NEWSLETTER FEBRUAR 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEWSLETTER FEBRUAR 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET"

Transkript

1 NEWSLETTER FEBRUAR 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag FEBRUAR 2012.indd 7 07/02/

2 Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET et uroligt år 1 Markedet for førsteklasses ejendomme er stabilt, mens sekundære ejendomme har været under pres 1 Totalafkastet ved ejendomsinvesteringer var 5,2% i Ejendomsinvesteringer leverer et konkurrencedygtigt risikojusteret afkast 3 Udenlandske investorer står i dag for omkring 50% af ejendomsinvesteringerne i Danmark 4 I forhold til mange andre markeder er finansieringsmulighederne for danske ejendomme ganske gode 5 Der ses en overvægt af core og value-added investeringer, men også enkelte opportunistiske 6 Inden for boligsegmentet forventes udviklingsaktiviteten at være stigende 6 Risiko for strukturel tomgang i perifere områder 6 UDLEJNINGSMARKEDET 7 Beskæftigelsen og kontorledigheden er stabil 7 Efterspørgslen efter grønne kontorer stigende 8 EJENDOMSMARKEDET OG EN BETALINGSRING 9 Betalingsringens betydning for lokaliseringspræferencer 9 En betalingsring er en skat, som hæmmer mobiliteten 9 Betydningen af betalingsringen for butikker, restauranter m.v. afhænger af prispolitikken 10 DE INTERNATIONALE EJENDOMSMARKEDER 10 Nettoabsorptionen af kontorer i USA har været positiv de seneste syv kvartaler 10 Kontorlejepriserne stiger 11 Transaktionsvolumen stiger igen 12 Nettostartafkastkravene i USA har stabiliseret sig efter meget betydelige udsving under finanskrisen 12 De fortsat relativt dårlige finansieringsmuligheder begrænser investeringsaktiviteten 13 MARKEDSBAROMETER KØBENHAVN, AARHUS, TREKANTOMRÅDET Citat kun mod kildeangivelse Sadolin & Albæk A/S Palægade 2-4, DK-1261 København K, Tel: Fax: Store Torv 7, 2, DK-8000 Aarhus C, Tel: Fax: Web: In alliance with Jones Lang LaSalle

3 EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET et uroligt år 2011 var præget af meget stor usikkerhed på de finansielle markeder. Aktiemarkederne oplevede betydelige fald, især i de tidlige efterårsmåneder. I Danmark og Tyskland faldt de lange renter markant, mens renterne i en række sydeuropæiske lande steg kraftigt som følge af et meget betydeligt fokus på risikoen for, at disse lande grundet stor statsgæld, underskud på de offentlige finanser samt en meget svag økonomisk udvikling ikke ville kunne honorere deres forpligtelser. I takt med den øgede usikkerhed faldt væksten i den danske økonomi, i høj grad som følge af et faldende indenlandsk forbrug. Også ejendomsmarkedet blev ramt. Faldende økonomisk vækst medfører alt andet lige stigende tomgang og faldende lejepriser. Det betyder, at investorerne alt andet lige vil forlange et stigende startafkast for at kompensere for den større risiko. Sadolin & Albæks prisindeks (indeks 100 = 3. kvartal 1984) Nominelle værdier Deflaterede værdier Kilde: Sadolin & Albæk Markedet for førsteklasses ejendomme er stabilt, mens sekundære ejendomme har været under pres Sadolin & Albæks indeks for prisudviklingen på markedet for erhvervsejendomme i Storkøbenhavn viste således for 2011 et gennemsnitsfald i priserne for erhvervs- og investeringsejendomme på 1,1%. For førsteklasses, fuldt udlejede ejendomme, har priserne ligget stabile, hvorimod ejendomme af mere sekundær kvalitet og beliggenhed er faldet i pris. For sådanne ejendomme, hvor udlejningssikkerheden er ringere, er priserne således blevet negativt påvirket af den faldende risikovilje blandt investorerne, hvilken igen er forårsaget af uroen på de finansielle markeder og usikkerheden omkring den økonomiske udvikling. In alliance with Jones Lang LaSalle 1

4 Totalafkastet ved ejendomsinvesteringer var 5,2% i 2011 Med et gennemsnitlig direkte afkast på erhvervs- og investeringsejendomme i 2011 på 6,3%, var totalafkastet af ejendomsinvesteringer således 5,2% i 2011, næsten samme niveau som i Afkast ved ejendomsinvesteringer i Storkøbenhavn 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Totalafkast Direkte afkast Værdiudvikling Kilde: Sadolin & Albæk Det direkte afkast ved ejendomsinvesteringer, beregnet som den gennemsnitlige nettodriftsindtægt, som ejendomsinvesteringer i et givent år genererer, i procent af primoværdien, er siden 2007 steget hvert eneste år. Gennemsnitligt direkte afkast ved ejendomsinvesteringer i Storkøbenhavn 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% Kilde: Sadolin & Albæk Udviklingen i startafkast og priser i løbet af 2011 bekræfter endnu engang, at faldende renter ikke medfører stigende ejendomspriser, og at en stigning i renten heller ikke vil betyde, at priserne for erhvervs- og investeringsejendomme falder. En bekymring for, om en 2 In alliance with Jones Lang LaSalle

5 kommende rentestigning vil betyde et yderligere nedadgående pres på ejendomspriserne, forekommer således ikke at være rationelt begrundet. Det skal dog nævnes, at en rentestigning til gengæld kan betyde et større udbud af investeringsejendomme, hvor ejer ikke kan bære den øgede likviditetsbyrde. Inden for de seneste mere end 5 år, hvor renten er faldet meget betydeligt, har investorernes krav til nettostartafkastet på førsteklasses investeringsejendomme inden for kontorsegmentet i København ( prime yield ) således ligget overordentligt stabilt. Prime yield og obligationsrenten 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K Nettostartafkast, førsteklasses investeringsejendomme 10-årig statsobligation Kilde: Sadolin & Albæk Ejendomsinvesteringer leverer et konkurrencedygtigt risikojusteret afkast I 2011 var aktieafkastene på de fleste markeder negative, i Danmark negativt med knap 15%. Til gengæld var afkastene på obligationsmarkedet som følge af rentefaldet stærkt positive, for 7 til 10-årige obligationer over 13%. Afkast og risiko på aktier, obligationer og fast ejendom Afkast Afkast Risiko MSCI Danmark, Totalafkastindeks -13,1% 12,2% 26,6% Nordea Benchmark, 7 til 10-årig obligation 13,6% 9,1% 9,2% Erhvervsejendomme, Storkøbenhavn 5,2% 8,6% 8,3% Kilder: MSCI Barra, Nordea og Sadolin & Albæk Som det fremgår af ovenstående tabel, har aktier over den 21-årige periode siden 1990 genereret et betydeligt højere afkast end obligationer og fast ejendom til gengæld med en væsentligt højere risiko, målt som standardafvigelsen. Obligationer har i denne periode hvor vi har oplevet et markant rentefald genereret et lidt højere afkast end fast ejendom, til gengæld med en noget højere risiko. In alliance with Jones Lang LaSalle 3

6 For perioden har afkastet på fast ejendom til gengæld været højere end afkastene på aktie- og obligationsmarkederne. Totalafkast på aktier, obligationer og fast ejendom (indeks 100 = 2000) MSCI Danmark Totalafkastindeks Nordea Benchmark 7-10-årig obligation Erhvervsejendomme, Storkøbenhavn Kilder: MSCI Barra, Nordea og Sadolin & Albæk Ovenstående figur viser, at DKK 100 investeret i ejendomsmarkedet forudsat geninvestering af det løbende afkast i 2011 ville være blevet til DKK 260, mens DKK 100 i obligations- og aktiemarkederne var blevet til henholdsvis DKK 210 og DKK 180. Det skal dog præciseres, at der i denne analyseperiode har været to store tilbagefald på aktiemarkedet, nemlig efter IT-boblen og finanskrisen, mens der i perioden kun har været et enkelt stort tilbagefald på ejendomsmarkedet. Udenlandske investorer står i dag for omkring 50% af ejendomsinvesteringerne i Danmark Det danske ejendomsmarked oplever i disse år både en (tiltrængt) professionalisering og en betydelig internationalisering. Gældskrisen i Sydeuropa og usikkerheden omkring euroen har betydet, at de skandinaviske lande i stigende grad anses for investeringsmæssigt at være safe havens, et forhold, som også understreges af, at de skandinaviske lande, herunder Danmark, er blandt de efterhånden få nationer, der fortsat har en såkaldt Triple-A rating. Det er ikke længe siden, at internationale investorer forudsatte, at de ved investeringer i Danmark skulle have et højere afkast som følge af valutakursrisikoen, fordi Danmark ikke er medlem af Eurozonen. I dag er investorerne næsten parate til at acceptere et lavere afkast, fordi investeringer i Danmark ikke er forbundet med den risiko, som anses for værende forbundet med den fælleseuropæiske valuta. 4 In alliance with Jones Lang LaSalle

7 I 2011 tegnede udenlandske investorer sig for omkring 50% af investeringsaktiviteten, en langt højere andel end tidligere. Købers nationalitet, investeringer i danske ejendomme, DKK 40 mio.+, % 57% Dansk investor Udenlandsk investor Kilde: Sadolin & Albæk For investeringer i enkeltejendomme eller porteføljer over DKK 1 mia. stod udenlandske investorer i 2011 for ikke mindre end 80% af transaktionerne og 75% af det samlede investeringsvolumen. De udenlandske investorer, som er aktive i Danmark, er både institutionelle investorer, som køber de mest sikre ejendomme, ejendomsselskaber og ejendomsfonde, som køber ejendomme med en noget højere risikoprofil, og endelig også opportunistiske investorer og de kommer ikke alene fra de nordiske lande, Tyskland, England og USA, men også fra lande i Mellem- og Fjernøsten. I forhold til mange andre markeder er finansieringsmulighederne for danske ejendomme ganske gode Ud over at det danske ejendomsmarked af udenlandske investorer regnes for et stabilt og relativt sikkert marked, tiltrækkes investorerne tillige af det forhold, at finansieringsmulighederne i Danmark ofte er væsentligt bedre end de muligheder, som tilbydes i de fleste andre markeder. For mange danske investorer, som har været vant til at arbejde med en meget lav egenkapitalandel, forekommer det aktuelt at være særdeles vanskeligt at finansiere ejendomsinvesteringer. Og det må erkendes, at banksystemet fortsat er ganske tilbageholdende med finansiering af ejendomme, ligesom marginalerne er høje. Men i forhold til de låneudmålinger og ikke mindst de rentemarginaler, som registreres i de fleste andre internationale markeder, er det danske realkreditsystem fortsat særdeles konkurrencedygtigt. I årene efter finanskrisen, hvor mange landes finansinstitutioner har været overordentligt hårdt ramt, har det danske realkreditsystem således endnu engang vist sig at være særdeles velfungerende og robust. In alliance with Jones Lang LaSalle 5

8 Der ses en overvægt af core og valueadded investeringer, men også enkelte opportunistiske Typefordeling af danske ejendomsinvesteringer, DKK 40 mio.+, % 28% Core 29% Core+ Value-added Opportunistic Kilde: Sadolin & Albæk 36% Som det fremgår af ovenstående figur, kan over 60% af ejendomsinvesteringerne i Danmark, målt efter volumen, betegnes som core eller core+, dvs. relativt passive og sikre investeringer. Imidlertid foretages nogle af disse med en ganske aggressiv lånefinansiering, hvorfor de har en mere opportunistisk karakter end de traditionelle core og core+ investeringer. Det er dog værd at notere, at value-added investeringer, hvor en større del af totalafkastet forudsættes at blive genereret af værdistigninger forbundet med et aktivt administrations- og udviklingsarbejde, andrager en ganske stor del af de samlede investeringer, mens antallet af helt opportunistiske ( opportunistic ) investeringer, herunder specielt development-aktiviteter, fortsat er begrænset. Inden for boligsegmentet forventes udviklingsaktiviteten at være stigende Det er kun få år siden, at der var en udbredt frygt for, at der i det storkøbenhavnske område blev bygget flere boliger, end efterspørgslen kunne bære. Selv om boligpriserne er faldet betydeligt, er det imidlertid værd at notere, at den ganske kraftige tilflytning til København og Hovedstadsområdet har betydet, at overkapaciteten på boligmarkedet er forsvundet. Risikoen for tomgang ved nybyggeri af udlejningsboliger er derfor beskeden. Da samtidig de institutionelle investorer har vanskeligt ved at identificere tilstrækkeligt mange attraktive og sikre investeringsobjekter inden for kontorsegmentet, hvor nybyggeriet er på et lavt niveau, er det Sadolin & Albæks forventning, at vi i 2012 og 2013 vil se et øget byggeri af udlejningsboliger, ikke mindst fra institutionelle investorers side. Risiko for strukturel tomgang i perifere områder Den meget store tilflytning til de største vækstområder i Danmark, herunder København, Aarhus og Trekantområdet, betyder samtidig en fraflytning fra andre, mere perifere områder, langt fra de store og voksende byområder. 6 In alliance with Jones Lang LaSalle

9 Det kan betyde, at der i flere og flere områder i det såkaldte Udkantsdanmark vil opstå tomgang på både bolig- og erhvervsejendomsmarkedet, hvilken vil antage strukturel karakter. Prognose over udviklingen i arbejdsstyrken (indeks 100 = 2011) Kilde: Danmarks Statistik Storkøbenhavn Hovedstadsregionen Danmark Frem til 2040 prognosticeres arbejdsstyrken i Danmark til at falde med ca. 3%. Samtidig vil arbejdsstyrken i Hovedstadsområdet stige med 5% og i Storkøbenhavn med mere end 12%. Det er en selvklar konsekvens heraf, at der vil være store områder, hvor arbejdsstyrken vil falde markant med en heraf følgende lavere efterspørgsel efter kontorer, butikker og industrilokaler. UDLEJNINGSMARKEDET Beskæftigelsen og kontorledigheden er stabil På trods af en svag konjunkturudvikling i 2011 og ganske store personalereduktioner i den offentlige sektor er arbejdsløsheden ikke stigende, hvilket skyldes en positiv beskæftigelsesudvikling i den private sektor. Det skal dog bemærkes, at ikke mindst den finansielle sektor har varslet omfattende personalereduktioner. Som følge heraf er udlejningsmarkedet for kontorer relativt stabilt, men det kan dog ikke afvises, at vi i løbet af 2012 vil se en svag stigning i kontorledigheden. Lejepriserne for kontorer ligger også relativt stabilt, om end med en stigende forskel mellem lejen på moderne og arealeffektive kontorer i forhold til ældre og mere ineffektive eller ufleksible kontorarealer. Hertil kommer, at lejepriserne i flere ældre og sekundære kontorområder er under pres, og det kan ikke afvises, at tomgangen i nogle af disse områder, som samtidig lider under en relativt dårlig infrastruktur, vil antage strukturel karakter. In alliance with Jones Lang LaSalle 7

10 Kontorlejepriser i København, DKK pr. m 2 pr. år ekskl. skatter og drift Førsteklasses Sekundære Kilde: Sadolin & Albæk Som det fremgår af nedenstående figur, har forskellen mellem lejen for førsteklasses moderne kontorer i København og lokaler af mere sekundær karakter i de senere år været stigende, primært som følge af det øgede fokus på kvalitet og arealeffektivitet. Procentvis merleje for førsteklasses kontorer ift. sekundære, København 60% 50% 40% 30% 20% 10% Kilde: Sadolin & Albæk Efterspørgslen efter grønne kontorer stiger I disse år sker der en betydelig udvikling i lejernes lokaliseringspræferencer. Tilgængelighed med både bil og offentlig transport er fortsat centrale præferencer. Det samme gælder bygningens kvalitet, herunder med hensyn til arealeffektivitet (arealforbrug pr. medarbejder, mulighed for desk sharing mv.), fleksibilitet og indeklima. 8 In alliance with Jones Lang LaSalle

11 Det er imidlertid værd at notere, at ejendommens energieffektivitet i løbet af de seneste år har fået en langt større betydning end tidligere. Staten har i flere år prioriteret energieffektivitet højt, når der skulle vælges lejemål, og dette har nu for alvor bredt sig til den private sektor. Årsagen hertil er efter Sadolin & Albæks vurdering primært en forventning om, at fortsat stigende energipriser vil øge den samlede lejeudgift for ejendomme med lav energieffektivitet. Er arealeffektiviteten herudover lav, vil arealbehovet være større, hvilket yderligere vil påvirke energiforbrug og omkostninger. EJENDOMSMARKEDET OG EN BETALINGSRING Betalingsringens betydning for lokaliseringspræferencer Regeringen fastholder i skrivende stund til trods for ganske mange protester fra kommunal side, fra virksomheder og fra organisationer planerne om en betalingsring med det formål at reducere (væksten i) biltrafikken i København til fordel for offentlig transport. Erfaringerne fra London, Stockholm og Oslo indikerer, at indførelsen af en betalingsring kun har marginal betydning for virksomhedernes lokaliseringspræferencer. De virksomheder, som traditionelt foretrækker en central lokalisering, er vant til betydelige omkostninger til parkering mv., og en betalingsring vil ikke få sådanne virksomheder til at flytte. Hertil kommer, at en stor del af mange virksomheders især yngre ansatte bor i Københavns og Frederiksberg Kommuner, og det vil være en ulempe for disse, såfremt man lokaliserer sig uden for en betalingsring. Det er således Sadolin & Albæks vurdering, at en eventuel etablering af en betalingsring kun vil få helt marginal betydning for kontormarkedet, herunder både med hensyn til tomgang og markedslejepriser. En betalingsring er en skat, som hæmmer mobiliteten En traditionel betalingsring vil naturligvis påføre både private og virksomheder yderligere omkostninger. Dette gælder, uanset om de pågældende bor eller driver virksomhed inden for eller uden for ringen. Det overses endvidere ofte, at de fleste pendlere, som benytter privatbil, gør det som følge af, at de har behov herfor. Mange ansatte bruger bilen i arbejdstiden, og mange er afhængige af en bil af hensyn til indkøb, afhentning af børn, skæve arbejdstider mv. For højtlønnede vil en betalingsring alene være en mindre omkostning, som i praksis ofte vil blive betalt af arbejdsgiveren. For ansatte på lavere indkomstniveauer, som ofte ikke vil kunne få arbejdsgiveren til at betale omkostningerne til at passere betalingsringen, vil konsekvensen i mange tilfælde kunne være, at de pågældende vælger en arbejdsplads, som ligger på samme side af betalingsringen som deres bopæl. In alliance with Jones Lang LaSalle 9

12 Dette vil muligvis reducere biltrafikken, men potentielt samtidig have betydelige negative konsekvenser for mobiliteten på arbejdsmarkedet og dermed virksomhedernes rekrutteringsgrundlag - hvilket alt andet lige vil være negativt for virksomhedernes indtjening og evne til at generere vækst og nye arbejdspladser. For et velfungerende erhvervsliv og også for en velfungerende offentlig sektor er et stort og velfungerende arbejdsmarked med en betydelig mobilitet og de bedste rekrutteringsmuligheder en væsentlig faktor. Det vil være uklogt, såfremt konkurrencekraften for virksomheder i hovedstadsområdet reduceres som følge af, at mobiliteten på arbejdsmarkedet falder. Betydningen af betalingsringen for butikker, restauranter mv. afhænger af prispolitikken Såfremt formålet med etableringen af en betalingsring er at reducere trafikbelastningen i myldretiden, er der ingen begrundelse for også at opkræve gebyr for passage af ringen uden for disse tidspunkter. Med en sådan takststruktur vil betalingsringen kun have ganske marginal betydning for butikker, restauranter, biografer mv. i City. Konsekvenserne for bylivet vil være alvorligere, såfremt der vælges en struktur, hvorefter der også uden for myldretiden opkræves betaling for at passere betalingsringen. Der kan kun opfordres til, at fordele og ulemper ved indførelse af en betalingsring eller anden form for roadpricing overvejes nøje, forinden den endelige model herfor fastlægges. DE INTERNATIONALE EJENDOMSMARKEDER Vi har i dette nummer af NewsLetter valgt at fokusere på den seneste udvikling på de væsentligste ejendomsmarkeder i USA. Det amerikanske marked blev ramt af finanskrisen før Europa, men til gengæld synes de seneste nøgletal for udviklingen i den amerikanske økonomi at indikere, at den amerikanske økonomi igen er i fremgang. Således er arbejdsløsheden svagt faldende, og privatforbruget er i fremgang. Ligeledes melder en lang række store amerikanske virksomheder om en god resultatudvikling. Nettoabsorptionen af kontorer i USA har været positiv de seneste syv kvartaler De amerikanske kontormarkeder oplevede allerede fra 1. kvartal 2008 et negativt nettooptag af kontorer, efter en meget stærk absorption igennem Det negative nettooptag toppede i 4. kvartal 2008, hvor finanskrisen var i sin mest kritiske fase efter Lehman Brothers konkurs i september Allerede fra 2. kvartal 2010 var nettooptaget imidlertid igen positivt, og denne positive udvikling er fortsat igennem de seneste syv kvartaler. 10 In alliance with Jones Lang LaSalle

13 Som det fremgår af nedenstående figur, har nettoabsorptionen af kontorer i USA igennem de seneste kvartaler ligget stabilt på omkring 0,3% af den samlede kontorbestand. Nettoabsorptionen af kontorer i USA i procent af kontorbestanden 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% K K K K K K K K K K K K K K K K K K K ,0% Kilde: Jones Lang LaSalle Det kraftigste nettooptag er registreret i de markeder, som er domineret af virksomheder inden for informationsteknologi, herunder San Francisco, Silicon Valley og Seattle. Herudover er tomgangen faldet i markeder, som er domineret af virksomheder inden for energisektoren, f.eks. Houston, Dallas og Denver. Kontorlejepriserne stiger Som det fremgår af nedenstående figur, udviser kontorlejepriserne derfor igen en stigende tendens. Procentvis udvikling i kontorlejepriserne i USA i forhold til foregående år 15% 10% 5% 0% E 2013E -5% -10% Kilde: Jones Lang LaSalle In alliance with Jones Lang LaSalle 11

14 I 2011 er de gennemsnitlige kontorlejepriser således steget 2%, og der forventes i 2012 og 2013 en samlet yderligere stigning på op imod 7%. Igen vurderes stigningspotentialet at være størst i de byer, hvor informationsteknologi og energi er væsentlige sektorer. Men det er værd at notere, at også det største og branchemæssigt mest diversificerede kontormarked i USA, nemlig New York-markedet, nu viser fremgang, især CBD-markedet på Manhattan, hvor udlejningsaktiviteten i de seneste måneder har været meget høj med stigende lejepriser. Det er i øvrigt en generel tendens i de amerikanske byer, at markederne i de centrale bydele aktuelt udvikler sig lidt mere positivt end områder uden for CBD. Transaktionsvolumen stiger igen I årene fra 2005 til og med 2007 var transaktionsvolumenet på det amerikanske marked for kontorinvesteringsejendomme historisk højt, i 2007 på over USD 200 mia. Så faldt transaktionsvolumenet meget dramatisk, og i 2009 blev der omsat for under USD 20 mia. kontorejendomme. Transaktionsvolumen, kontorejendomme i USA, i mia. USD E 2012E Kilde: Jones Lang LaSalle Det er imidlertid glædeligt at notere, at investorinteressen og transaktionsvolumenet nu ingen stiger. I 2011 skønnes omsætningen af investeringsejendomme inden for kontorsegmentet at have været lidt over USD 50 mia., og en yderligere stigning forventes i Nettostartafkastkravene i USA har stabiliseret sig efter meget betydelige udsving under finanskrisen Før finanskrisen faldt investorernes krav til nettostartafkastet ved investering i førsteklasses kontorejendomme i USA til et historisk lavt niveau på omkring 4% i 4. kvartal Herefter steg afkastkravene overordentligt drastisk til over 7% og toppede i slutningen af I løbet af 2010 faldt afkastkravene bp, svarende til prisstigninger på mellem 30% og 40% på førsteklasses investeringsejendomme. 12 In alliance with Jones Lang LaSalle

15 Herefter har markedet i løbet af 2011 stabiliseret sig noget, og nettostartafkastet på førsteklasses investeringsejendomme inden for kontorsegmentet ligger nu på omkring 5,0%. Nettostartafkast på førsteklasses kontorejendomme i USA 8% 7% 6% 5% 4% 3% Kilde: Jones Lang LaSalle De fortsat relativt dårlige finansieringsmuligheder begrænser investeringsaktiviteten I modsætning til Europa, hvor en meget betydelig del af investeringerne i erhvervsejendomme er finansieret via banksystemet, er den største kilde til lånefinansiering af amerikanske ejendomsinvesteringer såkaldte Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS). Nyudstedelser af CMBS androg i 2011 ca. USD 33 mia., en tredobling i forhold til 2010, hvor CMBS-markedet reelt ikke fungerede. Der var dog for 2011 forventet et væsentligt højere volumen af nyudstedelser. Det er således, på trods af forbedringerne i udlejningsmarkedet og en stigende investorefterspørgsel efter investeringsejendomme, fortsat vanskeligt at finansiere mere risikobetonede ejendomsinvesteringer, herunder inden for segmenterne value-added og opportunistic. Selv om en lavere tomgang og en positiv lejeudvikling normalt fører til en øget investorinteresse efter ejendomme med optimeringspotentiale, er det således bemærkelsesværdigt, at investeringsinteressen fortsat i meget høj grad koncentrerer sig om de mest velbeliggende, moderne og veludlejede ejendomme. Denne udvikling indikerer, at de ganske gunstige prognoser for lejeudviklingen i de kommende år ikke for alvor har øget ejendomsinvestorernes risikovillighed. Nøjagtig som i mange europæiske markeder, herunder det danske, er investorefterspørgslen således i høj grad motiveret af, at et meget lavt renteniveau øger investeringslysten i forhold til ejendomme med et sikkert cash flow. In alliance with Jones Lang LaSalle 13

16 Hertil kommer, at finansieringsmulighederne også på CMBS markedet især er forbeholdt investeringsejendomme med høj cash flow sikkerhed. Logisk set burde udviklingen på kontormarkederne betyde, at investorerne i stedet for at acceptere endnu lavere nettostartafkast på førsteklasses veludlejede ejendomme ville øge deres aktiviteter inden for ejendomme af mere sekundær kvalitet, og at yield gap mellem førsteklasses og sekundære ejendomme igen ville blive reduceret. Det er imidlertid næppe en sandsynlig udvikling. Med sikkerhed for et lavt renteniveau i mindst et par år endnu og en fortsat betydelig risikoaversion kan det således ikke udelukkes, at nettostartafkastet på ejendomme med en meget høj cash flow sikkerhed vil falde yderligere. Sadolin & Albæk 14 In alliance with Jones Lang LaSalle

17 MARKEDSBAROMETER Kontor Ændring kvt. 3. kvt. 3. kvt. 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. Leje - Kr./m 2 /år eksklusive driftsomkostninger og skatter % - København ,0% Primær Sekundær ,0% Aarhus Primær ,0% Sekundær ,0% Trekantområdet Primær ,0% Sekundær ,0% Startforrentning - %-point - København Primær 4,75 4,75 4,75 4,75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 Sekundær 5,25 5,25 5,25 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,50 6,50 6,75 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,25 6,25 6,50 6,50 0,00 Aarhus Primær 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 5,00 5,00 5,00 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 0,00 Sekundær 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 6,00 6,25 6,50 6,50 6,50 7,00 7,00 7,00 7,00 6,75 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 0,00 Trekantområdet Primær 5,00 5,00 5,00 5,25 5,25 5,25 5,50 5,75 5,75 5,75 6,00 6,25 6,00 6,00 6,00 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 0,00 Sekundær 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,50 6,75 7,00 7,00 7,00 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,00 7,00 7,00 0,00 Tomgang - %-point - Storkøbenhavn 3,8 4,2 4,1 4,3 4,5 4,8 4,9 5,4 5,5 6,9 7,7 8,3 8,6 8,8 9,7 9,6 9,1 7,9 8,6 8,0 9,8 1,80 Aarhus Amt * 4,3 4,1 4,5 4,6 5,0 5,3 6,3 6,9 6,6 7,3 7,9 9,3 9,8 10,4 10,6 10,8 11,3 10,6 11,1 11,1 12,0 0,90 Trekantområdet 3,2 3,2 3,4 4,0 4,1 4,0 4,8 5,0 5,4 6,2 6,6 6,6 5,8 6,6 6,5 6,1 6,2 7,6 7,2 7,3 8,3 1,00 Butik Ændring kvt. 3. kvt. 3. kvt. 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. Leje - Kr./m 2 /år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Top ,0% Høj ,0% Lav ,0% Aarhus Top ,0% Høj ,0% Trekantområdet Top ,0% Høj ,0% Startforrentning - %-point - København Primær 4,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,25 4,50 4,75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,75 4,75 4,75 5,00 5,00 0,00 Sekundær 5,00 5,25 5,25 5,50 5,50 5,75 6,25 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 0,00 Aarhus Primær 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,75 5,00 5,00 5,25 5,25 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 Sekundær 5,25 5,25 5,25 5,25 5,50 5,50 6,00 6,50 6,50 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,50 6,50 6,50 0,00 Trekantområdet Primær 4,25 4,25 4,25 4,50 4,75 5,00 5,50 5,75 5,75 5,75 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,75 5,75 0,00 Sekundær 5,50 5,50 5,50 5,50 5,75 6,00 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,00 7,00 0,00 Tomgang - %-point - Storkøbenhavn 1,1 1,2 1,2 1,2 1,9 2,0 2,4 2,5 3,2 3,1 3,2 3,6 3,3 3,4 3,3 3,5 3,3 3,5 3,2 3,7 3,8 0,10 Aarhus Amt * 2,1 2,1 1,9 2,1 2,6 2,8 2,8 3,4 4,3 4,3 4,4 4,8 4,4 5,2 5,2 5,8 5,9 6,2 6,1 5,9 6,0 0,10 Trekantområdet 1,8 2,3 1,9 2,9 4,4 4,3 4,5 4,5 4,1 6,9 6,8 7,2 7,2 7,1 6,9 7,2 7,7 8,1 6,9 7,0 7,2 0,20 Lager/produktion Ændring kvt. 3. kvt. 3. kvt. 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 4. kvt. Leje - Kr./m 2 /år eksklusive driftsomkostninger og skatter - - % - København Primær ,0% Sekundær ,0% Aarhus Primær ,0% Sekundær ,0% Trekantområdet Primær ,0% Sekundær ,0% Startforrentning** - %-point - København Lang 5,50 5,50 5,75 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,00 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 0,00 Kort 6,50 6,50 6,50 6,50 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,00 8,00 8,25 8,50 8,50 8,50 8,50 8,75 8,75 8,75 8,75 9,00 0,25 Aarhus Lang 5,75 5,75 5,75 5,75 6,00 6,25 6,50 6,50 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,00 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 0,00 Kort 6,50 6,50 6,50 6,50 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,00 8,00 8,25 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,75 8,75 8,75 9,00 0,25 Trekantområdet Lang 5,75 5,75 5,75 6,00 6,00 6,25 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,50 7,50 0,00 Kort 6,75 6,75 6,75 7,00 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,00 8,00 8,25 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,75 8,75 8,75 9,00 0,25 Tomgang - %-point - Storkøbenhavn 1,9 1,6 1,7 1,7 2,0 1,9 1,8 1,9 2,3 2,6 3,1 3,2 3,1 3,9 4,0 4,2 3,9 3,9 4,0 3,5 4,1 0,60 Aarhus Amt * 1,7 1,5 1,4 1,6 1,4 1,6 1,9 2,3 3,0 3,5 4,1 4,7 5,2 6,0 6,7 6,5 7,3 6,9 7,1 6,6 6,3-0,30 Trekantområdet 1,7 1,5 1,4 1,6 1,4 0,9 1,3 1,3 1,3 2,0 2,3 2,6 2,3 3,1 3,2 3,2 3,2 3,3 3,5 3,3 3,5 0,20 * Nu administrativt del af Region Midtjylland ** Lang og kort henviser til kontraktens længde

18 Sadolin & Albæk A/S Palægade 2-4 DK-1261 København K Tel: Fax: Store Torv 7, 2 DK-8000 Århus C Tel: Fax: Web: CVR nr ISSN:

Ejendomsmarkedet. Status og forventninger. Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk

Ejendomsmarkedet. Status og forventninger. Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk Ejendomsmarkedet Status og forventninger Præsentation den 7. marts 2013 v/ Carsten Gørtz Petersen, Sadolin & Albæk Markedet Økonomien: 2012 endnu et bump på vejen mod fremgang? 2011 2012-2 - Eller skal

Læs mere

NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Februar 2014.indd 7 06/02/14 11.28 Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Prisstigninger fra 2012 til 2013

Læs mere

NEWSLETTER FEBRUAR 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Februar 2013.indd 7 01/02/13 09.25 Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 2012 - et bump på vejen? 1

Læs mere

Erhvervsejendomsmarkedet tendenser og prognoser

Erhvervsejendomsmarkedet tendenser og prognoser Erhvervsejendomsmarkedet tendenser og prognoser Erhvervsforum og Privat Boligforum Præsentation ved Peter Winther, Sadolin & Albæk 2 Intet er som før finanskrisen. eller ser vi ind i den næste boble? 3

Læs mere

NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag OKTOBER 2011.indd 7 22/09/11 11.08 Oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Stor usikkerhed på de finansielle

Læs mere

newsletter Februar 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet

newsletter Februar 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet newsletter Februar 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet Omslag FEBRUAR 2011.indd 7 08/02/11 10.25 Februar 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Stilstanden på markedet er

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

NEWSLETTER OKTOBER 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER OKTOBER 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER OKTOBER 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag OKTOBER 2013.indd 7 07/10/13 11.05 Oktober 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Udenlandske investorer dominerer

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag JUNI 2013.indd 7 30/05/13 10.52 Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side KONTORMARKEDET I STORKØBENHAVN 1 Kontortomgangen ligger på et stabilt

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Juni 2012.indd 7 29/05/12 13.49 Juni 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Det direkte merafkast på ejendomsinvesteringer

Læs mere

NEWSLETTER OKTOBER 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER OKTOBER 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER OKTOBER 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Oktober 2012.indd 7 20/09/12 08.54 Oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Det danske ejendomsinvesteringsmarked

Læs mere

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. 1. kvartal 2016

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. 1. kvartal 2016 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Indhold Markedsupdate Vil vi se flere internationale investorer i Danmark?

Læs mere

newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet

newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet Omslag JUNI 2011.indd 7 01/06/11 12.15 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Ganske god aktivitet på investeringsmarkedet

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Krisen på ejendomsmarkedet er ovre 1 New normal 1 Markedet i storbyerne og i resten

Læs mere

newsletter oktober 2009 erhvervsejendomme i danmark og udlandet

newsletter oktober 2009 erhvervsejendomme i danmark og udlandet newsletter oktober 2009 erhvervsejendomme i danmark og udlandet Oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INVESTERINGSEJENDOMSMARKEDET 1 Omsætningen af investeringsejendomme er faldet dramatisk 1 Investorerne er

Læs mere

Colliers STATUS. Forventning om svag positiv vækst i 2013 2. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Forventning om svag positiv vækst i 2013 2. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Forventning om svag positiv vækst i ØKONOMI >. KvARTAL blev et år med svag negativ vækst i den danske økonomi. Set over hele året faldt bruttonationalproduktet med en halv procent.

Læs mere

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015 Markedet for erhvervsejendomme Steen Storgaard Møller investeringschef 23.09.2015 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 16 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger

Læs mere

NEWS LETTER Q Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme

NEWS LETTER Q Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NEWS LETTER Q4 2017 Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Markedsupdate ved Sadolin & Albæk 2 Markedsbarometer 5 Stærk aktivitet på kontormarkedet 6 Boble på ejendomsmarkedet? 8 Markedsupdate

Læs mere

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012 Colliers STATUS. KVARTAL Lav økonomisk vækst ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske aktivitet i Danmark er stagneret det seneste halvandet år. BNP faldt med, pct. i. kvartal efter en stigning på, pct. i kvartalet

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal Skuffende eksport svækkede økonomien. Årlig realvækst i BNP

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal Skuffende eksport svækkede økonomien. Årlig realvækst i BNP Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Skuffende eksport svækkede økonomien Danmarks vækst har taget en markant opbremsning. Efter otte kvartaler i træk med vækst faldt BNP med, % i. kvartal 1. BNP-faldet

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Fremgang i den danske økonomi ØKONOMI >. KvARTAL Der var pæn fremgang i den danske økonomi i. kvartal i år. Desværre var der tilbagegang i. kvartal, så selvom væksten måtte fortsætte

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013 Fremtidens hot spots IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS Den 27. februar 2013 Investeringer i erhvervsejendomme Hvordan ser den overordnede investeringslyst ud? Tidshorisont er ca. 3 år

Læs mere

Colliers STATUS 1. kvartal 2014

Colliers STATUS 1. kvartal 2014 Colliers STATUS 1. kvartal 1 ØKONOMI Positiv men beskeden vækst Tallene for nationalregnskabet viser positiv økonomisk vækst i både. og. kvartal i 1. Det forventes, at væksttallene i. kvartal også vil

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Colliers STATUS. Flere lyspunkter 3. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Flere lyspunkter 3. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Flere lyspunkter ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske aktivitet er stort set konstant. Væksten i, og er tæt på nul lidt positiv i og, men negativ i. I forventes væksten igen at være

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Colliers STATUS. Håb om opsving forude 1. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Håb om opsving forude 1. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Håb om opsving forude ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske vækst er stadig lav i Danmark såvel som i en stor del af resten af Europa. Perioden med lav økonomisk vækst har i denne

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS 1 DDF-arrangement Investering i ejendomme Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS Indhold Hvorfor ejendomme Strategi Industriens Pension Prisfastsættelse af ejendomme Hvorfor ejendomme Hvorfor ejendomme Fordele

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Investeringer og udvikling i Horsens Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Den økonomiske udvikling 2 Den økonomiske udvikling Økonomi i lavt gear Lav økonomisk vækst i 2012 Forventninger

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Ejendomsforeningen Danmark Investering i fast ejendom Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Aktuelt: Ny lejelov hvad kan vi forvente? L97 Ny lejelov 1. behandling

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Investering i fast ejendom

Investering i fast ejendom Investering i fast ejendom Hvad koster den og hvorfor? Morten Jensen 25. oktober 2010 1 Fire ting jeg vil viderebringe 1) Hvordan har udviklingen været på det danske marked for investeringsejendomme? 2)

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback?

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? Nyhedsbrev Kbh. 2. okt. 2015 Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? De hårdt prøvede aktie-aktionærer verden over måtte konstatere yderligere fald i september måned, selvom om nøgletallene

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 2-2000 Puljeafkast 1. kvartal 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 1. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger Kommentarer til puljens grupper Puljeafkast for 1.

Læs mere

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. Juli 2015

NewsLetter. Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme. Juli 2015 NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme NewsLetter Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme Indhold Markedsupdate 2. kvartal 2015 Rentefølsomheden på det danske ejendomsinvesteringsmarked

Læs mere

Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom?

Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom? Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsinvestering - hvorfor investering i fast ejendom? Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsinvestering - hvorfor investering

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed Ejer og driver 200 kontor-, bolig- og detailejendomme Samlet værdi DKK 16,6 mia. og

Læs mere

HVEM VIL KØBE DETAILHANDELSEJENDOMME?

HVEM VIL KØBE DETAILHANDELSEJENDOMME? HVEM VIL KØBE DETAILHANDELSEJENDOMME? Realdania Erhvervsforum 9. november 2017 2 Agenda Agenda Sadolin & Albæk Investeringsmarkedet netop nu Detailhandelsejendomme som investeringsobjekt Typer Karakteristika

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 2. KVARTAL 216 4. oktober 216 I deres seneste rapport om Grønlands økonomi forudsiger Økonomisk Råd, at den negative BNP-vækst i 212-214 vendte til en

Læs mere