Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2014"

Transkript

1 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 24 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 24. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden 2. I disse undersøgelser bliver de pårørende til patienter på Skovhus Privathospital spurgt ind til deres opfattelse af de tilbud, som Skovhus Privathospital yder dels til patienterne og dels til dem som pårørende. Fra Skovhus Privathospitals side er vi meget taknemmelige for de pårørendes medvirken i denne undersøgelse. Undersøgelserne bliver gentaget årligt. Dette således, at vi kan følge op på den feedback, som vi får fra de pårørende både løbende og via undersøgelsen, ligesom det giver mulighed for at følge udviklingen i tilfredshedsgraden over tid. Vi vægter således samarbejdet med de pårørende højt. I nærværende undersøgelse har der været enkelte tilføjelser og ændringer i spørgsmålene for at opnå mere specifik information om udvalgte emner. Undersøgelsen giver os mulighed for at forbedre arbejdet på hospitalets afdelinger og er medvirkende til at styrke samarbejdet mellem patienter, pårørende og medarbejdere. Undersøgelsen har til formål: at indsamle viden om de pårørendes oplevelse og vurdering af kvaliteten af patienternes ophold og behandling på Skovhus Privathospital, at skabe mulighed for at afdække, om og hvor der er behov for kvalitetsforbedringer, at skabe mulighed for systematisk at følge udviklingen i pårørendetilfredsheden over tid. Undersøgelsen er på denne måde et værktøj, der kan anvendes til at udvikle og forbedre indsatsen overfor Skovhus Privathospitals patienter og deres pårørende. Det er målet, at dette værktøj skal bruges af såvel behandlere som administrationen, så undersøgelsens resultater bidrager til Skovhus Privathospitals vedvarende udvikling og kvalitetsforbedring. Kit Kjærsgaard Sygehuschef. Annebergparken 4 45 Nykøbing Sj. Telefon: Fax:

2 Metode Skovhus Privathospital har anvendt tre metoder. I nogle tilfælde er spørgeskema blevet uddelt til de pårørende efter patientens indlæggelse, andre gange er det blevet udsendt via almindelig brevpost med dertilhørende svarkuvert eller via mail. Deltagelse i undersøgelsen var anonym. Dette er en samlet opgørelse over svarene. 2 spørgeskemaer har været udsendt, hvoraf 5 pårørende har udfyldt og returneret skemaet. I flere tilfælde repræsenterer besvarelserne dog mere end en pårørende. Det er således et lille udsnit af de pårørende, som har deltaget i undersøgelse og nedenstående resultater er derfor ikke et fyldestgørende billede af de pårørendes vurdering af Skovhus Privathospital. Der kan være flere grunde til at de pårørende ikke har udfyldt og tilbagesendt spørgeskemaet. For det første kan de pårørende have forskellige opfattelser af, hvilken betydning deres svar kan få. Nogle er muligvis så tilfredse med behandlingen, at de ikke føler behov for at skulle bruge tid på at udfylde spørgeskemaet. Andre kan muligvis have tidligere erfaringer i forhold til deltagelse i tidligere undersøgelser, hvormed de ikke finder det brugbart at bruge tid på at deltage i undersøgelsen, idet de måske ikke forventer, at deres svar vil blive behandlet og anvendt konstruktivt. Begge grupper kan således opleve det som unødvendigt at give deres svar til kende. Endelig kan nogle besvarelser være gået tabt i posten, have forkert adresse påskrevet eller være glemt af de pårørende. Undersøgelsens besvarelser er bearbejdet af konsulent og cand.psych.aut. Betina Evald og gennemset af sygehuschef Kit Kjærsgaard. Skovhus Privathospitals administration opbevarer de indkomne spørgeskemaer indtil tre måneder efter rapportens offentliggørelse, hvorefter de makuleres. Undersøgelsens resultater Resultaterne fra undersøgelsen er anvist i form af et søjlediagram, som giver et samlet overblik over de pårørendes besvarelser.

3 Spørgsmålene er angivet i samme rækkefølge som i spørgeskemaet. 2,5 : Føler du dig som pårørende velkommen på Skovhus Privathospital? 2,5,5 Undersøgelsen viser, at de pårørende for det meste føler sig velkomne på Skovhus Privathospital. På Skovhus Privathospital er det vores holdning, at familie, venner og andre pårørende ligesom personer i patientens øvrige netværk er afgørende samarbejdspartnere i behandlingen. De pårørende har en viden om patienten, som er væsentlig for at medarbejderne kan give den bedste støtte og hjælp. Deres oplevelser, erfaringer og kontakt med patienten er afgørende at få inddraget gennem behandlingsforløbet som værdifulde informationer på linje med eventuelt tidligere behandleres informationer.

4 3,5 2: Synes du, at der er en god atmosfære på Skovhus Privathospital? 3 2,5 2,5,5 Undersøgelsen viser, at de fleste pårørende mener, at der er en god atmosfære på Skovhus Privathospital. Det har en høj prioritet på Skovhus Privathospital, at der er en god og positiv atmosfære og stemning i alle afdelinger. Det skal være hyggeligt og trygt at være på stedet, og tonen mellem personale og patienter skal være præget af åbenhed, respekt og omsorg. Det er vigtigt, at alle afdelinger bærer præg af en varm og hjemlig atmosfære med glæde og humor i hverdagen. Atmosfæren på stederne er således et meget vigtigt omdrejningspunkt på vores hospital, hvilket vi kontinuerligt arbejder for at sikre således, at vi lever op til både egne og andre forventninger.

5 3,5 3 2,5 2,5,5 3: Hvis din indlagte pårørende har ønsket dig inddraget, har du da følt dig set, hørt og forstået af personalet på Skovhus Privathospital? Undersøgelsen viser, at de pårørende overordnet føler sig set, hørt og forstået som pårørende. To oplever dog dette i mindre grad. Et samarbejde mellem patient, pårørende og medarbejdere er afgørende for, at alle kan støtte op om de skridt patienten tager frem mod et godt liv. Dette søger vi opnået gennem netværkssamtaler, psykoedukation og kontakt til pårørende i det daglige, diverse arrangementer, temadage for de pårørende og lignende. På Skovhus Privathospital har vi netop fokus på at afdække patientens netværk og at medvirke til at bevare, udvikle og styrke relationer til personer i netværket. På denne måde har vi øje for de ressourcer og kompetencer, der er i patientens netværk. Vi bestræber os på at udvise respekt og forståelse for de pårørendes situation, tanker og håb og således medvirke til at skabe rum for en åben dialog og samarbejde mellem alle relevante personer omkring patienten. Vi arbejder yderligere for, at de pårørende tilbydes muligheder for at øge deres viden og forståelse af psykiske problemstillinger gennem forskellige arrangementer og kontinuerligt at udvikle de tilbud, som vi har til de pårørende gennem aktiv dialog med dem.

6 3,5 3 2,5 2,5,5 4: Hvis din indlagte pårørende har ønsket dig inddraget, har du da følt dig velinformeret af personalet på Skovhus Privathospital? Undersøgelsen viser, at de fleste pårørende vurderer, at de får den relevante information fra Skovhus Privathospital. To pårørende oplever dog ikke informationen tilstrækkelig. Både personalet og de pårørende har et fælles mål om at varetage patienternes interesser på bedst mulig vis. Skovhus Privathospital er meget forstående overfor det ønske og de behov, der måtte være i forhold til viden omkring ens nærmeste. Derfor forsøger vi også i alle tilfælde, hvor det kan lade sig gøre at informere og inddrage de pårørende mest muligt. Vi står dog samtidig i en vanskelig situation, hvor vi på den ene side har førnævnte fra pårørende, som vi forsøger at imødekomme i så høj grad som muligt. Men samtidigt har vi (i langt de fleste tilfælde) at gøre med patienter, der er voksne myndige personer, som ofte selv har en mening om hvilke ting, som de ønsker videreformidlet og til hvem. Skovhus Privathospitals personale er samtidigt underlagt en tavshedspligt, som begrænser os i forhold til hvilke oplysninger, vi må videregive. Denne tavshedspligt udspringer af et grundlæggende princip om, at patienter skal kunne give fuldstændige oplysninger i tillid til, at disse oplysninger ikke videregives til andre. Pårørende kan opleve det som

7 uforståeligt og uhensigtsmæssigt, at sundhedspersonalet ikke kan oplyse dem om, hvad patienterne fejler, behandlingstiltag m.v. Ofte skyldes problemet misforståelser og manglende kendskab til tavshedspligtens omfang for de pårørende. Reglerne om tavshedspligt er heller ikke helt enkle og ved fortolkning af bestemmelserne kræver det ofte, at der udøves et konkret skøn, som for os kan indebære en vanskelig afvejning af tavshedspligten i mødet med de pårørendes ønske om information, dialog og vores ønske om konstruktivt samarbejde med den pårørende. Hvis der skulle være behov for mere information om en konkret patient, vil vi opfordre de pårørende til at tage kontakt til Skovhus Privathospital med henblik på et evt. netværksmøde, hvor patienten også har mulighed for at deltage.,2 5: Oplever du, at patienten har modtaget hjælpsom behandling?,8,6,4,2 Undersøgelsen viser meget varieret vurdering af, hvorvidt patienten har modtaget meget hjælpsom behandling. To har ikke besvaret dette spørgsmål. På Skovhus Privathospital tilrettelægger vi behandlingen ved at tage udgangspunkt i den enkelte patients ønsker og behov. Ingen behandling er ens men derimod skræddersyet til

8 det menneske, som møder os. Det er vores vurdering, at denne tilgang til behandlingen medfører, at patienten og dermed også de pårørende- oplever, at behandlingen på Skovhus Privathospital er hjælpsom i forhold til netop dem. De bliver set som de komplekse og individuelle mennesker, de er.,2 6: Oplever du, at der er det personale, der er behov for i forhold til patienten?,8,6,4,2 Undersøgelsen viser, at de pårørende vurderer personalenormering på Skovhus Privathospital meget forskelligartet. To har ikke besvaret dette spørgsmål. På Skovhus Privathospital bestræber vi os på at anvende interne vikarer. Det er vores erfaring, at det er mest hensigtsmæssigt overfor patienterne, at personalet er nogen, som patienterne er nogle de kender i forvejen og som omvendt også kender patienternes behov og den grundlæggende miljøterapeutiske tilgang på stedet. På Skovhus Privathospital er vi generelt meget optaget af hele tiden at have de nødvendige, kompetente og behandlingsmæssigt forsvarlige personale på alle afdelinger.

9 2,5 7: Føler du, at personalet er omsorgsfuldt, engageret og nærværende overfor patienten? 2,5,5 De pårørende vurderer i denne undersøgelse, at personalet i mindre grad optræder omsorgsfuldt, engageret og nærværende overfor patienterne. To har ikke besvaret dette spørgsmål. På Skovhus Privathospital forsøger vi efter bedste evne at respektere patienterne og udvise omsorgsfuld og nærværende kontakt. Det er afgørende, at vi som personale støtter dem i at komme sig og tage ansvar for eget liv. Det miljøterapeutiske aspekt handler om at skabe forudsætninger for en styrkelse af patienternes helbred, handlemuligheder og selvværd. For os betyder det, at vi hjælper patienterne med at få øje på det, som er vigtigt for dem: Deres ønsker, håb og værdier. Dette forbedrer mulighederne for styrket handlekraft og dermed at personen kan øge afstanden mellem sig selv og problemerne. Samtidig balancerer vi konstant på en hårfin grænse mellem omsorg og patienter med behov for intensiv støtte/skærming. Det kan være en balancegang at være med mennesker, som i visse situationer er kompetente til at tage beslutninger, men i andre situationer ikke kan overskue konsekvenserne af deres handlinger. I den forbindelse kan vi oplyse, at Skovhus Privathospital samarbejder med Granhøjen, der har udviklet sig eget kursus- og uddannelsescenter. Personalet skal som standard gennemgå en 3-årig uddannelse i systemisk og narrativ teori og praksis. Derudover sker en løbende opkvalificering, som alt sammen skal sikre kvaliteten i samarbejdet med patienterne.

10 Vi stiller høje krav til medarbejdernes engagement, da det er af største vigtighed, at personalet er omsorgsfulde og nærværende overfor patienterne.,2 8: Føler du, at de fysiske rammer passer til patientens behov?,8,6,4,2 Undersøgelsen viser, at de pårørende ikke mener, at de fysiske rammer er passende til patienternes behov. To har ikke besvaret dette spørgsmål. På Skovhus Privathospital har vi på baggrund af vores mange tilbud mulighed for at tilpasse rammerne til den enkelte patient og ikke tilpasse den enkelte patient rammerne. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at afprøve flere muligheder for at finde frem til det mest optimale, ligesom flytning til en anden afdeling kan være hensigtsmæssigt som led i den udrednings- og behandlingsproces, som patienterne gennemgår. Vi bestræber os således altid efter at finde frem til netop det tilbud, som den enkelte patient vil profitere mest af.

11 9. Hvilke behandlingstilbud oplever du, der har været hjælpsomme i forhold til patienten?,2,8,6,4,2 miljøterapi musikterapi zoneterapi massage psykiater psykolog Psykiater og familie/netværksterapeuten fremhæves af en pårørende ligesom psykolog ses som et godt supplement. Det er vores bestræbelse på Skovhus Privathospital at tilbyde en behandling, der tager højde for det enkelte menneske. De forskellige psykiske lidelser medfører, at nogle behandlingsformer er mere velegnede end andre og vi har derfor valgt at tilbyde forskelligartet behandling, idet den enkelte behandling kan være der, hvor der sker en forandring og en udvikling kan styrkes. Desuden kan det være gavnligt at lade behandlingen foregå på flere områder samtidig, da behandlingen dermed foregår så effektivt og koncentreret som muligt. På Skovhus Privathospital holder vi os kontinuerligt

12 opdateret i forhold til nye behandlingsmetoder og vurderer om det er en behandlingsform, der skal være en del af vores tilbud.. Hvad kan vi gøre bedre? I dette spørgsmål har de pårørende mulighed for at komme med forslag til, hvad der kan gøres anderledes og bedre på Skovhus Privathospital. Nedenstående er de svar, som der kom frem: Informere og inddrage patientens pårørende, inddrage livshistorie, baggrund, opvækst, netværk, tilbyde journalindsigt. God kontaktperson på bosted og på Skovhus Privathospital. Som pårørende at få hjælp til at få overblik over forløb, herunder behandlingstilbud hvornår. Både ved indlæggelse og ambulant. Skovhus Privathospital er meget taknemmelige for de indkomne forslag og betragtninger, som vi vil tage med i vores overvejelser fremover. 2. Har du yderligere bemærkninger til patientens indlæggelse på Skovhus Privathospital? I dette sidste spørgsmål kan de pårørende komme med yderligere bemærkninger til kontakt med Skovhus Privathospital. Nedenstående er samtlige bemærkninger givet i undersøgelsen: Jeg er på intet tidspunkt orienteret om eller set en behandlingsplan for patientens ophold. At patienten er færdigbehandlet er svært at vide. For mig som pårørende har kontakt med sagsbehandler været af afgørende betydning for valg af Skovhus. Under indlæggelse og ambulant at blive mødt med medlevelse og forståelse for situationen.

13 3,5 3. Hvad er din samlede vurdering af stedet? 3 2,5 2,5,5 uacceptabelt dårligt både og godt enestående Undersøgelsen viser, at alle pårørende har den vurdering, at Skovhus Privathospital både er et godt og mindre godt tilbud til patienterne. To har ikke besvaret dette spørgsmål. På Skovhus Privathospital er vi stolte af vores unikke koncept, hvor vi er specialiseret i at behandle en række forskellige psykiske lidelser. Behandlingen sker altid med udgangspunkt i en helhedsorienteret og mange facetteret behandlinger af patientens problemstillinger. Konklusion Som nævnt indledningsvist har vi modtaget 5 besvarelser og undersøgelsen resultater er derfor ikke et fyldestgørende billede af de pårørendes vurdering af Skovhus Privathospital. Men undersøgelsen er alligevel med til at give et billede af de forskellige aspekter, som de pårørende er opmærksomme på og optaget af i forhold til patienternes behandling på Skovhus Privathospital og deres egen kontakt med hospitalet undervejs. Resultaterne fra Skovhus Privathospitals pårørendeundersøgelse fra året 24 bekræfter os i, at det er vigtigt at bevare fokus på en række områder, hvor de pårørende oplever en høj grad af tilfredshed. Dette gælder i forhold til deres vurdering af hvorvidt de er velkomne, føler sig anerkendt og atmosfæren på hospitalet. Samtidig har undersøgelsen ligesom den har til formål også påpeget et område, hvor der er rum for udvikling og kvalitetsforbedring. I denne undersøgelse bliver der fra en mindre gruppe udtrykt ønske om forbedring af informationsudvekslingen, personalenormeringen, kontakten til patienterne

14 og de fysiske omgivelser. Dette er vi taknemmelige for at blive gjort opmærksomme på. Skovhus Privathospital vil tage tilbagemeldingerne til efterretning. Vi glæder os over en høj grad af tilfredshed hos de pårørende. Det vi gør godt, vil vi bestræbe os på at gøre mere af. Samtidig vil vi med udgangspunkt i undersøgelsen resultater fortsat arbejde på at skabe en bedre samarbejdsrelation mellem Skovhus Privathospital og de pårørende. Dette således at flere pårørende vil opleve en endnu højere grad af tilfredshed med Skovhus Privathospitals tilbud. Med ønske om et fortsat godt samarbejde i 25.

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2012

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2012 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 6 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 6. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013 Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende patientundersøgelse er fra året og den anden af sin art på Skovhus Privathospital. I denne undersøgelse bliver patienterne på Skovhus Privathospital

Læs mere

Pårørende tilfredshedsundersøgelse. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud

Pårørende tilfredshedsundersøgelse. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Pårørende tilfredshedsundersøgelse Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud December 2010 1 Forord I 2009 foretog Granhøjen den første pårørendeundersøgelse, hvor pårørende til beboere i Granhøjens regi blev

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende patientundersøgelse er fra året og den fjerde af sin art på Skovhus Privathospital. I denne undersøgelse bliver patienterne på Skovhus

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2014

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2014 Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende patientundersøgelse er fra året og den tredje af sin art på Skovhus Privathospital. I denne undersøgelse bliver patienterne på Skovhus

Læs mere

løbende fremme og udvikle kvaliteten, patientsikkerheden og det faglige niveau

løbende fremme og udvikle kvaliteten, patientsikkerheden og det faglige niveau Patienttilfredshedsundersøgelse på Hejmdal Privathospital 2017 Nærværende patientundersøgelse er fra året 2017, hvor patienter og pårørende er blevet tilbudt at deltage via vores hjemmeside samt med spørgeskemaer

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst

Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Samarbejde med pårørende Voksenpsykiatri og handicap

Samarbejde med pårørende Voksenpsykiatri og handicap Samarbejde med pårørende Voksenpsykiatri og handicap Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk er en afgørende faktor for at skabe en god livskvalitet for ethvert menneske. Derfor

Læs mere

Distriktspsykiatrien Køge

Distriktspsykiatrien Køge Distriktspsykiatrien Køge Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Holbæk

Psykiatrisk Klinik Holbæk Psykiatrisk Klinik Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse

Psykiatrisk Akutmodtagelse Psykiatrisk Akutmodtagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team Psykiatri VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN OP team står for Opsøgende Psykiatrisk team. Det er et intensivt ambulant behandlingstilbud

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Pårørendesamtaler Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Sengeafsnit O, Holbæk Birkevænget 7, Indgang V2 4300 Holbæk Tlf. 5948 4725 Sengeafsnit Birkehus

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. Retspsykiatrisk afsnit P5

TIL PÅRØRENDE. Retspsykiatrisk afsnit P5 TIL PÅRØRENDE Retspsykiatrisk afsnit P5 Velkommen til pårørende! Retspsykiatrisk afsnit P5 byder dig velkommen som pårørende. Denne pjece er en information til dig, som pårørende og om, hvad du kan forvente

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende

Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrund og formål side 3 2. Metode og undersøgelsesdesign side 3 2.1. Undersøgelsestidspunkt side

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Maribo

Psykiatrisk Klinik Maribo Psykiatrisk Klinik Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Brugerstyret psykiatri

Brugerstyret psykiatri Brugerstyret psykiatri Hvad betyder det i praksis? Til ledere og medarbejdere i Psykiatrien »Brugeren af Psykiatrien skal sikres afgørende bestemmelse over sit behandlingsforløb...«brugerstyret psykiatri

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre - Slagelse

Distriktspsykiatri for ældre - Slagelse Distriktspsykiatri for ældre - Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Næstved

Psykiatrisk Klinik Næstved Psykiatrisk Klinik Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hem Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport Patienthoteller i Århus Amt Oversigtsrapport Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: amu@ag.aaa.dk Rapporten kan bestilles ved henvendelse til Kvalitetsafdelingen,

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Distriktspsykiatrien Holbæk

Distriktspsykiatrien Holbæk Distriktspsykiatrien Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

BRUGER INDFLYDELSE DK. Mål Forandringerne. Spørgeskema til personale på botilbud

BRUGER INDFLYDELSE DK. Mål Forandringerne. Spørgeskema til personale på botilbud Mål Forandringerne Spørgeskema til personale på 1. BEVIDSTHED OM BEHOV 1.1 Beboerne synes ofte, der er ting, der kunne være anderledes her på stedet 1.2 Beboerne henvender sig til personale eller ledelse,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland

Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland PAM Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling og

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014 2013/2014 BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE AFDÆKNING AF PRAKSIS PÅ REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER Undersøgelsen er gennemført af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte i forbindelse med centerets 3-årige

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Distriktspsykiatrien Slagelse

Distriktspsykiatrien Slagelse Distriktspsykiatrien Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Indstillinger til. Patienternes Pris 2016 Psykiatrien

Indstillinger til. Patienternes Pris 2016 Psykiatrien Indstillinger til Patienternes Pris 2016 Psykiatrien Forord Region Nordjylland og Patientinddragelsesudvalget ønsker at få tilfredsheden frem. Derfor er Patienternes Pris stiftet. Indstillingerne fortæller

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Neurologisk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

Pårørendeundersøgelse 2011 i boafdelingerne, Autismecenter Syd

Pårørendeundersøgelse 2011 i boafdelingerne, Autismecenter Syd Pårørendeundersøgelse 2011 i boafdelingerne, Autismecenter Syd Tryghed er vigtigt for de pårørende Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.56 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Autismecenter

Læs mere

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats.

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats. Forslag til pårørendepolitik Handicapafdelingen Hedensted kommune Indledning Samarbejde mellem kommune og pårørende skal altid ske med respekt for den handicappede borgers ret til selvbestemmelse og med

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Distriktspsykiatrien Slagelse

Distriktspsykiatrien Slagelse istriktspsykiatrien Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer. Hovedresultater. Januar 2009

Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer. Hovedresultater. Januar 2009 Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer Januar 2009 Hovedresultater Generelt er der meget høj tilfredshed med Levuk blandt medlemmerne, og 94 % udtrykker at de er glade for at gå i Levuk, hvilket

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbuddet Vesterbo UANMELDT TILSYN DEN: D. 22.11.2013 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23

Læs mere

EVALUERING KURSUS EVALUERING, PATIENTER

EVALUERING KURSUS EVALUERING, PATIENTER EVALUERING KURSUS Alle ansatte ved Afdeling for Rygmarvsskader i Hornbæk, Glostrup Hospital, har gennemgået kurset kommunikation med den coachende tilgang. Kurset gennemførtes fra et 2011 til vinteren

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Værdier i det pædagogiske arbejde

Værdier i det pædagogiske arbejde Værdier i det pædagogiske arbejde SFO s formål er at drive en skolefritidsordning under privatskolen Skanderborg Realskole. SFO er i sin virksomhed underlagt skolens formålsparagraf. SFO ønsker et konstruktivt

Læs mere

Distriktspsykiatrien Maribo

Distriktspsykiatrien Maribo Distriktspsykiatrien Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Hvad er vigtigt for dig?

Hvad er vigtigt for dig? Hvad er vigtigt for dig? En kvalitativ undersøgelse af borgerinddragelse i Sundhed og Omsorg September 2017 1 Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en undersøgelse gennemført af Sundhed

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

P O L I T I K. Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

P O L I T I K. Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland P O L I T I K Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politikken udtrykker vores fælles holdning til,

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her:

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her: SOCIALAFDELINGEN 7 Indsæt et billede her: Bredde = 18 cm Højde maks. = 9,2 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: 26.11.2012 Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191

Læs mere

LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Den 16. marts 2016 v/ Specialkonsulent Mette Foged Mette.foged@regionh.dk Udsendelsesprocedure og svarprocenter Patientgrupper og spørgeskemaerne

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Møllebo Markedsgade 120 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Afd.leder Britta Magnussen Tilsynsrapport af

Læs mere

Information og samtykkeerklæring

Information og samtykkeerklæring Information og samtykkeerklæring Vedrørende undersøgelse af psykiatribrugeres vurdering af deres psykiatriske behandling Du er hermed inviteret til at deltage i en spørgeundersøgelse omhandlende psykiatribrugeres

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER UDFYLD VENLIGST NAVN: CPR.NR: Vi beder dig læse informationen på bagsiden af dette skema, før du tager stilling til spørgsmålene i nedenstående tre tekstbokse

Læs mere

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012 Takster for 2013 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling 2. udgave december 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk behandling Voksne over 18 år Takster ud fra funktionsniveau Granhøjen udfører en lang række

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

VoksenBøgen Beboere/brugere

VoksenBøgen Beboere/brugere Evalueringsrapport 2015 VoksenBøgen Beboere/brugere Indeholder: - Frekvensrapport, tabeller og grafer - Kommentarer fra respondenterne - Sammenligning 2013, 2014 og 2015 - Kopi af spørgeskema Antal spurgte:

Læs mere