Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant"

Transkript

1 Sikkert Nyt NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 4. NOVEMBER 2008 Dig og din sikkerhedsrepræsentant Dansk Metal har 2450 tillidsrepræsentanter og 3801 sikkerhedsrepræsentanter, som har valgt at bruge tid og kræfter på at skaffe deres kolleger bedre løn- og arbejdsforhold. Når du har modtaget dette nummer af Sikkert Nyt med posten, er du sandsynligvis en af dem. Men mange sikkerhedsog tillidsrepræsentanter oplever indimellem, at det er svært at få opbakning til det faglige arbejde ikke kun fra deres arbejdsgiver men også fra kollegerne, og uden opbakning eller forståelse fra kollegerne bliver det betydeligt sværere at skabe fælles forbedringer. I dette nummer af Sikkert Nyt gennemgår vi sikkerhedsrepræsentanternes opgaver og deres muligheder for indflydelse gennem sikkerhedsorganisationen. Det skulle gerne give kollegaerne et klart billede af, hvordan de kan hjælpe til i sikkerhedsarbejdet og få løst deres arbejdsmiljøproblemer, men det kan måske også give dig mulighed for at vurdere, om du bruger dine kræfter og din tid fornuftigt i dit sikkerhedsarbejde. Vi gennemgår også arbejdsgivernes, arbejdsledernes og de ansattes pligter i arbejdsmiljøindsatsen. Det er jo ikke kun sikkerhedsorganisationen, som skal gøre en indsats for et bedre arbejdsmiljø! Der er stadig mange virksomheder, som mangler sikkerhedsrepræsentanter enten fordi der ikke er ret mange ansatte på arbejdspladsen, eller fordi der ikke er nogen medarbejdere, som vil stille op til valg fx i en afdeling på virksomheden, og så er der selvfølgelig alle de små virksomheder, hvor der ikke er krav om sikkerhedsorganisation. Dansk Metal så gerne, at der var flere medlemmer, som påtog sig hvervet som sikkerhedsrepræsentant. Måske kan dette nummer af Sikkert Nyt tegne et mere nuanceret billede af, hvad hvervet indebærer. Hæng det op på ar bejdspladsen, så dine kolleger kan se det.

2 Sikkerhedsrepræsentantens hverv Sikkerhedsrepræsentanten repræsenterer sine kolleger over for ledelsen i arbejdsmiljøspørgsmål, og sikkerhedsrepræsentanten samarbejder ofte med tillidsrepræsentanten om at forbedre arbejdsforholdene. Sikkerhedsrepræsentanten bør især bruge sin tid og energi på at: Indsamle oplysninger fra kolleger om deres arbejdsmiljøproblemer og om mulige løsninger Sørge for, at arbejdsmiljøproblemerne bliver registreret i virksomhedens APV Drøfte mulige løsninger med arbejdslederen i sikkerhedsgruppen Sammen med arbejdslederen kontrollere at arbejdsmiljøforholdene er i orden Informere kollegerne om de initiativer, sikkerhedsorganisationen tager for at forbedre arbejdsmiljøet Følge op på, at tidsfristerne i APV ens handlingsplan bliver overholdt Sætte sig ind i nye regler og ny viden om arbejdsmiljøet på virksomheden Deltage i sikkerhedsorganisationens møder Sikkerhedsrepræsentanten bør jævnligt snakke med kollegerne om arbejdsmiljøproblemerne og hvordan de løses. Så ved kollegerne hele tiden, hvad der gøres for at forbedre arbejdsmiljøet, og sikkerhedsrepræsentanten ved, hvilke arbejdsmiljøspørgsmål der er vigtige for kollegerne. Sikkerhedsarbejdet foregår i arbejdstiden, og hvis du er i tvivl, om du bruger din tid og energi på de rigtige opgaver, kan du prøve at registrere den tid, du bruger på opgaverne nævnt ovenfor, fx løbende over en måned. Pligter og opgaver i arbejdsmiljøarbejdet Ansattes pligter Du skal deltage i samarbejde for et bedre arbejdsmiljø Du skal medvirke til, at arbejdsmiljøet er i orden i dit arbejdsområde Du skal fortælle din sikkerhedsrepræsentant, din arbejdsleder eller din arbejdsgiver om fejl eller mangler i arbejdsmiljøet, som du ikke selv kan rette Du skal sørge for at sikkerhedsforanstaltninger kommer på plads igen, hvis du har fjernet dem, mens du lavede en reparation eller installation Du skal rette dig efter de sikkerhedsregler der gælder, hvis du arbejder på en fremmed virksomhed 2

3 Arbejdslederens pligter Arbejdslederen skal deltage positivt i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde Arbejdslederen skal indgå i sikkerhedsgruppen Arbejdslederen skal medvirke til, at arbejdsforholdene er fuldt forsvarlige Arbejdslederen skal sørge for, at sikkerhedsforanstaltningerne virker Arbejdslederen skal sørge for at fejl eller mangler, som kan medføre fare for ulykker eller sygdom, bliver bragt i orden. Hvis han ikke kan afværge faren på stedet, skal han straks underrette arbejdsgiveren Selv om det er arbejdsgiverens ansvar, skal arbejdslederen bidrage til, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerhedsog sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiverens pligter Arbejdsgiveren skal organisere sikkerheds- og sundhedsarbejdet og medvirke til, at arbejdsmiljøarbejdet fungerer Arbejdsgiveren skal forebygge sikkerheds- og sundhedsmæssige risici Arbejdsgiveren skal sikre, at de ansatte bliver informeret om risici Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte får instruktion og bliver oplært Arbejdsgiveren skal give sikkerhedsorganisationen mulighed for at løse sine opgaver ordentligt Arbejdsgiveren skal sikre, at sikkerhedsudvalg og -grupper kan deltage i virksomhedens planlægning og i arbejdet med APV Sikkerhedsudvalgets opgaver - hvis der ikke er et sikkerhedsudvalg på virksomheden, skal sikkerhedsgruppen udføre udvalgets opgaver. Sikkerhedsudvalget skal bl.a.: Planlægge, lede og koordinere arbejdsmiljøarbejdet, herunder sikkerhedsgruppernes arbejde med APV Kontrollere arbejdsmiljøarbejdet og at sikkerhedsforskrifterne overholdes Orientere sikkerhedsgrupperne om virksomhedens arbejdsmiljøarbejde Rådgive og vejlede sikkerhedsgrupperne bl.a. informere sikkerhedsgrupperne Sørge for at sikkerhedsgrupperne kender sikkerhedsudvalgets principper, mål og midler for arbejdsmiljøarbejdet Holde sig orienteret om arbejdsmiljøregler og give informationen videre til sikkerhedsgrupperne Udarbejde en årlig statistik over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden Opstille principper for oplæring og instruktion af de ansatte Inddrages i fastlæggelse af opgaver for arbejdsmiljørådgivere Sikkerhedsudvalget skal rådgive arbejdsgiveren om løsning af arbejdsmiljøspørgsmål Hvis arbejdsgiveren ikke følger sikkerhedsudvalgets indstilling, skal det begrundes på et efterfølgende ekstraordinært møde, som skal afholdes inden tre uger fra den dato, hvor indstillingen er givet. Det samme gælder normalt, når udvalget afgiver flere indstillinger om samme sag. Mødereferatet skal indeholde en begrundelse, hvis arbejdsgiveren ikke følger udvalgets råd. Hvis I ikke kan acceptere begrundelsen, kan I bede Metal eller Arbejdstilsynet om at hjælpe jer. 3

4 Hvis I ikke har en sikkerhedsgruppe Hvis I ikke har udnyttet muligheden for at vælge en sikkerhedsrepræsentant, er det arbejdslederen alene, der skal udføre sikkerhedsgruppens opgaver. På små virksomheder med under 10 ansatte skal arbejdsmiljøarbejdet foregå ved personlig kontakt mellem arbejdsgiveren og de ansatte. Arbejdsgiveren skal: give de ansatte alle nødvendige oplysninger af betydning for deres arbejdsmiljø give de ansatte lejlighed til at fremsætte forslag om arbejdsmiljø høre de ansatte ved planlægning og indførelse af ny teknologi, herunder om valg af udstyr, personlige værnemidler og tekniske hjælpemidler Men på små virksomheder kan tillidsrepræsentanten også rejse arbejdsmiljøspørgsmål over for arbejdsgiveren. Læs mere i Arbejdsmiljø i små værksteder fra I-BAR. Tid og penge til arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsgiveren skal give medlemmerne af sikkerhedsgrupper, sikkerhedsudvalg og den daglige leder af sikkerheds- og sundhedsarbejdet den nødvendige tid til arbejdsmiljøarbejdet. Tiden skal passe til virksomhedens art, størrelse og arbejdsmiljøproblemerne, og den skal give sikkerhedsorganisationens medlemmer mulighed for at udføre deres daglige opgaver og pligter i arbejdsmiljøarbejdet effektivt. Arbejdsgiveren skal vurdere efter høring af sikkerhedsorganisationen hvor megen tid sikkerhedsorganisationens medlemmer skal have. Hvis der er uenighed om den nødvendige tid, kan Arbejdstilsynet afgøre spørgsmålet. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der stilles de nødvendige midler til rådighed for sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Arbejdsgiveren skal bl.a. dække sikkerhedsrepræsentantens tab af indtægt ved udførelse af de forskellige aktiviteter i arbejdsmiljøarbejdet. Uenighed om dette spørgsmål afgøres ved fagretlig behandling. Hvor står det? Bekendtgørelsen om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde nr. 575 af 21. juni 2001 med senere ændringer. Arbejdstilsynets vejledning om Sikkerhedsgrupper og sikkerhedsrepræsentanter nr. F.2.5 Arbejdstilsynets vejledning om Sikkerhedsudvalg nr. F.2.6 Arbejdstilsynets vejledning om Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde nr. F.2.4 4

5 Sikkerhedsrepræsentantens opgaver Sikkerhedsrepræsentanten udfører sine opgaver sammen med sin arbejdsleder. Sammen udgør de afdelingens sikkerhedsgruppe. Sikkerhedsrepræsentanten og arbejdslederen skal: løse arbejdsmiljøproblemerne i afdelingen holde øje med arbejdsmiljøet og forhindre, at der opstår problemer inddrages i planlægning af: ændring i arbejdets organisering udvidelse eller ombygning af afdelingen indkøb og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler indkøb af stoffer og materialer udvidelser og ombygning af lokaler være med til at sikre, at arbejdsprocesser, arbejdsstedet, tekniske hjælpemidler samt arbejdet med stoffer og materialer tilpasses den enkelte ansatte inddrages ved planlægningen af den enkelte ansattes arbejdsfunktioner kontrollere, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Herunder: at arbejdet er tilrettelagt og udføres fuldt forsvarligt at kollegerne er beskyttet mod støj, støv, stråling og kulde m.v. at kollegerne får effektiv oplæring og instruktion at maskiner, værktøjer, redskaber, udstyr m.m. er indrettet og bruges fuldt forsvarligt påvirke den enkelte kollega til en sikker og sund adfærd sørge for, at kollegerne kender arbejdsmiljøreglerne deltage i undersøgelser af ulykker, forgiftninger, sundhedsskader og tilløb hertil, anmelde dem til arbejdsgiveren og forsøge at forhindre at de opstår igen inddrages i samarbejde med eksterne arbejdsmiljørådgivere kortlægge arbejdsmiljøet inden for gruppens område komme med forslag til forbedringer give forslag til løsninger og prioritere løsningsforslagene deltage i inspektioner af afdelingen deltage i sikkerhedsorganisationens møder Læs mere om indflydelse på Planlægning og Rådgivning i Sikkert Nyt nr. 3, Sikkerhedsrepræsentanten og jeres arbejdspladsvurdering Sikkerhedsgruppen skal deltage i APV-arbejdet i deres afdeling, bl.a.: identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøforholdene vurdering af arbejdsmiljøets indvirkning på sygefraværet beskrivelse og vurdering af arbejdsmiljøproblemerne prioritering og opstilling af handlingsplan gennemførelse og opfølgning af handlingsplan undersøgelser Må sikkerhedsrepræsentanten stoppe arbejdet? Kun hvis der er overhængende betydelig fare for kollegernes sikkerhed eller sundhed, faren ikke kan afværges og arbejdslederen ikke er til stede. Hvis arbejdet standses, skal det omgående meddeles til arbejdsgiveren med en beskrivelse af årsagen, og arbejdslederen skal hurtigst muligt have besked. Arbejdsopgaver, hvor der kan opstå overhængende betydelig fare, skal beskrives i APV en og der skal fastsættes retningslinjer for, hvordan faren skal håndteres, hvis den ikke kan fjernes eller forhindres. Bekendtgørelsen om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde 30 og 32. 5

6 Snakken med kollegerne Det er i den daglige snak med kollegerne, at Henning C. Petersen (t.h.) ofte bliver gjort opmærksom på sikkerhedsproblemer her i samtale med Ole Pedersen. Hvor der er kemikalier, er der også synlige og udførlige brugsanvisninger. Synlighed er noget af det vigtigste for Henning C. Petersen som sikkerhedsrepræsentant på Arlas Esbjerg Mejeri for 16 kolleger i teknisk afdeling. Han lægger derfor stor vægt på at komme rundt på hele mejeriet og kende hvert et hjørne. Det er i dagligdagen, at problemer i arbejdsmiljøet opstår. Og det er i dagligdagen, at problemerne bliver omtalt og ofte bliver løst, hvis der er tale om mindre sager. Møder har jeg altid droslet så meget ned som muligt. Det er vigtigere at komme rundt og tale med kollegerne. Jeg har gået som montør i mange år og kender hele mejeriet. Så jeg ved, hvad mine kolleger arbejder med. Mine kolleger ved også, at de altid kan kontakte mig på telefon eller Henning greb hurtigt ind, da Esbjerg Mejeri var ved at få installeret nye maskiner til datomærkning med sundhedsskadeligt blæk. Nu er det udskiftet med en bedre type. Der er også etableret udsugning på alle tappemaskiner. , siger Henning C. Petersen. Han har to timer om ugen til sit sikkerhedshverv og får 20 minutter på det månedlige værkstedsmøde til at tale sikkerhed. Henning har flere konkrete eksempler på, at sikkerhedsproblemer er blevet løst, efter de er blevet omtalt i en snak med en kollega. Esbjerg Mejeri har steriltanke på 6-8 meter i højden, hvor der sidder et røreværk i toppen, som indimellem skal spændes af. Det kan kun gøres indefra, og i seks af tankene sker det ved at 6

7 løser problemer 7 gode råd Henning C. Petersen har syv gode råd til andre sikkerhedsrepræsentanter: 1. Tal med dine kolleger, interesser dig for dem og deres familie også montører udefra. 2. Sæt dig ind i arbejdet alle de steder, dine kolleger arbejder. 3. Sæt dig ind i afdelingens og virksomhedens økonomi hvad er der råd til? 4. Vær ikke politibetjent men påtal sikkerhedsbrud på en frisk måde. 5. Forbered dig til møder fx med skitser, lovstof og billeder. 6. Hav et godt samarbejde med tillidsrepræsentanten, men bland ikke det faglige ind i sikkerhedsarbejdet, hvis det kan undgås. 7. Få et netværk med andre sikkerhedsrepræsentanter. kravle ind ad et lille mandehul i bunden og stå på en stige, som bliver sat på tværs i tanken. En af mine kolleger kom så til mig og sagde, at han ikke var så glad for at kravle op på den stige uden sikring længere. Og som han sagde: Henning, hvordan får vi en på din størrelse ud, hvis du falder ned og brækker ryggen? Jeg gik derfor i gang med at skitsere arbejdsgangen og tage billeder af tankene og gik til min sikkerhedsleder. Vi tog derefter et møde med leverandøren og fandt frem til en løsning med at bore et fire tommer hul i toppen, sætte et rør i og et dæksel på, så vi kan fire en sikkerhedsline ned, som folk kan tage på, inden de kravler op, fortæller Henning. Projektet har været kostbart, men alle tanke på mejeriet er nu knapt to år efter indrettet med faldsikring. For Henning C. Petersen stopper synligheden ikke ved fabriksporten. Er en kollega kommet til skade på arbejdet, ringer han altid hjem til kollegaen dagen efter for at høre, hvordan han har det, om han har brug for hjælp, og hvor længe han regner med at være væk. Fotograf: Robert Attermann, Red Star. Esbjerg Mejeri har seks steriltanke. Takket være en snak med en kollega og Hennings indgriben er der nu sørget for faldsikring, når montørerne arbejder inde i de 6-8 meter høje tanke. Når de ansatte på Esbjerg Mejeri møder om morgenen, kan de ved indgangen se, hvem de kan kontakte i sikkerhedsudvalget. 7

8 VIDSTE DU? Modtag nyheder på din om arbejdsmiljø eller andre faglige nyheder fra Dansk Metal. På danskmetal.dk/ nyhedsservice kan du oprette et gratis abonnement. Her kan du også få svar på spørgsmål om arbejdsmiljø. Sikkert Nyt på nettet Du kan finde tid - ligere numre af Sikkert Nyt på Metals hjemmeside: FORKORTELSER: AT = Arbejdstilsynet APV = Arbejdspladsvurdering I-BAR = Industriens Branchearbejds - miljøråd NAF = Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø AMK = Arbejdsmiljø - klagenævnet BST = Bedriftssundhedstjeneste Udgiver: Dansk Metal. Ansvarhavende redaktør: Marina Hoffmann. Redaktion: Jørgen Bernbom, Jan Toft Rasmussen, Arne Jensen, Jørgen Moltzen, Peter Poulsen og Ulrik Rasmussen Layout: Kontrast design. Tryk: Schultz. ISSN Nye regler og vejledninger fra Arbejdstilsynet Bekendtgørelse om genteknologi og arbejdsmiljø nr. 910 af 11. september 2008 Arbejdstilsynets elektroniske asbestguide viser dig, hvor du kan finde asbest i bygninger og lignende, hvis du fx skal lave renoveringsopgaver. Du finder guiden på Arbejdstilsynets temaside om asbest: Nye vejledninger fra Branchearbejdsmiljørådene Industrien Service på kontormaskiner, om serviceteknikernes arbejdsmiljøforhold Privat Kontor & Administration Kontormaskiner og arbejdsmiljø, hvordan I vælger og placerer kontormaskiner, så I skaber et sundt og sikkert arbejdsmiljø Bygge og anlæg Vinterforanstaltninger Sikkerhed med Bent E, 15 forskellige filmklip om, hvordan Bent håndterer sikkerhed og sundhed inden for forskellige fag, bl.a. VVS: Sundhedsavis fra LO Sundhedsavisen handler om sundhedsfremme og godt arbejdsliv. Den indeholder historier om sundhed fra forskellige brancher, gode principper for sund hedsfremme, og den lægger også op til diskussion af, om der er grænser for sundhed. Avisen kan bestilles og downloades på LO s hjemmeside. E-pjecer fra Dansk Metal Miljøsekretariatet er begyndt at lave små elektroniske pjecer om arbejdsmiljø - spørgsmål. Vi kalder dem e-pjecer, og du finder dem kun på Dansk Metals hjemmeside under pjecebestilling. Vi bestræber os på, at de egner sig til, at du selv kan skrive dem ud og sætte op på opslagstavlen. Indtil videre er det blevet til e-pjecerne: Alenearbejde må man det? og Varmt arbejde. Kviksølvskandalen i Grindsted Dansk Metal har oprettet en særlig hjemmeside om sagen, hvor du kan finde fakta om kviksølv, Grindstedværket og om forbundets indsats for de 16 medlemmer, som har fået anmeldt deres arbejdsskadesag: APV-redskaber Du kan finde en række nyttige oplysninger og redskaber om APV på Dansk Metals hjemmeside. Vi har lavet siden for at give inspiration til det videre arbejde med APV og fordi EU kører kampagne om APV i 2008 og Bøderne på vej op Beskæftigelsesministeren har fremlagt et lovforslag, der betyder, at bøderne skal fordobles for overtrædelser, der har medført en ulykke med alvorlig personskade eller døden til følge. For arbejdsgivere stiger bøderne ved materielle overtrædelser til kr. og for grove materielle overtrædelser til kr. For arbejdsledere stiger bøderne til kr. For ansatte stiger bøderne til kr. eller til kr. hvis arbejdsgiveren ikke straffes samtidigt. Ansatte, som selv er kommet til skade ved overtrædelsen, får ikke bøde. Forslaget kommer, efter at 66 mennesker mistede livet sidste år efter en ar - bejdsulykke, og siden 2002 er antallet af arbejdsulykker med dødelig udgang stedet med 14 pct. Gode eksempler efterlyses Dansk Metal efterlyser eksempler på virksomheder, som inddrager arbejdsmiljø i beslutningerne om investeringer, produktivitet eller kvalitet. Eksemplerne skal bidrage til at undersøge hvordan sikkerhedsorganisationen kan få større muligheder for at skabe forbedringer af arbejdsmiljøet. Du kan læse mere om dette på vores hjemmeside, og her er også en adresse, som du kan sende dine gode eksempler til. 8

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

At-VEJLEDNING. Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.1 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om, hvordan virksomhederne skal organisere deres sikkerheds- og sundhedsarbejde. Vejledningen

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne.

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne. Område: Human Resources Udarbejdet af: Niels Jørgen Rønje Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø E-mail: Niels.Jorgen.Ronje@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631753 Dato: 19. marts 2009 Notat

Læs mere

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe GÆLDENDE Sikkerhedsarbejde Kapitel XI af 1. september 2013 Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe Regel 1 Anvendelse og definitioner 1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning,

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.2 Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsgruppens opgaver, funktion og oprettelse. Vej ledningen informerer desuden

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i FTF-organisationerne

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i FTF-organisationerne Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i FTF-organisationerne 2 Arbejdsmiljørepræsentanternes vigtigste opgave er at repræsentere deres kolleger i samarbejdet om et godt arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune 1. Lovgrundlag Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø Beskæftigelsesministeren lovbekendtgørelse nr.1072 af 7. september 2010 6d Arbejdsgiveren

Læs mere

ARBEJDSMILJØUDVALGETS. vejledning til sikkerheds-/ arbejdsmiljørepræsentanter. FOA Fag og Arbejde Aalborg Afdeling

ARBEJDSMILJØUDVALGETS. vejledning til sikkerheds-/ arbejdsmiljørepræsentanter. FOA Fag og Arbejde Aalborg Afdeling ARBEJDSMILJØUDVALGETS vejledning til sikkerheds-/ arbejdsmiljørepræsentanter FOA Fag og Arbejde Aalborg Afdeling FOA Aalborg Arbejdsmiljøpolitisk udvalg Indledning Forebyggende miljøarbejde er en langsigtet,

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2 Vejledning om arbejdsmiljø for præster Dato: 29. juni 2018 Sagsbehandler Marlene Dupont Indhold 1. Indledning... 2 2. Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet... 2 3. Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Læs mere

Arbejdsmiljø organisation

Arbejdsmiljø organisation Arbejdsmiljø organisation Hvem skal have en arbejdsmiljøorganisation Alle, med fysisk aktivitet Enkeltmand virksomheder Virksomheder med under 10 ansatte Virksomheder med mellem 10 og 34 ansatte Virksomheder

Læs mere

Arbejdsmiljø i små værksteder

Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde i fiskeskibe (Arbejdsmiljø i skibe) 1)

Bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde i fiskeskibe (Arbejdsmiljø i skibe) 1) BEK nr 845 af 25/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2018009288 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2-1 Maj 2011 - Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts

Læs mere

VEJLEDNING FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR Den årlige arbejdsmiljødrøftelse den årlige arbejdsmiljødrøftelse 1 Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde,

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder 1 Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder Forbud Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i LO-forbundene

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i LO-forbundene Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i LO-forbundene 2 Arbejdsmiljørepræsentanternes vigtigste opgave er at repræsentere deres kolleger i samarbejdet om et godt arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt, at

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Arbejdsmiljøværdier mål evaluering Find tre emner, som er vigtige for et godt i jeres virksomhed Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Notér ideerne ned til den, der skal formulere politikken

Læs mere

KLAR - PARAT TIL ARBEJDSTILSYNETS RISIKOBASEREDE TILSYN

KLAR - PARAT TIL ARBEJDSTILSYNETS RISIKOBASEREDE TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 MILJØSEKRETARIATET Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 Indhold Forord.......................................... 3 Indledning....................................... 4 Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøledelsessystemet...

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

Samarbejde om sikkerhed og sundhed. ved offshore olie- og gasaktiviteter mv.

Samarbejde om sikkerhed og sundhed. ved offshore olie- og gasaktiviteter mv. Samarbejde om sikkerhed og sundhed ved offshore olie- og gasaktiviteter Denne vejledning beskriver reglerne om samarbejde om sikkerhed og sundhed for alle arbejdsgivere og ansatte ved offshore olie- og

Læs mere

Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøorganisationen fremtiden starter her... Gode råd om Arbejdsmiljøorganisationen INDHOLD Hvilke virksomheder skal have en arbejdsmiljøorganisation? 3 Antallet af arbejdsmiljøgrupper og -udvalg 6 Valg og udpegning af medlemmer

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.6.4 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde GRØNLAND

At-VEJLEDNING. GL.6.4 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde GRØNLAND At-VEJLEDNING GL.6.4 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om de særlige regler,

Læs mere

Kære arbejdsmiljø repræsentant Tak, fordi du gør en forskel!

Kære arbejdsmiljø repræsentant Tak, fordi du gør en forskel! Kære arbejdsmiljø repræsentant Tak, fordi du gør en forskel! Guide til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter KÆRE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT Først og fremmest tillykke med valget som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

10.5 Sikkerhed og sundhed

10.5 Sikkerhed og sundhed HR Jura Forlaget Andersen 10.5 Sikkerhed og sundhed Af advokat Kåre Wanscher, MAQS Law Firm kaw@dk.maqs.com Indhold Denne artikel omhandler bestemmelserne om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform og dens konsekvenser for det lokale arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne Klaus T. Nielsen Arbejdslivsstudier Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv RUC 7. marts 2011

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland Bekendtgørelse nr. 0 af 15. december 2005 Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland I medfør af 3 a, 4, 7, 15, 56 og 67 i lov om arbejdsmiljø i Grønland, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED

Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED Temadag for medlemmer af Hoved-MED 20. september 2018 Hvem er vi? AMR? TR? Medarbejderrepræsentant? Andet? Hvad er strategisk arbejdsmiljøarbejde?

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Bliv arbejdsmiljørepræsentant Et sikkert og sundt arbejdsmiljø VIL DU VÆRE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT? Det giver bedre arbejdsmiljø! På virksomheder med 10 ansatte og derover har arbejdsgiveren pligt til

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen

Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen Præsentation Hvilken virksomhed kommer du fra og hvilken stilling har du? Hvor mange ansatte er I i jeres virksomhed? Er du arbejdsmiljørepræsentant,

Læs mere

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn.

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn. Screening Screening Screening er en hurtig gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø. Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn

Læs mere

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD!

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! For mange børn og unge skades på jobbet Børn og unge er særlig sårbare over for skadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet. Ofte mangler børn og unge den viden, erfaring

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opbygning

Sikkerhedsorganisationens opbygning Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opbygning Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Nedenfor er en oversigt over implementering af Rammedirektivets art. 7:

Nedenfor er en oversigt over implementering af Rammedirektivets art. 7: Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 273 Offentligt N O T A T 4. april 2016 Notat om implementering af EU-Rammedirektivets artikel 7 om beskyttelses- og forebyggelsestjenester

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Indhold Velkommen til arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant!... 1 Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter...

Læs mere