for norsk tisk~rlb~drift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for norsk tisk~rlb~drift"

Transkript

1 , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti i 3000 kg,. lange og brosme. Den sam 'fylket utgjør 8520 maal, hvorav lede ukefangst blev ca saltet til handelsvare 5675 mot fisk, hvorav kveite 5 000, lange Fet s i l d fis k e t har tat sig ifjor 2 GlO maal og , blaalange 5 000, brosme 4000, op igjen i Troms fylke og utsigterne Fosnes i Namdalen er i uken hyse 8000 og andre fiskesorter er ganske gode. nden Hillesøy her opfisket 55 maal notsild til fabrik 0000 en var for kveite 90 red er der i sidste uke sat 2 større vare og agn. Desuten opfisket øre og for lange 22 øre og 7 mindre notstæng ved Nord tønder garnsild, væsentlig til eget, de øvrige priser uforandret. fjord og Sørfjord antagelig indehol bruk. Namlsos blev opfisket 45 Strøm og storm hindret fisket endel dende en 4000 maal. Derhos er der maal notsbd og' 40 maal garnsild, i sidste uke. gjort 2 større snurpenotstæng i størrelsen var fra 26 streks vare. ngen i s l and s s i l d er hjem Nordfjord. Noget garnfiske foregaar garnsild 2528 kr. tønde og ført i sidste uke. Alle norske farogsaa i Ersfjord, Nordfjord og Sør 5 øre stk. og for notsild 8 kr. tøier som har drevet fisket utfor fjord. Hittil er optat 650 maal, maal. alt er nu i Namdalen op sland antages nu at være hjemhvorav med garn 250 maal, der blev fisket 3075 maal, hvorav saltet til kommet. saltet til handelsvare, resten solgt handelsvare 6963 mot ifjor 980 B ris l ing fis k e t har faldt til sildoljefabrikker. Hillesøy er maal og 506 godt i de par sidste uker i Hardannu tilstede 24 notbruk, 8 snurpe Fillan i SørTrøndelag er i de ger og i Sogn. nøter og 6 kjøpere. Lavangen er sids! : uker sat ialt 7 smaastæng, uken 27 oktober blev der til siden sidste indbretning stængt og hvorav optat 760 maal. Herav er ført hermetikfabrikkerne i Stavanoptat 400 maal, smaafaldende sild, iset 00 maal, solgt til sildolje 00 ger 9000 skjepper brisling, 4400 solgt tq sildoljefabrik for kr maal, hermetik 200 maal og saltet skjepper smaasild, 600 skjepper maal. Lyngen var fisket bet y 405 Størrelsen var 36 streks blanding og 7800 skjepper mos sa. delig bedre, da der i Kjosen blev og prisen varierte fra 9 kr. for fa en var for brisling 8, smaasild sat i sidste uke 5 mindre og større brikvare og 30 kr. maal for han 2, blanding 5 og for mossa 3 kroner stæng og i Ulsfjord var der et til delsvare. Fra de øvrige distrikter skjeppe. dels godt, men ujevnt garnfiske, fra foreligger ingen melding om noget Til Bergens hermetikfabrikker er 030 maal paa baaten. Der blev fetsildfiske. alt opfisket i Sør i uken 27 oktober tilført 6030 optat 200 maal, som alt blev saltet Trøndelag iaar maal, hvorav skjepper brisling fra Sogn og Fjortil handelsvare, pris 2030 kr. saltet til handelsvare 7806 mot dane, pris 8 kroner skjeppen. Desmaal. Kvaliteten opgives at være ifjor maal og uten 630 skjepper mossa, pris 3, og god, størrelse 25 streks vare. For Møre fylke meldes at der 750 skjepper blanding, pris 3 kr. Lyngen er der nu tilstede 4 land intet sildefiske var i sidste uke. Par Til Haugeunds h87t::3rk;t:l, notbruk og 50 garnskøiter. alt er tiet er saaledes,uforandret. er i tiden julibo er ti] nu opfisket i Troms fylke 05 For hele landet er der til 4 okto ført 2766 skjepper brisling, 728 maal, hvorav saltet til handelsvare ber anmeldt opfisket maal, skjepper 8maasild, 285 skjepper tønder mot ifjor maal hvorav iset 4623 maal, solgt til sild blanding og 805 skjepper mossa og tdl. oljefabrikker maal, herme alt fisket i Hordaland fylke. Finmark fylke, hvor der var tikfabrikker 6484maal og saltet til Til Kopervik tilført samrre noksaa gode ut8igter, har fisket i handelsvare mot ifjor 675 skjepper brislinq;o de sidste par uker været smaat. For henholdsvis smaasild og 983 skjepper b2lyic sidste uke meldes at der i Talvik og i 920 Brislingen er fisket i Hordalanc '': paa garn blev fisket fra 2 og optil halvparten av smaasilden i };v'='c 0 maal baat, størrelsen var 2, Hordaland og Sogn og Fjordane fyl og 4 streks vare og prisen for han Ba nkf is k e t fra Aalesund var ker. delsvare 2830 kr. og for fabrik godt i sidsteuke. Der indkom 8 Til Sandnes. tilførfi samme kvarvare 8 kr. maalet. For Loppa og de dampskibe og 4. motorbaater med' tal 050' skjepper o :briisling 2780

2 360 UKENTLGE MEDDELELSER F')R NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 8 oktober 922 Distrikt Fetsildfisket til 4 oktober 922. Derav Talt optat..gt S'olgt; maal set sildolje hermetik Saltet mnal fabrik fabrik \ maal maal '7+..!:...;.t Finmark fylke ' 2780 _ Troms fylke..., Nordland fylke... ; Namdalen S. Trøndelag fylke l 557 Møre fylke Sogn og Fj. fylke... ' Tilsammen , Mot 92...,' ' i, ' i ,, 9 6_._._._.._._._.._...., _6_0_9 _7_6_4_8_4 smaasild, 640 blanding og 2450 skjepper mossa, alt fisket i Hordaland. ngen dor g erna kre l fra Nordsjøen er indbragt i sidste uke. K y s t mak re fis k e t hadde. en ukefangst av alt er iaar opfisket , hvorav saltet flekket og rundsaltet Fetsildfisket. Btrttningr. Lensmanden i Hmsøy beretter 6/0 922: henhold til derom indløpen ordre gjennem hr. fylkesmanden om indberetning til hr. Fiskeridirektøren om fetsildfiskets gang skal jeg faa lov til at fremkomme med følgende oplysninger: Fisket har i 3djekvartal været svært ujevnt. Der har gjennemsnitlig deltat 6 bruk, foruten endel snurpenotfiskere, hvis antal jeg dog ikke kan opgi. Først i juli maaned sidsheden hadde man en del fiske i Stønnesbotn, hvor der blev. gjort 2 større og en del mindre stæng, hvorav der ialt blev optat 50 maal, pris 8 kr. maalet, anvendt hovedsagelig til fabrik, dog en mindre del til handelsvare. midten og slutten av juli foretokes 8 mindre stæng i Ersfjord og Katfjord, optat ialt derav 795 maa, hvorav 60 maal anvendt handelsvare, pris 7 2 kr. lllaalet. Der faregik saa intet fiske før i midten eg slutten av september maaned, og blev del' da, som vanlig, forebt kun en ukentlig reise for opsyn, opgaver m. v., hvilket efter min mening er alt for litet, hvis en effektiv kontrol skal kunne øves og paalitelige opgaver skal kunne faaes,bl. a. hos de mange snurpenotiskere, som deltar i fisket. Antal av snurpenouiskere og disses fangst kan saaledes endda ikke til mermesesvis opgives. nævnte maaned foregik der endel garnfiske i Ertjord og Katfjord,hvorhos, der blev gjort 9 mindre stæng sammesteds. Av disse' blev derialtoptat 880 maal, pris 03 kr. maalet, og blev der av dette saltet handelsvare, pris 2030, _ kvaliteten særdeles god, 24streks, tilstede 4 landnotbruk og 50 garnskøiter. Optat inden fylket 05 maal, hvorav anvendt saltet handelsvare 74762, solgt sildoljefabrikker maal, hermetikfabrikker, hjemmeforbruk og agn som før. Fylkesmanden. Opslag 50. Vadsø 4/0: Talvik garnfisket 20 maal, pris 2428 kroner maalet. Loppa smaat, kvalitet 234 s.trk.s, pris handelsvare 2830, fabriksild 8 kroner maalet. Optat maal, hvorav fabrikvare 2780, handelsvare 5675 tøndf'l'. reste solgt fersk og forbrukt.. Fylkesmanden. Opslag 9: 6/0: Felsildfisket. Til 4 oktober anmeldt opfisket 5440 maal, hvorav iset 4623 maal, solgt til sildoljefabrikker maal, hermetik 6484 maal, saltet handelsvare , mot ifjor henholdslvis i ngen islandssild hjemført sidste uke. liorgemakrelfisket f. a Nordsjeen. Opslag 7. 7/0: ngen dorgemakl'el parti anvendt 55 tønder til handelsval;e. til Kristiansand sidste uke. Til slvenske aar er hiuiloptatialt: 58!aal, _havne indkom 740 td!'. alt til Sverige hvorav anvendt til fabrikvare 468 maal, iaar 9238 flekket, 50 rund.. kreaturføde 90 maal, agn 686 maal, handelsvare 880 Fetsildfisket. Cgramtntr. Opslag 43. Molde 4/0: Denne uke intet sildefiske anmeldt. alt opfisket i fylket 970 maal sild, herav saltet 2068 tønder skjæresild, 3000 tønder hermetik, 3285 maal agn, 2850 maal fersk handelsvare 265 maal, sildoljefabrikker 40 maa og hjemmeforbruk 78 maal. Fylkesmand en. Opslag 44. Trondhjem 4/0: Fillan 8nsmandsdistrikt i tiden 23 september 3 oktober sat 7 notstæng, der er opfisket mo maal, herav iset 00 maal, solgt sildoljefabrik lon maa, hermetikfabrik 200 maal, saltet handelsv.::re 405 tønder. Kvalitet alt opfisket inden fylket iaar maal, herav iset 3952 maal, sildoljefabrik maal, hermetikfabrik 557 maal, saltet handelsvare Fy lkesmand en. Opslag 47. Namsos 4/0: Fornæs: uken opfisket 53 maal notsild, derav til fabrik 25 maal og 25 maal agnsild, gal'nsildfiske ca. 35 tønder, væsentlig til eget bruk. Namsos: uken opfisket 45 maal sild, hvorav 40 maal garnsild, resten 05 maal notsild, derav saltet handelsvare 0 tønder, hjemmeforbruk 30 maal, sildolje 55 maal, merker 2345 og 6. garnsild 2528 pl'., 5 øre stk. rrs notsild 8 maal. Politimesteren. Opslag 49. Tromsø 4/0: Hillesøy denne uke 2 større, 7 mindre stæng Nordfjord og Sørfjord, antagelig 4000 maal, 2 større posenotstæng Nordfjord, garnfiske Ersfjord, Nordfjord, Sørfjord optat 650 maa, hvorav 250 maal garnsild anvendt til saltet handelsvare 390, resten solgt sildoljefabrikker, tilstede 36 bruk) hvorav 8 posere, 6 kjøpere. bestad siden sid ste indberetnin gstængt og optat ilavangen 40:) maal, alt solgt sildoljefabrikker, størrele hermetikvare og 5 streks pris 0 kroner maalet. Lyngen, Kjosen 5 mindre oy' større stæng) garnfisket Ulsfjord ujevnt 030 maal, optat 200 maal, alt K Y stmakl'elfi sket. Opslag. 6/0: Kystmakrelfisket: Ukefangst 30965, hvorav til Bergen 5200, Kristiansand 9000, Grimstad 45, Risør 2820, Vasser 2500 og Fredrikstad er: Bergen 80 øre, Kristiansand 80, Grimstad.00.0, Risør 50 øre, Vasser 75, Fredrikstad 75. Totalfangst Utnlandsk flslttrir Uken 84 oktober. Mak re fis k e t ved Skagen har git en ukefangst av 3000 snes, omtrent alt fisket med bundgarn, prisen var fra 3A4 kr. snes. l alt er iaar ilandbragt til Skagen snes makrel Det engelske sildefiske for YarmouthLowestoft faldt godt i sidste uke. Der deltar nu i dette fiske 600 dampskibe og 300 motorfartøier. Endel salterier er sat i virksomhet. Tyske trawlere kommer daglig og iser og sfrøsalter sue løs i rummet. Endel drivere har levert fangsten direkte til Holland og Eelgien. Til 7 oktoher er der for YarmouthLowestoft opfisket crans mot til samme tid ifjor i36 98, i og i crans. Silden er iaar meget smaafalden men kvaliteten er gjen nemgaaende god. en var i sid ste uke fra 29 shilling cran. '

3 8_2,:GE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 36 Beholdningen av skotsk saltsild opgives nu at være Derav er lagret paa Shetlandsøerne og paa Orknøerne 2600 s l a li d. Efter generalkonsulatets opgave er eksportert 788 s ild til Sverige i september maaned fra 0yfjord distrikt. Makrelpriserne i Ame rik a. Generalkonsulatet i New York telegraferer oktober at cifpriserne for norskhøstmakrel nummer 2 er 36 dollars, for nr. 3 9 dollars, nr. 4 3 dollars og for nr. ' 5 ingen pris. S a l t' s i l d!t ark e det i H a m b il r g. Uketilførsel 3230 norsk og 3690 skotsk. Markedet er rolig. en var for vaarsild 2627/, slosild 30 og for skjæresild 55 kr. tønde. Det hollandske sildefis k e. Til oktober er av 445 fartøier ilandbragt 353 mot ifjor 828 fartøier med 8569'6, i fartøier med tdl'. og i 99, av 920 fartøier en var for fuldsild , for matjes 8 og for tomsild gylden pr, tønde. Det s ve n s k e si d e fisk e var smaat i sidste uke. Det ty s k e sf cl e fis k e hadde en ukefangst av 379 og totalfangsten utgjør iaa' Det svenske makrelfis kei Nordsjøen. Sid ste uke indkom til svenske havne 740 alt iaar 9238 flekket og 50 tdi4 rund saltet. Brisling etc. tilført Sandnæs 3dje kvartal 922. Værdi brisling..., '...,..,...,. kr :, : : : : : : : : : : : : : : : : :. :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: mossa..,.,..,..., Tils. kr ; m:: fuldsild 5.756,50, matjes J Kurser for kubansk mynt 8 og tomsld gylden U se. Opslag 5. /0: Generalkonsulatet Bilbao telegraferer 0 oktober. Uketilførsl kvintaler islandsk) klipfisktehold llg llgen norsk, 0000 islanrlsk. er norsk 7686 pesetas, islandsk Kurs pund 29.0, francs Forskjellige utenlandske meddelelser. Bilbao oktober 922: Sardinfisket Vigo forrige uke 6998 kurver. Le Havre 2 oktober 922: Sardinfisket godt Concarneau. Ellers middels. eller tonde..'. y. London 60 div. $ 4.4 :;:0 Paris 3 div. $ 38'2 5 fr. Det tyske sildefiske. U. S. A. 3 div. 3/ tg P. Opslag 4, 7/0: Fiskedagent Reusch, Hamburg, telegraferer 6 oktober:, Ukefangst tyske sildefiske 379 tønder. Fra konsulatet i Kønigsberg til Utenriksdepartementet, dat. 3 oktober 922: Klipfiskmarketlat. _ :>n sidse uke bragte kun en ti førsel fra Shetlaud dampskib ::;:Balticum«paa 975 tønder. erne no!res nu ca. 000 JJl mere tønde, nemlig: 00 o o l.c co (.O C000(.OOO COt(.OC0C0C0 r T',...t tdgrammr Engelske sildefiske. Opslag 4. /0: Fiskel'iagent Johnsen, Hull, telegraferer 0 oktober. Sildefisket YarmouthLowestoU totalfangst crans mot 3698 ifjor. Opslag 4./0: Fiskedagent Johnsen. Hull, telegraferer okto ber: Sildefisket YarmouthLowestoft idag godt. 485 engelske og skotske drivere gjennemsnltlig 3r crans, middels kvalitet, pris 5 shilling cran, ube,tydelig saltet. Opslag 4. 4/0: Fiskeriagent Johnsen H ull, telegraferer oktober. Sildefisket YarmouthLowestoft denne uke godt. Friser 29shillings cran. Hollandske sildefiske. Opslag 4. 6/0: Hollandske sildefiske til oktober ilandbragt 353 tønder mot ifjor, i 920 og K.orisulatbrttnlngtr. Fra legationen i HaVRlla, dat. 27. september 9,22: Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 78 septemher meddeles følgende: ndførselen androg til 475 kas ser. Beholdningen 22 september var anslaat til: 7800 kasser fisk ialt, hvorav 3500 kasser norsk fisk, 400 skotsk, 900 Alaska og 3000 kanadisk. erne var ifølge»revista Oficial«for kanadisk og Alaska $.25 $.50. Norsk fisk noteres med $2.00. Generalkonsuhitet i lv.ontreal, telegraferer.2,: oktober :,. Nyfllndlands klipfiskeksport fra 24 september til oktober ca. 640'0 kvin.taler til Portugal, 8 500

4 8.00 l 362 ljkentllge MEDDELELSER FQR NORSK FSKERBEDRFTF<A. FSKERDREKTØREN..8 oktober ,_. Hvorfra Brisling etc. tilført Stavanger i tiden 2/07/ Bris Smaa Blan!ing sild ding id,,;mu fylke ugll og Fjordane do Møre do Mossa skj' westoft 7074 crans, ialt crans, hvorefter totalfangsten for hegge byer utgjør crans, mot erans 8 oktober forrige aar. Silden er iaar meget smaafalden, men er kvaliteten gjennemgaaende god. Salterne er begyndt litt, derimot synes eksportrøkerne at holde sig tilbake da markederne for røkt sild i middelhavslandene og i Levanten er meget siette. Tils Sko t l and. Røkt Av skotsk spekesild findes lagret..,.,.,... kr for tiden tønder, detav er _ blanding.. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: gg:gg lagret paa ShetlandsøeTne _ mossa _.._...:.!..,,. Hvorfra Brisling etc. tilført Bergen. i tiden 3 /9_7/ Brisling Blanding 2_3_4_00_0_0 Tils. kr Mossa Hordaland fylke Sogn og Fjord. fylke lv\øre fylke Tils. 603 l V ærdi brisling... kr blanding ,' mossa :00 Tils. kr tønder og paa Orkøerne 2600 Fra Norges fiskeriagent i Tyskland, Johan Reusch, dat. Ham, bur g 3 oktober 922: uken fra 30 september til 6 oktober ankom til Geestemiinde fiskemarked 37 fiskedampere med tilsammen pund fersk fisk. Derav 25 dampere fra Nordsjøen med gjennemsnitlig pund og 2 fra sland med gjennemrsnitlig pund. T'ilførslerne var betydelig :indre end i den foregaaende uke. Efterspørgselen var ikke saa god som i uken før, men priserne holdt sig dog høie av de begrænsede tilførsler. til SydSpanien til Gibral] arbeidere henhørende under sal erne var: tar for ordre, 3200 til England, 9900 tetibedrif'ten og det hele apparat er Hyse.... J6 24,00 56,75 pund til Britisk Vestindien, 3500 til Fore system,atisk ordnet for en storpro,,... 7,50 52,00 nede Stater, 7800 til Kanada og duktion paa en bestemt tid. Endel Torsk L... 24,00 46,00 220'00 til Alicante og Neapel. salterier sattes i virksomhet i uken l... 26,50 40, under ovetsigt. Tyske trawlere kom Sei... 2,00 38,00 mer til begge byer daglig og iser og Rødspætter l 30,50 59,50 mark(isbrqtnjngr m. o. strøsalter sild iøs i skibsrum'met. Pigvar l...,,80,00240,00 ndberetning' fta Norges fiskeriagent i England, Hans Johnsen, dat. Hull, 3 oktober 922: Det eng e l s k e s i de fis k e. Ved ankomsten av den skotske sildeflaate til Yarmouth og Lowestoft i forrige og denne uke er det store høst sildefiske sat igang for denne sæsong. Drivernes. antal er for tiden 600 darnpskibelc og. 300 motordrevne baater. Flere' 'Jjecrnbaneeksprestog fra de skotske høi ',::>'de bragte den fornødne'arheids 'c = åv g8:epiker, bødkere ogrtdre Endel skotske drivere har levert Kveite... 33,00 59,00 fangsten direkte til Holland og Belg'ien og vil antallet av baater for Til HamburgAltona ankom, i disse landes forsyning antagelig ukens løp ca. 3 millioner pund tysk økes, da fersksildpriserne hertil trawlsild, som opnaadde.!t 28 til lands hittil har været m.eget lave..!t 45 pund. Fra Grimsby ankom denne uke er betalt for bedste ca. 300 kasser fersk sild, som blev fersksild fra 20'/ a 0/ cran og betalt med./t 35 pund og frh for døgngammel og sild av daarlig Lowestoft ankom 6 dampere. For kvalitet var der ingen kjøperer. Av Lowestoftsild blev betalt.!t 34 tu den r Yarmouth og Lowestoft hjem..!t 40 pund. mehørende faate levertes i septem. ber maaned 7475 crans, som alt er S a l t s i d = rna r k e det. forbrukt inden landet. uken som Saltsildtilførslerne androg i ukens endte 7 oktober utgjør fangsten for løp til 69'20 Derav 3230 Yarmouth crans og for Lo.. fra Norge og 3690 fra Skotland

5 2) 8 oktober 922 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 363 Efter det Statistiske Centralbyraas maanedsopgave over vareomsætningen med ut og Shetland. Forretningen var rolig Norges utførsel av fiskeprodukter i august 922. og noteringerne holdt sig omtrent uforandret. landet stiller utførselen av fiskeprodukter sig i august 922 saaledes: Noteringerne er: Vaarsild 4/500, 5/600 og 6/700 Kr td. 7/ / /2 Slosild, 4/500 og 5/600.., Skjæresild Varernes navn Sild, fersk: Vaarsild....,, Storsild.... Fetsild..... Fisk, fersk: Torsk..... Makrei.... Kveite (hellefisk)..... n Flyndre.... Det tyske sildefiske androg til 29 Laks.... f. m, til: kantjes i 208 reiser, ørret... Tørfisk. Rotskjær.... mot i kantjes i 365 rei Rundfisk.... er, i kantjes i 32 'ei Lange.... Sei.... ser i 9'9' kantjes i 27 reisør. Hyse (kolje).... erne for tysk sild er fra.j!;t Brosme... Klipfisk: Torsk til.j!;t td. for de Lange._. T,, '0 forskjellige størrelser dog venter. Sei...:.... Hyse (koje)... man i de nærmeste dager en pris Brosme.... forhøielse av,.j!;t 2000 td. Sild, saltet: Vaarsild.... tltgrammtr. Saltsil dmarl<edet.,, Storsild(slosild),.' Fetsild....,, Skjæresild..... Nordsjøsild,, slandssild...,, Brisling.... Sild, kryddersaltet, herunder appetitsild... Opslag. 4;0: Fiskeriagent Reusch, Sild: Brisling, kr.saltet (ansjos).... Hamburg telegraferer 3 oktober. Uketilførsler saltsild 3230 tønder norsk, 3690 fisk: Torsk.... skotsk. Markedet rolig. Vaarsild kroner Makre , slosild 30, skjæresild 55 kroner Sild, røkt, fækket og anden tønde. Hummer.... Ra::ker...,... Røkt smaasild og brisling i olje... Saltmakrelmarkedet i Amerika.,, i tomat.... ellers.... Opslag 7. 2;0: Generalkonsulatet Urøkt smaasild og brisling New York telegraferer oktober. Cifpriser for norsk høstmakrei nummer to 26 i olj.... i tomat.. dollars, nummer tre 9, nummer fire 3, ellers... nummer fem ingen. generalkonsulatets Vaarsild (røkt & ur; kippers) telegrammer av 25 september, 3 oktober i olje.... betyr de lavest anførte priser cif New i tomat.... York de høiest anførte engrospriser der. ellers.... Sl: Fiskets Gang oktober. Makre.... fisk forøvrig.... Krabber, ræker, skjæl.... Rogn (ogsaa kaviar).... fiskeboller, (pudding, Betegnelsen stæng. ker o. l.).... Sildemel.... Under de større sildefiskerier blir fiskemel.... der som betegnelse paa størrelsen av de forskjellige sildestæng benyttet uttrykket:»mindre«,»større«og»store«stæng. Da der er fremkommet forespørsel om betydningen av disse' benævnelser meddeles at der som»mindre«regnes stæng paa optil 500 maal, som»større«regnes stæng paa over 500 optil 5000 maal, som»store<<. regnes siæng paa over 5000 maal. Hvalkjøtmel.... Levermel..... Sæl og kobbeskind.... Hvalbarder.... Fiskeguano.... Hvalguano.... Benrnei.... Rogn, saltet: Av torsk...,, _ Arden.... Tran: Dampmed'cin.... Raamedicin.... Blank.... Brunblank.... Brun...'.... Av sæl.... Av bottlenose.... kke særskilt opgit. Sildetran... ' Fra uten!. fangstfelter hjemført tran.. ) Røkt brisling. 0 Tab el: Mængde'august enhet ' stlu. Januaraugust ) f } , 285) _ J { ft 66 f l l 'HlJ l l Hillf \ {_ \ f f _ U l f ) 2022 'l 3065, t, '. 2) f l \ J 56224' l f \ f l 06 ' l l 3) li l { l Anden sildehermetik. 3) Røkt vaarsild l J ) l JO 2) l J f ' )

6 52.6! 000eO! j , UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FJSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 8 oktober 922 Norges utførsel av fiskeprodukter Jaugust 922. TsjekoSlovakiet.. o V e r sig t. V ærdien _ av fiskeutførselen,j au Tyskland..,Belgia... Frankrike.. gust 922 var sammenlignet med Rumenia.. foregaaende maaned: August 24,0 Øvrige land mill. kr., juli.7 mill. kr. Del samlede utførsel av norske varer i august eløp sig til 72.9 mill. kr. Paa fiskeprodukter falder saaledes Hernzetik. 33. ret. Sverige Det tilsvarende procenttal for Danmark.. foregaaende maaned va 22.2 pct. Tyskland., V ærdien er fordelt paa de for Storbritannia.. skjellige grupper av produkter saa Frankrike.... ledes: Rumenia.... Sild og fisk.,.. kr Britisk Sydafrika Hermetik /; Britisk Ostindien.. Sild og fiskemel /) A,ustralia.,.. Tran /) 96640'2 U. S. A... Til de forskjellige utførselslande Kanada.... er utført følgende mængder av de Øvrige land.. vigtigste fiskeprodukter: Sverige.. Danmark.. Tyskland.. Tyskland.. Nederlandene Belgia.... Storbritannia.. talia.... Vestafrika U. S. A... Øvrige land'.. Spania.. talia.. Kuba.. Brasilia Ar:gentina.... Aruguay.. Øvrige land.. Sverige Danmark Fersk sild. Tørfisk. Klipfisk. Sild, salt. j Tyskland Sehweiz.... Frankrike.. alt 20.7 Japan Tyskland Belgia Nederlandene...5 Storbritannia.. 230'.2 Fra)krike talia.... Australia.. alt 458. U. S. A... Grækenland Spania Øvrige land alt Silde og fiskemel. Tran. 000 Kystmakrelfisket vorti indbragt l' Til Herav 5,,5...:+ 323,8.[, 5.8 Trøndelagen '..!'23/u Søndnlør... 30/H alt577b Nordmør... Nordfjord..... OOU alt alt Fyr og merkevæsenet.»efterretninger for Sjøfarende«, nr. 9 for september 922 er indtat bekjendtgjørelser om nye fyre,foran dringer av fyre og merker m. v., hvorpaa man henlederinteressertes opmerksomhet. Sund og Austevoll...,..... Fana..... Tysnes..._... 0/s Fjelberg, Skaanevik og Herdla.. 6/!, Fjell..... Bergen..... Hisken..... Espevær....,.... Sveio..... Haugesund.... Skudenes 2 ).... Stavanger..... Egersund,.... Kirkehavn..... Flekkefjord.... Farsund..... Kristiansand.. Lillesand... il uken alt ! ' l Aaensre... H5/ Arendal...,... 7/0 : Grimstad... 4/0 45[ Risør Kragerø Skaa tøy! Langesund Nevlunghavn! 2/(;: ', hl. FLværn...,... [ ' i 5 Vasser /lo! , KriStia,niafj... [' /, Horten... 20/9., ' 4506 Onsøy... 8/7, _Hvale.r... /l) Frednkstad,, Fredrikshald i' Tils Av fangsten er l\g. opfiskej med garn, med not alt 9582 Fangstens anvendelse: Solgt fersk , iset , flekket , rund og preserveret kg, 2) Skudeneshavn.

7 Bris 8 oktober 922 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FisKERBEbRFTFRAFSKERDREKT0REN 365 Regler forhjeinsendelse av forliste fiskere, fangstmænd og fiskeriarbeidere. Taslsat av Departementet for Handel, Sjøfart, ndustri og Fiskeri under 4 august 922. Staten overtar indtif, videre utgiitetne ved hjemsendelse inden riket 8V norske fiskere, fangstmænd. og fiskeriarbeidere, forlist paa den norske kyst,' i følgende tilfælder:. Naar tjenesten ombord er ophørt fordi vedkommende farkost er forulykket eller erklært uistand sæhelig eller har lidt saa stor skade ved havari, at reisen ikke kan fortsættes jnden en rimelig tid. 2. N aar nogen av de ombordværende maa ansees for at ha et billig krav paa,. at tjenestefora holdet ombord betragtes omo'phørt, fordi han under forliset eller havariet har paadraget sig saadan skade paa leg.erne eller helbred, at han blir arbeidsudyg tig for længere tid. Er skaden eller sygdommen av den art, at vedkommende ikke forsvarlig kan hjemsendes ulen følge, kan ogsaa utgifterne hermed dækkes av Staten. N aar fiskeriopsyn er anordnet paaligger det dette, men ellers lensmanden (politiet) i det distrikt, hvor vedkommende person (er) kommer iland, at avgjøre om de foran angivne betingelser for hjemsendelse paa Statens bekostljing foreligger og i til fælde besørge vedkommende hjemsendt. tvilstilfælde kan erklær'ing indhentes fra 2 troværdige personer eller saken forelægges for Fiskeridirektøren. Er aarsaken til hjemsendelse sygdom maa lægeattest skaffes, hvor dette kan ske uten større vanskelignet ener tidsspilde. N aar hjemsendelse begjæres og bekrævet av hensyn. til hjemreisen. Med hensyn til f'remgangsmaaten ved hjemsendelsen iagttages følgende: Med jernbane hjemsendes samtlige paa 3die klasse..med dampskib hjemsendes syke paa den klasse, andre paa 3die klasse. Med dampskib, bvor der kun er 2 klasser, sendes sa.mtlige paa 2den klasse. Vedkommende for$ynes med billet eller hvor billet direkte til hjemstedet ikke kan anskaffes, penge til saadan, samt efter omstændigheterne avpassede rimelige kostpenge, som dog ikke bør overstige kr dag. De utlæg opsynet eller politiet maatte ha i anledning av hjemsendelsen godtgjøres av Fiskeridirektø ren, Bergen. Dækning kan om ønskes begjæres telegrafisk og vil, hvor dette begjæres og er mulig, bli' sendt telegrafisk. Opsynet eller politiet sørger for, at vedkommende undertegner kvittering for det beløp, billetten og underholdet paa stedet koster, samt for de ham medgivne dagpenger og i tilfælde for qe penger, han erholder til videre hjemreise. Kvitteringen indsendes snarest til Fiskeridirektørens kontor. Kvitteringen maa indeholde nøiag hg opgave over vedkommende per'sons navn, stilling og hjemsted, samt opgave over fartøiets navn, hjemsted og fører.utgiftsposterne maa nøie spesifiseres og der maa redegjøres for grunden til at hjemsendelsen er fore gaat paa offentlig bekostning. 'Skulde der være rimelig anledning til at skaffe nogen, som har ret til hjemsendelse,tjeneste paa fartøi be stemt til vedkommende hjemsted eller tilladeise til at medfølge saadant, bør denne adgang benyttes. Retten til l:jemsendelse bortfalder, hvis Bogen uten rimelig grund negter at ta tjeneste paa fartøiet eller undlater at benytte sig av tilladesen til at følge med dette. tingelserne herfor er tilstede skal Forskrifter for fiskefartøiers indopsynet eller lensmanden (politiet) redning og utrustning. sørge for, at vedkommende person faar nødvendig underhold samt drage Ved kongelig resolution av 22 sep omsorg for at hjemsendelsen sker tember er det bestemt: med mindst mulig ophold. Klær vil kun. under iagtagelse aval mulig. sparomhet bli at anskaffe i den»at der i henhold til sjødygtighets vtstrækning, hvori saadanne erpaa loven av9 juni 903 med tillægslove av 8 september 909; 2 august 94 og 20 august 95, 42, 46, 47 vg 50, samt sjøfartslovens 26 fastsættes forskrifter for fiskefartøiers indredning og utrustning m. v. overensstemmende med et fremlagt utkast. l. At de ved kongelig resolutiøn av 7 november 99 fastsatte forskrifter for fiskefartøiers indredning og utrustning m. v. ophæves. ll. Nærværende resolution trær ikraft traks.«det ved resolutionen godkjendte utkast til forskrifter er indtat i Norsk Lovtidende nr. 44 for iaar, hvortil henvises. Brisling etc. tilført Kopervik i 3dj kvartal 922. Hvorfra Smaa! Blan...!ing sild ding == Rogaland fylke ,.: Hordaland fylke.. Sogn og Fjordane fylke SørTrøndelag}ylke 90 L_ Tils Røkt Værdi brisling... kr smaasild blanding Tils.kr Ferskfiskrute AalesundHull. følge meddelelse fra Handelsdepartementet i skrivelse,av 4 oktober har Handelsdepartementet git Aalesunds Handelsforenings, f'iskerigruppe tilsagn om et tilskud til en ferskf'iskrute paa Hull av et beløp indtil kr tur for høist 6 turer. Forutsætningen er, at tuten skal utgaa fra Aalesund med anløp av Maaløy hvis paakrævet. _ _

8 380 Sildemel Blank Brun blank tdr. kjærr , fiske guano '7 569 Sælsklnd Hermetik u:; c: tl Z t=i. a tl :=. til t:' t:j tlf ' o z o m ca t o =j 3 ;a > ' Ul t S sa m 3 ($l tl Z o o cj... e.o! 'V' 'V. Toldsteder norgts utførst liv fisktl'ro,dukttr fra l januar tu 7 oktobtr 92 og i uktn som tndtt 7 oktobtr. Fetsild Nordsje slands Klipflsk, Vaarsild og skaaret Storsild Brisling sild sild norsk sild. Kristiania Kristiansand Egersund Stavanger Kopervik Haugesund Bergen florø Aalesund Molde Kristiansund Trondhjem Bodø Svolvær Narvik '6 90. Tromsø Hammerfest Vardø Vadsø Andre li) alt ] uken Klipflsk, islandsk Rundflsk etc Rotskjær Sei Hyse, Anden.,D.m. Rogn rund terflsk tran _._ R.m. Brun Haatran ' ' Hærdet Toldsteder hvalolje Hval. tran.. Sæltran Bottlenosetran Sildetran jsild, fersk ks. Sild, rakt Makrei, saltet Makrei. fersk Laks, fersk Levende aal Anden fersk, fisk Hummer stk. fis!<, saltet fartei fisk, saltet i Kristiania [ J , ( Kristiansand _ Egersund l Stavanger..; ;) Kopervik Haugesund' Bergen..._ Florø D 000 Aalesund l Molde...' Kristiansund Trondhjem Bodø Svolvær Narvik l 00 Tromsø ()0 Hammerfest..' 948._, Vardø ' Vadsø... l l Andre 000 _ _ 4 80 _ , 6 l D oou l9! l ) l uken , ' ; o [ ! L ) Desuten 6 46 margarit (ialt ) og j<g. hærdet tekn. fett (av hærd. hvalolje)..

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fra tjsk~rjdir~kt0r~n

fra tjsk~rjdir~kt0r~n Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra tjskrjdirkt0rn 13 aargang Onsdag 4 oktober 1922 norsk fiskrir. Uken 24-30 september. Fet sil d fis k e t var meget smaaf i Nordland og Troms fylker; 'Def' imot

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mddllsr for norsk fiskrjbdrjft fra fiskridirktørn 111 aargang Onsdag 4 august 1920 Nr. 12-27. Tilstede 11 notbruk. Aa- fisket. sidste uke indkom kun 40 11orsl( fisl(rir. fjord opfiskedes 270 maal,

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f.

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f. QO 85 hl., hvorav saltet 45 595 hl. mot ifjor 25 377 hl, hvorav saltet 7 882 hl. Sør- Trøndelag er der litt notfiske enkelte steder, saaledes blev der i sid-ste uke sm 2 not-stæng i Hitra. Herav biev optat

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n ln\tttug mddllsr for norsk fjskribdrift fra fjsl(rjdirkt0rn Onsdag 20 oktober 1920 Nr. 42 il r s t ti s ii r i r. Uken 1016 oktober. Fet s i l d fi s k e t var ikke nævneværdig i sidste uke. l Troms og

Læs mere

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 5

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47 Uk~ntng~ m~aa~~ls~r for norsk fjsk~rib~crift fra fjsk~ridir~kt0r~n 7 aargang Onsdag 22 november 96 Nr.. 47 nqrsk~ fjsk~rj~r. Uken 28 november. 8 ds. indkom 2 dampskibe til ri Finmarkskysten har gjennemgaastiansund

Læs mere

fra flskeridirektoren

fra flskeridirektoren U kent l j ge med'delelser for norsk fis keri bed r'i ft fra flskeridirektoren 6 aargang Onsdag desember 1915 Nr. 48 Norske fiskerier. til hermetikfabrikker 200 maal, pris 60 kroner maalet. Hvis veiret

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av fskerdrektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. Bergen Onsdag 3 desember 924

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra tisk~ridjr~ktør~n

fra tisk~ridjr~ktør~n UkntUg md4lsr for norsk tiskribdrift fra tiskridjrktørn asrgang Onsdag 5 desember 920 Nr. 50 norsk fisl,rir. Uken 5 desember. Fet s i l d fis k e t blev i uken forøket med 34 550 maal, hv0'rav dog noget

Læs mere

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles Ukentlige meddelelser for nors'k fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag september 1915 Nr. 35 kr. 5 pr. skj. Smaasilc1fisket er aapne baater. Fisket for Røst har Norske fiskerier ogsaa

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige februar 92 sidf"r

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fr a fi s k ~ri," j r~ klø r~n

fr a fi s k ~ri, j r~ klø r~n 12 aargang UkntUg mddlsr for norsk fjskribdrift fr a fi s k ri, j r klø rn Onsdag 17 august 1921 Nr.. 33 ner. alt i SørTrøndelag 27326 norsk fiskrlr. maal, hvorav saltet 15 965 tdr. mot Uken 713 august.

Læs mere

m~dd~i~ls~r 'for norsk fjsk~rl,b~drift fr-a fisi(~riair~kt0r~,n

m~dd~i~ls~r 'for norsk fjsk~rl,b~drift fr-a fisi(~riair~kt0r~,n Ukntlig mddilsr 'for norsk fjskrl,bdrift fra fisi(riairkt0r,n 11 aargang Onsdag,22 sepj,ember 1920 nrsl( fjsl(rir.,870c38 0865819:139 525 og i., ' tdgrammtr. >' Uken 1218 september. 1918273 544970111117150

Læs mere

fra tisk~ridirtktør~n

fra tisk~ridirtktør~n UkntUg mddtllsr for norsk tlskribdrift fra tiskridirtktørn 13 aargang nsdag 21 juni 1922 norsk fiskrir. Uken 1117 juni. Desuten er der iset 56085 (ifjor kveite og 600018000 lange og 18800), bortført ferskt

Læs mere