Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud"

Transkript

1 Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud Analysenotat Resume Kreativitet & Kommunikation og Dansk Erhverv har gennemført en analyse af alle offentlige udbud inden for det kreative område siden 1. januar Undersøgelsen, der er den første af sin art, viser bl.a. at: De kreative brancher bruger uforholdsmæssigt mange ressourcer på udbudsprocessen. Et konservativt estimat ud fra datagrundlaget indikerer, at der samlet set bliver brugt i omegnen af 25 pct. af kontraktsummerne alene i udbudsfasen. Det betyder, at 46 pct. af de kreative virksomheder har decideret dårlige erfaringer med offentligt-privat samarbejde. Utilfredsheden og de høje transaktionsomkostninger skyldes omfattende og komplicerede udbudsprocedurer, mangel på standardiserede tilbudsskabeloner og utilstrækkelig dialog med erhvervslivet forud for større udbudsrunder. Særlige udfordringer med offentlige udbud i de kreative brancher For at belyse erfaringerne med offentlige udbud indenfor det kreative område har Kreativitet & Kommunikation og Dansk Erhverv gennemgået de eksisterende data om offentlige udbud på baggrund af en særkørsel foretaget af Udbudsvagten. Derudover har organisationerne foretaget en survey-analyse af erfaringerne med offentlige udbud hos et udsnit af den kreative branche. Denne survey er sammenlignet med resultaterne fra en undersøgelse af det generelle erhvervslivs syn på offentlige udbud, som Dansk Erhverv har gennemført i maj Generelt er erfaringerne med offentlig-privat samarbejde markant dårligere blandt de kreative brancher end i det brede erhvervsliv. Hvor det i servicesektoren samlet er 85 pct., der enten er helt enige eller delvis enige i udsagnet, vi har generelt gode erfaringer med offentligt-privat samarbejde, gælder det kun 54 pct. i reklame- og kommunikationsfagene, ligesom det er markant færre, der svarer helt enig fremfor overvejende enig. Tilsvarende er 46 pct. helt eller delvis uenige i udsagnet blandt de kreative, mens kun 12 pct. af virksomhederne i servicesektoren generelt er uenige.

2 Vi har generelt gode erfaringer med offentligt-privat samarbejde Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke Reklame- og 5% 49% 22% 24% kommunikationsbranchen Servicesektoren samlet 22% 63% 8% 4% 3% Kilde: Kreativitet & Kommunikation og Dansk Erhverv, august n=41. Der sammenlignes med en tilsvarende undersøgelse gennemført af Dansk Erhverv i maj 2013, n=103. Dette skal ses i lyset af, at de kreative brancher generelt bruger væsentligt flere ressourcer på at udarbejde et typisk tilbud til offentlige myndigheder, end i servicesektoren som helhed, jf. nedenstående figur. Der er således normalt tale om større og mere komplicerede opgaver. Gennemsnitligt set blev der brugt ressourcer svarende til ca kr. per udbud, mens medianværdien var kr. For servicesektorens om helhed var gennemsnittet væsentligt lavere, ca kr. Det er ikke overraskende, eftersom branchens opgaver ofte er relativt omfattende og mere komplicerede, ligesom det kan være vanskeligt at byde ind på et udbud omkring fx et nyt design, et nyt markedsføringskoncept eller lignende, uden at gøre et stort forarbejde, mens det kan være lettere at byde ind på blandt andet egentlige leverandøropgaver, fx en kontrakt om at varetage kantinedrift for en offentlig organisation. Undersøgelsen viser, at der er særlige udfordringer med at gennemføre udbud på det kreative område, og at der er behov for at finde nye og bedre måder at håndtere denne type udbud på. Hvor mange ressourcer bruger I typisk på at udarbejde et tilbud til en offentlig myndighed? > % 92% % 11% % % Kreativitet & Kommunikation Dansk Erhverv % % 0 38% Side 2/8

3 Som det fremgår, er det især selve processen og omfanget af udbudsmaterialet, der vurderes som udfordrende af mange virksomheder. Mange peger også på kompleksiteten i udbudsmaterialet, og krav om at tilbud indeholder kreative eller strategiske løsninger. Samlet set giver undersøgelsen indtryk af, at processerne og arbejdet med udbud er tungt. En virksomhed nævner supplerende, at det offentlige ofte bruger en anderledes terminologi end man er vant til, hvilket betyder, at yderligere afklaring er nødvendig, og en anden at man skal indlevere alt for meget materiale på et tilbud, idet alt skal beskrives detaljeret. En tredje skriver: Formuleringerne i udbuddene er stort set altid helt vildt snørklede. Selv om man er erfaren i disciplinen er det ofte en kæmpe opgave overhovedet at forstå hvad det er de beder om. Jeg har personligt siddet med et udbud hvor det tog mig en uge overhovedet at forstå opgaven. Og jeg laver trods alt 5-8 udbud hvert år og har gjort det i 5 år. En fjerde skriver: Der er for mange udbud der går om som følge af procedurefejl. Det er den bedste indikation på at processerne skal reformeres. Hvad er de største udfordringer ved offentlige udbud? Processen 59% Omfanget af udbudsmaterialet 59% Krav om at tilbuddet indeholder kreative/strategiske løsninger 54% Kompleksiteten i udbudsmaterialet 41% Fraværet af standarderklæringer 22% Forhandling 7% Andet 15% På det kreative område bliver der typisk givet et højt antal tilbud for hvert offentligt udbud, i gennemsnit 12 tilbud. Dette dækker dog over en markant spredning, idet der på nogle udbud bliver givet et særdeles højt antal tilbud, helt op til 50. Medianværdien var 8 tilbud per udbud. En del udbud fungerer ved prækvalifikation. Typisk bliver 5-6 virksomheder inviteret til at give tilbud, og i mange tilfælde er det væsentligt flere. Der anvendes derfor ofte store mængder ressourcer på at forberede tilbud indenfor branchen. En virksomhed har uddybet sin besvarelse og skrevet, at det er helt urimeligt at bede en potentiel partner arbejde gratis for at vælge, og en anden skriver, at det samlede ressourcetræk blandt de kvalificerede bureauer overstiger ofte den samlede kontraktsum. Det understreger, at der er behov for at finde nye måder at tilrettelægge offentlige udbud på indenfor de kreative fag. Side 3/8

4 Hvor mange tilbud bliver typisk afgivet i de udbud, som din virksomhed deltager i? 38% 22% 24% 16% Op til 5 6 til til 15 Over 15 Hvor mange virksomheder bliver typisk prækvalificeret i de udbud, din virksomhed deltager i? 46% 32% 14% 3% 5% Over 10 Samspillet med erhvervslivet kan styrkes Noget der vil kunne forbedre samspillet mellem erhvervsliv og det offentlige er i højere grad at påbegynde en dialog før udbuddet går i gang. Derved vil virksomheder kunne være med til at inspirere det offentlige til at udforme udbuddet på en måde, der gør det lettere at gå til, eller er bedre tilpasset behovet eller hvad der er kompetence til at levere. Her er den kreative branche helt på linje med det generelle erhvervsliv, jf. tabellen nedenfor. Det er omkring ni ud af ti virksomheder der vurderer, at en forudgående dialog vil kunne bidrage til bedre løsninger for det offentlige. Side 4/8

5 Mere dialog med udbyder før udbuddet går i gang vil give bedre løsninger for det offentlige Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke Reklame- og 59% 32% 5% 5% kommunikationsbranchen Servicesektoren samlet 57% 3 1% 12% Den kreative branche peger også på, at fælles standarder for udbudsmateriale og kontrakter kunne give bedre udbud. I alt er det som vist i tabellen nedenfor 76 pct., der er enige eller meget enige i dette, jf. tabellen nedenfor. Det er enormt tidskrævende at udfylde udbudsmaterialerne og kræver ofte ekstern ekspertise til at gennemskue juridiske forhold i kontraktforslagene. Derudover bruger bureauet mange ressourcer på at lave konkrete strategiske løsninger, hvor man ved på forhånd, at de også skal pakkes ind kreativt for at gå ærindet. En virksomhed har fx i sin besvarelse uddybende skrevet, at Få ting kan genbruges fra gang til gang, da kravene og formaterne ændres hele tiden. En anden skriver: Standarder er et godt sted at starte. Ofte har de heller ikke forståelse for det de spørger om og bedømmelsen bliver alt for ofte baseret på en urealistisk timepris / honorar - som nogen så helt sikkert forsøger at omgå ved blot at skrive flere timer på efterfølgende eller lave alt hvad de kan for at tjene det tabte ind bagefter. Desuden vurderer kun 7 pct. af virksomhederne, at indholdet af tilbudsarbejdet matcher opgavens budgetstørrelse, jf. tabellen nedenfor. Derimod er 73 pct. meget uenige eller uenige, dvs. de oplever, at tilbudsarbejdet er for omfattende i forhold til kontraktsummen. Dette er et generelt problem, som mange virksomheder i deres besvarelser uddyber. Således skriver en: For mange der afgiver bud. Der bør være en begrænsning på antal!, og en anden foreslår: Afskaffelse eller i hvert fald minimering af den skriftlige aflevering. Hvis der er brug for skriftlige akter af hensyn til mulighed for aktindsigt, kan disse skrives af det vindende bureau, EFTER udbuddet er afgjort eller måske endda først, hvis nogen søger aktindsigt. På denne måde kan de 3-4 tabende bureauer reducere deres tidsforbrug med rundt regnet 5, fordi det kun er vinderen, der skal til tasterne. Flere virksomheder har desuden foreslået, at man får lov til selv at præsentere sit bud, i stedet for at skulle levere en voluminøs og detaljerig tekstrapport. Endelig er virksomhederne i undersøgelsen blevet bedt om at tage stilling til udsagnet: offentlige kunder er blevet mere professionelle indkøbere i forhold til tidligere. Kun 20 pct. kan erklære sig enig i dette udsagn, mens 49 pct. er uenige eller meget uenige. Samlet set er der således fortsat en vis skepsis overfor det offentlige som indkøber. En virksomhed oplever ligefrem, at Offentlige instanser opfører sig uprofessionelt og inkompetent og får løsninger derefter, fordi de ikke ved hvad de taler om og ikke har gjort deres arbejde ordentligt. Det er spild af penge for samfundet. Side 5/8

6 Samlet set dokumenterer undersøgelsen, at der i erhvervslivet særligt indenfor de kreative brancher er betydelige frustrationer med offentlige udbud og offentlige kunder, og et behov for at overveje, hvordan udbudsregler og praksisser kan reformeres. Hvor enig er du i følgende Fælles standarder for udbudsmateriale og kontrakter vil give bedre udbud Indholdet af det tilbudsarbejde (strategi, oplæg, priser mv.), der udføres i forbindelse med udbud matcher opgavens budgetstørrelse Offentlige kunder er blevet mere professionelle indkøbere i forhold til tidligere Meget enig 37% Enig 39% 7% 2 Hverken/eller 12% 2 27% Uenig 5% 32% 32% Meget uenig 2% 41% 17% Ved ikke 5% 5% Kilde: Kreativitet & Kommunikation og Dansk Erhverv, august De samfundsmæssige udgifter ved udbud på det kreative område De kreative virksomheder bruger mange ressourcer på at udfærdige tilbud på udbud. Ud fra de oplysninger, der er indsamlet i den ovenstående survey-analyse, og en særkørsel, som Udbudsvagten (en privat virksomhed, der indsamler data for alle gennemførte offentlige udbud) har stillet til rådighed for Dansk Erhverv, er det muligt at estimere de gennemsnitlige omkostninger i branchen ved at give tilbud set i forhold til udbuddets kontraktsum: Undersøgelsen af branchens ressourceforbrug viste, at det typisk koster ca kr. af afgive ét tilbud, og at der i gennemsnit afgives 11,8 tilbud per offentlige udbud. Dette er gennemsnitsbetragtninger, som dækker alle typer udbud. Det betyder, at et gennemsnitligt offentligt udbud på det kreative område i dag koster lidt over 4 mio. kr. samlet set for de private deltagere. Hertil kommer den offentlige sektors egne udgifter til deres del af processen. Analysen viser, at de omkostninger, branchen som helhed bruger på at udfærdige tilbud, udgør næsten en fjerdedel af den samlede kontraktsum på det kreative område. Det er klart, at de ressourcer der bliver brugt på at udfærdige tilbud, herunder af virksomheder der ender med ikke vinde opgaven, i store træk er ressourcer, der ikke kan bruges på at løse selve opgaven. Det er med andre ord ensbetydende med et betydeligt samfundsmæssigt spild både for de private virksomheder, men også for den offentlige sektor, der i længden kommer til at betale en højere pris for løsningen af opgaverne. Side 6/8

7 Appendiks Om beregningerne Figuren nedenfor viser, hvor store kontraktsummer der er tale om, for de udbud hvor kontraktsummen er kendt. Som det ses har mange en kontraktsum på et stort millionbeløb, 1 således over 100 mio., men halvdelen udgøres af relativt små udbud til under 5 mio. kr. Udbud på det kreative område, , fordelt på udbudssum 51% 2 1 9% 1 Under 5 mio mio. 10,1-25 mio. 25,1-100 mio. Over 100 mio. Kilde: Dansk Erhvervs beregninger pba. data fra Udbudsvagten Man kan forestille sig, at gennemsnittene ville have været højere for EU-udbud isoleret set, da disse typisk har højere kontraktsummer, men antager man, at stikprøven kan lægges til grund for branchen som helhed, giver det alligevel et nogenlunde rimeligt grundlag, der kan anvendes til at beregne de samlede omkostninger på tilbudsgivning i de kreative brancher. Det kan således på den baggrund beregnes, at de samlede udgifter i form af ressourceforbrug over hele perioden (idet vi yderligere må antage, at udgifterne per tilbud har været konstante) må være ,9 kr. (udgift per tilbud) * 11,8 (antal tilbud per udbud) = per udbud. Dette er et interessant estimat i sig selv. De samlede udgifter til at udfærdige tilbud for branchen som helhed kan sammenholdes med de samlede kontraktsummer, der konkurreres om. For de 155 EUudbud er den gennemsnitlige kontraktsum som nævnt kendt (ud fra antagelsen om, at vi kan generalisere fra de 69 EU-udbud vi kender kontraktsummen på og til de resterende), og udgør ,3 kr., dvs. ca. 41 mio. kr. Det er dog hensigtsmæssigt at finde en gennemsnitlig kontraktsum for samtlige 380 udbud, altså inklusivt de 225 nationale udbud. Eftersom der er krav om at et udbud gennemføres som et EU-udbud ved kontraktsum over 1-1½ mio. kr. må kontraktsummerne nødvendigvis ligge under dette niveau. Det antages, at de hver har en værdi på 0,5 mio. kr. Dermed bliver den samlede gennemsnitlige kontraktsum for samtlige 380 udbud til (( ,3 kr.)* kr.*225)) / 380 = kr. eller ca. 16,9 mio. kr. per udbud. Bemærk, at denne beregning er meget robust overfor antagelserne for nationale udbuds gennemsnitskontraktsum, da der under alle omstændigheder er tale om meget lave kontraktsummer relativt til EU-udbuddene. Opsummerende er de gennemsnitlige udgifter til at udfærdige et tilbud altså ca. 4,0 mio. kr. (for samtlige virksomheder, der giver tilbud), og kontraktsummen er ca. 16,9 mio. kr. Dermed udgør branchens samlede omkostninger til at udfærdige tilbud 24 % af den samlede kontraktsum. Bemærk, at denne beregning i en vis forstand kan ses som konservativ. Det har været nødvendigt at antage, at de 69 EU-udbud, kontraktsummen er kendt for, er repræsentative for samtlige EU-udbud. Det er dog tænkeligt, at Udbudsvagtens database i højere grad har foretaget registreringer på kontraktsum på de store udbud. I så fald vil den gennemsnitlige kontraktsum være lavere, og ressourceforbruget på at udfærdige tilbud udgøre en højere andel. Bemærk også, at beregningen er foretaget ud fra gennemsnitten for en 4½ års periode. Dette giver et større antal datapunkter og derved en mere robust beregning, men omkostningen er at man derved er nødt til at antage, at der ikke er fundet væsentlige ændringer sted over tid i forhold til de ovenstående parametre. Beregningen er opsummeret i nedenstående oversigtstabel. Side 7/8

8 Ressourceforbrug ved offentlige udbud Gennemsnitligt ressourceforbrug per tilbud for hver virksomhed ,9 kr. Gennemsnitligt antal tilbud per udbud 11,8 Gennemsnitsudgifter per udbud for hele branchen Gennemsnitlig kontraktsum for EU-udbud Gennemsnitlig kontraktsum for nationale udbud (antagelse) Gennemsnitlig kontraktsum for udbud kr kr kr kr. Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af data fra Udbudsportalen Om datagrundlag Undersøgelsen er gennemført i august 2013 som en webbaseret survey blandt medlemmer af brancheforeningen Kreativitet & Kommunikation. Når der ses bort fra medlemmer, der ikke har erfaringer med offentlig-privat samarbejde og derfor ikke indgår i undersøgelsen, har 41 virksomheder deltaget i undersøgelsen. Udbudsvagten har stillet data til rådighed omkring udbud gennemført specifikt på det kreative område. I alt er der gennemført 425 udbud, heraf 187 EU-udbud og 238 nationale udbud. Dette dækker en tidsperiode over 4½ år, fra januar 2009 til juni Selvom offentlige myndigheder er forpligtet til at indberette detaljer om deres udbud, er dette datasæt desværre ikke perfekt. Renses der for dubletter, hvor samme udbud optræder flere gange, er der 380 selvstændige udbud, heraf 225 nationale og 155 EU-udbud. Desuden fremgår kontraktsummen kun på 74 af disse udbud. Der er således tale om en ganske betydelig mængde manglende data. Beregningsmæssigt vil det derfor være nødvendigt at antage, at disse udbud er dækkende for de gennemførte udbud som helhed, på trods af risikoen for at de afviger. De 74 udbud er alle EU-udbud, da der er krav om at udbud af en vis størrelsesorden skal udbydes efter EU-regler. Det antages derfor, at de 74 udbud, som kontraktsummen er kendt for, er repræsentative for alle 155 EU-udbud. Her ses der dog yderligere bort fra 5 SKI-rammeudbud, således at der i alt antages kendt information om kontraktsum for 69 ud af i alt 155 EU-udbud. Ved rammeudbud er det ikke sikkert, at kontrakter nogensinde udmøntes til konkrete opgaver, og erfaringsmæssigt er det derfor ikke rimeligt at regne med de meget store kontraktsummer, der i princippet er lagt ind i det at blive kvalificeret til at deltage i SKI rammeudbud. Der er ikke kendte oplysninger om kontraktsum på de 225 nationale udbud. Kontraktsummen på nationale udbud vil være meget mindre end på EU-udbud, idet udbud af en værdi over mellem ca. 1 og 1½ mio. kr. skal gennemføres som EU-udbud som vist i den nedenstående tabel. Tærskelværdien er meget højere ved bygge- og anlægsopgaver, men det må formodes at det ikke berører branchens medlemmer. Det antages at den gennemsnitlige kontraktsum er 0,5 mio. kr. Den endelige beregning er dog meget robust overfor denne antagelse, da værdien af kontraktsummerne for nationale udbud er meget lille, relativt til værdien af EU-udbuddenes kontraktsummer. Tærskelværdier for EU-udbud, 2013 Område Statslig ordregiver Kommunal, regional, offentligretlig ordregiver Varer kr kr. Tjenesteydelser (afh. af type) kr kr. Tjenesteydelser (afh. af type) kr kr. Bygge- og anlæg kr kr. Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Bliv klogere på udbud, Side 8/8

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER

SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER PRÆKVALIFIKATIONSFASE EU-UDBUD NR. 2016/S 243-443517

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER

GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER GODE RÅD TIL KØB AF RÅDGIVERYDELSER Rådgiverbranchen oplever ofte, at det er unødigt ressourcekrævende at afgive tilbud til det offentlige. Det er et problem for branchen, men også for de offentlige indkøbere.

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret januar 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

ÅBENT UDBUD Kompetenceudvikling supplerende læringsforløb og aktiviteter

ÅBENT UDBUD Kompetenceudvikling supplerende læringsforløb og aktiviteter Dato Nummer Spørgsmål Svar 16.02.2015 1 Hvor mange læringsforløb forventer I cirka, at det skal afholdes? Hvor langt tid skal de cirka strække sig over? Og hvor mange personer forventer I cirka, at der

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF MORTEN JUNG Der er et potentiale ved at konkurrenceudsætte mere, vurderer

Læs mere

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Notat Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Selvom dansk økonomi fortsat befinder sig under førkrise-niveauet, og det endnu er for tidligt at tale om et egentligt opsving, mærker

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov 8. januar 2015 ANBR DI-2014-08011 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Brevet er sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk DI s høringssvar til udkast til forslag

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud - 2013 Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-529-1 Analysen

Læs mere

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler?

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, FAGCHEF FOR DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD EU s persondataforordning (GDPR General Data Protection

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret

Dansk Forening for Udbudsret De nye regler om ændringer Kristian Hartlev, partner, advokat (H) har@kammeradv.dk +45 25 43 03 11 2 ændringsregler i høringsudkastet Regel om ændring af ansøgere (mellem prækvalifikation og tildeling)/tilbudsgivere

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... udbud

fremtiden starter her... Gode råd om... udbud fremtiden starter her... Gode råd om... udbud INDHOLD Indledning 3 Før udbuddet går i gang 4 Hvor finder du udbud? 4 Markedsdialog 4 Under udbudsprocesses 4 Udbudsformer 4 Dokumentation 6 Udbudsmaterialet

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

FRI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

FRI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Ref.: HG/hg E-mail: hg@frinet.dk 7. januar 2015 Sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk FRI s høringssvar til udkast til

Læs mere

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb OPP Offentligt-Privat Partnerskab Udbudsproces og tidsplan Udbud & Indkøb 1. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Rammebetingelserne for udbud af OPP-projekter... 3 2. Generelt om offentligt udbud og begrænset

Læs mere

Analyse. Udbudskulturen i Danmark

Analyse. Udbudskulturen i Danmark Analyse Udbudskulturen i Danmark 2014 KAPITEL 1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Analysen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik 7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik Kommunerne er uden sammenligning Danmarks største indkøbere. Alligevel udbyder mange kommuner

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER Denne pjece er målrettet offentlige myndigheder, der overvejer at udbyde en rammeaftale for rådgiverydelser 1. > Er der behov for at udbyde en rammeaftale

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Bedre udbud og tilbud Ja tak!

Bedre udbud og tilbud Ja tak! Bedre udbud og tilbud Ja tak! DANVA, Vandhuset i Skanderborg torsdag den 28. januar 2016 Jacob Larsen Branchens og sektorens ønsker til gensidige forbedringer i forbindelse med udbud Udbud Kontrakt Samarbejde

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

fremtiden starter her...

fremtiden starter her... fremtiden starter her... OPS: En styrket OFFENTLIGT- arkitektbranche PRIVAT Perspektiver SAMARBEJDE i et strategisk samarbejde Dansk med Dansk Erhvervs Erhverv medlemstilbud 2 OPS Offentligt-privat samarbejde

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFIKATION TIL BEGRÆNSET EU-UDBUD VEDRØRENDE

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFIKATION TIL BEGRÆNSET EU-UDBUD VEDRØRENDE SPØRGSMÅL OG SVAR TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFIKATION TIL BEGRÆNSET EU-UDBUD VEDRØRENDE RAMMEAFTALE OM IT-KONSULENTBISTAND TIL VEDLIGEHOLD, SUPPORT OG VIDEREUDVIKLING AF FAGSYSTEMER TIL DANMARKS MILJØPORTAL

Læs mere

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser LO har bedt om at få målt befolkningens holdning til reel produktion i det offentlige i form af praktikpladscentre som alternativ

Læs mere

Konsortier og udbud. Kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier

Konsortier og udbud. Kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier Konsortier og udbud Kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier December 2016 Konsortier og udbud Kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier Konkurrence-

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik Kommunerne er uden sammenligning Danmarks største indkøbere. Alligevel udbyder mange kommuner i dag

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Talepapir. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt. 18. september 2015. Det talte ord gælder

Talepapir. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt. 18. september 2015. Det talte ord gælder Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt Talepapir 18. september 2015 Det talte ord gælder Indledende bemærkninger Jeg er blevet bedt om at redegøre for,

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 229 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Finansudvalget Dato / tid 2. februar 2017

Læs mere

Dansk Erhverv kommentarer til Kommissionens grønbog om revision af udbudsdirektiver

Dansk Erhverv kommentarer til Kommissionens grønbog om revision af udbudsdirektiver Att.: Jesper Halvorsen Socialministeriet Holmens Kanal 22, 1060 København K cas@sm.dk 2. marts 2011 MLR Dansk Erhverv kommentarer til Kommissionens grønbog om revision af udbudsdirektiver Konkurrence-

Læs mere

Udbud af det samlede beredskab på Djursland

Udbud af det samlede beredskab på Djursland Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Udbud af det samlede beredskab på Djursland Tilbud Januar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Uddannelse & netværk 2011

Uddannelse & netværk 2011 Uddannelse & netværk 2011 Salg til den offentlige sektor Indholdsfortegnelse Vind gennem viden! side 3 Uddannelsesmoduler side 4 Kom godt i gang side 6 - og så er du i gang med at vinde! Alt om kontrakter,

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Regional konjunkturanalyse, juni 2015

Regional konjunkturanalyse, juni 2015 al konjunkturanalyse, juni 2015 AF KONSULENT MALTHE M. MUNKØE Erhvervslivet forventer økonomisk fremgang. Størst er optimismen i Hovedstaden, mens virksomhederne i Nordjylland og på Sjælland generelt set

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Besvarelse af spørgsmål til udbudsbekendtgørelse 2013/S 220-383535 Energistyrelsen har modtaget en række spørgsmål til udbud af markedsføringsindsats

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Alternative tilbud. Udarbejdet af UdbudsVagten. Alfabetisk rækkefølge.

Alternative tilbud. Udarbejdet af UdbudsVagten. Alfabetisk rækkefølge. Alternative tilbud o Alternative tilbud er hvis ordregiver i udbudsbekendtgørelsen har angivet, at der på nogle områder er frihed til, at tilbudsgiverne kan komme med løsninger, som afviger fra det ordregiveren

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere: Gode erhvervsvilkår er lige så vigtigt som gode velfærdstilbud

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere: Gode erhvervsvilkår er lige så vigtigt som gode velfærdstilbud ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere: Gode erhvervsvilkår er lige så vigtigt som gode velfærdstilbud AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Velfærd og erhvervsvilkår er hinandens forudsætninger God velfærd og gode

Læs mere

Erfaring med lokal løn. Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger

Erfaring med lokal løn. Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger Erfaring med lokal løn Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger December 2014 Erfaring med lokal løn Resume IDA har i slutningen af

Læs mere

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL?

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? SIDE 2 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Februar 2015 Oplag 1000 stk. ISBN 978-87-7029-595-6 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S Brochuren er udarbejdet af Konkurrence- og

Læs mere

Det Gode Partnerskab. Guide til bedre udbud og samarbejder

Det Gode Partnerskab. Guide til bedre udbud og samarbejder Det Gode Partnerskab Guide til bedre udbud og samarbejder 1. Det Gode Partnerskab (www.detgodepartnerskab.eu) Det Gode Partnerskab er etableret i regi af Dansk Industri med støtte fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Læs mere

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf.

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

Jeg er endvidere blevet bedt om at redegøre for, om jeg finder det rimeligt, at det offentlige anvender den pågældende virksomhed som leverandør.

Jeg er endvidere blevet bedt om at redegøre for, om jeg finder det rimeligt, at det offentlige anvender den pågældende virksomhed som leverandør. Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Talepapir 8. november 2016 Det talte ord gælder Samråd Forenede Service Indledende bemærkninger Jeg er på baggrund

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift BETINGELSER For begrænset udbud af Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Den ordregivende myndighed under denne udbudsforretning er Miljøstyrelsen Koncern Indkøb

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed

ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Resume Digitaliseringen omkalfatrer erhvervslivet og arbejdslivet med nye arbejdsformer, samarbejdsformer og

Læs mere

Anbefalinger til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud

Anbefalinger til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud Anbefalinger til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud DI Videnrådgiverne er det branchefællesskab i DI, der repræsenterer danske videnrådgivervirksomheder, det vil sige virksomheder, der omsætter

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål:

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål: Dato: 24. marts 2015 Sag: OK-15/00126-10 Sagsbehandler: /KHAR Annoncering: Bedre udbud kampagnen om den nye udbudslov Fast pris: 800.000 kr. (eksklusive annoncering og mediekøb) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Høring over udkast til nye udbudsdirektiver

Høring over udkast til nye udbudsdirektiver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Fremsendt på mail jm@jm.dk Høring over udkast til nye udbudsdirektiver Dansk Erhverv takker for at have modtaget ovenstående forslag

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Tilbudsgivning. Stefan Ising Femern Belt Development Den 5. september 2012. www.isingconsult.dk

Tilbudsgivning. Stefan Ising Femern Belt Development Den 5. september 2012. www.isingconsult.dk Tilbudsgivning Stefan Ising Femern Belt Development Den 5. september 2012 www.isingconsult.dk Tærskelværdier hvornår skal der gennemføres et udbud? Bygge og anlæg EU- udbud: ca. 37 mio. kr. LicitaNon eoer

Læs mere