Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar"

Transkript

1 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Baisgaard, Ida Holm Olesen, Jørn K. Pedersen, Mette Christophersen og Mette Mihle Laurbak. Afdeling: Jordforurening Journal nr.: 07/22181 Telefon: Dato: 13. august 2008 Notat Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar Resumé Regionens udkast til arbejdsplan for 2008 på jordforureningsområdet har været i høring fra den 30. maj til den 30. juni Dette notat behandler de høringssvar, der er indkommet i høringsperioden. Generelt giver høringssvarene anledning til detaljeringer af arbejdsplanens indhold. Der foreslås ingen ændringer eller tilføjelser i den skriftlige arbejdsplan på baggrund af besvarelsen af de indkomne høringssvar. Alle høringssvarene tages til efterretning. Indledning Udkastet Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 blev fremlagt ved regionsrådsmødet den 26. maj 2008, hvor regionsrådet besluttede at sende det i høring. Det er en udmøntning af regionsrådets strategi for indsatsen over for jordforurening (vedtaget den 31. marts 2008). Udkastet til arbejdsplan for 2008 indeholder: Budget og en samlet plan for løsningen af jordforureningsopgaverne i En prioritering af den indsats, som Region Syddanmark vil udføre inden for den afsatte budgetramme på 53,5 mio. kr. i En plan for den særlige screening for jordforurening på børneinstitutioner. Rækkefølgen er fastlagt ud fra kommunernes indbyggertal, sådan at kommunerne med størst indbyggertal kommer først. I høringsperioden har udkastet været fremlagt på regionens internetsider, annonceret i dagspressen og fremsendt til: 1) de 22 kommuner, 2) statens miljøcentre i Ribe og Odense, 3) alle ejere af ejendomme, hvor der er planlagt undersøgelser eller oprensningsprojekter i 2008 og 4) til Odense Vandselskab A/S og Bullerup Børnehave, der begge kommenterede regionens strategi for indsatsen på jordforureningsområdet, da denne var i høring tidligere på året. Høringsperioden er nu slut og der er indkommet syv høringssvar fra en grundejer, Odense Vandselskab A/S og fem kommuner: De fem kommuner er: Varde, Esbjerg, Aabenraa, Nyborg og Kolding kommuner. Kolding Kommunes høringssvar, der er modtaget efter høringsperiodens udløb, men i øvrigt er rettidigt behandlet i kommunen, er medtaget. Ud over de egentlige høringssvar har jordforureningsafdelingen fået henvendelser i syv sager i høringsperioden. Der har i alle tilfælde været tale om opklarende spørgsmål, som er blevet besvaret løbende, og disse behandles derfor ikke yderligere. I Aabenraa Kommunes høringssvar indgår der synspunkter om råstofområdet og administrationen heraf. Råstofområdet er ikke medtaget i udkastet til arbejdsplan for

2 indsatsen over for jordforurening i 2008 og denne del af Aabenraas høringssvar besvares derfor særskilt og administrativt. I det følgende gengives de indkomne 12 synspunkter fordelt på seks emner: 1. Prioriteringen af lokaliteter til undersøgelser og oprensning 2. Koordinering og samarbejde om indsatsen 3. Internetadgang til regionens oplysninger for borgere og kommuner 4. Jordforurening på børneinstitutioner. 5. Jordforureningskortlægning i grundvandsindsatsområder. 6. Kortlægning af pesticid-punktkilder. For hvert synspunkt er jordforureningsafdelingens forslag til besvarelse og behandling af synspunkterne gengivet. 1. Prioriteringen af lokaliteter til undersøgelser og oprensning Synspunkt 1 Undersøgelser på en ejendom med forurening fra et renseri er rykket ned på den prioriterede liste i forhold til sidste år hvorfor? Listen over lokaliteter er resultatet af en prioritering, der er foretaget umiddelbart inden arbejdsplanen sendes i offentlig høring. I forhold til de lokaliteter, der er anført på bilagene i arbejdsplanen for 2007, gælder det, at en stor del er placeret uændret eller rykket længere ned på listerne. Det er der flere årsager til. En del af de aktiviteter, der var planlagt til 2007, har vist sig at blive dyrere eller har taget længere tid end forventet. Derudover har vi i løbet af 2007 og starten af 2008 fået kendskab til enkelte nye sager, der vurderes at være så alvorlige, at de er blevet prioriteret til en indsats i Den ekstra indsats, som regionen iværksætter i 2008 over for forurening fra tidligere renserier, er målrettet mod at opspore tidligere renserier, vi ikke allerede har kendskab til. Denne indsats påvirker derfor ikke de tidligere renserier, vi allerede har kendskab til. Synspunkt 2 Indsatsen på en renserigrund af hensyn til indeklimaet er blevet sat på ventelisten. Det er grundejer utilfreds med. Desuden har undersøgelserne stået på længe, og de er endnu ikke afsluttede med manglende reetablering til følge. Undersøgelserne på lokaliteten blev indledt i efteråret De viser, at forureningen påvirker indeklimaet i boligen på 1. sal. Regionen forventer, at undersøgelserne afsluttes i løbet af Undersøgelserne er nødvendige for en vurdering af, hvordan der bedst sættes ind over for forureningen både i forhold til indeklimaet i boligen og for at vurdere, om der tillige er behov for en indsats for at beskytte grundvand. Som et led i undersøgelserne er der placeret boringer ned gennem gulvet i en erhvervsbygning på ejendommen, der hvor forureningskilden har været. Disse boringer fjernes og gulvet retableres i forbindelse med udførelse af indsatsen. Side 2 af 8

3 Indsatsen på grunden har ikke tidligere stået på listen til oprensning, da undersøgelserne ikke er tilendebragt endnu. Det forventes, at forarbejderne til en reduktion af påvirkningen af indeklimaet starter i slutningen af 2008, og at selve indsatsen vil blive udført i Generelt tilstræber Region Syddanmark at bevare et fortløbende sagsforløb fra videregående undersøgelser til oprensning, så borgerne ikke påvirkes mere end højst nødvendigt. Synspunkt 3 Af to jordforureningssager er der prioriteret indsats over for en forurening i Kærgaard Plantage, der truer Vesterhavet og udgør en risiko ved badning og ophold på strand og i klitter, men ikke overfor en forurening med chlorerede opløsningsmidler i udkanten af Odense, der kan true et vandværks indvindingsboringer. Det ønsker vandselskabet en forklaring på. Prioriteringen af oprensningen i Kærgaard Plantage er resultatet af en aftale mellem daværende Miljøminister Connie Hedegaard (C) og formanden for Region Syddanmark Carl Holst (V) om en første indsats mod forureningen i Kærgård Plantage. Den første indsats er rettet mod grube 1 og 2 og vil strække sig over flere år. I alt er der afsat 50 mio. kr. til denne indsats. Beløbet deles ligeligt mellem staten og Region Syddanmark. Formålet med den første indsats er at begrænse sundhedsmæssige risici i området knyttet til: Indånding af forurenet luft ved ophold over gruberne i klitterne og på stranden. Kontakt med forurenet sand ved leg og ophold på stranden. Kontakt med forurenet vand i strandrender ved ophold på stranden, samt lugtgener på stranden og i klitterne. I 2008 afholder Region Syddanmark 8 mio. kr. til denne indsats, heraf belaster alene de 2,4 mio. kr. regionens jordforureningsbudget. Region Syddanmark afsluttede i 2007 undersøgelser af den anden forurening, en kraftig forurening med chlorerede opløsningsmidler i grundvandet. Ved undersøgelserne er grundvandsforureningen blevet afgrænset og der er udtaget vandprøver for at afklare, om forureningsfanerne er stabile. Resultatet tyder på at forureningsniveauet er stabilt og muligvis aftagende. Regionen vil inden for en to års periode gennemføre en ny målerunde, og hvis den bekræfter, at forureningen er stabil, forventer regionen fremover alene at overvåge, om der sker en udvikling i forureningsniveauerne i grundvandet. Vandselskabet er orienteret om resultaterne og de tilhørende vurderinger. 2. Koordinering og samarbejde om indsatsen Synspunkt 4 Kommunen savner konkrete tiltag fra Regionens side om, hvordan Regionen i praksis vil koordinere grundvandsbeskyttelsesindsatsen og samarbejdet mellem de forskellige myndigheder (således at kommunen kan følge med i arbejdet og løbende komme med input og kommentarer). Side 3 af 8

4 Sammenhængen mellem de forskellige myndigheders indsats for grundvandsbeskyttelsen sikres ved en tæt dialog mellem staten, kommunerne og regionen. Regionen koordinerer sin indsats med statens og kommunernes indsats for at sikre rent drikkevand. Vi ser det ikke som regionens opgave at koordinere indsatsen mellem kommuner, stat og region, men mere at sikre, at regionens egen indsats i videst mulige omfang sker samtidig med henholdsvis kommunens og statens indsats. Regionens indsats koordineres med statens indsats ved hjælp af dataudveksling og faste møder med statens miljøcentre. Koordineringen skal sikre, at regionens indledende forureningskortlægning så vidt muligt holder trit med statens grundvandskortlægning i de prioriterede indsatsområder, samt sikre, at der hele tiden er et opdateret datagrundlag for regionens prioritering af den videregående indsats på de forurenede lokaliteter. Der foregår i øjeblikket en fælles udredning og drøftelse af, hvordan man sikrer den nødvendige dataudveksling mellem staten og regionerne. Mødestrukturen med miljøcentrene har endnu ikke fundet sit faste leje. Regionens indsats koordineres med kommunernes indsats gennem regionens deltagelse i de af kommunerne nedsatte samarbejdsfora med de involverede parter på grundvandsbeskyttelsesområdet. Koordineringen skal sikre, at den nødvendige regions-indsats indgår i den samlede indsatsplan for et område, og at regionen på den baggrund kan opstille en saglig prioritering af regionens indsats i de forskellige indsatsplanområder. Mange kommuner har oprettet disse samarbejdsfora, og regionen deltager i videst muligt omfang i udvalgenes møder når det er relevant. Ud over dette er der oprettet samarbejdsrelationer med kommunerne indenfor 8-området vedrørende tilladelser til bygge- og anlægsarbejder på forurenede grunde. Dette samarbejde medvirker til at forebygge en senere påvirkning af grundvandsressourcerne. Samarbejdet består dels i regionens årlige fælles kommune-møder og dels ved regionens deltagelse i (eller orientering fra) kommunernes fælles samarbejdsforum. 3. Internetadgang til regionens oplysninger for borgere og kommuner Synspunkt 5 Hvordan og hvornår vil borgerne få adgang til regionens oplysninger om forurenede og muligt forurenede lokaliteter i de tidligere Sønderjyllands og Vejle amter? Det er målsætningen at fra 1. januar 2009 vil 90 % af informationsbehovet ved ejendomshandel og spørgsmål af mere generel karakter kunne dækkes gennem selvbetjening via regionens hjemmeside, herunder også oplysninger om forurenede og muligt forurenede lokaliteter i de tidligere Sønderjyllands og Vejle amter. Medio 2008 vil regionen offentliggøre data om V1- og V2-kortlagte arealer for hele regionens område på et kort (web-gis), som også er tilgængeligt for borgerne. Regionens oplysninger om kortlagte arealer kan i øvrigt ses på Danmarks Miljøportal, hvor de V1- og V2-kortlagte arealer, som regionen løbende indberetter til Kort og Matrikelstyrelsen er tilgængelige. Side 4 af 8

5 Synspunkt 6 Hvordan og hvornår vil kommunerne få adgang til regionens oplysninger om forurenede og muligt forurenede lokaliteter? Det fremgår af Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008, at regionens kommuner i 2008 vil få tilbud om adgang til regionens database med oplysninger om forurenede og muligt forurenede arealer. I databasen kaldet JAR (Jordforureningslovens Areal Register) vil kommunerne få adgang til både at se eksisterende data og tilføje nye data. JAR-systemet er fortsat under udvikling, men en version, som er klar til brug for kommunerne, forventes i drift i løbet af august-september I forbindelse med offentliggørelsen af kortdata om V1- og V2-kortlagte arealer (nævnt under synspunkt 5) vil disse data også blive stillet til rådighed for andre administrative systemer via webservice, så f.eks. kommunerne kan vise aktuelle oplysninger om jordforurening på egne digitale kort. 4. Jordforurening på børneinstitutioner Synspunkt 7 Er screeningen af børneinstitutioner i Fanø Kommune planlagt sammen med screeningen af børneinstitutioner i Esbjerg Kommune eller er Fanø Kommune glemt? I regionens grundlag for planlægningen af indsatsen på børneinstitutionerne indgår oplysninger om en børneinstitution på Fanø. Da denne ligger uden for områder med risiko for diffus forurening, figurerer Fanø Kommune ikke i den listede rækkefølge af kommuner, der screenes for diffus jordforurening. På baggrund af de indkomne oplysninger om i alt tre børneinstitutioner på Fanø har regionen opdateret grundlaget for screeningsopgaven og resultatet er, at en børneinstitution i Fanø Kommune skal indgå i børnehaveindsatsen. Denne børneinstitution i Fanø Kommune medtages sammen med de børneinstitutioner, der er i Esbjerg Kommune, hvilket skyldes hensynet til en rationel arbejdsgang, idet de oplysninger som regionen skal bruge til sit arbejde findes i det samme arkiv. Synspunkt 8 Den tidligere Aabenraa Kommune har foretaget undersøgelser på 37 børneinstitutioner og gennemført afværgeindsats på fem, der blev konstateret forurenede. Aabenraa Kommune vurderer derfor at børneinstitutionerne i den øvrige del af kommunen skal have en højere prioritet end dem i tidligere Aabenraa Kommune. Side 5 af 8

6 Aabenraa Kommunes oplysninger vil indgå i regionens videre arbejde med børnehaveindsatsen, og regionen vil kontakte kommunen, inden arbejdet sættes i gang. Udvælgelsen af børneinstitutioner til screening forudsættes at blive detaljeret i samarbejde med kommunerne, blandt andet på baggrund af kommunale oplysninger om de enkelte børneinstitutioner og om byudvikling, forureningsbelastning, jordflytninger mm. Synspunkt 9 Nyborg Kommune anmoder regionen om at foretage forureningsundersøgelser på 12 børneinstitutioner i de tidligere Ullerslev og Ørbæk kommuner, der ikke er omfattet af det tidligere Fyns Amts indsats på børneinstitutioner. Den nye screening er alene tænkt at skulle omfatte den jyske del af regionen. Denne del af regionen er ikke systematisk screenet for diffus jordforurening i ældre bykerner, som det er tilfældet for børneinstitutioner på Fyn. Med indsatsen opnås at alle børneinstitutioner i hele regionen er undersøgt til det samme niveau hvad angår risikoen for diffus jordforurening. Af arbejdsplanen fremgår det at Region Syddanmark, foruden den systematiske screening i ældre bykerner, vil udføre en indsats, hvis kommunerne selv indsamler historisk materiale. Hvis det viser sig, at der er en begrundet mistanke om jordforurening, eller hvis kommunerne selv udfører undersøgelser, der påviser en jordforurening, så udfører regionen en indsats. Hvis der er en begrundet mistanke om jordforurening på de 12 børneinstitutioner, vil regionen vurdere, om de skal opprioriteres, og der skal foretages forureningsundersøgelser. Synspunkt 10 Kolding Kommune anbefaler at screeningen af børneinstitutioner i ældre bykerner gennemføres i løbet af Region Syddanmark har udarbejdet en strategi for sin indsats over for jordforurening. I denne er regionens børnehaveindsats prioriteret i sammenhæng med alle de øvrige opgaver, som regionen varetager på jordforureningsområdet. Der er i strategien lagt vægt på, at kortlægningen af jordforureninger og den videregående indsats afvikles i et gensidigt forløb, hvor der løbende skabes overblik inden for grundvandsindsatsområderne samtidig med, at der gennemføres indsats over for forureninger med den største risiko. Hvis den planlagte screening af ca. 40 børneinstitutioner om året de næste fire år opprioriteres yderligere vil det få konsekvenser for den øvrige indsats og det vil ikke være muligt at følge screeningerne op med videregående indsats i umiddelbar forlængelse af screeningsarbejdet. Den opfølgende indsats i form af yderligere undersøgelser og oprensninger vil under alle omstændigheder skulle gennemføres over en årrække. Side 6 af 8

7 5. Jordforureningskortlægning i grundvandsindsatsområder. Synspunkt 11 Kolding kommune appellerer indtrængende til, at jordforureningskortlægningen i Agtrup/Sdr. Bjert-indsatsområdet samt i Vonsild indsatsområdet færdiggøres i løbet af 2008, idet Miljøcenter Ribe netop har færdiggjort den geologiske kortlægning for disse områder. Kommunen vil igangsætte udarbejdelsen af indsatsplanerne for de to områder i Kolding kommune anfører endvidere et behov for opdaterede data fra regionen. Med hensyn til jordforureningskortlægningen er der gennemført V1-kortlægning for de mest risikofyldte brancher i relation til grundvand i Agtrup/Sdr. Bjert indsatsområde, mens der i Vonsild indsatsområdet er der gennemført tilsvarende kortlægning for omkring 85% af området. I begge områder er der udført et antal V2-kortlægninger og regionen forventer, at den resterende V2-kortlægning i Agtrup/Sdr. Bjert-området kan gennemføres i 2008 som en del af den venteliste af grundvandsrelaterede undersøgelser, der er omtalt i arbejdsplanen. Derimod er der ikke taget stilling til, hvornår den resterende V2-kortlægning i Vonsildområdet gennemføres. Det bemærkes, at der ikke på nuværende tidspunkt er planlagt yderligere V1-kortlægning i de to områder. Regionen har prioriteret at få behandlet de oplysninger, som allerede er indsamlet i de fire tidligere amter. Med hensyn til opdaterede data fra regionen henvises til besvarelsen af synspunkt Kortlægning af pesticid-punktkilder. Synspunkt 12 Kolding Kommune ønsker oplyst, om pesticidpunktkilder er omfattet af den grundvandsrelaterede jordforureningskortlægning, der gennemføres i indsatsområderne. Pesticidpunktkilder defineres i denne sammenhæng som punktkilder, hvor forureningskomponenterne alene udgøres af pesticider. Der kan rejses tvivl om, i hvilken udstrækning Jordforureningsloven giver mulighed for kortlægning og indsats over for pesticidpunktkilder. En forudsætning for at en pesticidpunktkilde kan V2-kortlægges er, at et pesticid kan findes i jorden, og at indholdet i jorden overskrider et fastsat jordkvalitetskriterium. Det er ikke tilstrækkeligt, at et pesticid kan findes i grundvandet og da Miljøstyrelsen kun har fastsat jordkvalitetskriterier for en meget begrænset andel af de anvendte pesticider, er mulighederne for at gribe ind via Jordforureningsloven begrænsede. For mange pesticider er det i øvrigt ikke relevant at fastsætte jordkvalitetskriterier, idet stofferne reelt kun optræder i vandfasen. Det bemærkes, at punktkilder, hvor pesticider optræder sammen med andre forureningskomponenter som det f.eks. kan være tilfældet ved gamle lossepladser, ikke giver anledning Side 7 af 8

8 til problemer i forhold til kortlægning og den videre indsats, da de øvrige forureningskomponenter normalt giver det nødvendige grundlag for kortlægning. Desværre er spørgsmålet om Jordforureningsloven giver mulighed for kortlægning og indsats over for pesticidpunktkilder ikke blevet afklaret, og hvornår en afklaring foreligger, er uvis. På den baggrund indgår pesticidpunktkilder indtil videre ikke i jordforureningskortlægningen. Side 8 af 8

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/6334 Telefon: 7663 1941

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Ida H. Olesen Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/22182 Telefon: 76631941 Dato: 25. april

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008.

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008. Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 September 2008 Godkendt Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning.... 4 Rent

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2010

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2010 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2010 April 2010 Indhold Indledning.............................................................. 3 Rent grundvand gennem

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2009 April 2009 Indhold Titel: Udgivet af: Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2009

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening Marts 2008 Indhold Prioritering på jordforureningsområdet... 4 Status... 9 Udfordringer...

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Problemstillingen set i helikopterperspektiv

Problemstillingen set i helikopterperspektiv Problemstillingen set i helikopterperspektiv kommende udfordringer Henriette Kerrn-Jespersen, Region Hovedstaden Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nu har vi udviklet et koncept for opsporing og undersøgelse,

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan 2015 - Principper for Strategiplan 2015 - Mål for Strategiplan

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Registerblad Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Udgiver : Nordjyllands Amt Natur- og Miljøkontoret Erhvervsafdelingen, Jordforureningsgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Journal

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Indberetning 2008 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2008 til Miljøstyrelsen

Regional Udvikling, Jordforurening. Indberetning 2008 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2008 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Jordforurening Indberetning 2008 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2008 til Miljøstyrelsen Marts 2009 Titel: Indberetning 2008 Region Syddanmarks skriftlige indberetning

Læs mere

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil.

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil. Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød NOTAT Til: Regionsrådet Telefon Direkte Fax Mail Web 38665000 38665700 miljoe@regionh.dk www.regionh.dk Sagsnr.: 13011338

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning Foto: Vesterled Vandværk, Brøndby Rambøll: Brøndby Kommune: Vest Vand Service: Liselotte Clausen,

Læs mere

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2006 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider Oktober 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Læs mere

T E K N I K O G M I L J Ø

T E K N I K O G M I L J Ø TEKNIK OG MILJØ Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2003 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes anvendelse af kortlægningen Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1 (muligt forurenede) 16.786 grunde

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Titel: Jordforurening Region Syddanmarks indsats i Mette Mihle Laurbak og Trine Korsgaard, Region Syddanmark

Titel: Jordforurening Region Syddanmarks indsats i Mette Mihle Laurbak og Trine Korsgaard, Region Syddanmark Titel: Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Udgivet af: Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Damhaven 12 7100 Vejle Telefon 7663 1000 Udgivelsesår: November 2006 Forfattere:

Læs mere

Region Syddanmark indbyder til prækvalifikation af tilbudsgivere i henhold til EU s udbudsdirektiv, direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004.

Region Syddanmark indbyder til prækvalifikation af tilbudsgivere i henhold til EU s udbudsdirektiv, direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004. Prækvalifikation af EU-udbud Indledende forureningsundersøgelser i henhold til Jordforureningsloven Regional Udvikling Kontaktperson: Rikke Sparsø Pedersen Jordforurening@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget 28-01-2016 Sagsnr. 2016-0006705 Dokumentnr. 2016-0006705-3 Sagsbehandler Anders Jørgensen

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Lisbet Poll Hansen Funktionsleder for jord, deponering, bygge- og anlægsaffald samt affaldsforebyggelse Miljøstyrelsen Indhold 1. Undersøgelse af

Læs mere

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem - Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Telefon 38665000 Direkte 38665665 Egemar Clausen Gertz Fax

Læs mere

Status for indsatsen i Kærgård Plantage

Status for indsatsen i Kærgård Plantage Status for indsatsen i Kærgård Plantage Grube 1 Grube 5 Første trin i indsatsen: Grube 2 Grube 3 Grube 6 Oprensning af grubbe 1 og 2 Grube 4 Forureningen i Kærgård Plantage Klitter Grube 1 og 2 Første

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den )

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den ) MILJØ Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet 2014-2017 (revideret den 15-10-2015) Med udgangspunkt i Ledelses- og Styringsgrundlaget for

Læs mere

Indsatsplan for jordforurening 2008

Indsatsplan for jordforurening 2008 Regional Udvikling, Jordforureningsgruppen Indsatsplan for jordforurening 2008 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2008 Regional Udvikling Indsatsplan for jordforurening 2008 INDSATSPLAN

Læs mere

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet Punkt 5. Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet 2011-18795 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at den nuværende strategi

Læs mere

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1

Læs mere

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune i Kommuneplan 2010-2022 Jordforurening Marts 2012 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 05-03-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022,

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 6. juni 2011 Klokken: 13.30 14.30 Sted: Regionsgården Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen Møde nr. 4 Mødet

Læs mere

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder Bilag 4. Fund af pesticider Fra Dato Teknik og Miljø Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder RESUMÉ En gennemgang af fund i

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund Information Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund www.regionsyddanmark.dk/miljoe-raastoffer 1 Jeg vil undersøge og oprense forurening på min boliggrund hvad gør jeg? Først skal

Læs mere

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening - Viden og videndeling som forudsætning for en god risikovurdering - Kommunikation med borgerne om risiko v. Områdechef

Læs mere

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand Helle Overgaard, Region Hovedstaden ATV Vintermøde, 10.-11. marts 2015 Deltagere i følgegruppe Miljøstyrelsen

Læs mere

Min grund skal undersøges

Min grund skal undersøges Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner NOTAT 12. november 2007 Journal nr. 029799-421201 Bilag 1: Baggrundsnotat om områdeklassificering af lettere forurenede arealer, udpegning af analysefri zoner og anmeldelse og dokumentation i forbindelse

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Region Midtjylland Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 28

Læs mere

Region Sjællands pesticidindsats

Region Sjællands pesticidindsats Region Sjællands pesticidindsats ATV Vingsted 7/3-2017 Nanette Schouw & Stella Agger Udtræk fra den nationale database, Jupiter, GEUS, januar 2016 6.477 boringer i Region Sjælland - Pesticidfund i ca.

Læs mere

OPSPORING AF PUNKTKILDER I DET ÅBNE LAND

OPSPORING AF PUNKTKILDER I DET ÅBNE LAND OPSPORING AF PUNKTKILDER I DET ÅBNE LAND ATV Vintermøde 2013 1 Niels Koch Jesper Jensen Jørn K. Pedersen Tove Svendsen Disposition Disposition 1. Baggrund og formål 2. Kildeopsporing og hvordan er undersøgelserne

Læs mere

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER Cand.scient. Ulla Højsholt Miljøstyrelsen, Jord & Affald ATV MØDE JORDFORURENING 2007 SCHÆFFERGÅRDEN 14. Juni 2007 RESUMÉ Gennem jordstyringen kan myndighederne og

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN

INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN Funktionsleder, cand.pharm. Irene Edelgaard Miljøstyrelsen ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET 4.

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Hvem passer på grundvandet i fremtiden?

Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Af Kristen Simonsen, formand for Brovst Vandværk, formand for FVD-Region Nord og næstformand for FVD 32 Min artikel vil omhandle de private vandværkers holdning

Læs mere

HVEM TAGER BESLUTNINGERNE OM FREMTIDENS AFVÆRGELØSNINGER - OG HVILKET BESLUTNINGSGRUNDLAG HAR DE BRUG FOR?

HVEM TAGER BESLUTNINGERNE OM FREMTIDENS AFVÆRGELØSNINGER - OG HVILKET BESLUTNINGSGRUNDLAG HAR DE BRUG FOR? HVEM TAGER BESLUTNINGERNE OM FREMTIDENS AFVÆRGELØSNINGER - OG HVILKET BESLUTNINGSGRUNDLAG HAR DE BRUG FOR? Afdelingsleder Jan Huus Vestergaard Forurenede Grunde, Natur og Miljø Vestsjællands Amt ATV MØDE

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Notat vedr. Tilsyn med tilførsel af jord til KUDSK & DAHL s Råstofgrav efter i jordforureningsloven samt lovliggørelse af ulovlige forhold.

Notat vedr. Tilsyn med tilførsel af jord til KUDSK & DAHL s Råstofgrav efter i jordforureningsloven samt lovliggørelse af ulovlige forhold. Område: Afdeling: Journal nr.: Dato: Udarbejdet af: E mail: Telefon: Regional Udvikling Jordforurening 08/4284 22. november 2010 Jytte Høimark Jytte.hoeimark@regionsyddanmark.dk 76631944 Notat vedr. Tilsyn

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015 university of copenhagen Københavns Universitet Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse Publication date: 2015 Citation for published version (APA): Baaner, L. (2015). Undervisningsnote om jordflytning:

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere