Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond."

Transkript

1 SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr om Dansk Tipstjeneste A/S. Nedenfor følger en redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til. Redegørelsen er samtidigt sendt i 1 eksemplar til Rigsrevisor. Redegørelsen omhandler følgende tre punkter: 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. 2. Skatteministeriets beklagelse angående bemærkningerne til lovforslaget (L269) vedrørende Dansk Tipstjeneste A/S garanti over for Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. 3. Statskontrollens uafhængighed Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. Statsrevisorerne kritiserer, at Dansk Tipstjeneste A/S de seneste 2 år har overført midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond (HFF) i et væsentligt større omfang, end det var forudsat i bemærkningerne til lov om væddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb. Der har efter Statsrevisorernes og Rigsrevisionens opfattelse ikke været hjemmel hertil som følge af, at garantiforpligtelsen var bortfaldet. Aftalen mellem Dansk Tipstjeneste A/S og HFF burde være taget op til genforhandling senest på det tidspunkt da det stod Dansk Tipstjeneste A/S klart, at overskuddet i DanToto A/S langt fra kunne leve op til det forventede. Alternativt måtte spørgsmålet om overførsel af større beløb end forudsat i lovbemærkningerne have været forelagt de bevilgende myndigheder. Jeg skal hertil bemærke, at det fremgår af bemærkningerne til ovennævnte lovforslag L der blev fremsat den 5. april 2000 af den tidligere regering - at Hestevæddeløbssporten (ved Dansk Galop og Dansk Travsports Centralforbund) og Dansk Tipstjeneste A/S, under forudsætning af at den nødvendige lovgivning vedtages, har indgået en kommerciel aftale om, at Tipstjenesten køber aktierne i hestesportens Spilleselskab DanToto A/S og overtager rettighederne til at udbyde spil i forbindelse med hestevæddeløb. Som led i handelen blev der aftalt en garanti for mindstetilførslen af midler til HFF fra Dansk Tipstjeneste A/S i en toårig periode. Aftalen mellem de uafhængige parter blev udmøntet i en hensigtserklæring om organisering af spil på hestevæddeløb mellem Tipstjenesten og hestesporten, der blev afgivet/tiltrådt den 3. Februar Erklæringen omhandler mulighederne for at indføre en ny struktur for spil på hestevæddeløb i Danmark. Det fremgår af hensigtserklæringen vedrørende ovennævnte garanti, at "Dansk Tipstjeneste garanterer, at der i hvert af de to første år efter strukturens etablering tilføres fonden et beløb i niveauet 105 mill. kr. under forudsætning af et samlet dækningsbidrag fra spil på heste (DanToto A/S og banespil) i Danmark i 1999 i niveauet 85 mio. kr." 1 Det skal bemærkes, at hensigtserklæringen knytter forudsætningen for garantien til dækningsbidraget vedrørende året 1999 og ikke til efterfølgende år. I lovforslaget (L269) er garantien orienterende omtalt i såvel de almindelige som i de specielle bemærkninger.

2 Hverken forpligtelsen eller hjemlen til at opfylde garantien udspringer af omtalen i lovforslagets bemærkninger men følger af den kommercielle (privatretlige) aftale mellem Dansk Galop og Dansk Travsports Centralforbund og Dansk Tipstjeneste. Opfyldelsen af sådanne forpligtelser kræver ikke særskilt bevillingsmæssig hjemmel, da Tipstjenesten ikke er omfattet af de bevillingsmæssige regler, der gælder for statsinstitutioner, men derimod af de almindelige selskabs- og formueretlige regler, herunder reglerne i aktieselskabsloven Andre lovregler ses ikke at være til hinder for aftalekompleksets gennemførelse. Dansk Tipstjeneste A/S havde efter min opfattelse derfor hjemmel til at indgå aftalekomplekset med hestesporten. Det skal fremhæves, at der må kræves sikre holdepunkter for at antage, at bemærkninger til et lovforslag, der ikke udmønter sig i egentlige bestemmelser i loven, tilsigter at ændre en kendt kommerciel aftale. En "ophævelse" af garantien således at den aftalte købesum ikke blev betalt, kunne desuden udløse et erstatningskrav fra hestevæddeløbssporten. Det skal tilføjes, at jeg ikke finder, at der ergrundlag for at mene, at aftalen mellem Tipstjenesten og ejerne af det gamle DanToto skulle have et andet indhold end anført af aftaleparterne. En aftale er jo blot et udtryk for en enighed mellem parterne. Selv om enigheden ikke måtte være udtrykt klart og umiddelbart forståeligt for udenforstående eller foreligge på skrift, ændrer dette ikke på, at aftalen har det indhold, som parterne er enige om. Det bemærkes endvidere, at en hensigtserklæring også er en aftale, og at tilstrækkeligt klare og ubetingede rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i erklæringen, er bindende for parterne uanset betegnelsen af erklæringen. Uanset formuleringen af garantien i lovforslagets bemærkninger er der ikke grundlag for at antage, at garantien skulle være betinget af, at omsætningen nåede op på et beløb mindst svarende til omsætningen for 1999, og at den dermed er bortfaldet, fordi dette beløb ikke er nået. Et sådant resultat ville være vanskeligt foreneligt med garantiens formål om at sikre hestesporten mod en faldende indtjening og i modstrid med parternes forståelse af garantien. Hertil kommer, at garantien netop skulle sikre mindsteudbetalinger til HFF og dermed udgøre modstykket til de i loven indsatte bestemmelser om maksimale udbetalinger til HFF ved stigende spilleindtægter. Endvidere er der ikke noget til hinder for, at hensigtserklæringen efter lovens vedtagelse eventuelt er blevet præciseret, eller at nye aftaler om købesummens fastsættelse er indgået, idet denne del af aftalekomplekset ikke krævede lovændring. Herefter er det uden betydning for berettigelsen af og forpligtelsen til at foretage overførslerne, om garantiforpligtelsens indhold var endeligt fastlagt allerede i hensigtserklæringen/inden gennemførelsen af lov nr. 454, 455 og 456 alle af 31. maj 2000, og at beskrivelsen af garantien i bemærkningerne til lovændringerne var særdeles uklare. Dansk Tipstjeneste A/S har efter min opfattelsederfor været berettiget og forpligtet til at udbetale de omhandlede 95,5 mio. kr. til HFF og således opfylde det omhandlede aftalekompleks. Ad. 2. Skatteministeriets beklagelse angående bemærkningerne til lovforslaget (L269) vedrørende Dansk Tipstjeneste A/S garanti over for Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. Statsrevisorerne anfører i bemærkningerne, at skatteministeren forventes at uddybe og forklare Skatteministeriets beklagelse af, at bemærkningerne til lovforslaget (L269) vedrørende den omhandlede garanti ikke på dækkende vis beskriver de aftalte forhold omkring Tipstjenestens garanti over for Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond

3 Jeg skal indledningsvis atter beklage gengivelsen af Tipstjenestens garantiforpligtelse i bemærkningerne til lovforslaget L 269. Jeg kan om forløbet oplyse,at Folketingets Skatteudvalg fik oversendt Tipstjenestens høringssvar af 24. marts 2000, hvori det fulde indhold af garantiforpligtelsen var beskrevet - men når man som i det omhandlede lovforslags bemærkninger orienterer om en kommerciel aftale, så skal det gøres korrekt og fuldstændigt og på en måde, så alle er klar over budskabet. Jeg har derfor fundet det mest rigtigt at orientere Skatteudvalget om det korrekte indhold af garantiforpligtelsen samtidig med afgivelsen af denne redegørelse. Der er vedlagt kopi af orienteringsskrivelsen til Skatteudvalget. Heraf fremgår bl.a. Dansk Tipstjeneste A/S` forslag af 24. marts der blev fremsendt til Skatteministeriet - til formulering af lovforslagets bemærkninger vedrørende overskuds- og garantiudbetalingen til HFF: "Hvis det af datterselskabet(dantoto) indtjente overskud til overførsel det første halvår bliver mindre end halvdelen af DanTotos tilsvarende bidrag for 1999 tillagt 10 mio. kr. garanterer Dansk Tipstjeneste Fonden det manglende beløb. Hvis overskuddet i datterselskabet i det følgende hele år bliver mindre end DanTotos tilsvarende bidrag for 1999 tillagt 20 mio. kr. garanterer Tipstjenesten Fonden det manglende beløb. Endelig stilles samme garanti for det efterfølgende halve år, som er givet for det første halve år." Det har ikke været muligt at konstatere, hvorfor orienteringen vedrørende garantiforpligtelsen i bemærkningerne ikke er i overensstemmelse med beskrivelsen i Tipstjenestens høringssvar. Jeg kan derfor kun - som nævnt ovenfor - beklage, at garantiforpligtelsen var misvisende beskrevet i lovforslaget. Ad. 3. Statskontrollens uafhængighed Statsrevisorerne kritiserer endelig at Skatteministeriet ikke har kunnet dokumentere statskontrollens uafhængighed, en egenskab, som er forudsætningen for statskontrollens virksomhed. Indledningsvis vil jeg gerne bemærke, at det er med tilfredshed jeg konstaterer, at Rigsrevisionen finder instruksen for Statskontrollen og samarbejdsaftalen mellem DanToto og Statskontrollen for et udmærket udgangspunkt for tilsyn og kontrol. Rigsrevisionen har endvidere tilkendegivet, at den finder det hensigtsmæssigt, at instruktionsbeføjelsen overfor Statskontrollen i 2002 er flyttet fra Skatteministeriet til Spillemyndigheden under ToldSkat. Imidlertid finder Rigsrevisionen at ændringen i Statskontrollens tilhørsforhold bør afspejles i ansættelsesforholdet. Hertil skal jeg bemærke, at der med vedtagelsen af L111 som lov nr. 204 af 26. marts 2003 er åbnet mulighed for at Statskontrollens medarbejdere ansættes i Spillemyndigheden samtidigt med at finansieringen af kontrollen fortsat sker af Tipstjenesten. Denne mulighed har jeg nu udnyttet ved bekendtgørelse nr. 408 af 26. maj 2003, hvor det er fastsat, at Tipstjenesten (og Klasselotteriet) med virkning fra 1. juni 2003 skal betale et gebyr til ToldSkat. Spillemyndigheden har fra samme dato det fulde ansvar for tilsynet med spillevirksomheden i Tipstjenesten (og Klasselotteriet), og ligeledes fra samme dato er alle de hidtidige medarbejdere i Statskontrollen overgået til ansættelse i ToldSkat, ligesom de fysisk i løbet af juni måned flytter fra Tipstjenestens lokaler til ToldSkats lokaler.

4 Omfanget af kontrollen vil herefter blive fastlagt af Spillemyndigheden, dog naturligvis efter drøftelser med Tipstjenesten. Det er min opfattelse, at tilsynet hidtil har fungeret på betryggende vis, om end det naturligvis er beklageligt, at ansættelsesforholdene ikke i tilstrækkeligt omfang har kunnet dokumenteres. Det er endvidere min opfattelse, at der med de iværksatte foranstaltninger nu er tilvejebragt en fuldt ud tilstrækkelig uafhængighed mellem Tipstjenesten og Statskontrollen. Med venlig hilsen Svend Erik Hovmand / Birte Deleuran Skatteministeriet J.nr Den Til Folketingets Skatteudvalg L 269 (folketingsåret ) 269 (folketingsåret )- forslag til lov om væddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb. Hermed fremsendes i 70 eksemplarer af orientering vedrørende L folketingsåret Svend Erik Hovmand / Lars H. Nielsen Orientering om gengivelsen af Dansk Tipstjenestes A/S`s garantiforpligtelse over for hestevæddeløbssporten i bemærkningerne i L 269 (folketingsåret ) Den 5. april 2000 fremsatte den tidligere regering forslag til lov om væddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb (L 269). Lovforslaget havde blandt andet til formål at sikre, at en kommerciel aftale indgået mellem hestesporten og Dansk Tipstjeneste A/S om Tipstjenestens overtagelse af hestesportens spilleselskab og rettighederne til spil på hestevæddeløb kunne gennemføres. Det fremgår af bemærkningerne til ovennævnte lovforslag, at Hestevæddeløbssporten (ved Dansk Galop og Dansk Travsports Centralforbund) og Dansk Tipstjeneste A/S, under forudsætning af at den nødvendige lovgivning vedtages, har indgået en kommerciel aftale om, at Tipstjenesten køber aktierne i hestesportens Spilleselskab DanToto A/S og overtager rettighederne til at udbyde spil i forbindelse med hestevæddeløb. Som led i handelen blev der aftalt en garanti for mindstetilførslen af midler til Hestesportens FinansieringsFond (HFF) fra Dansk Tipstjeneste A/S i en toårig periode.

5 Aftalen mellem de uafhængige parter blev udmøntet i en hensigtserklæring om organisering af spil på hestevæddeløb mellem Tipstjenesten og hestesporten, der blev afgivet/tiltrådt den 3. februar Erklæringen omhandler mulighederne for at indføre en ny struktur for spil på hestevæddeløb i Danmark. I lovforslaget (L 269) er garantien orienterende omtalt i såvel de almindelige som i de specielle bemærkninger. I ovennævnte afsnit i bemærkningerne til lovforslaget om den omhandlede garanti beskrives de aftalte forhold omkring Tipstjenestens garanti ikke på dækkende vis. Dette er også påpeget i Statsrevisorernes Beretning nr om Dansk Tipstjeneste A/S. Dette har dog ikke betydning for hjemmelsgrundlaget for de af Tipstjenestens foretagne dispositioner i forbindelse med opfyldelsen af ovennævnte garantiforpligtelse. Folketingets Skatteudvalg fik oversendt Tipstjenestens høringssvar af 24. marts 2000, hvori det fulde indhold af garantiforpligtelsen var beskrevet. Men når man som i det omhandlede lovforslags bemærkninger orienterer om en kommerciel aftale, skal det gøres korrekt og fuldstændigt og på en måde, så alle er klar over budskabet. Nedenfor følger derfor Dansk Tipstjeneste A/S`s forslag af 24. marts 2000 til Skatteministeriet til formulering af lovforslagets bemærkninger vedrørende overskuds- og garantiudbetalingen til HFF: " Hvis det af datterselskabet(dantoto) indtjente overskud til overførsel det første halvår bliver mindre end halvdelen af DanTotos tilsvarende bidrag for 1999 tillagt 10 mio. kr. garanterer Dansk Tipstjeneste Fonden det manglende beløb. Hvis overskuddet i datterselskabet i det følgende hele år bliver mindre end DanTotos tilsvarende bidrag for 1999 tillagt 20 mio. kr. garanterer Tipstjenesten Fonden det manglende beløb. Endelig stilles samme garanti for det efterfølgende halve år, som er givet for det første halve år." Det skal beklages, at ovennævnte formulering ikke blev anvendt i lovforslagets bemærkninger eller i bemærkningerne til ændringsforslag til lovforslaget eller i øvrigt direkte blev oplyst over Skatteudvalget i forbindelse med folketingsbehandlingen af lovforslaget.

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister 9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister En person bad om aktindsigt efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger i data fra et register med oplysninger om brugen af receptpligtig

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att. Henrik Bruun Johannessen Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse samt vejledning om god skik Under henvisning til Tilsynets mail af

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere