ønsker at stille til 2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. december 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B 9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B Moduler for overensstemmelsesvurdering EF-TYPEAFPRØVNING (modul B) 1. Et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et prøveeksemplar, som er repræsentativt for

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder 1) BEK nr 452 af 16/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0114-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

Bekendtgørelse om apotekers og detailforhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om apotekers og detailforhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler 1) BEK nr 675 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel 1)

Bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel 1) BEK nr 1285 af 04/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 25. februar 2008. Nr. 175. Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler I medfør af 4, stk.

Læs mere

Systembetegnelse: TS

Systembetegnelse: TS Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond Nr.: 08-3526 TYPEGODKENDELSESATTEST Udgave: Dato: 1 2006-01-02 Gyldig til: 2016-10-29 Typegodkendelse udstedt i henhold til 16 i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere