Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens"

Transkript

1 4. oktober 2011 MSF 4/ /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse af sammenlægningen af Danske Automat Spil A/S ( DAS ) og Elite Gaming A/S ( EG ), jf. konkurrencelovens 12 b. Anmeldelsen blev erklæret fuldstændig den 30. august Transaktion og jurisdiktion KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET DAS og EG ( Fusionsparterne ), der kontrolleres af henholdsvis Danske Spil A/S og Erhvervsinvest K/S gennem Elite Investment A/S, sammenlægges med henblik på at fortsætte og videreudvikle aktiviteterne for opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater i Danmark. Selskabet vil blive drevet under navnet Elite Gaming A/S og vil være ejet af Danske Spil A/S (49,9 pct.) og Elite Investment A/S (50,1 pct.) Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 1. Den samlede danske omsætning i EG var i 2010 på [...] mio. kr. målt i bruttospilleindtægt ( BSI ) 1 fratrukket afgift til staten. Elite Investment A/S havde foruden omsætningen i EG i 2010 ikke nogen væsentlig omsætning. Erhvervsinvest K/S, der kontrollerer Elite Investment A/S, havde ud over omsætningen i EG en omsætning i Danmark på [...] mio. kr. i Danske Spil A/S, der ejer DAS, havde i 2010 en omsætning på [...] mio. kr. målt i BSI fratrukket afgift til staten. Eftersom de deltagende virksomheders omsætning overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, er der tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol. 1 BSI defineres som indskudssummen fratrukket gevinster.

2 2/11 2. Parterne og deres aktiviteter Fusionsparterne er aktive på markedet for opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater i restaurationer (herunder cafeer og værtshuse) og spillehaller (herunder kiosker og købmænd) i Danmark. Gennem EG er Elite Investment A/S hovedaktivitet opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater på det danske marked. Den daglige drift af spillestederne varetages hovedsageligt af en række af spillemyndigheden godkendte bestyrere, der står for den daglige drift af spillestederne, som de enten ejer, lejer eller forpagter. Aftalen indgås primært som en samarbejdsaftale. EG leverer endvidere i begrænset omfang borde, stole og overvågningsudstyr til spillestederne. Derudover opstiller og driver EG i meget begrænset omfang ikke-gevinstgivende spilleautomater (såkaldte morskabsautomater). Ved morskabsautomater forstås spilleautomater, hvor deltageren mod betaling af en indsats får ret til spil uden gevinst. Der er tale om fx flippermaskiner, skyde- og kørespil. I 2010 overtog EG Hoffbeck Automatservice ApS, som ligeledes hovedsagligt beskæftiger sig med opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater. Elite Investment A/S ejer desuden Elite Leasing 2009 ApS og Astra Spil ApS, der i anmeldelsen er anført som fusioneret ind i EG pr. 1. januar Koncernen Danske Spil udbyder spil, lotterier og væddemål og anden virksomhed i forbindelse hermed. I DAS driver Danske Spil A/S i dag alle sine aktiviteter på det liberaliserede marked for opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater. Opstilling og drift af spilleautomater sker i dag i spillehaller via franchiseaftaler med franchisetagere eller via opstillingsaftaler med bestyrere af de enkelte spillehaller, som ligeledes er godkendt af spillemyndigheden. Danske Spil A/S udbyder derudover spil på det monopolbelagte spillemarked såsom Tips, Oddset, Måljagt, Lotto, Onsdags Lotto, Joker, Boxen og Quick skrabespil. Danske Spil A/S driver DAS i et selvstændigt selskab og har oprettet andre selvstændige selskaber (Danske Licens Spil A/S og Danske Lotteri Spil A/S) til varetagelse af sine forskellige aktiviteter på spillemarkedet. Det er ikke muligt for Danske Spil A/S at overføre midler fra de selskaber, der opererer på de monopolbelagte

3 3/11 dele af spillemarkedet, til de konkurrenceudsatte dele, medmindre det sker på markedsvilkår Den delvise liberalisering af spillemarkedet Det danske spillemarked består på nuværende tidspunkt af en monopolbelagt del og en liberaliseret del. Folketinget vedtog i 2010 en lov om liberalisering af det danske spillemarked, som indtil nu har været underlagt statsmonopol via Danske Spil A/S, der ejes med 80 pct. af staten. Lovens ikrafttræden blev udskudt under afventning af EU- Kommissionens godkendelse efter statsstøttereglerne. Ifølge den nye danske spilleafgiftslov skal onlineudbydere af kasinospil, herunder online spilleautomater betale en afgift på 20 pct. af BSI, mens landbaserede kasinoer og spillehaller skal betale en afgift på op til 75 pct. Sagen var anmeldt til EU- Kommissionen med henblik på en vurdering efter statsstøttereglerne og den 20. september 2011 konkluderede EU-Kommissionen, at den nye spilleafgiftslov, der liberaliserer spillemarkedet i Danmark og samtidig indfører lavere afgifter for onlinekasinoer end for landbaserede kasinoer, er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Markedet for spil i Danmark består efter liberaliseringen af følgende hovedgrupper: a. Lotterier som fx lotto, skrabespil og lotterier: Danske Spil A/S har fortsat monopol. b. Sportsvæddemål, som fx tips, oddset mv.: Planlagt fuldstændig liberaliseret, med undtagelse af fx hestevæddeløb. Bevilling gives i en periode på 5 år til såvel online- og landsbaserede væddemål. c. Landsbaserede kasinoer: Liberaliseret, men der forventes ikke at blive udstedt nye bevillinger, og der forventes ikke væsentlige ændringer i driften. d. Onlinekasinoer der bl.a. udbyder spil som roulette, black jack, poker og spil på spilleautomater: Fuldstændig liberalisering. Der kan meddeles et ubegrænset antal af bevillinger, der opfylder nogle nærmere fastsatte betingelser. Danske Spil A/S har inden ikrafttrædelsen af den nye spillelovgivning monopol på onlinekasinoer, men selskabet har valgt ikke at udnytte denne ret. 2 "Krydssubsidiering er ikke nødvendigvis konkurrencefordrejende. Hvis overførslen af midler mellem forskellige produkter eller markeder sker på armslængde-vilkår, dvs. på vilkår svarende til dem, der ville være aftalt mellem private, ikke-interesseforbundne parter, vil der ikke foreligge en konkurrencefordrejende (ulovlig) krydssubsidiering." jf. forarbejderne til spillelovens 9.

4 4/11 e. Landsbaserede spilleautomater: Markedet er i forvejen liberaliseret. Der gives et ubegrænset antal bevillinger, hvis nærmere specifikke krav er opfyldt. I forbindelse med liberaliseringsprocessen foretages der lempelser/ændringer af kravene til bevillingerne bl.a. spilletilladelsernes tidsbegrænsning og sikkerhedsstillelse mm. 4. Vurdering af fusionen 4.1. Det relevante marked Det er nødvendigt at afgrænse det eller de relevante markeder, som fusionen kan berøre, for at vurdere om en fusion hæmmer den effektive konkurrence. Det relevante marked består af henholdsvis et produktmarked og et geografisk marked, der skal afgrænses hver for sig. Produktmarkedet Onlinespil og landsbaserede spil Det er Fusionsparternes opfattelse, at det relevante produktmarked er opstilling og drift af landbaserede gevinstgivende spilleautomater, hvilket også er det marked, som parterne er aktive på. Fusionsparterne har i den forbindelse anført, at EU-Kommissionen tidligere har indikeret, at der foreligger et særskilt marked for gevinstgivende spilleautomater, der adskiller sig fra andre spil, herunder gevinstgivende spil som fx lotto. I den nye spillelov bliver onlinespil defineret som spil, der indgås mellem en spiller og en spiludbyder ved brug af fjernkommunikation 3 og landsbaserede spil defineres som spil, der indgås ved, at en spiller og en spiludbyder eller spiludbyderens forhandler mødes fysisk. 4 Fusionsparterne har tillige peget på EU-Kommissionens sag om eventuel statsstøtte i forbindelse med den nye spillelovgivning, hvor afgørelsen kan indikere, at EU- Kommissionen har taget det standpunkt, at der er substitutionsmulighed mellem onlinespil og landsbaserede spil. Det kan således udledes, at online spilleautomater og landsbaserede spilleautomater ikke efter EU-Kommissionens opfattelse udgør separate produktmarkeder i henhold til statsstøttereglerne. Det er KFST s vurdering, at afgrænsning af relevante markeder til brug for sager efter EU s statsstøtteregler ikke er direkte anvendelige i sager om fusionskontrol eller sager i øvrigt efter konkurrenceloven. Der er således tale om væsentligt forskellige markedsmæssige vurderinger og analyser der danner baggrund for afgrænsningen af det relevante marked i henholdsvis statsstøttesager og konkurren- 3 5, stk. 1, nr. 8 i den nye spillelov. 4 5, stk. 1, nr. 9 i den nye spillelov.

5 5/11 cesager. Kommissionen har ikke taget stilling til markedsafgræsningen ud fra en konkurrenceretlig vurdering. De danske myndigheder har i forbindelse med statsstøttesagen anført, at de mener, at markederne for onlinekasinoer og landsbaserede kasinoer er to forskellige markeder, som ikke kan sammenlignes og derfor ikke kan være underlagt samme afgiftsniveau. 5 Det anføres ligeledes, at der er sociale og statistiske undersøgelser, der viser, at forbrugere betragter onlinespil og landsbaserede spil som to forskellige aktiviteter. 6 Der er tillige bl.a. forskelle med hensyn til brugernes profil (køn, alder og uddannelsesniveau), samt at landsbaserede og onlinespil teknisk set heller ikke er ens. 7 De danske myndigheders argumentation indikerer, at landbaserede spil og onlinespil kan udgøre to særskilte markeder. Der tages i det følgende udgangspunkt i det mere snævert afgrænsede marked, dvs. markedet for landbaserede spil. Hvis der ikke findes at være konkurrencemæssige betænkeligheder på dette marked, vil der heller ikke være konkurrencemæssige betænkeligheder på et eventuelt bredere marked også omfattende onlinespil. Morskabsautomater Da der ikke er horisontalt overlap mellem Fusionsparterne i forhold til morskabsautomater, vil det ikke være relevant at undersøge denne substitutionsmulighed nærmere, herunder undersøge om morskabsautomater udgør et selvstændigt produktmarked. Spillehaller og restaurationer Fusionsparterne har anført, at det kan overvejes, om det er relevant at segmentere markedet for gevinstgivende spilleautomater i snævrere segmenterede markeder for opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater i henholdsvis restaurationer og i spillehaller. På restaurationer er der mulighed for at indtage alkoholiske drikkevarer, hvilket ikke er lovligt i spillehaller. I forbindelse med segmenteringen er det af Fusionsparterne blevet anført, at der ikke er forskel på automattypen i henholdsvis restaurationer og spillehaller, samt at der er relativ lille forskel på den gennemsnitlige omsætning i automaterne. Det er KFST s vurdering, at der i nærværende sag ikke er behov for nærmere at undersøge, om markedet eventuelt kan segmenteres i forhold til spillehaller og re- 5 EU-Kommissionens åbningsskrivelse af 14. december 2010 i sag C35/2010 (Danmark afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil) pkt Undersøgelse foretaget af Socialforskningsinstituttet i 2007 og sammenlignende dataark og diagrammer for onlinemarkeder og landsbaserede markeder, udarbejdet af European Gaming and Betting Association EGBA i januar og marts Ibid. pkt

6 6/11 staurationer. Det skyldes, at det er uden betydning for vurderingen, for selv under en snæver afgrænsning af markedet, vil sammenlægningen ikke give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder. Den endelige afgræsning af det relevante produktmarked i forhold til spillehaller/restaurationer kan derfor stå åbent. Sammenfattende Det kan overvejes, hvordan markedet endeligt skal afgrænses, men til brug for nærværende sag kan den endelige markedsafgrænsning imidlertid stå åben, idet den endelige afgrænsning ikke vil have afgørende betydning for vurderingen af fusionen. Det skyldes, at selv under den snævrest tænkelige relevante markedsafgrænsninger vil der ikke være konkurrencemæssige betænkeligheder. Der tages derfor i vurderingen udgangspunkt i de snævrest segmenterede markeder, nemlig markederne for landbaserede gevinstgivende spilleautomater opstillet i henholdsvis a) restaurationer og b) spillehaller. KFST s høring af tredjeparter har ikke givet anledning til en anderledes afgrænsning af det relevante produktmarked. Geografisk marked Det er af Fusionsparterne blevet anført, at det relevante geografiske marked skal afgrænses nationalt til Danmark, og at afgrænsning er på linje med EU- Kommissionens praksis i lignende sager. Ifølge Fusionsparterne er det den danske spillemyndighed, der udsteder spilletilladelser til gevinstgivende spilleautomater alene med henblik på udnyttelse i Danmark. Det er KFST s vurdering, at der ikke er holdepunkter for at antage, at markedet i denne sag er snævrere end Danmark. Der tages derfor udgangspunkt i, at det geografiske marked er Danmark. 4.2 Tredjepartshøring KFST har foretaget en målrettet høring af Fusionsparternes største konkurrenter (opstillere af gevinstgivende spilleautomater), den største leverandør på det danske marked (automatproducent) samt større og mindre kunder (restaurationer og spillehaller). Markedsaktørerne er blevet bedt om at komme med generelle bemærkninger og svare på en række spørgsmål vedrørende sammenlægningen af DAS og EG. To konkurrenter har anført betænkeligheder ved fusionen for så vidt angår indgåelsen af eksklusivaftaler med leverandører/automatproducenter om udvikling af spil til spilleautomaterne. I den forbindelse har leverandøren anført, at det er muligt for alle spilopstillere selv at indgå aftale med spilproducenter om udvikling af spil på eksklusiv basis. Leverandøren anser det tillige for et væsentligt konkurrenceparameter selv at udvikle og sælge gode spil.

7 7/11 Derudover fremhæver de fleste kunder, at sammenlægningen ikke vil påvirke konkurrencen eller deres virksomhed, og at de væsentligste konkurrenceparametre er fordeling af BSI, service og spil. Langt hovedparten af kunderne har ikke anført øvrige oplysninger, som de fandt relevante for KFST s vurdering af fusionen. Af tredjeparthøringen fremgår det ligeledes at opstillere af spilleautomater generelt har forholdsvist lange bindingsperioder af deres kunder. En bindingsperiode på 5 år er almindeligt for branchen. 4.3 Vurdering af fusionen efter konkurrencelovens 12 Markedsandele og HHI På det snævre marked for opstilling og drift af landbaserede gevinstgivende spilleautomater i spillehaller (herefter kaldet spillehalsmarkedet), er markedsandelen [20-30] og [10-20] pct. for henholdsvis DAS og EG, hvilket giver Fusionsparterne en samlet markedsandel på [30-40] pct. målt i værdi (BSI), jf. tabel 1. Det er alene EG, der er aktiv på markedet for opstilling af spilleautomater i restaurationer med en markedsandel på [10-20] pct. målt i værdi (BSI), jf. tabel 1. Tabel 1: Markedsandele målt i værdi (BSI) på markedet for opstilling og drift af landbaserede spilleautomater i henholdsvis restaurationer og spillehaller, 2010 DAS+EG Restaurationer (værdi) BSI (mio. kr.) Andel af BSI BSI (mio. kr.) Spillehaller Andel af BSI DAS - - [...] [20-30] EG [...] [10-20] [...] [10-20] DAS+EG [...] [10-20] [...] [30-40] Øvrige [...] [80-90] [...] [60-70] Total [...] 100 [...] 100 Kilde: Fusionsparternes angivelser af markedsandele og beregninger. Ud over BSI er det relevant at vurdere Fusionsparternes markedsandele målt i volumen (antal tilladelser og antal automater), jf. tabel 2. Her får den fusionerede enhed en markedsandel på henholdsvis [10-20] og [40-50] pct. målt i antal automater.

8 8/11 Tabel 2: Markedsandele målt i volumen på markedet for opstilling og drift af landbaserede spilleautomater i henholdsvis restaurationer og spillehaller, 2010 DAS+EG (volumen) Antal tilladelser Restaurationer Andel af tiladelser Antal automater Andel af automater Antal tilladelser Spillehaller Andel af tilladelser Antal automater Andel af automater DAS [...] [10-20] [...] [20-30] EG [...] [...] [...] [10-20] [...] [10-15] [...] [10-20] DAS+EG [...] [...] [...] [10-20] [...] [30-40] [...] [40-50] Øvrige [...] [...] [...] [80-90] [...] [60-70] [...] [50-60] Total Kilde: Fusionsparternes angivelser af markedsandele og beregninger. Ifølge spillemyndighedens opgørelse er der i dag 456 aktører på markedet for opstilling og drift af landbaserede gevinstgivende spilleautomater. I tabel 3 nedenfor vises bl.a. den store spredning i aktørernes markedsandele. Tabel 3: De fem største konkurrenters markedsandele målt på antal tilladelser sammenholdt med Fusionsparternes markedsandele på markedet for opstilling og drift af landbaserede spilleautomater i henholdsvis restaurationer og spillehaller, 2010 Restaurationer Spillehaller Antal tilladelser Andel af tilladelser Antal tilladelser Andel af tilladelser DAS - - [...] [10-20] EG [...] [10-20] [...] [10-20] DAS+EG [...] [10-20] [...] [30-40] 3 Bar Midtjysk [...] [5-10] [...] [5-10] Dan Automater A/S Handelsaps af 15/ Super Games Autoudlej. ApS J.C. Sungame ApS [...] [0-5] [...] [5-10] [...] [0-5] [...] [5-10] [...] [0-5] [...] [0-5] [...] [0-5] [...] [0-5] Øvrige [...] [70-80] [...] [40-50] Total Note: Kilde: Det har ikke været muligt at sammenligne/opgøre markedsandele i BSI eller faktisk antal opstillede automater, idet der ikke er kendskab til markedsaktørernes præcise antal opstillede automater eller deres omsætning. Markedsandelene er derfor målt i antal tilladelser. Fusionsparternes angivelse af markedsandele og beregninger. Markedet for opstilling og drift af landbaserede gevinstgivende spilleautomater er kendetegnet ved at have en stor andel af små aktører. De fem største konkurrenter har alle en markedsandel på spillehalsmarkedet på under [5-10] pct. målt i antal tilladelser, jf. tabel 3. De øvrige mindre aktører har således en markedsandel på til-

9 9/11 sammen [40-50] pct. målt i antal tilladelser, fordelt på forskellige opstillere, der alle har en relativ lille markedsandel. Ifølge punkt 20 i EU-Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner er det usandsynligt, at EU-Kommissionen vil påvise horisontale konkurrencemæssige problemer på et marked med et HHI efter fusionen på mellem 1000 og 2000 og et delta under 250, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Tabel 4: HHI-indeks før/efter fusionen målt på antal tilladelser på markedet for opstilling og drift af landbaserede spilleautomater i henholdsvis restaurationer og spillehaller, 2010 Restaurationer Spillehaller HHI før HHI efter HHI før HHI efter DAS - - [...] - EG [...] [...] [...] [...] 3 Bar Midtjysk [...] [...] [...] [...] Dan Automater A/S Handelsaps af 15/ Super Games Autoudlej. ApS J.C. Sungame ApS [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] Øvrige [...] [...] [...] [...] Total [<300] [<300] [<700] [<1300] Kilde: Fusionsparternes angivelse af markedsandele og beregninger. På markedet for opstilling og drift af landbaserede gevinstgivende spilleautomater i spillehaller er HHI efter fusionen [<1300]. og ændringen i HHI (delta) er [<600] målt på antal tilladelser, jf. tabel 4. Ensidige virkninger På spillehalsmarkedet ligger delta på over 250 og HHI efter sammenlægningen på over 1000, men under At delta overstiger 250 er dog ikke ensbetydende med, at transaktionen giver anledning til horisontale konkurrencemæssige problemer. Markedet er præget af lave adgangsbarrierer. Lovgivningen på området indebærer, at vilkårene for at udbyde landbaserede gevinstgivende spilleautomater i vidt omfang er ens. Ifølge bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater må indsatsen pr. spil ikke overstige 0,50 kr. og gevinsten i et spil må ikke overstige 300 kr. Spilleautomaters udbetalingsprocent må ikke være under Grundvilkårene er således ens for alle udbydere. Derudover vurderes omkostningerne til etablering ikke at være tilstrækkelig store til at udgøre en egentlig adgangsbarriere. Fusionsparterne har anført, at den samlede investering for at etablere sig i en mindre spillehal (10 spilleautomater) beløber 8 Bekendtgørelse nr. 66 af 22. juni 2005.

10 10/11 sig til ca kr. eksklusiv moms med tillæg af sikkerhedsstillelse. For en større spillehal (50 spilleautomater) vil den samlede investering beløbe sig til ca. 2,5 mio. kr. eksklusiv moms med tillæg af sikkerhedsstillelse. Fusionsparterne har i den forbindelse anført, at det er nærliggende at tro, at den nye spillelovgivning vil medføre et øget antal aktører på markedet, som følge af bl.a. omkostningerne til sikkerhedsstillelse bortfalder samt ændringer vedrørende bemandingskravet på spillestederne. Danske Spil A/S vil med sammenlægningen eje 49,9 pct. af den fusionerende enhed. Som nævnt under punkt 2, har Danske Spil A/S oprettet selvstændige selskaber til varetagelse af deres forskellige aktiviteter. Koncernfællesskabet ændrer ikke ved, at selskaberne under Danske Spil A/S er selvstændige og ikke kan overføre midler imellem sig (fx vil indtægter fra lotto, der indtjenes i et selskab ikke kunne overføres til den fusionerede enhed), medmindre dette sker på markedsvilkår. Med den kommende liberalisering af spillemarkedet, der medfører, at både danske og udenlandske spiludbydere vil få mulighed for at opnå tilladelse til at udbyde onlinespil i Danmark, vurderes det ligeledes at være forventeligt, at omfanget af online gevinstgivende spilleautomater i en vis grad vil stige. 9 I forbindelse med tredjepartshøringen har to konkurrenter påpeget, at sammenlægningen vil påvirke konkurrencen på markedet negativt. Det anføres, at Fusionsparterne vil råde over en række eksklusive spil, som andre opstillere af spilleautomater ikke vil have adgang til, samt at muligheden for at udvikle eksklusivmodeller i fremtiden vil være større for Fusionsparterne. Fusionsparterne har oplyst, at indgåelsen af en eksklusivaftale sædvanligvis sker ved, at Fusionsparterne henvender sig til en leverandør med en ide til et nyt automatspil, for at høre om leverandøren har lyst til at samarbejde om udviklingen af et nyt spil. Dette indebærer normalt, at aftageren forpligtiger sig til at købe et bestemt antal spil/spilleautomater. Aftaleindgåelse kræver, at der enten betales et kontant beløb på ca kr., eller at den pågældende aktør påtager sig at aftage et nærmere antal spil. Det fremgår, at omfanget af eksklusivaftaler er relativt begrænset. DAS har egne spil på [5-10] pct. af deres aktive spilleautomater, mens EG har egne spil på [10-20] pct. af deres aktive spilleautomater. Derudover er det KFST s vurdering, at omkostningerne til udvikling af eksklusive spil/spilleautomater, der efter Fusionsparternes oplysninger udgør ca , ikke er uoverkommeligt for andre aktører på markedet, der ønsker at få udviklet eksklusive spil til eget brug. 9 Dette er alene relevant, for så vidt online og landsbaserede spilleautomater udgør et produktmarked.

11 11/11 Der er endelig ikke noget i KFST s undersøgelser, der tyder på, at konkurrerende opstillere efter fusionen skulle have vanskeligheder ved at få leveret spilleautomater. På baggrund af de foreliggende oplysninger er det således KFST s vurdering, at fusionen ikke giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder i form af ensidige virkninger. 5. Konklusion Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7. Der er herved lagt vægt på, at: Der er lave adgangsbarrierer til markedet, markedet er under liberalisering, niveauet for HHI er efter fusionen fortsat lavt og der er mange andre aktører på markedet. Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, der kan tilskrives Fusionsparterne, er korrekte, jf. konkurrencelovens 12 f, stk. 1, nr. 1.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning Nina Henningsen Partner Indhold I. Den eksisterende lovgivning om spil II. Hvorfor en delvis liberalisering af den eksisterende lov om

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2010 K(2010)8948 endelig Vedr.: Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil Fru udenrigsminister,

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost.

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost. 5. juli 2011 MSF 4/0120-0401-0076 //MER /MNI Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter KFST) modtog den 1.

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen ~ r:s!lj --------- --------- KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen NOTAT 29-06-2011 ITE 4/0120-0402-0072 /ASUMAL Godkendelse: Forsyning Helsingør AIS' erhvervelse af enekontrol over Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Den danske regering svar på udvalgte spørgsmål i grønbogen

Den danske regering svar på udvalgte spørgsmål i grønbogen Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 4 Offentligt 1 Den danske regerings bemærkninger til Kommissionens grønbog om onlinespil i det indre marked (KOM (2011) 128) Indledende bemærkninger Den danske

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen.

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen. Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 568 Offentligt 1 Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Tak for interessen Tak til

Læs mere

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere.

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN. KMD har 4 helejede datterselskaber og beskæftiger mere end 3000 medarbejdere. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN NOTAT 30-08-2011 TIF 4/0120-0402-0077 /TBJ, JKM KMD A/S's erhvervelse af Rambøll Informatik AIS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2011 en anmeldelse

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 2 Offentligt J. nr. 2011-221-0037 Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grundnotat Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det

Læs mere

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26.

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26. Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Korrektion af henvisning i 42, stk. 3 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat

Læs mere

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3.

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. 21. maj 2010 TIF 4/0120-0401-0411 /LD/JFL Baggrundsnotat: JN Datas partnerskab med Nordisk Finans IT om it-drift JN Data A/S (JN Data) har indgået samarbejde med Nordisk Finans IT P/S (NFIT) om varetagelse

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt Dato: 28.04.2010 Side: 1 af 12 HC/PSO/aa Spilansvarlighed Kommentarer til forslag til Lov om spil Kære medlem af Folketingets skatteudvalg Efter en gennemgang

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 173 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 173 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 173 Bilag 1 Offentligt 25. marts 2015 J.nr. 13-0127997 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 26. juli 2011 BYS 4/0120-0401-0074 CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ændret ordlyd i 24, 59, stk. 1, og 65, stk. 4, samt korrekturrettelser Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

L 202 Forslag til lov om spil.

L 202 Forslag til lov om spil. Page 1 of 78 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 202 Forslag til lov om spil. Af skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling: 2009-10 Status:

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Vejledning om udbud af gættekonkurrencer. Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer

Vejledning om udbud af gættekonkurrencer. Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer om udbud af gættekonkurrencer Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer i Danmark Vejledning 30. oktober 2014 Vejledning om udbud af gættekonkurrencer

Læs mere

SPIL I DANMARK. Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt

SPIL I DANMARK. Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt SPIL I DANMARK Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt Situationen omkring spillelovgivningen i Danmark kan beskrives ud fra fire vinkler: Jura Håndhævelse af loven EU-politik Politik

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2014. Begivenheder i året. Side: 1 af 6

Regnskabsmeddelelse 2014. Begivenheder i året. Side: 1 af 6 Side: 1 af 6 Regnskabsmeddelelse 2014 Begivenheder i året Operation X-udsendelsen fik følger I kølvandet på Operation X-udsendelsen fra november 2013 har Elite Gaming gennemgået og opstrammet en række

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

ALMENNYTTIGE LOTTERIER EFTER DEN NYE SPILLELOV

ALMENNYTTIGE LOTTERIER EFTER DEN NYE SPILLELOV ALMENNYTTIGE LOTTERIER EFTER DEN NYE SPILLELOV Denne vejledning henvender sig til foreninger, organisationer, institutioner og komitéer, der ønsker at afholde lotterier til fordel for velgørenhed eller

Læs mere

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS 23-10 2013 13/04614 /SHA, JF, MMW, LIF, LKA, MEF Punkt 2: Rådsmøde den 23. oktober 2013 VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og

Læs mere

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark www.pwc.dk December 2014 Spil i Danmark Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark Spil i Danmark Den 1. januar 2012 blev det danske spillemarked liberaliseret. Det danske spillemarked

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Forslag. Lov om spil

Forslag. Lov om spil Skatteministeriet J.nr. 2009-511-0041 12. februar 2010 Forslag til Lov om spil (Spilleloven) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er, 1) at holde forbruget af spil om penge på

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist)

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) 1 af 7 2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) Advokaterne Fønss & Hove Toldbodgade 10, 4. sal 6000 Kolding Konkurrencerådet Nørregade 49 1165 København

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Høringssvar til GRØNBOG om onlinespil i det indre marked fra Center for Ludomani, Danmark

Høringssvar til GRØNBOG om onlinespil i det indre marked fra Center for Ludomani, Danmark DK Odense, 19.07. 11 Center for Ludomani Michael Bay Jørsel Høringssvar til GRØNBOG om onlinespil i det indre marked fra Center for Ludomani, Danmark I forbindelse med udsendt offentlig høring om alle

Læs mere

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring

1. Sagsfremstilling. Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas. 1.1 Anmeldelse og høring 11-11-2009 ITE 4/0120-0402-0041 /ASL Fusion mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S 1. Sagsfremstilling 1.1 Anmeldelse og høring 1. Konkurrencestyrelsen modtog den 11. september

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 22. oktober 2008 (J.nr. 2007-0014728). Modeller til spilsystem indebærer en sådan mulighed for tilbageførsel af indskudte midler, at det må betragtes som indlån, jf. 7, stk. 1 i lov om finansiel

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA Dato: 8. februar 2013 Sag: BITE-13/00442 Sagsbehandler: / SAH, CARF og CHJ KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTE- RIET 1. TRANSAKTIONEN Indledning

Læs mere

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol 1 Spil kontrol kan vindes af 1 Jackpot - Identifikation - Gevinst - TotalGevinst - DatoTid - KommissionRake Spil - Identifikation - KøbDatoTid - Salgskanal - ForventetSlutDatoTid - FaktiskSlutDatoTid -

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring Version 2 Senest redigeret i september måned 2014 Notat Spillemyndigheden Jura Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler, når en spiludbyder

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning til rapportering

Spillemyndighedens vejledning til rapportering Spillemyndighedens vejledning til rapportering af spil Dato Version Beskrivelse 1.7.2015 1.0 Dette dokument samler kravene direkte relateret til rapportering af spil data ved brug af standard records.

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Forslag til Lov om Danske Spil A/S

Forslag til Lov om Danske Spil A/S Finansministeriet 12. februar 2010 Forslag til Lov om Danske Spil A/S Selskabets formål mv. 1. Danske Spil A/S formål er at foranstalte lotterier, væddemål og øvrige spil samt anden virksomhed i forbindelse

Læs mere

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/12 Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Informationer om spiludbud (se vejledningen) Ansøger Her skrives navnet på den ansøger, som dette tillæg er knyttet

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE?

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? Danish Online Gambling Association CEO, Morten Rønde FOKUS OG FREMGANGSMÅDE HVOR BLIVER RESULTATERNE SKABT? I. I EU (ved harmonisering) II. Lokalt (i den

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Spilomfang udbydere uden dansk licens Sportsvæddemål. Danish Online Gambling Association 26/2 2015

Spilomfang udbydere uden dansk licens Sportsvæddemål. Danish Online Gambling Association 26/2 2015 Spilomfang udbydere uden dansk licens Sportsvæddemål Danish Online Gambling Association 26/2 2015 Formål og metode Formål Afdække spilomfanget af sportsvæddemål blandt udbydere som ikke har dansk licens.

Læs mere

Redegørelse om Spilleautomatloven

Redegørelse om Spilleautomatloven Redegørelse om Spilleautomatloven Spillemyndigheden september 2004 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Hovedresultater 3 3. Baggrund for loven 7 3.1. Indhold af loven 7 4. Spilleautomatmarkedet

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om spil

Betænkning. Forslag til lov om spil Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 1. Ændringsforslag Skatteministeren har stillet 19 ændringsforslag til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 26. marts 2010 og var

Læs mere

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier 1. Indledning Denne vejledning beskriver de betingelser, der følger af bekendtgørelse nr. 1301 af 15. december 2011 om almennyttige lotterier. I nogle

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

Rapport dannet den: 14. oktober 2011 1 Begrebsmodel Standard Records

Rapport dannet den: 14. oktober 2011 1 Begrebsmodel Standard Records 1 Begrebsmodel Standard Records SpilCertifikat SpillerInformation - Identifikation er registreret hos 1..* har et - Identifikation - Tilladelsestype - GyldigFra - GyldigTil Jackpot - Identifikation - Gevinst

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere