Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens"

Transkript

1 4. oktober 2011 MSF 4/ /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse af sammenlægningen af Danske Automat Spil A/S ( DAS ) og Elite Gaming A/S ( EG ), jf. konkurrencelovens 12 b. Anmeldelsen blev erklæret fuldstændig den 30. august Transaktion og jurisdiktion KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET DAS og EG ( Fusionsparterne ), der kontrolleres af henholdsvis Danske Spil A/S og Erhvervsinvest K/S gennem Elite Investment A/S, sammenlægges med henblik på at fortsætte og videreudvikle aktiviteterne for opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater i Danmark. Selskabet vil blive drevet under navnet Elite Gaming A/S og vil være ejet af Danske Spil A/S (49,9 pct.) og Elite Investment A/S (50,1 pct.) Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 1. Den samlede danske omsætning i EG var i 2010 på [...] mio. kr. målt i bruttospilleindtægt ( BSI ) 1 fratrukket afgift til staten. Elite Investment A/S havde foruden omsætningen i EG i 2010 ikke nogen væsentlig omsætning. Erhvervsinvest K/S, der kontrollerer Elite Investment A/S, havde ud over omsætningen i EG en omsætning i Danmark på [...] mio. kr. i Danske Spil A/S, der ejer DAS, havde i 2010 en omsætning på [...] mio. kr. målt i BSI fratrukket afgift til staten. Eftersom de deltagende virksomheders omsætning overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, er der tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol. 1 BSI defineres som indskudssummen fratrukket gevinster.

2 2/11 2. Parterne og deres aktiviteter Fusionsparterne er aktive på markedet for opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater i restaurationer (herunder cafeer og værtshuse) og spillehaller (herunder kiosker og købmænd) i Danmark. Gennem EG er Elite Investment A/S hovedaktivitet opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater på det danske marked. Den daglige drift af spillestederne varetages hovedsageligt af en række af spillemyndigheden godkendte bestyrere, der står for den daglige drift af spillestederne, som de enten ejer, lejer eller forpagter. Aftalen indgås primært som en samarbejdsaftale. EG leverer endvidere i begrænset omfang borde, stole og overvågningsudstyr til spillestederne. Derudover opstiller og driver EG i meget begrænset omfang ikke-gevinstgivende spilleautomater (såkaldte morskabsautomater). Ved morskabsautomater forstås spilleautomater, hvor deltageren mod betaling af en indsats får ret til spil uden gevinst. Der er tale om fx flippermaskiner, skyde- og kørespil. I 2010 overtog EG Hoffbeck Automatservice ApS, som ligeledes hovedsagligt beskæftiger sig med opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater. Elite Investment A/S ejer desuden Elite Leasing 2009 ApS og Astra Spil ApS, der i anmeldelsen er anført som fusioneret ind i EG pr. 1. januar Koncernen Danske Spil udbyder spil, lotterier og væddemål og anden virksomhed i forbindelse hermed. I DAS driver Danske Spil A/S i dag alle sine aktiviteter på det liberaliserede marked for opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater. Opstilling og drift af spilleautomater sker i dag i spillehaller via franchiseaftaler med franchisetagere eller via opstillingsaftaler med bestyrere af de enkelte spillehaller, som ligeledes er godkendt af spillemyndigheden. Danske Spil A/S udbyder derudover spil på det monopolbelagte spillemarked såsom Tips, Oddset, Måljagt, Lotto, Onsdags Lotto, Joker, Boxen og Quick skrabespil. Danske Spil A/S driver DAS i et selvstændigt selskab og har oprettet andre selvstændige selskaber (Danske Licens Spil A/S og Danske Lotteri Spil A/S) til varetagelse af sine forskellige aktiviteter på spillemarkedet. Det er ikke muligt for Danske Spil A/S at overføre midler fra de selskaber, der opererer på de monopolbelagte

3 3/11 dele af spillemarkedet, til de konkurrenceudsatte dele, medmindre det sker på markedsvilkår Den delvise liberalisering af spillemarkedet Det danske spillemarked består på nuværende tidspunkt af en monopolbelagt del og en liberaliseret del. Folketinget vedtog i 2010 en lov om liberalisering af det danske spillemarked, som indtil nu har været underlagt statsmonopol via Danske Spil A/S, der ejes med 80 pct. af staten. Lovens ikrafttræden blev udskudt under afventning af EU- Kommissionens godkendelse efter statsstøttereglerne. Ifølge den nye danske spilleafgiftslov skal onlineudbydere af kasinospil, herunder online spilleautomater betale en afgift på 20 pct. af BSI, mens landbaserede kasinoer og spillehaller skal betale en afgift på op til 75 pct. Sagen var anmeldt til EU- Kommissionen med henblik på en vurdering efter statsstøttereglerne og den 20. september 2011 konkluderede EU-Kommissionen, at den nye spilleafgiftslov, der liberaliserer spillemarkedet i Danmark og samtidig indfører lavere afgifter for onlinekasinoer end for landbaserede kasinoer, er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Markedet for spil i Danmark består efter liberaliseringen af følgende hovedgrupper: a. Lotterier som fx lotto, skrabespil og lotterier: Danske Spil A/S har fortsat monopol. b. Sportsvæddemål, som fx tips, oddset mv.: Planlagt fuldstændig liberaliseret, med undtagelse af fx hestevæddeløb. Bevilling gives i en periode på 5 år til såvel online- og landsbaserede væddemål. c. Landsbaserede kasinoer: Liberaliseret, men der forventes ikke at blive udstedt nye bevillinger, og der forventes ikke væsentlige ændringer i driften. d. Onlinekasinoer der bl.a. udbyder spil som roulette, black jack, poker og spil på spilleautomater: Fuldstændig liberalisering. Der kan meddeles et ubegrænset antal af bevillinger, der opfylder nogle nærmere fastsatte betingelser. Danske Spil A/S har inden ikrafttrædelsen af den nye spillelovgivning monopol på onlinekasinoer, men selskabet har valgt ikke at udnytte denne ret. 2 "Krydssubsidiering er ikke nødvendigvis konkurrencefordrejende. Hvis overførslen af midler mellem forskellige produkter eller markeder sker på armslængde-vilkår, dvs. på vilkår svarende til dem, der ville være aftalt mellem private, ikke-interesseforbundne parter, vil der ikke foreligge en konkurrencefordrejende (ulovlig) krydssubsidiering." jf. forarbejderne til spillelovens 9.

4 4/11 e. Landsbaserede spilleautomater: Markedet er i forvejen liberaliseret. Der gives et ubegrænset antal bevillinger, hvis nærmere specifikke krav er opfyldt. I forbindelse med liberaliseringsprocessen foretages der lempelser/ændringer af kravene til bevillingerne bl.a. spilletilladelsernes tidsbegrænsning og sikkerhedsstillelse mm. 4. Vurdering af fusionen 4.1. Det relevante marked Det er nødvendigt at afgrænse det eller de relevante markeder, som fusionen kan berøre, for at vurdere om en fusion hæmmer den effektive konkurrence. Det relevante marked består af henholdsvis et produktmarked og et geografisk marked, der skal afgrænses hver for sig. Produktmarkedet Onlinespil og landsbaserede spil Det er Fusionsparternes opfattelse, at det relevante produktmarked er opstilling og drift af landbaserede gevinstgivende spilleautomater, hvilket også er det marked, som parterne er aktive på. Fusionsparterne har i den forbindelse anført, at EU-Kommissionen tidligere har indikeret, at der foreligger et særskilt marked for gevinstgivende spilleautomater, der adskiller sig fra andre spil, herunder gevinstgivende spil som fx lotto. I den nye spillelov bliver onlinespil defineret som spil, der indgås mellem en spiller og en spiludbyder ved brug af fjernkommunikation 3 og landsbaserede spil defineres som spil, der indgås ved, at en spiller og en spiludbyder eller spiludbyderens forhandler mødes fysisk. 4 Fusionsparterne har tillige peget på EU-Kommissionens sag om eventuel statsstøtte i forbindelse med den nye spillelovgivning, hvor afgørelsen kan indikere, at EU- Kommissionen har taget det standpunkt, at der er substitutionsmulighed mellem onlinespil og landsbaserede spil. Det kan således udledes, at online spilleautomater og landsbaserede spilleautomater ikke efter EU-Kommissionens opfattelse udgør separate produktmarkeder i henhold til statsstøttereglerne. Det er KFST s vurdering, at afgrænsning af relevante markeder til brug for sager efter EU s statsstøtteregler ikke er direkte anvendelige i sager om fusionskontrol eller sager i øvrigt efter konkurrenceloven. Der er således tale om væsentligt forskellige markedsmæssige vurderinger og analyser der danner baggrund for afgrænsningen af det relevante marked i henholdsvis statsstøttesager og konkurren- 3 5, stk. 1, nr. 8 i den nye spillelov. 4 5, stk. 1, nr. 9 i den nye spillelov.

5 5/11 cesager. Kommissionen har ikke taget stilling til markedsafgræsningen ud fra en konkurrenceretlig vurdering. De danske myndigheder har i forbindelse med statsstøttesagen anført, at de mener, at markederne for onlinekasinoer og landsbaserede kasinoer er to forskellige markeder, som ikke kan sammenlignes og derfor ikke kan være underlagt samme afgiftsniveau. 5 Det anføres ligeledes, at der er sociale og statistiske undersøgelser, der viser, at forbrugere betragter onlinespil og landsbaserede spil som to forskellige aktiviteter. 6 Der er tillige bl.a. forskelle med hensyn til brugernes profil (køn, alder og uddannelsesniveau), samt at landsbaserede og onlinespil teknisk set heller ikke er ens. 7 De danske myndigheders argumentation indikerer, at landbaserede spil og onlinespil kan udgøre to særskilte markeder. Der tages i det følgende udgangspunkt i det mere snævert afgrænsede marked, dvs. markedet for landbaserede spil. Hvis der ikke findes at være konkurrencemæssige betænkeligheder på dette marked, vil der heller ikke være konkurrencemæssige betænkeligheder på et eventuelt bredere marked også omfattende onlinespil. Morskabsautomater Da der ikke er horisontalt overlap mellem Fusionsparterne i forhold til morskabsautomater, vil det ikke være relevant at undersøge denne substitutionsmulighed nærmere, herunder undersøge om morskabsautomater udgør et selvstændigt produktmarked. Spillehaller og restaurationer Fusionsparterne har anført, at det kan overvejes, om det er relevant at segmentere markedet for gevinstgivende spilleautomater i snævrere segmenterede markeder for opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater i henholdsvis restaurationer og i spillehaller. På restaurationer er der mulighed for at indtage alkoholiske drikkevarer, hvilket ikke er lovligt i spillehaller. I forbindelse med segmenteringen er det af Fusionsparterne blevet anført, at der ikke er forskel på automattypen i henholdsvis restaurationer og spillehaller, samt at der er relativ lille forskel på den gennemsnitlige omsætning i automaterne. Det er KFST s vurdering, at der i nærværende sag ikke er behov for nærmere at undersøge, om markedet eventuelt kan segmenteres i forhold til spillehaller og re- 5 EU-Kommissionens åbningsskrivelse af 14. december 2010 i sag C35/2010 (Danmark afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil) pkt Undersøgelse foretaget af Socialforskningsinstituttet i 2007 og sammenlignende dataark og diagrammer for onlinemarkeder og landsbaserede markeder, udarbejdet af European Gaming and Betting Association EGBA i januar og marts Ibid. pkt

6 6/11 staurationer. Det skyldes, at det er uden betydning for vurderingen, for selv under en snæver afgrænsning af markedet, vil sammenlægningen ikke give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder. Den endelige afgræsning af det relevante produktmarked i forhold til spillehaller/restaurationer kan derfor stå åbent. Sammenfattende Det kan overvejes, hvordan markedet endeligt skal afgrænses, men til brug for nærværende sag kan den endelige markedsafgrænsning imidlertid stå åben, idet den endelige afgrænsning ikke vil have afgørende betydning for vurderingen af fusionen. Det skyldes, at selv under den snævrest tænkelige relevante markedsafgrænsninger vil der ikke være konkurrencemæssige betænkeligheder. Der tages derfor i vurderingen udgangspunkt i de snævrest segmenterede markeder, nemlig markederne for landbaserede gevinstgivende spilleautomater opstillet i henholdsvis a) restaurationer og b) spillehaller. KFST s høring af tredjeparter har ikke givet anledning til en anderledes afgrænsning af det relevante produktmarked. Geografisk marked Det er af Fusionsparterne blevet anført, at det relevante geografiske marked skal afgrænses nationalt til Danmark, og at afgrænsning er på linje med EU- Kommissionens praksis i lignende sager. Ifølge Fusionsparterne er det den danske spillemyndighed, der udsteder spilletilladelser til gevinstgivende spilleautomater alene med henblik på udnyttelse i Danmark. Det er KFST s vurdering, at der ikke er holdepunkter for at antage, at markedet i denne sag er snævrere end Danmark. Der tages derfor udgangspunkt i, at det geografiske marked er Danmark. 4.2 Tredjepartshøring KFST har foretaget en målrettet høring af Fusionsparternes største konkurrenter (opstillere af gevinstgivende spilleautomater), den største leverandør på det danske marked (automatproducent) samt større og mindre kunder (restaurationer og spillehaller). Markedsaktørerne er blevet bedt om at komme med generelle bemærkninger og svare på en række spørgsmål vedrørende sammenlægningen af DAS og EG. To konkurrenter har anført betænkeligheder ved fusionen for så vidt angår indgåelsen af eksklusivaftaler med leverandører/automatproducenter om udvikling af spil til spilleautomaterne. I den forbindelse har leverandøren anført, at det er muligt for alle spilopstillere selv at indgå aftale med spilproducenter om udvikling af spil på eksklusiv basis. Leverandøren anser det tillige for et væsentligt konkurrenceparameter selv at udvikle og sælge gode spil.

7 7/11 Derudover fremhæver de fleste kunder, at sammenlægningen ikke vil påvirke konkurrencen eller deres virksomhed, og at de væsentligste konkurrenceparametre er fordeling af BSI, service og spil. Langt hovedparten af kunderne har ikke anført øvrige oplysninger, som de fandt relevante for KFST s vurdering af fusionen. Af tredjeparthøringen fremgår det ligeledes at opstillere af spilleautomater generelt har forholdsvist lange bindingsperioder af deres kunder. En bindingsperiode på 5 år er almindeligt for branchen. 4.3 Vurdering af fusionen efter konkurrencelovens 12 Markedsandele og HHI På det snævre marked for opstilling og drift af landbaserede gevinstgivende spilleautomater i spillehaller (herefter kaldet spillehalsmarkedet), er markedsandelen [20-30] og [10-20] pct. for henholdsvis DAS og EG, hvilket giver Fusionsparterne en samlet markedsandel på [30-40] pct. målt i værdi (BSI), jf. tabel 1. Det er alene EG, der er aktiv på markedet for opstilling af spilleautomater i restaurationer med en markedsandel på [10-20] pct. målt i værdi (BSI), jf. tabel 1. Tabel 1: Markedsandele målt i værdi (BSI) på markedet for opstilling og drift af landbaserede spilleautomater i henholdsvis restaurationer og spillehaller, 2010 DAS+EG Restaurationer (værdi) BSI (mio. kr.) Andel af BSI BSI (mio. kr.) Spillehaller Andel af BSI DAS - - [...] [20-30] EG [...] [10-20] [...] [10-20] DAS+EG [...] [10-20] [...] [30-40] Øvrige [...] [80-90] [...] [60-70] Total [...] 100 [...] 100 Kilde: Fusionsparternes angivelser af markedsandele og beregninger. Ud over BSI er det relevant at vurdere Fusionsparternes markedsandele målt i volumen (antal tilladelser og antal automater), jf. tabel 2. Her får den fusionerede enhed en markedsandel på henholdsvis [10-20] og [40-50] pct. målt i antal automater.

8 8/11 Tabel 2: Markedsandele målt i volumen på markedet for opstilling og drift af landbaserede spilleautomater i henholdsvis restaurationer og spillehaller, 2010 DAS+EG (volumen) Antal tilladelser Restaurationer Andel af tiladelser Antal automater Andel af automater Antal tilladelser Spillehaller Andel af tilladelser Antal automater Andel af automater DAS [...] [10-20] [...] [20-30] EG [...] [...] [...] [10-20] [...] [10-15] [...] [10-20] DAS+EG [...] [...] [...] [10-20] [...] [30-40] [...] [40-50] Øvrige [...] [...] [...] [80-90] [...] [60-70] [...] [50-60] Total Kilde: Fusionsparternes angivelser af markedsandele og beregninger. Ifølge spillemyndighedens opgørelse er der i dag 456 aktører på markedet for opstilling og drift af landbaserede gevinstgivende spilleautomater. I tabel 3 nedenfor vises bl.a. den store spredning i aktørernes markedsandele. Tabel 3: De fem største konkurrenters markedsandele målt på antal tilladelser sammenholdt med Fusionsparternes markedsandele på markedet for opstilling og drift af landbaserede spilleautomater i henholdsvis restaurationer og spillehaller, 2010 Restaurationer Spillehaller Antal tilladelser Andel af tilladelser Antal tilladelser Andel af tilladelser DAS - - [...] [10-20] EG [...] [10-20] [...] [10-20] DAS+EG [...] [10-20] [...] [30-40] 3 Bar Midtjysk [...] [5-10] [...] [5-10] Dan Automater A/S Handelsaps af 15/ Super Games Autoudlej. ApS J.C. Sungame ApS [...] [0-5] [...] [5-10] [...] [0-5] [...] [5-10] [...] [0-5] [...] [0-5] [...] [0-5] [...] [0-5] Øvrige [...] [70-80] [...] [40-50] Total Note: Kilde: Det har ikke været muligt at sammenligne/opgøre markedsandele i BSI eller faktisk antal opstillede automater, idet der ikke er kendskab til markedsaktørernes præcise antal opstillede automater eller deres omsætning. Markedsandelene er derfor målt i antal tilladelser. Fusionsparternes angivelse af markedsandele og beregninger. Markedet for opstilling og drift af landbaserede gevinstgivende spilleautomater er kendetegnet ved at have en stor andel af små aktører. De fem største konkurrenter har alle en markedsandel på spillehalsmarkedet på under [5-10] pct. målt i antal tilladelser, jf. tabel 3. De øvrige mindre aktører har således en markedsandel på til-

9 9/11 sammen [40-50] pct. målt i antal tilladelser, fordelt på forskellige opstillere, der alle har en relativ lille markedsandel. Ifølge punkt 20 i EU-Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner er det usandsynligt, at EU-Kommissionen vil påvise horisontale konkurrencemæssige problemer på et marked med et HHI efter fusionen på mellem 1000 og 2000 og et delta under 250, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Tabel 4: HHI-indeks før/efter fusionen målt på antal tilladelser på markedet for opstilling og drift af landbaserede spilleautomater i henholdsvis restaurationer og spillehaller, 2010 Restaurationer Spillehaller HHI før HHI efter HHI før HHI efter DAS - - [...] - EG [...] [...] [...] [...] 3 Bar Midtjysk [...] [...] [...] [...] Dan Automater A/S Handelsaps af 15/ Super Games Autoudlej. ApS J.C. Sungame ApS [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] Øvrige [...] [...] [...] [...] Total [<300] [<300] [<700] [<1300] Kilde: Fusionsparternes angivelse af markedsandele og beregninger. På markedet for opstilling og drift af landbaserede gevinstgivende spilleautomater i spillehaller er HHI efter fusionen [<1300]. og ændringen i HHI (delta) er [<600] målt på antal tilladelser, jf. tabel 4. Ensidige virkninger På spillehalsmarkedet ligger delta på over 250 og HHI efter sammenlægningen på over 1000, men under At delta overstiger 250 er dog ikke ensbetydende med, at transaktionen giver anledning til horisontale konkurrencemæssige problemer. Markedet er præget af lave adgangsbarrierer. Lovgivningen på området indebærer, at vilkårene for at udbyde landbaserede gevinstgivende spilleautomater i vidt omfang er ens. Ifølge bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater må indsatsen pr. spil ikke overstige 0,50 kr. og gevinsten i et spil må ikke overstige 300 kr. Spilleautomaters udbetalingsprocent må ikke være under Grundvilkårene er således ens for alle udbydere. Derudover vurderes omkostningerne til etablering ikke at være tilstrækkelig store til at udgøre en egentlig adgangsbarriere. Fusionsparterne har anført, at den samlede investering for at etablere sig i en mindre spillehal (10 spilleautomater) beløber 8 Bekendtgørelse nr. 66 af 22. juni 2005.

10 10/11 sig til ca kr. eksklusiv moms med tillæg af sikkerhedsstillelse. For en større spillehal (50 spilleautomater) vil den samlede investering beløbe sig til ca. 2,5 mio. kr. eksklusiv moms med tillæg af sikkerhedsstillelse. Fusionsparterne har i den forbindelse anført, at det er nærliggende at tro, at den nye spillelovgivning vil medføre et øget antal aktører på markedet, som følge af bl.a. omkostningerne til sikkerhedsstillelse bortfalder samt ændringer vedrørende bemandingskravet på spillestederne. Danske Spil A/S vil med sammenlægningen eje 49,9 pct. af den fusionerende enhed. Som nævnt under punkt 2, har Danske Spil A/S oprettet selvstændige selskaber til varetagelse af deres forskellige aktiviteter. Koncernfællesskabet ændrer ikke ved, at selskaberne under Danske Spil A/S er selvstændige og ikke kan overføre midler imellem sig (fx vil indtægter fra lotto, der indtjenes i et selskab ikke kunne overføres til den fusionerede enhed), medmindre dette sker på markedsvilkår. Med den kommende liberalisering af spillemarkedet, der medfører, at både danske og udenlandske spiludbydere vil få mulighed for at opnå tilladelse til at udbyde onlinespil i Danmark, vurderes det ligeledes at være forventeligt, at omfanget af online gevinstgivende spilleautomater i en vis grad vil stige. 9 I forbindelse med tredjepartshøringen har to konkurrenter påpeget, at sammenlægningen vil påvirke konkurrencen på markedet negativt. Det anføres, at Fusionsparterne vil råde over en række eksklusive spil, som andre opstillere af spilleautomater ikke vil have adgang til, samt at muligheden for at udvikle eksklusivmodeller i fremtiden vil være større for Fusionsparterne. Fusionsparterne har oplyst, at indgåelsen af en eksklusivaftale sædvanligvis sker ved, at Fusionsparterne henvender sig til en leverandør med en ide til et nyt automatspil, for at høre om leverandøren har lyst til at samarbejde om udviklingen af et nyt spil. Dette indebærer normalt, at aftageren forpligtiger sig til at købe et bestemt antal spil/spilleautomater. Aftaleindgåelse kræver, at der enten betales et kontant beløb på ca kr., eller at den pågældende aktør påtager sig at aftage et nærmere antal spil. Det fremgår, at omfanget af eksklusivaftaler er relativt begrænset. DAS har egne spil på [5-10] pct. af deres aktive spilleautomater, mens EG har egne spil på [10-20] pct. af deres aktive spilleautomater. Derudover er det KFST s vurdering, at omkostningerne til udvikling af eksklusive spil/spilleautomater, der efter Fusionsparternes oplysninger udgør ca , ikke er uoverkommeligt for andre aktører på markedet, der ønsker at få udviklet eksklusive spil til eget brug. 9 Dette er alene relevant, for så vidt online og landsbaserede spilleautomater udgør et produktmarked.

11 11/11 Der er endelig ikke noget i KFST s undersøgelser, der tyder på, at konkurrerende opstillere efter fusionen skulle have vanskeligheder ved at få leveret spilleautomater. På baggrund af de foreliggende oplysninger er det således KFST s vurdering, at fusionen ikke giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder i form af ensidige virkninger. 5. Konklusion Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7. Der er herved lagt vægt på, at: Der er lave adgangsbarrierer til markedet, markedet er under liberalisering, niveauet for HHI er efter fusionen fortsat lavt og der er mange andre aktører på markedet. Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, der kan tilskrives Fusionsparterne, er korrekte, jf. konkurrencelovens 12 f, stk. 1, nr. 1.

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individual exemption of anti competitive agreements af ASTRID LINDBERG NORS I specialet undersøges det, hvornår en konkurrencebegrænsende aftale

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND 18-12 2013 Sagsnr. 12/05180 /LR/MOH/MAN TDCS PRISER PÅ BREDBÅND KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 INDSTILLING...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3 SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S

Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S Saint Gobain Distribution Nordic AB's overtagelse af DLH Træ & B~~~ A/S Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S 29. februar 2008 ~/KL Side 1 af l4 Konkurrencestyrelsen har

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 af Danske Spil www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Redaktion: Allan Wahlstrøm, Peter Karsbøl og Thomas Rørsig i samarbejde med Propaganda McCann. Produktion: Preskou

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Konkurrenceredegørelse 2010

Konkurrenceredegørelse 2010 Konkurrenceredegørelse 2010 Juni 2010 Konkurrenceredegørelse Juni 2010 1 Oplag: 800 stk. Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos: Rosendahls-schultzdistribution.dk, Tlf. 43 22 73 00 www.schultzboghandel.dk

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere