Dyreværn-2 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dyreværn-2 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:"

Transkript

1 Dyreværn-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dyreværn;kompetence forelæggelse underretning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: Status: Historisk Udskrevet:

2 DYREVÆRN RM 2/2008 REVIDERET 8. JULI 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 2.1. Politiets behandling af dyreværnssager 2.2. Midlertidig frakendelse af retten til at beskæftige sig med dyr under sagens behandling 3. Forberedelse 3.1. Før tiltalerejsning Forelæggelse for fødevaremyndighederne Forelæggelsens form Bistand i øvrigt 3.2. Tiltalerejsning 4. Jura 5. Straf og andre retsfølger 5.1. Overtrædelse af dyreværnslovgivningen 5.2. Strafpåstande ved overtrædelse af dyreværnslovens 28, stk. 1, 1. og 2. pkt. og stk. 2, ikke-erhvervsmæssige forhold 5.3. Strafpåstande ved overtrædelse af dyreværnslovens 28, stk. 1, 1. og 2. pkt., og stk. 2, erhvervsmæssige forhold 5.4. Strafpåstande i sager om transport af dyr 5.5. Strafpåstande i sager om transport af dyr trods rettighedsfrakendelse 5.6. Strafpåstande i sager med karakter af mishandling 5.7. Rettighedsfrakendelse efter dyreværnslovens Klippekortordningen efter dyreværnslovens 29 b 5.9. Rettighedsfrakendelse efter dyreværnslovens 29 a i sager om transport af dyr uden for klippekortordningen - 1 -

3 5.10. Samspillet mellem betingede frakendelser inden for og uden for klippekortordningen Rettighedsfrakendelse over for juridiske personer i sager om transport af dyr Retsvirkningen af betinget og ubetinget rettighedsfrakendelse Konfiskation 6. Efter dom 6.1. Indberetning af afgørelser til fødevaremyndighederne 6.2. Indberetning af afgørelser til statsadvokaten 6.3. Afgørelser til vidensbasen 7. Love og forarbejder RIGSADVOKATEN, J. nr. RA

4 1. Overblik Væsentlige sagsbehandlingsskridt i forbindelse med efterforskning og sagsbehandling fremgår af Rigspolitiets manual for politiets behandling af dyreværnssager. Yderligere skal du være opmærksom på muligheden for: Tilbageholdelse af et køretøj i sager om transport af dyr, når både chaufføren og det køretøj, der anvendes til transporten, er hjemmehørende i udlandet Midlertidig rettighedsfrakendelse under den verserende straffesag se afsnit 2.2. I forbindelse med tiltalerejsning skal du være opmærksom på følgende: Forelæggelse for fødevaremyndighederne se afsnit Rettighedsfrakendelse, herunder forelæggelse for statsadvokaten Valg af ansvarssubjekt Konfiskation Efter dom skal du være opmærksom på følgende: Indberetning til fødevaremyndighederne se afsnit 6.1. Indberetning til statsadvokaten se afsnit 6.2. Evt. indsendelse af afgørelsen til Anklagemyndighedens Vidensbase 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 2.1. Politiets behandling af dyreværnssager Der er udarbejdet en manual til støtte for politiets behandling af dyreværnssager. Formålet med manualen er at give politikredsene en orientering om, hvordan sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen bør behandles, såvel i den indledende som i den efterfølgende fase. Manualen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for politi, anklagemyndighed og veterinærmyndighederne. Den findes på POLNET. Opdatering og vedligeholdelse foretages af Rigspolitiet på baggrund af høring af bl.a

5 Justitsministeriet, Rigsadvokaten, Fødevarestyrelsen og Rigspolitiets Færdsels- og Beredskabsafdeling. Manualen er ikke udtømmende, men må ved behandlingen af konkrete sager suppleres af gældende regler samt Rigsadvokatens retningslinjer. Rigspolitiet har endvidere udsendt en rundskrivelse med retningslinjer for samarbejdet mellem Fødevarestyrelsen og politikredsene i dyreværnssager. Opmærksomheden henledes særligt på, at politiet i sager om transport af dyr efter bestemmelsen i dyreværnslovens 29 k kan tilbageholde et køretøj, indtil forskyldte bøder eller sagsomkostninger er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betalingen, når både chaufføren og det køretøj, der anvendes til transporten, er hjemmehørende i udlandet Midlertidig frakendelse af retten til at beskæftige sig med dyr under sagens behandling Under en verserende straffesag om overtrædelse af dyreværnsloven har politiet flere muligheder for at gribe ind over for den ansvarlige for dyret/dyrene. Efter dyreværnslovens 21 kan politiet - hvis et dyr behandles uforsvarligt - således give den ansvarlige for dyret et pålæg om dyrets behandling. I de tilfælde, hvor dyret er sygt eller kommet uhelbredeligt til skade, og det vil medføre unødig lidelse at lade dyret leve, kan politiet endvidere efter samme bestemmelse i dyreværnsloven give den ansvarlige for dyret pålæg om aflivning af dyret. Hvis den ansvarlige for dyret ikke efterkommer et behandlingspålæg, er politiet efter dyreværnslovens 22, stk. 1, forpligtet til at sørge for dyrets pasning. Politiet kan i den forbindelse anbringe dyret et andet sted. Desuden har politiet efter omstændighederne tillige mulighed for at benytte sig af de almindelige regler i retsplejeloven om beslaglæggelse af dyrene og således fjerne dyrene fra en person, der er mistænkt for at behandle dyrene uforsvarligt, med henblik på konfiskation efter straffelovens 75, stk. 2. Efter dyreværnslovens 29, stk. 3, er der endvidere mulighed for ved kendelse midlertidigt at frakende en person retten til at eje, bruge, passe, slagte eller i det hele taget beskæftige sig personligt med dyr, indtil sagen er endeligt afgjort

6 Bestemmelsen i 29, stk. 3, blev indsat i loven ved lov nr. 717 af 25. juni Det fremgår af forarbejderne, at det ikke ganske kan udelukkes, at det i visse tilfælde vil kunne være hensigtsmæssigt, at der ved siden af de eksisterende muligheder for at gribe ind bliver åbnet mulighed for, at retten kan træffe afgørelse om midlertidig frakendelse af retten til at have med dyr at gøre. En midlertidig frakendelse forudsættes alene at skulle ske i de tilfælde, hvor den politimæssige efterforskning er bragt så langt, at der er en rimelig begrundet mistanke om, at der foreligger et strafbart forhold som omhandlet i dyreværnslovens 29, stk. 1. Desuden skal der antages at foreligge nærliggende fare for, at den pågældende under sagen på ny vil foretage enten dyremishandling, grov uforsvarlig behandling eller uforsvarlig behandling af dyr. Henvisningen til 29, stk. 1, indebærer, at den pågældende sag skal omhandle dyremishandling, grov uforsvarlig behandling af dyr eller gentagelsestilfælde af uforsvarlig behandling af dyr. Hvis sagen kun vedrører uforsvarlig behandling af dyr, og den sigtede ikke tidligere er dømt herfor, kan der ikke ske midlertidig frakendelse. Den midlertidige frakendelse kan begrænses til at angå bestemte arter og antal af dyr. Det kan i kendelsen bestemmes, at kære ikke har opsættende virkning. Afsiges der med hensyn til rettighedsfrakendelse frifindende dom i sagen, bortfalder forbuddet, selv om dommen ankes. Overtrædelse af forbuddet straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. 3. Forberedelse 3.1. Før tiltalerejsning Forelæggelse for fødevaremyndighederne I sager om overtrædelse af dyreværnslovens 28 bør det overvejes, om sagen skal forelægges for Fødevarestyrelsen eller Det Veterinære Sundhedsråd, inden der rejses tiltale i sagen. En udtalelse fra Fødevarestyrelsen eller Det Veterinære Sundhedsråd kan således være vejledende med hensyn til, om en overtrædelse af dyreværnsloven må anses for at være enten uforsvarlig behandling ( 28, stk. 1, 1. pkt.), grovere uforsvarlig behandling ( 28, stk. 1, 2. pkt.) eller mishandling af dyr ( 28, stk. 1, 3. pkt.)

7 I sager om overtrædelse af dyreværnsloven, hvor overtrædelsen antages at udgøre grovere uforsvarlig behandling eller mishandling af dyr, skal der som udgangspunkt indhentes en udtalelse. Fødevarestyrelsen Udgangspunktet er, at anmodninger om en udtalelse skal fremsendes til Fødevarestyrelsen. Det fremgår af 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 120 af 28. februar 2005 om forelæggelse af veterinærfaglige spørgsmål for Det Veterinære Sundhedsråd og Fødevarestyrelsen. Styrelsen kan besvare konkrete veterinærfaglige spørgsmål, herunder udarbejde udtalelser til brug for anklagemyndigheden i straffesager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen. Fødevarestyrelsen har endvidere mulighed for at forelægge en sag for Det Veterinære Sundhedsråd. Ifølge en vejledning om bekendtgørelsen skal de spørgsmål, som parterne i straffesager stiller, være konkrete, dvs. at de skal vedrøre sagens fakta, og være af veterinærfaglig karakter. Det Veterinære Sundhedsråd I sager af principiel karakter kan sagen forelægges direkte for Det Veterinære Sundhedsråd. Det følger af 1, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 120 af 28. februar 2005 om forelæggelse af veterinærfaglige spørgsmål for Det Veterinære Sundhedsråd og Fødevarestyrelsen. Det Veterinære Sundhedsråd er - i lighed med Retslægerådet - et sagkyndigt og uafhængigt råd. Rådets opgave er at afgive udtalelser om veterinære spørgsmål og at være rådgivende for ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, jf. 29 i lovbekendtgørelse nr. 815 af 14. juli 2012 om dyrlæger. Loven indeholder endvidere hjemmel til at fastsætte regler om, hvilke myndigheder der kan fremsætte begæring om en udtalelse fra rådet, og i hvilke sager dette kan ske. Det fremgår af vejledningen til bekendtgørelsen, i hvilke tilfælde en sag kan anses for at være principiel. Den endelige afgørelse af, om en sag er af principiel karakter, træffes af Det Veterinære Sundhedsråd. Rådet underretter henholdsvis parterne i straffesager og 6-6 -

8 Fødevarestyrelsen, hvis rådet ikke finder, at en forelagt sag er af principiel karakter. Det fremgår af 3 i bekendtgørelsen. Hvis parterne i en straffesag i forbindelse med sagens fremsendelse til Det Veterinære Sundhedsråd har udtrykt ønske om, at sagen oversendes til Fødevarestyrelsen, og hvis rådet ikke finder, at sagen er af principiel karakter, kan rådet oversende sagen til Fødevarestyrelsen. Det fremgår af vejledningen til bekendtgørelsen. Herudover er der mulighed for, at Fødevarestyrelsen kan forelægge en sag for Det Veterinære Sundhedsråd, og at rådet selv kan meddele styrelsen, at en sag skal forelægges for rådet, jf. 2 i bekendtgørelsen. Rådets særlige stilling som sagkyndigt organ og det forhold, at det ikke påhviler rådet at fungere som tilsynsmyndighed, fører endvidere til, at anklagemyndigheden ikke bør rette almindelige forespørgsler til rådet om behandlingen af konkrete sager, herunder f.eks. om hvilke regler der er relevante for sagen, om formuleringen af tiltalen eller om praksis i lignende sager, sådan som det i et vist omfang forekommer ved samarbejdet med særmyndigheder i særlovssager Forelæggelsens form Forelæggelse af sagen for Fødevarestyrelsen eller Det Veterinære Sundhedsråd skal ske ved et brev fra anklagemyndigheden til styrelsen eller rådet, hvori spørgsmålene til styrelsen eller rådet er formuleret. Fødevarestyrelsens og Det Veterinære Sundhedsråds adresse er: Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup. Det Veterinære Sundhedsråd kan kun udtale sig på baggrund af et tilstrækkeligt dokumenteret veterinærfagligt grundlag. Det er derfor ved forelæggelse af sager til rådet afgørende at vedlægge alle sagens akter. Det Veterinære Sundhedsråd har - med henblik på at lette rådets sagsbehandling - anmodet om, at anklagemyndigheden ved fremsendelse af sagen, vedlægger en kopi af spørgsmål til rådet på en cd-rom og oplyser, hvornår der indtræder forældelse i sagen. Dette bør i videst muligt omfang ske både i sager, der fremsendes til styrelsen og rådet. Herudover har Det Veterinære Sundhedsråd oplyst, at rådet vil sende breve til anklagemyndigheden om modtagelsen af en sag via

9 Spørgsmålene til Fødevarestyrelsen og Det Veterinære Sundhedsråd skal formuleres konkret, og det skal ved forelæggelsen for styrelsen eller rådet klart angives, hvilke faktiske forhold, der ønskes en udtalelse om. Anklagemyndigheden må derfor i henvendelsen til styrelsen eller rådet beskrive den faktiske adfærd, således som anklagemyndigheden på baggrund af efterforskningen i sagen opfatter denne, og stille de enkelte spørgsmål til styrelsen eller rådet i relation til denne beskrivelse. Hvis der er tvivl om, hvilke faktiske omstændigheder der kan lægges til grund ved sagens afgørelse, bør dette oplyses, ligesom det bør overvejes, om der er behov for at stille alternative spørgsmål, f.eks. på baggrund af de forklaringer, som er afgivet af den sigtede om hændelsesforløbet. Det vil oftest være en fordel at stille flere korte spørgsmål vedrørende de enkelte momenter i sagen. Det er endvidere en mulighed at stille et supplerende spørgsmål om, hvorvidt sagen i øvrigt giver styrelsen eller rådet anledning til bemærkninger. Hvis sagen indeholder flere selvstændige forhold, er der endelig mulighed for at stille et supplerende spørgsmål om, hvorvidt forholdene samlet set giver styrelsen eller rådet anledning til bemærkninger. Spørgsmålene til styrelsen eller rådet må ikke stilles således, at der lægges op til en bevismæssig vurdering eller en stillingtagen til, om den sigtede kan anses for skyldig i bestemte lovovertrædelser, idet denne vurdering henhører under retten. Det fremgår således af Højesterets kendelse i U H, at udtalelser fra Det Veterinære Sundhedsråd om bevismæssige spørgsmål og om, hvorvidt de tiltalte har overtrådt dyreværnsloven, ikke kan anvendes som bevis. Det Veterinære Sundhedsråd afgav i den pågældende sag en udtalelse, der bl.a. indeholdt en gennemgang af de faktiske omstændigheder i sagen, sådan som rådet opfattede disse på grundlag af politirapporterne. Rådet udtalte sig herunder om de bevismæssige spørgsmål i sagen. Endvidere indeholdt rådets udtalelse en stillingtagen til, om de tiltalte efter rådets opfattelse havde overtrådt dyreværnsloven. Højesteret fastslog, at det, som Det Veterinære Sundhedsråd kan udtale sig om, er, hvorvidt en adfærd, der er nærmere beskrevet i spørgsmål til rådet, indebærer en uforsvarlig behandling af dyr eller eventuelt en mishandling eller grovere uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens 1, 28, stk. 1, og 29, stk. 1. Spørgsmål til rådet skal udformes i overensstemmelse hermed

10 Der bør endvidere ikke stilles spørgsmål, hvor styrelsen eller rådet anmodes om en gennemgang af, om et længere hændelsesforløb er foregået i overensstemmelse med de gældende regler. Sager, hvori retningslinjerne for korrekt forelæggelse ikke er overholdt, må forventes tilbagesendt til politikredsene med anmodning om, at spørgsmål til rådet eller styrelsen stilles i overensstemmelse med retningslinjerne i denne meddelelse. Det fremgår i øvrigt af U H, at udtalelser fra Det Veterinære Sundhedsråd, der er udfærdiget i overensstemmelse med retningslinjerne i Højesterets kendelse, er omfattet af retsplejelovens 877, stk. 2, nr. 5 (nu 871, stk. 2, nr. 5) og derfor som udgangspunkt kan benyttes som bevis, og at dette gælder, selv om udtalelsen er ensidigt indhentet af politiet forud for tiltalerejsningen. Også udtalelser fra Fødevarestyrelsen må anses for omfattet af retsplejelovens 871, stk. 2, nr. 5. Der er på den baggrund ikke noget til hinder for, at anklagemyndigheden stiller spørgsmål til Fødevarestyrelsen eller Det Veterinære Sundhedsråd uden forudgående forelæggelse af spørgsmålene for den sigtede eller dennes eventuelle forsvarer. I sager, hvor der er beskikket en forsvarer, bør et udkast til spørgsmålene dog forelægges for forsvareren, således at der så tidligt som muligt under sagens behandling gives sigtede adgang til at stille supplerende spørgsmål Bistand i øvrigt Anklagemyndigheden bør ikke rette almindelige forespørgsler til Det Veterinære Sundhedsråd om behandlingen af konkrete sager, herunder f.eks. om hvilke regler der er relevante for sagen, om formuleringen af tiltalen eller om praksis i lignende sager, sådan som det i et vist omfang forekommer ved samarbejdet med særmyndigheder i særlovssager. Sådan almindelig rådgivning med henblik på behandlingen af konkrete sager, der indeholder veterinære spørgsmål, må indhentes hos de offentlige myndigheder, som det påhviler at føre tilsyn med overholdelsen af lovgivningen

11 Fødevareregionernes veterinærafdelinger (tidligere kredsdyrlægerne) og Fødevarestyrelsen vil således i mange tilfælde - ud over at besvare konkrete veterinærfaglige spørgsmål - kunne bistå politiet og anklagemyndigheden i forbindelse med behandlingen af enkeltsager. For nærmere om samarbejdet med fødevarestyrelsen henvises til Rigspolitiets retningslinjer for samarbejde mellem Fødevarestyrelsen og politikredsene i dyreværnssager Tiltalerejsning Før der rejses tiltale i en sag om overtrædelse af dyreværnslovgivningen, bør følgende spørgsmål overvejes: A) Er forholdet omfattet af dyreværnslovens 28, stk. 1, 1., 2. eller 3. pkt.? I forbindelse med tiltalerejsning er det nødvendigt at foretage en vurdering af, om en overtrædelse må anses for uforsvarlig behandling ( 28, stk. 1, 1. pkt.), grovere uforsvarlig behandling ( 28, stk. 1, 1. pkt., jf. 2. pkt.) eller mishandling af dyr ( 28, stk. 1, 3. pkt.). Vurderingen af om et forhold må betegnes som uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling af dyr har væsentlig betydning for straffen og er samtidig af afgørende betydning for spørgsmålet om rettighedsfrakendelse. Det forudsættes derfor, at vurderingen af spørgsmålet om subsumption samt spørgsmålet om, hvorvidt der eventuelt er grundlag for at nedlægge påstand om rettighedsfrakendelse, foretages af embedets jurister. Om forelæggelse for Fødevarestyrelsen eller Det Veterinære Sundhedsråd forud for tiltalerejsning se afsnit Om straffebestemmelserne i dyreværnslovgivningen se i øvrigt afsnit 5. B) Er overtrædelsen begået i forbindelse med udøvelse af erhverv? Hvis overtrædelsen er begået i forbindelse med erhverv, er der tale om en strafskærpende omstændighed, og dyreværnslovens 28, stk. 7, skal citeres i tiltalen. Om overtrædelser begået i forbindelse med erhverv se afsnit

12 Om strafskærpelse i forbindelse med transport af dyr, som gælder for transportører og de landmænd, som har leveret dyrene til transport se afsnit 5.4. C) Hvem skal sigtes? Strafansvar for juridiske personer efter bestemmelsen i dyreværnslovens 28, stk. 9, kan blive aktuelt, hvis en overtrædelse er begået f.eks. af et landbrug eller af et firma, der drives i selskabsform. Hvis sagen efter anklagemyndighedens opfattelse bør medføre rettighedsfrakendelse, bør tiltalen dog ikke begrænses til selskabet men rettes mod den ansvarlige enkeltperson. I sager om transport af dyr kan der opstå spørgsmål om valg af ansvarssubjekt, idet der kan være grundlag for at gøre strafansvar gældende både mod en ansat chauffør, dennes arbejdsgiver/vognmand, andre ansatte i transportfirmaet og/eller den person (typisk en landmand), der f.eks. har ladet et dyr, der er uegnet til transport, transportere. I praksis er der hidtil i disse sager rejst tiltale både mod den chauffør, der har udført transporten, og mod arbejdsgiver/vognmand og leverandør, hvis det kan godtgøres, at disse har været medvirkende til overtrædelsen eller har begået selvstændige overtrædelser, eller hvis der er grundlag for strafansvar for arbejdsgiveren/vognmanden eller for leverandøren efter reglerne om strafansvar for juridiske personer. Som eksempel kan nævnes U H, hvor en chauffør og et vognmandsfirma, som chaufføren var medejer af, blev idømt bøder for overtrædelse af dyreværnsloven i forbindelse med transport af dyr. Højesteret fandt ikke grundlag for at nedsætte bøderne under henvisning til sagsbehandlingstiden, ligesom Højesteret ikke fandt, at dømtes rolle både som chauffør og som direktør i vognmandsfirmaet betød en krænkelse af forbuddet om dobbelt straf. Strafansvaret beror på en almindelig strafferetlig vurdering, herunder på om overtrædelsen kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom. Vurderingen af spørgsmålet om et eventuelt virksomhedsansvar forudsætter endvidere, at der foreligger oplysninger om, hvorvidt transportvirksomheden eller landbrugsvirksomheden, der har leveret dyr til transport, drives i selskabsform

13 For så vidt angår overtrædelser omfattet af klippekortordningen, jf. dyreværnslovens 29 b, vil der i almindelighed være grundlag for at gøre et ansvar gældende mod den, der som chauffør eller ledsager har udført transporten, med den retsvirkning, at chaufføren eller ledsageren, hvis den pågældende findes skyldig, får et klip. Herudover bør der som hidtil gøres et ansvar gældende mod transportvirksomheden (juridisk person), såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Klippekortordningen omfatter dog ikke juridiske personer. Virksomheden kan således ikke få et klip, selv om den findes skyldig. Endelig bør det altid overvejes, hvorvidt der i øvrigt kan gøres et ansvar gældende mod andre personer, herunder f.eks. leverandøren (landmanden) eller andre ansatte i transportvirksomheden. Det kan f.eks. være en direktør eller ejer af virksomheden, eller en organisator. Hvis betingelserne for at gøre et strafansvar gældende mod andre ansatte i virksomheden er opfyldt, vil de, hvis de findes skyldige, få et klip. Om klippekortordningen se i øvrigt afsnit 5.8. D) Skal der nedlægges påstand om rettighedsfrakendelse eller er der tale om overtrædelse af kliprelevante bestemmelser? Efter bestemmelsen i dyreværnslovens 29 kan der ske frakendelse af retten til at beskæftige sig med dyr, hvis man findes skyldig i mishandling eller grovere uforsvarlig behandling af dyr eller i gentagelsestilfælde findes skyldig i uforsvarlig behandling af dyr. Se herom afsnit 5.7. Efter reglerne i 29 a-29 c samt 29 d om juridiske personer kan der endvidere ske frakendelse af retten til erhvervsmæssigt at transportere dyr. Se herom afsnit Er der efter anklagemyndighedens opfattelse grundlag for rettighedsfrakendelse, skal der rejses tiltale mod den ansvarlige enkeltperson. Sådanne sager bør derfor ikke begrænses, således at der kun rejses tiltale over for et eventuelt strafansvarligt selskab. Sager, hvor påstand om ubetinget rettighedsfrakendelse i medfør af dyreværnslovens 29, 29 a, c eller d agtes nedlagt, eller hvor en sådan påstand bør overvejes, skal forelægges for statsadvokaten inden tiltalerejsning og fremme af sagen til strafferetlig afgørelse

14 I forbindelse med vurderingen af tiltalespørgsmålet, bør anklagemyndigheden tillige være opmærksom på, at der kan være tale om overtrædelse af kliprelevante bestemmelser, jf. dyreværnslovens 29 b. Se herom i afsnit 5.8. Der skal ikke ske forelæggelse for statsadvokaten inden tiltalerejsning af sager, hvor der alene nedlægges påstand om betinget frakendelse efter dyreværnslovens 29 b. E) Skal der nedlægges påstand om konfiskation? Der kan både være grundlag for at påstå konfiskation af en gevinst eller en besparelse, der er opnået i forbindelse med en overtrædelse af dyreværnslovgivningen, ligesom der i sager om transport af dyr kan være grundlag for konfiskation af det køretøj, der er anvendt. Se nærmere herom i afsnit Jura 5. Straf og andre retsfølger 5.1. Overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. Efter bestemmelsen i dyreværnslovens 28, stk. 1, straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Straffen er bøde eller fængsel indtil 1 år. Der skal ved udmåling af straffen tages hensyn til, om der foreligger uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling af dyr (stk. 1, 2. pkt.). Hvis forholdet har haft karakter af mishandling er straffen fængsel indtil 1 år, i gentagelsestilfælde indtil 2 år (stk. 1, 3. pkt.). I tilfælde, hvor de strafbare forhold ikke har udgjort uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling af dyr, straffes overtrædelser af loven i medfør af 28, stk. 2, med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Om straffene for overtrædelse af 28, stk. 1, 1. og 2. pkt. og stk. 2, se afsnit 5.2. og 5.3. og om straffene i sager med karakter af mishandling se afsnit 5.6. Efter bestemmelsen i 28, stk. 7, skal det ved udmåling af straffen efter 28 eller regler fastsat i medfør heraf anses som en skærpende omstændighed, hvis overtrædelsen er begået i forbindelse med udøvelse af erhverv, herunder dyretransporter

15 Om strafpåstandene i sager omfattet af 28, stk. 7, se afsnit 5.3. og særligt om dyretransporter se afsnit 5.4. Reglerne om konfiskation af et udbytte eller en besparelse opnået i forbindelse med en overtrædelse af dyreværnsloven findes i dyreværnslovens 28, stk. 8, som gennemgås i afsnit Efter bestemmelsen i dyreværnslovens 28, stk. 9, kan der pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar for overtrædelse af loven efter reglerne i straffelovens kapitel 5. Efter bestemmelsen i dyreværnslovens 29 g, stk. 1, straffes den, der beskæftiger sig med erhvervsmæssig transport af dyr, selv om retten hertil er frakendt den pågældende, med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Efter stk. 2, i samme bestemmelse kan den, som medvirker til, at en fysisk person omfattet af stk. 1, udfører erhvervsmæssig transport af dyr, straffes med bøde eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 4 måneder. Strafbestemmelsen i 29 g svarer indholdsmæssigt til bestemmelsen i dyreværnslovens 29, stk. 1, 4. pkt. Om straffene for overtrædelse af dyreværnslovens 29 g se afsnit 5.5. Dyreværnslovens 28 suppleres af straffebestemmelser i en række bekendtgørelser. Om straffebestemmelserne i bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om beskyttelse af dyr under transport og bødestraffene for transport af dyr se afsnit 5.4. I forbindelse med overtrædelse af bekendtgørelsens regler om dyretransport vil der ofte samtidig foreligge forhold, der kan straffes efter dyreværnslovens 28, stk. 2, jf. f.eks. lovens 1 om bl.a. beskyttelse af dyrene mod væsentlig ulempe. Undertiden vil det strafbare forhold også udgøre uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling af dyrene, jf. dyreværnslovens 28, stk. 1, 1. pkt., 2. pkt., eller 3. pkt. Der bør i sådanne sager rejses tiltale både for overtrædelse af transportbekendtgørelsen og for dyreværnsloven. Efter bestemmelserne i dyreværnslovens g kan der i øvrigt ved overtrædelse af dyreværnslovens 28 ske frakendelse af retten til at beskæftige sig med dyr og retten til erhvervsmæssigt at transportere dyr. Herom henvises til afsnit

16 5.2. Strafpåstande ved overtrædelse af dyreværnslovens 28, stk. 1, 1. og 2. pkt. og stk. 2, - ikke-erhvervsmæssige forhold Der skal som udgangspunkt anvendes følgende strafpositioner ved overtrædelser af dyreværnslovens 28, stk. 1, 1. og 2. pkt., når der ikke er tale om overtrædelser i erhvervsforhold: 1. gang 2. gang Uforsvarlig behandling af dyr kr kr. Grovere uforsvarlig behandling af dyr kr kr. Det er anført i bemærkningerne til lov nr. 384 af 28. maj 2003 om ændring af dyreværnsloven, at der er tale om minimums-strafpositioner. Det betyder på den ene side, at der jævnligt kan være grundlag for at udmåle bøder, der er både højere og lavere end dem, der følger af de nævnte udgangspunkter. Ud fra den overordnede betragtning, at det ikke må kunne betale sig at overtræde dyreværnslovgivningen, vil udmåling af en højere bøde navnlig skulle ske, hvis det i den konkrete sag kan lægges til grund, at der er opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk vinding, og der ikke kan ske konfiskation af vindingen/udbyttet, jf. lovens 28, stk. 8. På den anden side vil der efter omstændighederne skulle udmåles en lavere bøde, hvis forholdet i den konkrete sag har været af mindre strafværdighed, hvis der er tale om en person under 18 år, eller hvis den pågældendes personlige forhold i øvrigt taler for det. Forarbejderne til ændringsloven fra 2003 indeholder ikke bemærkninger om skærpede bøder i sager, hvor der alene er tale om en overtrædelse af dyreværnslovens 28, stk. 2. I denne type sager vil der således fortsat kunne forekomme bøder, der er mindre end de ovennævnte udgangspunkter. Om gentagelsesvirkning ved bødefastsættelsen fremgår det af forarbejderne til ændringsloven fra 2003, at tidligere straffe for overtrædelse af de hidtidige regler i dyreværnslovgivningen kan tillægges gentagelsesvirkning efter de nye regler. For så vidt angår sager vedrørende mishandling af dyr, hvor der som udgangspunkt skal nedlægges påstand om frihedsstraf, henvises til afsnit

17 Også i sager, der ikke vedrører mishandling, vil der kunne være grundlag for at nedlægge påstand om frihedsstraf, idet andre af dyreværnslovens bestemmelser i 28 og 29 samt bekendtgørelser udstedt i medfør af loven indeholder fængsel i strafferammen. I praksis vil påstand om frihedsstraf - hvis tiltalte ikke tidligere er straffet for overtrædelse af dyreværnslovgivningen - primært være relevant i sager om grovere uforsvarlig behandling af dyr, jf. 28, stk. 1, 2. pkt., og typisk, hvor der er tale om adskillige dyr, flere overtrædelser eller hvor overtrædelsen har medført omfattende skader for dyrene. Som eksempler kan nævnes en landsretsdom, TfK V, hvor en landmand blev idømt 14 dages betinget hæfte for overtrædelse af dyreværnslovens 28, stk. 1, ved at have behandlet sin svine- og kreaturbesætning groft uforsvarligt bl.a. ved ikke at tilkalde dyrlæge til syge dyr, hvilket resulterede i, at fire dyr måtte aflives. Tiltalte blev også frakendt retten til at eje, bruge, passe, slagte eller i det hele beskæftige sig personligt med dyr i produktionsmæssigt øjemed i 3 år. Der kan også henvises til U Ø, hvor en 55-årig ustraffet landmand, blev idømt 20 dages betinget fængsel for overtrædelse af dyreværnslovens 28, stk. 1, 1. og 2. pkt., jf. 1, 2 og 3, jf. 28, stk. 7, ved at have behandlet sin besætning bestående af ca svin groft uforsvarligt bl.a. ved gennem et længere tidsrum ikke havde givet svinene permanent adgang til frisk vand og halm og ikke at have adskilt syge svin fra raske svin og herved at have sørget for behandling af de syge svin. En nedlagt påstand om rettighedsfrakendelse blev ikke fulgt. Betingede frihedsstraffe kommer især på tale i de sager, hvor den tiltaltes personlige forhold, f.eks. psykiske problemer, har været en af årsagerne til lovovertrædelsen. Det forekommer også i et vist omfang, at der er grundlag for at idømme foranstaltninger efter straffelovens i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen Strafpåstande ved overtrædelse af dyreværnslovens 28, stk. 1, 1. og 2. pkt., og stk. 2, - erhvervsmæssige forhold Der skal som udgangspunkt anvendes følgende strafpositioner ved overtrædelser af dyreværnslovens 28, stk. 1, 1. og 2. pkt., når overtrædelsen er begået i forbindelse med udøvelse af erhverv, jf. 28, stk. 7, (dog undtaget visse sager om transport af dyr, jf. nærmere herom i afsnit 5.4.):

18 1. gang 2. gang Uforsvarlig behandling af dyr kr kr. Grovere uforsvarlig behandling af dyr kr kr. Bestemmelsen i 28, stk. 7, finder også anvendelse i erhvervssager, hvor der fastsættes en bøde efter dyreværnslovens 28, stk. 2, hvis overtrædelsen - uden at være omfattet af 28, stk. 1, - har medført væsentlig ulempe for det pågældende dyr. Her anvendes følgende minimums-strafpositioner som udgangspunkt for strafpåstanden: 1. gang 2. gang Dyreværnslovens 28, stk kr kr. Om baggrunden for det højere bødeniveau, når forholdet er begået i forbindelse med udøvelse af erhverv, kan der henvises til bemærkningerne til lov nr. 384 af 28. maj 2003 om ændring af dyreværnsloven. Det fremgår heraf, at det ved udmålingen af en straf for overtrædelse af dyreværnslovgivningen i højere grad bør indgå som en skærpende omstændighed, hvis forholdet er begået som led i erhvervsmæssigt forhold. Der bør således kunne stilles særlige krav til agtpågivenhed hos personer, der handler inden for deres erhverv. Hertil kommer, at der særligt i disse sager kan være et økonomisk incitament til at overtræde lovgivningen, og at det derfor i almindelighed vil være påkrævet med væsentligt højere bøder, før bøden kan virke præventivt. Det fremgår i øvrigt af forarbejderne til begge ændringslove, at bødepositionerne bl.a. bygger på den forudsætning, at overtrædelse af dyreværnslovgivningen ofte generelt vil være egnet til at skaffe gerningsmanden en økonomisk vinding. De nævnte strafpositioner forudsætter dog ikke, at der i den konkrete sag er opnået eller tilsigtet vinding. Det er endvidere anført, at der er tale om minimums-strafpositioner. Det betyder på den ene side, at der jævnligt kan være grundlag for at udmåle bøder, der er både højere og lavere end dem, der følger af de nævnte udgangspunkter. Endvidere bemærkes, at der selvsagt også vil kunne differentieres i bødeudmålingen mellem de forskellige implicerede personer. Bl.a. på baggrund af en vurdering af, hvem der er hovedmanden, og hvem en opnået eller tilsigtet fortjeneste ville tilfalde. Hvis der ved overtrædelsen er opnået en økonomisk fordel enten i form af et udbytte eller en besparelse, er det udgangspunktet, at denne fordel skal konfiskeres, efter reglerne i straffelovens kapitel 9, jf. herved dyreværnslovens 28, stk. 8, hvoraf følger,

19 at hvis det ikke er muligt at dokumentere størrelsen af en økonomisk fordel, skal domstolene tage hensyn til den økonomiske fordel ved udmålingen af straffen. Se nærmere om konfiskation i afsnit De beskrevne strafpositioner bør ligeledes anvendes som udgangspunkt for strafpåstanden i sager, hvor der rejses tiltale for overtrædelse af både bekendtgørelse nr. 828 af 7. november 1997 om afhorning af dyr og dyreværnslovens 28, stk. 1, 1. pkt., eller stk. 2, når sådanne overtrædelser er begået i erhvervsmæssig sammenhæng. Er overtrædelse af reglerne i den nævnte bekendtgørelse sket med hensyn til flere dyr, bør der nedlægges påstand om en højere bøde afhængig af antallet af dyr og den herved opnåede besparelse på udgifter til dyrlæge og/eller bedøvelse af dyrene. Bødeniveauet er ikke skærpet i sager, hvor der alene er tale om brud på helt formelle regler, og hvor dyr ikke har været udsat for væsentlig ulempe mv. I disse tilfælde kan også mindre bøder således efter omstændighederne anses for passende. Om gentagelsesvirkning ved bødefastsættelsen fremgår det af forarbejderne til ændringsloven fra 2003, at tidligere straffe for overtrædelse af de hidtidige regler i dyreværnslovgivningen kan tillægges gentagelsesvirkning efter de nye regler. Tilsvarende må antages at gælde, for så vidt angår den skærpelse af bøderne, der er gennemført ved ændringsloven fra Er der tale om grovere uforsvarlig behandling eller gentagen uforsvarlig behandling af dyr, kan der eventuelt være grundlag for at nedlægge påstand om rettighedsfrakendelse, jf. nærmere om rettighedsfrakendelse i afsnit Strafpåstande i sager om transport af dyr Reglerne om transport af dyr findes i transportbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om beskyttelse af dyr under transport), der trådte i kraft den 5. januar Bekendtgørelsen supplerer Rådets forordning nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning nr. 1255/97 (transportforordningen). Strafferammen for overtrædelse af bekendtgørelsen er bøde eller fængsel indtil 4 måneder, jf. 35 i bekendtgørelsen

20 Ifølge dyreværnslovens 28, stk. 7, skal det ved udmåling af straffen anses for en skærpende omstændighed, at forholdet er begået i forbindelse med erhverv, herunder dyretransporter. Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 530 af 6. juni 2007, at den særlige strafskærpelse, for så vidt angår dyretransporter, alene forudsættes at skulle gælde for transportører og de landmænd, som har leveret dyrene til transport, idet det økonomiske incitament til at overtræde reglerne fortrinsvist vil ligge hos disse. Forarbejderne til lovændringen indeholder således en række minimumsstrafpositioner, der kan tjene som udgangspunkt for retsanvendelsen, for så vidt angår overtrædelser begået af landmænd og transportører. Der skal derfor som udgangspunkt anvendes følgende strafpositioner i sager om transport af dyr, for så vidt angår overtrædelser begået af landmænd og transportører: 1. gang 2. gang Uforsvarlig behandling af dyr (dvs. både overtrædelse af bekendtgørelse og dyreværnslovens 28, stk. 1, 1. pkt.) kr kr. Grovere uforsvarlig behandling af dyr (dvs. både overtrædelse af bekendtgørelse og dyreværnslovens 28, stk. 1, 1. pkt., jf. 2. pkt.) kr kr. Bestemmelsen i 28, stk. 7, finder også anvendelse i sager om transport af dyr, hvor der fastsættes en bøde efter dyreværnslovens 28, stk. 2, hvis overtrædelsen - uden at være omfattet af 28, stk. 1, - har medført væsentlig ulempe for det pågældende dyr. Her anvendes følgende minimums-strafpositioner som udgangspunkt for strafpåstanden: 1. gang 2. gang Kun overtrædelse af bekendtgørelse og/eller dyreværnslovens 28, stk kr kr. De anførte bødestørrelser tjener som udgangspunkt i sager om transport af dyr og bygger bl.a. på, at overtrædelse af reglerne på dette område ofte generelt vil være egnet til at skaffe den pågældende transportør mv. en økonomisk vinding. De nævnte

21 strafpositioner forudsætter dog ikke, at der i den konkrete sag er opnået eller tilsigtet en sådan vinding. Det gælder for alle sager vedrørende transport af dyr - uanset om overtrædelsen er begået af landmænd, transportører, chauffører mv. - at bødebeløbet i tilfælde, hvor der foreligger gentagne og eventuelt systematiske overtrædelser af transportreglerne, bør være væsentligt højere, end hvad de angivne strafpositioner for andengangstilfælde ellers ville føre til. For at modvirke, at personer, der som led i deres erhverv beskæftiger sig med dyretransporter, konsekvent overtræder transportreglerne, vil der således fortsat kunne være grundlag for absolut kumulation, dvs. sammenlægning af de bøder, der isoleret set er forskyldt i de enkelte tilfælde. Det anføres i bemærkningerne til både ændringsloven fra 2003 og 2007, at det må bero på en konkret vurdering i den enkelte sag, i hvilket omfang dette udmålingsprincip bør anvendes. Det bemærkes endvidere, at der vil kunne differentieres i bødeudmålingen mellem de involverede personer i sagen, bl.a. på baggrund af en vurdering af, hvem der er hovedmanden, og hvem en opnået eller tilsigtet fortjeneste vil tilfalde. Der vil således f.eks. kunne være grundlag for at sondre mellem leverandøren og transportøren i forbindelse med straffastsættelsen alt efter, hvem af disse der i særlig grad har haft en økonomisk interesse i at overtræde reglerne om transport af dyr. Hvis tiltalte ved overtrædelsen har haft en økonomisk gevinst, men det ikke er muligt at konfiskere denne grundet manglende dokumentation af gevinstens størrelse, skal der ved udmåling af straffen tages hensyn hertil, jf. 28, stk. 8. I sager, hvor der alene er tale om brud på helt formelle regler, og hvor dyr ikke har været udsat for væsentligt ulempe mv., f.eks. tilfælde, hvor en vognmand ikke har medbragt sin autorisation til transport af dyr, er bødeniveauet ikke ved lovændringerne fra 2003 og 2007 skærpet. I disse tilfælde kan også mindre bøder således efter omstændighederne anses for passende. Også i sager vedrørende transport af dyr kan der idømmes frihedsstraf. Der kan bl.a. henvises til Retten i Maribos dom af 18. august 2005, hvor en 34-årig tidligere straffet eneanpartsanhaver i et selskab, der beskæftigede sig med transport af dyr, blev idømt 30 dages betinget fængsel for flere forhold vedrørende overtrædelse af dyreværnslovens 28, stk. 1, 1. pkt. jf. til dels 2. pkt., jf. stk. 7, jf. 1 og 2, samt bekendtgørelse nr. 201 af 16. april 1993 om beskyttelse af dyr under transport (afløst af transportbekendtgørelsen nr af 21. december 2006 om beskyttelse af dyr under transport). Retten fandt, at domfældte som eneanpartshaver, direktør og daglig leder og dermed enerådende i dyretransportselskabet, var ansvarlig for den

22 instruktion, som chaufførerne havde fået forud for den skete transport af dyrene, hvorved de blev behandlet henholdsvis uforsvarligt og groft uforsvarligt. Tiltalte blev endvidere frakendt retten til at eje, bruge, passe, slagte eller i det hele beskæftige sig med dyr i produktionsøjemed i 3 år, ligesom han i medfør af straffelovens 79, stk. 1, blev frakendt retten til at udføre transport med hvirveldyr i 3 år. Betingede frihedsstraffe kommer især på tale i de sager, hvor den tiltaltes personlige forhold, f.eks. psykiske problemer, har været en af årsagerne til lovovertrædelsen. Det forekommer også i et vist omfang, at der er grundlag for at idømme foranstaltninger efter straffelovens i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen. For så vidt angår sager vedrørende mishandling af dyr, jf. dyreværnslovens 28, stk. 1, 3. pkt., henvises til afsnit 5.6. Er der tale om grovere uforsvarlig behandling eller gentagen uforsvarlig behandling af dyr, kan der eventuelt være grundlag for at nedlægge påstand om rettighedsfrakendelse, jf. nærmere herom i afsnit Chauffører og ledsagere er ikke omfattet af den særlige strafskærpelse, for så vidt angår dyretransporter. For disse persongrupper gælder de strafpositioner, der fremgår af afsnit 5.3. Om begrebet ledsager se afsnit Strafpåstande i sager om transport af dyr trods rettighedsfrakendelse Der skal som udgangspunkt anvendes følgende strafpositioner i sager om overtrædelse af dyreværnslovens 29 g om transport af dyr trods rettighedsfrakendelse: 1. gang bøde svarende til 1 måneds nettoløn 2. gang 10 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste samt en tillægsbøde på 1 måneds nettoløn 3. gang ubetinget frihedsstraf Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 530 af 6. juni 2007 (jf. bemærkningerne til L 215 af 25. april 2007) vedrørende strafbestemmelsen i 29 g, at det forudsættes, at der ved overtrædelse af bestemmelsen udmåles følelige sanktioner i form af bøde og i grovere tilfælde kortere frihedsstraffe med udgangspunkt i sanktionerne på færdselslovens område for kørsel i frakendelsestiden

23 Tilsvarende bør der udmåles bøder af en ikke ubetydelig størrelse for andres medvirken til, at der udføres erhvervsmæssig dyretransport i en virksomhed eller af en person, der er frakendt retten hertil Strafpåstande i sager med karakter af mishandling Det fremgår af dyreværnslovens 28, stk. 1, 3. pkt., at straffen i sager, hvor det strafbare forhold har haft karakter af mishandling, er fængsel indtil 1 år, i gentagelsestilfælde indtil 2 år. I sager, hvor der er tale om mishandling af dyr, skal der således som udgangspunkt altid nedlægges påstand om frihedsstraf. Betingede frihedsstraffe kommer især på tale i de sager, hvor den tiltaltes personlige forhold, f.eks. psykiske problemer, har været en af årsagerne til lovovertrædelsen. Det forekommer også i et vist omfang, at der er grundlag for at idømme foranstaltninger efter straffelovens i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen. I praksis foreligger mishandling ofte i situationer, hvor landmænd gennem længere tid ikke har draget omsorg for en besætning af produktionsdyr bl.a. med den følge, at dyrene er syge, stærkt afmagrede eller døde. Som eksempel herpå kan nævnes U Ø, hvor en 47-årig ustraffet mand blev fundet skyldig i overtrædelse af dyreværnslovens 28, stk. 1, og stk. 2, jf. 1 og 2, ved gennem en længere periode at have holdt høns på en groft uforsvarlig måde med karakter af mishandling, idet der på tiltaltes ejendom blev fundet mange tusinde udsultede døde høns. Tiltalte blev idømt 30 dages fængsel og frakendt retten til at eje, bruge, passe, slagte eller i det hele beskæftige sig personligt med dyr i 5 år. Mishandling forekommer også ved privatpersoners hold af enkelte eller få dyr, herunder hobbydyr og kæledyr. Som eksempel kan nævnes en utrykt dom, afsagt af Vestre Landsret den 19. marts 2002 (7. afdeling), hvor en 62-årig mand var tiltalt for overtrædelse af dyreværnsloven 28, jf. 1 og 2, samt 3, stk. 1, og 3, i form af grov uforsvarlig behandling af 3 hunde, som han som ejer overlod til sig selv i længere tid i et aflåst område på ca. 12 m2 uden adgang til foder og drikkevand, hvorved en af hundene døde, formentlig af tørst, og de 2 andre hundes ernæringstilstand blev dårlig, ligesom de led af væskemangel. Det Veterinære Sundhedsråd havde udtalt, at rådet betragtede forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling. Landsretten tiltrådte, at forholdet havde karakter af mishandling og idømte en fællesstraf af fængsel i 7 måneder, der også omfattede en tidligere dom på 6 måneders betinget fængsel. Landsretten anførte, at retten herved havde taget i betragtning, at den begåede overtrædelse af dyreværnsloven var af en sådan grovhed,

24 at den i sig selv som udgangspunkt burde medføre ubetinget fængselsstraf i 30 dage. Navnlig under hensyn til tiltaltes alder og personlige forhold i øvrigt fandt retten det forsvarligt, at alene 14 dages fængsel skulle afsones, mens resten af fængselsstraffen blev gjort betinget Rettighedsfrakendelse efter dyreværnslovens 29 Efter dyreværnslovens 29, stk. 1, 1. pkt., kan den, der ved dom findes skyldig i mishandling eller grovere uforsvarlig behandling af dyr, ved dommen for bestandig eller for et nærmere fastsat tidsrum frakendes retten til at eje, bruge, passe eller slagte eller i det hele beskæftige sig personligt med dyr. Det samme gælder den, der efter tidligere at have gjort sig skyldig i uforsvarlig behandling af dyr på ny findes skyldig i en sådan overtrædelse, jf. 29, stk. 1, 2. pkt. Spørgsmålet om rettighedsfrakendelse bør således altid overvejes, når et forhold har karakter af grovere uforsvarlig behandling af dyr efter 28, stk. 1, 2. pkt., jf. 1. pkt. mishandling af dyr efter 28, stk. 1, 3. pkt. uforsvarlig behandling af dyr efter 28, stk. 1, og den sigtede tidligere er dømt efter dyreværnslovens 28, stk. 1. Rettighedsfrakendelse kan ske for bestandig eller for et nærmere fastsat tidsrum, oftest 2, 3 eller 5 år. Frakendelsen kan begrænses til kun at angå f.eks. produktionsdyr eller bestemte arter af dyr eller således, at der fremover kun må holdes et bestemt antal dyr. Spørgsmålet om rettighedsfrakendelse skal forinden tiltalerejsning forelægges for statsadvokaten. Se nærmere herom i afsnit klippekortordningen efter dyreværnslovens 29 b Efter bestemmelsen i dyreværnslovens 29 b skal personer, der beskæftiger sig med dyretransporter, som inden for en periode af tre år har gjort sig skyldig i tre overtrædelser af nærmere angivne regler om transport af dyr, betinget frakendes retten til at beskæftige sig med erhvervsmæssig transport af dyr. Hver overtrædelse (klip) har gyldighed i tre år fra gerningstidspunktet og ikke først fra det senere tidspunkt, hvor sagen afgøres

25 Efter yderligere én overtrædelse inden for en treårig prøvetid skal der ske ubetinget frakendelse af retten til at transportere dyr, jf. 29 c, stk. 1, nr. 3. Se nærmere herom under afsnit Reglerne omfatter kun enkeltpersoner. Der kan således ikke gives klip til juridiske personer. Klippekortordningen omfatter den, der driver erhvervsmæssig virksomhed med transport af dyr. Ifølge forarbejderne til lov nr. 530 af 6. juni 2007 vedrørende 29 b omfatter dette udtryk transportører i transportforordningens forstand, herunder en ejer, en direktør, et bestyrelsesmedlem eller en anden person, der uanset formel titel de facto deltager i ledelsen af transportvirksomheden. Endvidere omfattes en organisator, jf. transportforordningens artikel 2, litra q. Ifølge denne bestemmelse er en organisator en person, som har givet en transport i entreprise til mindst én transportør. Strafansvar og klip i forhold til transportøren forudsætter, at de sædvanlige betingelser for strafansvar, herunder at der skal være tale om en forsætlig eller uagtsom handling eller undladelse, skal være opfyldt i den enkelte sag. Klippekortordningen indebærer således ikke, at transportøren strafferetligt hæfter for ansattes overtrædelser af reglerne om transport af dyr. Klippekortordningen omfatter tillige en chauffør eller ledsager, der udfører erhvervsmæssig transport af dyr. Ved ledsager forstås en person, som er direkte ansvarlig for dyrenes velfærd, og som ledsager disse under en transport, jf. artikel 2, litra c i transportforordningen. Det fremgår dog af bemærkningerne til lov nr. 530 af 6. juni 2007, at ikke alle ledsagere er omfattet af klippekortordningen. Det er således alene ledsagere, som er omfattet af kravet om kompetencebevis efter transportforordningens artikel 6, stk. 5, der er omfattet af klippekortordningen. Klippekortordningen omfatter derimod f.eks. ikke landmænd, der alene fungerer som leverandører af dyrene, men landmænd kan være omfattet af ordningen, hvis de selv fungerer som transportører eller chauffører i forbindelse med transport af dyr. De nærmere regler om, hvilke overtrædelser af reglerne om transport af dyr der er omfattet af klippekortordningen, er fastsat ved bekendtgørelse nr. 23 af 14. januar 2009 om visse forhold vedrørende betinget frakendelse af retten til at beskæftige sig med erhvervsmæssig transport af dyr. Det bemærkes i den forbindelse, at ordningen kun omfatter overtrædelser, der begås ved landevejstransporter af svin, kvæg, heste, fjerkræ, får og geder

26 Ifølge forarbejderne til lovændringen fra 2007, kan der ved samme dyretransport udløses flere klip, hvis der er begået flere overtrædelser omfattet af klippekortordningen. Der kan dog være tilfælde, hvor det vil forekomme ude af proportioner, hvis der gives flere klip for samtidige overtrædelser. I tilfælde, hvor der f.eks. under en og samme transport transporteres svin af flere størrelser, og der begås overtrædelser af forskellige arealkrav, vil det i almindelighed ikke være rimeligt, at der udløses et klip for hver enkelt af de forskellige arealkrav, der er overtrådt. Ifølge bemærkningerne løses en sådan situation bedst ved anklagemyndighedens afgørelse om tiltalespørgsmålet, således at anklagemyndigheden angiver i anklageskriftet, at overtrædelserne alene medfører f.eks. et klip. Klippet er en obligatorisk følge af, at den pågældende findes skyldig i et forhold omfattet af klippekortordningen. Det indebærer, at klippet ikke skal vedtages af den pågældende eller idømmes af en domstol. Det følger imidlertid af bestemmelsen i dyreværnslovens 29 i, at hvis en overtrædelse er omfattet af 29 b, stk. 1, skal dette - med henblik på registrering af afgørelsen i Kriminalregistret - fremgå af anklagemyndighedens tilkendegivelse ved en udenretlig vedtagelse, af retsbogen ved en indenretlig vedtagelse eller af en dom. Da et klip er en obligatorisk følge af, at den pågældende findes skyldig, skal spørgsmålet om betinget frakendelse efter dyreværnslovens 29 b ikke forelægges for statsadvokaten inden tiltalerejsning og fremme af sagen til strafferetlig afgørelse. Derimod skal spørgsmålet om ubetinget rettighedsfrakendelse efter 29 c, stk. 1, forinden tiltalerejsning forelægges for statsadvokaten. Se nærmere herom i afsnit 3.2. Er overtrædelsen så grov, at der foreligger mishandling eller grovere uforsvarlig behandling af dyr, jf. 28, stk. 1, skal sagen ikke afgøres med klip, men med rettighedsfrakendelse efter 29 a, jf. afsnit Rettighedsfrakendelse efter dyreværnslovens 29 a i sager om transport af dyr udenfor klippekortordningen Ifølge dyreværnslovens 29 a kan den, der driver erhvervsmæssig virksomhed med transport af dyr og den, der som chauffør eller ledsager udfører erhvervsmæssig transport af dyr, frakendes retten til at beskæftige sig med erhvervsmæssig transport af dyr. Spørgsmålet om rettighedsfrakendelse i medfør af dyreværnslovens 29 a bør altid overvejes, når et forhold har karakter af

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

Dyreværn - Sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen

Dyreværn - Sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen Dyreværn - Sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dyreværn; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 12.8.2003 Status: Historisk Udskrevet: 10.2.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Forslag. Til. Lov om ændring af dyreværnsloven. (Strafskærpelse, påbuds- og forbudsordning, ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure)

Forslag. Til. Lov om ændring af dyreværnsloven. (Strafskærpelse, påbuds- og forbudsordning, ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure) Forslag Til Lov om ændring af dyreværnsloven (Strafskærpelse, påbuds- og forbudsordning, ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure) I dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1150 af 12. september

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Strafudmåling ( 80) Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Strafudmåling ( 80) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;de enkelte kriminalitetstyper; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 19.1.2016 Status: Gældende Udskrevet:

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv.

Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Værnepligt - Overtrædelse af værnepligtsloven mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: værnepligt; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 3.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 6.1.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om ændring eværnsloven (Skærpelse af straffen i grove dyreværnssager,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv.

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv. RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039 Sanktionspåstande mv. i dopingsager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 84 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-150-0158 Dok.: KSE40438 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT)

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;erhvervsforhold Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.3.2015 Status: Gældende Udskrevet: 3.2.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Dopingmidler Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: doping; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 21.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets efterforskning

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Særlov - Bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser-2

Særlov - Bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser-2 Særlov - Bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;strafudmåling Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.9.2010 Status: Historisk Udskrevet: 17.1.2017 RIGSADVOKATEN

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3)

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: klippekort, færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.4.2015 Status: Gældende Udskrevet: 8.2.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år

Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1)

Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1) LBK nr 473 af 15/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 19. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-32-30-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;jagttegn Offentlig Tilgængelig: Ja

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Markedsføring-2 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Markedsføring-2 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Markedsføring-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: markedsføring;kompetence forelæggelse underretning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 5.7.2013 Status: Historisk Udskrevet: 26.12.2016 MARKEDSFØRING RM

Læs mere

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86)

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 9.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 294 Offentligt N O T A T MILJØSTYRELSEN Jura J.nr. M 1034-0389 DBH Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Håndhævelsespakken

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Dopingmidler Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: doping; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 7.7.2017 Status: Gældende Udskrevet: 13.5.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets efterforskning

Læs mere

Arbejdsmiljø - Sager om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen-1

Arbejdsmiljø - Sager om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen-1 Arbejdsmiljø - Sager om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: arbejdsmiljø; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.11.2006 Status: Historisk Udskrevet: 2.2.2017 RIGSADVOKATEN

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2010 Dato 17. november 2010 J.nr. RA-2008-609-0018

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2010 Dato 17. november 2010 J.nr. RA-2008-609-0018 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2010 Dato 17. november 2010 J.nr. RA-2008-609-0018 Behandling af sager om krænkelse af immaterielle rettigheder (piratkopiering mv.) Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 231/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod ROJ TV A/S (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Rettighedsfrakendelse

Rettighedsfrakendelse Rettighedsfrakendelse Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: rettighedsfrakendelse;erhvervsforhold;sundhed; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 5.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2008 Status: Historisk Udskrevet: 23.9.2017

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 286 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. januar 2013 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Færdsel - Hastighed (fl a) ( )

Færdsel - Hastighed (fl a) ( ) Færdsel - Hastighed (fl 41-43 a) (13.05.2016) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.5.2016 Status: Historisk Udskrevet: 1.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre Supplement til høring i forbindelse med udarbejdelse af redegørelse til Folketingets Arbejdsmiljøfagligt Center Arbejdsmarkedsudvalg om arbejdsgivers begrænsede ansvar m.v. Postboks 1228 0900 København

Læs mere

Arbejdsmiljø Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Arbejdsmiljø Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Arbejdsmiljø Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: arbejdsmiljø; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 5.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 13. marts 2015 Endelig besvarelse af spørgsmål 325 alm. del stillet af Retsudvalget den 8. januar

Læs mere

Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto

Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: told skat moms mv; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 29.12.2016

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Arbejdsmiljø-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Arbejdsmiljø-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Arbejdsmiljø-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: arbejdsmiljø; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet: 28.1.2017 ARBEJDSMILJØ RM 8/2006 REVIDERET 8. JULI 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2009-801-0019

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2009-801-0019 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2009-801-0019 Sanktionspåstande i sager om overtrædelse af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden mv. (ordensbekendtgørelsen)

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. december 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 Sag 263/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Nauheimer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Sønderborg den 17. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere