Årsrapport for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital 1. januar december 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital 1. januar december 2016"

Transkript

1 GCP-enheden Årsrapport for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital 1. januar december 216 Baggrund Styregruppen for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital (herefter benævnt styregruppen ) har besluttet, at GCP-enheden ved Odense Universitetshospital (herefter benævnt GCP-enheden ) skal udarbejde en årsrapport. Der henvises i øvrigt til Kommissorium for GCP-enheden godkendt den 4. december 29 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark med senere tilretninger juni og november 212 samt april 216. Kommissoriet er at finde på GCP-enhedens hjemmeside. Organisering GCP-enheden har i 216 haft uændret organisering. Der har i sidste halvdel af 216 været ændringer i styregruppens sammensætning, da Vera Ibsen har vikarieret for Mads Haugaard, der er konstitueret i anden stilling. Der blev i 216 afholdt to styregruppemøder. De fysiske brugergruppemøder blev nedlagt i 215, og i forbindelse med fratrædelse af et af brugergruppens medlemmer blev det i 216 besluttet at nedlægge brugergruppen. GCP-enheden er løbende i dialog med brugerne bl.a. ved de mange monitoreringsbesøg, GCP-enheden udfører. Vejledning, monitorering og audit af kliniske forsøg GCP-enheden har i 216 haft en lidt mindre tilgang af forsøg end de sidste seks år med 29 nye lægemiddelforsøg og et nyt forsøg med medicinsk udstyr. Nedgangen skyldes hovedsageligt en nedgang i nye forsøg udgående fra andre regioner. I samme periode afsluttede GCP-enheden 36 forsøg, hvoraf 15 blev afsluttet som planlagt, ni blev afsluttet tidligere end planlagt, og 12 blev alligevel ikke aktuelle i Region Syddanmark trods forventninger herom. Yderligere oplysninger om fordeling af forsøg på specialer, geografi m.m. fremgår af bilag 1. Side 1 af 15

2 Audit GCP-enheden været ansvarlig for at gennemføre to audits af investigator-initierede lægemiddelforsøg monitoreret af GCP-enheden ved Aalborg og Aarhus Universitetshospitaler. To forsøg monitoreret af GCP-enheden blev auditeret af GCP-enheden ved Aalborg og Aarhus Universitetshospitaler. Selv om audits er ressourcekrævende, er det en ydelse, som GCP-enheden prioriterer højt. Dels giver de input til optimering af forskningsaktive afdelingers kommende kliniske forsøg, og dels giver de inspiration til forbedring af GCP-enhedernes eget kvalitetssikringssystem til gavn for alle øvrige forsøg. Brugerundersøgelse GCP-enheden har i hele 216 fortsat den i 215 igangsatte brugerundersøgelsen, hvor der umiddelbart efter den afsluttende monitorering sendes et elektronisk spørgeskema til forsøgenes nøglepersoner. Der blev udsendt 35 spørgeskemaer og modtaget svar på 19. Der var generelt stor tilfredshed med samarbejdet med GCP-enheden og den vejledning, GCP-enheden havde givet i forbindelse med opstart af forsøget, som dog i flere tilfælde var mere end fem år siden og dermed efter andre procedurer end i dag. På baggrund af en svarprocent på kun 54 %, og at nogle respondenter angav, at de først var blevet involveret i forsøget efter initiering eller ikke kunne huske, hvad der var sket ved opstart af forsøget flere år tidligere, har GCP-enheden besluttet at ændre tidspunktet for udsendelse af spørgeskemaerne. I 217 vil skemaerne blive udsendt efter to monitoreringsbesøg, og vi forventer herved at få en større svarprocent og vil desuden kunne få feedback på GCP-enhedens nuværende procedurer. Undervisning og formidling Et af GCP-enhedens hovedformål er udvikling af kompetencer i GCP hos personalet på de forskningsudførende kliniske afdelinger og institutter primært i Region Syddanmark og Syddansk Universitet. Foruden det tilbagevendende GCP kursus for projektpersonale afholdte GCP-enheden for første gang kurset Klinisk afprøvning af medicinsk udstyr; ISO målrettet investigator-initieret forskning. Så vidt GCP-enheden er orienteret, har der ikke tidligere været udbudt tilsvarende kurser i Danmark. 2 personer deltog, og der var repræsentanter fra fire regioners sygehuse og en enkelt privat virksomhed. Kurset fik en god evaluering og vil blive gentaget i 217. GCP-enheden tilbyder også at udarbejde og afholde afdelingsspecifikke kurser uden beregning, hvilket Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus benyttede sig af. I januar fik seks af deres medarbejdere en 2-timers introduktion til GCP målrettet onkologiske forskningsprojekter. Samme afdeling fik senere på året en orientering om den nye lov om kliniske forsøg med lægemidler og to kommende forordninger: Persondataforordningen og Forordningen om kliniske forsøg med lægemidler. Også Kirurgisk Afdeling A, OUH ønskede at udvikle personalets GCP-kompetencer. Side 2 af 15

3 Ca. 2 af medarbejderne fik midt på året et 2 timers GCP-kursus. Endelig blev 11 medarbejdere fra OPEN, OUH undervist i Good Clinical Practice målrettet OPENs opgaver i kliniske lægemiddelforsøg. I foråret blev der for tredje gang i samarbejde med Ph.D.-skolen på SDU afholdt kurset GCP and investigator-initiated Clinical Trials med 18 fremmødte kursister. GCP-enheden har desuden undervist i klinisk udvikling og GCP på kurset Lægemiddeludvikling og regulatorisk farmaci afholdt af SDU og deltaget i afvikling af gymnasiepraktik på Afdeling for Klinisk Farmakologi, SDU. Der har i 216 været stor efterspørgsel efter GCP-enhedens kompetencer fra diverse samarbejdspartnere. Vi har holdt følgende indlæg på andres kurser og møder: GCP og kliniske forskningsprojekter på A-kursus for læger i hoveduddannelse til klinisk biokemisk speciallæge GCP regler i forbindelse med forskningsprojekter inden for gynækologisk cancer på efteruddannelsesmøde for netværk af forskningsaktive læger inden for gynækologisk cancer GCP regler, organisering monitorering af lægemiddelforsøg, hvornår skal man kontakte GCP enheden på kurset Lovgivning, etik og datamanagement for forskningssekretærer SOPs Omfang, udarbejdelse, implementering og brug på Danish Biobank Network Meeting Vejledning om versionsstyring og investigators godkendelse af arbejdspapirer på fagligt forum møde på KFE, onkologisk Afdeling R, OUH I samarbejde med de to andre GCP-enheder har GCP-enheden siden 212 udbudt et e-learning kursus i GCP, der er målrettet sub-investigatorer og andet projektpersonale i investigatorinitierede forsøg. GCP-enhederne har i 216 arbejdet på at finde en fremtidig finansiering af GCPkurset og har indledt dialog med Region Syddanmarks e-læringskonsulent. Vi håber at få en aftale på plads i begyndelsen af 217. GCP-enheden ønsker at være synlig for alle potentielle brugere. Derfor deltog funktionslederen i Institut for Regional Sundhedsforsknings (IRS) institutrådsmøde 21. november med emnet forskningsledelse og Psykiatriens Forskningsdag 1. december. Endvidere blev GCP-enhedens årsrapport 215 udsendt med nyhedsbreve fra IRS og Klinisk Institut i januar. Kvalitetssikring og udvikling Intern review Vejledning og monitorering skal ske i overensstemmelse med GCP-enhedens kvalitetssikringssystem. Det er vigtigt, at GCP-enheden fremstår som en samlet enhed, og at kvaliteten og omfanget af ydelserne er uafhængig af hvilken medarbejder, brugerne har kontakt med. GCP-enheden har tidligere foretaget regelmæssig review af monitoreringsrapporter med det formål at ensarte vores monitorering, men i 216 videreudviklede vi vores procedure for review. Intern review omfatter nu alle arbejdsprocesser relateret til vejledning og monitorering samt involverer alle medarbejderne. Det har været særdeles givtigt at dele erfaringer og best practice, Side 3 af 15

4 og det har vist sig, at der er stor overensstemmelse mellem medarbejdernes tolkning og brug af GCP-enhedens SOP-system. SOP-revision GCP-enheden har på lige fod med de to andre GCP-enheder deltaget i den løbende revision af SOP-systemet. Året bød blandt andet på revideret SOP for udarbejdelse af risikobaserede monitoreringsplaner og reviderede monitoreringsrapporter. Samarbejdet med de to andre offentlige GCP-enheder GCP-enheden har fortsat et tæt samarbejde med GCP-enheden ved Aalborg og Aarhus Universitetshospitaler og Københavns Universitetshospitals GCP-enhed om blandt andet monitorering, audit, SOP-revision, undervisning, intern efteruddannelse og kontakt til samarbejdspartnere og myndigheder. I det følgende er de væsentligste aktiviteter i 216 nævnt. Etablering af erfa-gruppe om medicinsk udstyr GCP-enheden tog initiativ til etablering af en erfa-gruppe for de af GCP-enhedernes medarbejdere, der monitorerer afprøvning af medicinsk udstyr. Sådanne afprøvninger skal følge ISO 14155, der i store træk er sammenfaldende med Guideline for Good Clinical Practice, men der er alligevel en del forskelle, så erfaringsudveksling og opnåelse af større viden på området er et fokusområde for GCP-enheden. Derfor var kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr også et emne på GCP-enhedernes årlige workshop. GCP-enhedernes fælles workshop Alle otte medarbejdere deltog i GCP-enhedernes årlige fælles workshop, hvis formål er at kompetenceudvikle medarbejderne og styrke den fælles tolkning af GCP-enhedernes fælles SOPsystem. I 216 var der indlæg fra Datatilsynet, Nationale Videnskabsetiske komité og Lægemiddelstyrelsen afdeling for såvel lægemiddelforsøg som medicinsk udstyr. Det er udbytterigt, at medarbejderne får et godt kendskab til myndighederne og er i dialog med deres medarbejdere. Fælles hjemmeside for GCP-enhederne GCP-enhedernes fælles hjemmeside er fortsat højt prioriteret af GCP-enhederne, da vi med denne kan nå ud til alle vores brugere. Det er vores erfaring, at siden og vores vejledninger, der revideres løbende, bliver hyppigt brugt, men resultatet fra vores brugerundersøgelse viser, at der fortsat er behov for at gøre opmærksom på dens eksistens. Det gør vi ved at anvende den ved GCPundervisningen og henvise til hjemmesiden ved nye forskernes henvendelse til GCP-enheden. Nordic Monitoring Network, NORM I 216 har vi arbejdet efter den i 215 reviderede guideline for samarbejdet mellem GCP-enheder i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island, der monitorerer investigator-initierede forsøg. Det Side 4 af 15

5 femte møde i NORM blev afholdt den 23. oktober i Helsinki. GCP-enheden var repræsenteret med to medarbejdere. Lægemiddelstyrelsen og de offentlige GCP-enheder GCP-enheden har været i løbende dialog med Lægemiddelstyrelsen og oplever en god kommunikation. Desuden mødtes GCP-enhederne og Lægemiddelstyrelsen den 7. december med henblik på gensidig orientering og drøftelse af aktuelle problemstillinger. Sekretariaterne i Den Nationale Videnskabsetiske Komité, de Regionale Videnskabsetiske Komitéer og de offentlige GCP-enheder GCP-enheden deltog med en repræsentant i komitéernes årsmøde den 6. oktober arrangeret af National Videnskabsetiske Komité. Desuden blev der for fjerde år i træk afholdt fælles møde med komitéernes sekretariater. Det har stor vigtighed for GCP-enhederne at være i konstruktiv dialog med komitésystemet, da vi herved bedre kan hjælpe forskerne med tolkning af regler og anmeldelse af forsøg. Samarbejde med andre forskerstøtteenheder GCP-enheden har også i 216 haft et godt samarbejde med flere andre forskerstøtteenheder, og vi er meget opmærksomme på at henvise forskerne til andre relevante enheder i regionen. OPEN er en vigtig medspiller i investigator-initieret forskning, og vi er glade for det gode samarbejde om bl.a. REDCap og kompetenceudvikling af hinandens medarbejdere og brug af OPENs undervisningsressourcer til GCP-enhedens kurser. GCP-enheden har fortsat det gode løbende samarbejde med OUHs kontaktpersoner for anmeldelse til Datatilsynet, og er stadig tilknyttet som ressourceperson i forbindelse med etablering af OUHs Clinical Trial Unit forankret i OPEN. Ved Region Syddanmarks Åben Forskerdag 216 var GCP-enheden igen repræsenteret med en stand, og de tre medarbejdere benyttede bl.a. dagen til at lære de andre udstillende enheder bedre at kende. En indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark Funktionslederen har siden medio 215 varetaget funktionen som Region Syddanmarks koordinator i En indgang for industrien også kaldet Clinical Trial Office Denmark (CTOD). Koordinatorens opgaver er blandt andet at identificere barrierer for industriel forskning i Region Syddanmark, at synliggøre den regionale koordinators funktion og service samt at holde lokale oplysningsmøder for interessenter. Derfor har GCP-enheden i samarbejde med koordinatoren for CTOD, Medicinsk Udstyr præsenteret En Indgang for Kvalitets- og kommunikationschef, SLB præsenteret En indgang på Institut for Regional Sundhedsforsknings centerledermøde Side 5 af 15

6 deltaget i institutrådsmøde for Institut for Regional Sundhedsforskning hvor temaet var forskningsledelse afholdt dialogmøde med nøglepersoner i psykiatrisk forskning i forbindelse med Psykiatriens forskningsdag afholdt møder med økonomichef og to forskningsenheder på OUH vedr. budgetforhandling med virksomheder i kliniske lægemiddelforsøg i samarbejde med koordinatoren for CTOD, Medicinsk Udstyr præsenteret En Indgang i Klinisk Instituts nyhedsbrev og nyhedsbrev for Institut for Regional Sundhedsforskning Koordinatoren har deltaget de i månedlige møder i koordinatornetværket og det årlige møde i Lungemedicinsk Netværk og været involveret i samtlige 79 henvendelser til CTOD i 216, hvoraf 26 havde generel karakter, og derfor ikke var relateret til en feasibility. CTOD har forsat fokus på opfølgning på feasibility-henvendelser. Desværre får vi kun tilbagemeldinger i knap havdelen af forespørgslerne, der ofte er meget præliminære. Selv 6 9 måneder efter henvendelsen blev foretaget, er det stadig uklart, om det pågældende forsøg bliver aktuelt i Danmark eller ej. Af de 53 feasibility-henvendelser er det kun to forsøg, der på nuværende tidspunkt er blevet aktuelle i Danmark. Region Syddanmark er repræsenteret i det ene forsøg med to af de fire anbefalede centre, mens firmaet i det andet forsøg valgte ikke at omfatte centre i Region Syddanmark i første omgang. Af større nyheder i CTOD i 216 kan nævnes etablering af endnu et sygdomsspecifikt netværk, da der i april blev ansat en projektsygeplejerske som koordinator for Dansk Pædiatrisk Medicinnetværk (DanPedMed). CTOD arbejder på at etablere yderligere sygdomsspecifikke netværk, da der har været gode erfaringer med tiltrækning af kliniske forsøg i Lungemedicinsk Netværk. Personale GCP-enheden sagde i efteråret farvel til medarbejder, der efter 1 års ansættelse søgte nye udfordringer. Da GCP-enheden har et velfungerende og effektivt medarbejderteam, og der i løbet af året havde været en mindre nedgang i GCP-enhedens antal af forsøg, valgte GCP-enheden at stillingen ikke skulle genbesættes. Det betød en øget arbejdsmængde for de tilbageværende medarbejdere, men GCP-enheden har stadig en meget hurtig respons på efterspørgsel af vores ydelser. Vi er opmærksomme på, at GCP-enhedens ressourcer skal tilpasses efterspørgslen, men også at vi ikke må være flaskehals for forskningsprojekterne. Fremtiden må vise, om der bliver behov for at regulere medarbejderstaben til det tidligere niveau. Da GCP-enheden er en højt specialiseret forskerstøtteenhed, er det nødvendigt, at medarbejdere løbende holder sig ajour med fagområdet, deltager i relevante konferencer og har en løbende efteruddannelse. Langt den største del af GCP-enhedens budget går således til at sikre dette. Efteruddannelse GCP-enhederne har arbejdet med risikobaseret monitorering i mange år. I juni 217 træder en ny ICH GCP guideline i kraft. En af de store ændringer er kravet om, at sponsor indfører Quality Side 6 af 15

7 management og har en risikobaseret tilgang i alle forsøgets processer og ikke blot i forbindelse med monitoreringen. GCP-enheden har derfor valgt at prioritere efteruddannelse inden for dette område, så vi kan vejlede forskerne bedst muligt fremover. En medarbejder deltog i kurset Risk Management for Clinical Research afholdt af Dansk Selskab for Good Clinical Practice En medarbejder deltog i kurset Påbyggnadskurs i kliniska prövningar: Kvalitetssäkring afholdt af det svenske Läkesmedelsakademin En medarbejder deltog i kurserne Projektstyring for forskere og Projektledelse for ph.d. studerende afholdt af Syddansk Universitet OUH s direktion har stillet krav til opbevaring af forskningsdata. Derfor har GCP-enheden prioriteret efteruddannelse på dette felt. Tre medarbejdere deltog i Kursus i ansvarlig og korrekt håndtering af forskningsdata afholdt af Forskeruddannelsesprogrammet i Klinisk Forskning i samarbejde med OPEN Alle medarbejdere deltog i Sharepoint Workshop afholdt af GCP-enheden. Undervisningen blev foretaget af en medarbejder fra Region Syddanmark En medarbejder deltog i SharePoint - BASIS undervisning afholdt af Region Syddanmark Det er vigtigt, at GCP-enheden har stort kendskab til gældende lovgivning og retningslinjer med betydning for monitorering og audit af lægemiddelforsøg samt udvikler kompetencerne inden for disse kerneområder. En medarbejder deltog i kurset Auditorcoach med gennemslagskraft afholdt af Bureau Veritas To medarbejdere deltog i kurset Sundhedsjura - patientens rettigheder - sundhedspersoners pligter afholdt af Region Syddanmark Undervisning og formidling er en vigtig opgave for GCP-enheden. Derfor lægges der vægt på efteruddannelse i præsentationsteknikker, og at GCP-enheden mestrer vedligeholdelse af GCPenhedernes fælles hjemmeside. En medarbejder deltog i Survey Xact-kurset Den gode rapport, Rambøll Management Consulting To medarbejdere deltog i Survey Xact-kurset Den gode undersøgelse, Rambøll Management Consulting To medarbejdere deltog i kurset Student response systems - brug af online afstemningsværktøjer i undervisningen afholdt af Syddansk Universitet En medarbejder deltog i TYPO3 kursus afholdt af DC Media Hosting Deltagelse i tværfaglige fora og konferencer GCP-enheden prioriterer tilknytningen til Dansk Selskab for Good Clinical Practice. Alle GCP-enhedens medarbejdere har personligt medlemsskab af Dansk Selskab for Good Clinical Practice GCP-enheden var repræsenteret ved seks medlemsmøder i 216 Side 7 af 15

8 GCP-enheden finder det vigtigt at holde sig orienteret om, hvad der rører sig i Norden og resten af Europa på GCP-fronten. Funktionslederen er medlem af European Forum for Good Clinical Practice To medarbejdere deltog i EFGCP Annual Conference 216, Bringing Together the Two Worlds of Medicine & Device Research to Better Serve Public, Patients & Research Participants En medarbejder deltog i 11th Annual Conference: Moving Further with Medical Tailoring afholdt af Nordic Health Research and Innovation En medarbejder deltog i 5 th Conference on Clinical Trials in the Nordic Countries afholdt af det svenske Läkesmedelsakademin Alle medarbejdere er opmærksomme på fora, møder og konferencer, der er relevante for GCPenhedens kerneområder monitorering og audit. To medarbejdere deltog i to møder i Danish Biobank Network En medarbejder deltog i konferencen Regulering af medicinsk udstyr afholdt af InsightEvents En medarbejder deltog i Odense Universitetshospitals KBF Academy Analytisk kemi 5 Massespektrometri - proteiner og peptider En medarbejder deltog i Annual Meeting in Danish Society of Genetic Epidemiology Økonomi Regnskaber og budget GCP-enheden ved OUH Budget 217 Tjenesterejser kr. 22., kr. 24., kr. 31., kr. 34., Kurser og konferencer kr. 9., kr. 71., kr. 16., kr. 18., GCP-enhedernes e-learningkursus kr. 22., kr. 17., kr., kr. 5., GCP-enhedernes fælles hjemmeside kr. 16., kr. 3., kr. 3., kr. 5., IT-udstyr kr. 38., kr. 14., kr., kr. 16., Øvrige udgifter kr. 36., kr. 9., kr. 23., kr. 31., UDGIFTER kr. 224., kr. 138., kr. 163., kr. 199., Monitorering kr. 293., kr. 194., kr. 187., kr. 3., Monitorering af privat forsøg kr., kr., kr. 13., kr., Audit af privat forsøg kr., kr. 21., kr., kr., Kursusafholdelse og anden undervisning kr. 26., kr. 65., kr. 66., kr. 39., Øvrige indtægter kr. 8., kr., kr., kr. 1., INDTÆGTER kr. 327., kr. 28., kr. 383., kr. 349., TOTAL kr. 13., kr. 142., kr. 22., kr. 15., Side 8 af 15

9 Indtægter Indtægterne fra monitorering varierer en del fra år til år, da de afhænger af hvilke forsøg, der monitoreres af GCP-enheden det pågældende år, og hvornår opkrævning af de enkelte rater foretages. Der har i 216 været en indtægt på ca. kr. 317.,-, hvoraf de kr. 13.,- var fra monitorering af et privat forsøg med medicinsk udstyr. På nuværende tidspunkt er der en estimeret indtægt på kr. 42.,- i 217 for monitorering af investigator-initierede forsøg. Langt de fleste af disse forsøg bliver først faktureret efter den afsluttende monitorering, så der vil kun være en indtægt, hvis forsøgene afsluttes som planlagt i 217. Mange samarbejdsaftaler er udformet således, at beløbet ved fakturering bliver reguleret efter det faktiske tidsforbrug. De faktiske indtægter vil derfor blive væsentlig mindre end de i budgettet anførte, der bygger på tidsestimater ved indgåelse af samarbejdsaftalerne. På baggrund af erfaringer fra de sidste fem år budgetteres der derfor med 7 % af den estimerede indtægt. Der er en tendens til, at flere forsøg end tidligere forventes at kunne monitoreres på mindre end 1 timer, og GCP-enheden må derfor forberede sig på faldende monitoreringsindtægter fremover. Foruden indtægt fra monitorering har GCP-enheden haft indtægt på ca. kr. 66.,- for undervisning på bl.a. Ph.D.-skolens kursus GCP and investigator-initiated Clinical Trials samt afholdelse af GCP-enhedens egne to kurser. Udgifter I 216 blev ca. kr. 16.,- anvendt til efteruddannelse af medarbejdere og deltagelse i konferencer, hvilket var som forventet. GCP-enhedernes medarbejdere må ofte ty til konferencer i udlandet eller efteruddannelsestilbud målrettet industrien, hvis de skal følge med på området og kompetenceudvikles. En anden uundgåelig udgift er transportudgifter i forbindelse med monitorering og audit. Denne post forventes at stige, da det ikke længere er muligt at benytte sig af fælles 1-turs klippekort. GCP-enheden ved Odense Universitetshospital den 26. januar 217 Charlotte Calov Funktionsleder af GCP-enheden Side 9 af 15

10 Bilag 1 OVERSIGT OVER FORSØG I GCP-ENHEDEN VED ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL PR. 31. DECEMBER 216 ANTAL NYE OG AFSLUTTEDE FORSØG (AKKUMULERET) Nye forsøg 215 Afsluttede forsøg 215 Nye forsøg 216 Afsluttede forsøg 216 UDVIKLING I ANTAL FORSØG Nye Igangværende pr. 31/12 Aktive i løbet af året Afsluttede Side 1 af 15

11 OMFANGET AF NYE FORSØG Multicenter andre Multicenter GCP-OUH koordinerende Multicenter kun GCP-OUH Enkeltcenter ANTAL CENTRE PR. NYT FORSØG CENTRENES PLACERING I NYE FORSØG OUH, Svendborg Sygehus Sygehus Lillebælt Sydvestjysk Sygehus Sygehus Sønderjylland Psykiatrien i Region Syd SDU Andre Side 11 af 15

12 Onkologi Hæmatologi Endokrinologi Børneafd. Nefrologi Ortopædkirurgi Hud Reumatologi Intensiv Hjertemedicin Geriatri Neurologi Psykiatri Neurokirurgi Mave/tarm sygdomme Thorax kirurgi Kirurgi Gynækologi/obstetrik Infektionsmedicinsk Urologisk Farmakologi Nuklearmedicins Kæbekirurgisk Plastikkirurgisk afdeling Årsrapport for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital: 1. januar december 216 FORDELING AF SPECIALER (IGANGVÆRENDE FORSØG) Side 12 af 15

13 REGION SYDDANMARKS SPONSORER I IGANGVÆRENDE FORSØG Sygehuse CENTRENES PLACERING I IGANGVÆRENDE FORSØG Sygehuse Side 13 af 15

14 INVOLVEREDE AFDELINGER, ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL OUH Svendborg Nyborg INVOLVEREDE AFDELINGER, SYGEHUS LILLEBÆLT Frederic ia Give Kolding Middelf art Side 14 af 15

15 INVOLVEREDE AFDELINGER, SYDVESTJYSK SYGEHUS 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Esbjerg Grindsted Brørup INVOLVEREDE AFDELINGER, SYGEHUS SØNDERJYLLAND 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Onkologi Reumatologi Hjertemedicin Neurologi Gråsten Sønderborg Åbenrå Tønder Side 15 af 15

Årsrapport for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital 1. januar - 31. december 2015

Årsrapport for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital 1. januar - 31. december 2015 GCP-enheden Årsrapport for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital 1. januar - 31. december 2015 Baggrund Styregruppen for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital (herefter benævnt styregruppen

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Årsrapport for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital 1. januar december 2014

Årsrapport for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital 1. januar december 2014 GCP-enheden Årsrapport for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital 1. januar - 31. december 2014 Baggrund Styregruppen for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital (herefter benævnt styregruppen

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret april 2016 1. GCP-enhedens baggrund GCP står

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2013 Indhold Indhold... 2 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 7 Forskningsprojekter...

Læs mere

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Om GCP Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Hvad står GCP for? GCP = Good Clinical Practice (Good Clinical Trial Practice) Lidt historie... 1964 World Medical Association

Læs mere

Årsrapport OPENs plads i OUHs Forskningsstrategi Indfrielse af målsætninger

Årsrapport OPENs plads i OUHs Forskningsstrategi Indfrielse af målsætninger Årsrapport 2015 OPENs mission, vision og motto OPENs mission: At styrke og øge den kliniske forskning på Odense Universitetshospital (OUH) og Klinisk Institut, Syddansk Universitet. Dette gøres blandt

Læs mere

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning Intern Kvalitetssikring Netværk... 16

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning Intern Kvalitetssikring Netværk... 16 Årsrapport 2012 Indhold Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 7

Læs mere

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts 2012 Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet Dansk Kræftforsknings Forum Infrastruktur for klinisk kræftforskning - arbejdsgruppe

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Gastroenterologisk afdeling, Odense Universitetshospital, Odense 1. Sep 2012-31. Aug 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade CV 2002 2006: Bioanalytikeruddannelsen i Aarhus 2006 2010: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade 2008 2010: Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Cand.Scient.San, Aarhus

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: reumatologi Kong Chr. X s gigthospital, Gråsten /Medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Reumatologisk afdeling OUH i Odense

Læs mere

DanPedMed. Et netværk af pædiatere, kliniske farmakologer og andre interessenter for at fremme forskning i lægemidler anvendt i pædiatrien

DanPedMed. Et netværk af pædiatere, kliniske farmakologer og andre interessenter for at fremme forskning i lægemidler anvendt i pædiatrien Fredag d.3.marts 2017 kl 12-16 DanPedMed Et netværk af pædiatere, kliniske farmakologer og andre interessenter for at fremme forskning i lægemidler anvendt i pædiatrien Historik 2014: DPS og DSKF initiativ

Læs mere

Forskningsstøtte i sundhedsforskningen

Forskningsstøtte i sundhedsforskningen Seniorkonsulent, ph.d. Maj-Britt Juhl Poulsen Danske Regioner Forskningsstøtte i sundhedsforskningen Status og anbefalinger Maj 2013 Sundhedsforskningen er det største forskningsområde i Danmark Mia DKK

Læs mere

Københavns Universitetshospitals GCP-enhed. Årsrapport 2010

Københavns Universitetshospitals GCP-enhed. Årsrapport 2010 Københavns Universitetshospitals GCP-enhed Årsrapport 2010 Indhold Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter...

Læs mere

Årsrapport 2014. OPENs plads i OUHs Forskningsstrategi 2012 2017. Indfrielse af målsætninger

Årsrapport 2014. OPENs plads i OUHs Forskningsstrategi 2012 2017. Indfrielse af målsætninger Årsrapport 2014 OPENs formål og vision OPENs formål er at fremme den kliniske forskning på OUH og derved bidrage til, at forskningsstrategiens øvrige mål bliver realiseret. Dette gøres blandt andet ved

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det?

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Kirsten Ohm Kyvik, læge, ph.d., MPM Institutleder, professor Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til?

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Kirsten Ohm Kyvik, Institutleder, professor, læge, ph.d., MPM Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet OUH, Odense Universitetshospital,

Læs mere

Kortlægning af frivilligindsatser på det somatiske område i Region Syddanmark

Kortlægning af frivilligindsatser på det somatiske område i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 13/11531 Dato: 6. juni 2013 Udarbejdet af: Christine Lund Momme E mail: Christine.Lund.Momme@rsyd.dk Telefon: 76631679 Notat Kortlægning

Læs mere

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark 2008 2012 Med udgangspunkt i vurderinger af det fremtidige behov for læger i Danmark udarbejder Sundhedsstyrelsen bestemmelser for kapaciteten

Læs mere

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Psykiatrisk afdeling, Middelfart Sygehus, Middelfart 1. Sep 2012-31. Aug 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDANNELSESUDVALG 2 UU2

UDANNELSESUDVALG 2 UU2 UDANNELSESUDVALG 2 UU2 Peter H. Nissen Biokemiker Blodprøver og Biokemi Aarhus Universitetshospital Hvad er UU2? Uddannelsesudvalg for hospitalsansatte biokemikere Kommisorium Udvalget skal overveje og

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland Handlingsplanen indeholder en række konkrete områder, der hver især får særlig fokus i 2013 og som løbende vil blive afrapporteret til de rådgivende

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Kirurgisk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa 1. Sep 2012-31. Aug 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 34.678 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Region/privat udbyder: Region Syddanmark/OUH Dato: 08-01-2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Præsentation af OPEN og demonstration af REDCap

Præsentation af OPEN og demonstration af REDCap Præsentation af OPEN og demonstration af REDCap Katrine Hass Rubin, PhD Peter Bjødstrup Jensen, PhD Aalborg Universitet 03. Marts 2016 OPEN - Supports your research www.sdu.dk/ki/open Program Hvad er Odense

Læs mere

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannel Overordnede retningslinjer for kommunikation og samarbejde vedrørende Sygeplejerskeuddannelserne i Odense og Svendborg: Det overordnede samarbejde

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Hvad kan OPEN hjælpe med?

Hvad kan OPEN hjælpe med? Hvad kan OPEN hjælpe med? SHS Centermøde 28. November 2017 Janni Brødbæk funktionsleder for projektkoordinering, administration & personale www.sdu.dk/ki/open Program Hvad er OPEN? OPENs faciliteter Samarbejdet

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

595forskningspublikationer198ansatte

595forskningspublikationer198ansatte Nøgletal 28-213 Institut for Regional Sundhedsforskning 595forskningspublikationer198ansatte 4centre345peerreviewedartikler 21professorer 4enheder68Ph.d.studerende Indholdsfortegnelse Vision. 3 Forskning

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2001-2005 Strategiplan for udvikling af forskningen ved Aalborg Sygehus Aalborg Sygehus er et af landets største sygehuse. Sygehusets primære opgave er at sikre behandling og pleje af

Læs mere

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Disse generelle vilkår for forskningsbevilling (herefter "generelle bevillingsvilkår") er gældende for Hørslev-Fondens tildeling af bevillinger

Læs mere

Én indgang til kliniske forsøg hvad kan vi hjælpe jer med? Erfaringer fra Region Hovedstaden

Én indgang til kliniske forsøg hvad kan vi hjælpe jer med? Erfaringer fra Region Hovedstaden Én indgang til kliniske forsøg hvad kan vi hjælpe jer med? Erfaringer fra Region Hovedstaden Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark DR 24. oktober 2012 Britta Smedegaard Andersen Samarbejde

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Statutter for DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP

Statutter for DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP Statutter for DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) er en multidiciplinær gruppe, der omfatter de lægelige fagområder, der tager del i udredning og behandling

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 37.957 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Onkologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL Institut for Regional Sundhedsforskning Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL 2008-2011 2. udgave juni 2012 Indholdsfortegnelse Vision... 3 Forskning Forskningspublikationer...

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 614 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 614 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 614 Offentligt Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Sagsnr. 2014-7633 Doknr. 133400 Dato 10-04-2014 FolketingetsSundheds-

Læs mere

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr.

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Specialeansøgning Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri Dato: MAJ 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet (max 3-4 sider)

Læs mere

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017.

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017. Opslag og vejledning Region Sjællands og Region Syddanmarks forskningspulje til støtte af fælles tværgående forskningsprojekter og forskerstillinger, der omhandler forskning vedr. de specialiserede funktioner.

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Kommissorium for styregruppe Struktur for arbejde med studiemiljøundersøgelse på SDU

Kommissorium for styregruppe Struktur for arbejde med studiemiljøundersøgelse på SDU Kommissorium for styregruppe Struktur for arbejde med studiemiljøundersøgelse på SDU Syddansk Universitet HR-service, Arbejdsmiljøkontoret, revideret november på baggrund af beslutning i styregruppen oktober

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. juni 2011 3. Oplæg ved Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Palliativt Indsats i Region Syddanmark

Palliativt Indsats i Region Syddanmark Palliativt Indsats i Region Syddanmark Temadrøftelse 23.10.12: Når vi skal herfra Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan Anette Damkier Overlæge, ph.d. Palliativt Team Fyn SST 2011 Anbefalinger

Læs mere

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016.

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016. Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2016 2. opslag - til støtte af tværgående sundhedsforskning Ansøgningsfrist: 1. december 2016 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 1. november 2016. Ansøgning

Læs mere

Implementeringsplan for specialet Tand, mund og kæbekirurgi

Implementeringsplan for specialet Tand, mund og kæbekirurgi Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mette Nygaard Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Mette.Nygaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-13639 Telefon: 76631371 Dato: 02-03-2010 Notat Implementeringsplan

Læs mere

Kvalitetsorganisationen for uddannelse ved Syddansk Universitet 2008 2010

Kvalitetsorganisationen for uddannelse ved Syddansk Universitet 2008 2010 Kvalitetsorganisationen for uddannelse ved Syddansk Universitet 2008 2010 Indledende bemærkninger Denne redegørelse for Kvalitetsorganisationen for Uddannelse ved Syddansk Universitetet blev oprindeligt

Læs mere

Med det offentlige som mægler i OPI

Med det offentlige som mægler i OPI 1 Med det offentlige som mægler i OPI Dorthe Kjerkegaard, projektleder, Region Syddanmark - Syddansk Sundhedsinnovation Konference 1. dec. 2016, Innovation i udbud nye veje til salg og effektive partnerskaber

Læs mere

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Sundhedsområdet v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Struktur og rammer

Læs mere

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence Beskrivelse af kurser indenfor både system introduktion, e-learningskurser og regionale kurser, samt allokering af midler i national implementering af telemedicinsk sårvurdering. System introduktion, e-learningskurser

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Oplysninger om ansøger/organisation, samt angivelse af problemstilling Oplysninger om den specifikke protokol

Oplysninger om ansøger/organisation, samt angivelse af problemstilling Oplysninger om den specifikke protokol Spørgeskema, side 1 af 8 Institut for Klinisk Medicin Version 2.0, september 2016 Kære Investigator Pr 1. februar 2016 lanceres AUH-CTU (IKM nyhedsbrev december 2015), som er et tilbud til alle læger/

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

Kursus for speciallæger som er fast tilknyttet eller ansat i FAM

Kursus for speciallæger som er fast tilknyttet eller ansat i FAM Akutte medicinske tilstande og tværfaglig kursus mhp. sikring af kliniske kompetencer i akutområdet Kursus for speciallæger som er fast tilknyttet eller ansat i FAM Den 24-28.oktober 2011 Overlæge Jan

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater:

Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater: 18. marts 2009 Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater: Introduktion til sundhedsområdet 1 Oplæg ved sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet i bred forstand.

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere