til året. Danmark ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,"

Transkript

1 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af Med små skridt nærmer vi os et marked, hvor det ikke længere er forventninger til likviditet, der bestemmer, om aktier og obligationer skal stige eller falde men et marked, hvor fokus i højere grad er på virksomhedsspecifikke og makroøkonomiske nøgletal. Et marked, som vi mener, vil kunne understøtte yderligere stigninger i aktier. Dette er et sundhedstegn. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Det sidste kvartal i 2013 var præcis så godt som året som helhed: De globale aktiemarkeder (udtrykt med MSCI World) steg i 4. kvartal med 6,1 pct. opgjort i danske kroner. For hele året er det globale aktiemarked steget med imponerende 21,2 pct. Danske aktier var igen blandt de af verdens aktiemarkeder, der gav det højeste afkast. Det brede danske aktieindeks OMXC Copenhagen All Share Capped GI gav således i kvartalet et afkast på hele 9,3 pct., hvilket bragte årets samlede afkast op på 30,7 pct.! Man siger, at ventetiden op til juleaften føles lang for børnene. Årets sidste kvartal var på sin vis lige så lang for alverdens investorer, idet de afventede årets sidste rentemøde i den amerikanske centralbank (Fed). I 2013 var fokus således hovedsageligt på, hvorvidt og hvor meget Fed ville reducere deres nuværende opkøbsprogram af stats- og realkreditobligationer den 3. runde af den såkaldte kvantitative pengepolitiske lettelse eller QE3. Ikke overraskende har de fleste traditionelle obligationsmarkeder haft det svært i en periode med gryende vækst og stærke aktiemarkeder. Renten er svagt stigende, og det betyder, at f.eks. danske, tyske og amerikanske statsobligationer alle har givet marginalt negative afkast i 4. kvartal. Danske statsobligationer tabte således 0,11 pct. (EFFAS DKK All). Det danske marked for realkreditobligationer leverede et positivt afkast på 0,7 pct. i kvartalet, hvilket var det samme som afkastet for hele året. Fed overraskede markedet ved at reducere programmet med USD 10 mia. pr. måned til at begynde med Erhvervsobligationer har derimod klaret sig fint i 4. fra nuværende USD 85 mia. til USD 75 mia. Effekten kvartal naturligvis fordi risikoappetitten vendte tilbage hos investorerne. Obligationerne med lavest kre- heraf var dog stik modsat den, vi så i juni og august 2013, og aktier steg således markant på udmeldingen. Dette anser vi som et tegn på, at fokus nu vil rette afkast på 3,2 pct., mens statsobligationer fra Emerging ditvurdering (ML Global High Yield) gav i kvartalet et sig mod mere håndgribelige emner som eksempelvis makroøkonomiske nøgletal og virksomhedernes 1,5 pct. (JP Morgan EMBI opgjort i USD). For hele året Market-landene gav et positivt afkast i kvartalet på indtjening. De makroøkonomiske nøgletal styrkedes har sidstnævnte type af obligationer dog leveret et markant over 4. kvartal i form af meget stærke globale skuffende negativt afkast på -5,3 pct. Det var der ikke tillidsindeks fra industrien, stærke arbejdsmarkedsrapporter for USA og generelt gode BNP-tal. til året. mange Q4 investorer, der havde forventet ved indgangen Samlet tegner der sig et billede af en global økonomi, der endelig ser bedre ud, og som forhåbentligt er Den danske økonomi fortsatte i årets sidste kvartal de Danmark stærk nok til at kunne holde momentum uden at være gode takter fra 3. kvartal, hvor de reviderede tal for realvæksten viser, at økonomien voksede med 0,5 pct. i afhængig af kunstigt åndedræt i form af en månedlig likviditetstilførsel, som det har været situationen i forhold til samme periode Der er endnu ikke offentliggjort væksttal for 4. kvartal, men Nationalban ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, over hele 2013 vil være vokset med 0,4 pct. i forhold til men det er værd at bemærke, at der i kvartalet også For 2014 vil væksten ifølge Nationalbanken stige var positive makroøkonomiske tendenser og finansmarkeder i både Emerging Market-landene og Europa. til 1,5 pct. og til 1,6 pct. i Emerging Market-landene har ellers været en skuffelse set over hele året, bl.a. fordi kapitalen er søgt ud forbrug og eksporten, der trak økonomien. Men alle- Mod slutningen af året var det fortsat det offentlige af denne region og tilbage i de udviklede markeder i rede fra starten af 2014 forventes det private forbrug USA og Europa. at være stigende igen. Dermed overtager det private forbrug pladsen som vækstmotor fra det offentlige forbrug, hvor vækstraten ventes at være mere afdæm- Materialet er ikke tiltænkt som markedsføring af Lokal Puljepension (DJS Puljepension) men tjener alene som analyse af specifikke finansmarkeder og udviklingen i de enkelte puljer. investeringsrådgiver. Hvis materialet henviser til resultater og investeringsanalyser, bedes du læse den fulde rapport samt eventuelle disclaimere. Råd og information i materialet er baseret på kilder, som kapitalforvalteren har vurderet pålidelige. Hverken pengeinstitutterne i Lokal Puljepension eller dennes kapitalforvalter er ansvarlige for fuldstændigheden eller nøjagtigheden af oplysningerne og for direkte eller indirekte tab, som kan opstå på grund af fejl eller mangler heri. Historisk udvikling og afkast er ingen garanti for fremtidi- ge

2 Markedskommentar pet i 2014 end i Inflationen, som i 2012 bevægede sig i niveauet 2,5-3,0 pct., er i 2013 faldet tilbage som følge af faldende globale råvarepriser, og mod slutningen af året var inflationen helt nede på 0,5-0,8 pct. Dette lave inflationsniveau skal tages i betragtning når man som investor kan opnå 2 pct. i afkast på en kort obligationsinvestering. Den danske krone har igen i 4. kvartal ligget stabilt overfor euro en, og Nationalbanken har ikke haft behov for at intervenere i valutamarkedet. Der har senest været interveneret i januar Valutareserven udgjorde ved udgangen af året DKK 485,9 mia. mod DKK 491,2 mia. ved indgangen til 4. kvartal. Den svagt faldende valutareserve skyldes afdrag på statens gæld i udenlandsk valuta. Udsigterne for de finansielle markeder for 1. kvartal 2014 Det dominerende pengepolitiske tema i 1. kvartal af 2014 bliver sandsynligvis, hvorledes Den Europæiske Centralbank (ECB) vil adressere de europæiske problemer i form af lav økonomisk vækst, høj arbejdsløshed, lav inflation og negativ udlånsvækst. Det er iøjefaldende, at netop ECB har været så tilbageholdende med at introducere pengepolitiske lempelser i forhold til den amerikanske centralbank, Bank of England og Bank of Japan, givet at de europæiske problemer synes større end de amerikanske. Vi venter, at ECB i løbet af 2014 vil blive tvunget til at adressere de ovenstående problemer ved at introducere et program, der tilsigter at sænke låneomkostningerne for små til mellemstore europæiske virksomheder. Et program, der over de seneste par rentemøder også er blevet nævnt mere eller mindre direkte af ECB s præsident Mario Draghi. Såfremt ECB annoncerer starten på et opkøbsprogram af stats- og realkreditobligationer i Europa, forventer vi, at dette vil være en yderligere faktor, der understøtter stigninger i europæiske aktier. Selve signaleffekten af dette vil formentligt være vigtigere end den realøkonomiske betydning. Spanien er langsomt begyndt at falde igen, men dog fra meget høje niveauer på over 25 pct. Indkøbschefernes tillidsindeks (PMI) er generelt steget over de seneste par måneder, og industriproduktion synes at have fladet ud. Alt dette indikerer, at Europa langsomt er på vej ud af krisen, hvilket vil understøtte at risikopræmien, der forsat ligger på europæiske aktier, langsomt forsvinder. Ved indgangen til 2014 fastholder vi derfor et positivt syn på aktier og virksomhedsobligationer. Dette som følge af en forventning om yderligere multipel ekspansion, forsat bedring i den europæiske vækst og det stærke momentum i den amerikanske økonomi. Kvartalet vil sandsynligvis i højere grad blive domineret af de makroøkonomiske vækstindikatorer, end hvad vi har set op gennem Dette forstået således, at for at se yderligere stigninger i aktier er der behov for yderligere, klare signaler om, at den globale vækst for alvor er ved at have bidt sig fast. Et signal vi forventer, vil materialisere sig. Q4 Men selvom der forsat er behov for yderligere lempelser af pengepolitikken i Europa, er det værd at bemærke, at mange vækstindikatorer er begyndt at pege i den rigtige retning for regionen: Arbejdsløsheden i Materialet ikke tiltænkt som markedsføring af Lokal Puljepension (DJS Puljepension) men tjener alene som analyse af specifikke finansmarkeder og udviklingen i de enkelte puljer. Materialet er bør ikke ikke tiltænkt ligge som til markedsføring grund for af specifikke Lokal Puljepension investeringsbeslutninger. men tjener alene som analyse Hvis af specifikke du ønsker finansmarkeder at foretage og udviklingen konkrete i investeringer de enkelte puljer. Materialet på baggrund bør ikke af ligge materialet, til grund for bedes specifikke du investeringsbeslutninger. tage kontakt til din investeringsrådgiver. Hvis materialet henviser til resultater og investeringsanalyser, bedes du læse den fulde rapport samt eventuelle disclaimere. Råd og information i materialet er baseret eller nøjagtigheden på kilder, af som oplysningerne kapitalforvalteren og direkte har eller vurderet indirekte tab, pålidelige. som kan opstå Hverken på grund pengeinstitutterne af fejl eller mangler heri. Historisk i Lokal udvikling Puljepension og afkast eller er ingen dennes garanti kapitalforvalter fremtidige afkast. er Markedsværdien ansvarlige for på fuldstændigheden finansielle eller kan nøjagtigheden både stige og falde, af og oplysningerne det historiske afkast og af for et finansielt direkte instrument eller indirekte er ikke en sikker tab, som indikation kan på opstå fremtidlige på grund afkast. af Finansielle fejl eller, mangler som heri. placeret Historisk eller udvikling investeret i udenlandske og afkast markeder, er ingen påvirkes garanti også for af fremtidige svingning i valutakurser, som kan få af instrumentet til at stige eller falde.

3 Pulje 1 - Danske Obligationer Renterne faldt generelt i oktober og november, mens december måned bød på relativt kraftige rentestigninger. Samlet for 4. kvartal var der tale om små rentestigninger i Danmark og Tyskland, mens USA oplevede lidt kraftigere rentestigning målt ved de 10-årige statsobligationsrenter. Betragtes de korte 2-årige renter faldt den danske rente relativt kraftigt, mens den tilsvarende tyske steg svagt. Spændet mellem Danmark og Tyskland indsnævrede således i kvartalet. Usikkerhed om centralbankernes fremtidige politik var afgørende for afkastudviklingen i kvartalet. Således var det specielt forventningen til den amerikanske centralbank, Fed, der påvirkede både obligations- og aktiemarkedet. I december meldte Fed ud, at neddroslingen (tapering) af den lempelige pengepolitik påbegyndes i 2014, men samtidigt understregede man, at den korte rente fastholdes på nul mindst frem til Herudover blev det annonceret, at neddroslingen kan reverseres, hvis de økonomiske nøgletal ændres i negativ retning. Renteniveauet for 10-årige statsobligationer er stadig klart højere i USA end i Tyskland og Danmark. Den amerikanske 10-årige rente endte kvartalet i 3,03%, hvilket skal sammenholdes med en 10-årig tysk rente på 1,93%. I Danmark er renten ultimo kvartalet 1,98% altså lidt højere end i Tyskland. Rentespændet mellem de danske og tyske renter faldt i kvartalet fra +17 bp. til +5 bp. målt ved de 10-årige statsobligationer. På trods af de stigende renter over kvartalet, har Pulje 1 Danske Obligationer leveret et positivt afkast. For 4. kvartal lyder afkastet på 0,46% (før pensionsafkastskat) og et afkast på -2,10% (før pensionsafkastskat) år til dato. Danske Obligationer 0,50% 0,46% 0,39% -2,02% -2,10% -1,78% Danske Obligationer 6,5% 5,3% 7,5% 6,4% 10,7% 9,1% 5,8% 4,9% Danske Obligationer -2,10% 4,67% 5,57% 5,12% 3% Realkredit Danmark SDRO ,6 2% Realkredit Danmark SDRO ,5 4% Realkredit Danmark SDRO ,1 4,5% Dansk Stat ,9 4% Realkredit Danmark SDRO ,4 Udtrukne obligationer Restløbetid: 0-2 år 0 Restløbetid: 2-5 år Restløbetid: 5-10 år Restløbetid: > 10 år Obligationsbeholdning i alt Danske obligationer 264,7 6,75 17,9 6,75 *Ændringen vedrører alene kontant- og obligationsbeholdningen og beregnes ud fra optionsjusteret varighed. Obligationer Kontant I alt ikke tiltænkt som markedsføring af Lokal Puljepension men tjener alene som analyse af specifikke finansmarkeder og udviklingen i de enkelte puljer. Materialet bør ikke ligge til grund for specifikke investeringsbeslutninger. eventuelle investeringsrådgiver. disclaimere. Råd og Hvis information materialet i materialet henviser er baseret til resultater på kilder, som og kapitalforvalteren investeringsanalyser, har vurderet bedes pålidelige. du Hverken læse den pengeinstitutterne fulde rapport i Lokal samt Puljepension eventuelle eller dennes disclaimere. kapitalforvalter Råd og er ansvarlige information fuldstændigheden i materialet er eller baseret nøjagtigheden på kilder, af oplysningerne som kapitalforvalteren og direkte eller har indirekte vurderet tab, som pålidelige. kan opstå Hverken på grund af fejl pengeinstitutterne eller mangler heri. Historisk i Lokal udvikling Puljepension og afkast er eller ingen dennes garanti for kapitalforvalter fremtidige afkast. Markedsværdien er ansvarlige på for finansielle fuldstændigheden kan både stige og falde, og det historiske afkast af et finansielt instrument er ikke en sikker indikation på fremtidlige afkast. Finansielle, som placeret eller investeret i udenlandske markeder, påvirkes også af svingning i valutakurser, eller nøjagtigheden som kan få værdien af oplysningerne af instrumentet og til at for stige direkte eller falde. eller indirekte tab, som kan opstå på grund af fejl eller mangler heri. Historisk udvikling og afkast er ingen garanti for fremtidige

4 Pulje 2 - Danske Aktier Det danske aktiemarked har udviklet sig ekstremt positivt i 4. kvartal med en markant stigning, som dels var hjulpet af positive nøgletal fra både Europa og USA og dels udtalelser fra den amerikanske centralbank om fortsat opbakning til obligationskøb i markedet. Den relative performance blev specielt hjulpet af overvægten i Pandora, Per Aarsleff og Coloplast samt undervægten i Københavns Lufthavne og Genmab. Porteføljen fik derimod negative relative bidrag fra overvægten i Topdanmark, FLSmidth og Ringkjøbing Landbobank samt undervægten i Vestas og A.P. Møller Mærsk. Pulje 2 Danske Aktier gav i 4. kvartal et afkast på 11,90 pct. (før pensionsafkastskat). For året gav Pulje 2 Danske Aktier et afkast på 32,43 pct. (før pensionsafkastskat). Danske Aktier 12,00% 11,90% 10,08% 32,80% 32,43% 27,46% Danske Aktier 49,9% 42,4% 31,7% 26,9% -12,6% -10,7% 26,4% 22,4% Danske Aktier 32,43% 13,51% 23,62% 8,02% Novo Nordisk A/S 9,5 Danske Bank 8,9 Coloplast A/S 8,8 A P Møller-Mærsk 7,7 DSV A/S 6,4 Aktier Kontant I alt Aktier Industri, energi, m.v.* Forbrugsvarer, basisvarer Medicinal Finans IT og telekom I alt Danmark , I alt , *Gruppen inkl. også materialer og forsyning. ikke tiltænkt som markedsføring af Lokal Puljepension men tjener alene som analyse af specifikke finansmarkeder og udviklingen i de enkelte puljer. Materialet bør ikke ligge til grund for specifikke investeringsbeslutninger. Materialet Hvis du ønsker bør at foretage ikke ligge konkrete til grund investeringer for specifikke på baggrund investeringsbeslutninger. af materialet, bedes du tage kontakt Hvis til du din ønsker investeringsrådgiver. at foretage Hvis konkrete materialet investeringer henviser til resultater på baggrund og investeringsanalyser, af materialet, bedes bedes du læse du den tage fulde kontakt rapport til samt din investeringsrådgiver. eventuelle disclaimere. Råd og Hvis information materialet i materialet henviser er baseret til resultater på kilder, som og kapitalforvalteren investeringsanalyser, har vurderet bedes pålidelige. du Hverken læse den pengeinstitutterne fulde rapport i Lokal samt Puljepension eventuelle eller disclaimere. dennes kapitalforvalter Råd og er information ansvarlige fuldstændigheden i materialet er baseret eller nøjagtigheden på kilder, af oplysningerne som kapitalforvalteren og direkte eller har indirekte vurderet tab, som pålidelige. kan opstå Hverken på grund af pengeinstitutterne fejl eller mangler heri. Historisk i Lokal udvikling Puljepension og afkast er eller ingen dennes garanti kapitalforvalter fremtidige afkast. Markedsværdien er ansvarlige på for finansielle fuldstændigheden eller valutakurser, nøjagtigheden som kan få værdien af oplysningerne af instrumentet og til at for stige direkte eller falde. eller indirekte tab, som kan opstå på grund af fejl eller mangler heri. Historisk udvikling og afkast er ingen garanti for fremtidige

5 Pulje 4 - Mixpulje Middel I absolutter termer gav Pulje 4 Mixpulje Middel et afkast i 4. kvartal på 4,66% (før pensionsafkastskat). År til dato leverede Pulje 4 Mixpulje Middel et afkast på 12,51% (før pensionsafkastskat). Mixpulje Middel 4,87% 4,66% 3,94% 12,93% 12,51% 10,60% Mixpulje Middel 20,0% 17,0% 14,3% 12,1% 0,4% 0,4% 12,24% 10,36% Mixpulje Middel 12,51% 8,25% 11,70% 4,69% SEBinvest Nordamerika Indeks 14,5 SEBinvest Europa Small Cap 6,7 4% Realkredit Danmark SDRO ,0 2% Realkredit Danmark SDRO ,6 4% Nykredit SDO ,4 Udtrukne obligationer Restløbetid: 0-2 år Restløbetid: 2-5 år Restløbetid: 5-10 år 0 Restløbetid: > 10 år Obligationsbeholdning i alt Mixpulje Middel ,26 25,5 3,26 *Ændringen vedrører alene kontant- og obligationsbeholdningen og beregnes ud fra optionsjusteret varighed. Obligationer Aktier Kontant I alt Materialet Hvis du ønsker bør at foretage ikke ligge konkrete til grund investeringer for specifikke på baggrund investeringsbeslutninger. af materialet, bedes du tage kontakt Hvis til du din ønsker investeringsrådgiver. at foretage Hvis konkrete materialet investeringer henviser til resultater på baggrund og investeringsanalyser, af materialet, bedes bedes du læse du den tage fulde kontakt rapport til samt din investeringsrådgiver. eventuelle disclaimere. Råd og Hvis information materialet i materialet henviser er baseret til resultater på kilder, som og kapitalforvalteren investeringsanalyser, har vurderet bedes pålidelige. du Hverken læse den pengeinstitutterne fulde rapport i Lokal samt Puljepension eventuelle eller disclaimere. dennes kapitalforvalter Råd og er information ansvarlige fuldstændigheden i materialet er eller nøjagtigheden af oplysningerne og direkte eller indirekte tab, som kan opstå på grund af fejl eller mangler heri. Historisk udvikling og afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Markedsværdien på finansielle baseret på kilder, som kapitalforvalteren har vurderet pålidelige. Hverken pengeinstitutterne i Lokal Puljepension eller dennes kapitalforvalter er ansvarlige for fuldstændigheden eller valutakurser, nøjagtigheden som kan få værdien af oplysningerne af instrumentet og til at for stige direkte eller falde. eller indirekte tab, som kan opstå på grund af fejl eller mangler heri. Historisk udvikling og afkast er ingen garanti for fremtidige

6 Pulje 5 - Globale Aktier* Målt over kvartalet leverede aktier et afkast på godt 8% målt ved MSCI World i lokal valuta. Aktierne er allokeret med overvægt til Emerging Markets og en undervægt til europæiske samt amerikanske aktier. Pulje 5 Globale Aktier gav i 4. kvartal af 2013 et afkast på 5,72 pct. (før pensionsafkastskat). I 2013 gav Pulje 5 Globale Aktier et afkast på 20,91 pct. (før pensionsafkastskat). Globale Aktier* 6,21% 5,72% 4,85% 21,44% 20,91% 17,71% Globale Aktier* 14,1% 12,0% 13,5% 11,5% -0,09% -0,08% 12,46% 10,55% Globale Aktier* 20,91% 10,75% 11,96% -2,44% SEBinvest Nordamerika Indeks 52,1 SEBinvest Europa Small Cap 21,9 SEBinvest Japan Hybrid (DIAM) 12,2 AKL SEB Global Emerging Markets Equities 5,8 SEBinvest Europa Indeks 4,5 Aktier Kontant I alt *Puljen har pr. 1. januar 2011 skiftet navn og strategi fra Europæiske aktier til Globale aktier. Materialet ikke tiltænkt som markedsføring af Lokal Puljepension men tjener alene som analyse af specifikke finansmarkeder og udviklingen i de enkelte puljer. Materialet bør ikke ligge til grund for specifikke investeringsbeslutninger. Hvis du ønsker bør at foretage ikke ligge konkrete til grund investeringer for specifikke på baggrund investeringsbeslutninger. af materialet, bedes du tage kontakt Hvis til du din ønsker investeringsrådgiver. at foretage Hvis konkrete materialet investeringer henviser til resultater på baggrund og investeringsanalyser, af materialet, bedes bedes du læse du den tage fulde kontakt rapport til samt din investeringsrådgiver. eventuelle disclaimere. Råd Hvis og information materialet i materialet henviser er baseret til resultater på kilder, som og kapitalforvalteren investeringsanalyser, har vurderet bedes pålidelige. du Hverken læse den pengeinstitutterne fulde rapport i Lokal samt Puljepension eventuelle eller disclaimere. dennes kapitalforvalter Råd og er information ansvarlige fuldstændigheden i materialet er baseret eller nøjagtigheden på kilder, af oplysningerne som kapitalforvalteren og direkte eller har indirekte vurderet tab, som pålidelige. kan opstå Hverken på grund af pengeinstitutterne fejl eller mangler heri. Historisk i Lokal udvikling Puljepension og afkast er eller ingen dennes garanti kapitalforvalter fremtidige afkast. Markedsværdien er ansvarlige på for finansielle fuldstændigheden eller valutakurser, nøjagtigheden som kan få værdien af oplysningerne af instrumentet og til at for stige direkte eller falde. eller indirekte tab, som kan opstå på grund af fejl eller mangler heri. Historisk udvikling og afkast er ingen garanti for fremtidige

7 Pulje 6 - Mixpulje Høj I absolutter termer gav Pulje 6 Mixpulje Høj et afkast i 4. kvartal på 4,46% (før pensionsafkastskat). År til dato leverede Pulje 6 Mixpulje Høj et afkast på 14,43% (før pensionsafkastskat). Mixpulje Høj 4,76% 4,46% 3,78% 15,13% 14,43% 12,22% Mixpulje Høj* ,76% 11,65% Mixpulje Høj* 14,43% N/A N/A N/A * Mixpulje Høj har været investeret siden november SEBinvest Danske Aktier 31,6 SEBinvest Nordamerika Indeks 16,8 SEBinvest Kreditobligationer 10,0 SEBinvest Europa Small Cap 9,4 AKL SEB Global Emerging Market Equities 4,5 Varighed - MOAD Mixpulje Høj ,55 1,8 2,55 *Ændringen vedrører alene kontant- og obligationsbeholdningen og beregnes ud fra mod. optionsjusteret varighed. Obligationer Aktier Kontant I alt ikke tiltænkt som markedsføring af Lokal Puljepension men tjener alene som analyse af specifikke finansmarkeder og udviklingen i de enkelte puljer. Materialet bør ikke ligge til grund for specifikke investeringsbeslutninger. investeringsrådgiver. eventuelle disclaimere. Råd Hvis og information materialet i materialet henviser er baseret til resultater på kilder, som og kapitalforvalteren investeringsanalyser, har vurderet bedes pålidelige. du Hverken læse den pengeinstitutterne fulde rapport i Lokal samt Puljepension eventuelle eller disclaimere. dennes kapitalforvalter Råd og er information ansvarlige fuldstændigheden i materialet er baseret eller nøjagtigheden på kilder, af som oplysningerne kapitalforvalteren og direkte eller har indirekte vurderet tab, som pålidelige. kan opstå Hverken på grund af pengeinstitutterne fejl eller mangler heri. Historisk i Lokal udvikling Puljepension og afkast er eller ingen dennes garanti kapitalforvalter fremtidige afkast. Markedsværdien er ansvarlige på for finansielle fuldstændigheden kan både stige og falde, og det historiske afkast af et finansielt instrument er ikke en sikker indikation på fremtidlige afkast. Finansielle, som placeret eller investeret i udenlandske markeder, påvirkes også af svingning i eller nøjagtigheden af oplysningerne og for direkte eller indirekte tab, som kan opstå på grund af fejl eller mangler heri. Historisk udvikling og afkast er ingen garanti for fremtidige

8 Pulje 7 - Korte Obligationer Renterne faldt generelt i oktober og november, mens december måned bød på relativt kraftige rentestigninger. Samlet for 4. kvartal var der tale om små rentestigninger i Danmark og Tyskland, mens USA oplevede lidt kraftigere rentestigning målt ved de 10-årige statsobligationsrenter. Betragtes de korte 2-årige renter faldt den danske rente relativt kraftigt, mens den tilsvarende tyske steg svagt. Spændet mellem Danmark og Tyskland indsnævrede således i kvartalet. Usikkerhed om centralbankernes fremtidige politik var afgørende for afkastudviklingen i kvartalet. Således var det specielt forventningen til den amerikanske centralbank, Fed, der påvirkede både obligations- og aktiemarkedet. I december meldte Fed ud, at neddroslingen (tapering) af den lempelige pengepolitik påbegyndes i 2014, men samtidigt understregede man, at den korte rente fastholdes på nul mindst frem til Herudover blev det annonceret, at neddroslingen kan reverseres, hvis de økonomiske nøgletal ændres i negativ retning. Renteniveauet for 10-årige statsobligationer er stadig klart højere i USA end i Tyskland og Danmark. Den amerikanske 10-årige rente endte kvartalet i 3,03%, hvilket skal sammenholdes med en 10-årig tysk rente på 1,93%. I Danmark er renten ultimo kvartalet 1,98% altså lidt højere end i Tyskland. Rentespændet mellem de danske og tyske renter faldt i kvartalet fra +17 bp. til +5 bp. målt ved de 10-årige statsobligationer. På trods af stigende renter over kvartalet har Pulje 7 Danske Obligationer leveret et positivt afkast. For 4. kvartal lyder afkastet på 0,50% (før pensionsafkastskat) og et afkast på 0,35% (før pensionsafkastskat) år til dato. Korte obligationer 0,52% 0,50% 0,43% 0,53% 0,35% 0,29% Korte obligationer 5,2% 4,4% 3,5% 3,0% 3,7% 3,1% 2,6% 2,2% Korte obligationer 0,35% 2,21% 3,06% 3,18% 2% Realkredit Danmark SDRO ,3 4% Nordea SDRO ,7 3.5% Nykredit SDO ,3 Var. Nykredit JCB ,0 2% Realkredit Danmark SDO ,8 Udtrukne obligationer 37 Restløbetid: 0-2 år Restløbetid: 2-5 år Restløbetid: 5-10 år 0 Restløbetid: > 10 år Obligationsbeholdning i alt Korte obligationer ,89 2,4 1,89 *Ændringen vedrører alene kontant- og obligationsbeholdningen og beregnes ud fra optionsjusteret varighed. Obligationer Kontant I alt ikke tiltænkt som markedsføring af Lokal Puljepension men tjener alene som analyse af specifikke finansmarkeder og udviklingen i de enkelte puljer. Materialet bør ikke ligge til grund for specifikke investeringsbeslutninger. investeringsrådgiver. eventuelle disclaimere. Råd Hvis og information materialet i materialet henviser er baseret til resultater på kilder, som og kapitalforvalteren investeringsanalyser, har vurderet bedes pålidelige. du Hverken læse den pengeinstitutterne fulde rapport i Lokal samt Puljepension eventuelle eller disclaimere. dennes kapitalforvalter Råd og er information ansvarlige fuldstændigheden i materialet er baseret eller nøjagtigheden på kilder, af oplysningerne som kapitalforvalteren og direkte eller har indirekte vurderet tab, som pålidelige. kan opstå Hverken på grund af pengeinstitutterne fejl eller mangler heri. Historisk i Lokal udvikling Puljepension og afkast er eller ingen dennes garanti kapitalforvalter fremtidige afkast. Markedsværdien er ansvarlige på for finansielle fuldstændigheden kan både stige og falde, og det historiske afkast af et finansielt instrument er ikke en sikker indikation på fremtidlige afkast. Finansielle, som placeret eller investeret i udenlandske markeder, påvirkes også af svingning i eller valutakurser, nøjagtigheden som kan få værdien af oplysningerne af instrumentet og til at for stige direkte eller falde. eller indirekte tab, som kan opstå på grund af fejl eller mangler heri. Historisk udvikling og afkast er ingen garanti for fremtidige

9 investeringsrådgiver. Hvis materialet henviser til resultater og investeringsanalyser, bedes du læse den fulde rapport samt eventuelle disclaimere. Råd og information i materialet er baseret på kilder, som kapitalforvalteren har vurderet pålidelige. Hverken pengeinstitutterne i Lokal Puljepension eller dennes kapitalforvalter er ansvarlige for fuldstændigheden eller nøjagtigheden af oplysningerne og for direkte eller indirekte tab, som kan opstå på grund af fejl eller mangler heri. Historisk udvikling og afkast er ingen garanti for fremtidige

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2013

Markedskommentar Orientering Q3 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Årets 3. kvartal blev på mange måder en déjà vue oplevelse. Man følte umiddelbart, at man havde hørt det hele et par gange før: En genopblussen

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2012

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2014

Markedskommentar Orientering Q1 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2012

Markedskommentar Orientering Q4 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2014

Markedskommentar Orientering Q2 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2014 Den globale økonomi er i 2. kvartal kommet sig over det skuffende 1. kvartal, hvor især den amerikanske isvinter satte en midlertidig

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en endog meget stor

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2014

Markedskommentar Orientering Q3 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar. 4. kvartal 2016

Markedskommentar. 4. kvartal 2016 4. kvartal 2016 Markedskommentar Årets sidste kvartal blev yderst begivenhedsrigt på de finansielle markeder. Det var valget af Donald Trump til amerikansk præsident, som tiltrak sig mest opmærksomhed,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser!

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2015 Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

Q2 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015. Danmark

Q2 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015. Danmark Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015 Danmark Det kan virke ganske forunderligt, at et så lille og i økonomisk forstand ubetydeligt land som Grækenland tiltrækker

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2015. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2015. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Det kan virke ganske forunderligt, at et så lille og i økonomisk forstand ubetydeligt land som Grækenland tiltrækker sig så megen opmærksom

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Puljenyt 4. kvartal 2016

Puljenyt 4. kvartal 2016 Puljenyt Markedskommentar Årets sidste kvartal blev yderst begivenhedsrigt på de finansielle markeder. Det var valget af Donald Trump til amerikansk præsident, som tiltrak sig mest opmærksomhed, men faktisk

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2010

Puljenyt 3. kvartal 2010 Puljenyt 3. kvartal 2010 Det globale aktieindeks, MSCI World, steg med 2,11 pct. i 3. kvartal målt i danske kroner. Stigningen viser, at aktiemarkederne ikke kalkulerer med et nyt større fald i de internationale

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2010

Markedskommentar Orientering Q4 2010 Markedskommentar Det globale aktieindeks MSCI World steg omregnet til danske kroner med hele 10,88 pct. i 4. kvartal 2010. Stigningen for hele året blev herefter på 19,71 pct. Markedet i 2010 sluttede

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt.

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt. 4. kvartal 2008 2008 blev et år præget af krise Krisen i den finansielle sektor enorm Den finansielle sektor har været i store vanskeligheder over det meste af verden gennem det meste af 2008. Tabene i

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2012

Markedskommentar Orientering Q1 2012 Markedskommentar Der var udpræget optimisme på aktiemarkederne gennem 1. kvartal 2012, hvilket gav store kursstigninger og meget høje afkast i puljer med høje aktieandele. De væsentligste årsager til kursstigningerne

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder 4. kvartal blev præcis lige så volatilt som året 2015 som helhed: Perioder med optimisme og stærkt stigende kurser i oktober og november blev

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2011

Markedskommentar Orientering Q4 2011 Markedskommentar I 4. kvartal 2011 var de finansielle markeder igen præget af den europæiske statsgældskrise. Den store usikkerhed om løsningsmodellerne gav specielt i oktober og november kraftige udsving

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Q4 2015. Markedskommentar. Danmark. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015

Q4 2015. Markedskommentar. Danmark. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015 Markedskommentar Kære Læser! Danmark Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015 4. kvartal blev præcis lige så volatilt som året 2015 som helhed: Perioder med optimisme og stærkt stigende kurser

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Aktiemarkederne lukrerer på den lave rente

Aktiemarkederne lukrerer på den lave rente 1. kvartal 2010 Aktiemarkederne lukrerer på den lave rente De rekordlave renter får kurserne op på aktiemarkederne over det meste af verden. Stigningen i det globale aktieindeks blev på knap 10 pct. i

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar oktober: Usikkerhed om USA's præsidentvalg!

Markedskommentar oktober: Usikkerhed om USA's præsidentvalg! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2016 Markedskommentar oktober: Usikkerhed om USA's præsidentvalg! Oktober måned blev præget af stigende renter og en styrket dollar pga. en øget sandsynlighed for en rentestigning

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2016

Puljenyt 3. kvartal 2016 Puljenyt Markedskommentar Den amerikanske forfatter Mark Twain sagde engang: Jeg har haft masser af bekymringer der var dog ikke mange af dem, der blev til noget. Det citat indrammer ret præcist forholdene

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

Puljenyt 1. kvartal 2016

Puljenyt 1. kvartal 2016 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2016 Det nye år var ikke mange dage gammelt førend der opstod store kursfald på de finansielle markeder. De globale aktiemarkeder faldt i

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN:

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN: Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2016

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2016 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2016 MARKEDSKOMMENTAR Stærk dollar styrker afkastene Set med danske briller blev 2015 et år, hvor der var mulighed for pæne investeringsafkast, omend afkastene generelt var

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

PRODUKT INVESTERINGSPROCES

PRODUKT INVESTERINGSPROCES SIRIUS BALANCE PRODUKT Sirius Balance er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Sirius Balance er den første afdeling i Danmark, der kombinerer aktier og virksomhedsobligationer i én afdeling.

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD PuljeNyt Nr. August Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. Afkast for.

Læs mere

God start på året for aktiepuljerne

God start på året for aktiepuljerne Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2013 God start på året for aktiepuljerne Udviklingen i 1. kvartal kom især de mere risikofyldte aktivklasser til gode, og med et afkast på 11,8 pct.

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på - Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL -, pct. - - - - - - - -,9 pct. -,9 pct. -,9 pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at der

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: -6 måneders horisont 5. februar 214 Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Hvorfor investere globalt?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere