ALMENNYTTIG STRATEGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALMENNYTTIG STRATEGI"

Transkript

1 ALMENNYTTIG STRATEGI

2 ELEMENTER I STRATEGIEN 1. Det almennyttige arbejde 2. Almennyttig målsætning 3. Succeskriterium 4. Problemer i fokus 5. Målgruppe 6. Børnesyn 7. Geografisk fokus 8. Arbejdsform 9. Rolle 10. Filantropiske redskaber 11. Værdiskabelse 12. En Håndsrækning 13. Principper for internt samarbejde i Egmont Fonden 14. Evaluering og opfølgning 2

3 1. DET ALMENNYTTIGE ARBEJDE Egmont Fonden blev oprettet i 1920 Egmont Fonden er Egmontkoncernens moderselskab Under navnet Egmont drives medievirksomhed, mens Egmont Fonden også beskæftiger sig med at støtte almennyttige projekter til gavn for børn og unge Denne strategi vedrører fondens almennyttige indsats i perioden

4 KLUMMETITEL KUN 1 LINJE 2. MÅLSÆTNING EGMONT FONDEN ARBEJDER FOR AT SIKRE BØRN OG UNGE MOD NUTIDENS FATTIGDOM MANGEL PÅ LÆRING OG LIVSDUELIGHED DET BETYDER I PRAKSIS, AT Alle børn og unge skal kunne læse, regne og skrive, når de forlader skolen. Og de skal have udviklet sociale og personlige kompetencer, der sikrer, at børnene og de unge er livsduelige. At de er i stand til at skabe sig et godt liv. 4

5 3. SUCCESKRITERIUM I 2030 ER ALLE UNGE I STAND TIL AT GENNEMFØRE EN UNGDOMS- UDDANNELSE DET BETYDER, AT I 2030: - Er alle elever uddannelsesparate efter grundskolens 9. klasse - Forventes alle elever at have en kompetencegivende uddannelse 10 år efter 9. klasse 5

6 4. PROBLEMER I FOKUS Egmont Fondens analyse af, hvad der svækker udsatte børn og unges læring og livsduelighed, viser, at de ofte er præget af et eller flere af nedenstående tre problemer. De tre problemer for udsatte børn og unge er vores afsæt for at skabe en blivende forandring for udsatte børn og unge. Problemerne er indbyrdes afhængige og påvirker hinanden. En investering i et af problemerne kan også bidrage til at afhjælpe de andre problemer. DE ER I LÆRINGS- VANSKELIGHEDER OG DERES LÆRINGSBEHOV IMØDEKOMMES I UTILSTRÆKKELIG GRAD DE HAR LAVT SELVVÆRD OG MØDES OFTE MED LAVE FORVENTNINGER Fx vil en investering i styrkede forældrekompetencer potentielt også kunne afhjælpe aspekter af et barns læringsvanskeligheder eller bidrage til styrket selvværd hos barnet. DE KOMMER FRA HJEM MED UTILSTRÆKKELIGE FORÆLDREKOMPETENCER FOKUS OG SAMMENHÆNG GIVER STØRRE EFFEKT AF VORES INVESTERINGER 6

7 4.1 UTILSTRÆKKELIGE FORÆLDREKOMPETENCER PROBLEM DE KOMMER FRA HJEM MED UTILSTRÆKKELIGE FORÆLDREKOMPETENCER De voksne om barnet kan have svært ved at varetage barnets basale behov, lære børnene sociale og personlige kompetencer, eller at stimulere deres udvikling og læring. Al forskning viser, at barnets tidlige år har afgørende betydning for de sociale og personlige kompetencer, og for deres lyst og evne til læring. I dag er det som udgangspunkt kun sundhedsplejerskerne, der kommer i hjemmene, og der er svag kommunikation ml de faggrupper, der er i kontakt med småbørnsfamilier. Det betyder dels at forældrene kun får lidt rådgivning om at være gode forældre, og dels at en del af de sårbare hjem ofte ikke opdages. EGMONT FONDEN VORES ERFARING OG KOMPETENCER Vi har indtil videre overvejende haft et børnefokus, men ønsker nu også at have fokus på familien, fordi vi ved at arbejde helhedsorienteret kan skabe en større forandring. Det inkluderer bl.a. at arbejde med forældrene som målgruppe, øget opmærksomhed på den tidlige indsats, og nye samarbejder. Vores nye initiativ Småbørnsalliancen er et første skridt i den retning. SÅDAN VIL VI SKABE FORANDRING De næste 5 år ønsker vi at bidrage til en markant forskel på området, der handler om utilstrækkelige forældrekompetencer bl.a. ved at: a)indsamle og sprede viden. Vi vil opbygge en god forståelse af problemet, feltet, dets aktører og aktiviteter viden, som vi vil dele med andre, for i fællesskab at drive forandring på feltet. b) Udvikle, støtte og udbrede indsatser, der klæder forældrene bedre på til at være gode forældre. ØNSKET FORANDRING Børn, der vokser op i hjem, hvor forældrene har utilstrækkelige kompetencer, bliver spottet tidligere, støttet og stimuleret til læring og livsduelighed. c) Støtte indsatser, der øger og formidler viden til voksne, der er tæt på de udsatte børn og unge. Det kan f.eks. være viden til forskellige faggrupper om, hvordan man identificerer og støtter udsatte børn og unge, der er vokset op med utilstrækkelige forældrekompetencer. d) Støtte initiativer, der styrker de personlige relationer for målgruppen, f.eks. i kraft af rollemodeller, mentorer eller voksenvenner. 7

8 4.2 LÆRINGSVANSKELIGHEDER PROBLEM DE ER I LÆRINGSVANSKELIGHEDER OG DERES LÆRINGSBEHOV IMØDEKOMMES I UTILSTRÆKKELIG GRAD Udsatte børn og unge har ofte læringsvanskeligheder, der fx kan være personligt, socialt eller fagligt betinget. Målgruppen er differentieret og rummer børn med diagnoser, med specifikke læringsproblemer, med generelle læringsproblemer, og børn og unge med sociale problemer. Situationen i dag er at børn og unge med læringsvanskeligheder ofte ikke spottes og hjælpes tidligt nok. Der er ofte utilstrækkelige kompetencer og ressourcer på området fx i dagtilbud og skolerne er ofte ikke tilstrækkeligt rummelige. EGMONT FONDEN ERFARING OG KOMPETENCER Vi har de seneste år arbejdet målrettet med læringsvanskeligheder og har allerede solid viden og erfaring og har skabt en position på området. Vi har særligt skabt værdi for anbragte børn og har bl.a. lanceret signaturprojektet Lær for Livet, støttet spireprogrammet Læs for Livet og arbejdet med udvikling af nye metoder. SÅDAN VIL VI SKABE FORANDRING Vi har et solidt afsæt for at skabe mere forandring hvad angår læringsvanskeligheder, og gøre en forskel for nye målgrupper. De næste 5 år vil vi bl.a.: a) Prioritere indsatser, der bidrager til at udsatte børn og unge får faglige og sociale succesoplevelser, fx gennem intensive læringsforløb, hvor de får en oplevelse af, at de kan noget. b) Støtte indsatser, der skaber nye fællesskaber for børn med læringsvanskeligheder, og hvor de møder andre, der er i samme situation som dem selv, og opbygger nye relationer. ØNSKET FORANDRING Børn og unge med læringsvanskeligheder bliver systematisk screenet og identificeret, og de bliver støttet og stimuleret til læring og livsduelighed. c) Udvikle, afprøve og sprede ny viden og metoder for at screene og arbejde med læringsvanskeligheder. d) Fokus mod nye målgrupper, som fx unge ordblinde, hvor mange er i risiko for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse. e) Arbejde helhedsorienteret med læringsvanskeligheder og sætte ind over for børnenes omgivelserne, som fx skoler, plejefamilier. 8

9 4.3 LAVT SELVVÆRD PROBLEM DE HAR LAVT SELVVÆRD OG MØDES OFTE MED LAVE FORVENTNINGER Mange udsatte børn og unge har lavt selvværd og selvtillid, og har følelsen af ikke at kunne bidrage med noget eller have betydning for andre. De møder ofte lave forventninger fra omverdenen og det påvirker deres syn på dem selv. I dag er der kun er få aktører, der arbejder målrettet med at forbedre udsatte børn og unges selvværd. Nogle gør det ved at arbejde med succesoplevelser, andre ved at tilbyde kurser med fokus på fx personligt lederskab, selvindsigt og redskaber til at kunne begå sig. Selvværd er et begreb, der kan være svært at definere og arbejde med, måske fordi det kan føles uhåndgribeligt, og fordi der ikke er mange konkrete redskaber og metoder på området. ØNSKET FORANDRING Børn og unge med lavt selvværd bliver støttet og får styrket deres selvværd og selvtillid. De får øget resiliens, selvforståelse og optimisme EGMONT FONDEN ERFARING OG KOMPETENCER Egmont Fonden har de seneste år arbejdet noget med selvværd og har bl.a. støttet forskellige initiativer, der arbejder intensivt med at styrke selvværdet og at give redskaber til personlig ledelse, selvindsigt etc. f.eks. Team Succes og True North. Vi har også støttet intensive læringsforløb, der giver børn og unge succesoplevelser og oplevelsen af at de kan noget. SÅDAN VIL VI SKABE FORANDRING Vi har allerede nogen erfaring på området og vil arbejde for at der kommer mere opmærksomhed og flere konkrete tiltag ift. selvværdsproblematikken. De næste 5 år vil vi bl.a.: a) Investere i at udvikle konkrete redskaber og metoder til at styrke selvværd og selvtillid, og derved bidrage til at det bliver et mere håndgribeligt felt at arbejde med. b) Prioritere arbejdet med at skabe stærkere personlige relationer. Det kan både være til voksne, der støtter børnene og rollemodeller, eller være børnefællesskaber, hvor de møder andre i samme situation. c) Støtte indsatser, der styrker de personlige og sociale kompetencer. Det kan f.eks. være evnen til at indgå i fællesskaber, at kunne begå sig, eller øget selvforståelse og hjælp til at acceptere sin historie d) Støtte intensive forløb, hvor børnene skifter miljø, oplever at blive set på en ny måde, få stillet krav, og at være en ressource 9

10 5. MÅLGRUPPE UDSATTE BØRN OG UNGE I RISIKO FOR IKKE AT GENNEMFØRE EN UNGDOMSUDDANNELSE 10

11 5.1 BAGGRUND FOR VALG AF MÅLGRUPPE Det danske og norske samfund investerer massivt i børns trivsel og læring og langt hovedparten af børn og unge i de to lande har det godt. Via deres opvækst og skolegang udvikler langt de fleste børn de faglige, personlige og sociale kompetencer, der skal til for at klare sig i godt i livet. Men: 15 pct. af danske unge i alderen 3-19 år estimeres som udsatte eller marginaliserede 1. Hhv. 13,6 og 15 pct. af danske og 17,1 og 15 pct. af de norske 15-årige mangler ifølge seneste PISA-undersøgelse (2015) de matematik- og læsekompetencer, der kræves for at tage en uddannelse og klare sig på arbejdsmarkedet 2. Ca. 14 pct. af 9.-klasse årgangen fra 2015 i Danmark forventes efter 10 år ikke at have gennemført hverken en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse 3. 1: SFI, Børn og unge i Danmark velfærd og trivsel : PISA : Undervisningsministeriets Profilmodel 9 11

12 6. BØRNESYN Egmont Fonden ser børn som ligeværdige mennesker med rettigheder. Børn skal respekteres og høres. Voksne har altid ansvaret for børns trivsel og skal sikre børns omsorg og læring. EGMONT FONDEN SÆTTER BARNET I CENTRUM OG SKABER FORANDRING FOR OG MED DET ENKELTE BARN Børn har styrker og vigtig viden at bidrage med både i forhold til deres egen udvikling og samfundets som helhed. 12

13 7. GEOGRAFISK FOKUS DANMARK Egmont Fondens almennyttige aktiviteter foregår primært i Danmark: Vi investerer i hele Danmark Vi investerer ikke i Grønland eller på Færøerne. NORGE En mindre del af Egmont Fondens almennyttige aktiviteter foregår i Norge: Vi investerer på områder, hvor fonden har udviklet en særlig kompetence Vi tilstræber synergi mellem den danske og den norske indsats Vi investerer, hvor der er behov. 13

14 8. ARBEJDSFORM 6. Sådan forstår vi problemerne Vi har et helhedsorienteret fokus, hvor vi både arbejder med barnet og med familien, fordi vi kan skabe størst forandring ved også at fokusere på forældrene VI INVESTERER KAPITAL, VIDEN OG NETVÆRK FOR AT SKABE EN VARIG FORBEDRING AF UDSATTE BØRN OG UNGES LÆRING OG LIVSDUELIGHED Vi sætter særligt ind med en tidlig indsats, fordi al forskning viser, at her skaber investeringerne den største værdi Vi prioriterer at engagere civilsamfundet og frivillige kræfter for at skabe en vedvarende forandring Vi har barnet i fokus og arbejdet målrettet med børneinddragelse Vi ejer ikke problemer eller deres løsning. Vi ønsker at have en samarbejdsorienteret rolle, hvor vi er katalyserende og driver en positiv forandring. Vi arbejder for at øge investeringerne og øge effektiviteten på feltet. 14

15 8.1 VI GEARER VORES ALMENNYTTIGE INVESTERINGER KAPITAL: Bevillinger og bevillingsadministration VIDEN: Kompetencer og viden internt i fonden og hos eksterne samarbejdspartnere STØRST MULIG VÆRDI AF FONDENS ALMENNYTTIGE AKTIVITETER NETVÆRK: Bevillingsmodtagere og andre samarbejdsog dialogpartnere 15

16 9. ROLLE Egmont Fondens rolle har udviklet sig igennem årene. Vi kombinerer uddelinger med en mere igangsættende og drivende rolle. Igennem de senere år har vi fortsat bevæget os mere mod det sidste. Egmont Fonden UDDELENDE DRIVENDE Billede af deltagende børn fra NEST-programmet - et læringsprogram for børn med autismespektrum forstyrrelser som Aarhus kommune med en donation fra Egmont Fonden har hjemtaget fra USA. Billede af børn, der er med i Egmont Fondens signaturprojekt Lær for Livet et læringsprogram for anbragte børn - der er udformet og igangsat af Egmont Fonden. 16

17 10. FIILANTROPISKE REDSKABER DONATIONER: Risikovillig afprøvning og udvikling af nye indsatser eller skalering og spredning af afprøvede indsatser PARTNERSKABER: Dagsordensættelse og udrulning af større, ofte flerstrenget indsats i tæt samarbejde med en eller flere organisationer SIGNATURPROGRAMMER: Nyskabende indsatser initieret af fonden, der imødekommer uadresserede behov hos udsatte børn og unge SPIREPROGRAM: Risikovillig kapital til kapacitetsopbygning af aktører VI BIDRAGER TIL PROBLEMLØSNINGEN MED FORSKELLIGE OG TILPASSEDE FILANTROPISKE REDSKABER HÅNDSRÆKNING: Direkte økonomisk støtte, som understøtter barnets læring og livsduelighed SYNLIGHED OG NETVÆRK: Dagsordensættelse og understøttelse af samarbejde og videndeling VIDEN OG ANALYSE: Vidensbasering af støtten til udsatte børn og unge 17

18 11. VÆRDISKABELSE Egmont Fonden skaber værdi gennem sine almennyttige aktiviteter ved at: Egmont Fonden skaber værdi på samfundsniveau ved at bidrage til at: Egmont Fonden skaber værdi på globalt plan ved at understøtte FN s bæredygtighedsmål indenfor uddannelse og ved at: udvælge gode investeringer, kvalificere dem og styre dem effektivt skabe synlighed om behovet og mulighederne for at styrke udsatte børn og unges læring og livsduelighed udvikle, udbrede og forankre metoder med effekt i forhold til at styrke udsatte børn og unges læring og livsduelighed øge udsatte børn og unges læring og livsduelighed i Danmark og Norge så alle unge i 2030 er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse sikre inkluderende kvalitetsuddannelse og fremme livslang læring for alle 18

19 11.1 PERFORMANCEMÅL STYRINGSMÅL 1.Egmont Fonden samarbejder med centrale aktører på området om at skabe en blivende forbedring af udsatte børn og unges læring og livsduelighed 2. Egmont Fonden styrker effekten af sine investeringer vha. viden 3. Egmont Fonden styrker effekten af sine investeringer vha. netværk 4. Egmont Fonden tager udgangspunkt i barnets perspektiv og inddrager børn og unge 5. Egmont Fonden styrer sin portefølje af investeringer effektivt 6. Egmont Fondens enkeltstøtte udgør ca. 10 pct. (1) af fondens årlige, almennyttige budget 7. Egmont Fondens støtte til forskning udgør højest 25 pct. (2) af støtten i strategiperioden. SYNLIGHEDSMÅL 8. Egmont Fonden skaber synlighed om behovet og mulighederne for at styrke udsatte børn og unges læring og livsduelighed 9. Egmont Fonden optræder som en troværdig og indflydelsesrig (3) aktør på børne- og ungeområdet 10. Egmont Fondens almennyttige aktiviteter påvirke medarbejdernes syn på Egmont som arbejdsplads i positiv retning. 11. Egmont Fonden formidler barnets/den unges perspektiv og behovet for børne- og ungeinddragelse. EFFEKTMÅL 12. Egmont Fonden udbreder og forankrer løsninger med dokumenteret effekt 13. Egmont Fonden når de rette modtagere med enkeltstøtte og uddeler enkeltstøtte til glæde og gavn for modtagerne 14. Egmont Fonden udbreder og forankrer metoder til børneinddragelse. 19

20 12. EN HÅNDSRÆKNING Fundatsbestemt enkeltstøtte: Under navnet En Håndsrækning uddeler fonden direkte økonomisk støtte til udsatte børn, unge og familier Støtten udgør ca. 10 pct. af fondens årlige, almennyttige budget Der kan gives max kr. om året pr. voksen i en familie. Støtten uddeles gennem en række partnerorganisationer i Danmark og Norge, som o Er velfungerende organisationer i direkte kontakt med de udsatte familier, børn og unge o Har erfaring i at foretage en vurdering af børn og unges sociale behov o Supplerer håndsrækningen med mere langsigtet hjælp-til-selvhjælp

21 13. PRINCIPPER FOR INTERNT SAMARBEJDE I EGMONT FONDEN Samarbejde mellem Egmont Fondens medievirksomhed og almennyttige virke foregår med udgangspunkt i fire principper: 1. Egmont støtter ikke almennyttigt for at tilgodese Egmonts kommercielle aktiviteter 2. Egmonts medievirksomheder kan bidrage med idéer til almennyttige aktiviteter 3. Samarbejde mellem støttemodtagere og Egmonts medievirksomheder er ikke afgørende for fondsstøtte 4. Den almennyttige virksomhed kan tilbyde bevillingsmodtagere kontakt til Egmonts medievirksomheder, hvis det er relevant ift. implementerings- og driftsfasen af et projekt Egmont Fonden er en erhvervsdrivende fond, der driver medievirksomhed og almennyttigt virke. Hvert år går en andel af overskuddet i medievirksomheden til almennyttige formål I perioden er det blevet til ca. 2,8 mia. kr. omregnet til 2017-kr. Egmont Fonden ønsker at skabe synlighed omkring indsatsen: Internt for Egmonts medarbejdere og påvirke deres syn på Egmont som arbejdsplads i positiv retning Eksternt for at skabe synlighed om Egmonts samlede virksomhed og samfundsmæssige medansvar 21

22 14. EVALUERING OG OPFØLGNING Revision på baggrund af evaluering og samfundsanalyser Udformning af almennyttig strategi for og delstrategier, inkl. Performancemål og KPI er 4. STRATEGI- REVISION (act) 1. PLAN- LÆGNING (plan) Løbende opfølgning på resultater i interessentanalyse, Egmont People Survey, evalueringer og målinger blandt bevillingsmodtagere 3. OPFØLG- NING (check) 2. IMPLEMEN- TERING (do) Løbende investering og synliggørelse af resultater 22

23 14.1 PRINCIPPER FOR OPFØLGNING Opfølgningen på og målingen af fondens performance vil blive styret af følgende tre principper Vi vil kun måle der, hvor det er nødvendigt, og hvor det skaber værdi Den indsamlede viden vil blive offentliggjort til gavn for feltet Vi vil have en differentieret tilgang, hvor vi tilpasser omfanget og udformningen af målingen efter bl.a. investeringens form og størrelse og bevillingsmodtagernes kapacitet. Vi følger op på initiativ-, portefølje- og samfundsniveau. 23

24 14.2 VI FØLGER SAMFUNDSUDVIKLINGEN Analyse hvert 5. år belyser udviklingen på samfundsniveau i forhold til: Omfanget og kvaliteten af samfundets investeringer i udsatte børn og unges læring og livsduelighed. Status for og udvikling i udsatte børn og unges læring og livsduelighed Udsatte børn og unges inddragelse i egen sag og deres deltagelse i politikudvikling Analyseresultaterne vil blive formidlet til hele feltet 24

Almennyttig strategi 2011-16

Almennyttig strategi 2011-16 Almennyttig strategi 2011-16 ELEMENTER I STRATEGIEN ELEMENTER I STRATEGIEN 1. Det almennyttige arbejde 2. Vision 3. Målgruppe 4. Kort analyse af målgruppen 5. Grundlaget for fondens arbejde 6. Indsatsområder

Læs mere

Almennyttig strategi 2011-16

Almennyttig strategi 2011-16 Almennyttig strategi 2011-16 Strategi 2011-16 1. Det almennyttige arbejde 2. Vision 3. Målgruppe 4. Kort analyse af målgruppen 5. Grundlaget for fondens arbejde 6. Indsatsområder 7. Succeskriterier for

Læs mere

HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET

HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET 2013-2016 ELEMENTER I STRATEGIEN HVORFOR? UDFORDRINGER BEHOV HVAD? VISION AFGRÆNSNING HVEM? MÅLGRUPPER UDGANGSPUNKT HVORDAN?

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Fondsoversigt. Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde

Fondsoversigt. Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde Fondsoversigt Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde Mærsk fonden Mærsk fonden er kendt for at støtte forskning, kultur, bygningsværker og meget andet. Af stor relevans for Fredensborg

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Barnets perspektiv EGMONT FONDENS STRATEGI FOR BØRNE- OG UNGEINDDRAGELSE

Barnets perspektiv EGMONT FONDENS STRATEGI FOR BØRNE- OG UNGEINDDRAGELSE Barnets perspektiv EGMONT FONDENS STRATEGI FOR BØRNE- OG UNGEINDDRAGELSE HVORFOR? BØRNEINDDRAGELSE: EN DEL AF EGMONT FONDENS DNA EGMONT FONDENS BØRNESYN: v Egmont Fonden ser børn som ligeværdige mennesker

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Sine Egede Projektchef for sociale formål

Sine Egede Projektchef for sociale formål Sine Egede Projektchef for sociale formål Bikubenfonden Er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til alment velgørende formål Har som primært formål at støtte

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

DIN VIRKSOMHED ELLER ORGANISATION KAN GØRE EN FORSKEL FOR ANBRAGTE BØRN

DIN VIRKSOMHED ELLER ORGANISATION KAN GØRE EN FORSKEL FOR ANBRAGTE BØRN DIN VIRKSOMHED ELLER ORGANISATION KAN GØRE EN FORSKEL FOR ANBRAGTE BØRN HJÆLP ANBRAGTE BØRN I LOKALSAMFUNDET Mangel på uddannelse er nutidens fattigdom. Kun 30 % af tidligere anbragte har som 25-årige

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

MENTOR HOS LÆR FOR LIVET OM AT VÆRE MENTOR

MENTOR HOS LÆR FOR LIVET OM AT VÆRE MENTOR MENTOR HOS LÆR FOR LIVET OM AT VÆRE MENTOR 1 I DENNE PJECE FÅR DU VIDEN OM, AT VÆRE FRIVILLIG MENTOR FOR ET ANBRAGT BARN I LÆR FOR LIVETS LÆRINGSPROGRAM KORT OM LÆR FOR LIVET Lær for Livet er et seksårigt

Læs mere

Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning"

Orientering om Undervisningsministeriets Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning Punkt 6. Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning" 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Undervisningsministeriets"Aktionsplan

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

HVAD ER DE KOMMUNALE ERFARINGER MED INTENSIVE LÆRINGSFORLØB?

HVAD ER DE KOMMUNALE ERFARINGER MED INTENSIVE LÆRINGSFORLØB? HVAD ER DE KOMMUNALE ERFARINGER MED INTENSIVE LÆRINGSFORLØB? 1 FORMÅL Erfaringsopsamlingen skal bidrage med viden om: Hvordan intensive læringsforløb på grundskoleområdet og i kommunale ungdomsskoler i

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015 Notat Emne: Udkast til Fælles mål 0-6 år Den 26. marts 2015 I forbindelse med behandlingen af kvalitetsrapporten for 2013, blev det i byrådet besluttet, at Børn og Unge over de kommende år styrker og investerer

Læs mere

Børnepolitik Version 2

Børnepolitik Version 2 Børnepolitik Version 2 Læring Helhed Omsorg Forskellighed Anerkendelse Ansvar Leg - venskab Sundhed Borgmesteren og udvalgsformandens forord Børnepolitikken Mariagerfjord Kommune har med en fælles børnepolitik

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi Frederikssund Kommune Matematikstrategi 2016-2020 Matematikstrategi Forord Matematik er et redskab til at forstå verden omkring os og en del af børn og unges dannelse. For at kunne tage aktiv del i livet

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Skabelon 1: Forslag til forandringer

Skabelon 1: Forslag til forandringer Skanderborg - Forandring Kommune budget 207 - Ny ungdomspolitik Budget 207-2020 Skabelon : Forslag til forandringer Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Tværgående Ansvarligt fagsekretariat/stab:

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Pris pr. elev pr. dag: Antal elever igennem 1. år: år: 100 Model C Pris for forløb: kr. Pris pr. elev pr. forløb:

Pris pr. elev pr. dag: Antal elever igennem 1. år: år: 100 Model C Pris for forløb: kr. Pris pr. elev pr. forløb: Med støtte fra Egmont Fonden indleder Ungdomsskoleforeningen i august 2016 projektet Læringslokomotivet Turboforløb i Ungdomsskolen. Projektet, der har til formål at gøre op mod 600 unge uddannelsesparate

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet 1 MENTOR I LÆR FOR LIVET Lær for Livets mentorordning er en del af Lær for Livet, som er Egmont Fondens signaturprojekt. Målet med Lær for Livet er:

Læs mere

De forberedende uddannelsestilbud. Workshop Ungdomsskoleforeningen KL Uddannelsestræf 22. November 2017

De forberedende uddannelsestilbud. Workshop Ungdomsskoleforeningen KL Uddannelsestræf 22. November 2017 De forberedende uddannelsestilbud Workshop Ungdomsskoleforeningen KL Uddannelsestræf 22. November 2017 Ungdomsskolen set i relation til FGU Verdens bedste lovgivning (kan/skal) Målgruppe 14-18 år men egentlig

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Barnets perspektiv EGMONT FONDENS STRATEGI FOR BØRNEOG UNGEINDDRAGELSE

Barnets perspektiv EGMONT FONDENS STRATEGI FOR BØRNEOG UNGEINDDRAGELSE Barnets perspektiv EGMONT FONDENS STRATEGI FOR BØRNEOG UNGEINDDRAGELSE Godkendt af bestyrelsen den 5. november 2015 HVORFOR? BØRNE- OG UNGEINDDRAGELSE: EN DEL AF EGMONT FONDENS DNA EGMONT FONDENS BØRNESYN:

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

14 pejlemærker for en læringsreform. Af Børne og Kulturchefforeningen

14 pejlemærker for en læringsreform. Af Børne og Kulturchefforeningen 14 pejlemærker for en læringsreform Af Børne og Kulturchefforeningen Forord På Børne- og Kulturchefforeningens årsmøde 2013 blev der sat fokus på behovet for en sammenhængende læringsreform, som nødvendigvis

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK BØRNE- OG UNGEPOLITIK INDLEDNING Vision for området Kære borger i Varde Kommune Du præsenteres hermed for Varde Kommunes Børne- og Ungepolitik. Politikken danner grundlag for en fælles forståelse og indsats

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2017

Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2017 Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2017 Ansøgningspuljens navn Finanslovskonto Forventet udmeldingskvartal Forventet udmøntningskvartal Formål og ansøgerkreds

Læs mere

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Hvorfor er der behov for at nytænke folkeskolen? Vi har en faglig udfordring Der er stadig for mange, der ikke får en ungdomsuddannelse. For mange der forlader

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats.

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Halsnæs kommunes fokus for den helhedsorienterede ungeindsats er unge i alderen 15-24 år. Målgruppen er unge, der er udfordrede, der ikke er i skole, - uddannelse

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune Det gode skoleliv Glostrup Kommune Forord Børne- og Skoleudvalget har fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Vi ønsker, at børn og unge i Glostrup Kommune udvikler sig og uddanner sig til

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber

Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber 1 KONFERENCEN: SOCIAL RESILIENS UDVIKLING AF GENSIDIGT FORPLIGTENDE RELATIONER I FÆLLESSKABER MELLEM BØRN OG UNGE 3. OKTOBER, 2017 HANS

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune

Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune Fælles Ansvar 2.0 Udkast behandlet af BSU 25. januar 2015 Forside Fælles Ansvar fælles indsats Version 2.0 Illustration Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Inderside

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune Vejen til Fremtidens skole i Skanderborg Kommune Forord Indledning Politiske visioner Indsa Sammenhængende børnepolitik Vejen til fremtidens skole i Skanderborg Kommune tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Virksomheden Realdania

Virksomheden Realdania Virksomheden Realdania Realdania er en forening med medlemsdemokrati, der driver en filantropisk virksomhed og støtter projekter inden for det byggede miljø. Grundlaget for det filantropiske arbejde er

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

Læringslokomotivet. Turboforløb i ungdomsskolen

Læringslokomotivet. Turboforløb i ungdomsskolen Læringslokomotivet Turboforløb i ungdomsskolen Med støtte fra Egmont Fonden indleder Ungdomsskoleforeningen i august 2016 projektet Læringslokomotivet Turboforløb i Ungdomsskolen. Projektet, der har til

Læs mere

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-98700 side 1 Indhold Reformer og implementering... 3 Fokuseret implementering få klare mål... 3 Den røde tråd... 3 Mål 1: Sprog

Læs mere

FORSTÆRKET DIALOG PÅ VOKSENSOCIALOMRÅDET. KKR-møder i november 2016

FORSTÆRKET DIALOG PÅ VOKSENSOCIALOMRÅDET. KKR-møder i november 2016 FORSTÆRKET DIALOG PÅ VOKSENSOCIALOMRÅDET KKR-møder i november 2016 En forstærket dialog KL inviterer til dialog med bl.a. brugerorganisationer og de faglige organisationer som afsæt for et nyt socialpolitisk

Læs mere

Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde

Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde Forvaltning Hvilke(n) forvaltning(er) er politikken/strategien relevant? Titel Kort beskrivelse og formål

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles Ansvar - Fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

1. Rammen for rygeforebyggelse i København Røgfrit København 2025 Den Røgfri Generation 2. Røgfri Skoletid Erfaringer 3. Røgfri Ungdomsuddannelse

1. Rammen for rygeforebyggelse i København Røgfrit København 2025 Den Røgfri Generation 2. Røgfri Skoletid Erfaringer 3. Røgfri Ungdomsuddannelse 1. Rammen for rygeforebyggelse i København Røgfrit København 2025 Den Røgfri Generation 2. Røgfri Skoletid Erfaringer 3. Røgfri Ungdomsuddannelse Erfaringer 4. Røgfri Fritid Visionen er, at vores by i

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for overordnede

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Projekt social kapital skaber vi med borgerne - Den kærlig kommune i praksis 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Århus kommune

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle Strategi for udviklende og lærende fællesskaber for alle Herlev Kommune, 2016 1. udgave Oplag: 1000 eksemplarer Tryk: Herrmann & Fischer Grafisk layout: Mediebureauet Realize Fotos: Herlev Kommune, Panthermedia

Læs mere