Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens"

Transkript

1 4. oktober 2011 MSF 4/ /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse af sammenlægningen af Danske Automat Spil A/S ( DAS ) og Elite Gaming A/S ( EG ), jf. konkurrencelovens 12 b. Anmeldelsen blev erklæret fuldstændig den 30. august Transaktion og jurisdiktion KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET DAS og EG ( Fusionsparterne ), der kontrolleres af henholdsvis Danske Spil A/S og Erhvervsinvest K/S gennem Elite Investment A/S, sammenlægges med henblik på at fortsætte og videreudvikle aktiviteterne for opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater i Danmark. Selskabet vil blive drevet under navnet Elite Gaming A/S og vil være ejet af Danske Spil A/S (49,9 pct.) og Elite Investment A/S (50,1 pct.) Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 1. Den samlede danske omsætning i EG var i 2010 på [...] mio. kr. målt i bruttospilleindtægt ( BSI ) 1 fratrukket afgift til staten. Elite Investment A/S havde foruden omsætningen i EG i 2010 ikke nogen væsentlig omsætning. Erhvervsinvest K/S, der kontrollerer Elite Investment A/S, havde ud over omsætningen i EG en omsætning i Danmark på [...] mio. kr. i Danske Spil A/S, der ejer DAS, havde i 2010 en omsætning på [...] mio. kr. målt i BSI fratrukket afgift til staten. Eftersom de deltagende virksomheders omsætning overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, er der tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol. 1 BSI defineres som indskudssummen fratrukket gevinster.

2 2/11 2. Parterne og deres aktiviteter Fusionsparterne er aktive på markedet for opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater i restaurationer (herunder cafeer og værtshuse) og spillehaller (herunder kiosker og købmænd) i Danmark. Gennem EG er Elite Investment A/S hovedaktivitet opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater på det danske marked. Den daglige drift af spillestederne varetages hovedsageligt af en række af spillemyndigheden godkendte bestyrere, der står for den daglige drift af spillestederne, som de enten ejer, lejer eller forpagter. Aftalen indgås primært som en samarbejdsaftale. EG leverer endvidere i begrænset omfang borde, stole og overvågningsudstyr til spillestederne. Derudover opstiller og driver EG i meget begrænset omfang ikke-gevinstgivende spilleautomater (såkaldte morskabsautomater). Ved morskabsautomater forstås spilleautomater, hvor deltageren mod betaling af en indsats får ret til spil uden gevinst. Der er tale om fx flippermaskiner, skyde- og kørespil. I 2010 overtog EG Hoffbeck Automatservice ApS, som ligeledes hovedsagligt beskæftiger sig med opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater. Elite Investment A/S ejer desuden Elite Leasing 2009 ApS og Astra Spil ApS, der i anmeldelsen er anført som fusioneret ind i EG pr. 1. januar Koncernen Danske Spil udbyder spil, lotterier og væddemål og anden virksomhed i forbindelse hermed. I DAS driver Danske Spil A/S i dag alle sine aktiviteter på det liberaliserede marked for opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater. Opstilling og drift af spilleautomater sker i dag i spillehaller via franchiseaftaler med franchisetagere eller via opstillingsaftaler med bestyrere af de enkelte spillehaller, som ligeledes er godkendt af spillemyndigheden. Danske Spil A/S udbyder derudover spil på det monopolbelagte spillemarked såsom Tips, Oddset, Måljagt, Lotto, Onsdags Lotto, Joker, Boxen og Quick skrabespil. Danske Spil A/S driver DAS i et selvstændigt selskab og har oprettet andre selvstændige selskaber (Danske Licens Spil A/S og Danske Lotteri Spil A/S) til varetagelse af sine forskellige aktiviteter på spillemarkedet. Det er ikke muligt for Danske Spil A/S at overføre midler fra de selskaber, der opererer på de monopolbelagte

3 3/11 dele af spillemarkedet, til de konkurrenceudsatte dele, medmindre det sker på markedsvilkår Den delvise liberalisering af spillemarkedet Det danske spillemarked består på nuværende tidspunkt af en monopolbelagt del og en liberaliseret del. Folketinget vedtog i 2010 en lov om liberalisering af det danske spillemarked, som indtil nu har været underlagt statsmonopol via Danske Spil A/S, der ejes med 80 pct. af staten. Lovens ikrafttræden blev udskudt under afventning af EU- Kommissionens godkendelse efter statsstøttereglerne. Ifølge den nye danske spilleafgiftslov skal onlineudbydere af kasinospil, herunder online spilleautomater betale en afgift på 20 pct. af BSI, mens landbaserede kasinoer og spillehaller skal betale en afgift på op til 75 pct. Sagen var anmeldt til EU- Kommissionen med henblik på en vurdering efter statsstøttereglerne og den 20. september 2011 konkluderede EU-Kommissionen, at den nye spilleafgiftslov, der liberaliserer spillemarkedet i Danmark og samtidig indfører lavere afgifter for onlinekasinoer end for landbaserede kasinoer, er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Markedet for spil i Danmark består efter liberaliseringen af følgende hovedgrupper: a. Lotterier som fx lotto, skrabespil og lotterier: Danske Spil A/S har fortsat monopol. b. Sportsvæddemål, som fx tips, oddset mv.: Planlagt fuldstændig liberaliseret, med undtagelse af fx hestevæddeløb. Bevilling gives i en periode på 5 år til såvel online- og landsbaserede væddemål. c. Landsbaserede kasinoer: Liberaliseret, men der forventes ikke at blive udstedt nye bevillinger, og der forventes ikke væsentlige ændringer i driften. d. Onlinekasinoer der bl.a. udbyder spil som roulette, black jack, poker og spil på spilleautomater: Fuldstændig liberalisering. Der kan meddeles et ubegrænset antal af bevillinger, der opfylder nogle nærmere fastsatte betingelser. Danske Spil A/S har inden ikrafttrædelsen af den nye spillelovgivning monopol på onlinekasinoer, men selskabet har valgt ikke at udnytte denne ret. 2 "Krydssubsidiering er ikke nødvendigvis konkurrencefordrejende. Hvis overførslen af midler mellem forskellige produkter eller markeder sker på armslængde-vilkår, dvs. på vilkår svarende til dem, der ville være aftalt mellem private, ikke-interesseforbundne parter, vil der ikke foreligge en konkurrencefordrejende (ulovlig) krydssubsidiering." jf. forarbejderne til spillelovens 9.

4 4/11 e. Landsbaserede spilleautomater: Markedet er i forvejen liberaliseret. Der gives et ubegrænset antal bevillinger, hvis nærmere specifikke krav er opfyldt. I forbindelse med liberaliseringsprocessen foretages der lempelser/ændringer af kravene til bevillingerne bl.a. spilletilladelsernes tidsbegrænsning og sikkerhedsstillelse mm. 4. Vurdering af fusionen 4.1. Det relevante marked Det er nødvendigt at afgrænse det eller de relevante markeder, som fusionen kan berøre, for at vurdere om en fusion hæmmer den effektive konkurrence. Det relevante marked består af henholdsvis et produktmarked og et geografisk marked, der skal afgrænses hver for sig. Produktmarkedet Onlinespil og landsbaserede spil Det er Fusionsparternes opfattelse, at det relevante produktmarked er opstilling og drift af landbaserede gevinstgivende spilleautomater, hvilket også er det marked, som parterne er aktive på. Fusionsparterne har i den forbindelse anført, at EU-Kommissionen tidligere har indikeret, at der foreligger et særskilt marked for gevinstgivende spilleautomater, der adskiller sig fra andre spil, herunder gevinstgivende spil som fx lotto. I den nye spillelov bliver onlinespil defineret som spil, der indgås mellem en spiller og en spiludbyder ved brug af fjernkommunikation 3 og landsbaserede spil defineres som spil, der indgås ved, at en spiller og en spiludbyder eller spiludbyderens forhandler mødes fysisk. 4 Fusionsparterne har tillige peget på EU-Kommissionens sag om eventuel statsstøtte i forbindelse med den nye spillelovgivning, hvor afgørelsen kan indikere, at EU- Kommissionen har taget det standpunkt, at der er substitutionsmulighed mellem onlinespil og landsbaserede spil. Det kan således udledes, at online spilleautomater og landsbaserede spilleautomater ikke efter EU-Kommissionens opfattelse udgør separate produktmarkeder i henhold til statsstøttereglerne. Det er KFST s vurdering, at afgrænsning af relevante markeder til brug for sager efter EU s statsstøtteregler ikke er direkte anvendelige i sager om fusionskontrol eller sager i øvrigt efter konkurrenceloven. Der er således tale om væsentligt forskellige markedsmæssige vurderinger og analyser der danner baggrund for afgrænsningen af det relevante marked i henholdsvis statsstøttesager og konkurren- 3 5, stk. 1, nr. 8 i den nye spillelov. 4 5, stk. 1, nr. 9 i den nye spillelov.

5 5/11 cesager. Kommissionen har ikke taget stilling til markedsafgræsningen ud fra en konkurrenceretlig vurdering. De danske myndigheder har i forbindelse med statsstøttesagen anført, at de mener, at markederne for onlinekasinoer og landsbaserede kasinoer er to forskellige markeder, som ikke kan sammenlignes og derfor ikke kan være underlagt samme afgiftsniveau. 5 Det anføres ligeledes, at der er sociale og statistiske undersøgelser, der viser, at forbrugere betragter onlinespil og landsbaserede spil som to forskellige aktiviteter. 6 Der er tillige bl.a. forskelle med hensyn til brugernes profil (køn, alder og uddannelsesniveau), samt at landsbaserede og onlinespil teknisk set heller ikke er ens. 7 De danske myndigheders argumentation indikerer, at landbaserede spil og onlinespil kan udgøre to særskilte markeder. Der tages i det følgende udgangspunkt i det mere snævert afgrænsede marked, dvs. markedet for landbaserede spil. Hvis der ikke findes at være konkurrencemæssige betænkeligheder på dette marked, vil der heller ikke være konkurrencemæssige betænkeligheder på et eventuelt bredere marked også omfattende onlinespil. Morskabsautomater Da der ikke er horisontalt overlap mellem Fusionsparterne i forhold til morskabsautomater, vil det ikke være relevant at undersøge denne substitutionsmulighed nærmere, herunder undersøge om morskabsautomater udgør et selvstændigt produktmarked. Spillehaller og restaurationer Fusionsparterne har anført, at det kan overvejes, om det er relevant at segmentere markedet for gevinstgivende spilleautomater i snævrere segmenterede markeder for opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater i henholdsvis restaurationer og i spillehaller. På restaurationer er der mulighed for at indtage alkoholiske drikkevarer, hvilket ikke er lovligt i spillehaller. I forbindelse med segmenteringen er det af Fusionsparterne blevet anført, at der ikke er forskel på automattypen i henholdsvis restaurationer og spillehaller, samt at der er relativ lille forskel på den gennemsnitlige omsætning i automaterne. Det er KFST s vurdering, at der i nærværende sag ikke er behov for nærmere at undersøge, om markedet eventuelt kan segmenteres i forhold til spillehaller og re- 5 EU-Kommissionens åbningsskrivelse af 14. december 2010 i sag C35/2010 (Danmark afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil) pkt Undersøgelse foretaget af Socialforskningsinstituttet i 2007 og sammenlignende dataark og diagrammer for onlinemarkeder og landsbaserede markeder, udarbejdet af European Gaming and Betting Association EGBA i januar og marts Ibid. pkt

6 6/11 staurationer. Det skyldes, at det er uden betydning for vurderingen, for selv under en snæver afgrænsning af markedet, vil sammenlægningen ikke give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder. Den endelige afgræsning af det relevante produktmarked i forhold til spillehaller/restaurationer kan derfor stå åbent. Sammenfattende Det kan overvejes, hvordan markedet endeligt skal afgrænses, men til brug for nærværende sag kan den endelige markedsafgrænsning imidlertid stå åben, idet den endelige afgrænsning ikke vil have afgørende betydning for vurderingen af fusionen. Det skyldes, at selv under den snævrest tænkelige relevante markedsafgrænsninger vil der ikke være konkurrencemæssige betænkeligheder. Der tages derfor i vurderingen udgangspunkt i de snævrest segmenterede markeder, nemlig markederne for landbaserede gevinstgivende spilleautomater opstillet i henholdsvis a) restaurationer og b) spillehaller. KFST s høring af tredjeparter har ikke givet anledning til en anderledes afgrænsning af det relevante produktmarked. Geografisk marked Det er af Fusionsparterne blevet anført, at det relevante geografiske marked skal afgrænses nationalt til Danmark, og at afgrænsning er på linje med EU- Kommissionens praksis i lignende sager. Ifølge Fusionsparterne er det den danske spillemyndighed, der udsteder spilletilladelser til gevinstgivende spilleautomater alene med henblik på udnyttelse i Danmark. Det er KFST s vurdering, at der ikke er holdepunkter for at antage, at markedet i denne sag er snævrere end Danmark. Der tages derfor udgangspunkt i, at det geografiske marked er Danmark. 4.2 Tredjepartshøring KFST har foretaget en målrettet høring af Fusionsparternes største konkurrenter (opstillere af gevinstgivende spilleautomater), den største leverandør på det danske marked (automatproducent) samt større og mindre kunder (restaurationer og spillehaller). Markedsaktørerne er blevet bedt om at komme med generelle bemærkninger og svare på en række spørgsmål vedrørende sammenlægningen af DAS og EG. To konkurrenter har anført betænkeligheder ved fusionen for så vidt angår indgåelsen af eksklusivaftaler med leverandører/automatproducenter om udvikling af spil til spilleautomaterne. I den forbindelse har leverandøren anført, at det er muligt for alle spilopstillere selv at indgå aftale med spilproducenter om udvikling af spil på eksklusiv basis. Leverandøren anser det tillige for et væsentligt konkurrenceparameter selv at udvikle og sælge gode spil.

7 7/11 Derudover fremhæver de fleste kunder, at sammenlægningen ikke vil påvirke konkurrencen eller deres virksomhed, og at de væsentligste konkurrenceparametre er fordeling af BSI, service og spil. Langt hovedparten af kunderne har ikke anført øvrige oplysninger, som de fandt relevante for KFST s vurdering af fusionen. Af tredjeparthøringen fremgår det ligeledes at opstillere af spilleautomater generelt har forholdsvist lange bindingsperioder af deres kunder. En bindingsperiode på 5 år er almindeligt for branchen. 4.3 Vurdering af fusionen efter konkurrencelovens 12 Markedsandele og HHI På det snævre marked for opstilling og drift af landbaserede gevinstgivende spilleautomater i spillehaller (herefter kaldet spillehalsmarkedet), er markedsandelen [20-30] og [10-20] pct. for henholdsvis DAS og EG, hvilket giver Fusionsparterne en samlet markedsandel på [30-40] pct. målt i værdi (BSI), jf. tabel 1. Det er alene EG, der er aktiv på markedet for opstilling af spilleautomater i restaurationer med en markedsandel på [10-20] pct. målt i værdi (BSI), jf. tabel 1. Tabel 1: Markedsandele målt i værdi (BSI) på markedet for opstilling og drift af landbaserede spilleautomater i henholdsvis restaurationer og spillehaller, 2010 DAS+EG Restaurationer (værdi) BSI (mio. kr.) Andel af BSI BSI (mio. kr.) Spillehaller Andel af BSI DAS - - [...] [20-30] EG [...] [10-20] [...] [10-20] DAS+EG [...] [10-20] [...] [30-40] Øvrige [...] [80-90] [...] [60-70] Total [...] 100 [...] 100 Kilde: Fusionsparternes angivelser af markedsandele og beregninger. Ud over BSI er det relevant at vurdere Fusionsparternes markedsandele målt i volumen (antal tilladelser og antal automater), jf. tabel 2. Her får den fusionerede enhed en markedsandel på henholdsvis [10-20] og [40-50] pct. målt i antal automater.

8 8/11 Tabel 2: Markedsandele målt i volumen på markedet for opstilling og drift af landbaserede spilleautomater i henholdsvis restaurationer og spillehaller, 2010 DAS+EG (volumen) Antal tilladelser Restaurationer Andel af tiladelser Antal automater Andel af automater Antal tilladelser Spillehaller Andel af tilladelser Antal automater Andel af automater DAS [...] [10-20] [...] [20-30] EG [...] [...] [...] [10-20] [...] [10-15] [...] [10-20] DAS+EG [...] [...] [...] [10-20] [...] [30-40] [...] [40-50] Øvrige [...] [...] [...] [80-90] [...] [60-70] [...] [50-60] Total Kilde: Fusionsparternes angivelser af markedsandele og beregninger. Ifølge spillemyndighedens opgørelse er der i dag 456 aktører på markedet for opstilling og drift af landbaserede gevinstgivende spilleautomater. I tabel 3 nedenfor vises bl.a. den store spredning i aktørernes markedsandele. Tabel 3: De fem største konkurrenters markedsandele målt på antal tilladelser sammenholdt med Fusionsparternes markedsandele på markedet for opstilling og drift af landbaserede spilleautomater i henholdsvis restaurationer og spillehaller, 2010 Restaurationer Spillehaller Antal tilladelser Andel af tilladelser Antal tilladelser Andel af tilladelser DAS - - [...] [10-20] EG [...] [10-20] [...] [10-20] DAS+EG [...] [10-20] [...] [30-40] 3 Bar Midtjysk [...] [5-10] [...] [5-10] Dan Automater A/S Handelsaps af 15/ Super Games Autoudlej. ApS J.C. Sungame ApS [...] [0-5] [...] [5-10] [...] [0-5] [...] [5-10] [...] [0-5] [...] [0-5] [...] [0-5] [...] [0-5] Øvrige [...] [70-80] [...] [40-50] Total Note: Kilde: Det har ikke været muligt at sammenligne/opgøre markedsandele i BSI eller faktisk antal opstillede automater, idet der ikke er kendskab til markedsaktørernes præcise antal opstillede automater eller deres omsætning. Markedsandelene er derfor målt i antal tilladelser. Fusionsparternes angivelse af markedsandele og beregninger. Markedet for opstilling og drift af landbaserede gevinstgivende spilleautomater er kendetegnet ved at have en stor andel af små aktører. De fem største konkurrenter har alle en markedsandel på spillehalsmarkedet på under [5-10] pct. målt i antal tilladelser, jf. tabel 3. De øvrige mindre aktører har således en markedsandel på til-

9 9/11 sammen [40-50] pct. målt i antal tilladelser, fordelt på forskellige opstillere, der alle har en relativ lille markedsandel. Ifølge punkt 20 i EU-Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner er det usandsynligt, at EU-Kommissionen vil påvise horisontale konkurrencemæssige problemer på et marked med et HHI efter fusionen på mellem 1000 og 2000 og et delta under 250, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Tabel 4: HHI-indeks før/efter fusionen målt på antal tilladelser på markedet for opstilling og drift af landbaserede spilleautomater i henholdsvis restaurationer og spillehaller, 2010 Restaurationer Spillehaller HHI før HHI efter HHI før HHI efter DAS - - [...] - EG [...] [...] [...] [...] 3 Bar Midtjysk [...] [...] [...] [...] Dan Automater A/S Handelsaps af 15/ Super Games Autoudlej. ApS J.C. Sungame ApS [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] Øvrige [...] [...] [...] [...] Total [<300] [<300] [<700] [<1300] Kilde: Fusionsparternes angivelse af markedsandele og beregninger. På markedet for opstilling og drift af landbaserede gevinstgivende spilleautomater i spillehaller er HHI efter fusionen [<1300]. og ændringen i HHI (delta) er [<600] målt på antal tilladelser, jf. tabel 4. Ensidige virkninger På spillehalsmarkedet ligger delta på over 250 og HHI efter sammenlægningen på over 1000, men under At delta overstiger 250 er dog ikke ensbetydende med, at transaktionen giver anledning til horisontale konkurrencemæssige problemer. Markedet er præget af lave adgangsbarrierer. Lovgivningen på området indebærer, at vilkårene for at udbyde landbaserede gevinstgivende spilleautomater i vidt omfang er ens. Ifølge bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater må indsatsen pr. spil ikke overstige 0,50 kr. og gevinsten i et spil må ikke overstige 300 kr. Spilleautomaters udbetalingsprocent må ikke være under Grundvilkårene er således ens for alle udbydere. Derudover vurderes omkostningerne til etablering ikke at være tilstrækkelig store til at udgøre en egentlig adgangsbarriere. Fusionsparterne har anført, at den samlede investering for at etablere sig i en mindre spillehal (10 spilleautomater) beløber 8 Bekendtgørelse nr. 66 af 22. juni 2005.

10 10/11 sig til ca kr. eksklusiv moms med tillæg af sikkerhedsstillelse. For en større spillehal (50 spilleautomater) vil den samlede investering beløbe sig til ca. 2,5 mio. kr. eksklusiv moms med tillæg af sikkerhedsstillelse. Fusionsparterne har i den forbindelse anført, at det er nærliggende at tro, at den nye spillelovgivning vil medføre et øget antal aktører på markedet, som følge af bl.a. omkostningerne til sikkerhedsstillelse bortfalder samt ændringer vedrørende bemandingskravet på spillestederne. Danske Spil A/S vil med sammenlægningen eje 49,9 pct. af den fusionerende enhed. Som nævnt under punkt 2, har Danske Spil A/S oprettet selvstændige selskaber til varetagelse af deres forskellige aktiviteter. Koncernfællesskabet ændrer ikke ved, at selskaberne under Danske Spil A/S er selvstændige og ikke kan overføre midler imellem sig (fx vil indtægter fra lotto, der indtjenes i et selskab ikke kunne overføres til den fusionerede enhed), medmindre dette sker på markedsvilkår. Med den kommende liberalisering af spillemarkedet, der medfører, at både danske og udenlandske spiludbydere vil få mulighed for at opnå tilladelse til at udbyde onlinespil i Danmark, vurderes det ligeledes at være forventeligt, at omfanget af online gevinstgivende spilleautomater i en vis grad vil stige. 9 I forbindelse med tredjepartshøringen har to konkurrenter påpeget, at sammenlægningen vil påvirke konkurrencen på markedet negativt. Det anføres, at Fusionsparterne vil råde over en række eksklusive spil, som andre opstillere af spilleautomater ikke vil have adgang til, samt at muligheden for at udvikle eksklusivmodeller i fremtiden vil være større for Fusionsparterne. Fusionsparterne har oplyst, at indgåelsen af en eksklusivaftale sædvanligvis sker ved, at Fusionsparterne henvender sig til en leverandør med en ide til et nyt automatspil, for at høre om leverandøren har lyst til at samarbejde om udviklingen af et nyt spil. Dette indebærer normalt, at aftageren forpligtiger sig til at købe et bestemt antal spil/spilleautomater. Aftaleindgåelse kræver, at der enten betales et kontant beløb på ca kr., eller at den pågældende aktør påtager sig at aftage et nærmere antal spil. Det fremgår, at omfanget af eksklusivaftaler er relativt begrænset. DAS har egne spil på [5-10] pct. af deres aktive spilleautomater, mens EG har egne spil på [10-20] pct. af deres aktive spilleautomater. Derudover er det KFST s vurdering, at omkostningerne til udvikling af eksklusive spil/spilleautomater, der efter Fusionsparternes oplysninger udgør ca , ikke er uoverkommeligt for andre aktører på markedet, der ønsker at få udviklet eksklusive spil til eget brug. 9 Dette er alene relevant, for så vidt online og landsbaserede spilleautomater udgør et produktmarked.

11 11/11 Der er endelig ikke noget i KFST s undersøgelser, der tyder på, at konkurrerende opstillere efter fusionen skulle have vanskeligheder ved at få leveret spilleautomater. På baggrund af de foreliggende oplysninger er det således KFST s vurdering, at fusionen ikke giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder i form af ensidige virkninger. 5. Konklusion Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7. Der er herved lagt vægt på, at: Der er lave adgangsbarrierer til markedet, markedet er under liberalisering, niveauet for HHI er efter fusionen fortsat lavt og der er mange andre aktører på markedet. Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, der kan tilskrives Fusionsparterne, er korrekte, jf. konkurrencelovens 12 f, stk. 1, nr. 1.

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning Nina Henningsen Partner Indhold I. Den eksisterende lovgivning om spil II. Hvorfor en delvis liberalisering af den eksisterende lov om

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011. 16-04-2012 ITE 4/0120-0401-0099 /MAL Fusionsgodkendelse: Marius Pedersen A/S overtager CPHWASTE A/S Behandlingsdivision Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 23. marts 2012 en almindelig anmeldelse

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Dato: 19. september 2016 Sag: SIF-16/04482-137 Sagsbehandler: /MAR Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 98 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2010 K(2010)8948 endelig Vedr.: Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost.

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost. 5. juli 2011 MSF 4/0120-0401-0076 //MER /MNI Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter KFST) modtog den 1.

Læs mere

Statistik for spillemarkedet. 1. kvartal 2017

Statistik for spillemarkedet. 1. kvartal 2017 Statistik for spillemarkedet. 1. kvartal 2017 6. juni 2017 Statistik for spillemarkedet. 1 Indledning Det Danske spillemarkedet blev delvist liberaliseret I 2012, da markedet for væddemål og onlinekasino

Læs mere

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2010 K(2010)8948 endelig Vedr.: Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil Fru udenrigsminister,

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2. Gorrissen Federspiel H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Dato: 31. januar 2017 Sag: SIF-16/11026-19 Sagsbehandler: /sem AX IV SAIC Holding ApS' køb af Frontmatec Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS

Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS Dato: 28. februar 2017 Sag: MTF-16/12871-33 Sagsbehandler: /HBK Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS 1. Transaktionen

Læs mere

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-539-0

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil

Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil Indhold 1 Indledning... 2 2 Spiludbyders købsbetingede spil... 3 2.1 Eksempler på købsbetingede spil... 3 2.2 Jackpots og puljer... 3 2.2.1

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Dato: 23. november 2016 Sag: FLID-16/06846 Sagsbehandler: LFI og LBH Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. oktober 2016

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Rapport om ulovligt spil

Rapport om ulovligt spil Rapport om ulovligt spil En af Spillemyndighedens tilsynsopgaver er at overvåge det ulovlige spilmarked i Danmark. Dermed sikrer vi et attraktivt marked til dem, der vælger at udbyde spil med tilladelse

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

Statistik for spilmarkedet 2. kvartal 2017

Statistik for spilmarkedet 2. kvartal 2017 Statistik for spilmarkedet 2. kvartal 2017 2. kvartal 2017 15. september 2017 Statistik for spilmarkedet 1 Indhold A. Indledning... 2 B. Kvartalsstatistik for det Danske spilmarked... 3 C. Onlinekasinoer...

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil

Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 166 Offentligt 12. april 2016 J.nr. 15-0694798 Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil Skriftlig redegørelse Skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Søren Bo Rasmussen Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Agenda 1. Virksomhederne og transaktionen 2. Diversion ratios 3. Det relevante marked 4. Vurdering 5. Tilsagn 6. Lessons learned r

Læs mere

Statistik for spilmarkedet 3. kvartal 2017

Statistik for spilmarkedet 3. kvartal 2017 Statistik for spilmarkedet 3. kvartal 3. kvartal 30. november 3. kvartal Statistik for spilmarkedet 1 Indhold A. Indledning... 2 B. Kvartalsstatistik for det Danske spilmarked... 3 C. Onlinekasino... 5

Læs mere

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen ~ r:s!lj --------- --------- KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen NOTAT 29-06-2011 ITE 4/0120-0402-0072 /ASUMAL Godkendelse: Forsyning Helsingør AIS' erhvervelse af enekontrol over Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 20.09.2011. OM FORANSTALTNING Nr. C 35/2010 (ex N 302/2010)

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 20.09.2011. OM FORANSTALTNING Nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.09.2011 K(2011) 6499 endelig TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. KOMMISSIONENS

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26 Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 61 Offentligt Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12 1) Som stk. 2 indsættes: Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvist med skatteministeren godkendelse

Læs mere

Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 )

Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 ) Dato: 13. juli 2016 Sag: FLID - 16/06687 Sagsbehandler: /SBJ/LIF/LBH/PMO Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 ) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov for Grønland om visse spil 1) Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov for Grønland om visse spil 1) Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov for Grønland om visse

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Fusionskontrol Vejledning

Fusionskontrol Vejledning Fusionskontrol Vejledning Januar 2017 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat niveau, 2) at beskytte unge eller andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere.

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN NOTAT 30-08-2011 TIF 4/0120-0402-0077 /TBJ, JKM KMD A/S's erhvervelse af Rambøll Informatik AIS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2011 en anmeldelse

Læs mere

NFSP seminar 17. - 18. juni 2014 First Hotel Victoria, Hamar

NFSP seminar 17. - 18. juni 2014 First Hotel Victoria, Hamar NFSP seminar 17. - 18. juni 2014 First Hotel Victoria, Hamar CITIUS, ALTIUS, FORTIUS -eller SPIL UDEN GRÆNSER Michael Bay Jørsel - Center for Ludomani - Danmark PROLOG Hvorfor indføres en ny spillelov?

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS.

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS. 26. august 2015 BET-15/06306 / KHJ, SAM, CHJ, BFJ Godkendelse af Brødrene A & O Johansen A/S erhvervelse af Billig VVS ApS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2015 en anmeldelse af en

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) 2009/1 LSF 202 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2009-511-0041 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen Dato: 27. marts 2013 Sag: MEDS/12/17820 Sagsbehandler: LIF/NVH/KRM Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11.

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

L 203 Forslag til lov om afgifter af spil.

L 203 Forslag til lov om afgifter af spil. Page 1 of 37 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 203 Forslag til lov om afgifter af spil. (Spilleafgiftsloven). Af skatteministeren Troels Lund Poulsen

Læs mere

Forslag til Lov om afgifter af spil (Spilleafgiftsloven)

Forslag til Lov om afgifter af spil (Spilleafgiftsloven) Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0033 12. februar 2010 Forslag til Lov om afgifter af spil (Spilleafgiftsloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Visse spil, der udbydes, arrangeres eller afholdes

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Forslag. til. 1. I 10 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Der kan ikke efter stk. 1 og 2 gives tilladelse til at udbyde klasselotteri.«

Forslag. til. 1. I 10 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Der kan ikke efter stk. 1 og 2 gives tilladelse til at udbyde klasselotteri.« Skatteministeriet Udkast 16. januar 2015 J.nr. 13-0127997 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil, lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2017-18 Fremsat den 16. november 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil (Bevarelse af monopolet for udbuddet

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/12 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug udarbejde en rapport, der

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om afgifter af spil

Betænkning. Forslag til lov om afgifter af spil Til lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 1. Ændringsforslag Skatteministeren har stillet 5 ændringsforslag til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 26. marts 2010 og var til

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3.

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. 21. maj 2010 TIF 4/0120-0401-0411 /LD/JFL Baggrundsnotat: JN Datas partnerskab med Nordisk Finans IT om it-drift JN Data A/S (JN Data) har indgået samarbejde med Nordisk Finans IT P/S (NFIT) om varetagelse

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret) 23.08.12 aen/gdh Erhvervsstyrelsen Langelinje Allé 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2012 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. til. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil Skatteministeriet Udkast Maj 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil I lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil foretages følgende ændringer: 1. I 12, stk. 1,

Læs mere

DSV Road A/S erhvervelse af aktiviteter fra Rygaard Transport og Logistic A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

DSV Road A/S erhvervelse af aktiviteter fra Rygaard Transport og Logistic A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 11. september 2015 BET 15 /06097 EBG, SAM, JMH og CHJ DSV Road A/S erhvervelse af aktiviteter fra Rygaard Transport og Logistic A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S Dato: 10. december 2015 Sag: FLID-15/08441-124 Sagsbehandler: /CWA/LFI KONKURRENCE- OG Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med

Læs mere

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Journal nr.3:1120-0401-10, ahj/service 28. marts 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Lasse

Læs mere

Den danske regering svar på udvalgte spørgsmål i grønbogen

Den danske regering svar på udvalgte spørgsmål i grønbogen Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 4 Offentligt 1 Den danske regerings bemærkninger til Kommissionens grønbog om onlinespil i det indre marked (KOM (2011) 128) Indledende bemærkninger Den danske

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen.

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen. Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 568 Offentligt 1 Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Tak for interessen Tak til

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere