Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3"

Transkript

1 Radio- og tv-nævnet 23. august 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent Direkte tlf.: Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3 Kulturministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 414 af 9. maj 2016 om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 (herefter bekendtgørelsen). Bekendtgørelsen er i vidt omfang en gentagelse af den tidligere bekendtgørelse, nr. 600 af 4. maj 2015 om tilsvarende udbud, som er blevet revideret således, at der i modsætning til det første udbud af disse sendemuligheder i 2015 ikke længere stilles krav om en anfordringsgaranti på kr. for hver ansøgning. Dette udbudsmateriale er derfor i høj grad en gentagelse af det tidligere udbud, som Radio- og tv-nævnet gennemførte i I henhold til 1 i bekendtgørelsen udbyder Radio- og tv-nævnet tilladelser til programvirksomhed i 13 områder i DAB-blok 3, konkret er der i dette udbud mulighed for at søge i 12 områder. Der kan ifølge udbudsbetingelserne udstedes op til 16 tilladelser i hvert område, hvoraf nogle dog allerede er udstedt ved tidligere udbud. Hvis der til en region er indleveret kvalificerede ansøgninger til flere end antallet af ledige sendemuligheder, jf. bilag 12, foretager Radio- og tv-nævnet en vurdering af ansøgerne i henhold til en såkaldt skønhedskonkurrence. Det samlede udbudsmateriale kan downloades fra Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside Radio- og tv-nævnet indkalder hermed ansøgninger til DAB-blok 3 med en frist mandag den 10. oktober Radio- og tv-nævnet forventer at offentliggøre tilladelseshavere i områder uden konkurrence mandag den 28. oktober 2016 og eventuelle tilladelseshavere i områder med konkurrence mandag den 28. november Tilladelserne forventes udstedt den 1. december 2016 og er gældende til og med den 30. juni Radio- og tv-nævnet gør opmærksom på, at der i følgende 10 regionale områder allerede er etableret sendenet: Sønderjylland Øst- og Nordsjælland

2 Fyn Nordjylland, Midt Nordjylland, Nord Nordjylland, Vest Østjylland, Syd Østjylland, Nord Vestjylland, Syd Vestsjælland, Nord Listen over kontaktpersoner i sendesamvirkerne kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside: 16/3._Nuvaerende_tilladelser_DAB-blok_3.pdf I følgende 3 områder er der endnu ikke etableret sendenet, hvilket skal ske af tilladelseshavere i forening i hvert af de respektive regionale sendeområder: Vestsjælland Sydsjælland Bornholm Radio- og tv-nævnet tager forbehold for en eventuel annullering af udbuddet. Nævnet tager endvidere forbehold for eventuelle ændringer i de i udbudsmaterialet angivne vilkår for tilladelsen, som på kulturministerens foranledning måtte blive meddelt inden udløbet af fristen for indgivelse af ansøgninger. 2

3 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ UDBUDDET BAGGRUND ANSØGNINGSPROCEDURE NÆVNETS MODTAGELSE AF ANSØGNINGERNE TILLADELSESVILKÅR TILLADELSEN TIDSPLAN OG SPROG TIDSPLAN FOR UDBUDDET SPROG ANSØGNING FØRSTE TRIN; DELTAGELSE I UDBUDDET INDHOLD AF ANSØGNING OPLYSNINGER OM ANSØGER INKL. EJERSKABSERKLÆRING ANSØGERS NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED SELSKABSRETLIG KONSTRUKTION OG EJERFORHOLD KONTAKTPERSON EJERSKABSERKLÆRING PRIORITEREDE ANSØGNINGER ANDET TRIN; DELTAGELSE I SKØNHEDSKONKURRENCEN OPLYSNINGER OM ANSØGERS ØKONOMISKE FORHOLD LIKVIDITETSGRAD SOLIDITETSGRAD OPLYSNINGER OM ERFARING ANSØGNINGSFORM OG FRIST MV ÆNDRINGER BEHANDLING AF ANSØGNINGERNE OMRÅDER MED MAKSIMALT ANTAL ANSØGTE SENDETILLADELSER OMRÅDER MED FLERE ANSØGTE TILLADELSER END LEDIGE SENDEMULIGHEDER EVALUERING AF ANSØGNINGERNE ØKONOMI ERFARING UDSTEDELSE AF TILLADELSER OFFENTLIGHED TILLADELSESVILKÅR PROGRAMINDHOLD BEREDSKABSMEDDELELSER BESKYTTELSE AF MINDREÅRIGE DISKRIMINERENDE INDHOLD

4 7.5. TERRORISME LYTTERMÅLINGER REKLAMER SAMARBEJDE OG NETWORKING DÆKNINGSGRAD OG OPDELING AF SENDEFLADEN SENDESAMVIRKE VEDTÆGT ETABLERING OG DRIFT UENIGHEDER I SENDESAMVIRKET OMFANG AF PROGRAMVIRKSOMHEDEN KONCESSIONSAFGIFT PÅBEGYNDELSE AF PROGRAMVIRKSOMHEDEN TEKNISKE FORHOLD BESKRIVELSE AF KAPACITET TIL TILLADELSESHAVER ÆNDRINGER SENDERETTIGHEDER TIL DEN REGIONALE DAB-BLOK FREKVENSRESSOURCER GENEVE06-AFTALEN, WIESBADEN95-AFTALEN OG ØVRIGE INTERNATIONALE FORPLIGTELSER BILATERALE AFTALER NABOLANDSKOORDINERING FREKVENSAFGIFT TEKNISKE FORHOLD I ØVRIGT OVERDRAGELSE/SALG AF TILLADELSEN TILSYN OG SANKTIONER TILSYN MED PROGRAMVIRKSOMHEDEN MV OPBEVARINGSPLIGT OG AFGIVELSE AF OPLYSNINGER SANKTIONER TILSYN MED OVERHOLDELSE AF FREKVENSLOVGIVNINGEN REGULATORISKE FORHOLD GÆLDENDE LOVGIVNING OPLYSNINGER OM FORHOLD OG TILTAG, DER KAN HAVE/FÅ BETYDNING FOR TILLADELSESHAVER SPØRGSMÅL OG SUPPLERENDE INFORMATION SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET ÆNDRINGER OG SUPPLERENDE INFORMATION ANDET BILAG

5 2. Resumé 2.1. Udbuddet Den regionalt opdelte DAB-blok 3 udbydes ved, at ansøger indsender en ansøgning til Radio- og tv-nævnet. Kun i regioner, hvor antallet af ansøgte tilladelser overstiger antallet af ledige sendemuligheder, sker tildeling af programtilladelser efter en skønhedskonkurrence. I afsnit 5.2. er det nærmere beskrevet, hvordan Radio- og tv-nævnet vil bedømme de indkomne ansøgninger. Herunder er det oplyst, hvordan de enkelte evalueringskriterier vægtes med tilhørende delkriterier. I dette afsnit repeteres kort indholdet af de følgende afsnit om baggrunden for udbuddet, ansøgningsproceduren, herunder hvilke oplysninger ansøgninger skal indeholde, Radio- og tv-nævnets behandling af ansøgningerne samt tilladelsesvilkår Baggrund Der blev i april 2015 indgået en tillægsaftale til medieaftalen for om digital radio mv. Det følger af aftalen, at der vil blive truffet en beslutning om, hvornår der skal slukkes for FM-radio, når 50 procent af radiolytningen er digital. Der vil dog ifølge aftalen tidligst blive slukket to år efter, at det er konstateret, at 50 procent af lytningen er digital. På baggrund af tillægsaftalen blev der den 11. maj 2016 vedtaget en køreplan for udbygning af digital radio. Det fremgår bl.a. af denne, at der skal iværksættes en informationskampagne, som skal fremme lytningen til digital radio og informere om, at der pr. 1. oktober 2017 kun vil blive sendt DAB-radio i DAB+-formatet. Desuden er der på baggrund af tillægsaftalen og køreplanen for udbygning af digital radio åbnet mulighed for et øget udbud af kommerciel radio på DAB-sendenettet. Der er således udstedt en række tilladelser til kommerciel lokalradio i DAB-blok 3, og der forventes inden udgangen af 2016 udstedt en tilladelse til, at en radiogatekeeper kan distribuere landsdækkende kommerciel radio på DAB fra den 1. oktober Herudover fremgår det ligeledes af køreplanen, at der i 2016 gennemføres et nyt udbud af ledige sendemuligheder i DAB-blok 3 på baggrund af en revideret bekendtgørelse, hvor der ikke stilles krav om en anfordringsgaranti på kr. for hver ansøgning. Med tillægsaftalen til medieaftalen for om digital radio mv. blev det besluttet, at sendemulighederne i MUX 8 midlertidigt kan anvendes til DAB i visse områder af Danmark. Dette sker for at undgå problemer og begrænsninger i brugen af DAB blok 3 i forhold til DAB blok 1 og 2 i de berørte områder. 5

6 I medfør af 45, stk. 5, og 48, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, har Kulturministeriet udstedt bekendtgørelse nr. 414 af 9. maj 2016 om udbud af DAB-blok 3. I henhold til 1 i bekendtgørelsen udbyder Radio- og tv-nævnet tilladelser til programvirksomhed i 13 regionale områder i DAB-blok 3, konkret er der i dette udbud mulighed for at søge i 12 områder. Tilladelse kan ikke meddeles DR Ansøgningsprocedure I perioden frem til mandag den 26. september 2016, kl , vil der være mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmålene og svarene herpå vil blive offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside Spørgsmålene offentliggøres i anonymiseret form, således at spørgerens identitet ikke eksplicit vil fremgå. Svarene offentliggøres løbende sammen med spørgsmålene på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, dog senest mandag den 3. oktober Se mere herom i afsnit 12. Ansøgninger skal være Radio- og tv-nævnet i hænde senest mandag den 10. oktober I de områder, hvor det samlede antal ansøgte tilladelser overstiger antallet af ledige sendemuligheder, vil ansøgerne til brug for Radio- og tv-nævnets vurdering i skønhedskonkurrencen blive bedt om senest den 4. november 2016 at: redegøre for deres økonomiske forhold målt på likviditetsgrad og soliditetsgrad i seneste regnskabsår redegøre for deres erfaring med at drive kommerciel radiovirksomhed eller anden medievirksomhed. Erfaring med at drive kommerciel lokalradio tæller mere end erfaring med at drive kommerciel national radio, der tæller mere end erfaring med at drive anden kommerciel medievirksomhed. I den forbindelse vægter nyere erfaring højere end ældre erfaring. Ansøgerne kan basere sin erfaring på andre enheders form Radio- og tv-nævnet er berettiget til at rette fejl og foretage mindre væsentlige ændringer i udbudsmaterialet inden udløbet af fristen for indgivelse af ansøgninger. Nævnet kan endelig foretage ændringer i udbudsmaterialet, herunder i de angivne vilkår for tilladelsen, som på kulturministerens foranledning måtte blive meddelt. Hvis nævnet foretager ændringer i ud- budsmaterialet inden fristen for ansøgninger, træffer 6

7 nævnet afgørelse om en eventuel udskydelse af fristen. Al information fra Radio- og tv-nævnet vil som udgangspunkt udelukkende ske på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside: Efter ansøgningsfristens udløb vil en eventuel ændring af dato for nævnets afgørelse eller lignende tillige blive meddelt ansøgernes kontaktpersoner direkte. Udbudsprocessen, herunder spørgsmål og svar, ansøgninger og øvrige dokumenter og kommunikation, vil som udgangspunkt foregå på dansk. Af hensyn til eventuelle udenlandske interesserede er et resumé af udbudsmaterialet oversat til engelsk Nævnets modtagelse af ansøgningerne Ved modtagelse af ansøgningerne foretager Radio- og tv-nævnet en gennemgang af, om ansøgningerne indeholder de i udbudsmaterialet krævede oplysninger. Nævnet vil herefter hurtigst muligt kontakte ansøgerne med henblik på eventuel præcisering af de afgivne oplysninger. Der vil herudover ikke være mulighed for at supplere de indsendte oplysninger, men nævnet kan inden for rammerne af ligebehandlingsprincippet tillige anmode om supplerende oplysninger med henblik på afklaring af forhold, som allerede er beskrevet i ansøgningen. Nævnet kan dog ikke i denne forbindelse stille spørgsmål eller anmode om supplerende oplysninger, der angår grundlæggende elementer i ansøgningen. Ansøgninger som ikke indeholder de i udbudsmaterialet krævede minimumsoplysninger mv. vil blive afvist af Radio- og tv-nævnet. Ansøgere, der opfylder minimumskriterierne, og som søger i områder, hvor der samlet set ikke søges flere end antallet af de ledige sendemuligheder, vil umiddelbart være berettiget til tildeling af programtilladelse. I områder med konkurrence, dvs. hvor antallet af ansøgte tilladelser overstiger antallet af ledige sendemuligheder, vil Radio- og tv-nævnet bede ansøgerne redegøre for og dokumentere deres erfaring og økonomiske forhold som beskrevet nærmere i afsnit 4.2. På baggrund af en evaluering af redegørelserne og dokumentationen afgør Radio- og tv-nævnet, hvilke ansøgere tilladelserne i områder med konkurrence skal udstedes til. Ved nævnets bedømmelse af ansøgningerne væg- ter ansøgers økonomi vurderet på likviditetsgrad og soliditetsgrad i seneste regnskabsår 50 pct. Ansøgers erfaring med at drive kommerciel radiovirksomhed eller anden medievirksomhed vægter 50 pct. Erfaring med at drive kommerciel lokalradio tæller mere end erfaring med at drive kommerciel national radio, der tæller mere end erfaring med at drive anden kommerciel medievirksomhed. Nyere erfaring vægter højere end ældre 7

8 erfaring Tilladelsesvilkår Der er ikke fastsat specifikke krav til programfladen, bortset fra hvad der følger af bekendtgørelsens regler om beskyttelse af mindreårige, forbud mod diskriminerende programindhold og forbud mod fremme af terrorisme. Reklamer og sponsorerede programmer kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i radio- og fjernsynsloven mv. Tilladelseshavere skal udsende programmerne i DAB+ format, men må uden kompensation acceptere ændringer af teknologi, format mv., hvis der træffes politisk beslutning herom. Der er ikke fastsat krav til dækningsgraden. Tilladelseshavere har pligt til - med de øvrige tilladelseshavere i det pågældende sendeområde - at indgå i et sendesamvirke om bl.a. drift og etablering. Tilladelseshaverne afholder gennem sendesamvirket udgifter til etablering, drift og distribution. Tilladelseshavere skal ikke betale hverken fast eller omsætningsafhængig koncessionsafgift til Radio- og tv-nævnet. Der skal dog til Energistyrelsen betales en årlig frekvensafgift for frekvenstilladelsen. Frekvensafgiften betales af indehaveren af frekvenstilladelsen dvs. sendesamvirket. Tilladelseshavere skal deltage i de officielle brancheanerkendte lyttermålinger i Danmark eller på anden måde gennemføre målinger, der er sammenlignelige med disse. Senest seks måneder efter udstedelse af programtilladelse skal tilladelseshavere påbegynde programvirksomheden i henhold til tilladelsen Tilladelsen Tilladelsen forventes udstedt med ikrafttrædelse den 1. december Tilladelsen vil gælde til og med den 30. juni Energistyrelsen udsteder frekvenstilladelse på det relevante sendesamvirkes anmodning. En programtilladelse giver tilladelseshaver rådighed over 1/16 (54 capacity units) af kapaciteten i DAB-blok 3 i det område, som tilladelsen omfatter. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med overholdelse af vilkårene i tilladelsen og reglerne i radio- og fjernsynsloven, samt regler udstedt i medfør af radio- og fjernsynsloven. Energistyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af vilkårene i frekvenstilladelsen og reglerne i frekvenslovgivningen. 8

9 3. Tidsplan og sprog 3.1. Tidsplan for udbuddet Processen ved udbuddet forventes at følge nedenstående tidsplan: Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet Mandag den 26. september 2016 kl Frist for besvarelse af spørgsmål samt evt. Mandag den 3. oktober ændring af udbudsmateriale. Frist for indlevering af ansøgning, trin 1 Mandag den 10. oktober 2016 Offentliggørelse af samtlige ansøgere Fredag den 14. oktober 2016 Høring af ansøgere i konkurrence, trin 2 Fredag den 21. oktober 2016 Radio- og tv-nævnets forventede behandling af ansøgninger i områder uden konkurrence, trin 1 Forventet offentliggørelse af tilladelseshavere i områder uden konkurrence, trin 1 Frist for indlevering af supplerende ansøgningsmateriale, trin 2 Mandag den 24. oktober 2016 Fredag den 28. oktober 2016 Fredag den 4. november 2016 Radio- og tv-nævnets forventede behandling Mandag den 24. november 2016 af ansøgninger i områder med konkurrence, trin 2 Forventet offentliggørelse af tilladelseshavere Fredag den 28. november 2016 i områder med konkurrence, trin 2 Tilladelsernes forventede udstedelsesdato Torsdag den 1. december Sprog Al kommunikation og korrespondance vil under hele udbudsprocessen foregå på dansk. Det vil sige, at eksempelvis ansøgninger og øvrige dokumenter samt spørgsmål skal være udformet på dansk. Det vil dog være muligt for ansøgerne, udover de obligatoriske oplysninger på dansk, at indgive supplerende informationer om tekniske detaljer og lignende på andre skandinaviske sprog (norsk, svensk) og/eller engelsk. Besvarelse af spørgsmål og al kommunikation fra nævnet vil ligeledes være udformet på dansk. Af hensyn til eventuelle udenlandske interesserede er der udarbejdet og offentliggjort en uforbindende engelsk oversættelse af resumé af udbudsmaterialet. 4. Ansøgning Hvis der i en given region ikke ansøges om flere end antallet af ledige sendetilladelser, vil Radio- og tv-nævnet udstede programtilladelser til alle ansøgere, der opfylder udbudsbetingelserne. Hvis antallet af ansøgte tilladelser overstiger antallet af ledige 9

10 sendemuligheder, og ansøgningerne alle opfylder de grundlæggende udbudsbetingelser, vil Radio- og tv-nævnet vurdere de pågældende ansøgere i en såkaldt skønhedskonkurrence. I skønhedskonkurrencen indgår ansøgernes likviditetsgrad, soliditetsgrad og erfaring. Ansøgningsproceduren vil derfor forløbe i to trin Første trin; deltagelse i udbuddet Deltagelse i udbuddet sker på grundlag af indgivelse af en ansøgning til det pågældende område. Ved ansøgning skal ét af følgende ansøgningsskemaer anvendes (bilag 1): - Ansøgere med CPR-nr: 51&groupId=16&doctype=1 - Ansøgere med CVRnr: =2350&groupId=16&doctype=1 Skemaerne vil være åbne straks ved dette udbudsmateriales offentliggørelse og frem til ansøgningsfristens udløb den 10. oktober Herefter vil tilsvarende pdf-versioner af skemaerne kunne ses på hhv. o/dab_blok_3/udbudsmateriale genudbud_2016/ansoegningcpr.pdf og DAB_Blok_3/Udbudsmateriale genudbud_2016/ansoegningcvr.pdf Til ansøgningen vedhæftes bilagene A-C, idet det bemærkes, at bilag A og B kun er obligatoriske i det omfang, der er tale om en sammenslutning af deltagere, ligesom bilag C kun er påkrævet, hvis ansøger er af den opfattelse, at dele af ansøgningen ikke bør offentliggøres. Med indgivelse af ansøgning accepterer ansøger vilkårene for udbuddet. Ansøger kan søge om og opnå tilladelse i flere områder. Ansøger kan tillige opnå flere programtilladelser i samme område. Hvis ansøgningsskemaet og de tilhørende fortrykte bilagsskemaer ikke er anvendt ved ansøgningen, eller der er foretaget ændringer i den fortrykte tekst i skemaerne mv., vil ansøgningen som udgangspunkt blive afvist. Skulle der opstå problemer med at anvende det elektroniske ansøgningsskema eller de tilhørende bilag opfordres ansøger til at rette henvendelse til Radio- og tv-nævnet inden udløbet af ansøgningsfristen mandag den 10. oktober

11 I dette afsnit beskrives, hvilke krav der stilles til indholdet af ansøgningen. Radio- og tv-nævnet vil afvise ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger. Nævnet vil dog ikke afvise ansøgninger, der alene har uvæsentlige mangler, eksempelvis formelle mangler, der er uden betydning for ansøgningens indhold Indhold af ansøgning Ansøgningsmaterialet til trin 1 består af ansøgningsskemaet samt følgende bilag: A. Eventuel konsortieerklæring B. Eventuelle supplerende ejerskabserklæringer C. Eventuel offentlig version af ansøgningen (inkl. bilag) med undtagelse af følsomme oplysninger Nærmere beskrivelse af indholdet findes i følgende afsnit. Ansøgningen skal som minimum indeholde de i afsnit angivne oplysninger, dvs. ansøgningsskemaet med oplysninger om ansøger inkl. Ejerskabserklæring Oplysninger om ansøger inkl. Ejerskabserklæring Ansøgers navn, adresse og hjemsted Ansøgers navn, adresse, hjemsted samt identifikationsnummer (for danske ansøgeres vedkommende CVR- eller CPR-nummer) skal oplyses. Oplysninger om det navn, ansøger som radiostation påtænker at markedsføre sig under, skal tillige oplyses Selskabsretlig konstruktion og ejerforhold Ansøgers selskabsretlige konstruktion skal oplyses. Ansøger kan for så vidt angår skønhedskriteriet erfaring basere sin ansøgning på andre enheder (f.eks. underleverandører eller andre enheder i koncernen). I givet fald skal ansøger fremlægge dokumentation for indgåelse af aftaler med foretagender, der har den nævnte erfaring. Er ansøger en sammenslutning af deltagere (fx et konsortium), skal ovenstående oplysninger gives for hver enkelt deltager. Deltagerne skal endvidere påtage sig solidarisk hæftelse for opfyldelse af forpligtelser og udpege en fælles befuldmægtiget. Som dokumentation herfor skal der til ansøgningen vedhæftes en konsortieerklæring som bilag A Kontaktperson Oplysninger om ansøgers kontaktperson med navn, adresse, 11

12 telefonnummer og mail-adresse skal oplyses. Radio- og tv-nævnet vil rette al korrespondance til ansøger til kontaktpersonens mailadresse. Er ansøger en sammenslutning af deltagere (f.eks. et konsortium) skal der udpeges en fælles befuldmægtiget som kontaktperson Ejerskabserklæring Det fremgår af bekendtgørelsens 1, stk. 2, at programtilladelse til DABblok 3 ikke kan tildeles DR. For at kunne komme i betragtning ved udbuddet af de 12 regionale områder skal ansøger derfor afgive en erklæring om, at de ikke er kontrolleret af eller under bestemmende indflydelse af DR. Ejerskabsforbuddet er gældende i hele tilladelsesperioden, og en tilsidesættelse heraf kan medføre inddragelse af tilladelsen, jf. bekendtgørelsens Prioriterede ansøgninger Ansøger har mulighed for at prioritere sine ansøgninger. Såfremt der i ansøgningsskemaet er angivet et sådant ønske samt oplyst, hvorledes prioriteringen skal foretages, vil Radio- og tv-nævnet ved sin afgørelse kunne tage dette i betragtning. Nævnet kan således - i henhold til ansøgers ønske - lade en eller flere oprindeligt ansøgte sendemuligheder bortfalde, såfremt andre imødekommes Andet trin; deltagelse i skønhedskonkurrencen Radio- og tv-nævnet vil senest den 14. oktober 2016 offentliggøre en oversigt over samtlige ansøgninger. Der er med denne offentliggørelse ikke taget stilling til, om de pågældende ansøgninger opfylder udbuddets minimumskriterier. Nævnet vil herefter tage stilling til, om ansøgningerne opfylder minimumskriterierne, hvorved det vil fremgå, i hvilke af de i alt 13 områder, der er konkurrence. I områder med konkurrence, dvs. hvor der er ansøgt om flere end antallet af ledige sendemuligheder, vil ansøgerne skulle vurderes i en såkaldt skønhedskonkurrence. Til brug for Radio- og tv-nævnets vurdering i skønhedskonkurrencen vil de pågældende ansøgere umiddelbart herefter blive bedt om at: redegøre for deres økonomiske forhold målt på likviditetsgrad og soliditetsgrad i seneste regnskabsår redegøre for deres erfaring med at drive kommerciel radiovirksomhed eller anden medievirksomhed. Ansøger kan basere sin erfaring på andre enheder. 12

13 For fortsat at komme i betragtning til tilladelse i de konkurrerende områder, skal ansøger senest den 4. november 2016 udfylde og indsende det supplerende ansøgningsskema (bilag 2) og de obligatoriske bilag: D. Dokumentation for ansøgers soliditet og likviditet E. Dokumentation for ansøgers erfaring Der skal i det omfang, at disse er relevante, tillige indsendes følgende bilag, hvortil der ikke er udarbejdet en skabelon: F. Eventuel dokumentation for aftaler med andre foretagender med den pågældende erfaring G. Eventuel offentlig version af det supplerende ansøgningsskema (inkl. bilag) med undtagelse af følsomme oplysninger Skemaet er først åbent for ansøgere til trin 2, når dette meddeles af Radioog tv-nævnet, forventeligt den 21. oktober Der vil være en forholdsvis kort frist til den 4. november 2016, for indsendelse af ansøgningsmateriale til trin 2, hvorfor det anbefales ansøger så vidt muligt at have materialet forberedt på forhånd. En del af oplysningerne kan gives i form af bilag til besvarelser i skemaerne. Der skal herudover indsendes relevant dokumentation for de i ansøgningsformularen angivne oplysninger. Radio- og tv-nævnets anmodning om indsendelse af materiale til brug for nævnets vurdering i skønhedskonkurrencen skal besvares inden den af nævnet angivne svarfrist. Radio- og tv-nævnet kan afvise en ansøger, der ikke fremkommer med de ønskede oplysninger inden for fristen. Der vil på dette trin i ansøgningsprocessen ikke være mulighed for at supplere de afgivne oplysninger eller indsende yderligere dokumentation mv. udover det til bilag D-G relevante Oplysninger om ansøgers økonomiske forhold Til brug for vurderingen af likviditetsgrad og soliditetsgrad skal ansøger redegøre for sine økonomiske forhold belyst ved fremsendelse af følgende nøgletal for det seneste regnskabsår. Dette evalueringskriterium består således af to delkriterier: 1. Likviditetsgrad i det seneste regnskabsår 2. Soliditetsgrad i det seneste regnskabsår Der lægges vægt på ansøgers soliditet og likviditet sammenholdt med ansøgers underbyggende dokumentation herfor. 13

14 Både nystiftede og allerede aktive virksomheder skal indsende oplysninger om de pågældende obligatoriske nøgletal til brug for nævnets vurdering af delkriterierne. Ansøger skal dokumentere nøgletallene gennem indsendelse af seneste årsregnskab. Foreligger et sådant ikke, f.eks. hvis virksomheden er nystartet, kan nøgletallene i stedet underbygges gennem indsendelse af en revisorerklæring Likviditetsgrad Likviditetsgraden beregnes som ansøgers tilgodehavender plus likvide beholdninger i procent af den kortfristede gæld (tilgodehavender + likvid beholdning/kortfristet gæld) x 100. Hvis ansøger er en sammenslutning af deltagere (f.eks. et konsortium), udregnes likviditetsgraden på baggrund af de deltagende virksomheders samlede tilgodehavender, likvide beholdning og kortfristede gæld Soliditetsgrad Soliditetsgraden beregnes som ansøgers samlede egenkapitals værdi i forhold til ansøgers samlede aktiver. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapitals værdi/samlede aktiver) x 100. Hvis ansøger er en sammenslutning af deltagere udregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede aktiver Oplysninger om erfaring Ansøger skal efter anmodning fra nævnet endvidere redegøre for sin erfaring med at drive kommerciel radio- eller anden kommerciel medievirksomhed. Redegørelsen skal være vedlagt relevant dokumentation. Dokumentationen bedes struktureret i overensstemmelse med bilag 2E. Der kan gøres tilføjelser for væsentlige forhold, som ikke kan dækkes af den i bilaget anbefalede struktur. De indsendte oplysninger vil indgå i bedømmelsen af ansøgningen, jf. afsnit om ansøgers erfaring med at drive kommerciel radio- eller anden kommerciel medievirksomhed. Det bemærkes, at ansøger i henhold til bekendtgørelsens 8, stk. 4, for så vidt angår skønhedskriteriet erfaring kan basere sin ansøgning på andre enheder. Dette kan f.eks. være underleverandører eller andre enheder i koncernen. I givet fald skal ansøger som bilag F fremlægge dokumentation for indgåelse af aftaler med foretagender, der har den nævnte erfaring. 14

15 For at dokumentere erfaring, jf. bekendtgørelsens 8, stk. 3, bør ansøger redegøre konkret for følgende elementer: Navn på den virksomhed, hvorfra erfaringen stammer CVR-nr. på den virksomhed, hvorfra erfaringen stammer Oplysning om det tidsrum, hvori ansøger har været involveret i virksomheden. Oplysning om, hvorvidt der er tale om lokal radiovirksomhed, national radiovirksomhed eller anden medievirksomhed. Beskrivelse af virksomhedens samlede markedsområde. Beskrivelse af ansøgers konkrete erfaringsskabende aktiviteter i virksomheden i forhold til redaktionelle, økonomiske og tekniske fagområder Ansøgningsform og frist mv. Ansøgning skal ske ved brug af de obligatoriske ansøgningsskemaer mv. Der skal indsendes en ansøgning for hvert sendeområde, der ansøges om tilladelse til. Ansøgning og bilag skal være udformet på dansk og være modtaget i Slots- og Kulturstyrelsen senest mandag den 10. oktober Ansøgers egne bilag skal navngives og pagineres. Krydshenvisninger i ansøgningen skal indeholde angivelse af sidetal og dokument. Ansøgninger, der ikke indeholder de i dette udbudsmateriale krævede minimumsoplysninger, kan afvises af Radio- og tv-nævnet. Hvis der i ansøgningen er oplysninger, som ansøger anser for at være fortrolige, jf. nedenfor under afsnit 6, skal ansøger til ansøgningen vedhæfte en version heraf, hvor de fortrolige oplysninger er udeladt. Vedhæftningen skal have titlen bilag C for så vidt angår ansøgningsprocessens første trin og bilag G for så vidt angår ansøgningsprocessens andet trin. Der bliver automatisk sendt en kvittering pr. mail til den opgivne mailadresse. Det påhviler ansøgere, der ikke modtager kvittering for modtagelse af ansøgning, uden ugrundet ophold at gøre Radio- og tv-nævnet opmærksom herpå med henblik på afklaring af tvivlsspørgsmål om afleveringstidspunkt mv. Ansøger er selv ansvarlig for fremsendelsen og dermed for, at ansøgningen modtages rettidigt. 15

16 Der kan ikke dispenseres fra ansøgningsfristen. Ansøgninger, der indkommer efter den angivne ansøgningsfrist, vil ikke blive behandlet. Det tilsvarende gælder for det uddybende ansøgningsmateriale i ansøgningsprocessens andet trin, skønhedskonkurrencen Ændringer Radio- og tv-nævnet er berettiget til at rette fejl og kan foretage mindre væsentlige ændringer i udbudsmaterialet inden udløbet af fristen for indgivelse af ansøgninger. Endelig kan nævnet foretage ændringer i udbudsmaterialet, herunder af de i udbudsmaterialet angivne vilkår for tilladelserne, som måtte blive meddelt af kulturministeren. Hvis Radio- og tv-nævnet på kulturministerens anmodning foretager ændringer i udbudsmaterialet inden fristens udløb, træffer nævnet afgørelse om eventuel forlængelse af fristen for indgivelse af ansøgninger. Oplysninger herom vil i så fald blive offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside Der vil herudover blive sendt meddelelse herom til ansøger, hvis ændringerne sker efter indgivelse af ansøgning. 5. Behandling af ansøgningerne Ved modtagelse af ansøgningerne foretager Radio- og tv-nævnet en gennemgang af, om ansøgningerne indeholder de i udbudsmaterialet krævede oplysninger. Hvis det er nødvendigt, vil nævnet snarest herefter kontakte ansøger med henblik på præcisering af uklare forhold i de afgivne oplysninger. Der vil som udgangspunkt ikke være mulighed for at supplere de afgivne oplysninger i de to trin af ansøgningsprocessen, men nævnet kan inden for rammerne af ligebehandlingsprincippet anmode om præciserende oplysninger med henblik på afklaring af forhold, der allerede er beskrevet i ansøgningen. Nævnet kan dog ikke i denne forbindelse stille spørgsmål eller anmode om supplering af oplysninger, der angår grundlæggende elementer i ansøgningen. Radio- og tv-nævnets anmodning om præcisering af afgivne oplysninger skal besvares inden den af nævnet angivne svarfrist. Radio- og tv-nævnet kan afvise en ansøger, der ikke fremkommer med de ønskede oplysninger inden for fristen. Nævnet kan under hele behandlingen af ansøgningerne stille spørgsmål, der skal besvares inden den angivne frist. 16

17 Ansøgninger, der ikke indeholder de i udbudsmaterialet krævede minimumsoplysninger, vil blive afvist af Radio- og tv-nævnet. Nævnet vil indledningsvist offentliggøre en liste over samtlige ansøgere fordelt på de pågældende områder. Der er med denne offentliggørelse ikke taget stilling til, hvorvidt de modtagne ansøgninger opfylder udbuddets minimumskriterier. Listen offentliggøres den 14. oktober Områder med maksimalt antal ansøgte sendetilladelser Radio- og tv-nævnet kan maksimalt udstede 16 tilladelser i hvert af de 13 områder i DAB-blok 3. I de områder, hvori der ved tidligere udbud allerede er udstedt tilladelser, kan der således i dette udbud kun give tilladelse til det resterende antal ledige sendemuligheder op til i alt 16, jf. bilag 12. I områder, hvor antallet af ansøgte tilladelser ikke overstiger antallet af ledige sendemuligheder, vil Radio- og tv-nævnet træffe afgørelse om tildeling af programtilladelse til alle ansøgere, der opfylder udbudsbetingelserne. Afgørelsen forventes at blive truffet på nævnets møde den 24. oktober Tilladelseshavere udenfor konkurrence forventes offentliggjort på Slotsog Kulturstyrelsens hjemmeside den 28. oktober Det er i bekendtgørelsen forudsat, at samtlige tilladelser skal have samme ikrafttrædelses- og udløbsdato. Tilladelseshavere i områder uden konkurrence vil således straks efter nævnets beslutning blive orienteret om tildelingen, men selve tilladelsen vil ikke blive udstedt, før nævnet har færdigbehandlet samtlige ansøgninger. Såfremt der er konkurrence i et eller flere områder, vil Radio- og tvnævnet tidligst kunne træffe afgørelse om disse områder den 24. november Afgørelsen offentliggøres den 28. november 2016, hvorefter samtlige tilladelser forventes udstedt den 1. december 2016 Tilladelserne træder i kraft på udstedelsesdatoen og gælder til og med den 30. juni Områder med flere ansøgte tilladelser end ledige sendemuligheder I områder hvor der er ansøgt flere end antallet af ledige sendemuligheder, og hvor ansøgningerne opfylder minimumsbetingelserne, vil ansøgerne skulle vurderes af Radio- og tv-nævnet i en såkaldt skønhedskonkurrence 17

18 Ansøgere i områder med flere ansøgte tilladelser end antal ledige sendemuligheder, vil til brug for nævnets vurdering derfor blive bedt om at: redegøre for deres økonomiske forhold målt på likviditetsgrad og soliditetsgrad i seneste regnskabsår redegøre for deres erfaring med at drive kommerciel radio- eller anden medievirksomhed. Hvis ansøger ønsker at basere sin erfaring på andre enheder, skal der som bilag F fremlægges dokumentation for indgåelse af aftale med foretagender, der har den relevante erfaring som nævnt ovenfor Evaluering af ansøgningerne På baggrund af en evaluering af ansøgningerne i områder med konkurrence afgøres det, hvilke ansøgere nævnet vil udstede tilladelser til. Tilladelserne udstedes til de ansøgere, der vurderes at være bedst ud fra en samlet bedømmelse af ansøgningerne i forhold til følgende evalueringskriterier, jf. bekendtgørelsens 9, stk. 1: 1) Ansøgers økonomi vurderet på ansøgers likviditetsgrad og soliditetsgrad i seneste regnskabsår. Denne vurdering vægter 50 pct. 2) Ansøgers erfaring med at drive kommerciel radiovirksomhed eller anden kommerciel medievirksomhed. Denne vurdering vægter ligeledes 50 pct. Erfaring med at drive lokalradio tæller mere end erfaring med at drive national radio, der tæller mere end erfaring med at drive anden medievirksomhed. Nyere erfaring vægter højere end ældre erfaring. Ansøger kan som nævnt under punkt basere sin erfaring på andre enheder. Kun de nævnte kriterier indgår i evalueringen. Oplysninger om andre emner i ansøgningen er uden betydning. Eksempelvis er udsagn om mulige (gunstige) effekter på konkurrencen på radiomarkedet eller oplysninger om, hvorvidt det planlagte programudbud er mere eller mindre nyt for danskerne, ikke relevante. Bedømmelse af evalueringskriterierne sker ved tildeling af point fra 0 til 8. Karakteren 8 gives til den ansøger eller de ansøgere, der vurderes at opfylde det pågældende kriterium på bedst opnåelige vis. Karakteren 0 gives til den ansøger eller de ansøgere, hvor bedømmelse ikke er mulig i henhold til det pågældende kriterium. Ansøgere, der ikke tildeles 8 point eller 0 point, tildeles et helt pointtal mellem 8 og 0 afhængig af, hvordan ansøger i relation til det pågældende kriterium vurderes at være placeret mellem yderpunkterne i henhold til følgende definitioner: 8 = Bedst opnåelige 18

19 7 = Niveauet lige under bedst opnåelige 6 = Meget tilfredsstillende 5 = Niveauet lige over tilfredsstillende 4 = Tilfredsstillende 3 = Niveauet lige under tilfredsstillende 2 = Ikke tilfredsstillende, men med enkelte anvendelige elementer 1 = Ikke tilfredsstillende 0 = Bedømmelse ikke mulig I de tilfælde, hvor bedømmelsen af delkriterier resulterer i pointtal med decimaler, vil der ikke blive afrundet til hele tal, idet der først foretages en afrunding til hele tal efter summering af delkriteriernes vægtede karakterer. Hvis to eller flere ansøgere opnår samme højeste pointantal af betydning for den endelige afgørelse, foretages udvælgelsen af vinderen ved lodtrækning af notaren Økonomi Radio- og tv-nævnet vil foretage en bedømmelse af de indkomne ansøgninger i forhold til evalueringskriteriet ansøgers økonomi vurderet på an- søgers likviditetsgrad og soliditetsgrad i seneste regnskabsår, hvilket til- lægges en vægt på 50 pct. Dette evalueringskriterium består således af to delkriterier: 1. Likviditetsgrad i det seneste regnskabsår 2. Soliditetsgrad i det seneste regnskabsår Radio- og tv-nævnet vil tildele point for hvert af de pågældende økonomiske nøgletal til brug for vurderingen af virksomhedens aktuelle økonomiske situation, da begge tal på enkel vis illustrerer, hvor betalings- og modstandsdygtig en virksomhed er, dvs. virksomhedens evne til henholdsvis at modstå tab (i et mere langsigtet perspektiv) og betale kreditorer (ud fra et mere kortsigtet perspektiv). De to delkriterier vægter lige højt, idet det bemærkes, at jo højere soliditetsgrad og likviditetsgrad, jo højere pointtal. Der lægges vægt på ansøgers økonomiske soliditet og likviditet sammenholdt med ansøgers underbyggende dokumentation herfor. 19

20 Både nystiftede og allerede aktive virksomheder vil skulle angive de pågældende obligatoriske nøgletal til brug for nævnets vurdering af delkriterierne. Nævnets bedømmelse tager udgangspunkt i ansøgers dokumenterede oplysninger om sin egen finansielle situation, jf. bilag D Erfaring Radio- og tv-nævnet vil foretage følgende bedømmelse af de indkomne ansøgninger i forhold til evalueringskriteriet ansøgers erfaring med at drive kommerciel radiovirksomhed eller anden kommercielmedievirksomhed hvilket tillægges en vægt på 50 pct. I forhold til vurdering af ansøgers erfaring forstås, at ansøger har praktisk erfaring med drift af den pågældende type virksomhed på det pågældende marked. En teoretisk indsigt i markedet vil ikke give point. Som grundlag for evalueringen anvendes ansøgers fremsendte dokumentation for erfaringen, herunder beskrivelsen af ansøgers konkrete erfarings- skabende aktiviteter i virksomheden i forhold til redaktionelle, økonomiske og tekniske fagområder og fordelt på danske og udenlandske markeder. Ansøgers dokumentation for erfaring vurderes i forhold til erfaringens karakter og erfaringens tidsrum. Erfaring med at drive lokalradio tæller mere end erfaring med at drive national radio, der tæller mere end erfaring med at drive anden medievirksomhed. I denne forbindelse vægter nyere erfaring højere end ældre erfaring. Ansøger kan i henhold til bekendtgørelsens 8, stk. 4, basere sin erfaring på andre enheder. Der vil kun kunne lægges vægt herpå, i det omfang ansøger fremlægger den nødvendige dokumentation for indgåelse af aftaler med foretagender med den relevante erfaring, jf. bilag F Udstedelse af tilladelser Efter en vurdering af ansøgerne i områder med konkurrence vil Radio- og tv-nævnet træffe afgørelse om, hvilke ansøgere, der skal have tildelt programtilladelse. Afgørelsen forventes truffet på nævnsmødet den 24. november Tilladelseshaverne i områder med konkurrence forventes offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside den 28. november Det er ikke muligt at få oplysning om fordeling af tilladelserne forud for 20

21 denne offentliggørelse. Den 1. december forventes tilladelserne at blive udstedt for samtlige tilladelseshavere, såfremt der i mindst ét område har været konkurrence. Tilladelserne udstedes med ikrafttrædelsesdato på udstedelsesdatoen er gældende til og med den 30. juni Tilladelse kan ikke meddeles DR, jf. bekendtgørelsens 1, stk Offentlighed Ansøgningerne vil være tilgængelige for offentligheden i medfør af lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven), se bilag 10. Dette gælder dog ikke i det omfang, oplysninger i ansøgningerne er omfattet af en af undtagelserne i loven, eksempelvis oplysninger om drifts- og forretningsforhold eller lignende, for så vidt de efter et konkret skøn er af væsentlig økonomisk betydning for den virksomhed, oplysningen angår. Som udgangspunkt er alle ansøgninger med bilag tilgængelige for offentligheden, medmindre de afgivne oplysninger er omfattet af en af undtagelserne i offentlighedsloven. Hvis ansøgningen indeholder oplysninger, som ansøger anser for omfattet af ovennævnte undtagelser fra adgangen til aktindsigt, skal dette angives. De relevante oplysninger skal tydeligt mærkes og holdes adskilt fra den øvrige ansøgning. Hvis der i ansøgningen er oplysninger, som ansøger anser for at være undtaget fra aktindsigt, skal ansøger til ansøgningen vedhæfte en version heraf, hvor de fortrolige oplysninger er udeladt. Vedhæftningen skal have titlen bilag C for så vidt angår første trin af ansøgningsprocessen og bilag G for så vidt angår andet trin. Det er Radio- og tv-nævnet, der træffer afgørelse om, hvilke oplysninger, der måtte være omfattet af offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser. Radio- og tv-nævnet er ikke bundet af ansøgers tilkendegivelse af, hvorvidt en oplysning bør undtages fra aktindsigt, men skal træffe afgørelse herom i overensstemmelse med offentlighedslovens regler. Radio- og tv-nævnet vil den 14. oktober 2016 offentliggøre en liste over ansøgerne, ligesom nævnet forbeholder sig ret til senere at offentliggøre de dele af de indkomne ansøgninger, der ikke anses for at være undtaget fra aktindsigt. 21

22 Spørgsmål, der stilles om udbudsmaterialet, vil blive offentliggjort i anonymiseret form på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside 7. Tilladelsesvilkår 7.1. Programindhold Der stilles ikke specifikke krav til programfladen, bortset fra afsnit 7.2 samt forbuddene i Beredskabsmeddelelser Tilladelseshavere er forpligtet til at sende beredskabsmeddelelser i henhold til reglerne herom i radio- og fjernsynsloven og regler fastsat i medfør af denne lov. I henhold til bekendtgørelse nr. 164 af 16. marts 2005 om beredskabsmeddelelser er der på nuværende tidspunkt kun fastsat sådanne forpligtelser for hhv. DR, TV2/DANMARK A/S og de regionale TV2- virksomheder. Vilkåret er således hvilende for indehavere af tilladelser i DAB-blok Beskyttelse af mindreårige Der må ikke udsendes programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold. Andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, må ikke sendes, medmindre det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige i udsendelsesområdet normalt ikke hører udsendelserne. Når programmerne udsendes i ukodet form, skal der forud for dem gives en akustisk advarsel, eller de skal under hele deres varighed være markeret med et visuelt symbol Diskriminerende indhold Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans Terrorisme Programvirksomheden må ikke på nogen måde fremme terrorisme. 22

23 7.6. Lyttermålinger Der er ikke fastsat krav om, at tilladelseshaverne skal opnå et vist antal lyttere. Tilladelseshaverne har dog pligt til at deltage i de officielle brancheanerkendte lyttermålinger i Danmark eller på anden måde gennemføre målinger, der er sammenlignelige med disse Reklamer Reklamer og sponsorerede programmer kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i radio- og fjernsynslovens kapitel Samarbejde og networking Der er ikke fastlagt nærmere regler om samarbejde og networking. Det står derfor tilladelseshaver frit for at networke eller indgå øvrige samarbejdsaftaler Dækningsgrad og opdeling af sendefladen Der er intet krav til dækningsgrad. Der kan således efter aftale i sendesamvirket udsendes programmer i hele eller dele af tilladelsesområdet svarende til sendenettets opbygning. Det er dog ikke teknisk muligt at opdele sendefladen geografisk. Når sendenettet er opbygget, vil et givet program eller en given reklame blive ud- sendt samtidig i hele tilladelseshavers sendeområde Sendesamvirke Tilladelseshaver er forpligtet til at indgå i et sendesamvirke med de øvrige tilladelseshavere i samme sendeområde. Sendesamvirket skal organiseres som forening eller anden tilsvarende juridisk form. Sendesamvirket udpeger en kontaktperson, der har kontakt til Radioog tv-nævnet. Tilladelseshavere, der har tilladelser i flere områder, skal indgå i sendesamvirket i hvert af de områder, der er udstedt tilladelse til. 23

24 Vedtægt Medlemmerne i sendesamvirket fastsætter ved indbyrdes aftale reglerne for samarbejdet og udarbejder en vedtægt herom. Vedtægten skal som minimum indeholde følgende obligatoriske bestemmelser: Formål Sendesamvirkets formål er at varetage fælles anliggender for radiostationer, der har tilladelse fra Radio- og tv-nævnet til at sende radio i <region> i medfør af bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed DAB-blok 3. Medlemsforhold Alle radiostationer, der har tilladelse fra Radio- og tv-nævnet til at sende radio i <region> i medfør af bekendtgørelsen om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i DAB-blok 3, har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen, jf. dog nedenfor vedr. eksklusion. Eksklusion Bestyrelsen kan ekskludere en medlemsstation, hvis stationen ikke overholder aftaler i sendesamvirket, eller hvis stationen misligholder sine betalingsforpligtelser eller på anden måde væsentligt misligholder sine forpligtelser overfor sendesamvirket. Såfremt der er uenighed om eksklusionen vil denne i henhold til bekendtgørelsens 10, stk. 10, kunne indbringes for Radio- og tv-nævnet. Radio- og tv-nævnet kan beslutte at tillægge en klage opsættende virkning. Dette gælder dog ikke, hvis det dokumenteres, at en beslutning om eksklusion alene skyldes misligholdelse af betalingsforpligtelser over for sendesamvirket, og sendesamvirket efter sidste rettidige betalingsdag har afgivet skriftligt på- krav til medlemsstationen om betaling af restancen med angivelse af, at medlemskabet af sendesamvirket vil blive ophævet, hvis restancen ikke betales inden en frist på 14 dage. 24

25 Fravigelse af disse bestemmelsers ordlyd kræver Radio- og tvnævnets forudgående godkendelse Etablering og drift Sendesamvirket er ansvarligt for etableringen og driften af sendenettet i det pågældende område. Listen over eksisterende sendesamvirker og kontaktpersoner kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside /Medier/Radio/2016/3._Nuvaerende_tilladelser_DAB-blok_3.pdf Tilladelseshaver har pligt til - med de øvrige tilladelseshavere i det pågældende sendeområde - at indgå i sendesamvirket og herigennem at afholde udgifter til etablering, drift og distribution. Hvis der er ledig kapacitet i et område, kan medlemmerne af sendesamvirket midlertidigt og mod betaling af sendeudgifter m.v. benytte kapaciteten til udsendelsesvirksomhed. Radio- og tv-nævnet skal orienteres om sådan eventuel midlertidig udnyttelse af ledig kapacitet. Hvis Radio- og tv-nævnet beslutter det, skal den midlertidige udnyttelse ophøre med et varsel på minimum 3 måneder. Den midlertidigt anvendte kapacitet betragtes, jf. bekendtgørelsens 10, fortsat som ledig kapacitet og kan udbydes til anden side af Radioog tv- nævnet. Eventuelle nye tilladelseshavere har ret og pligt til at indgå i sendesamvirket på tilsvarende vilkår som de øvrige medlemmer. Nye tilladelser vil få samme udløbsdato som de oprindelige tilladelser Uenigheder i sendesamvirket Sendesamvirket er som udgangspunkt en selvstyrende enhed. I det omfang tilladelseshaverne i et sendesamvirke ikke indbyrdes kan blive enige, kan Radio- og tv-nævnet efter anmodning træffe afgørelse om forhold vedrørende: sendesamvirkets formål medlemsforhold og forhold vedrørende eksklusion fra sendesamvirket 25

26 Radio- og tv-nævnet kan beslutte at tillægge en klage om eksklusion opsættende virkning med mindre, det kan dokumenteres, at en beslutning om eksklusion alene skyldes misligholdelse af betalingsforpligtelsen til sendesamvirket, og sendesamvirket efter sidste rettidige betalingsdag har afgivet skriftligt påkrav til tilladelseshaveren. Det skal i påkravet være angivet, at det drejer sig om betaling af pågældende restance, samt at med- lemskabet af sendesamvirket vil blive ophævet, hvis ikke restancen betales inden en frist på 14 dage Omfang af programvirksomheden Hver sendemulighed giver tilladelseshaver rådighed over 1/16 (54 capacity units) af kapaciteten i DAB-blok 3 i det område, som tilladelsen omfatter, jf. bilag 5.1. Den udbudte kapacitet stilles til rådighed i MSC en (Main Service Channel). Tilladelseshaverne er ikke forpligtet til at afsætte en del af den anførte kapacitet til PAD (Program Associated Data), men beslutning herom kan evt. træffes af sendesamvirket i henhold til reglerne og vedtægterne herfor. Tilladelseshaverne skal udsende programmer i DAB+ format. Det følger af bekendtgørelsens 3, stk. 3, at tilladelseshaverne uden kompensation skal acceptere ændringer af teknologi, format mv., hvis der træffes politisk beslutning herom. Der er ikke til tilladelserne knyttet forpligtelser i forhold til omfanget af programvirksomheden Koncessionsafgift Tilladelseshavere skal ikke betale hverken fast koncessionsafgift eller om- sætningsafhængig koncessionsafgift til Radio- og tv-nævnet. Sendesamvirket skal til Energistyrelsen betale en årlig frekvensafgift for frekvenstilladelsen, se nærmere herom i afsnit Påbegyndelse af programvirksomheden Tilladelseshaveren skal efter nærmere aftale i sendesamvirket påbegynde programvirksomheden i hele eller en del af det område, som tilladelsen omfatter, senest seks måneder efter udstedelse af 26

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 BEK nr 600 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-015748 Senere ændringer til forskriften BEK nr 720 af 27/05/2015

Læs mere

Udbudsmaterialet er ajourført 9. februar 2015 som følge af genoptagelsen. Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Udbudsmaterialet er ajourført 9. februar 2015 som følge af genoptagelsen. Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Udbudsmaterialet er ajourført 9. februar 2015 som følge af genoptagelsen af udbuddet Radio- og tv-nævnet 4. december 2014 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed

Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed Radio- og tv-nævnet 4. januar 2017 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed

Læs mere

Udkast Til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Udkast Til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Udkast Til Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.

Læs mere

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika.

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika. FM6 A/S Pilestræde 34 1147 København K Radio- og tv-nævnet 9. juli 2010 Sagsnr: 2010-016012 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Tilladelse

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Radio- og tv-nævnet 25. marts 2014 Sagsnr. 2013-019487 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Kulturministeren har udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

radio i DAB-blok 1 Det samlede udbudsmateriale kan hentes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

radio i DAB-blok 1 Det samlede udbudsmateriale kan hentes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Jette Fievé Chefkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 33 jfi@slks.dk www.slks.dk Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af den sjette jordbaserede FMradiokanal

Radio- og tv-nævnets udbud af den sjette jordbaserede FMradiokanal RADIO- OG TV-NÆVNET 29. marts 2010 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3335 Radio- og tv-nævnets udbud af den sjette jordbaserede FMradiokanal Kulturministeriet

Læs mere

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FM5 A/S H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att. Jim Receveur Radio- og tv-nævnet 26. juni 2014 Sagsnr.: 2013-019487 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/frontend/show.aspx?action=print&header=true&s...

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/frontend/show.aspx?action=print&header=true&s... Side 1 af 5 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed på FM - Trin 1, deltagelse i udbuddet Indsendt: 10-02-2017 10:36:35 Indsendt af: Referencenummer: 840503 NemID

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Notat Udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 10. marts 2016 I medfør af 46, 47, stk. 4 og 5, og 48 i lov nr. xx af xx om

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1) BEK nr 100 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-229 Senere ændringer til forskriften BEK nr 894 af 23/08/2012

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Udkast af 8. maj 2013. til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Udkast af 8. maj 2013. til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 Udkast af 8. maj 2013 til Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1 19. december 2014 Sendesamvirket Hovedstaden Christiania TV Vesterbro Lokal TV Sendt til: reipuert@mail.dk andreasbennetzen@gmail.com johannes@uptv.dk Radio- og tv-nævnet Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig,

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal

Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, fastsættes: 1. Radio- og tv-nævnet

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Bilag 1: Ansøgning 1 Bilag 1: Ansøgning Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Oplysninger i ansøgningen bedes følge rækkefølgen som nedenfor angivet. Det bedes

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011)

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011) RADIO- OG TV-NÆVNET 17. januar 2011 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3333 Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil vi fortælle jer om i dag? Tidsplan for udbud af ikkekommercielle lokalradiotilladelser Hvem kan søge? Lokalt indhold Hvad kan

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København.

Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København. Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København. Radio- og tv-nævnet har i december måned 2006 afsluttet et udbud af lokal-tv på følgende

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER

Læs mere

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 10. januar 2006 Tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved

Læs mere

København den 22. januar 2004

København den 22. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Lokalradioforeningen Max FM 2.Storradionævnet for v/ Stig Hartvig Nielsen Kronjylland/Djursland Hovedvejen 17, Kousted Kulturel Forvaltning 8900 Randers Laksetorvet 8900 Randers København

Læs mere

ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V. København den 23. april 2008

ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V. København den 23. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V København den 23. april 2008 Afgørelse vedrørende klage fra Den Tyrkiske Ambassade i Danmark Radio-

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj 2011

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Vinder af udbuddet af den sjette jordbaserede FMradiokanal. 1. Ansøgninger

Vinder af udbuddet af den sjette jordbaserede FMradiokanal. 1. Ansøgninger Radio- og tv-nævnet 24. juni 2010 Sagsnr: 2009-018391 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Vinder af udbuddet af den sjette jordbaserede FMradiokanal

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1)

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1) Bilag 6: Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret LOV nr 1269 af 16/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Kulturministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Ansøgning

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden Udkast af 21. oktober 2009. Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden I medfør af 20a, stk. 5 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 20. oktober 2008 om råstoffer

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

Lokalradioforening Birkerød Bispevej København NV. Att.: Stefan Honoré

Lokalradioforening Birkerød Bispevej København NV. Att.: Stefan Honoré Lokalradioforening Birkerød Bispevej 4 2400 København NV Att.: Stefan Honoré RADIO- OG TV-NÆVNET 26. marts 2010 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København 8. marts 2016 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Tomas Kærup Fuldmægtig, cand.jur. tok@slks.dk www.slks.dk Klage over afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Tilbudsindhentning. Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr.

Tilbudsindhentning. Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Tilbudsindhentning Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Tilbudsindhentningen sker som et led i udmøntningen

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

4. februar Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1

4. februar Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1 4. februar 2015 Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1 Kulturstyrelsen udsendte den 16. december 2014 en høring over modeller

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder 29. juni 2007 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder I medfør af 3, stk. 3, og 4, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby

Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby RADIO- OG TV-NÆVNET Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby I henhold til SBS TV A/S programtilladelse af 2. oktober 2006, skulle

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

ANNONCERINGSTEKST TIL IGANGSÆTNING AF UDBUDSPROCES FOR VINGE CENTRUM

ANNONCERINGSTEKST TIL IGANGSÆTNING AF UDBUDSPROCES FOR VINGE CENTRUM Horten Advokat Kristoffer Westberg Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 160706 10. juni 2015 ANNONCERINGSTEKST TIL IGANGSÆTNING AF UDBUDSPROCES FOR VINGE CENTRUM

Læs mere

bekendtgørelse nr af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed

bekendtgørelse nr af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed RADIO- OG TV-NÆVNET ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V København den 3. maj 2007 Afgørelse vedrørende klage fra Radio and Television Supreme Council Radio-

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 23. september

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af: Rådgivnings- og udviklingsopgaver Analyseopgaver Evalueringsopgaver Udbudsopgaver

Udbudsbetingelser. Udbud af: Rådgivnings- og udviklingsopgaver Analyseopgaver Evalueringsopgaver Udbudsopgaver 2013 Udbudsbetingelser Udbud af: Rådgivnings- og udviklingsopgaver Analyseopgaver Evalueringsopgaver Udbudsopgaver 1. Indledning Dette udbud udbydes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) Udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) I medfør af 45, stk. 5-7, 47, stk. 2 og 4, 48 og 92 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 23. september

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Klage fra UTV over afslag på forøget sendetid.

Klage fra UTV over afslag på forøget sendetid. MEDIESEKRETARIATET 1. UTV Århus 2. Århus kommunes Fritids- og Aarhus Universitet Kulturforvaltning Willemoesgade 15 Vestergade 55, Postboks 619 8200 Århus N 8100 Århus C København den 24. februar 2005

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

9330 Dronninglund Postboks 462 Boulevarden Aalborg. København den 22. august 2005

9330 Dronninglund Postboks 462 Boulevarden Aalborg. København den 22. august 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Radio Ellekær 2.Aalborg Kommune Trangetvej 14 Borgmesterens Forvaltning 9330 Dronninglund Postboks 462 Boulevarden 13 9100 Aalborg København den 22. august 2005 Klage fra Radio Ellekær

Læs mere

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Besvarelse af spørgsmål til udbudsbekendtgørelse 2013/S 220-383535 Energistyrelsen har modtaget en række spørgsmål til udbud af markedsføringsindsats

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz Bekendtgørelse nr. 1014 af 5. oktober 2006 Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 872-876 MHz og 917-921 MHz I medfør af 8, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) I medfør af 45, stk. 5 og 6, 47, stk. 2 og 4, 48 og 92 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011 som ændret

Læs mere

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) BEK nr 145 af 18/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Kulturstyrelsen, j.nr. 2013-009476 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere