Ladbrokes indtrængning på det fysiske danske spillemarked

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ladbrokes indtrængning på det fysiske danske spillemarked"

Transkript

1 Bachelorafhandling BADM Forfatter: Casper Bach Vejleder: Mogens D. Hansen Ladbrokes indtrængning på det fysiske danske spillemarked En markedsanalyse af det danske spillemarked efter liberali- seringen, der skal vurdere attraktiviteten af markedet for den britiske bookmaker Ladbrokes PLC Aarhus Universitet, Business and Social Sciences Efterår 2013 Side 1 af 46

2 Abstract This following thesis is a market analysis of the physical locations in the Danish betting mar- ket. The thesis is especially relevant given the inherent changes to the market structure of the sports betting market in Denmark, following the liberalization which came into effect on Jan- uary 1 st, 2012, effectively allowing bookmakers to own and operate psychical betting loca- tions in Denmark. The liberalization ended one of Europe s longest running market monopo- lies, allowing bookmakers to challenge Danske Spil s dominant market position, and providing gamblers with ever more alternatives. In addition to analyzing the market following the change in legislation, this thesis also consists of a case study of British bookmaker, Ladbrokes, which is the biggest bookmaker in terms of retail locations in the UK. The thesis seeks to analyze the potential entry modes Ladbrokes can utilize in tapping into the Danish market. However, before recommending entry strategies, an analysis of Ladbrokes internal processes is conducted. The internal analysis concludes that Ladbrokes has significant strengths within product development and marketing in addition to having a unique distribution strategy in the UK. The internal analysis further identifies key opportunities for Ladbrokes to leverage its strengths to the Danish market. The external analysis, i.e. the market analysis, seeks to assess the competitive environment in addition to modes of entry. The analysis, which has been conducted using Michael Porter s, Five Forces Framework, shows that Danske Spil still has a dominant market position follow- ing the liberalization of the industry. Furthermore, the analysis identified underling forces which affect the industry, including the strong impact of the legislative environment, as a sig- nificant share of profits is taxed. The thesis concludes that although the market is now liberalized, it is inherently difficult to penetrate given the current market forces in addition the competitive environment in which Danske Spil enjoys a dominant position. Thus, entry into the market is associated with great risk and capital expenses, and must considered a prestige project rather a viable investment opportunity. Side 2 af 46

3 Indhold 1 Introduktion Indledning Problemformulering Afgrænsning Metodevalg Kildekritik Struktur Modelkritik Porters værdikæde Porters generiske strategier PEST- modellen Porters Five Forces Kritiske succesfaktorer SWOT Analyse Ladbrokes Virksomhedsbeskrivelse Beskrivelse af Ladbrokes produktportefølje Intern analyse af Ladbrokes Værdikædeanalyse Primære aktiviteter Støtteaktiviteter Opsummering af værdikæden Strategisk analyse Porters generiske strategier Vækststrategier Kernekompetencer Ekstern analyse af fjernmiljø PEST model Politiske og lovgivningsmæssige faktorer Økonomiske faktorer Sociokulturelle og demografiske faktorer Teknologiske faktorer Ekstern analyse af nærmiljø Overblik over spilleindustrien Side 3 af 46

4 5.2 Porters Five Forces Kundernes forhandlingsmagt Substituerende produkter Truslen fra nye indtrængere Rivalisering på markedet Konkurrentanalyse Danske Spil Stanley Bet Tipico Distribution på markedet Spillebutikker Tankstationer, kiosker el. lignende Supermarkeder og dagligvarer butikker Barer, pizzarier og andre små spise- og drikkesteder Kritiske succesfaktorer Delkonklusion Ekstern analyse Samling af intern og ekstern analyse SWOT Overvejelser i forbindelse med en indtrængning på det danske marked Konklusion Litteraturliste Bilag Side 4 af 46

5 1 Introduktion 1.1 Indledning Den 20. september 2011 blev det ved Europa Kommissionen afgjort, at det danske spillemar- ked skulle liberaliseres, hvormed den danske stat ikke længere havde eneret over spil om penge i Danmark. Fra den 1. januar 2012, hvor ikrafttrædelsen af de nye regler skulle ske, var Danske Spil således ikke længere den eneste organisation, der kunne tilbyde danskerne mu- lighed for spil på sportsbegivenheder og kasino, da udenlandske bookmakere, kasinoer og andre spillesteder nu kunne ansøge om spilletilladelse og oprette lovlig forretning i Danmark (www.spillemyndigheden.dk). Industrien for sports- og kasinospil har igennem de seneste årtier mærket den øgede grad af globalisering. Viden, varer og mennesker krydser landegrænser som aldrig før, og indenfor spilleindustrien oplever man i høj grad, at bookmakere forsøger sig på nye markeder (Hansen, 2007). Internationale bookmakere tilbyder stort set de samme produkter på deres respektive markeder, og behovet for at tilpasse sig det enkelte marked i forhold til produktet er ikke sær- lig stort, da kasino- og sportsbetting virksomheder tilbyder homogene produkter i de lande, hvori de opererer. Omkostningerne forbundet med tilpasningen af produktet er derfor mini- mal ved indtrædelse på et nyt marked, og en større kundegruppe fordelt over flere markeder vil generelt set betyde højere omsætning. Den føromtalte liberalisering var derfor ensbety- dende med, at udenlandske bookmakere nu fik muligheden for at trænge ind på det danske spillemarked, hvor der hver uge bliver omsat for mange millioner kroner (www.spillemyndigheden.dk). Ved begyndelse af 3. kvartal 2013, små 2 år efter liberaliseringen, er der 30 virksomheder registreret i Danmark, som har tilladelse til at tilbyde væddemål og onlinekasino i Danmark. På trods af at liberaliseringen også har lovliggjort muligheden for oprettelsen af fysiske spil- lebutikker, har kun 2 udenlandske bookmakere valgt at benytte denne mulighed (www.stanleybet.dk, Det fysiske danske spillemarked minder således stadig- væk om et monopol, hvor Danske Spil med over spillesteder har fuld kontrol over mar- kedet (www.danskespil.dk). Ingen udenlandske bookmakere har indtil nu forsøgt sig med en Side 1 af 46

6 seriøs indtrængning på det danske marked, og derfor er motivet med denne opgave at under- søge, om det er muligt at trænge ind på det danske marked og udfordre Danske Spils mono- pol. Ladbrokes er Europas største bookmaker, og de har tidligere givet udtryk for, at det dan- ske marked var interessant, men endnu har de ikke forsøgt sig (Ladbrokes, 2012). Opgaven vil derfor tage udgangspunkt i deres muligheder for indtrængning på det danske fysiske spille- marked. 1.2 Problemformulering På baggrund af den politiske udvikling, der har medført en delvis liberalisering af det danske spilmarked, vil det i denne opgave blive vurderet, hvor attraktivt det fysiske danske spille- marked er for Ladbrokes i forhold til en mulig indtrængning på markedet. Opgavens problem- formulering er dermed som følger: En markedsanalyse af det danske spillemarked efter liberaliseringen, der skal vurdere attrakti- viteten af markedet for den britiske bookmaker Ladbrokes PLC Opgaven vil bestå af en beskrivelse af Ladbrokes forretninger, det danske spilmarked samt markedets udvikling. Til sammen vil det give grundlag for en analyse af Ladbrokes kompeten- cer og deres mulighed for indtrængning på det danske marked. Opgaven ønsker at besvare følgende problemstillinger: Hvilke nye muligheder gør det fysiske danske spillemarked interessant for en mulig indtrængning af Ladbrokes? Hvilke faktorer på det danske spilmarked kan påvirke Ladbrokes succes? Hvilke kompetencer besidder Ladbrokes og hvordan kan de differentiere sig i Dan- mark for at få succes? Hvordan bør Ladbrokes foretage sin indtrængning på det danske spilmarked og hvilke særlige overvejelser bør de tage? Side 2 af 46

7 1.3 Afgrænsning Opgaven afgrænser sig til den del af Ladbrokes forretninger, der omhandler væddemål, kasi- no og andre former for spil om penge. Fokus i opgaven vil være det danske fysiske spillemar- ked, og opgaven er derfor afgrænset til at udelukkende se på Ladbrokes muligheder for at komme ind på dette marked. Eftersom at Ladbrokes per 1. januar 2012 er godkendt af Spille- myndighederne og den danske stat til at udbyde spil om penge i Danmark, vil der ikke blive analyseret på retslige forhold ved en indtrængning i Danmark. Den nuværende tilladelse Lad- brokes besidder gælder både for det danske online spillemarked samt det fysiske. Eftersom Ladbrokes allerede har dansk domæne og er en etableret bookmaker på det online marked, vil opgavens fokus være på det fysiske marked. Der vil dog i et meget lille omfang blive analy- seret på spil gennemført over internettet, hvor det findes relevant. Grunden til at man ikke helt kan udelukke onlinedelen af forretningen for Ladbrokes er, at det fysiske og onlinedelen af forretningen er komplementære. En mulig fremtidig indtrængning på det fysiske marked vil, alt andet lige, have en effekt på den online baserede del af Ladbrokes. I den interne analyse bliver der set bort fra modeller som PLC kurven og BCG matrixen i ana- lysen af produktporteføljen. Da hovedformålet med opgaven er at analysere indtrængnings- mulighederne i Danmark, vurderes det, at en sådan analyse ikke findes relevant. Produktpor- teføljen vil dog blive gennemgået i opgaven for at forklare Ladbrokes primære produkt. I op- gaven vil der være en kort beskrivelse af Ladbrokes målgruppe, men der vil ikke være en kundeanalyse på det danske marked. Årsagen til dette er, at det vurderes at kundegruppen er den samme i Danmark som i England, hvor de allerede er etablerede. En beskrivelse af Lad- brokes kundegruppe vil derfor tage udgangspunkt i deres nuværende målgruppe samt stati- stik over spillere på det danske marked leveret af Spillemyndigheden. Opgavens hovedformål er at undersøge muligheden for at Ladbrokes etablerer sig på det dan- ske marked. I forbindelse med analysen vil der derfor kun i lille omfang være fokus på de økonomiske perspektiver, da det ikke er muligt at komme i besiddelse af faktiske tal. Rentabi- liteten af en indtrængning vil således blive vurderet ud fra et analytisk synspunkt. Side 3 af 46

8 1.4 Metodevalg Metoden, der er valgt til denne opgave, er desk research, hvilket vil sige at opgaven er base- ret på indsamling af sekundært data. For at besvare de opstillede spørgsmål i problemformu- leringen er data primært fundet via bøger, nyhedsartikler, virksomhedshjemmesider, årsrap- porter, markedsdatabaser og statistiske data fra virksomheder og myndigheder. Metoden er god til at indsamle meget data om både marked, virksomhed og konkurrenter, men eftersom data er sekundær skal der tages højde for dataens validitet og kildekritik er derfor vigtig (Ha- gue & Hague, 2004). De store mængder data er både en fordel og en ulempe, men de giver mulighed for at danne et overblik over et bestemt område. Den store mængde data er også ensbetydende med, at store mængder data skal vælges fra. Det valgte data skal undersøges inden brug i opgaven for at sikre validitet, reliabilitet og gennemsigtighed. En kombination af faglig autoritet og objektivi- tet er med til at sikre, at der kan arbejdes med kilden, og det danner et grundlag for validitet og rentabilitet (Rienecker & Jørgensen, 2012). I denne opgave er der ligeledes benyttet mar- kedsundersøgelser hentet via de databaser, der er tilgængelige på AU Library, Fuglesangs Allé. I forhold til brugen af kilder er der steder i rapporten hvor hele afsnit er baseret på samme kilde. For at gøre det mere behageligt for læseren at læse rapporten, har opgaveskriver valgt i disse sektioner at anføre kilden til sidst i afsnittet dækkende for hele sektionen. 1.5 Kildekritik Denne opgave bygger på sekundære data hentet fra hjemmesider, marked databaser, analyse- institutter, hjemmeside mm. Den valgte fremgangsmetode for analysen er desk research og den giver anledning til en række kritik punkter ud fra det data der er brugt i opgaven. Den interne analyse af Ladbrokes er primært baseret på oplysninger fra virksomhedens egen hjemmeside og dens årsopgørelse. Eftersom oplysninger kommer fra virksomheden selv, er de meget sparsomme med at komme med negative udtalelser om deres egne forretninger. Dette har haft indflydelse på vurderingen af virksomheden og dens svagheder, da det har væ- Side 4 af 46

9 ret svært at finde kritikpunkter til Ladbrokes drift af deres forretning. Endvidere har Ladbro- kes både på deres hjemmeside, og i deres årsopgørelse, været meget sparsomme med oplys- ninger omkring virksomhedens struktur. Denne del af opgaven og forståelsen af Ladbrokes struktur er derfor også mangelfuld. Opgaveskriver har før udfærdigelsen af rapporten haft et godt kendskab til både aktørerne på det danske marked, ligesom han har haft et godt kendskab til selve markedet. Dette har med- ført at opgaveskriver har haft svært ved at opnå 100% objektivitet i forbindelse med dataind- samling og opgavens konklusioner. Dog har den øgede kendskab til markedet også betydet, at opgaveskriver i højere grad har kunnet gå i dybden med analysen og har haft en forståelse af markedet. 1.6 Struktur I besvarelsen af opgaven ønskes der, som tidligere nævnt, en situationsanalyse af den britiske bookmaker Ladbrokes og det fysiske danske spillemarked i forhold til virksomhedens mulig- heder for at trænge ind på det danske marked. Opgaven er derfor inddelt i 3 dele, hvor der i første del laves en intern analyse af Ladbrokes, i anden del følger en ekstern analyse af det danske marked, inden der i tredje del foretages en analyse af Ladbrokes eventuelle ind- trængningsmuligheder på det danske marked. Først del af opgaven indledes med en beskrivelse af virksomheden Ladbrokes og dens pro- duktportefølje. I forlængelse heraf foretages en intern analyse, hvor informationerne fra virk- somhedsbeskrivelsen anvendes. I den interne analyse af Ladbrokes anvendes en værdikæde- analyse, strategianalyse samt en analyse af Ladbrokes kernekompetencer. Anden del af opgaven tager fat på den eksterne del af analysen, hvor det ønskes analyseret, om Danmark er et potentielt marked for Ladbrokes. I den eksterne del vil der både blive foku- seret på det eksterne nær- og fjernmiljø. Som analysemodel til fjernmiljøet anvendes PEST modellen, som skal være med til at klargøre og give et overblik over de nuværende generelle forhold i Danmark. Analysen af fjernmiljøet indledes med en kort beskrivelse af industrien, som fører til en konkurrentanalyse af det fysiske danske spillemarked, hvor fokus vil være på Side 5 af 46

10 Danske Spil, da det er den eneste reelle konkurrent. Dernæst vil denne del af opgaven beskæf- tige sig med Porters Five Forces, distributionskanaler og de kritiske succesfaktorer. Efter analysen af både de interne og eksterne forhold, der påvirker Ladbrokes, opsummeres de vigtigste punkter fra analysen i en SWOT model. I denne tredje del af opgaven vil der komme konkrete forslag til, hvordan Ladbrokes med succes kan realisere en eventuel ind- trængning på det danske marked. Opgaven vil afslutningsvist blive opsummeret i en konklusion, hvor resultaterne fra analyser- ne frembringes, hvorudfra det er muligt at konkludere, hvorvidt Ladbrokes bør gå ind på det danske marked og, i så fald, med hvilken indtrængningsstrategi. 1.7 Modelkritik I de følgende afsnit præsenteres de modeller, der anvendes i denne opgave. De valgte model- ler er nævnt i foregående afsnit 1.6 omkring opgavens struktur. Mangler i modellerne vil blive kommenteret, ligesom der argumenteres for, hvorfor modellerne alligevel har relevans for opgaven. Ligeledes vil gennemgangen tydeliggøre særlige fokuspunkter i de forskellige mo- deller, som har relevans for at besvare opgavens problemformulering Porters værdikæde Michael Porters værdikæde blev skabt i 1985 og har til formål at analysere hvor i virksomhe- dens processer, der bliver skabt værditilførende aktiviteter. Modellen er blevet kritiseret, idet den fokuserer på, hvordan processen fra råmateriale til færdigprodukt bliver skabt, og hvor i denne fase virksomheden skaber den unikke værdi. Kritikken består i, at modellen, på bag- grund af dette, primært er brugbar til produktionsvirksomheder og mindre brugbar ved ana- lyse af servicevirksomheder (Hartwich, 2009). Ligeledes bliver modellen kritiseret for, at den er forældet, da samfundsudviklingen siden 1985 har medført, at det daværende industrisam- fund har ændret sig til et videnssamfund og at succesparametrene i den forbindelse ikke læn- gere findes i produktionsprocessen men i højere grad findes hos medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere (Lægaard & Vest, 2007). Side 6 af 46

11 På trods af at modellen er kritiseret for primært at henvende sig til produktionsvirksomheder, så er den alligevel relevant i den interne analyse i denne opgave, da den kan være med til at give et overblik over den interne situation i Ladbrokes. Opgaven vil fokusere på de punkter i værdikæden, der findes relevante for Ladbrokes og denne opgave, hvormed der ses bort fra irrelevante forhold såsom logistik og fremstillingsproces. Hensigten med modellen er at give et overblik over, hvor Ladbrokes skaber værdi for deres kunder, hvormed den har sin beretti- gelse i denne opgave. For at få det vigtigste og mest relevante information ud af værdikæde- analysen, tages der udgangspunkt i Hollensens forenkling af værdikæden, hvor der netop ses bort fra logistiske processer og i stedet fokuseres på produktudvikling (R&D), produktion, marketing og salg & service (Hollensen, 2010) Porters generiske strategier I 1980 udviklede Michael Porter de generiske strategier, som er en model der kan bidrage til en analyse af, hvorvidt den enkelte virksomhed bør skabe værdi gennem differentiering eller lave omkostninger, og hvorvidt virksomheden vil ramme en smal eller bred målgruppe (Por- ter, 1980). Det efterlader en matrice med 4 generiske strategier, hvor Porter var af den over- bevisning, at man skulle vælge én strategi, hvorpå virksomheden kunne opnå konkurrence- mæssige fordele og udkonkurrere sine konkurrenter. Porter mente, at hvis virksomheder ikke valgte én bestemt strategi, blev de stuck in the middle, hvormed de ville have svært ved at opnå konkurrencemæssige fordele på det marked, hvori de opererede. Porters model er blevet kritiseret for, at en virksomhed godt kan følge flere strategier og sam- tidig performe bedre end konkurrenterne. I vores tid har flere virksomheder bevist, at de godt kan producere til lave omkostninger og samtidig lave differentierede produkter (Hill, 1988). Der findes således mange kritikere, der mener, at de 4 klassificeringer ikke er tilstrækkelige, og at man succesfuldt kan følge strategier, der dækker flere kategorier. Modellen kan i denne opgave dog stadig være brugbar, idet den kan være med til at give et simplificeret billede af, hvilken strategi Ladbrokes følger og dermed give et indblik i, hvordan Ladbrokes skaber de- res værdi. Side 7 af 46

12 1.7.3 PEST- modellen Hvor de to førnævnte modeller anvendes i den interne analyse, bliver PEST modellen anvendt i analysen af Ladbrokes eksterne forhold i dens fjernmiljø. Modellen er siden dens fremkomst blevet udvidet med forskellige faktorer, hvormed den også er kendt som PEEST, PESTEL, PESTLE, STEEPLE og STEEMPLED. I denne opgave vurderes det, at den oprindelige model er tilstrækkelig til analysen af Ladbrokes forretninger, da yderligere faktorer ikke har væsentlig indflydelse på Ladbrokes. Modellen beskriver politiske og lovgivningsmæssige faktorer, øko- nomiske faktorer, sociokulturelle og demografiske faktorer samt teknologiske faktorer. I ar- bejdet med de forskellige faktorer beskrives muligheder og trusler for det danske marked nu og i fremtiden. I forhold til de udvidede modeller, kunne man godt have overvejet at bruge PESTEL analysen til denne opgave. Denne model tilføjer de to faktorer environmental og legal, og det vurderes i forhold til denne opgave at environmental har lille relevans for Lad- brokes mens faktoren legal ville være interessant i en ekstern analyse. Til opgaven vurderes det, at faktoren politiske og lovgivningsmæssige forhold kan dække de faktorer som kan have påvirkning for Ladbrokes. PEST modellen kritiseres for i høj grad at være baseret på historiske begivenheder og derfor ikke i stort nok omfang beskæftiger sig med og inddrager betragtninger om fremtiden i analy- sen (Lægaard & Vest, 2007). Derfor er modellen også mest relevant at anvende til beskrivelse af stabile markeder, som ikke gennemgår eller forventes at gennemgå store radikale ændrin- ger fremadrettet. Med den nye liberalisering af det danske spilmarked, kan man argumentere for, at markedet har oplevet store ændringer. Dog vurderes det, at selve markedsændringen opstod i forbindelse med de lovgivningsmæssige ændringer, og der forventes derfor stabilitet i den nærmeste fremtid. Derfor er PEST modellen brugbar i analysen af det eksterne fjernmil- jø for Ladbrokes, som i denne opgave er det fysiske danske spillemarked Porters Five Forces Porters Five Forces er en model, som ligeledes er udviklet af Michael Porter. Den kan bruges til at analysere attraktiviteten af at gå ind på et nyt marked, ligesom den kan klargøre konkur- renceforholdet på det pågældende marked. Som navnet indikerer, har modellen fokus på fem faktorer; rivaliseringen i branchen, købernes forhandlingsstyrke, leverandørens forhandlings- Side 8 af 46

13 styrke, trusler fra nye indtrængere samt trusler fra substituerende produkter. Da modellen belyser attraktiviteten af et nyt marked, findes den relevant til denne opgaves problemstilling. På trods af at det er modellens styrke, at den giver mulighed for at anskue en given branche meget bredt, så kan det også være et kritikpunkt, da man derved ikke får et konkret resultat af analysen, som den pågældende virksomhed kan anvende. Det er derfor meget vigtigt, at man i sin analyse har en klar afgrænsning og definition af, hvilken branche man ønsker at analysere. I denne opgave afgrænses branchen, som tidligere nævnt, til at fokusere på markedet for fysi- ske spillebutikker. Ladbrokes definerer selv deres konkurrenter som virksomheder, der ope- rerer indenfor leisure activities, men for at sikre, at opgaven kan blive så konkret som mu- ligt, vil der udelukkende fokuseres på konkurrenceforholdet af det fysiske spillemarked (Lad- brokes, 2012). Et andet kritikpunkt til Porters Five Forces modellen er, at de 5 faktorer bliver vægtet ens i forhold til analysen af attraktiviteten af markedet. Fra branche til branche vurde- res det, at konkurrenceforholdene er forskellige, og det vil derfor også være vigtigere for Lad- brokes at vægte nogle faktorer i modellen højere end andre (Lægaard & Vest, 2007) Kritiske succesfaktorer Kritiske faktorer for succes er en række faktorer, som en virksomhed må opfylde, hvis de skal forvente succes inden for en given branche. Det er derfor vigtigt for en virksomhed at finde frem til, hvad der er de kritiske succesfaktorer for dem, så de kan konkurrere effektivt i deres branche (Eriksen, 1993). I denne opgave bruges de kritiske succesfaktorer til at samle op på den eksterne analyse og dermed belyse, hvilke faktorer der er vigtige for at opnå succes. Sammenkoblet med resultaterne fra den interne analyse, som belyser Ladbrokes konkurren- cemæssige fordele, kan modellen bruges til at vurdere om Danmark er et potentielt marked, som er værd at gå ind på. Modellen er blevet kritiseret for, at det er svært at identificere sammenhængen mellem de kritiske faktorer for succes og en virksomheds reelle succes. Det skyldes til dels, at en virk- somhed godt kan have succes i en given branche uden at opfylde de kritiske succesfaktorer, da årsagen til succes for én virksomhed ikke nødvendigvis gælder for alle virksomheder in- denfor den samme branche (Eriksen, 1993). Kritikken taget i betragtning er modellen stadig- Side 9 af 46

14 væk et godt værktøj til at analysere, om der er nogle særlige faktorer, som, sammen med Lad- brokes kompetencer, kan belyse, om der er mulighed for succes på markedet SWOT Analyse SWOT analysen vil ligesom de kritiske succesfaktorer i denne opgave blive brugt som et op- samlingsværktøj, som, på baggrund af de foregående analyser, skal beskrive Ladbrokes styr- ker og svagheder internt sant mulighederne og truslerne eksternt. SWOT analysen er blevet kritiseret for, at den forenkler de forhold, der har indvirkning på virksomheden og på den måde lister disse forhold op i en vilkårlig rækkefølge (Valentin, 2005). I denne analyse vil SWOT som sagt blive brugt som et opsamlingsværktøj mere end et decideret analyse værktøj, men for at imødekomme kritikken omkring ligestilling af forhold, vil dette blive undgået ved at rangere vigtigheden af styrker, svagheder, muligheder og trusler. På den måde vil SWOT analysen give en oversigt over interne og eksterne forhold i en rangeret rækkefølge. 2 Ladbrokes For at opnå en større forståelse i de efterfølgende analyser, vil de næste to afsnit beskæftige sige med en beskrivelse af virksomheden Ladbrokes, hvorefter der redegøres for deres pro- duktportefølje. 2.1 Virksomhedsbeskrivelse.Ladbrokes PLC er en international spillevirksomhed, som blev grundlagt i 1886 i Worche- stershire, England. Virksomheden blev grundlagt af Schwind og Pennington med det formål at tilbyde spil på hestevæddeløb. Deres forretning voksede sig større gennem tiden og sports- spil, kasino og andre forretninger kom under navnet Ladbrokes. I dag tilbyder virksomheden odds, kasino og poker til deres kunder verden over. Deres hovedkontor ligger i Harrow, Eng- land, og virksomhedens aktier bliver handlet på London Stock Exchange. I 2012 var Ladbro- kes samlede omsætning på 1084,4 millioner pund, og deres overskud var på 190,3 millioner pund. Side 10 af 46

15 Ladbrokes primære forretningsområde er delt op i 4 hovedgrupper, UK Retail, Digital, European Retail og Telephone. De 3 største grupper UK Retail, Digital og European Retail tæller samlet 99% af Ladbrokes samlede omsætning, og alle 3 grupper dækker Lad- brokes samlede forretningsområder, som omhandler sportsvæddemål, kasino, poker og he- ste- og hundevæddeløb. 70%, og dermed størstedelen af Ladbrokes omsætning, kommer fra gruppen UK Retail, som består af over spillebutikker fordelt over Storbritannien. Den resterende del af omsætningen er skabt med 12% omsætning på European Retail som in- kluderer ca. 800 butikker i Irland, Belgien og Spanien. 17% af omsætningen er skabt online af over 1 million aktive spillere på Ladbrokes hjemmeside, som tilbyder spil på 9 forskellige sprog og 17 forskellige valutaer, herunder både dansk sprog og valuta. Den sidste procent kommer fra gruppen Telephone som inkluderer væddemål gennemført over telefonisk kon- takt med Ladbrokes hovedkontor. Indenfor retailbookmaking er Ladbrokes markedsleder i UK, Irland, Belgien og Spanien. Med en samlet omsætningsandel på over 80% er de fysiske spillebutikker i både Storbritannien og de øvrige lande utrolig vigtige for Ladbrokes forretning. De fysiske butikker, som er fordelt geografisk udover hele Storbritannien, er som regel mindre butikker med storskærme, der viser sportsbegivenheder samt heste- og hundevæddeløb, mens det er muligt at afgive sine spil i butikken (www.ladbrokesplc.com). Ladbrokes er i Danmark kendt for deres retssag mod Dansk Tipstjeneste (i dag Danske Spil) og den danske stat. I 2004 stævnede Ladbrokes den danske stat med begrundelsen, at den Danske regering drev ulovligt monopol på spil, og først i 2012 blev dette monopol, som nævnt, delvis fjernet og det blev muligt for Ladbrokes og andre udenlandske bookmakere at drive lovlig forretning i Danmark (www.ritzau.dk). 2.2 Beskrivelse af Ladbrokes produktportefølje Ladbrokes befinder sig på et marked stærkt domineret af mænd. På det danske marked for kasino og væddemålsspil er cirka 80 procent af spillerne mænd, og over to tredjedele er mel- lem 18 og 45 år (Spillemyndighederne 2013). I bilag 1 er der en oversigt over de 4 grupper Ladbrokes opererer på; UK Retail, European Retail, Digital og Telephone, samt en Side 11 af 46

16 oversigt over hvilke produkter hver gruppe tilbyder. Gældende for spilleindustrien er, at selve kerneproduktet, som er væddemålet, i høj grad er homogent. Både indenfor kasino og betting adskiller produkterne sig ved tilbagebetalingen, som dog oftest ligger på nogenlunde samme niveau bookmakerne i mellem. Selv om produktet i høj grad er homogent, er der alligevel en mulighed for at differentie sig ved at tilbyde væddemål, som andre bookmakere ikke tilbyder eller kasino spil, som andre bookmakere ikke har. Udover selve kerneproduktet har bookma- kerne en lang række andre muligheder for at differentie sig igennem service, deres platform, tilgængelighed mm. som gennemgås senere i opgaven. Indenfor betting tilbyder Ladbrokes en bred vifte af væddemål, der dækker en lang række forskellige sportsgrene og andre events. Dagligt bestræber Ladbrokes sig på at tilbyde over forskellige spil til både brugerne online og i deres fysiske butikker (Ladbrokes 2012). Sammenlignet med andre bookmakere tilbyder Ladbrokes mange spil på mange markeder, og de står derfor stærkt med en bred produktportefølje. I de fysiske engelske butikker tilbyder Ladbrokes spil på hunde- og hestevæddeløb, men med den nye delvise liberalisering har den danske stat fortsat monopol på dette marked, og dette vil derfor ikke være en mulighed i Danmark. I Ladbrokes butikker er det, udover sportsbetting, også muligt at spille kasinospil, som vi kender det fra spillehaller i Danmark. Automater og table games er opstillet i butikkerne, hvilket giver brugerne af butikken mulighed for at spille på disse maskiner, mens de eksem- pelvis spiller på sportsbegivenheder. Spilleautomater er ligeledes et homogent produkt, hvor forskellen mellem bookmakernes udbud er begrænset (www.ladbrokesplc.com). 3 Intern analyse af Ladbrokes Hovedformålet med den interne analyse er at belyse, hvor Ladbrokes skaber værdi for deres kunder. Udover den værdiskabende effekt, bliver det i de efterfølgende afsnit også analyseret, hvilke strategier Ladbrokes bruger for at opnå succes. For at analysere dette indeholder den interne analyse en værdikædeanalyse, en analyse af de generiske strategier, Ladbrokes vækststrategier og en analyse af Ladbrokes kernekompetencer. Side 12 af 46

17 3.1 Værdikædeanalyse Værdikæden er delt op i primære og sekundære aktiviteter, der skal være med til at analysere hvilke aktiviteter i virksomheden, der skaber værdi for kunden og hvilke der ikke gør (Hanson Et al., 2011). Denne opgave tager, som tidligere nævnt, udgangspunkt i Hollensens forenklede værdikæde (Hollensen, 2010) Primære aktiviteter Ladbrokes opererer inden for spilleindustrien, hvilket gør dem til en servicevirksomhed. Kendetegnende for en servicevirksomhed er, at de ikke fremstiller og sælger et fysisk produkt men i stedet leverer en ydelse. I Ladbrokes tilfælde tilbyder de et væddemål til deres kunder, som i modydelse får en mulighed for gevinst og dermed en tilbagebetaling. I forhold til de primære aktiviteter har det derfor ikke relevans for opgaven at kigge på logistiske og produk- tionsmæssige aktiviteter. I højere grad vil de primære aktiviteter der omhandler produktud- vikling, markedsføring, salg og serviceaktiviteter have stor indflydelse på Ladbrokes værdi- skabelse, hvormed de gennemgås i nedenstående afsnit. Produktudvikling (R&D) Konkurrencen i spilleindustrien er hård, hvilket blandt andet skyldes det høje antal spiludby- dere, som hele tiden kæmper om kunderne. For at kunne tiltrække nye kunder og samtidig bevare de nuværende kunder, kræver det, blandt andre tiltag, en vedvarende produktudvik- ling, der hele tiden giver spillerne nye muligheder, hvormed de opretholder en interesse for virksomheden. Ladbrokes har i høj grad fokus på produktudvikling, da de både ønsker at ska- be forbedringer og nye muligheder for kunder samtidig med, at de har en bevidsthed om, at produktudvikling kan betyde øget effektivitet og øget indtjening. Produktudviklingen af den teknologiske del af virksomheden kan anskues fra to sider. Først og fremmest har Ladbrokes i regnskabsåret 2012 haft fokus på forbedringer af deres teknolo- gi som blandt andet inkluderer algoritmer til fastsættelse af odds. Disse forbedringer skal hjælpe til, at Ladbrokes kan tilbyde de bedst mulige odds til deres kunder samtidig med, at en høj og præcis tilbagebetaling bliver fastholdt. Udover udviklingen af Ladbrokes nuværende teknologi og algoritmerne til fastsættelse af odds, har Ladbrokes i 2013 opkøbt virksomheden Side 13 af 46

18 Betdaq (www.igamingbusiness.com). Opkøbet på 30 millioner euro giver Ladbrokes kunder en helt ny mulighed for at handle med væddemål, så de ikke kun køber væddemål men også tilbyder væddemål igennem Ladbrokes platform. Det bliver på den måde muligt for Ladbro- kes kunder at købe væddemål indbyrdes, mens Ladbrokes tager et honorar for at tilbyde plat- formen. Med opkøbet af en bettingexchange platform håber Ladbrokes at kunne udfordre denne del af branchen, hvor de ikke tidligere har været til stede. Ved en indtrængning på det danske marked vil denne platform, hvor spillerne har mulighed for at handle odds indbyrdes være den første af sin slags på det fysiske marked. På nuværende tidspunkt bestræber Ladbrokes sig på at dække flest mulige markeder og til- byde flest mulige spil. Dagligt er deres mål at tilbyde over spil til deres kunder, og det- te tal forventes at stige i fremtiden (www.ladbrokesplc.com). Grundet Ladbrokes britiske op- rindelse dækker de stort set alle britiske sportsbegivenheder, som strækker sig fra de profes- sionelle rækker til mindre lokale sportsbegivenheder. Ladbrokes ønsker i fremtiden ikke kun at forbedre tilbuddet af odds på britiske sportsbegivenheder, men velvidende at de har kun- der fra over 200 lande, ønsker de også at forbedre udbuddet uden for Storbritannien. Ladbrokes oplever en stigning af kunder som bruger mobile apps til brug af både kasino spil og væddemål på sportsbegivenheder. I 2012 har Ladbrokes derfor lanceret en ny mobilplat- form, der skal sikre at fremgangen i mobile spil fortsættes. Den nye mobile platform skal give kunderne en forbedret spiloplevelse både ved afgivelse af spil i de fysiske butikker, ligesom de skal have muligheden for at bruge den mobile app hjemmefra. Markedsføring Ladbrokes er det mest velkendte betting brand i Storbritannien, hvilket blandt andet kan til- skrives den store indsats og det store beløb Ladbrokes hvert år bruger på markedsføring. In- denfor spilleindustrien er omkostninger forbundet til markedsføring generelt rigtig høje. Ladbrokes bruger hvert år mange ressourcer på deres markedsføringsindsats for at sikre de- res position som det mest velkendte brand i Storbritannien, og i 2012 brugte de 23,7% af de- res nettoomsætning på markedsføring, hvilket svarer til 107 pund for hver ny kunde (ca. 958 dkr.) (Ladbrokes 2012). Målet med Ladbrokes markedsføringsindhold er, at de ønsker at vise Side 14 af 46

19 kunderne den spænding, de opnår, når de besøger Ladbrokes. Markedsføringen er rettet mod at tiltrække kunder til både deres digitale og fysiske forretninger. Det er ikke kun i Storbritannien Ladbrokes bruger mange ressourcer på markedsføring. I for- bindelse med deres nylige indtræden på det spanske marked, har de haft høje markedsfø- ringsomkostninger forbundet med at konsolidere sig på markedet. Udenfor Storbritannien har de ligeledes reklameret offensivt i lande, hvor de kun har elektroniske kunder. I Danmark blev Ladbrokes kendt for deres kampagne Danske spil, Engelske odds, som var med til at sætte ild under debatten om liberalisering af det danske spillemarked inden den nye lov blev vedtaget. I Storbritannien har de i de sidste par år brugt den italienske sportskommentator TizianoCrudelli i deres markedsføring af live odds. TizianoCrudelli er kendt for sin høje indle- velse i hans job, og han har succesfuldt medvirket i flere TV reklamer for Ladbrokes. Ladbrokes tilbyder også loyalty programmer til både deres online og fysiske kunder. I 2008 introducere de OddsON kortet, som var det første bonus kort, der gav loyalty goder til Lad- brokes kunder i de fysiske butikker. Ved at blive medlem af OddsON programmet får kunden en række fordele som bonusser, gratis spil, muligheden for at spille telefonisk osv. Ladbrokes får til gengæld øget information om deres spillere, og muligheden for at kontakte dem telefo- nisk, per mail og via post. Salg & service Ladbrokes tilbyder deres produkter igennem hvad de selv betragter som 3 kanaler; fysiske butikker, digital og telefonisk. De fysiske butikker er i Storbritannien fordelt udover hele lan- det med over butikker, og tendensen er, at de fortsat åbner nye butikker i områder, hvor de vurderer, at udbuddet af spillemuligheder er for lavt. De fysiske butikker er i Storbri- tannien betjent af Ladbrokes egne medarbejdere, som kan vejlede kunderne i forbindelse med deres spil. Butikkerne er indrettet med en masse tv- skærme, som sender live sportsbegiven- heder kunderne kan spille på, mens de er i butikken. Størstedelen af butikkerne er også ind- rettet med spillemaskiner, som står for en betydelig del af de fysiske butikkers indtjening. De to andre distributionskanaler, Ladbrokes tilbyder, er muligheden for at spille telefonisk og spil via den digitale platform både over internettet eller mobilt. Tendensen hos Ladbrokes er, Side 15 af 46

20 at en større del af indtjeningen rykker fra de fysiske butikker og til den digitale del. I 2012 oplevede Ladbrokes en fremgang på 15% i forhold til aktive spillere online, og rundede for første gang i firmaets historie over 1 million aktive spillere. Nettoomsætningen steg ligeledes for den digitale del af forretningen, og det er i høj grad her Ladbrokes vil have fokus for at skabe vækst i fremtiden. En anden positiv tendens for Ladbrokes er, at en stor del af deres kunder er begyndt at bruge den mobile mulighed for spil. Over en tredjedel af omsætningen skabt fra de digitale platforme kom fra mobileenheder, hvilket betød en betydelig fremgang i nettoomsætningen for denne del af forretningen. Ladbrokes har som en del af deres høje serviceniveau 24 timers support over både telefon og mail. Her er det muligt for Ladbrokes kunde at få hjælp og vejledning til alt der involvere de- res forretning. I Ladbrokes fysiske butikker er medarbejderne uddannet til at kunne servicere deres kunder bedst muligt. Ladbrokes er velvidende om, at de tilbyder et serviceprodukt, og det derfor er meget vigtigt, at kunderne har en god oplevelse, når de besøger Ladbrokes bu- tikker. For at sikre den høje kundetilfredsstillelse foretager Ladbrokes ofte evalueringer af deres ansatte, således at kunderne er tilfredse med den oplevelse, de får, når de besøger en af deres butikker Støtteaktiviteter Støtteaktiviteterne er de aktiviteter, der sikrer, at de primære aktiviteter i Ladbrokes værdi- kæde kan fungere problemfrit. Støtteaktiviteterne omfatter normalt en indkøbsfunktion, men eftersom Ladbrokes er en servicevirksomhed er det ikke relevant at kigge på dette i denne analyse. I stedet ses på virksomhedens infrastruktur, menneskelige ressourcer samt teknolo- giske ressourcer. Virksomhedens infrastruktur Ladbrokes er en stor virksomhed med over ansatte fordelt udover Ladbrokes konto- rer og fysiske butikker. Ladbrokes kerneværdi for deres ansatte er, at uanset om man arbej- der i en butik, i et kontaktcenter eller på et kontor, skal man have følelsen af at være en del af noget stort. Sammenholdet og følelsen af, at man arbejder mod et fælles mål, skal føre til den vinderkultur der i sidste ende skal føre Ladbrokes til fortsat vækst. Virksomhedens værdier Side 16 af 46

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

Rapport om ulovligt spil

Rapport om ulovligt spil Rapport om ulovligt spil En af Spillemyndighedens tilsynsopgaver er at overvåge det ulovlige spilmarked i Danmark. Dermed sikrer vi et attraktivt marked til dem, der vælger at udbyde spil med tilladelse

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Maj 2012 Jaipurrealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Statistik for spilmarkedet 2. kvartal 2017

Statistik for spilmarkedet 2. kvartal 2017 Statistik for spilmarkedet 2. kvartal 2017 2. kvartal 2017 15. september 2017 Statistik for spilmarkedet 1 Indhold A. Indledning... 2 B. Kvartalsstatistik for det Danske spilmarked... 3 C. Onlinekasinoer...

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder

STRATEGI. i vindervirksomheder STRATEGI i vindervirksomheder Appendiks 1 Værktøj til Michael Porters Five Forces-model Den anvendte skala anvendes systematisk, således at værdien 1 udtrykker en gunstig situation for virksomhederne i

Læs mere

Statistik for spillemarkedet. 1. kvartal 2017

Statistik for spillemarkedet. 1. kvartal 2017 Statistik for spillemarkedet. 1. kvartal 2017 6. juni 2017 Statistik for spillemarkedet. 1 Indledning Det Danske spillemarkedet blev delvist liberaliseret I 2012, da markedet for væddemål og onlinekasino

Læs mere

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School Exam name CBS Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae 27-06-2016 Copenhagen Business School ComputerName: AS2A-057 Page 0 of 4 SPØRGSMÅL 1: FORBERED EN OMVERDENS-ANALYSE MED FOKUS PÅ HVILKE CENTRALE

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Overblik over de. for onlinespil. Udvikling af den italienske lovgivning vedrørende onlinespil 2002-2009. MAG Marts 2010

Overblik over de. for onlinespil. Udvikling af den italienske lovgivning vedrørende onlinespil 2002-2009. MAG Marts 2010 Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 4 Offentligt 2010 Overblik over de italienske for onlinespil rammevilkår Udvikling af den italienske lovgivning vedrørende onlinespil 2002-2009 MAG Marts 2010 Sammenfatning

Læs mere

Produktivitetsanalyse 2017

Produktivitetsanalyse 2017 Produktivitetsanalyse 2017 Dybdegående indblik i produktivitets udviklingen i Region Sjælland over de seneste ti år Udarbejdet af Center for VækstAnalyse, Marienbergvej 132, 2., 4760 Vordingborg For Vækstforum

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Aktiebrev : Bet at home.com AG:

Aktiebrev : Bet at home.com AG: Aktiebrev 3 2014: Som jeg har nævnt flere gange på det sidste, så er de nuværende aktiemarkeder ikke præget af en masse flotte tilbud og man skal nærmest lede efter nålen i en høstak for at finde investeringer

Læs mere

Kap. 10 Konkurrencesituationen

Kap. 10 Konkurrencesituationen Kap. 10 Konkurrencesituationen Case fra sidst: Falck Schmidt Brainstorming twitter konkurrenceforhold Forløb og sammenhæng i analyse af konkurrencesituationen Brancheanalyse nov 21 10:13 1 Centralt spørgsmål:

Læs mere

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe:

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe: Virksomhedsprofil Fur Bryghus ApS er et dansk mikrobryggeri som blev grundlagt d. 30. september 2004. Virksomheden er ejet af familien Fog og blev også grundlagt af denne. Virksomheden startede i 2004

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Udvalget skal bl.a. som led i sit arbejde: Overveje hvilke muligheder, der er for at indrette public serviceformidlingen

Udvalget skal bl.a. som led i sit arbejde: Overveje hvilke muligheder, der er for at indrette public serviceformidlingen Høring om forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet. Public service-udvalget har i medfør af sit kommissorium en række konkrete opgaver. Udvalget ønsker i den sammenhæng

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Periode: Efterår lektioner á 90 min. Kernestof: - konkurrenceforhold, positionering, valg af konkurrence- og vækststrategi

Periode: Efterår lektioner á 90 min. Kernestof: - konkurrenceforhold, positionering, valg af konkurrence- og vækststrategi Emne: Strategi Periode: Efterår 2017 8 lektioner á 90 min. Kernestof: - konkurrenceforhold, positionering, valg af konkurrence- og vækststrategi Det valgfrie kernestof - Den bæredygtige virksomhed Faglige

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning B Julie

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Successtrategier for moderne idrætsanlæg

Successtrategier for moderne idrætsanlæg Successtrategier for moderne idrætsanlæg Idrættens rum og rammer Frederikshavn, onsdag den 25. februar 2009 Indhold 1. Konkurrencesituationen 2. Behov for strategier 3. Metode i strategiarbejdet 4. Case

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Markedsafgrænsning i praksis

Markedsafgrænsning i praksis Markedsafgrænsning i praksis Young Competition Law Professionals, 24. august 2017 Louise Kastfelt, Souschef, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Agenda 1. Rammen for markedsafgrænsningen 2. Markedsundersøgelser

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI Erhvervsudviklingsdøgn 14. maj 2014 Brands4kids A/S, Erik Andreæ 1 AGENDA 4Brands4kids A/S 4Fra drøm til virkelighed.! 4Et strategisk valg 4Innovation i tøjbranchen findes

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

Rapport om ulovligt onlinespil

Rapport om ulovligt onlinespil Rapport om ulovligt onlinespil En af Spillemyndighedens tilsynsopgaver er at overvåge det ulovlige spilmarked i Danmark. Dermed sikrer vi et attraktivt marked til dem, der vælger at udbyde spil med tilladelse

Læs mere

Statistik for spilmarkedet 3. kvartal 2017

Statistik for spilmarkedet 3. kvartal 2017 Statistik for spilmarkedet 3. kvartal 3. kvartal 30. november 3. kvartal Statistik for spilmarkedet 1 Indhold A. Indledning... 2 B. Kvartalsstatistik for det Danske spilmarked... 3 C. Onlinekasino... 5

Læs mere

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli 1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli Tivoli er en service virksomhed som sælger oplevelser/forlystelser til kunder. De opererer på konsumentmarkedet, altså

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Når du har været ansat i minimum fire måneder, kan du deltage på vores populære salgskursus.

Når du har været ansat i minimum fire måneder, kan du deltage på vores populære salgskursus. 1 HARRY FILM Hos Elgiganten har du alle tiders mulighed for at forme din egen karriere og du vil i din tid hos os, blive udfordret på både personlige og faglige kompetencer. Du er lige nu i gang med CAT

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Torsdag d. 21. februar 2002 HAR DU SPØRGSMÅL TIL MORTEN? Eller mangler du materiale? www.itu.dk/~mbj Morten Bach

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision Opgave 1 Indledning Som et led i Matas fortsatte vækst har bestyrelsen besluttet at udvikle et nyt forretningsområde. Matas nyudviklede forretningsområde vil tage udgangspunkt i en omfattende salgsstrategi,

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

Maj 2012. Barodarealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty.

Maj 2012. Barodarealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty.com Maj 2012 Barodarealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning A Julie

Læs mere

VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik

VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik Oplev forskellen! HVEM ER SCHMIDT? Schmidt er Europas største køkkenkæde med mere end 700 franchisebutikker. Schmidt er en del af den franske

Læs mere

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Tendensen de seneste år har været, at der er blevet og til stadighed bliver flere konkurrenter til samme kunde-, pris- og produktgruppe. Resultatet er

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 18. Marts 2002 HAR DU SPØRGSMÅL TIL MORTEN? Eller mangler du materiale? www.itu.dk/~mbj Morten Bach Jensen /

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering.

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Af Rikke Skovbakke, Beacon Group. Forestil dig følgende situation: dine solide position på markedet er truet. Dine

Læs mere

Virksomhedsudvikling

Virksomhedsudvikling Facts om Redmark Redmark er Danmarks 7. største revisionsfirma Redmark er repræsenteret i 3 byer i Danmark: Aalborg, Aarhus og København Vi er mere end 230 ansatte heraf 38 statsautoriserede revisorer

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet?

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Brug styrkerne og skab vækst og øget engagement 20 % bruger deres styrker hver dag på jobbet Gør du hver dag det - du gør bedst på jobbet?

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Idrætsfaciliteter for fremtiden en ny sektor bliver født. IDAN på Vejen Idrætscenter, den 25. maj 2011

Idrætsfaciliteter for fremtiden en ny sektor bliver født. IDAN på Vejen Idrætscenter, den 25. maj 2011 Idrætsfaciliteter for fremtiden en ny sektor bliver født IDAN på Vejen Idrætscenter, den 25. maj 2011 Indhold 1. Idrætsfaciliteterne 3 generiske typer 2. Den fremtidige udvikling 3. Eksempler på potentialer

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

MARKEDSFØRINGS- PLAN

MARKEDSFØRINGS- PLAN MARKEDSFØRINGS- PLAN Karatbars Program for Affiliate Partnere Det er dig, der bestemmer hvilken type indkomst, du ønsker at få. Der er 7 muligheder at tjene penge på. 7 Indkomstmuligheder 1. Direkte Provision

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Historie og organisation

Historie og organisation Historie og organisation ECCO en dansk familievirksomhed 2 En multinational organisation 3 Hvem vil have os? 5 En mand og hans drøm 6 ECCO ejer hele værdikæden 7 ECCOs læderproduktion 8 damkjær & vesterager

Læs mere

Den strategiske position. Kapitel 3: Strategisk kapabilitet. Ressource typer. Ressourcer Kernekompetencer. Fysiske ressourcer. Financielle ressourcer

Den strategiske position. Kapitel 3: Strategisk kapabilitet. Ressource typer. Ressourcer Kernekompetencer. Fysiske ressourcer. Financielle ressourcer Den strategiske position Kapitel 3: Strategisk kapabilitet Ressourcer Kernekompetencer Ressource typer Fysiske ressourcer Financielle ressourcer Menneskelige ressourcer Intellektuel kapital Terminologien

Læs mere

Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt.

Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt. Begrebsapparatet Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt. 5 kriterier for vurdering af kilder/data Sekundære data / desk research Primære data / field

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Kundeanalyse Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - User guide: Kundeanalyse - Formular 1: Potentielle kunder - Formular 2: Kunde profil - Formular 3: Prioritering af kunder 1 User guide

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER 64 De kreative erhverv, og herunder modebranchen, er et af

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere