Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner"

Transkript

1 Grænseoverskridende omstruktureringer Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner

2 Indhold 1. Indledning / Præsentation 2. Formål med grænseoverskridende omstruktureringer 3. Selskabsret a. Overvejelser b. Modeller c. Andet 4. Skatteret a. Udviklingen af reglerne om grænseoverskridende fusion b. Skattepligtig og skattefri fusion over grænser c. Fremtidens udfordringer 5. Afslutning

3 Formål med grænseoverskridende omstruktureringer Organisatoriske forhold Virksomhedsopkøb Virksomhedssalg Skat Andet

4 Selskabsret - Overvejelser Formål Tid Omkostninger Andet

5 Selskabsret - Modeller (Hel eller delvis) Aktivitetsoverdragelse fra DK til udlandet eller vice versa evt. kombineret med likvidation af det overdragende selskab Grænseoverskridende flytning af hjemsted SE-selskaber Stiftelse - Udflytning Grænseoverskridende fusioner / grænseoverskridende spaltninger Andre modeller Holdingselskabsstiftelse Datterselskabsstiftelse

6 Selskabsret Grænseoverskridende flytning af hjemsted Lovforslaget til ny selskabslov indeholdt et kapitel 17 benævnt Grænseoverskridende flytning af hjemsted i overensstemmelse med Moderniseringsudvalgets forslag Ideen var, at det dansk A/S skulle kunne flytte ud af Danmark og til en anden EU/EØS-stat uden likvidationsbehandling dvs. i samme juridiske skal - Hjemstedsflytning Forslaget udgik under folketingsbehandlingen for at afvente EU-retlig regulering på området Intet EU direktiv, men derimod to sager: Cartesio Sag C-210/06 Vale Sag C-378/10

7 Selskabsret Grænseoverskridende flytning af hjemsted Cartesio Sag C-210/06 ikke begrunde, at stiftelsesmedlemsstaten ved at foreskrive opløsning og likvidation af dette selskab [det udflyttende selskab] firhindre dette i at blive omdannet til et selskab efter den anden medlemsstats nationale lovgivning, for så vidt som dette er tilladt efter denne lovgivning Ret til at flytte ud Vale Sag C-378/10 Generaladvokat Jääskinens indstilling af 15. december 2011: Artikel 49 TEUF er til hinder for, at tilflytterstaten nægter at registrere selskabet, medmindre en sådan restriktion kan retfærdiggøres Ret til at flytte ind

8 Selskabsret Grænseoverskridende flytning af hjemsted Erhvervsankenævnets kendelse af 9. februar 2012 (J.nr ) Som følge af det anførte tiltrædes, at der ikke i selskabsloven er hjemmel til nationalitetsskifte uden forudgående likvidation, bortset fra reglerne om grænseoverskridende fusioner, og EU-Domstolens afgørelse af 16. december 2006 i sag nr. C-210/06 (Cartesio) kan ikke føre til et andet resultat. Selskabslovens regler er begrundet i legitime hensyn til kreditorer, medarbejdere og kapitalejere. Ankenævnet stadfæster derfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 18. oktober 2010

9 SE-selskaber Stiftelse - Udflytning Anvendelse af SE-selskaber? SE Forordningen (Forordning om status for det europæiske selskab Forordning 2157/2001 af 8. oktober 2001) SE-loven (Lov om det europæiske selskab - Lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2006) Lov om medarbejderindflydelse i SE-selskaber (Lov nr. 281 af 26. april 2004) Anmeldelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 243 af 25. marts 2011 om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kapitel 7)

10 SE-selskaber Stiftelse - Udflytning Stiftelse Fusion (overtagelse/nystiftelse) Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF af 26. oktober 2005 om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar (overtagelse/nystiftelse) (Muligt) Ex: Dansk A/S køber svensk (skuffe)ab, fusionerer med (skuffe)ab et med enten det danske A/S eller det svenske (skuffe)ab som fortsættende selskab og i samme forbindelse registrerer det nye selskab som SE-selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted i Spanien SE-Holdingselskabsstiftelse SE-datterselskabsstiftelse Omdannelse af dansk A/S til SE-selskab Forudsætter, at det danske A/S i mindst to år har haft et datterselskab, som hører under en anden medlemsstats lovgivning

11 SE-selskaber Stiftelse - Udflytning Udflytning Artikel 8, stk. 1 Et SE-selskabs vedtægtsmæssige hjemsted kan flyttes til en anden medlemsstat i overensstemmelse med stk. 2 til 13. Flytning af hjemsted bevirker hverken, at selskabet opløses, eller at der stiftes en ny juridisk person.

12 SE-selskaber Stiftelse - Udflytning Problemstillinger Ukendskab til SE-selskaber og lovgivningen Uklart lovgrundlag Forskellig fortolkning af SE-forordningen Forskellig administration af SE-forordningen (Besværligt) Samspil mellem forskellige landes registreringspligtige myndigheder i Danmark: Erhvervsstyrelsen Tilpasning af stiftelses-/vedtægtsgrundlag til det nye registreringsland Formalia notar, apostille-påtegninger m.v. Tid

13 Grænseoverskridende fusioner / spaltninger Retsgrundlag Selskabslovens kapitel 16 Grænseoverskridende fusion og spaltning Fusion og Spaltning - 271, og 318, jf (EU Parlementets og Rådets direktiv 2005/56/EF af 26. oktober 2005 om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar (direktivet om grænseoverskridende fusioner 10. selskabsdirektiv) (EF-Domstolens dom af 13. december 2005 i sagen C-411/03 Sevic Systems) Selskabslovens regler gælder kun de(t) danske selskab(er), der deltager i fusiuonen/spaltningen

14 Grænseoverskridende fusioner / spaltninger Selskabslovens kapitel 16 omfatter (fusioner): Egentlige fusioner dvs. alle de i fusionen deltagende selskaber ophører, og der stiftes et nyt selskab Uegentlige fusioner dvs. et af de i fusionen deltagende selskaber fortsætter, mens de andre ophører Vandrette fusioner dvs. fusion mellem selskaber, der (ejermæssigt) ikke har noget med hinanden at gøre, eller fx søsterselskaber Lodrette fusioner dvs. fusion mellem et moderselskab og et/flere datterselskab(er) med moderselskabet som det fortsættende selskab Omvendt lodrette fusioner dvs. fusion mellem et moderselskab og et datterselskab med datterselskabet som det fortsættende selskab

15 Grænseoverskridende fusioner / spaltninger Selskabslovens kapitel 16 omfatter (spaltninger): Fuldstændige spaltninger dvs. samtlige aktiver og passiver overdrages til en eller flere nystiftede eller eksisterende selskaber Delvise spaltninger (grenspaltninger) dvs. det i spaltningen deltagende selskab fortsætter med at eksistere, og kun nogle aktiver/passiver overdrages til et eller flere nye eller eksisterende selskaber Proportionale spaltninger dvs. kapitalejerne i de(t) indskydende selskab(er) modtager stemmer og kapitalandele i de(t) modtagende selskab(er) i samme forhold som i de(t) indskydende selskab(er) Skæve spaltninger dvs. kapitalejrne i de(t) indskydende selskab(er) modtager ikke stemmer og kapitalandele i de(t) modtagende selskab(er) i samme forhold som i de(t) indskydende selskab(er)

16 Grænseoverskridende fusioner / spaltninger Problemstillinger Ukendskab til lovgivningen Forskellig implementering af EU s 10. selskabsdirektiv og Sevic Systems-dommen Fx SL 274 Krav om mellembalance, hvis fusionsplanen underskrives senere end 6 måneder efter udløbet af regnskabsåret Kan i DK udelades, hvis der er tale om et ApS, og anpartshaverne er enige. Ikke muligt i Luxembourg. (Besværligt) Samspil mellem forskellige landes registreringspligtige myndigheder i Danmark: Erhvervsstyrelsen Tilpasning af vedtægtsgrundlag m.v. til det nye registreringsland Formalia notar, apostille-påtegninger m.v. Tid (DK Luxembourg 6 måneder)

17 Skatteret - Reglernes udvikling Fusionsskatteloven af 1967 Danske selskabsdeltagere får adgang til succession på selskabsdeltagersiden ved udenlandske fusioner Ingen mulighed for succession på selskabssiden Fusionsskatteloven af 1976 Første danske regler om grænseoverskridende fusioner tillader: Inbound fusion med dansk selskab som fortsættende selskab mulig efter reglerne for nationale fusioner Outbound fusion mulig med succession for selskabsdeltagerne, men med exitbeskatning af det ophørende danske selskab De stadig gældende bestemmelser i FUL 9-11 stammer fra denne lov

18 Skatteret - Reglernes udvikling Fusionsskattedirektivet af 1992 Inbound fusion med udenlandske aktie- og anpartsselskaber og udenlandske EU-selskaber tillades efter reglerne for nationale fusioner Outbound fusion med EU-selskaber tillades efter reglerne for nationale fusioner Udenlandsk fusion mellem EU-selskaber kan gennemføres efter reglerne for nationale fusioner (succession hos både selskabsdeltagerog selskaber) Udenlandsk fusion mellem andre selskaber med mulighed for succession for selskabsdeltagerne På selskabssiden kun succession i forhold til aktiver og passiver, der forbliver under dansk beskatning (fast driftssted) Exitbeskatning Artikel 11

19 Skatteret - Reglernes udvikling Indførelse af SE-selskaber 8. oktober 2004 Grænseoverskridende fusion ved stiftelse af SE-selskaber Ændringer af selskabsbeskatningen 1. juli 2007 National selskabsret om grænseoverskridende fusioner og spaltninger (direktivet om grænseoverskridende fusioner (direktiv 2005/56/EF)) Dermed er selskabsretlig mulighed for grænseoverskridende fusioner med såvel EU- som EØS-selskaber indført Ingen skatteretlig hjemmel til outbound skattefri fusion med EØSselskaber eller succession på selskabssiden ved udenlandsk fusion mellem EØS-selskaber

20 Skatteret - Reglernes udvikling Tre nyere afgørelser indikerer, at der er adgang til skattepligtig likvidationsudlodning i en skattefri grænseoverskridende fusion TfS 2011,113 SR TfS 2011, 118 SR TfS 2011, 352 LSR Beneficial owner-problemstillingens betydning i denne sammenhæng Sammenblanding af krav beneficial owner-krav og misbrugsbestemmelsen i fusionsskattedirektivets art. 11

21 Skatteret - Reglernes udvikling Beneficial owner-lovgivning vedtaget 29. marts 2011 Væsentlige ændringer i udenlandske selskabsdeltageres adgang til succession: Kontantvederlag kan kvalificeres som udbytte for udenlandske selskabsdeltagere Outbound fusioner: Anullering af aktier i det indskydende selskab i forbindelse med fusionen anses for en udbytteudlodning, der kan være skattepligtig Hvis selskabsdeltager med bestemmende indflydelse i det indskydende selskab( dvs. det danske selskab) er hjemmehørende uden for EU/DBO-land, er skattefrihed ved grænseoverskridende fusion betinget af tilladelse fra SKAT

22 Eksempel på grænseoverskridende fusion Lodret fusion Før Efter Danmark Sverige Danmark Sverige Aktionær A Aktionær A A A/S B AB Fast driftssted B AB

23 Eksempel på grænseoverskridende fusion Vandret fusion (uegentlig eksisterende selskab er fortsættende) Før Efter Danmark Sverige Danmark Sverige Aktionær A Aktionær B Aktionær A Aktionær B A A/S B AB Fast driftssted B AB

24 Skattepligtige og skattefrie fusioner - grundlæggende udgangspunkter i dansk ret Hovedregel Skattepligtig fusion Undtagelse 1 Skattepligtig fusion med tilbagevirkende kraft Undtagelse 2 Skattefri fusion eventuelt med tilbagevirkende kraft

25 Skattepligtig fusion Inbound grænseoverskridende fusion Selskabsniveau (Indskydende (EU) + Modtagende((DK)) Ejer Indskydende selskab (EU) Beskatningen ved afståelse af aktiver og passiver afgøres efter udenlandsk ret Underskud og kildeartsbegrænsende tab kan ikke overføres til Y2 (DK) Indskydende (EU) Modtagende (DK) Modtagende selskab (DK) Fastsættelse af indgangsværdier for de modtagne aktiver og passiver Underskud og kildeartsbegrænsede tab i det modtagende selskab påvirkes ikke (medmindre der indtræder underskudsbegrænsning som følge af ejerskifte) Selskabsdeltagerniveau Beskatningen afhænger af, hvor Ejer er skattemæssigt hjemmehørende

26 Skattepligtig fusion Outbound grænseoverskridende fusion Selskabsniveau (Modtagende (EU) + Indskydende ((DK)) Ejer Indskydende selskab (DK Afståelsesbeskatning på baggrund af handelsværdi af aktiver og passiver på dato for vedtagelse af fusion (exitbeskatning) Hvorvidt underskud og kildeartsbegrænsede tab kan overføres til Modtagende (EU) afgøres efter udenlandsk ret Modtagende (EU) Indskydende (DK) Modtagende selskab (EU) Beskatningen af modtagne aktiver og passiver afgøres efter udenlandsk ret Selskabsdeltagerniveau Beskatningen afhænger af, hvor Ejer er skattemæssigt hjemmehørende

27 Grundlæggende betingelser for skattefrihed dansk ret 1. Der skal være tale om sammenslutning af skattesubjekter omfattet af fusionsskatteloven 2. Transaktionen skal kunne kvalificeres som en fusion 3. Vederlagskravet skal være opfyldt (dog ikke ved lodret fusion) 4. Fusionsdatoen skal være sammenfaldende med skæringsdato i modtagende selskab (FUL 5) Herefter kun krav om tilladelse, hvis selskabsdeltager med bestemmende indflydelse i indskydende danske selskab er hjemmehørende uden for EU/DBO-land

28 Skattesubjektet i den grænseoverskridende fusion TfS 2004,692 TSS International sambeskatningskreds A Danmark B, C, D og E skulle fusioneres skattefrit efter udenlandske regler (lodret fusion) B, C og D, der indgik i dansk sambeskatning, skulle fusioneres efter FUL kapital 1, dvs. som danske selskaber B Udland E skulle indgå i fusionen efter FUL 15, stk. 2 Dvs. at en fusion mellem et dansk selskab og et udenlandsk selskab omfattet af dansk international sambeskatning ikke skatteretligt udgør en grænseoverskridende fusion C D E Synspunktet kan ikke udstrækkes til selskaber, der er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, jf. f.eks. TfS 2011,504 LSR

29 Betydningen af likvidation i fusion TfS 1998, 797 LSR Grænseoverskridende fusion involverede likvidation af svensk selskab Likvidationen medførte, at der ikke var tale om en fusion derfor ikke mulighed for skattefrihed efter fusionsskatteloven TfS 2009, 339 SR Grænseoverskridende sammenlægning indebar absorption (winding up) af datterselskab Winding-up/voluntary dissolution without liquidation kunne ikke sidestilles med fusion TfS 2011, 504.LSR Overdragelse af aktiver uden selskabsretlig fusion kunne ikke ske under fusionsskatteloven likvidation kunne ikke sidestilles med fusion Særlige udfordringer i relation til Cyperns implementering af direktivet om grænseoverskridende fusioner

30 Vederlagskravet i grænseoverskridende fusion Udgangspunkt: Ombytningsforholdet skal fastsættes på baggrund af handelsværdien på fusionsdatoen, jf. f.eks. TfS 2004,65 LSR I praksis, jf. f.eks. TfS SR anerkendt, at ombytningsforholdet kan afvige fra handelsværdien hvis: Både det indskydende og det modtagende selskab ejes 100 % af samme udenlandske selskabsdeltager (koncernintern fusion), dvs. ingen risiko for formueforrykkelser mellem selskabsdeltagerne Der ikke er risiko for utilsigtede skattemæssige fordele for selskabsdeltagerne på grund af ombytningsforhold, der afviger fra handelsværdien (eksempelvis fordi dansk succession på selskabsdeltagerniveau ikke er relevant)

31 Fusionsdatoen i grænseoverskridende fusion FUL 5 fastlægger tidspunktet for fusionens skattemæssige virkning og har blandt andet betydning for Fastsættelse af handelsværdier Fastlæggelse af successionstidspunkter og dermed fusionens virkningstidspunkt FUL 5 er ikke relevant ved outbound fusioner, f.eks. TfS 2008,305 SR og TfS 2010, 194 SR FUL 5 er heller ikke relevant ved inbound fusioner, se som eks. TfS 2009,338 SR

32 Grænseoverskridende fusion med tilladelse EU/DBO Tilladelse kræves kun ved outbound fusion DK X EU Hvis selskabsdeltager med bestemmende indflydelse i det indskydende danske selskab er hjemmehørende uden for EU/DBO-land, kan skattefri grænseoverskridende fusion kun gennemføres med tilladelse fra SKAT Behov for bindende svar i andre situationer for at undgå beneficial owner-problemstillinger? Z Y

33 Fremtidige udfordringer - fusionsskattedirektivets art. 11 Leur-Bloem, C-28/95, SU 1997, 257 Generelle hindringer af visse transaktionstyper er EU-stridige Markus Kofoed, C-321/05, SU 2007,343 Dansk omkvalificering af udbytte ved skattefrie fusioner som udgangspunkt EU-stridig TfS 2011, 352 LSR Skattefrihed ved grænseoverskridende fusion LSR ændrede SR s afgørelse Er art. 11 reelt implementeret i dansk ret? Har Danmark en national generalklausul mod misbrug? TfS 2012,26 LSR TfS 2012,184 ØLD

34 Fremtidige udfordringer - underskudsfremførsel i outbound fusion Samtlige aktiver og passiver tilknyttes dansk fast driftssted efter outbound fusion mellem dansk og udenlandsk selskab Y Fortsat fremførsel af X s underskud i kraft af det faste driftssted X DK? Udgør X s underskud særunderskud i forhold til Y1, hvis de fremføres af X DK? X DK Y1 Kan Y1 fremføre underskuddene i sambeskatningen? TfS 2008,305 SR: Adgang til succession i afskrivningsgrundlag mv. men ikke i fremførte underskud Sambeskatning TfS 2011, 803 LSR: Enhedsprincippet i sambeskatning

35 Exitbeskatning i strid med EU-retten TfS 2011,107 LSR Tyskland Y Outbound fusion uden overførsel af danske aktiver og passiver til dansk fast driftssted Danmark Tyskland Z Y Landsskatteretten udtaler følgende: Bestemmelsen i fusionsskattelovens 15, stk. 4, sikrer således i overensstemmelse med fusionsdirektivet, at der på den ene side kan foretages grænseoverskridende fusioner med succession mellem selskaber omfattet af artikel 3 i direktiv 90/434/EØF og på den anden side, at der kapitalgevinster, der er oparbejdet i Danmark, mens der for virksomheden i øvrigt har været adgang til danske fradrag og afskrivninger m.v., bliver beskattet i Danmark.

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Fusion og spaltning, omdannelse m.v.

Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Selskabsret Kapitalselskaber Advokat Nicholas Liebach Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Lektion 13 WWW.PLESNER.COM Dagens program Fusion og spaltning, omdannelse m.v. JSC kap. 21 Spørgsmål Virksomhedssammenslutninger

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber Nr. 12 Side: 1 af 5 Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Introduktion Der kan være flere formål med at gennemføre en fusion. En fusion er en sammenlægning af to eller flere selskaber, og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Side 2 Fusion og spaltning Reglerne om nationale fusioner og spaltninger er ændret indenfor følgende områder: Fusions- og spaltningsplan

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering. Kim Wind Andersen

Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering. Kim Wind Andersen Behandling af skattemæssige underskud i selskaber ved omstrukturering Kim Wind Andersen 2 Skattemæssige underskud Overblik - underskudsfremførsel Fremførsel og modregning af skattemæssige underskud Skattemæssige

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

Aalborg Universitet Cand.merc.aud. Kandidatafhandling. Skattefri aktieombytning og skattefri spaltning med eller uden tilladelse

Aalborg Universitet Cand.merc.aud. Kandidatafhandling. Skattefri aktieombytning og skattefri spaltning med eller uden tilladelse Aalborg Universitet Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Skattefri aktieombytning og skattefri spaltning med eller uden tilladelse Forfatter Michael Falker Christensen Vejleder Henrik Vestergaard Andersen

Læs mere

EU-Domstolens underkendelse af dansk regel om exitbeskatning af selskaber

EU-Domstolens underkendelse af dansk regel om exitbeskatning af selskaber 12. September 2013 EU-Domstolens underkendelse af dansk regel om exitbeskatning af selskaber Den 18. juli 2013 afsagde EU-Domstolen dom i sagen Kommissionen mod Danmark, C-261/11 ( Afgørelsen ). Sagen

Læs mere

NYT. g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g. Nr. 9 årgang 7 september 2010

NYT. g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g. Nr. 9 årgang 7 september 2010 NYT Nr. 9 årgang 7 september 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 9. februar 2012 (J.nr. 2010-0023044). Registrering

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

VEJLEDNING OM medarbejderrepræsentation i forbindelse med omstrukturering

VEJLEDNING OM medarbejderrepræsentation i forbindelse med omstrukturering VEJLEDNING OM medarbejderrepræsentation i forbindelse med omstrukturering Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktieog anpartsselskaber 56 UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Marts 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Generationsskifte og omstrukturering

Generationsskifte og omstrukturering Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige grundlag 5.udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

FUSIONSPLAN. Columbus A/S (det fortsættende selskab) Columbus Danmark A/S (det ophørende selskab) OPRETTET MELLEM 59.004/ABT 1

FUSIONSPLAN. Columbus A/S (det fortsættende selskab) Columbus Danmark A/S (det ophørende selskab) OPRETTET MELLEM 59.004/ABT 1 FUSIONSPLAN OPRETTET MELLEM Columbus A/S (det fortsættende selskab) OG Columbus Danmark A/S (det ophørende selskab) DATERET 30. JUNI 2014 1 FUSIONSPLAN Bestyrelserne i Columbus A/S Lautrupvang 6 2750 Ballerup

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

SELSKABSRET. Ved lov nr. 145 af 10. april 2003, der. Nye selskabsregler med stor betydning for danske selskaber. Nyt logo nyt domicil AKTUEL

SELSKABSRET. Ved lov nr. 145 af 10. april 2003, der. Nye selskabsregler med stor betydning for danske selskaber. Nyt logo nyt domicil AKTUEL AKTUEL SELSKABSRET EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE SELSKABSRETLIGE FORHOLD MAJ 2004 Nye selskabsregler med stor betydning for danske selskaber Folketinget har inden for det seneste

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige

Læs mere

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 31. marts 2015 Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT har den 12. marts 2015 fremsendt ovennævnte udkast til

Læs mere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Læs mere

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber 676 313 Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber Af lektor, ph.d. CBS og partner, Jakob Bundgaard, Deloitte og senior konsulent Morten Reinholdt Nielsen, Deloitte Med udgangspunkt i et

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET

PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET Niclas Holst Sonne, partner og leder af skatteafdelingen 21. maj 2015 BAGGRUNDEN FOR LOVÆNDRINGEN side

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 NYT Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Verserende lovforslag L 23 om ændring af udbyttebegrænsningsreglerne mv. verserer fortsat. Der er stillet en række

Læs mere

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 17. august 2015 Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H 184-15. SKAT har d. 10. juli 2015 fremsendt

Læs mere

Lovforslag L 84 om justering aktionær- og selskabsbeskatning efter skattereformen 2009 verserer fortsat.

Lovforslag L 84 om justering aktionær- og selskabsbeskatning efter skattereformen 2009 verserer fortsat. NYT Nr. 12 årgang 7 december 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 verserer fortsat Nye kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter Værdiansættelse

Læs mere

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 NYT Nr. 11 årgang 6 NOVEMBER 2009 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 Den nye selskabslov træder

Læs mere

F U S I O N S P L A N

F U S I O N S P L A N F U S I O N S P L A N For Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Sektorallokering Danmark (under navneændring til Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Danske Aktier) CVR-nr. 18226243

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0160913 Udkast. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 13-0160913 Udkast. Forslag. til Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 266 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0160913 Udkast Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, lov om skattefri virksomhedsomdannelse

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner og spaltninger

Grænseoverskridende fusioner og spaltninger Grænseoverskridende fusioner og spaltninger En mini-guide til medarbejderes medbestemmelse Udarbejdet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold: 1. Indledning... 3 1.1. Guidens formål og opbygning....

Læs mere

Generationsskifte Omstrukturering

Generationsskifte Omstrukturering December 2013 N y t Generationsskifte Omstrukturering Nyheder og kommentarer Indhold Lov om nedsættelse/fastfrysning af offentlige ejendomsvurderinger. Lovforslag L 81 udbyttebeskatning af visse kontante

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Skattefri omstrukturering uden tilladelse Lov nr. 343 af 18.april 2007

Skattefri omstrukturering uden tilladelse Lov nr. 343 af 18.april 2007 Kandidatafhandling Juridisk Institut Cand.merc.aud. Forfatter: Line Cecilie Svendsen Nordli Vejleder: Jane Bolander Skattefri omstrukturering uden tilladelse Lov nr. 343 af 18.april 2007 November 2007

Læs mere

Spaltning og fusion af selskaber

Spaltning og fusion af selskaber Spaltning og fusion af selskaber En gennemgang af procedure samt de selskabsretslige, skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser ved spaltning og fusion HD(R) hovedfagsopgave Mette Ahm Sigh Vejleder:

Læs mere

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Beneficial Owner Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Marts 2010 Problemstillingen Fritagelse for kildeskat på udbytte forudsætter bl.a.: beskatning skal frafaldes eller

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen Generationsskifte - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Indhold Kapitel 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1) LBK nr 1120 af 14/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0177762 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

International beskatning 2013

International beskatning 2013 International beskatning 2013 Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Kvalifikation af udenlandske enheder Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Nettoprincippet LL 33 F: Ved beregning

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Fusionsplan 27. marts 2014

Fusionsplan 27. marts 2014 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelserne i Investeringsforeningen

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 Sag 22/2014 (1. afdeling) GN Store Nord A/S (advokat Hans Severin Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

Fusionsplan 27. marts 2014

Fusionsplan 27. marts 2014 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelserne i

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL SELSKABSRET Selv om der ikke findes en kodificeret europæisk selskabsret som sådan, er der gennem EU-lovgivning indført minimumsstandarder, der gælder for alle selskaber i hele Den Europæiske Union. To

Læs mere

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard Slide 1 International Skatteret FSR 2. December 2010 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Handlingsplan om MNE 2. Ny Lovgivning 1. Udpluk fra L 84 2. Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen 3. Nyt

Læs mere

Skatteretlige omstruktureringer

Skatteretlige omstruktureringer Copenhagen Business School Cand. merc. aud. Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling 2011 Skatteretlige omstruktureringer Taxable & Tax-free restructuring 2. august 2011 Udarbejdet af: Vejleder:

Læs mere

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegning 1. Indledning... 2 2. Den almindelige 2-ugersfrist... 2 3. Specielle frist-situationer... 3 3.1.

Læs mere

Skattefri omstrukturering af selskaber

Skattefri omstrukturering af selskaber Maj 2010 Skattefri omstrukturering af selskaber Vejleder: Henrik V. Andersen Forord Dette speciale er udarbejdet i forbindelse med afslutning af revisorkandidatuddannelsen, cand.merc.aud., på. Overvejelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2013-14 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) BEK nr 172 af 22/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021182

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 2. marts 2010 /LBU/GKJ Sag Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 1. Ændringer, som er trådt i kraft Selskabslovens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1) LBK nr 1017 af 24/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1842673 Senere ændringer til forskriften LOV nr 652 af 08/06/2016

Læs mere

Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse. Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard

Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse. Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard Kompromisforslag Formandsskabets generelle indstilling: Formandsskabets kompromisforslag i forbindelse med ECOFIN, 25.

Læs mere

2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. maj Forslag. til

2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. maj Forslag. til 2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0012190 Vedtaget af Folketinget ved

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Skattefri omstrukturering i Bjerringbro Kontorforsyning ApS. Anpartsombytning efterfulgt af spaltning

Skattefri omstrukturering i Bjerringbro Kontorforsyning ApS. Anpartsombytning efterfulgt af spaltning Kandidatafhandling Juridisk Institut Cand.merc.aud Forfatter: Mai-Britt Pedersen Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Skattefri omstrukturering i Bjerringbro Kontorforsyning ApS Anpartsombytning efterfulgt

Læs mere

Skattefri omstrukturering. Gæld/passiver

Skattefri omstrukturering. Gæld/passiver Spørgsmål og bemærkninger fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer til lov nr. 343 af 18. april 2007 (L 110A) og lov nr. 344 af 18. april 2007 (L 110B) FSR har sendt en række spørgsmål og bemærkninger

Læs mere

NYT. Nr. 6 årgang 6 JUNI Ny lov om kapitalselskaber

NYT. Nr. 6 årgang 6 JUNI Ny lov om kapitalselskaber NYT Nr. 6 årgang 6 JUNI 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Ny lov om kapitalselskaber Folketinget har den 29. maj 2009 vedtaget en ny samlet lov for kapitalselskaber. Loven erstatter

Læs mere

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0172525 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Omstrukturering af selskaber

Omstrukturering af selskaber Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Forfatter: Vejleder: Anders Bech René Yssing Rasmussen Afleveret: 15. november 2013 Forord Denne kandidatafhandling er udarbejdet som afslutning på

Læs mere

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nils Kjellegaard Jensen Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nyt Juridisk Forlag Forord 11 Kapitel 1. Former for lovlig uddeling af selskabsmidler 13 Kapitel 2. Ulovlig/maskeret

Læs mere

Cand.Merc.Aud. Skattefri omstrukturering

Cand.Merc.Aud. Skattefri omstrukturering Kandidatafhandling Juridsk Institut Cand.Merc.Aud. Forfatter: Vejleder: Jane Bolander Skattefri omstrukturering Handelshøjskolen i Århus - Aarhus Universitet Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 4 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, ejendomsværdiskatteloven

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love BEK nr 186 af 24/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021214

Læs mere

FIGUROVERSIGT... 6 INDLEDNING... 7 PROBLEMSTILLINGER... 8 CASE BESKRIVELSE... 11 PROBLEMFORMULERING... 13

FIGUROVERSIGT... 6 INDLEDNING... 7 PROBLEMSTILLINGER... 8 CASE BESKRIVELSE... 11 PROBLEMFORMULERING... 13 Side 1 af 76 Titel: Omstrukturering af Virksomhed A/S med henblik på generationsskifte Projektperiode: 14. maj 2011 13. december 2011 Skrevet af: Kristina Baggesen Vejleder: Henrik V. Andersen Dette speciale

Læs mere

NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING

NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING NYT GENERATIONSSKIFTE OMSTRUKTURERING NOVEMBER 2011 INDHOLD Stramning af successionsreglerne lovforslag L 30 Nye kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter Fusionsskattedirektivet forsvarlige

Læs mere

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 31.3.2010 GKJ - NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Kolonne 1 angiver de gældende bestemmelser i selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. april 2013 Sag 164/2009 (1. afdeling) Nielsen & Nielsen Holding A/S og Micro Matic GmbH (advokat Hans Henrik Banke for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget 2004-05 (2. samling) L 121 Svar på Spørgsmål 117 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 10. april 2015 Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM 2006.75 LSR og SKM 2011.588 LSR, H064-15 SKAT har d. 13. marts 2015 fremsendt

Læs mere