Afrapportering Tidlig indsats livslang effekt 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering Tidlig indsats livslang effekt 11"

Transkript

1 Afrapportering Tidlig indsats livslang effekt 11

2 Baggrund og Mål ifht arbejdsgruppens arbejde med 11 Det samlede initiativ Tidlig indsats Livslang effekt skal styrke kommunernes brug af forebyggende indsatser, og sætte fokus på udsatte børns trivsel, udvikling og læring. Udfordringerne må løses tidligt, og inden der bliver behov for mere indgribende foranstaltninger efter Servicelovens kapitel 11. En tidlig indsats for et udsat barn kan give livslang effekt både for barnet selv og for samfundet som helhed Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen har udarbejdet en Udviklingsstrategi i forhold til børn, unge og familier. Udviklingsstrategien sætter retning for arbejdet med børn, unge og familier frem til Det forebyggende arbejde også efter 11 bliver et centralt begreb. For mere vedr. tidlig indsats livslang effekt se socialstyrelsens hjemmeside

3 Hvad er det nye i forhold til 11 kort overblik Stk. 1 - rammen for kommunernes forpligtelse Oplistning i stk. 3 af forebyggende indsatser: - familierettede indsatser - netværks- eller samtalegrupper - andre indsatser, der har til formål at forebygge Økonomisk støtte til konsulentbistand og prævention, stk. 4 og 5 Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter, stk. 6

4 Fortsat Formelt omkring 11 - Når der iværksættes en indsats efter 11 er der ikke tale om en afgørelse hvorfor der ikke er klageadgang - Ligeledes er der ikke notatpligt efter offentlighedsloven eller krav om opfølgning på indsatsen - En 11 indsats kan iværksættes før, under og efter en 50 undersøgelse. Eventuelt som et supplement til en indsats længere oppe ad indsatstrappen. - Der er tale om en tydeliggørelse af at 11 er en forebyggelsesparagraf, der skal sikre sammenhæng mellem den generelle indsats og målrettede indsats overfor børn og unge. Helt i tråd med mindsettet bag Den Svenske Model og Indsatstrappen.

5 Fortsat Arbejdsgruppen har taget stilling til hvad Børne- og Familieafdelingen og Familiegrupperne ønsker med den ny 11. Herunder er der taget stilling til fremtidig benyttelse af og fremtidig organisering af 11. Forud for arbejdsgruppens arbejde var der fokus på følgende ifht den fremadrettede 11 indsats: Hurtig og fleksibel indsats, således mere indgribende foranstaltninger undgås. Nem og ubureaukratisk administration Sikre at der ikke udarbejdes 50 undersøgelser i sager hvor en mindre forebyggende indsats er tilstrækkelig. Når der er truffet afgørelse om at der skal iværksættes en 50 undersøgelse, kan der samtidig iværksættes en 11 indsats for at undgå passive perioder i en sag under forudsætning af afgrænset problemstilling At det fremadrettede udvidede arbejde med 11 foretages indenfor den nuværende økonomiske ramme

6 Procesbeskrivelse Fase 1 Analyse og Anbefaling 2 afholdte møder i Februar, Marts Fælles forståelse af 11 og intro til ny 11. Overblik over og hvordan benyttes 11 i dag og hvilke 11 tilbud benyttes i henholdsvis Børne- og Familieafdelingen og Socialafdelingen. Herunder målgruppe, henvisning og visitation Kvalitetssikre nuværende 11 tilbud og forventning til ny 11 Inspiration fra andre kommuner i forhold til 11 indsatsen og organiseringen heraf. Horsens, Esbjerg, Århus Fase 2 Konkretisering og prioritering 2 afholdte møder i april og maj. Afrapportering i maj Forslag til fremtidig organisering af 11 herunder stilling tagen til hvorledes der skal visiteres til 11 og en fremstilling af fordele og ulemper ved organiseringsforslagene. Prioritering ved 5F modellen Forestil, Forstå, Fokuser, Fastslå, Frigør. Fase 3 Indstilling og Implementering Afrapportering i juni til Børne- og Familieafdelingen og Socialafdelingen Indstilling i juni og implementering af handleplan efterår 2016 Instruks juni 2016 Evaluering medio 2017

7 Overblik over nuværende 11 tilbud Indsats Krav om dokumentation fra udfører til myndighed Familiegrupperne råd og vejledning 11 stk. 1-6 Nej Rådgivere i trivselsfora 11 stk. 2 Nej SSP 11 stk. 2 Nej Børnepsykologisk Team 11 stk. 3+7 Afslutningsnotat Børnerådgivningen 11 stk. 3+4 Afslutningsnotat Specialrådgivningen 11 stk. 7+8 Afslutningsnotat Åben anonym rådgivning til børn 11 stk. 1+2 Nej Træningscenter for børn og unge 11 stk. 7 Afslutningsnotat De Sociale Jægere tjek op i servicedeklarationer 11 stk. 1+2 Nej Åben anonym rådgivning til unge 11 stk. 1+2 Nej Åben rådgivning specialiseret (individuelt forløb under 18 år) 11 stk. 3 Nej Familiebehandling i ungerådgivningen 11 stk. 3 Afslutningsnotat Børnegrupper for børn i alkoholfamilier 11 stk. 3 Nej Ungeafsnittet i Misbrugsafsnittet 11 stk. 3 Nej

8 Kendetegn for de nuværende 11 tilbud - Overvejende individuelle tilbud - Forskellig visitationspraksis - Fordelt på/organiseret forskelligt - Familiegrupperne - Center for Børn, Unge og Familier (opgavefællesskabet forebyggelses- og dagbehandlingsspecialet) - Udviklingsafsnittet for Børn og Unge (Træningscenter for Børn og Unge) - Center for Voksne (Misbrugsafsnittet, Ungerådgivningen) - Center for Tværfaglig Forebyggelse (sociale jægere)

9 Arbejdsgruppens anbefalinger til det fremadrettede 11 tilbud Overordnet set skal 11 indsatserne i Aalborg Kommune være hurtige, fleksible, og imødekomme forældrenes/børnenes/den unges behov, fremfor at være styret af organisering og plejer. Arbejdsgruppens fremadrettede anbefalinger fokuseres omkring: - Målgruppe - Visitation - Grupper og netværk - Organisering - Økonomi - Almenområdet - Inddragelse af frivillige

10 Målgruppe - Målgruppen for indsatser efter 11 er børn og unge i alderen 0-18 år. - Målgruppen for 11 er familier/børn/unges problemstillinger, som ikke har så komplekse problemer, at der er behov for særlige foranstaltninger efter SEL kapitel 11. Er der behov for mere indgribende foranstaltninger, så skal kapitel 11 anvendes og man skal ikke først forsøge sig med en indsats efter Målgruppen for 11 ændrer og udvider sig konstant. Dette afspejler tendenserne i samfundet og i tænkningen bag Den Svenske Model jf. Udviklingsstrategien.

11 Visitation Arbejdsgruppen anbefaler, at der udarbejdes et fælles visitationsskema som benyttes i alle 5 familiegrupper når der er tale om 11 indsatser fra 11 stk Der vil fortsat være åben anonym rådgivning og opsøgende arbejde hvor barnet/den unge ikke er omkring modtagelserne ( 11. stk. 1+2). Arbejdsgruppen anbefaler, at de 5 familiegrupper vurderer, hvorvidt der skal iværksættes en 50 undersøgelse og/eller igangsættes en 11 indsats ud fra visitationsskema. Undtaget er 11 stk. 1+2 Arbejdsgruppen anbefaler, at der i udbredelsen af mindsettet vedr. Den Svenske Model i Aalborg Kommune jf. Udviklingsstrategien for børn, unge og familier, sikres, at alle fagfolk omkring barnet er i hyppig og tæt dialog således, at et eventuelt 11 forløb kan iværksættes uden underretning. Arbejdsgruppen anbefaler, at der er tydelig opmærksomhed på, om der iværksættes en 11 indsats eller en indsats efter 52. Ofte er der tale om de samme udførere men forpligtelserne/dokumentationen ind i indsatsen er meget forskellige. Arbejdsgruppen anbefaler, at alle 11 stk. 3 forløb registreres og at der følges op på forløbet med en kort tilbagemelding fra udfører til rådgiver. Der skal udarbejdes en skabelon til opfølgning/afrapportering på et 11 stk. 3 forløb. I de tilfælde hvor der ikke er en sag i en familiegruppe skal der ikke gives tilbagemelding til rådgiver. Arbejdsgruppen anbefaler, at efterspørgslen på 11 tilbud følges tæt via kvalitetsenheden. Dette for at sikre, at tilbuddene ikke sander til og at der opstår ventelister.

12 Grupper og netværk Arbejdsgruppen anbefaler, at der arbejdes videre med at etablere relevante gruppeforløb ifht alle 11 indsatser. Ved etablering af gruppeforløbene skal der tages stilling til omfang. Det skal sikres, at alle relevante fagpersoner omkring grupper skal have de fornødne kompetencer. Det skal undersøges om der skal igangsættes et uddannelsesforløb. De fleste af nedenstående eksempler på gruppeforløb vurderes at være værdiskabende og nemme at gennemføre. Der skal være fokus på både specifikke grupper og grupper for mere generelle problemstillinger for at sikre at der er grundlag for etablering og flow i grupperne. Eksempler på problemstillinger i gruppeforløb: - Sorggrupper - Børn og unge i skilsmissefamilier - Selvskadende adfærd - Angst og sårbare/triste børn/unge - Skoleværgende børn/fravær - Diagnoser bl.a. ADHD børn og forældre - Vægtgrupper (spiseforstyrrelser mv.) - Forældregrupper flerfamilieterapi - Konfliktmægling forældre - Opdragelsesproblematikker - Alkohol og misbrugsgrupper Arbejdsgruppen anbefaler, at alle 11 indsatser både kan være individuelle og gruppeforløb - ud fra netværkstankegangen. Fællesskabet benyttes som metode. Således vil rådgiverne få flere valg ifht indsatser. Arbejdsgruppen anbefaler, at der i udgangspunktet ikke skal være venteliste til 11 tilbud. Såfremt der er alligevel er venteliste skal der i den konkrete sag tages stilling til, hvad der så skal iværksættes. Aktuelt er det en udfordring. Arbejdsgruppen anbefaler, at der herudover er en tæt og løbende dialog mellem udfører og myndighed for at sikre en tidlig og hurtig indsats herunder ønske om hurtigt at kunne etablere en gruppe efter konkrete behov Arbejdsgruppen anbefaler, at 11 indsatserne tilpasses den aktuelle målgruppe og kan skifte over tid. Arbejdsgruppen anbefaler, at indsatserne kan tilrettelægges og udføres i samarbejde mellem myndighed og udførere

13 Organisering Arbejdsgruppen anbefaler, at 11 indsatserne fortsat er organiseret forskellige steder i organisationen. Arbejdsgruppen anbefaler, at der fremadrettet fastholdes fokus på at sikre et overblik over de forskellige 11 indsatser i kommunen således at indsatserne kan udvikles og sikres fleksibilitet ifht målgruppen. Derfor drøftes 11 indsatserne løbende på samarbejdsforum på tværs af myndighed og udfører 2 gange årligt. Arbejdsgruppen anbefaler, at der herudover er en tæt og løbende dialog mellem udfører og myndighed for at sikre en tidlig og hurtig indsats herunder ønske om hurtigt at kunne etablere en gruppe efter konkrete behov Arbejdsgruppen anbefaler, at 11 forløb i nogen tilfælde ikke er fysisk fast forankrede men kan være fleksible og flytte sig efter de unges behov. Evt. kan lokale biblioteker mv. benyttes. Arbejdsgruppen har drøftet, hvorvidt Specialrådgivningen i Rådgivnings- og Behandlingshuset overflyttes til Specialgruppen for Børn og Unge? Således for at sikre Specialgruppen for Børn og Unge en fleksibilitet/prioritering i brugen af 11. Arbejdsgruppen har ikke truffet beslutning herom. Mariann Boje Jones, Anna Houlberg og Sina udarbejder notat med for og imod.

14 Økonomi Arbejdsgruppen anbefaler, at den fremadrettede 11 har et specifik fokus på, at udvidet brug af 11 ikke må betyde øget økonomi på det samlede BU-budget. Arbejdsgruppen anbefaler, at der sideløbende med de individuelle forløb etableres gruppeforløb i større udstrækning end hidtil. Herved kan der tages hånd om flere temaer/problematikker end hidtil. Således udvides målgruppen og flere børn/unge/familier kan tilbydes en tidlig indsats indenfor den samme ramme. Arbejdsgruppen anbefaler, at det undersøges nærmere, hvorvidt indsatser efter 11 og 52 i det samme tilbud (ex. Ungerådgivningen) fremadrettet skal finansieres via abonnement. Forud for abonnementsordningen aftales, hvor mange forløb (CPR) der skal etableres årligt efter henholdsvis 11 og 52. Således sikres en aktivitetsstyring på området. Dette fordrer en korrekt visitation i DUBU. Drøftelsen skal tages i familiegrupperegi forud for arbejdsgruppens anbefaling. Arbejdsgruppen anbefaler, at der fremadrettet er et øget fokus på længen af et 11 forløb. Sker der den fornødne udvikling og hvornår kan sagens afsluttes/evt. overgå til anden foranstaltning Arbejdsgruppen anbefaler, at der fremadrettet er et øget fokus på tidsforbrug i trivselsfora. Som det er i dag bruger: Nord (16 skoler): 20 timer om ugen SV (13 skoler): 15 timer om ugen Ø (13 skoler): Centrum (8 skoler samt Filipskolen og Aalborg Friskole):

15 Økonomi fortsat Indsats Forlods Takst Familiegrupperne råd og vejledning 11 stk. 1-6 X Rådgivere i trivselsfora 11 stk. 2 X SSP 11 stk. 2 X Børnepsykologisk Team 11 stk Børnerådgivningen 11 stk. 3+4 Specialrådgivningen 11 stk. 7+8 Åben anonym rådgivning til børn 11 stk. 1+2 Træningscenter for børn og unge 11 stk. 7 X De Sociale Jægere 11 stk. X Åben anonym rådgivning til unge 11 stk kr. Åben rådgivning specialiseret 11 stk.?? Ambulant behandling Familiebehandling 11 stk kr. Børnegrupper for børn i alkoholfamilier 11 stk.? X Ungeafsnittet i Misbrugsafsnittet 11 stk kr.

16 Almen området Arbejdsgruppen anbefaler, at oversigten over de forebyggende tilbud i Aalborg Kommune fremsendes til familiegrupperne hvert kvartal ifht opdateringer. Link til oversigten. Arbejdsgruppen anbefaler, at der en gang årligt i hver familiegruppe afholdes et brush-up møde ifht det generelle forebyggende område/frivillige. Mødet faciliteres af Center for Tværfaglig Forebyggelse og har fokus på både kommunens egne tilbud og på frivillige organisationers tilbud. Arbejdsgruppen anbefaler, at almenområdet (dagtilbud, skoler mv.) i højere grad inddrages i 11 indsatsen således at der er sammenhæng i barnet/den unges hverdag. Herunder fokus på brugen af nuværende skole-socialrådgivere og dagtilbudssocialrådgivere som 11.2 indsats.

17 Inddragelse af frivillige Arbejdsgruppen anbefaler, at frivillige tilbud i højere grad end i dag benyttes - eventuelt i kombination med et 11 tilbud. Arbejdsgruppen anbefaler, at familiegrupperne skal give mere råd og vejledning om de frivillige tilbud i kommunen. Dette fordrer et godt overblik over mulighederne. Arbejdsgruppen anbefaler, at der i hver familiegruppe udpeges faglige fyrtårne der har overblikket over de 330 frivillige tilbud i Aalborg Kommune

18 Det videre arbejde Arbejdsgruppen anbefaler, at der nedsættes en styregruppe bestående af praktikere på tværs, hvor skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen skal have repræsentanter. Styregruppen skal sikre, at 11 tilbudsviften er dynamisk og fleksibel og følger efterspørgslen (venteliste). Styregruppen skal i fællesskab prioritere og drøfte hvad der giver mening at prioritere i og fremlægge valgte serviceniveau for Forvaltningsledelserne. Styregruppen skal sikre opdatering og synliggørelse af, hvilke grupper der er i gang. Styregruppen skal sikre samarbejde mellem udfører og myndighed ifht etablering af gruppeforløb Kvalitetsudvikle på tværs af de forebyggende indsatser

19 Handleplan Opgave Ansvarlig Kommentar Deadline Fælles visitationsskema udarbejdes og afstemmes med udfører Socialafdelingen Visitationsskemaet vedlægges instruksen September 2016 Fælles skabelon til opfølgning/afrapportering på et 11 stk. 3 forløb udarbejdes Børne- og Familieafdelingen og Socialafdelingen I de tilfælde hvor der ikke er en sag i en familiegruppe skal der ikke gives en tilbagemelding til rådgiver. Registrering af alle 11 stk. 3 forløb. Socialafdelingen registrerer i DUBU Børne- og Familieafdelingen registrerer i KMD Etablering af gruppeforløb Center for Børn, Unge og Familier er ansvarlig for udvikling af gruppeforløb. Der er allerede etableret nyt gruppeforløb under projekt Stepping Stones der indeholder gruppeforløb til forældre med barn med handicap i alderen projektet løber i perioden september december Undersøgelse af, hvorvidt Specialrådgivningen i Rådgivnings- og Behandlingshuset skal organiseres anderledes Anna Houlberg Mariann Boje Jones Sina Normann Kirkeby Lars Lykke Knudsen Der udarbejdes notat, som kan ligge til grund for en eventuel indstilling til FL Er afsluttet ultimo august 2016 Undersøgelse af, hvorvidt 11 tilbud og 52 tilbud Ungerådgivningen fremadrettet skal finansieres via abonnement. Vita Ildal Djørup indstiller til familiegruppeledermøde Anna Houlberg bistår med notatet Juni 2016 Oversigten over forebyggende tilbud fremsendes til familiegrupperne hvert kvartal Center for Tværfaglig forebyggelse v. Denise Bakholm Kvartalsvis Brush-up møde Center for Tværfaglig forebyggelse v. Denise Bakholm Ifht det generelle forebyggende område inkl. Frivillige Årligt Faglige fyrtårne i familiegrupperne Familiegrupperne September 2016 De nye 11 indsatser drøftes Samarbejdsforum September 2016 Kompetenceudvikling ifht gruppeforløb Samarbejdsforum August/september 2016 Optælling af 11 forløb både hos myndighed og udfører Det udvidede lederforum August/september 2016 Evaluering Kvalitetsenheden og Styregruppen Medio 2017 Revurdering af 11 rådgivningstilbuddene grundet budgetreduktion Mariann Boje Jones Denise Bakholm Johnny Friis Lars Lykke Knudsen Jenny Holm Thomas Lohman Vita Ildal Djørup Genvurdering af organisering. Særligt de åbne anonyme rådgivningstilbud. Analyse af økonomi og henvendelsesmønstre inden beslutning. Ultimo 2016

20 Evaluering af den nye 11 indsats Evalueringen forestås i samarbejde med Kvalitetsenheden. Evalueringen igangsættes medio tilbudsviften gruppeforløb hvordan fungerer det? Er der færre individuelle forløb? Iværksættes flere 11 forløb jf. DUBU? Venteliste? Hvor mange af 11 forløbene afsluttes efter 11? Effektmåling ressourceforbrug Bliver almenområdet og frivillige inddraget i højere grad end hidtil? Mere?

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Forebyggelsesstrategi Faaborg-Midtfyn Kommune

Forebyggelsesstrategi Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Strategiens fundament Projektets overordnede formål: At forebygge anbringelser udenfor hjemmet At forebygge eksklusion fra normalområdet At sikre en sammenhængende indsats Den sammenhængende

Læs mere

Godkendelse af videreudvikling af tilbudsviften i Center for børn, Unge og Familier

Godkendelse af videreudvikling af tilbudsviften i Center for børn, Unge og Familier Punkt 6. Godkendelse af videreudvikling af tilbudsviften i Center for børn, Unge og Familier 2017-050917 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender at der

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Notat Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Frederiksberg Kommune har i forlængelse af budgetforhandlingerne i efteråret 2014 truffet

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Godkendelse af Udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune

Godkendelse af Udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune Punkt 12. Godkendelse af Udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune 2016-018466 Familie- og Socialudvalget og Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Bilag 1 udgør udviklingsstrategien

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri i kommunalt regi

Børne- og ungdomspsykiatri i kommunalt regi Børne- og ungdomspsykiatri i kommunalt regi Kommunalt lægeligt udvalg 5. December 2013 Sundhedsaftalen Henvisning og samarbejd mellem kommune og praktiserende læge Praktiserende læge bør henvise: svære

Læs mere

Godkendelse af udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune - 2. behandling

Godkendelse af udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune - 2. behandling Punkt 2. Godkendelse af udviklingsstrategi for børn, unge og familier i Aalborg Kommune - 2. behandling 2016-018466 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen indstiller, at Familie-

Læs mere

Hvad er Specialrådgivningen?

Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen Råd- og vejledningsforløb til forældre til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. serviceloven 11 stk. 7 og 8. Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen

Læs mere

Ændret organisering af tilbud til børn, unge og familier med særlige behov og af netværkskoordinatorerne 1. behandling

Ændret organisering af tilbud til børn, unge og familier med særlige behov og af netværkskoordinatorerne 1. behandling Ændret organisering af tilbud til børn, unge og familier med særlige behov og af netværkskoordinatorerne 1. behandling Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget

Læs mere

Godkendelse af Udviklingsstrategi for Børn, Unge og Familier med særlige behov - 1. behandling

Godkendelse af Udviklingsstrategi for Børn, Unge og Familier med særlige behov - 1. behandling Punkt 3. Godkendelse af Udviklingsstrategi for Børn, Unge og Familier med særlige behov - 1. behandling 2015-043093 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen indstiller, at Familie-

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Godkendelse af status på omsætning af Udviklingsstrategien for børn, unge og familier myndighedsområdet

Godkendelse af status på omsætning af Udviklingsstrategien for børn, unge og familier myndighedsområdet Punkt 3. Godkendelse af status på omsætning af Udviklingsstrategien for børn, unge og familier myndighedsområdet 2016-069071 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Drøftelse: Interviewundersøgelse om overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet

Drøftelse: Interviewundersøgelse om overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet Punkt 6. Drøftelse: Interviewundersøgelse om overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet 2014-2124 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgtes drøftelse

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen.

Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Kort og godt om afdelingen Børn- og Familieafdelingen består af rådgivnings- og behandlingstilbud inden

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Tilbudsoversigt Familieområdet

Tilbudsoversigt Familieområdet 1 Tilbudsoversigt Familieområdet Forord Det er Byrådets ønske at udsatte børn og unge opnår samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som andre børn. Velfærd og Sundhed

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats.

Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats. Sagsnr. 00.00.00-A00-5-16 Cpr. Nr. Dato 8-5-2016 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Forslag til Distriktsprojekt i 2017-2019 Næstved Kommune gennemfører i 2017-2019 et projekt i et skoledistrikt med fokus

Læs mere

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Socialafdelingen V/socialchef Hanne Manata Resultater børn, unge og familier Organisering i familiegrupper Modtagelser X antal makkerskaber heraf 1 ungemakkerskab Hjemme-hos/støtte-kontaktpersoner Psykolog

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

Administrativ opfølgning på handleplan på Servicelovens voksenområde. Samlet forventet besparelse kr.

Administrativ opfølgning på handleplan på Servicelovens voksenområde. Samlet forventet besparelse kr. Administrativ opfølgning på handleplan på Servicelovens voksenområde. Samlet forventet besparelse 6.500.000 kr. Opdateret 11/1 2018 1. Gennemgang og tæt opfølgning på alle botilbud (SEL 107, 108 og 85/ABL

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Godkendelse af ændret organisering af tilbud til børn, unge og familier med særlige behov og netværkskoordinatorerne - 2.

Godkendelse af ændret organisering af tilbud til børn, unge og familier med særlige behov og netværkskoordinatorerne - 2. Punkt 9. Godkendelse af ændret organisering af tilbud til børn, unge og familier med særlige behov og netværkskoordinatorerne - 2. behandling 2017-021924 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,

Læs mere

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Nedenfor er angivet et eksempel på en strategi for kompetenceudvikling for den enhed i en kommune, som har ansvaret for

Læs mere

Børnepsykologisk Team

Børnepsykologisk Team Børnepsykologisk Team Psykologisk udredning, rådgivning og behandling til børn med lettere psykiatriske problematikker i alderen 6 til og med 13 år. Konsulentbistand til rådgivere i kommunens familiegrupper

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Klik her for at angive en dato. på handicapområdet for børn 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

De elementer af tids- og handleplanen, der er afhængige af en opnormering af sagsbehandlere påpeges under de enkelte punkter.

De elementer af tids- og handleplanen, der er afhængige af en opnormering af sagsbehandlere påpeges under de enkelte punkter. Bilag 1: Tids- og handleplan Dette bilag beskriver en tids- og handleplan for en implementering af en Svendborg-model. Tidsog handleplanen tager udgangspunkt i en kortlægning og analyse af Center for Børn,

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Servicebeskrivelser af PCE indarbejdet i eksisterende og nye ydelsesbeskrivelser i Servicekataloget

Servicebeskrivelser af PCE indarbejdet i eksisterende og nye ydelsesbeskrivelser i Servicekataloget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Charlotte Ørnskov Telefon direkte 76 16 08 00 E-mail chrns@esbjergkommune.dk Servicebeskrivelser af PCE indarbejdet i eksisterende og nye ydelsesbeskrivelser

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Beskrivelse af Børne- og Ungerådgivningens efterlevelse af den Sammenhængende børnepolitik

Beskrivelse af Børne- og Ungerådgivningens efterlevelse af den Sammenhængende børnepolitik Beskrivelse af Børne- og Ungerådgivningens efterlevelse af den Sammenhængende børnepolitik Bilag 1 Sammenhængende børnepolitik 1. Grundlæggende værdier I arbejdet med børn og unge tager vi i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik FOREBYGGELSE TIDLIG INDSATS INDGRIBENDE INDSATS Sammenhængende børnepolitik Politik Stevns Kommunes sammenhængende børnepolitik har tre fokusområder: Forebyggelse, tidlig indsats og indgribende indsats.

Læs mere

Resultatopfølgning. Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning. Netværksinddragende Metoder

Resultatopfølgning. Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning. Netværksinddragende Metoder Resultatopfølgning Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning Netværksinddragende Metoder 1 Resultatopfølgning for Netværksinddragende Metoder Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning

Læs mere

Tværfagligt samarbejde om børn og unge. Store Praksisdag 26. januar Chefpsykolog Malene Hein Damgaard Fællesrådgivningen for Børn og Unge

Tværfagligt samarbejde om børn og unge. Store Praksisdag 26. januar Chefpsykolog Malene Hein Damgaard Fællesrådgivningen for Børn og Unge Tværfagligt samarbejde om børn og unge Store Praksisdag 26. januar 2017 Chefpsykolog Malene Hein Damgaard Fællesrådgivningen for Børn og Unge Program Kort om mig Hvornår kan vi samarbejde? Kommunal organisering

Læs mere

Myndigheds- og foranstaltningsområdet Skanderborg Kommune. Undervisnings- og Børneudvalgsmøde d

Myndigheds- og foranstaltningsområdet Skanderborg Kommune. Undervisnings- og Børneudvalgsmøde d Myndigheds- og foranstaltningsområdet Skanderborg Kommune Undervisnings- og Børneudvalgsmøde d. 4.09.2014 1 Dagsorden 1:Kort orientering om organisationen Myndighed og Foranstaltningsområdet 2: Hvordan

Læs mere

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af budget 2017: Forligsparterne ønsker at følge udviklingen omkring

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33 Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter aktiviteter omkring indsatser på almenområdet i skoler,

Læs mere

Udviklingsstrategi sammenfatning

Udviklingsstrategi sammenfatning Click here to enter text. Udviklingsstratgei 2013 - sammenfatning Til Kopi til Fra KDK / KKR Sekretariat for rammeaftaler 27-02-2012 Sagsnr./Dok.nr. 2011-20535 / 2012-69524 Udviklingsstrategi 2013 - sammenfatning

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Inspirationsmateriale. Servicelovens. en tidlig og forebyggende indsats

Inspirationsmateriale. Servicelovens. en tidlig og forebyggende indsats Inspirationsmateriale Servicelovens en tidlig og forebyggende indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund Punkt 7. Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund 2016-001710 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at ni skoler i forbindelse

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 2. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, juni 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Bruttodriftsudgifter...

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Implementering af mindset og nye arbejdsgange

Implementering af mindset og nye arbejdsgange Implementering af mindset og nye arbejdsgange Læring fra midtvejsevaluering af omlægningen til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats i partnerskabskommunerne 12. juni 2017 Implementeringserfaringer

Læs mere

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Formål Formålet med rådgivning i henhold til 11 i lov om social service er at sørge for, at forældre, børn og unge eller

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET

REFERAT SOCIALUDVALGET REFERAT SOCIALUDVALGET den 18.01.2011 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Masterplan for Social & Tilbud - strategiske sigtelinjer... 4 3 Information, forespørgsler

Læs mere

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse:

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: DE BORGERRETTEDE VISIONER 1. Medbestemmelse PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: PPR vil udbrede arbejdet med er, og indarbejde det som en fast metode i det forebyggende arbejde med børn

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland Dato september 2013 Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Styring af det specialiserede udsatte område

Styring af det specialiserede udsatte område Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Familierådgivningen Kolding Kommune Emne: Procedure for daglig visitation Visitationsenheden og den daglige visitation skal udover

Læs mere

Implementering af ny. samarbejdsmodel: Tværfaglig koordination. i samarbejdet med. udsatte familier

Implementering af ny. samarbejdsmodel: Tværfaglig koordination. i samarbejdet med. udsatte familier Erfaringer fra Projekt Familier på vej i hele organisationen Implementering af ny samarbejdsmodel: Tværfaglig koordination i samarbejdet med udsatte familier Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

Læs mere

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse.

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse. Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens mission er at skabe et godt hverdagsliv for alle borgere i Aalborg Kommune. Det drejer sig blandt andet om at gøre en særlig indsats for borgere med svære

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Indstilling. Afprøvning af "Tættere på familien" Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4.

Indstilling. Afprøvning af Tættere på familien Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. december 2015 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet for børn, tiltrådt af byrådet den 9. september

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16.

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16. Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde Pr. 31. september 2016 Hovedtal: Funktioner Korrigeret budget 16 jan. 16 febr. 16 mar. 16 april 16 maj 16 juni 16 juli 2016 august 2016 september

Læs mere

Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen i Esbjerg Kommune Overblik over planlagte aktiviteter i 2013 pr

Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen i Esbjerg Kommune Overblik over planlagte aktiviteter i 2013 pr Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen i Esbjerg Kommune Overblik over planlagte aktiviteter i 2013 pr. 1.4.2013 Udviklingsplan 1: Kontrol og gennemgang af komplekse sager Tema 1: Kvalitetssikrin

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i kombination med plejebehov

Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i kombination med plejebehov Side 1/5 Principnotat udarbejdet af Anette Holm, Tove Søgaard og Marie Ganer Jensen 26.1.2015. SBSYS sagsnummer: 27.00.00-G01-8-15 Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI)

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) 1 of 13 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 04. maj 2015 Kl. 14:00 Børnehuset Uglen Århusvej 27, Ugelbølle, 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen

Læs mere

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. SERVICENIVEAUET FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER I TØNDER KOMMUNE.... 1 Serviceniveau et vigtigt redskab på børn- og ungeområdet...

Læs mere

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE Til brug for offentligt ansatte og andre med særlige ansvar over for børn og unge. Når du under dit arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at

Læs mere

SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER. v. Rammeaftale Sjælland

SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER. v. Rammeaftale Sjælland SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER v. Rammeaftale Sjælland Socialstyrelsens centrale udmeldinger Baggrund: I forbindelse med evalueringen af kommunalreformen fik Socialstyrelsen kompetence til at udsende

Læs mere

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik 2016-2018 Lovgivningsmæssig baggrund Januar 2006 trådte Anbringelsesreformen i kraft. Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag

Læs mere

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Dansk Socialrådgiverforenings konference 16. april Kvalitet i sagsbehandlingen Udsatte børn og unge Fremtiden

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Stinne Højer Mathiasen, Programleder Trine Nanfeldt, Teamleder Se også:

Læs mere

Godkendelse af realisering af Aalborg AKTIV

Godkendelse af realisering af Aalborg AKTIV Punkt 11. Godkendelse af realisering af Aalborg AKTIV 2016-033769 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalgets godkendelse, at Handicapafdelingen, som led i udmøntningen af

Læs mere