Vold på arbejdspladsen. Fakta og information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vold på arbejdspladsen. Fakta og information"

Transkript

1 F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladsen Fakta og information

2 Indhold Hvad er vold? 4 Regler, lovgivning og aftaler Arbejdsmiljøloven Bekendtgørelsen om arbejdets udførelse Særligt sårbare grupper AT-meddelelse om voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse Arbejdspladsvurdering (APV) KTO aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladsen Diverse undersøgelser FOAs egen Medlemspuls Vold i forskellige sektorer Inden for ældreplejen Studerende og elever Psykisk arbejdsmiljø og vold Helbred og vold Inden for forskellige faggrupper Projekterfaringer Vold som Udtryksform I Vold som Kommunikationsmiddel Projekt PARIS Aktuelle projekter Vold som Udtryksform II Litteratur 13 Information på nettet 15

3 Vold på arbejdspladsen Fakta og information

4 Hvad er vold? Som udgangspunkt er det medarbejdernes egne oplevelse, der afgrænser, hvad der er vold eller trusler om vold. Det gælder uanset, om volden er udført med vilje eller ej. Vold er begivenheder, hvor personer krænkes, trues eller overfaldes i forbindelse med deres arbejde. Vold defineres som fysisk såvel som psykisk vold, der kan indebære en direkte eller indirekte trussel mod de ansattes sikkerhed og sundhed. Det indbefatter både ansatte, som direkte bliver udsat for vold, og ansatte, der er vidne til sådanne overgreb. Ifølge Arbejdstilsynet kan volden også være rettet mod den ansattes familie eller mod andre nærtstående personer. Fysisk vold er eksempelvis slag, spark, bid, kvælningsforsøg og knivstik. Det kan også være voldsomme hændelser, f.eks. i forbindelse med pludselige ulykker, dødsfald/selvmord eller selvmordsforsøg mv. Psykisk vold omfatter bl.a. verbale trusler, truende adfærd, krænkelser, systematisk fornedrelse, ydmygelse eller lignende. Arbejdstilsynets (AT) meddelelse nr om voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse. Regler, lovgivning og aftaler Arbejdsmiljøloven Af lovens formålsparagraf fremgår det, at det skal tilstræbes, at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, samt grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljøloven og Arbejdstilsynets bekendtgørelser, vejledninger og meddelelser gælder for ethvert arbejde, der udføres for en arbejdsgiver. Bekendtgørelsen gælder også for arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver, for arbejde, der udføres i arbejdsgiverens private husholdning og for arbejde, der udelukkende udføres af de medlemmer i arbejdsgiverens familie, som hører til hans husstand dog med nogle få undtagelser Bekendtgørelsen om arbejdets udførelse Lovens meget overordnede tekst er udmøntet i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, som er bindende for arbejdsgiveren: 4 l FOA Fag og Arbejde

5 Arbejdet skal i alle led udføres sikkerheds og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed. Ved arbejde, som virker fysisk eller psykisk skadeligt eller belastende på kort eller lang sigt, kan Arbejdstilsynet stille krav om, at særlige arbejdsmiljømæssige foranstaltninger skal gennemføres. Sådanne foranstaltninger kan være særlige velfærdsforanstaltninger og andre arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, som er nødvendige for at forebygge sygdom, nedslidning, ulykker mv. Arbejdstilsynets (AT) bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse 7. Særligt sårbare grupper I arbejdsmiljølovgivningen er der endvidere fastlagt specielle regler for særligt sårbare grupper: Ved arbejde, der indebærer en særlig risiko for vold, må unge under 18 år ikke beskæftiges, medmindre den unge arbejder sammen med en person over 18 år. Endvidere skal gravide og ammende ansatte beskyttes mod farer, som for dem er særlig alvorlige. På arbejdspladser med særlig voldsrisiko må det derfor vurderes, hvornår der er behov for at træffe særlige foranstaltninger til beskyttelse af den gravide. Arbejdstilsynets (AT) anvisning nr /oktober 1996 om gravide og ammendes arbejdsmiljø. ATmeddelelse om voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse Arbejdstilsynet fortolker bekendtgørelsens tekst i relation til vold i ATmeddelelsen om voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse. Denne meddelelse gælder kun klient eller kundeorienteret vold, samt vold fra borgere i forbindelse med myndighedsudøvelse mv. På arbejdspladser, hvor der forekommer voldsepisoder, skal sikkerhedsorganisationen drøfte mulige foranstaltninger til forebyggelse af vold og risiko for vold, og informere de ansatte om planlagte og trufne foranstaltninger. Arbejdsgiveren skal sørge for, at hver enkelt ansat, uanset ansættelsesforholdets karakter FOA Fag og Arbejde l 5

6 og varighed, får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde. Ved arbejde med kendt voldsrisiko er det især vigtigt med tilpasset instruktion, uddannelse og information om forhold, som har betydning for voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse. Nyansatte har et særligt behov for instruktion. Arbejdstilsynets (AT) meddelelse nr , februar 1997 om voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse. Arbejdspladsvurdering (APV) Vurdering af voldsrisikoen i forbindelse med arbejdets udførelse skal udgøre en del af den lovpligtige arbejdspladsvurdering. Læs mere om APV n Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. Den kan findes på Se under regler. n På samme hjemmeside kan du finde APVtjeklister inden for de forskellige brancher. Skriv APV i søgefeltet. n Der findes en række brancherettet materialer om APV på KTO aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladsen I forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2008 indgik KTO og arbejdsgiverne en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne. Aftalen er et delforlig. En del af denne aftale består i at parterne skal implementerer den europæiske aftale om vold, mobning og chikane. Dette betyder, at der i medindflydelses og medbestemmelsessystemet, eller samarbejdssystemet, skal aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats. Målet er, at identificere, forebygge og håndtere problemer omkring vold, mobning og chikane på arbejdspladsen. I de kommuner, hvor der ikke er indgået en MEDaftale, eller hvor sikkerhedsarbejdet ikke varetages af et MEDudvalg, forudsættes indsatsen koordineret med sikkerhedsorganisationen. Der skal senest den 1. april 2010 være opnået enighed om retningslinjerne. Såfremt enighed ikke kan opnås, skal ledelsen ensidigt fastlægge retningslinjer på området. 6 l FOA Fag og Arbejde

7 KTO aftale om vold, mobning og chikane Der skal aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane. Aftaleteksten han hentes på søg efter aftale om trivsel og sundhed Diverse undersøgelser Når man opgør antallet af voldstilfælde i Danmark både på arbejdet og uden for arbejdet udsættes kvinder og mænd årligt for vold. Heraf blev knap kvinder i den erhvervsaktive alder udsat for vold på deres arbejde. Det samme var tilfældet for af mændene der primært bliver udsat for vold på værtshuse mv. mens kvinder primært bliver udsat for vold i deres hjem eller på deres arbejde(sfi, vold mod kvinder + mænd, ). I det følgende vil vi udelukkende beskæftige os med den arbejdsrelaterede vold. FOAs egen Medlemspuls FOA gennemførte i foråret 2008 en undersøgelse om vold blandt ca af medlemmer via Medlemspulsen. Undersøgelsens hovedresultater n Hvert 3. FOAmedlem blev sidste år udsat for vold, truende adfærd eller trusler. n Hvert 4. medlem udsættes for fysisk vold (slag, spark, skub, bid, spyt eller kast med genstande). n Især ansatte i psykiatrien og på plejehjem udsættes for vold, truende adfærd og trusler. n I 9 ud af 10 tilfælde er det patienter, klienter eller beboere, der udøver volden. n 7 % af ofrene har anmeldt de voldelige episoder til politiet. n 8 % af ofrene har været sygemeldt som følge af vold. n 7 % af ofrene har forladt deres job som følge af vold. n Knap 4 ud af 10 medlemmer har en politik om vold på deres arbejdsplads. FOA Fag og Arbejde l 7

8 Vold i forskellige sektorer Især medlemmer, der arbejder med psykiske syge, udsættes for vold, truende adfærd eller trusler. 3 ud af 4 medlemmer, der arbejder i psykiatrien (behandlings eller socialpsykiatrien) var sidste år udsat for vold, truende adfærd eller trusler. Men også andre personalegrupper er udsatte. Over halvdelen af de medlemmer, der arbejder på plejehjem, har oplevet vold, truende adfærd eller trusler det seneste år. Det er altså medlemmer inden for Social og sundhedssektoren, der er mest berørt af vold og trusler. 44 % af medlemmerne i denne sektor var sidste år udsat for vold, truende adfærd eller trusler i deres arbejde. Til sammenligning har 1 ud af 5 i FOAs Teknik og servicesektor været udsat for vold og trusler på et år. Og blandt medlemmerne i Kost og servicesektoren og Pædagogisk sektor oplevede hvert 10. medlem vold eller trusler sidste år. De samlede resultaterne fra undersøgelsen er udgivet i hæftet; Vold på arbejdspladsen En undersøgelse af vold blandt FOA s medlemmer, som kan findes på Resultaterne fra FOA s interne undersøgelse understøttes af andre undersøgelser, og i det følgende gennemgåes et par af de vigtigste. Inden for ældreplejen Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har i 2007 lavet en undersøgelse af vold og trusler i ældreplejen. Den viser, at 23 % af plejemedarbejderne i ældreplejen havde været udsat for vold indenfor det sidste år, og næsten 37 % havde været udsat for trusler. Blandt nyuddannede social og sundhedshjælpere og assistenter havde 31,5 % været udsat for vold eller trusler tidligere, heraf 9 % i praktiktiden under deres uddannelse. Kun 22 % af de medarbejdere, der havde været udsat for vold, havde anmeldt voldstilfældet til sikkerhedsorganisationen. Resultaterne viste også, at jo yngre en medarbejder er, jo oftere er de udsat for vold og trusler. Medarbejdere, der havde været udsat for vold tidligere, især i praktiktiden, havde en 3 gange så stor risiko for, også at blive udsat for vold i det første år i arbejde efter endt uddannelse, sammenlignet med dem, som ikke havde været udsat for vold tidligere. Mht. trusler var der en 4 gange så høj risiko (NFA rapport nr. 16, 2007). Studerende og elever En undersøgelse fra 2000 gennemført af Socialt Udviklingscenter (SUS) viste, at sygeplejestuderende, lægestuderende, pædagogstuderende, elever indenfor social og sundhedsuddannelserne, ergoterapeutstuderende og fysioterapeutstuderende oplever forskellige former for vold, når de er i praktik på arbejdspladserne. Undersøgelsen viste desuden, at: 8 l FOA Fag og Arbejde

9 n 84 % af de pædagogstuderende udsættes især for slag, niv, spark eller bid n 76 % af elever indenfor social og sundhedsuddannelserne udsættes især for verbale trusler, slag og systematisk fornedring n 66 % af de sygeplejestuderende udsættes især for verbale trusler (Vold mod studerende, Socialt Udviklingscenter SUS, 2000). Psykisk arbejdsmiljø og vold Både danske og internationale undersøgelser viser, at der er en klar sammenhæng mellem det psykiske arbejdsmiljø og det at blive udsat for vold på jobbet. Men det kan være svært at sige, hvad der er årsag og virkning. Faktorer, der især spiller ind på forekomsten af vold n Kvantitative krav, dvs. tidspres, højt arbejdstempo, overarbejde. n Høje beslutningskrav, dvs. når arbejdet kræver, at man skal tage hurtige eller komplicerede beslutninger. n Læringskrav, dvs. når arbejdsopgaverne kræver viden og færdigheder, man ikke har. n Rollekonflikter, dvs. når man får arbejdsopgaver uden de fornødne ressourcer, eller når man skal gøre ting i arbejdet, som man føler burde gøres anderledes. n Manglende forudsigelighed i arbejdet, uvished, ængstelse og utryghed på arbejdspladsen, fx ved om organisering eller omstrukturering. Christiansen, J.M.: Vold på arbejdet med særlig vægt på FTFmedlemmernes arbejdspladser. CASA, Helbred og vold Vold og trusler kan give skader på både krop og sjæl. Såvel danske som udenlandske undersøgelser viser, at ansatte, der udsættes for trusler, vold og chikane på arbejde, i højere grad end andre døjer med en række psykiske symptomer såsom irritabilitet, frustration, vrede, angst, nedtrykthed, tristhed, træthed, nedsat velbefindende mm. Et dansk ph.d.projekt1 fra 2006 viser, at arbejdsrelaterede trusler og vold også er forbundet med alvorlige psykiatriske lidelser. Projektet undersøgte sammenhængen mellem erhverv og risikoen for at blive indlagt eller ambulant behandlet for depression, angst eller en stressrelateret lidelse hovedsaglig posttraumatisk stressreaktion (PTSD) og belastningsreaktioner. Projektet konkluderer, at ansatte i sundheds, social og undervisningssektoren hvor forekomsten af vold er særlig høj har øget risiko for at udvikle psykiatriske lidelser. 1) Wieclaw, J. et al.: Workrelated violence and threats and the risk of depression and stressrelated disorders. J Epidemiol Community Health 2006; 60: FOA Fag og Arbejde l 9

10 Inden for forskellige faggrupper En større undersøgelse af vold på arbejdsmarkedet fra NFA vister, hvilke faggrupper, der er mest udsat for vold og trusler: Fysisk vold Så mange er udsat for fysisk vold Pædagoger på døgninstitutioner 32 % Plejepersonale på hospitaler 32 % Plejepersonale på plejehjem 20 % Plejepersonale, der arbejder med hjemmepleje 15 % Omsorgsmedarbejdere, som passer kronisk syge 15 % Sygeplejersker 13 % Politi og fængselspersonale 10 % Folkeskolelærere 8 % Pædagoger på daginstitutioner 8 % Pædagogmedhjælpere 7 % NFA s undersøgelse Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte, NAK, 2005 Trusler om vold Så mange er udsat for trusler om vold Politi og fængselspersonale 50 % Pædagoger på døgninstitutioner 44 % Plejepersonale på hospitaler 41 % Plejepersonale, der arbejder med hjemmepleje 28 % Omsorgsmedarbejdere, som passer kronisk syge 26 % Plejepersonale på plejehjem 24 % Sygeplejersker 17 % Folkeskolelærere 15 % Pædagoger på daginstitutioner 9 % Pædagogmedhjælpere 7 % NFA s undersøgelse Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte, NAK, l FOA Fag og Arbejde

11 Projekterfaringer Der har været gennemført flere landdækkende projekter med det formål at minimere vold mod personalet i den offentlige sektor. De fleste projekter har været forankret i Socialt udviklingscenter SUS. Alle de nedenstående materialer, film, nyhedsmagasiner mv. kan hentes eller bestilles på www. voldsomudtryksform.dk Vold som Udtryksform I( ) Projektet Vold som Udtryksform I arbejdede gennem 14 år på, at begrænse volden og dens skadevirkninger på amtslige bo og servicetilbud, institutioner, hospitaler mv. Målgruppen for indsatsen var i første omgang amtslige bo og servicetilbud for udviklingshæmmede, men meget hurtigt kom der også fokus på andre arbejdsområder: bo og servicetilbud til børn og unge, mennesker med sindslidelse, hjemløse og misbrugere mv. Senere kom ældreområdet med. De landsdækkende aktiviteter blev finansieret med årlige bidrag fra alle landets amter og de deltagende organisationer, herunder FOA og ministerier. Desuden søgte projektet fonde og puljer til konkrete formidlingsaktiviteter. Erfaringerne fra projektet er løbende formidlet i nyhedsmagasinet Vold som Udtryksform og i flere pjecer og publikationer, udgivet fra SUS. Herudover er der udgivet en cdrom med samtlige artikler fra nyhedsmagasinet. Vold som Kommunikationsmiddel Projekt Vold som Kommunikationsmiddel blev gennemført fra januar 2000 til december Projektet var delt i 2 indsatser: n Forebyggelse af vold som en del af de faglige uddannelser Fokus var især på undervisningen på pædagogseminarier, sundhedsassistentskoler, sygeplejeskoler mv. Formålet var at øge de studerendes bevidsthed om risikoen for at blive udsat for vold på deres kommende arbejdsplads og under praktik. n Flaskehalse og forebyggelse af vold i særligt udsatte bo og servicetilbud. Begrebet flaskehalse refererer til arbejdspladser, der er kendetegnet ved et belastende psykisk arbejdsmiljø, og derfor har svært ved at fastholde og rekruttere medarbejdere. De projekter, der blev sat i gang, var rettet mod voksne brugere og beboere, mennesker med udviklingshæmning, psykisk og socialt belastede unge, hjemløse og misbrugere, demente og psykisk syge. Erfaringerne fra projekt Vold som Kommunikationsmiddel og de undeliggende enkelte delprojekter er samlet i nyhedsmagasinet Vold som Udtryksform nr. 2, Projekt PARIS Psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladser med risiko for vold blev gennemført fra FOA Fag og Arbejde l 11

12 S T R E S S K A N F O R E B Y G G E S H V A D V E N T E R V I P Å? 2002 til udgangen af Projektet fulgte op på Projekt Vold som Kommunikationsmiddel. Projektet satte fokus på et tryggere arbejdsliv på tværs af sektorer og brancher og på at formidle erfaringer fra igangværende lokale aktiviteter. Erfaringerne fra Projekt PARIS og de enkelte projekter er samlet i nyhedsmagasinet Vold som Udtryksform nr. 2, Aktuelle projekter Vold som Udtryksform II ( ) Med strukturreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007, overgik mange af de amtslige arbejdspladser til kommu-nerne. Vold som Udtryksform fortsætter frem til 2009 med kommunale og re-gionale arbejdspladser som målgruppe. Den primære målgruppe for indsatsen er medarbejdere og ledere samt sikker-heds- og tillidsrepræsentanter på de kommunale og regionale arbejdspladser. Erfaringerne fra indsatsen formidles løbende i magasinet Job uden vold, der udkommer tre gange om årligt og blandt andet kan findes på hjemmesiden 12 l FOA Fag og Arbejde

13 Litteratur Mænds vold mod kvinder Statens institut for folkesundhed, 2007 Vold mod mænd i Danmark Statens institut for folkesundhed, 2008 Gennemgang af dansk og international forskning vedr. vold på arbejdspladsen af Annie Høgh, NFA, Rapporten kan hentes på Hver femte oplever vold på arbejdspladsen undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø. Iværksat af FTF og udarbejdet af Jørgen Møller Christiansen, CASA, november Undersøgelsen kan downloades på Volden i Danmark 1995 og 2005 Flemming Balvig og Britta Kyvsgaard, januar 2005, Københavns Universitet, Justitsministeriet, Det Kriminalpræventive Råd og Rigspolitichefen Aggression at work. Bullying, nasty teasing and violence. Prevalence, mediating factors and consequences. Annie Høgh, Ph.d.afhandling, Arbejdsmiljøinstituttet, september 2005 Workrelated violence and threats and the risk of depression and stressrelated disorders, Wieclaw, J. et al., J Epidemiol Community Health 2006 Arbejdsmiljø og helbred blandt ansatte indenfor voksenhandicapområdet i Århus Amt en 2 årig opfølgningsundersøgelse på 23 institutioner i Århus Amt. Lone Donbæk Jensen et al. Arbejdsmiljøinstituttet og Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital, Annette Wethje og Vilhelm Borg, Sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred (SATH), Dansk Sygeplejeråd og Arbejdsmiljøinstituttet, maj Forstå og forebyg vold Mariann Popp og Michael Munch-Hansen, Munksgaard Saml brikkerne til dig, der arbejder alene i borgernes hjem. Inspirationsmateriale til medarbejdere i ældreplejen. Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed i Kan findes på FOA Fag og Arbejde l 13

14 Vold i skolen Temahæfte. Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning i Kan findes på Hvis borgeren er truende Pjece til sikkerhedsorganisationen i det offentlige og finanssektoren. Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet Finans/Offentlig Kontor & Administration i Kan findes på Pjece til læger og andre ansatte i privat praksis Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed i Kan findes på Vold og trusler på sygehuse Inspirationsmateriale til ledere. Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed i Kan findes på Saml brikkerne til ledere og sikkerhedsrepræsentanter. Vejledning til ældreplejen. Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed i Kan findes på Mødepakke om truende aggressive og voldelige kunder. Mødepakke til ledere. Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet Finans/Offentlig Kontor & Administration i Kan findes på Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse. ATmeddelelse nr Arbejdstilsynet l FOA Fag og Arbejde

15 Information på nettet se under tema om vold socialudviklingscenter SUS står bag denne hjemmeside. de har i mange år arbejdet med problematikker omkring vold en fælles portal fra Branchearbejdsmiljørådene (BAR) nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) står bag denne hjemmeside Her finder du regler og lovgivning på området. det er Arbejdstilsynet (AT) der står bag denne hjemmeside FOA Fag og Arbejde l 15

16 Vold på arbejdspladsen Fakta og information, giver et hurtigt overblik over regler, lovgivning og gennemgår de vigtigste undersøgelser der er lavet i Danmark om vold. Hæftet giver også et overblik over voldens omfang og over hvilke arbejdspladser der især er ramt af vold. Endelig er der en lang række henvisninger til hvor man kan hente mere inspiration. Dette hæfte om fakta og informationer er et af en serie på 4 hæfter under titlen Vold på arbejdspladsen. De øvrige er følgende: Vold på arbejdspladsen Forebyggelse Vold på arbejdspladsen Når skaden er sket Vold på arbejdspladsen En undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Politisk ansvarlig: Inger Bolwinkel Redaktion: Jens Folkersen, Charlotte Bredal, Jeanette Staffeldt Layout: girafisk design, Bente Stensen Christensen 1. oplag: 200 Tryk: FOAs Trykkeri Juni 2008

Vold på arbejdspladsen. Når skaden er sket

Vold på arbejdspladsen. Når skaden er sket F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladsen Når skaden er sket Indhold Tag hånd om skadeslidte Kriseplanen skal indeholde Huskeliste, ved en voldsepisode Huskeliste til den volds- og kriseramte

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Vold påp. arbejdspladsen

Vold påp. arbejdspladsen Vold påp arbejdspladsen PROGRAM Omfang af vold på arbejdspladsen Hvad falder under paraplyen vold på arbejdspladsen? Hvilke forklaringer kan der gives på vold? Konsekvenser af vold på arbejdspladserne

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE UDGIVET DECEMBER 2015 2 3 FOREBYG SEKSUEL CHIKANE I denne pjece kan I læse anbefalinger til, hvordan I kan forebygge og håndtere seksuel chikane udøvet

Læs mere

VOLD en faglig udfordring

VOLD en faglig udfordring VOLD en faglig udfordring Til dig som er: ergoterapeutstuderende, fysioterapeutstuderende, pædagogstuderende, sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelev, social- og sundhedshjælperelev, lægestuderende

Læs mere

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Forord Når der forekommer trusler og vold på special skoler eller på andre

Læs mere

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl

At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Vold som Udtryksform At arbejde med mennesker kan give sår på krop og sjæl Information til studerende inden for social- og sundhedssektoren www.vold-som-udtryksform.dk Vold er en fælles udfordring 2 Vold

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet INTRODUKTION Viden og gode eksempler forebygvold.dk FOREBYG VOLD PÅ JOBBET Du har en kollega, som ofte ender

Læs mere

Brønderslev og Hjørring kommuner AMO årsmøde

Brønderslev og Hjørring kommuner AMO årsmøde Brønderslev og Hjørring kommuner AMO årsmøde Forebyg vold og trusler på arbejdspladsen Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold Rejseholdet Formidler forskningsbaseret viden Viser

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Vold på arbejdspladsen

Vold på arbejdspladsen Vold på arbejdspladsen - danske erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet 1 Vold på arbejdspladsen - danske erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Socialt Udviklingscenter

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Identifikation, forebyggelse og håndtering 26. maj 2009 Indhold Forord Derfor denne vejledning Om vold, mobning og chikane Sådan opstår problemerne Erklæring - en klar holdning

Læs mere

Vold mod socialrådgivere i Danmark

Vold mod socialrådgivere i Danmark Vold mod socialrådgivere i Danmark Socialrådgivere tal om vold 21 procent oplever trusler om vold 7 procent oplever at blive hængt ud offentligt 2 procent oplever fysisk vold 3 drab på socialrådgivere

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Et inspirationshæfte www.sus.dk Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Indhold 2 Forord............................................... 3................................... 4 Samarbejde

Læs mere

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016 Vold på socialpædagogiske arbejdspladser April 2016 RAPPORT Vold på socialpædagogiske arbejdspladser Udgivet af Socialpædagogerne, April 2016 ISBN: 978-87-89992-88-4 Kontakt: Lise Møller Aarup laa@sl.dk

Læs mere

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Workshop AM 2012 11. november 2014 kl. 12.45-14.00. Stig Ingemann Sørensen og Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

Vold på skoleskemaet. - materialesamling til social- og sundhedsuddannelserne

Vold på skoleskemaet. - materialesamling til social- og sundhedsuddannelserne Vold på skoleskemaet - materialesamling til social- og sundhedsuddannelserne For mange medarbejdere på social- og sundhedsområdet hører vold og trusler fra brugere, beboere og patienter med til det at

Læs mere

Til kamp mod mobning. Næstved Kommune. 11. november 2010 v/annette Wethje, Rejseholdet fra VFA

Til kamp mod mobning. Næstved Kommune. 11. november 2010 v/annette Wethje, Rejseholdet fra VFA Til kamp mod mobning Næstved Kommune 11. november 2010 v/annette Wethje, Rejseholdet fra VFA Program Præsentation og lidt om VFA Hvad er mobning? Hvorfor arbejde med mobning? Mobning i praksis (video)

Læs mere

Udkast. Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane. Koncern HR, 1. september Indledning

Udkast. Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane. Koncern HR, 1. september Indledning Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane Indledning Denne politik beskriver indsats mod vold, trusler, mobning og chikane i Region Sjælland samt de selvejende institutioner, som Region

Læs mere

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Typer af vold... 3 3. Definition af vold... 3 4. Forekomst... 4 5. Hvem har ansvaret?...

Læs mere

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015 Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER 2 INDLEDNING Forebyggelse og håndtering af konflikter samt vold og trusler

Læs mere

Vold, mobning og chikane. Identifikation, forebyggelse og håndtering

Vold, mobning og chikane. Identifikation, forebyggelse og håndtering Vold, mobning og chikane Identifikation, forebyggelse og håndtering 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Charlotte Bredal, FOA Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr

Læs mere

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Forord Når der forekommer trusler og vold på specialskoler eller på andre

Læs mere

Forprojekt om vold. Rekvirent: Brancearbejdsmiljøråd BAR SoSu

Forprojekt om vold. Rekvirent: Brancearbejdsmiljøråd BAR SoSu Pkt. 5 2006 Forprojekt om vold Rekvirent: Brancearbejdsmiljøråd BAR SoSu Social Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K Tlf. 3393 4450 sus@sus.dk- www.sus.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen Medlemsundersøgelse: Vold og trusler på arbejdspladsen November 2016 Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel RAPPORT Vold og trusler på arbejdspladsen Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel November

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Giv volden en skalle. Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev kommuner. Arbejdsmiljødagene. Den 25. marts 2015

Giv volden en skalle. Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev kommuner. Arbejdsmiljødagene. Den 25. marts 2015 Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev kommuner Giv volden en skalle Arbejdsmiljødagene Den 25. marts 2015 v/ Kirsten Elkjær Schrøder Videncenter for Arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø Formidlingscenter

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Unges arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

Unges arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde Unges arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen Branchevejledning 2 Indhold Indhold 3 Unge under 18 år i arbejde som en del af social- og sundhedsuddannelsen 5 På skolen

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

Delpolitik om vold, mobning og chikane

Delpolitik om vold, mobning og chikane Regionshuset Viborg Koncern HR Skottenborg 26 Delpolitik om vold, mobning og chikane - i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500 HR-viborg@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Denne delpolitik handler

Læs mere

Vold hvad gør vi ved det?

Vold hvad gør vi ved det? Vold hvad gør vi ved det? 1 Udviklingen i vold og trusler på arbejdspladsen Trusler % Vold % 2000 2005 2010 2012 4,6 6,3 10,6 9,2 2,2 3,3 7,5 6,1 2 Vold - omfang 15 % har været udsat for vold inden for

Læs mere

Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd

Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd 1. Mål med politikken Delpolitik om forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd (herefter forebyggelsespolitikken) skal bidrage til at forebygge chikane,

Læs mere

18-11-2013. Sagsnr. 2013-0252614

18-11-2013. Sagsnr. 2013-0252614 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Koncernløsninger NOTAT 18-11-2013 Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold, mobning

Læs mere

Hver femte oplever vold på arbejdspladsen. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø

Hver femte oplever vold på arbejdspladsen. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Hver femte oplever vold på arbejdspladsen undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø f o r o r d Fysisk og psykisk vold er årligt en del af arbejdslivet for hver femte FTF er. Hver tredje af dem har

Læs mere

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe Spørgeguide til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kliniske tandteknikere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, alternative behandlere, praktiserende psykologer, jordemødre og dyrlæger

Læs mere

Ledelsesansvaret i nærværende dokument følger det sædvanlige ledelsesansvar i Københavns Kommune, herunder som det udøves lokalt.

Ledelsesansvaret i nærværende dokument følger det sædvanlige ledelsesansvar i Københavns Kommune, herunder som det udøves lokalt. KØBENHAVNS KOMMUNE Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold, mobning og chikane på arbejdspladsen. Revideret pr.

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Politik om vold, mobning og chikane mod ansatte i Region Midtjylland

Politik om vold, mobning og chikane mod ansatte i Region Midtjylland Regionshuset Aarhus Politik om vold, mobning og chikane mod ansatte i Region Midtjylland Koncern HR, Udvikling Olof Palmes Allé 34 Postadresse:Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Tlf. +45 7841 0003 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Arbejdsmiljø Nummer Titel (arbejdsmiljø) Udgivet af

Arbejdsmiljø Nummer Titel (arbejdsmiljø) Udgivet af Arbejdsmiljø Nummer Titel (arbejdsmiljø) Udgivet af 1.01 Arbejdsmiljøhåndbog Sundhed og omsorg (lånes ikke ud 1.02 Moppemagasinet Socialt udviklingscenter 2006 1.03 Værd at vide om HIV og Aids Sundhedsstyrelsen

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Hvordan forholder jeg mig til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen?

Hvordan forholder jeg mig til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen? Hvordan forholder jeg mig til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen? En pjece til dig fra din klub Social og sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Revideret august 2007 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 2

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Vold på arbejdspladsen

Vold på arbejdspladsen Vold på arbejdspladsen Oplæg ved Cand. Psych. Phd Lars Peter Andersen Aut. Cand. Psych.PhD Lars Peter Andersen 1 Baggrund Klinisk psykolog AMK Herning 2004- Forsker AMK Herning 2004- Ekstern lektor PI

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

www www.vold-som-udtryksform.dk En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform

www www.vold-som-udtryksform.dk En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne www.vold-som-udtryksform.dk www Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform 2 Tjek på kriseplanen. Vold som Udtryksform Det er næppe muligt

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Bilag 1: vold og krænkelse af personlige fysiske grænser Virksomhed ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Beskrivelse af de faktiske forhold Virksomheden Plejehjemmet Torsbo består af to plejeafdelinger,

Læs mere

Vejledning om arbejdsmiljø. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

Vejledning om arbejdsmiljø. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen Vejledning om arbejdsmiljø Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 1 VEJLEDNING OM ARBEJDSMILJØ INDHOLD Indledning 3 Når du er i skole,

Læs mere

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø NOTAT 17-0407 - LAGR - 02.05.2017 KONTAKT: LARS GRANHØJ - LAGR@FTF.DK - TLF: 33 36 88 78 Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø Evalueringen af regeringens arbejdsmiljøstrategi

Læs mere

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Formål identificere om der er problemer med vold, trusler, mobning og chikane, forebygge hændelser med vold, trusler, mobning

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

frivilliges arbejdsmiljø

frivilliges arbejdsmiljø frivilliges arbejdsmiljø Frivilligt arbejde udføres i mange forskellige sammenhænge, og samfundet har stor nytte af den indsats, de frivillige bidrager med i forbindelse med både socialt arbejde og det

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden 1.-14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og

Læs mere

Indsatsen mod vold, mobning og chikane i Region Midtjylland

Indsatsen mod vold, mobning og chikane i Region Midtjylland Indsatsen mod vold, mobning og chikane i Region Midtjylland v. Per Bo Nørgaard Andersen Kontorchef Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering www.olp.rm.dk Antal anmeldelser om vold Det samlede

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS 1 Resumé Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse og omfatter studerende på sidste studieår inden for pædagoguddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen samt sygeplejeuddannelsen.

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Akademi uddannelse i Arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet

Akademi uddannelse i Arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet Akademi uddannelse i Arbejdsmiljø mandag den 29. marts 2010 Ved tilsynsførende Per Stegler Markussen Arbejdstilsynet Tilsynscenter 2 1 Arbejdstilsynets struktur 2 Tilsynsgrupper i Arbejdstilsynet TG1:

Læs mere

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

Værktøjskasse om Alenearbejde

Værktøjskasse om Alenearbejde Hotel og restauration Værktøjskasse om Alenearbejde og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 130 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr. 20060037360 Opgave nr. 1 JSL Beskæftigelsesministerens besvarelse

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r

Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r om arbejdsmiljøreformens betydning for den daglige arbejdsmiljøindsats 2 Nu er arbejdsmiljøre f o rmen her og det har betydning for sikkerhedsarbejdet 1. januar

Læs mere

Vold på arbejdspladsen. Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Vold på arbejdspladsen. Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Et inspirationshæfte www.sus.dk Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Indhold 2 Forord............................................... 3................................... 4 Samarbejde

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Betjentene. på rådhuse, biblioteker og i regionerne yder borgerservice og er alt-mulig-mænd. Det stiller krav til arbejdsmiljøet og uddannelserne!

Betjentene. på rådhuse, biblioteker og i regionerne yder borgerservice og er alt-mulig-mænd. Det stiller krav til arbejdsmiljøet og uddannelserne! F O A F A G O G A R B E J D E Betjentene på rådhuse, biblioteker og i regionerne yder borgerservice og er alt-mulig-mænd. Det stiller krav til arbejdsmiljøet og uddannelserne! Til tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø og hotline og klageadgang vedr. mobning Ved tilsynsførende Henrik Mikkelsen og Pia Grauslund

Tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø og hotline og klageadgang vedr. mobning Ved tilsynsførende Henrik Mikkelsen og Pia Grauslund Tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø og hotline og klageadgang vedr. mobning Ved tilsynsførende Henrik Mikkelsen og Pia Grauslund Arbejdsmiljøkonference Indhold Lovgivning Tilsyns metoder Risikofaktorer

Læs mere

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte.

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte. NOTAT Dato: 31. marts 2016 Kontaktoplysninger Ledelsescenter Jura, HR og Strategi Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Vejledning om håndtering af vold og trusler Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Konference på Christiansborg 10. September 2014. Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang

Konference på Christiansborg 10. September 2014. Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang Konference på Christiansborg 10. September 2014 Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang Geert Jørgensen, LOS Konference på Christiansborg

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere