Vejen mod lyset. (Symbol nr. 4)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen mod lyset. (Symbol nr. 4)"

Transkript

1 Vejen mod lyset (Symbol nr. 4) 1. Den fysiske organisme er kun et forgængeligt manifestationsredskab for et evigt åndeligt ophav Alle levende væsener udgør, som vi senere skal komme nærmere ind på, et treenigt princip. Det udgør således et jeg, og en overbevidsthed, til hvilken dets underbevidsthed er knyttet. Denne struktur udgør det virkeligt, evige Noget", der åbenbarer sig igennem sin fysiske organisme. Denne organisme hører ikke med til det primære væsen. Den er kun et midlertidigt opbygget eller skabt redskab for væsenets fysiske manifestation, skabelse og oplevelse. Da den er skabt, er den ligesom alle andre skabte realiteter forgængelig, bliver opslidt og ubrugelig. Og dens åndelige ophav må derfor befries fra et sådant ubrugeligt redskab eller legeme. Det er denne væsenets befrielsesproces, vi kender under begrebet døden". Denne død er således ikke nogen virkelig død, men en guddommelig anordning i verdensaltets store kosmiske struktur. Det åndelige ophav lever videre og kan igen fødes i en ny fysisk organisme. 2. Væsenernes udvikling og det færdige og det ufærdige menneske Iagttager vi de levende væsener, ser vi, at de repræsenterer livsformer, der danner en skala af udviklingstrin fra primitivitet og uvidenhed til væsener, der udgør de totalt fuldkomne mennesker i Guds billede efter hans lignelse. Denne skala viser, at disse levende væsener således befinder sig i udvikling. De begynder 20

2 i minerallivsformer og udvikler sig frem til plantelivsformer. Herfra udvikler de sig videre til dyrelivsformer og frem til menneskelivsformer. Alle mennesker har således haft en udviklingsepoke i hver af disse nævnte livsformer. Disse epoker ligger henholdsvis til grund for det, vi kalder mineralriget, planteriget, dyreriget og menneskeriget. Til dyreriget hører det endnu ufærdige jordiske menneske i de mentale felter, det har nedarvet fra dyreriget og endnu ikke har fået udviklet sig fri af. Det er disse dyriske felter, der ligger til grund for det, vi kalder det onde". Først når væsenet i udvikling er nået frem til at kunne opfylde livsloven, at elske Gud over alle ting og sin næste som sig selv, er det blevet til det virkelige menneske i Guds billede efter hans lignelse. Og det er sådanne væsener, der tilsammen danner det absolut færdige eller totalt fuldkomne menneskerige. Dette rige eksisterer imidlertid endnu ikke på jorden. Men det er, som vi senere skal se, på vej. 3. Det religiøse princip På et givet stadium i væsenets udvikling fødes det religiøse princip i dets mentale struktur. Dette gives igen næring igennem verdensgenløsningsprincippet og verdensgenløserne. Og det vil bringe væsenet frem til den totale fuldkommenhed, i kraft af hvilken det får kosmisk bevidsthed" og dermed bliver bevidst i Gud, bliver eet med ham og oplever sin egen udødelighed. Det er denne proces i sin totale udløsning, vi har givet navnet den store fødsel". Det religiøse princip giver sig ikke blot udslag i en almindelig religiøs væremåde. Det er også dette princip, der ligger bag materialismen, bag al politik og alle andre arter af fremtrædende bevidsthedsformer. Men det fører urokkeligt og sikkert det levende væsen frem til nævnte store fødsel" og den heraf følgende kosmiske bevidsthed, der sætter det i stand til at opleve hinsides tid og rum, hvorved dets sansning står himmelhøjt over det almindelige, ufærdige jordiske menneskes sansning og oplevelse. Det er i kraft af denne form for sansning, at nærværende symboler og analyser er blevet skabt og ligeledes det hovedværk, de danner et supplement til. 4. Den materialistiske videnskab kan ikke løse livsmysteriet Da den materialistiske videnskabs sanseevne næsten udelukkende beror på intelligens, kan den umuligt give menneskene livsmysteriets løning. Den kan kun give mål og vægtfacitter, hvilket igen vil sige materiefacitter. Men livsmysteriets facitter er ikke mål og vægtfacitter. De er livsytringsfacitter. De udgør således selve livets højeste facitter, hvad materiens facitter ikke gør. 5. Hvad der kræves for at kunne løse livsmysteriet For at kunne løse livsmysteriet må det jordiske menneske være kommet så langt i udviklingen eller Guds skabelse af det, at dets humanitets- eller næstekærlighedsevne har fået en sådan kapacitet, at det ikke mere nænner at gøre 21

3 det onde". Det vil da hellere selv lide, end det vil, at andre skal lide. Det kender ikke mere til vrede eller bitterhed imod nogen. Og med denne humane evnes udvikling begynder en anden evne også at udvikle sig i dets bevidsthed, nemlig intuitionsevnen". Det er igennem en kombination af denne evne og humanitetsevnen, samt intelligensevnen, at den kosmiske sansning er mulig. Vejen mod lyset, hvilket her vil sige: vejen imod oplysninger om livets mening eller livsmysteriets løsning findes altså ikke i den materialistiske videnskab, hvilken løsning det heller ikke er denne videnskabs mission at påvise. 6. Den absolut eneste vej til lyset Det er den materialistiske videnskabs mission at skabe udveje for menneskets beherskelse af materien, beherskelse af naturens vældige kræfter til brug for en tilværelse, der ikke er baseret på krig, på lemlæstelse og ødelæggende mordvåben eller helvedesmaskiner. Det er den materialistiske videnskabs mission at skabe maskiner, apparater og redskaber, der kan lette eller fritage menneskene for det grove arbejde eller den såkaldte syndens forbandelse": I dit ansigts sved skal du æde dit brød". Endvidere er det dens opgave med dens viden og erfaringer at løfte menneskeheden op af den materielle uvidenhed og primitivitet og frem til den højeste viden om selve materien eller den materielle verden, der er blevet dens foreløbige kosmiske livsrum eller bolig. Når den materialistiske videnskab bliver behersket af livsvidenskaben eller kosmisk bevidsthed, kommer den først til helt at opfylde sin kosmiske bestemmelse. Så bliver dens skabelse, viden og kunnen ligesom Guddommens skabelse (naturens skabelsesprocesser) i sine slutfacitter udelukkende til glæde og velsignelse for levende væsener. Den materialistiske videnskab kan således ikke give livsmysteriets løsning og kan derfor heller ikke udgøre vejen til lyset. Kun kosmisk bevidsthed, der er det samme som det, Bibelen udtrykker som den hellige ånd", kan løse livsmysteriet og vise menneskeheden livets mening. Men kosmisk bevidsthed kan som nævnt kun opleves i kraft af intuitionsevnen", der altså er afhængig af væsenets humane udvikling eller næstekærlighed. Derfor bliver denne udvikling således den absolut eneste vej til lyset. Kristus har ret. Man skal elske Gud over alle ting og sin næste som sig selv. Dette er al lovens fylde eller vejen til himlen. 7. Forklaring til symbol nr. 4 De tredelte figurer, der på symbolet forekommer ved siden af hverandre, symboliserer hver især et levende væsen. Det hvide felt i en sådan figur symboliserer det pågældende væsens evige og højeste selv eller jeg. Det violette felt i samme figur. symboliserer det pågældende væsens evige kosmiske struktur, der i forbindelse med jeg'et udgør dets overbevidsthed, i hvilken dets underbevidsthedsstruktur er rodfæstet. (Herom senere). Det nederste farvede felt symboliserer væsenets fysiske organisme, som det behersker, styrer og leder i kraft af overbevidstheden. Denne realitet udgør i forbindelse med jeg'et det evige, virkelige, levende væsen og den timelige fysiske organismes sande ophav og herre. Når de tredelte figurer forekommer i en ræk-

4 kefølge, der fra venstre til højre viser dem i en stigende størrelsesgrad, skal det symbolisere, at det levende væsen er underkastet udvikling. Igennem denne udvikling vokser væsenerne fra minerallivsformer til plantelivsformer. Og fra disse igen vokser de til dyrelivsformer og herfra til menneskelivsformer. Disse livsformer danner hver for sig de udviklingsepoker, vi i dagliglivet kender under begreberne: mineralriget, planteriget, dyreriget og det totalt fuldkomne eller færdige menneskerige. På symbolet længst til venstre, markeret ved den lyse indigofarve, har vi mineralriget. Dernæst i rød farve planteriget og i orangefarve dyreriget, samt i gul farve det færdige eller fuldkomne menneskerige. Fra den lodrette hvide streg i dyreriget og frem til det gule felt eller det fuldkomne menneskerige har vi det ufærdige jordiske menneskes udviklingsdomæne. Nævnte væsen hører endnu i en vis grad til dyreriget i de fra samme rige nedarvede bevidsthedsfelter, som det endnu ikke har overvundet til fordel for menneskelig mentalitet, og af hvilken grund det derfor må betegnes som ufærdigt. De gule felter symboliserer de totalt færdige mennesker, der udgør det virkelige og tilsvarende færdige menneskerige, det rige der vil blive slutfacittet på det nuværende ufærdige menneskerige på jorden. Den orangefarvede stjerne med den lange grønne stråle og den korte gul-grønne stråle symboliserer den menneskelige forskning således, at den grønne stråle til venstre symboliserer naturvidenskaben og den gulgrønne stråle til højre filosofien. Den grønne stråle symboliserer yderligere intelligensevnen, der er nævnte videnskabs højeste erkendelsesevne. Derfor kan den materialistiske videnskab ikke give livsmysteriets løsning. Derimod er det dens mission med sin materialistiske viden og kunnen at bane vej for menneskenes beherskelse af kræfterne fra naturens vældige kraftocean til fordel og lettelse for menneskenes daglige, fysiske tilværelse. Den vandrette keglefigur på symbolet, som altså er sammensat af figurerne, der symboliserer de levende væsener fra mineralriget til det færdige menneskerige, udgør et lille afsnit af selve verdensaltet. De hvide og violette felter på dette afsnit udgør som nævnt de levende væseners jeg og underbevidsthed. Disse højpsykiske realiteter er totalt utilgængelige for fysisk sansning. De nævnte felter ligger derfor ganske uden for den materialistiske videnskabs domæne. Dette er derfor begrænset til de nederste forskelligt farvede felter, der symboliserer væsenernes fysiske organismer eller materiestrukturer. Disse kan den med sin intelligens udforske og analysere. Og her ud fra kan den skabe en vis filosofisk opfattelse, hvilket er symboliseret ved den korte gulgrønne stråle. I de hvide og violette figurer, der udgør de levende væseners jeg og overbevidsthed eller det virkelige, primære og evige væsen bag de timelige fysiske organismer, ligger livsmysteriets løsning. Men denne løsning er altså kun sansemæssigt tilgængelig igennem det religiøse princip, der i sin kulmination er det samme som»den hellige ånd«, eller -»kosmisk bevidsthed«. Den gule stråle, der udgår fra en lille stjerne og frem til en større stjerne, ud fra hvilken to mægtige hvide stråler udgår, symboliserer det religiøse princip. Alle stadier, både de materialistiske, politiske og gudløse såvel som de almindelige kendte religiøse stadier i de ufærdige menneskers udviklingsområde, er udslag af nævnte princip, befordret af verdensgenløsere og andre folkeførere af forskellig åndelig kvalitet, passende til de folkegrupper, blandt hvilke de blev inkarneret. Dette guddommelige princips slutfacit udgør den kosmiske bevidstheds fødsel i mennesket, hvorved Guddommens fuldendelse af skabelsen af mennesket i sit billede efter sin lignelse er sket fyldest. I kraft af dette slutfacit, der i Livets Bog er udtrykt under begrebet»den store fødsel«, bliver mennesket suverænt og eet med Gud. Det er efter denne selv blevet»vejen, sandheden og livet«. Denne fødsel og den heraf følgende kosmiske bevidsthed er symboliseret i den gule stjerne og de herfra udgående to store hvide kæmpestråler foroven på symbolet. På symbolet foroven ser vi et billede af jordkloden. At den har plads lige over de ufærdige jordmenneskers udviklingstrin, der hvor den materialistiske videnskab befinder sig, skal 23

5 symbolisere, at kloden i sin udviklings passage befinder sig på et stadium, i kraft af hvilket den netop kan yde de ufærdige mennesker de livsbetingelser, der er nødvendige for den erfaringstilstand og skæbneoplevelse, som kræves, for at de nævnte væsener kan opnå»den store fødsel«. Den orangefarvede tynde streg foroven på symbolet, der strækker sig fra mineralriget, frem forbi jordkloden til det rigtige menneskerige, skal blot markere, at dette område udgør den del af»det skabtes«, verden, som den jordiske menneskehed har kendskab til (bistået af den videnskabelige forskning). Den lille røde stjerne markerer grænsen mellem mineralriget og planteriget, medens den større orangefarvede stjerne markerer grænsen mellem planteriget og dyreriget. Figur I på det lille billede i venstre hjørne på symbolet symboliserer det levende væsen. Figur II symboliserer mennesket uden kosmisk bevidsthed. Figur HI symboliserer mennesket med kosmisk bevidsthed eller det færdige menneske i»guds billede efter hans lignelsen. Punktlinierne markerer de to væseners sansekapacitet. Vi ser her, at det kosmisk bevidste menneske sanser hele det levende væsens både fysiske og åndelige struktur og oplever derved livsmysteriets løsning, medens det ufærdige eller kosmisk bevidstløse menneske kun kan opleve sin fysiske organisme og andre skabte eller tids- og rumdimensionelle foreteelser. De kosmiske eller evige fakta kan det ikke opleve. Det er derfor, at livet og væsenernes udødelighed og evige eksistens er et mysterium for det ufærdige menneske.

DET EVIGE VERDENSBILLEDE BOG I

DET EVIGE VERDENSBILLEDE BOG I DET EVIGE VERDENSBILLEDE BOG I DENNE UDGAVE AF DET EVIGE VERDENSBILLEDE ER TRYKT I ET OPLAG PÅ 2000 EKSEMPLARER HERAF ER 500 NUMMEREREDE DENNE BOG HAR NR. MARTINUS DET EVIGE VERDENSBILLEDE BOG I l MARTINUS

Læs mere

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb

Symbol nr. 35. Polprincippets kosmiske kredsløb Symbol nr. 35 Polprincippets kosmiske kredsløb Væsenets polstruktur 35.1 Med hensyn til hankøn og hunkøn er det ikke således, at et hankønsvæsen bliver ved med at være et hankønsvæsen i al evighed, ligesom

Læs mere

Det evige livs struktur

Det evige livs struktur Symbol nr. 36 Det evige livs struktur Hvorledes tiden og rummet opstår Hvad er tid og rum? 36.1 Som vi er blevet kendt med, er det levende væsen evigt eksisterende. Det har aldrig nogen sinde begyndt og

Læs mere

Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut DEN STORE FØDSEL Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Når menneskene lever på naivitet og uvidenhed Menneskehedens mest fundamentale spørgsmål i dag er dette: "Hvad er livets mening"?

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

Symbol nr. 40. Korsets tegn

Symbol nr. 40. Korsets tegn Symbol nr. 40 Korsets tegn Livsmysteriets løsning kan kun tilegnes ad en vej, der ligger uden for den gudløse materialistiske forskning 40.1 Den på jorden til dato gældende, videnskabelige forskningsmetode,

Læs mere

»DYRETS BILLEDE«OG»GUDS BILLEDE«

»DYRETS BILLEDE«OG»GUDS BILLEDE« »DYRETS BILLEDE«OG»GUDS BILLEDE« Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Forskellen på "dyr" og "menufærdige neske" bedømmes af mennesker mere efter organism e n e Il e r l e g e m

Læs mere

tilføjet igennem de hellige sandhedsord fra verdensgenløsningen

tilføjet igennem de hellige sandhedsord fra verdensgenløsningen (Symbol nr. 21) 1. Dyrets angstskrig Inde i det levende væsens psyke er der indbygget en organisk foreteelse, der bringer det til at råbe efter lys, når mørket kulminerer i dets skæbne. Dette råb" begynder

Læs mere

MARTINUS LIVETS VEJ FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1965

MARTINUS LIVETS VEJ FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1965 LIVETS VEJ MARTINUS LIVETS VEJ FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1965 Copyright by MARTINUS 1961 Eget tryk 1. KAPITEL Den evige vej Alverdens mennesker er på vandring. De befinder sig på en ejendommelig vej. Det

Læs mere

TO SLAGS KÆRLIGHED. Martinus

TO SLAGS KÆRLIGHED. Martinus Martinus TO SLAGS KÆRLIGHED Ægteskabsprincippets mission Det store fundamentale princip, som på forskellig måde har været det levende væsens livsfundament i dets eksistens og væremåde i dets udviklingspassage

Læs mere

H0JINTELLEKTUALITET LA VINTELLEKTUALITET

H0JINTELLEKTUALITET LA VINTELLEKTUALITET MARTINUS H0JINTELLEKTUALITET OG LA VINTELLEKTUALITET ~~ ~'j\:'~ ~~~ ~ ~,~, MARTINUS INSTITUT København 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Bearbejdet af Mogens MØller Logos-Tryk 1. KAPITEL

Læs mere

Natbevidstheden. paraaiset. Martinus - 3 -

Natbevidstheden. paraaiset. Martinus - 3 - Martinus Natbevidstheden og paraaiset To former for bevidsthed: dagsbevidsthed og natbevidsthed Alle levende væsener på det fysiske plan har to former for livsoplevelse. Den ene form for livsoplevelse

Læs mere

DE LEVENDE VÆSENERS unødeughed

DE LEVENDE VÆSENERS unødeughed DE LEVENDE VÆSENERS unødeughed MARTINUS DE LEVENDE VÆSENERS UDØDELIGHED FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1965 Copyright by MARTINUS 1957 Eget tryk 1. KAPITEL Kun igennem erkendelsen af væsenernes udødelighed

Læs mere

MARTINUS DØMMER IKKE FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1966

MARTINUS DØMMER IKKE FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1966 DØMMER IKKE MARTINUS DØMMER IKKE FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1966 Copyright by Martinus 1960 1. KAPITEL En gallaprydelse, der ikke er i kontakt med det femte bud I menneskenes daglige liv forekommer der

Læs mere

Kunst, kærlighed og kosmologi

Kunst, kærlighed og kosmologi Kunst, kærlighed og kosmologi - i et kosmisk perspektiv fra det evige verdensbillede Poul Dyrholm Med poetiske meditationer ved Ulla-Mir Renöfält Scientia Intuitiva Kunst, kærlighed og kosmologi Poul Dyrholm,

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

VERDENSRELIGION OG VERDENSPOLITIK

VERDENSRELIGION OG VERDENSPOLITIK VERDENSRELIGION OG VERDENSPOLITIK Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Det daglige livs mysterium For de allerfleste mennesker verden over er det daglige livet mysterium. Det er

Læs mere

Den tilslørede og afslørede evige sandhed

Den tilslørede og afslørede evige sandhed Symbol nr. 37 Den tilslørede og afslørede evige sandhed Hvorfor den evige sandhed kun gradvis kan afsløres 37.1 Efterhånden, som vi er kommet frem igennem verdensaltets kosmiske analyser, er det ikke vanskeligt

Læs mere

MENNESKEHEDEN ET MED GUD

MENNESKEHEDEN ET MED GUD MENNESKEHEDEN ET MED GUD MARTINUS MENNESKEHEDEN ET MED GUD FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1966 Copyright by Martinus 1959 Logos-Tryk 1. KAPITEL Bibelens forudsigelse af dommedagen og dens opfyldelse I Bibelen

Læs mere

GENNEM VERDENSALTETS TOMRUM

GENNEM VERDENSALTETS TOMRUM GENNEM VERDENSALTETS TOMRUM Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Afstande i verdensrummet Vi ved alle, at verdensaltet udgør et uendeligt rum, i hvilket der svæver et utal af mælkeveje,

Læs mere

Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut DET FEMTE BUD Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Alle overtrædelser af Bibelens ti bud er hver især en overtrædelse af Bibelens femte bud For menneskene eksisterer der i virkeligheden

Læs mere

Copyright by Martinus åndsvidenskabdige institut

Copyright by Martinus åndsvidenskabdige institut JDLELYSENE Copyright by Martinus åndsvidenskabdige institut 1. KAPITEL Fysiske vintre og somre Midvinteren er årets mørkeste tid. Og mørket er særligt fremtrædende sammen med kulde og blæst, frost og sne,

Læs mere

MARTINUS UDØDELIGHED FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1965

MARTINUS UDØDELIGHED FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1965 UDØDELIGHED MARTINUS UDØDELIGHED FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1965 Copyright by Martinus 1957 IBMK-TRYK 1. KAPITEL Tilbedelse af døden i stedet for af livet Det almene jordiske menneske lever i en større

Læs mere

Boggruppen 2014. Uge 3 og 6

Boggruppen 2014. Uge 3 og 6 Martinus Center Klint Boggruppen 2014 Uge 3 og 6 Mennesket og dets livskraft og Ægteskabet og alkærligheden Martinus Institut 1981 Dette kompendium er omfattet af loven om ophavsret og må kun udprintes

Læs mere

Symbol nr. 38. Mennesket og animalsk og vegetabilsk føde

Symbol nr. 38. Mennesket og animalsk og vegetabilsk føde Symbol nr. 38 Mennesket og animalsk og vegetabilsk føde De levende væseners fysiske organismer Planteædende og kødædende dyr 38.1 I en overordentlig stor udstrækning er de levende væsener skabte til at

Læs mere

Martinus Center Klint

Martinus Center Klint Martinus Center Klint Ugekursus 11. 17. Sept. 2016 Kend dig selv og du kender hele verden Martinus Institut 1981 Dette kompendium er omfattet af loven om ophavsret og må kun udprintes i enkelte kopier

Læs mere

Martinus Center Klint. Kristus set i lyset af Det Tredje Testamente

Martinus Center Klint. Kristus set i lyset af Det Tredje Testamente Martinus Center Klint Temafordybelsesgruppen 2016 Uge 5 og 6 Kristus set i lyset af Det Tredje Testamente Udarbejdet af Søren Olsen Martinus Institut 1981 Dette kompendium er omfattet af loven om ophavsret

Læs mere

Det Tredie Testamente

Det Tredie Testamente Introduktion til Martinus værk Det Tredie Testamente de kosmiske symboler og den samlede litteratur Disse Virkninger udgør min samlede Manifestation: Skabelsen af en virkelig matematisk Verdensanalyse,

Læs mere

BEVIDSTHEDENS SKABELSE

BEVIDSTHEDENS SKABELSE MARTINUS BEVIDSTHEDENS SKABELSE MARTINUS INSTITUT København 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Det store spørgsmål Hvad er det vi ser, når det regner og sner,

Læs mere

Symbol nr. 43. Symbol over "Livets Bog

Symbol nr. 43. Symbol over Livets Bog Symbol nr. 43 Symbol over "Livets Bog Livets Bog et resultat af pligtfølelse Livets Bogs mission. Livets direkte tale. Livets religion 43.1 Da mit eget liv er af en sådan natur, at jeg ved selvsyn har

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

DET EVIGE VERDENSBILLEDE BOG l1l

DET EVIGE VERDENSBILLEDE BOG l1l DET EVIGE VERDENSBILLEDE BOG l1l DENNE UDGAVE AF DET EVIGE VERDENSBILLEDE ER TRYKT I ET OPLAG PÅ 800 EKSEMPLARER MARTINUS DET EVIGE VERDENSBILLEDE BOG l1l MARTINUS INSTITUT KØBENHAVN 1968 MARTINUS 1968

Læs mere

Martinus Center Klint. Åndeligt selvmord, Mentale sygdomme 1-4

Martinus Center Klint. Åndeligt selvmord, Mentale sygdomme 1-4 Martinus Center Klint Boggruppen 2015 Uge 2 & 5 Åndeligt selvmord, Mentale sygdomme 1-4 Martinus Institut 1981 Dette kompendium er omfattet af loven om ophavsret og må kun udprintes i enkelte kopier til

Læs mere

Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut TANKER OMKRING PASKE Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Påskebegivenheden er et mysterium Over hele den kristne verden skal menneskene nu til at fejre påskefesten. Jeg vil derfor

Læs mere

MENNESKEHEDENS SKÆBNE

MENNESKEHEDENS SKÆBNE MENNESKEHEDENS SKÆBNE MARTINUS MENNESKEHEDENS SKÆBNE 1962 FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN F Copyright by MARTINUS EGET TRYK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. kapitel: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Læs mere

Et vindue til evigheden

Et vindue til evigheden Et vindue til evigheden... en introduktion til DET Tredie Testamente af Martinus Martinus Institut Den røde tråd gennem de kosmiske analyser er kærligheden til alt levende. Denne introduktion til Det Tredie

Læs mere

RE I NKARNATIONS PRINCIPPET

RE I NKARNATIONS PRINCIPPET MARTINUS RE I NKARNATIONS PRINCIPPET MARTINUS INSTITUT København I969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut (Bearbejdet af Mogens Møller). Logos-Tryk 1. KAPITEL Døden skal ophøre med at være

Læs mere

MARTINUS LIVETS BOG KØBENHAVN 1960

MARTINUS LIVETS BOG KØBENHAVN 1960 LIVETS BOG MARTINUS LIVETS BOG SYVENDE BIND VALD. PEDERSENS BOGTRYKKERI KØBENHAVN 1960 Copyright by MARTINUS 1960 DET EVIGE LIV (Fortsat fra 6. Bind) 16. Kapitel. DEN KOSMISKE VERDENSMORAL 2396. Den i

Læs mere

Selvets manifestation i tid, rum. og bevægelse

Selvets manifestation i tid, rum. og bevægelse Selvets manifestation i tid, rum og bevægelse Af Carl V. Hansen (trykt i Theosophia nr. 1. sept. - okt. 1949 22. årgang) Ved en umiddelbar betragtning af selve naturens orden vil ethvert intelligent væsen

Læs mere

Det Tredje Testamente

Det Tredje Testamente MARTINUS Det Tredje Testamente LNETSBOG BIND4 BORGENSFORIAG Symbolet på forsiden, nr. 23: Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse, og symbolet på bagsiden, nr. 19: Gennem indvielsens mørke,

Læs mere

PRIMITIV OG INTELLEKTUEL GUDSDYRKELSE

PRIMITIV OG INTELLEKTUEL GUDSDYRKELSE PRIMITIV OG INTELLEKTUEL GUDSDYRKELSE Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL De gudløse mennesker En overordentlig stor del af jordens befolkning er blevet gudløse. Det er ejendommeligt

Læs mere

Symbol nr. 44. Loven for tilværelse elsker hverandre

Symbol nr. 44. Loven for tilværelse elsker hverandre Symbol nr. 44 Loven for tilværelse elsker hverandre Jorden - et fartøj på evighedens umådelige hav 44.1 Hen over evighedens umådelige hav går et lille fartøj. Det er på rejse i verdensrummet. Det svæver

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut UNIVERSETS MÆLKEVEJE Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Det fysiske verdensrum Hvad kender vi til den umådelige stjernehimmel, vi i skyfri nætter ser hvælve sig over vore hoveder?

Læs mere

Symbol Nr. 39. Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier

Symbol Nr. 39. Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier Symbol Nr. 39 Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier De afgørende kræfter for jordmenneskets modtagelighed for den ny verdensimpuls 'Hellig vrede", "retfærdig harme" 39.1 Man skulle jo tro, at alle jordmennesker

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

JORDMENNESKETS SKÆBNEARSAG

JORDMENNESKETS SKÆBNEARSAG MARTINUS JORDMENNESKETS SKÆBNEARSAG MARTINUS INSTITUT København 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Troen på guddommelig hævn og favorisering For den største part

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

MARTINUS MEDITATION FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1965

MARTINUS MEDITATION FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1965 MEDITATION MARTINUS MEDITATION FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1965 Copyright by MARTINUS 1963 IBMK-TRYK 1. KAPITEL Den materielle meditation eller tænkning Hvad forstår man ved meditation? Efter ordbogen udtrykkes

Læs mere

Martinus Center Klint

Martinus Center Klint Martinus Center Klint Boggruppen 2014 Uge 2 og 5 Omkring min skabelse af Livets Bog og Tærskelens vogtere Martinus Institut 1981 Dette kompendium er omfattet af loven om ophavsret og må kun udprintes i

Læs mere

HVORFOR SKAL MAN TILGIVE SIN NÆSTE?

HVORFOR SKAL MAN TILGIVE SIN NÆSTE? HVORFOR SKAL MAN TILGIVE SIN NÆSTE? Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Lovgivning og stat i vor tid Vi lever i en kulturepoke, hvor den almengældende opfattelse i visse situationer

Læs mere

Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut GETSEMANE HAVE Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Den fysiske begivenhed Igennem vor børnelærdom hørte vi første gang om "Getsemane Have". Vi fik at vide, at det var en lille

Læs mere

J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R

J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R Indholdsfortegnelse Forord...5 Kapitel 1: Nutidens virkelighed...7 Kapitel

Læs mere

Tærskelens Vogtere Af Martinus

Tærskelens Vogtere Af Martinus Efterfølgende artikel, der første gang blev offentliggjort i "Kosmos" for juli 1937 og udgør et referat af et foredrag Martinus holdt i Kosmos ferieby samme år, genoptrykkes efter et fra mange sider udtalt

Læs mere

Den røde tråd i Martinus værk Det Tredie Testamente

Den røde tråd i Martinus værk Det Tredie Testamente Den røde tråd i Martinus værk Det Tredie Testamente Ved hjælp af udvalgte kosmiske symboler skitseres her den røde tråd i det evige verdensbillede. Denne publikation er udarbejdet som en støtte ved udstillinger

Læs mere

Den evige kosmiske organiske forbindelse mellem Gud og Gudesøn II

Den evige kosmiske organiske forbindelse mellem Gud og Gudesøn II Den evige kosmiske organiske forbindelse mellem Gud og Gudesøn II (Symbol nr. 22) 1. Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse Det er ikke vanskeligt at se, at et væsen med en så levende

Læs mere

ikke har kunnet få besvaret af de religiøse autoriteter. De er derfor blevet materialister, de tror ikke mere på religionen. De er blevet gudløse, og

ikke har kunnet få besvaret af de religiøse autoriteter. De er derfor blevet materialister, de tror ikke mere på religionen. De er blevet gudløse, og (Symbol nr. i9) 1. Guddommen - Djævelen og den kristne livsopfattelse Vi er nu kommet så langt frem i verdensaltets kosmiske analyse, at vi har begyndt at kunne skimte noget af løsningen på det såkaldte

Læs mere

VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET

VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET MARTINUS VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET Copyright by Martinus 1963 1. KAPITEL Kristi væremåde Kristus udtalte engang: "Jeg er vejen, sandheden og livet". Hvorfor udtalte han dette?

Læs mere

EN INTRODUKTION TIL. Det Tredie Testamente BIBELENS FORTSÆTTELSE

EN INTRODUKTION TIL. Det Tredie Testamente BIBELENS FORTSÆTTELSE EN INTRODUKTION TIL Det Tredie Testamente BIBELENS FORTSÆTTELSE RoLF ELVING EN INTRODUKTION TIL Det Tredie Testamente BIBELENS FORTSÆTTELSE 2 Originaludgave Goteborg, 1999 Første danske udgave Borgens

Læs mere

VERDENSSITUATIONEN OG»G UDS BILLEDE«

VERDENSSITUATIONEN OG»G UDS BILLEDE« MARTINUS: VERDENSSITUATIONEN OG»G UDS BILLEDE«.. GUDS BILLEDE" Hvad forst!r man ved Guds billede? - " G u d s b i 11 e d e" er et udtryk for den allerhøjeste I totale fuldkommenhed I der overhovedet kan

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

SVASTIKAET. Erik Ansvang.

SVASTIKAET. Erik Ansvang. 1 SVASTIKAET Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 SVASTIKAET Af Erik Ansvang Svastikaets eller solkorsets symbolik er skjult i pyramiden. For at sandsynliggøre denne påstand, kan man tage udgangspunkt i

Læs mere

VERDENSFREDENS SKABELSE

VERDENSFREDENS SKABELSE VERDENSFREDENS SKABELSE MARTINUS VERDENSFREDENS SKABELSE FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1966 Copyright by Martinus 1962 Logos-Tryk 1. KAPITEL Menneskehedens kosmiske uvidenhed Menneskeheden befinder sig i en

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

Guddommelig Moderenergi

Guddommelig Moderenergi Guddommelig Moderenergi Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra i Chalice Well, Avalon. Alle fotos i bogen taget af Lucindra i Fatima og Avalon. Tidligere udgivelser: De Tre Grale Tvillingesjæl

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

NUMMER 4 - DECEMBER 2009-27. ÅRGANG. Udsigt over evigheden Lyd, liv og helbred Den mystiske virkelighed. Tidsskrift for åndsvidenskab

NUMMER 4 - DECEMBER 2009-27. ÅRGANG. Udsigt over evigheden Lyd, liv og helbred Den mystiske virkelighed. Tidsskrift for åndsvidenskab NUMMER 4 - DECEMBER 2009-27. ÅRGANG Udsigt over evigheden Lyd, liv og helbred Den mystiske virkelighed Tidsskrift for åndsvidenskab En jul der varer hele året Det er ikke meningen, at julen, som det nu

Læs mere

Martinus Center Klint. Jeget, livets kerne

Martinus Center Klint. Jeget, livets kerne Martinus Center Klint Temafordybelsesgruppen 2016 Uge 1 og 2 Jeget, livets kerne Udarbejdet af Eigil Kristensen Martinus Institut 1981 Dette kompendium er omfattet af loven om ophavsret og må kun udprintes

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

Kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 09.30-12.00 Studiegruppe Studiegruppe Studiegruppe Studiegruppe Studiegruppe. Frokost- og læsepause

Kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 09.30-12.00 Studiegruppe Studiegruppe Studiegruppe Studiegruppe Studiegruppe. Frokost- og læsepause 1 Program Kurset begynder med en velkomst søndag den 6. september kl. 19.00 på Terrassen. Mandag-fredag mødes vi i studiegruppen kl. 9.30-12.00, hvor der er et lille oplæg om dagens tema. Herefter gennemgår

Læs mere

Martinus Center Klint. Vejen til frihed og lykke

Martinus Center Klint. Vejen til frihed og lykke Martinus Center Klint Bog- og artikelgruppe 2016 Uge 1 & 4 Vejen til frihed og lykke Martinus Institut 1981 Dette kompendium er omfattet af loven om ophavsret og må kun udprintes i enkelte kopier til dit

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Martinus Center Klint

Martinus Center Klint Martinus Center Klint Temafordybelsesgruppen 2014 Uge 1 og 2 Rejsen gennem døden Martinus Institut 1981 Dette kompendium er omfattet af loven om ophavsret og må kun udprintes i enkelte kopier til dit eget

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut UNATURLIG TRÆTHED Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Træthed og depression inden for alle samfundsklasser I vore dage forekommer en meget stor udbredelse af den svaghed, vi kalder"

Læs mere

KOSMOS 13. ^ k. Under denne Rubrik besvarer Martinus de af Læserne indsendte Spørgsmaal, der har almengyldig Betydning. Spørgsmaalene kan indsendes

KOSMOS 13. ^ k. Under denne Rubrik besvarer Martinus de af Læserne indsendte Spørgsmaal, der har almengyldig Betydning. Spørgsmaalene kan indsendes KOSMOS 13 Spørgsmaal og Svar Under denne Rubrik besvarer Martinus de af Læserne indsendte Spørgsmaal, der har almengyldig Betydning. Spørgsmaalene kan indsendes anonymt. Spørgsmaal: I et Skriftsted i Bibelen

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

MARTINUS BISÆTTELSE FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1951

MARTINUS BISÆTTELSE FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1951 BISÆTTELSE MARTINUS BISÆTTELSE FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1951 Copyright hy MARTINUS H. SEHRNOT & CO. A/s BOGTRYKKERI K8HVH. 1. KAPITEL Menneskehedens llndelige horisontudvide/se og moralske kursændring.

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Det evige verdensbillede Det levende væsen II Den evige Guddom og de evige Gudesønner

Det evige verdensbillede Det levende væsen II Den evige Guddom og de evige Gudesønner Det evige verdensbillede Det levende væsen II Den evige Guddom og de evige Gudesønner (Symbol nr. 11) 1. Verdensaltet kommer til syne som et levende væsen Vi er nu kommet så langt i vor fremstilling af

Læs mere

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej

Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej 1 Rosenkreuzet Symbol på en spirituel udviklingsvej Informationsrække i 7 dele Del 1: Dét, som virkeligt forandrer os Det Gyldne Rosenkreuz' Internationale Skole LECTORIUM ROSICRUCIANUM Internationale

Læs mere

MARTINUS VEJEN TIL PARADIS I FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1965

MARTINUS VEJEN TIL PARADIS I FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1965 VEJEN TIL PARADIS I MARTINUS VEJEN TIL PARADIS I FORLAGET KOSMOS KØBENHAVN 1965 Copyright by Martinus 1958 IBMK-TRYK 1. KAPITEL Hvorfor jordens mennesker lever i et skæbnernæssigt mørke l alle jordens

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Kosmos. Martinus Kosmologi. Prøvenummer. Dansk. Martinus. Martinus: Længsel. Martinus: Ægteskabet. Sven-Erik Rævdal: Et epokegørende verdensbillede

Kosmos. Martinus Kosmologi. Prøvenummer. Dansk. Martinus. Martinus: Længsel. Martinus: Ægteskabet. Sven-Erik Rævdal: Et epokegørende verdensbillede Prøvenummer Martinus Institut Kosmos Martinus Kosmologi Martinus: Længsel Martinus: Ægteskabet Sven-Erik Rævdal: Et epokegørende verdensbillede John Nielsen: Hvad er meningen? Egon Sørensen: Tag det du

Læs mere

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Matt 28,16-20, s.1 Prædiken af Morten Munch Trinitatis søndag / 15. juni 2014 Tekst: Matt 28,16-20 SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Trinitatis/trefoldighed Det er trinitatis søndag. Søndagen

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

KAPITEL 6 DEN EVIGE SØN

KAPITEL 6 DEN EVIGE SØN KAPITEL 6 DEN EVIGE SØN Den Evige Søn er den fuldkomne og endelig udtrykkelse af det første personlige og absolutte begreb af den Universelle Far. I overensstemmelse hermed, når som helst og hvor end Faderen

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 01 ÅNDENS INVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 01 ÅNDENS EVOLUTION Af Erik Ansvang Af ånd er du kommet. Til ånd skal du blive. Over indgangen til

Læs mere

Forord... 7 Første del... 10

Forord... 7 Første del... 10 Indhold Forord... 7 Første del... 10 Videnskaben - om verden... 11 Universets skabelse... 11 Big Bang teorien... 13 Alternative teorier... 15 Universets skæbne?... 19 Galakserne... 20 Stjernerne... 22

Læs mere

Martinus Center Klint

Martinus Center Klint Martinus Center Klint Boggruppen 2015 Uge 3 & 6 Kristusprincippet, Gardenparty og Den nye verdenskultur efter ragnarok Martinus Institut 1981 Dette kompendium er omfattet af loven om ophavsret og må kun

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Johannesevangeliet 17

Johannesevangeliet 17 Johannesevangeliet 17 Johannesevangeliet 17:6-18 Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Johannesevangeliet

Læs mere

Illustrationer over Livet

Illustrationer over Livet Illustrationer over Livet - En kort oversigt - Alle Illustrationsnumre svarer til numrene på figurene i bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Illustration 1. Menneskehedens 7 Udviklingsperioder. Menneskeheden

Læs mere

ETIK I TEORI OG PRAKSIS

ETIK I TEORI OG PRAKSIS ETIK I TEORI OG PRAKSIS - Hvad gør vi?! Etik og Kristen etik i en bioetisk sammenhæng Ved Anne Mette Fruelund Andersen Bioetik Definition: Overvejelser over etiske problemer i tilknytning til udvikling

Læs mere

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Salmer: Lihme 9.00 749 I Østen, 292 Kærligheds og sandheds Ånd!, 365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Lem 10.30 749 I Østen, Dåb: 448, 292

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Trosbekendelsen? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten

Læs mere

Martinus Center Klint. At frigøre sig fra flokken for at tjene helheden

Martinus Center Klint. At frigøre sig fra flokken for at tjene helheden Martinus Center Klint Verden Aktuelt 2015 At frigøre sig fra flokken for at tjene helheden Martinus Institut 1981 Dette kompendium er omfattet af loven om ophavsret og må kun udprintes i enkelte kopier

Læs mere