Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012"

Transkript

1 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

2 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Vejen Kommune. Regulativet skal sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord ikke giver anledning til forurening af omgivelserne eller begrænser ressourceanvendelsen. Dette sikres ved at fremme genanvendelsen af jord, så forbruget af de primære råstoffer begrænses mest muligt. 1.2 at fastsætte regler om de kommunale ordninger for jord, som er affald, herunder ordningens omfang og tilrettelæggelse m.v., 1.3 at inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen i Vejen Kommune, jf. Jordforureningslovens 50 a stk. 2 og 3, at fastlægge delområder i Vejen Kommune, hvor jorden med en høj grad af sikkerhed kan henføres til kategori 1 eller 2, jf. jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3 samt angive, hvor der ikke skal foretages analyser inden for det områdeklassificerede område i forbindelse med jordflytning. 1.4 at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder skema til brug herfor. 2. Regulativets gyldigheds- og anvendelsesområde Regulativet omfatter flytning af jord fra ejendomme/modtageanlæg i Vejen Kommune, når jordflytningen er omfattet af krav om anmeldelse og dokumentation, jf. jordflytningsbekendtgørelsens 2. Det vil også sige flytning af lettere forurenet jord fra områder uden for de områdeklassificerede områder. Regulativet fastsætter pligter og rettigheder for bygherrer (anmeldere), transportører og modtagere af overskudsjord. Alle, der flytter overskudsjord i Vejen Kommune, har pligt til at følge regulativets bestemmelser. Vejen Kommune afgør i tvivlstilfælde, om jord skal henregnes til affald og dermed håndteres i overensstemmelse med retningslinjerne i dette regulativ. Den geografiske udbredelse af de områdeklassificerede områder i Vejen Kommune fremgår af det til enhver tid gældende regulativ for jord. Regulativet omfatter ikke jord, som kan klassificeres som farligt affald. 3. Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. En liste over definitioner kan ses i bilag A

3 4. Affaldsproducentens pligter 4.1 Det påhviler affaldsproducenten eller den, der håndterer jord på vegne af affaldsproducenten, at benytte den håndtering, der er nævnt i dette regulativ. 4.2 Det påhviler affaldsproducenten at kildesortere jorden. 4.3 Kildesortering skal foregå i umiddelbar forbindelse med det enkelte gravearbejde, således at der ikke sker sammenblanding af forurenet og uforurenet jord. 4.4 Jord skal som minimum adskilles i fyldjord og intaktjord ved opgravningen. 4.5 I forbindelse med opgravning af overskudsjord må der ikke ske en sammenblanding af jordpartier, som tilhører forskellige forureningsklasser. 4.6 Hvis der under gravearbejdet bliver konstateret en jordforurening, skal den anmeldes til Vejen Kommune. 4.7 Den anmeldepligtige jord skal kategoriseres efter jordflytningsbekendtgørelsens bilag Hvis den forurenede jord ikke kan henføres til kategori 1 eller 2, rettes henvendelse til kommunalbestyrelsen med henblik på anden kategorisering. 4.9 Når overskudsjorden bliver håndteret, må den ikke give anledning til forurening på ejendommen og omgivelserne Hvis der er tvivl om, hvordan jorden skal klassificeres eller sorteres, træffer Vejen Kommune afgørelse herom, jf. affaldsbekendtgørelsens Ved flytning af overskudsjord, der ikke er omfattet af pligten til anmeldelse, skal affaldsproducenten sikre sig, at jorden afleveres til et anlæg, der har tilladelse til at modtage jorden Kildesorteret og klassificeret jord, der hverken skal eller kan genanvendes til byggeanlægsaktivitet, skal føres til et miljøgodkendt anlæg for jordrensning eller deponering. Anlægget foretager den videre håndtering Jord, der ikke er kildesorteret og klassificeret inden jordflytningen, føres til et godkendt karteringsanlæg, der foretager klassificering og videre håndtering Såfremt jorden indeholder andre affaldsfraktioner som f.eks. beton, brokker, tjære, asfalt, tagpap, metal, skærver eller slagger, skal disse sorteres fra og håndteres i henhold til regulativerne for erhvervs- eller husholdningsaffald i Vejen Kommune. Kan disse fraktioner ikke sorteres fra, skal det hele håndteres efter erhvervs- eller husholdningsaffaldsregulativet, medmindre disse fraktioner forekommer i ubetydelige mængder Jord, der indeholder andre affaldsfraktioner, som ikke kan frasorteres, skal deponeres Det er bygherrens/anmelders ansvar, at forurenet overskudsjord bliver bortskaffet efter Vejen Kommunes anvisning Såfremt en borger eller grundejer har frembragt affald, som ikke er omfattet af øvrige bestemmelser i dette regulativ eller anden regulering, skal denne tage kontakt til

4 kommunalbestyrelsen med henblik på konkret anvisning, jf. affaldsbekendtgørelsens 24, stk Affaldstransportørens pligter 5.1 Transport af jord, der er omfattet af regulativet, skal foregå i henhold til gældende regler, så det sikres, at det sker på en miljømæssig forsvarlig måde. Der skal især tages hensyn til jordens aktuelle forureningsindhold og koncentration. Spild og støvgener skal undgås. 5.2 Transportøren skal kontrollere overskudsjorden visuelt, når den bliver afhentet, ligesom modtageren skal kontrollere overskudsjorden visuelt, når den bliver modtaget. 5.3 Transportøren har pligt til inden jorden flyttes til anvist håndtering at sikre sig, at transporten ledsages af en anmeldelse. Transportøren skal på Vejen Kommunes forlangende forevise anmeldelsen af jordflytningen eller anden dokumentation herfor. 6 Modtageanlæg 6.1 Bygherren/anmelderen kan efter anmeldelsen få anvist et modtageanlæg for overskudsjorden. 6.2 Når jorden bliver afleveret til det anviste modtageanlæg, skal anmeldelsesskemaet afleveres sammen med første læs jord. 6.3 Overskudsjord, der ikke er omfattet af pligten til anmeldelse, skal afleveres til et anlæg, der har tilladelse til at modtage overskudsjorden. 6.4 Vejen Kommune afgør i tvivltilfælde hvilket modtageanlæg, der må benyttes. 7. Skema til brug ved anmeldelse af flytning af jord Jord, der er omfattet af dette regulativ, skal anmeldes til Vejen kommune, i overensstemmelse med jordflytningsbekendtgørelsen, inden den flyttes bort fra den ejendom, hvor den er opgravet,. I Vejen Kommune skal der ske anmeldelse ved flytning af jord, der opgraves på: - Kortlagte ejendomme eller kortlagte dele af ejendomme - Ejendomme, som er uafklarede i forhold til kortlægningen - Områdeklassificerede ejendomme - Ejendomme, der er konstateret lettere forurenet udenfor områdeklassificeringen - Offentligt vejareal - Godkendte modtageanlæg for jord Derudover skal flytning af lettere forurenet og forurenet jord altid anmeldes. Anmeldelsen skal ske samtidigt med en eventuel ansøgning om byggetilladelse, dog senest 4 uger før arbejdet bliver sat i gang. Anmelder af jordflytning skal give alle oplysninger om overskudsjorden, der kan sikre en miljømæssig forsvarlig anvisning til Vejen Kommune, herunder f.eks. at få udtaget og analyseret prøver af jorden. Anmelderen skal selv afholde omkostningerne hertil.

5 Anmeldelse af jordflytning i Vejen Kommune skal ske enten via eller ved at udfylde et anmeldeskema, jf. bilag B, som også findes på Vejen Kommunes hjemmeside Jordflytningen betragtes som anmeldt, når Vejen Kommune har modtaget et anmeldeskema, der er fyldestgørende udfyldt og vedlagt den nødvendige dokumentation, jf. jordflytningsbekendtgørelsens 4. Anmeldeskema og link til JordWeb til brug ved anmeldelse af jordflytning kan findes på Vejen Kommunes hjemmeside Anmeldeskema findes i bilag B. 8. Flytning af jord For alle anmeldepligtige jordflytninger gælder, medmindre der er tale om straks-flytninger, at der er en lovbestemt sagsbehandlingstid på højst 4 uger. Hvis Vejen Kommune anmoder om supplerende oplysninger indenfor 4-ugers fristen, må flytningen derefter tidligst iværksættes 2 uger efter, at kommunen har modtaget de supplerende oplysninger. Flytning af anmeldepligtig jord til råstofgrav skal altid godkendes/anvises af Vejen Kommune. På Vejen Kommunes hjemmeside er der orienterende lister over godkendte modtageanlæg og råstofgrave i kommunen. 8.1 Flytning af jord fra kortlagte arealer Flytning af jord fra kortlagte arealer eller ejendomme, der er uafklarede i forhold til kortlægning, skal altid godkendes/anvises af Vejen Kommune. Dette gælder også for jordpartier under 1m 3. Hvis Vejen Kommune på forhånd har godkendt en jordhåndteringsplan, må jorden dog flyttes til et godkendt modtageanlæg umiddelbart efter, at Vejen Kommune har modtaget anmeldeskemaet vedlagt den nødvendige dokumentation. 8.2 Flytning af jord til godkendte modtageanlæg Hvis jorden flyttes til et godkendt modtageanlæg, der har godkendelse til at modtage jord med det forureningsindhold, der fremgår af anmeldelsen, må jorden flyttes umiddelbart efter, at Vejen Kommune har modtaget fyldestgørende udfyldt anmeldeskema vedlagt den nødvendige dokumentation. Hvis jorden flyttes til andre lokaliteter end godkendte modtageanlæg, skal jordflytningen altid godkendes/anvises af Vejen Kommune. 8.3 Flytning af jord fra områdeklassificerede områder og lettere forurenede områder udenfor områdeklassificeringen Jorden må umiddelbart flyttes til et godkendt modtageanlæg når: - anlægget har godkendelse til at modtage jord med det forureningsindhold, der fremgår af anmeldelsen - anmelder har sikret sig, at modtageanlægget vil modtage jorden og vil overtage analyseforpligtelsen - Vejen Kommune har modtaget et fyldestgørende udfyldt anmeldeskema. Hvis den samlede jordflytning udgør mindre end 1 m 3, kan jorden afleveres uden anmeldelse på et dertil godkendt modtageanlæg, f.eks. de kommunale genbrugspladser. Der er ikke analysepligt for jordpartier på under 1 m 3, der afleveres på godkendt modtageanlæg. Jorden kan frit anvendes, hvis analyser viser at jorden er uforurenet, jf Jordflytning skal altid anmeldes/godkendes af Vejen Kommune.

6 8.4 Flytning af jord fra offentlige vejarealer Der skal indsendes fyldestgørende udfyldt anmeldeskema vedlagt den nødvendige dokumentation til Vejen Kommune, som skal godkende/anvise jordens placering. Hvis jorden genanvendes i andre vejprojekter inden for samme vejbestyrelse i Vejen Kommune, skal der ikke ske anmeldelse. 8.5 Flytning af jord i forbindelse med akutte forureninger Jorden kan opgraves og flyttes straks til en midlertidig placering i en miljøcontainer eller tilsvarende midlertidig placering med afskærmning fra omgivelserne i den kommune, hvor jorden er opgravet f. jordflytningsbekendtgørelsens 7. Opgravning, flytning til den midlertidige placering samt den videre flytning skal anmeldes til Vejen Kommune senest 3 hverdage efter flytningen til den midlertidige placering. 8.6 Flere flytninger af jord fra flere lokaliteter til samme bestemmelsessted Ved jordflytning i forbindelse med f.eks. ledningsarbejder eller fra godkendte modtageanlæg, kan der for hver forureningskategori anmeldes flere forventede jordflytninger til ét bestemmelsessted, samlet inden for en periode på højst ét år, jf. jordflytningsbekendtgørelsen Terrænregulering For jord der frit kan genanvendes som jord, skal man være opmærksom på, at jordmodtager kan være forpligtet til at søge godkendelse ved modtageradressatens hjemkommune af den deraf følgende terrænregulering. Jord, der frit kan anvendes er jord fra landzone, areal der ikke er kortlagt, ikke indgår i kortlægningen, ikke er områdeklassificeret, ikke lettere forurenet, ikke fra vejarealer og ikke fra modtageanlæg. Derudover jord, der efter godkendte analyser og jordflytningsanmeldelse, er godkendt til genanvendelse. 9. Genanvendelse af jord For at begrænse brugen af primære råstoffer skal overskudsjord i videst muligt omfang genanvendes i andre projekter i stedet for at blive deponeret. Dette skal dog ske under overholdelse af gældende lovgivning. Jord, som ikke indeholder andre forureningskomponenter end angivet i genanvendelsesbekendtgørelsens bilag 4, kan genanvendes i overensstemmelse med reglerne i restproduktbekendtgørelsen. Genanvendelse af jord, der indeholder andre forureningskomponenter end angivet i genanvendelsesbekendtgørelsens bilag 4 eller, som overskrider grænseværdierne i dette bilag, kræver en tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 19 eller en godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Hvis jord ønskes genanvendt, er det et afgørende kriterium, at der er tale om genanvendelse og ikke deponering samt, at der er defineret et formål for anvendelsen af jorden. Dette betyder, at der skal foreligge et konkret projekt, hvor der er behov for de jordmængder, der ønskes genanvendt.

7 10 Generelle bestemmelser 10.1 Vejen Kommune administrerer regulativet og fører tilsyn med, at jorden håndteres og opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning og dette regulativs bestemmelser (jf. miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven) I tilfælde af akut uheld ved håndtering eller behandling af jord, ring 112. Ved en akut forurening forstås f.eks. spild eller udledning af olie eller kemikalier på jorden eller til søer og vandløb I tilfælde af uheld ved håndtering eller behandling af jord skal Vejen Kommune straks underrettes af skadevolder (affaldsproducent, entreprenør, transportør eller modtager). Oplysninger vedrørende uheldet, herunder oplysninger om forureningens omfang og karakter skal fremsendes til Vejen Kommune Vejen Kommune anviser en mulighed for bortskaffelse af forurenet overskudsjord Ved væsentlige ændringer i jordens mængde, sammensætning eller egenskaber, skal Vejen Kommune straks underrettes herom med henblik på eventuel fornyet kategorisering eller anvisning, (jf. affaldsbekendtgørelsen og jordflytningsbekendtgørelsen) Afregning for jordtransport og aflevering og behandling af overskudsjord til modtageanlæg er et mellemværende mellem bygherre, transportør og modtageanlæg. 11 Registrering og indberetning af affald 11.1 Virksomheder, der erhvervsmæssigt håndterer jord, der er omfattet af regulativet, skal lade sig registrere hos Miljøcenter Roskilde i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens kapitel Virksomhederne skal hvert år senest den 31. januar indberette til Miljøcenter Roskilde om jordmængder, forureningstyper mm. I overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens kapitel Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udøver affaldsproducerende aktiviteter, skal lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af affaldsgebyr m.v. 12. Gebyr 12.1 Vejen Kommune opkræver et gebyr til dækning af kommunens udgifter til administration, håndtering og bortskaffelse af overskudsjord. Gebyret opkræves jf. miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen samt jordflytningsbekendtgørelsen Kommunalbestyrelsen fastsætter hvordan gebyret opkræves, samt vedtager én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Vejen Kommunes hjemmeside, (jf. affaldsbekendtgørelsen).

8 13. Tilsyn Vejen Kommune fører tilsyn med, at overskudsjorden håndteres i overensstemmelse med lovgivningen og bestemmelserne i dette regulativ. Konstateres forhold, som er i modstrid med dette regulativs bestemmelser, kan Vejen Kommune meddele påbud om, at forholdene bringes i overensstemmelse med reglerne inden for en nærmere angivet frist. 14. Områdeklassificering, undtagelse/inddragelse af områder 14.1 De samlede områder, der er omfattet af det områdeklassificerede område (jf. Jordforureningsloven) i Vejen kommune, fremgår af bilag C til dette regulativ og på kommunens hjemmeside Af bilag D til dette regulativ fremgår desuden hvilke områder i byzone, der er undtaget fra områdeklassificeringen, henholdsvis hvilke områder, der er inddraget i områdeklassificeringen, (jf. jordforureningsloven). 15. Analysefrie områder indenfor det områdeklassificerede område Jord, der flyttes fra delområder, der af Vejen Kommune er kategoriseret i kategori 1 henholdsvis kategori 2, er undtaget fra dokumentationskravet i 10 i jordflytningsbekendtgørelsen. Hvis jord, som kommunen har kategoriseret i kategori 2, ønskes nedkategoriseret til kategori 1, skal jordflytningen dokumenteres med det antal analyser, der fremgår af jordflytningsbekendtgørelsen. Vejen Kommune har endnu ikke fortaget kategorisering af sådanne områder. 16. Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til: - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven), 45, stk. 2. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven), 50. Lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om forurenet jord. - Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen), 19, stk. 2 i. Bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen), 15. Bekendtgørelse nr af 12. december Bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord. Bekendtgørelse nr. 554 af 19. maj 2010.

9 - Bekendtgørelse om sortering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald (bygge- og anlægsaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse nr. 20 af 11. januar Bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald (restproduktbekendtgørelsen). Bekendtgørelse nr af 21. december Regulativet administreres efter den til enhver tid gældende lovgivning. 17. Klage Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsen 101 og jordflytningsbekendtgørelsen 18. Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelseslovens 69, stk. 1, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens 69, stk. 3. Tilsvarende efter jordforureningsloven 67, stk. 1 og stk. 3. Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven kan, medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. miljøbeskyttelsesloven 91 og jordforureningsloven 77. Efter 47, stk. 1, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. 48 a i den kommunale styrelseslov. 18. Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes med bøde, jf. affaldsbekendtgørelsen 102. Straffen kan (jf. affaldsbekendtgørelsen og jordflytningsbekendtgørelsen), stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: - voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller - opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder besparelser Selskaber m.v. (juridiske personer) kan (jf. affaldsbekendtgørelsen og jordflytningsbekendtgørelsen), pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5, jf. affaldsbekendtgørelsen 102 og jordflytningsbekendtgørelsen Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik og Miljø til løbende at foretage tekniske justeringer af regulativet, herunder at ændre bilag til regulativet (f.eks. Områdeklassificering) på kommunalbestyrelsens vegne.

10 Kommunalbestyrelsen har bemyndiget administrationen til at træffe afgørelser i henhold til regulativet. 20. Ikrafttrædelse Regulativet træder i kraft 8. februar Ved regulativets ikrafttræden ophæves samtidigt Regulativ for jordflytning i Vejen Kommune af 26. maj Regulativet er vedtaget af Vejen Byråd den 7. februar 2012 Egon Fræhr Borgmester Ole Slot kommunaldirektør Bilagsoversigt Bilag A: Definitioner Bilag B: Anmeldeskema til jordflytning Bilag C: Oversigt over de samlede områder der er områdeklassificerede Bilag D: Områder i byzone der er hhv. undtaget og inddraget i områdeklassificeringen.

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015 JORDREGULATIV Horsens Kommune Gældende fra 26. marts 2015 Indholdsfortegnelse regulativ 1. Formål 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde 3. Definitioner 4. Affaldsproducentens pligter 5. Affaldstransportørens

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Generel del... 2 1 Formål... 2 1.1 Affaldshåndtering... 2 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 2 2 Lovgrundlag...

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Gældende fra 1. maj 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Gebyrer...3 4 Klage m.v...3 5 Overtrædelse og straf...4 6 Ikrafttrædelse...4 AFFALDSORDNING FOR JORD FRA HUSHOLDNINGER...5

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

1 of 10. Regulativ for jordstyring

1 of 10. Regulativ for jordstyring 1 of 10 Regulativ for jordstyring Marts 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag 2 3. Definitioner 2 4. Gyldigheds- og anvendelsesområde 2 5. Anmeldelse af jordflytninger 2 5.1 Anmeldelse

Læs mere

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Jordregulativ for Hillerød Kommune

Jordregulativ for Hillerød Kommune Jordregulativ for Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 formål, lovgrundlag m.v. 1.1 Formål 1.2 Lovgrundlag 1.3 Definitioner 1.4 Gyldigheds- og anvendelsesområde Kapitel 2 - affaldshåndtering

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Regulativ for jord - Jordhåndtering - Områdeklassificering - Skema til anmeldelse af jordflytning Gældende fra den 5. april 2012 REGULATIV FOR JORD 1 Formål 1.1 Jordhåndtering Formålet med dette regulativ

Læs mere

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13 REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune December 2011 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Regulativ for jordflytning

Regulativ for jordflytning Regulativ for jordflytning Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag 2 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 2 4. Anmeldelse af jordflytninger 2 4.1 Anmeldelse af jord 3 4.2 4.3 Iværksættelse

Læs mere

Regulativ for jord. Læs om: Regler for jord, som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord. Oktober

Regulativ for jord. Læs om: Regler for jord, som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord. Oktober Regulativ for jord Læs om: Regler for jord, som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Oktober 2016 1 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende FORSLAG Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1. Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering

Læs mere

Mariagerfjord Kommune. Jordregulativ

Mariagerfjord Kommune. Jordregulativ Mariagerfjord Kommune Jordregulativ Indholdsfortegnelse JORDREGULATIV FOR MARIAGERFJORD KOMMUNE... 1 1 FORMÅL... 1 1.1 Affaldshåndtering... 1 1.2 Områdeklassificering og jordflytning... 1 2 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune

Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Anmeldelser af jordflytninger/anmeldepligt 5. Ikrafttrædelse Bilag A:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 8. Anmeldepligtige ejendomme udenfor områdeklassificeringen

Indholdsfortegnelse. 8. Anmeldepligtige ejendomme udenfor områdeklassificeringen Regulativ for jordflytning og områdeklassificering. Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formål 3. Lovgrundlag 4. Gyldigheds- og anvendelsesområde 5. Jordflytninger 6. Områdeklassificering

Læs mere

Jordregulativ Lolland Kommune

Jordregulativ Lolland Kommune Jordregulativ Lolland Kommune Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767, tmm@lolland.dk, www.lolland.dk 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette

Læs mere

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Københavns Kommune Teknik- og miljøforvaltningen Center for Miljø 2008 ARBEJDER DU MED JORD Forord Læsevejledning Graver du i jord Anmelder du jord Kører du

Læs mere

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Afdeling: Byg og Miljø Dato: MÅNED ÅÅÅÅ TEKNIK OG MILJØ Regulativ for områdeklassificering og jordstyring i Norddjurs Kommune Ændringer skrevet med rødt. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89

Læs mere

Regulativ for jord, som er affald

Regulativ for jord, som er affald Regulativ for jord, som er affald Indhold 1 Formål... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Anvendelsesområde... 4 5 Pligter

Læs mere

Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning Ringkøbing-Skjern Kommune Land, og Kultur Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Udfyldes af kommunen Dato Sagsidentifikation - KLE 09.08.15P19 5 708410 032288 Anmeldelse af jordflytning Løbenummer Løbenummer

Læs mere

Vejledning om jordregulativ

Vejledning om jordregulativ Vejledning om jordregulativ Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2011 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING 7 SUMMARY 9 1 REGULATIV FOR JORD 11 1.1 BAGGRUND 11 1.2 DEN RETLIGE RAMME HJEMMELSGRUNDLAGET 12 1.2.1

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Regulativ for jord

Bornholms Regionskommune. Regulativ for jord Regulativ for jord Gældende pr. 1. januar 2011 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Læs mere

Regulativ om jord, som er affald

Regulativ om jord, som er affald Regulativ om jord, som er affald 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Helsingør Kommune. Regulativ for jordstyring. inklusive områdeklassificering. Januar 2008 Opdateret juni 2013

Helsingør Kommune. Regulativ for jordstyring. inklusive områdeklassificering. Januar 2008 Opdateret juni 2013 Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013 Helsingør Kommune Regulativ for jordstyring inklusive områdeklassificering Januar 2008 Opdateret juni 2013 Udarbejdet af: Helsingør Kommune Center

Læs mere

Regulativ for jordstyring og områdeklassificering

Regulativ for jordstyring og områdeklassificering Regulativ for jordstyring og områdeklassificering Faxe Kommune Natur & Miljø 2013 1/28 Udarbejdet af: Faxe Kommune Natur & Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Telefon: 5620 3000 www.faxekommune.dk Forord

Læs mere

Regulativ om jord Glostrup Kommune. Regulativ om jord. Glostrup Kommune

Regulativ om jord Glostrup Kommune. Regulativ om jord. Glostrup Kommune Regulativ om jord Glostrup Kommune Center for Miljø og Teknik Marts 2012 Indholdsfortegnelse Generel del 3 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 4 4 Anvendelsesområde 4 5 Gebyr 4 6 Klage m.v. 4 7 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

Udgivelsesår 2014. Politisk godkendt. Udgiver. Sønderborg Kommune Vand & Jord Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg

Udgivelsesår 2014. Politisk godkendt. Udgiver. Sønderborg Kommune Vand & Jord Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Jordregulativ Resume Dette regulativ fastsætter reglerne for, hvordan borgere, grundejere samt virksomheder i hele Sønderborg Kommune skal håndtere jord, som er affald. Reglerne er lavet med henblik på

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering

REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering Teknik & Miljø, september 2009 Udarbejdet af: Faxe Kommune Teknik & Miljø Frederiksvej 9 4690 Haslev Telefon: 5620 3000 www.faxekommune.dk

Læs mere

Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune

Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune Maj? 2010 Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 2. Lovgrundlag 1 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 1 4. Anmeldelse af jordflytninger 1

Læs mere

Regulativ for jordstyring og områdeklassificering

Regulativ for jordstyring og områdeklassificering Regulativ for jordstyring og områdeklassificering Faxe Kommune Center for Teknik & Miljø 2013 1/28 Udarbejdet af: Faxe Kommune Center for Teknik & Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Telefon: 5620 3000 www.faxekommune.dk

Læs mere

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER Cand.scient. Ulla Højsholt Miljøstyrelsen, Jord & Affald ATV MØDE JORDFORURENING 2007 SCHÆFFERGÅRDEN 14. Juni 2007 RESUMÉ Gennem jordstyringen kan myndighederne og

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015 university of copenhagen Københavns Universitet Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse Publication date: 2015 Citation for published version (APA): Baaner, L. (2015). Undervisningsnote om jordflytning:

Læs mere

Lejre Kommunes samling af regulativer vedrørende anmeldelse af jordflytning (jordflytningsregulativet)

Lejre Kommunes samling af regulativer vedrørende anmeldelse af jordflytning (jordflytningsregulativet) Lejre Kommunes samling af regulativer vedrørende anmeldelse af jordflytning (jordflytningsregulativet) 0. Indledning Dette regulativ er en samling af bestemmelser fastsat i medfør af lov om forurenet jord

Læs mere

INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN

INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN Funktionsleder, cand.pharm. Irene Edelgaard Miljøstyrelsen ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET 4.

Læs mere

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Sags nr. 81346 Dokument nr. 1815136 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4.

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 01.01.2011 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 01.01.2011 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Forslag til Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Dato: 12. november 2007 J.nr.: (IKO)

Dato: 12. november 2007 J.nr.: (IKO) NOTAT Dato: 12. november 2007 J.nr.: 029799-421201 (IKO) Miljøkontrollen Ressourcebehov pr. 1. januar 2008 som følge af ny bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune 1. Formål Regulativets formål er, at sikre at styring af forurenet jord i Nordfyns Kommune sker efter gældende regler. Samt at definere og udpege områder, hvor

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-783-00006 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1346 af 21/12/2011 BEK nr 874

Læs mere

Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder skema til brug herfor.

Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder skema til brug herfor. REGULATIV FOR JORD Generel del 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Tårnby

Læs mere

Regulativ om jord Helsingør Kommune 2011. Regulativ for jord. Helsingør Kommune

Regulativ om jord Helsingør Kommune 2011. Regulativ for jord. Helsingør Kommune Regulativ for jord Helsingør Kommune Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse Generel del 3 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 4 4 Anvendelsesområde 8 Husholdninger 8 5 Pligter og rettigheder 8 6

Læs mere

Lovbekendtgørelse om forurenet jord nr. 282 af 22. marts 2007.

Lovbekendtgørelse om forurenet jord nr. 282 af 22. marts 2007. Regulativ for Jordstyring I Halsnæs Kommune Januar 2008 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Anmeldelser af jordflytninger/anmeldepligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

REGULATIV FOR JORD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR JORD Ballerup Kommune REGULATIV FOR JORD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse REGULATIV FOR JORD... 1 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag... 3 4. Definitioner...

Læs mere

Regulativ for jordstyring. af 28. juni Holstebro Kommune

Regulativ for jordstyring. af 28. juni Holstebro Kommune af 28. juni 2008 Holstebro Kommune Indholdsfortegnelse... 1 af 28. juni 2008... 1 Holstebro Kommune... 1 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde... 3 4 Anmeldelse af jordflytninger...

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse

Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse Miljøstyrelsen Den. 8. oktober 2007 Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse 1. Indledning 1.1. Formål Orienteringen har til formål at hjælpe kommunerne med at tilrettelægge og håndhæve

Læs mere

Jordflytning. 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering,

Jordflytning. 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering, Jordflytning flytning Jordflytning 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering, som medførte en udvidelse af anmeldepligten ved

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Gældende fra d. 1. januar 2012

REGULATIV FOR JORD. Gældende fra d. 1. januar 2012 Gældende fra d. 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde... 3 Lovgrundlag... 4 Definitioner... 4 Arealer omfattet af områdeklassificeringen... 4 Affaldsproducentens

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

2. Jorden, der kan mellemdeponeres, må ikke ved lugt eller visuelt være forurenet.

2. Jorden, der kan mellemdeponeres, må ikke ved lugt eller visuelt være forurenet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse By og Havn I/S Nordre Toldbod 7 1013 København 31-03-2014 Sagsnr. 2014-0064211 Dokumentnr. 2014-0064211-1 IKO/JAN Tilladelse

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE JORDREGULATIV. KMS, målebordsblade år KMS, tidssvarende kort

ALLERØD KOMMUNE JORDREGULATIV. KMS, målebordsblade år KMS, tidssvarende kort ALLERØD KOMMUNE JORDREGULATIV KMS, målebordsblade år 1928-1940 KMS, tidssvarende kort Gældende fra den 27. januar 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 formål, lovgrundlag m.v. 1.1 Formål 3 1.1.1 Affaldshåndtering

Læs mere

NOTAT Dato

NOTAT Dato NOTAT Dato 10.04.2008 Regulativ om jordstyring i Nordfyns Kommune Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Ny lovgivning Den 1. januar 2008 trådte 50 a i Jordforureningsloven i kraft, hvorefter

Læs mere

Regulativ for jord for Gentofte Kommune

Regulativ for jord for Gentofte Kommune Regulativ for jord for Gentofte Kommune 2 Formål 1 Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 19, stk. 2 i affaldsbekendtgørelsen, hvoraf det fremgår, at Gentofte Kommune skal vedtage et selvstændigt

Læs mere

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Det skal anmeldes til Frederikssund Kommune, hvis der genanvendes bygge- og anlægsaffald som erstatning for

Læs mere

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner NOTAT 12. november 2007 Journal nr. 029799-421201 Bilag 1: Baggrundsnotat om områdeklassificering af lettere forurenede arealer, udpegning af analysefri zoner og anmeldelse og dokumentation i forbindelse

Læs mere

HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR?

HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR? HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR? Cand.scient. Morten Kjærgaard GEO ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE OKTOBER 2014 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning (herunder at udarbejde skema til brug herfor).

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning (herunder at udarbejde skema til brug herfor). Herlev Kommune Jordflytningsregulativ 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Herlev Kommune

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Generel dispensation efter jordforureningslovens 52 vedrørende tilførsel af uforurenet jord til Kallerup Grusgrav

Generel dispensation efter jordforureningslovens 52 vedrørende tilførsel af uforurenet jord til Kallerup Grusgrav Henrik Thomsen Beerstedvej 7-9 7752 Snedsted henrikbthomsen@hotmail.com Generel dispensation efter jordforureningslovens 52 vedrørende tilførsel af uforurenet jord til Kallerup Grusgrav Region Nordjylland,

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Natur & Miljø. Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter

Natur & Miljø. Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter Natur & Miljø Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter

Læs mere