Spil i fremtiden. overvejelser om en samlet spillelovgivning SKATTEMINISTERIET ERHVERVSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spil i fremtiden. overvejelser om en samlet spillelovgivning SKATTEMINISTERIET ERHVERVSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET"

Transkript

1 Spil i fremtiden

2

3 Spil i fremtiden overvejelser om en samlet spillelovgivning SKATTEMINISTERIET ERHVERVSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET

4 Spil i fremtiden Udgiver: Skatteministeriet København, april oplag Layout: Niels Jacobsen Tryk: Interprint A/S ISBN: ISBN (elektronisk): Publikationen kan købes hos boghandleren eller hos STATENS INFORMATION Publikationsafdelingen Postbox København S Telefon (kl. 9-16) Telefax Pris: 80 kr. inkl. moms SKATTEMINISTERIET Servicecentret Slotsholmsgade København K Telefon (kl ) Telefax

5 Indholdsfortegnelse Forord 11 5 Indholdsfortegnelse I Indledning Kommissoriet og arbejdsgruppens sammensætning 14 II Sammenfatning Internet og spil Regulering og kontrol af spil Afgifter 21 III Historisk rids af spillelovgivningen 23 IV Gældende ret vedrørende spil Straffeloven Særlovgivningen Tips- og lottoloven Heste- og hundevæddeløbsloven Klasselotteriloven Kasinoloven Kasinoafgiftsloven Loven om gevinstgivende spilleautomater Lotteriforbudsloven Loven om lokale totalisatorspil Forlystelsescirkulæret m.v Markedsføringsloven Gevinstafgiftsloven 37

6 V EU-retten EF-Domstolens afgørelser vedrørende spil Østre Landsrets afgørelse vedrørende anerkendelsesværdige samfundshensyn 46 6 Spil i fremtiden VI Det danske spillemarked og internettet Normalisering og globalisering Spil er blevet til en normal aktivitet Spil er blevet til en global tjenesteydelse Introduktion til det nye spillemarked på internettet Udbyderne Spilsortiment Status over markedets udvikling Spillerne Fremtidens markedsudvikling i Danmark? Konsulentrapport om udviklingstendenserne 57 VII National internetstrategi på spilleområdet Den danske model under pres Den fagre nye spilleverden Tre verdensdele tre forskellige strategier Forbud i USA Reguleret liberalisering i Australien National regulering i Europa En internationalt synlig internetstrategi på spilleområdet Forslag til en national internetstrategi på spilleområdet Blokering Digitale forbrydelser Hvordan blokerer man kommunikation på internettet? Hvorfor anses blokering generelt ikke for at være effektiv? Udenlandske erfaringer med blokering Blokering hæver transaktionsomkostningerne Blokering og den danske IT-politik Blokering og dansk retspolitik Kontrol med betalingsleddet 83

7 Amerikanske overvejelser om betalingsformidlerens ansvar Blokering af betalingen med betalingskort Selvregulering i kortorganisationerne Tekniske muligheder for at blokere Et eksempel på en blokering i praksis af en transaktion i VISA-systemet Fremtidens marked for behandling af kortbetalinger Kan blokeringen omgås? Arbejdsgruppen anbefaler en blokering af visse betalingskorttransaktioner Danske internetspil De danske spiludbydere og frygten for ludomani Overvågning, oplysning og certificering Internationale forhandlinger 96 7 Indholdsfortegnelse VIII Gældende regulering af spillemarkedet Indledning De traditionelle spil Andre spil Spil i privat regi Spil contra konkurrencer Markedsføringsspil 107 IX Forslag til regulering af spillemarkedet Indledning Målsætninger for en ny samlet spillelovgivning Spilleområdet Definitioner EU-retlig afgrænsning af spilleområdet Kriterier for regulering og kontrol af spillemarkedet Forslag til regulering og kontrol af tilladte spil Opdeling af spil Spil med egentlige indskud og reklamespil Små spil Reguleringen af enkelte små spil Store spil 125

8 8 Spil i fremtiden Reguleringen af de enkelte store spil Spil på internet, tv og telefon To vurderinger af reklamespil på internettet En spillepolitisk vurdering af reklamespil på internettet m.v En erhvervsøkonomisk vurdering af reklamespil på internettet Markedsføringsspil Afledte ændringer af markedsføringslovgivningen Markedsføringsloven Myndigheds- og tilsynsopgaver som følge af EU-direktiver Forbrugerombudsmandens tilsyn med markedsføringsloven 135 X Markedsføring og accessorisk virksomhed Indledning Markedsføring af spil Gældende regler Ændrede markedsføringskrav til spil Accessorisk virksomhed Internetreklamer Anden form for accessorisk virksomhed 143 XI Strafansvar Nugældende regler Straffeloven Lotteriforbudsloven fra Tips- og lottoloven Loven om lokale totalisatorspil Retsstillingen i de andre nordiske lande Arbejdsgruppens overvejelser vedrørende strafansvaret Dansk straffemyndighed Hvad bør være strafbart? Bør deltagelse i ulovlige spil straffes? Særlige forhold vedrørende internetspil Sammenfatning 158

9 XII Afgifter Baggrund Gældende regler Afgiftsniveau og udlodning til almennyttige formål Udenlandsk afgiftsstruktur Sverige Norge Finland Storbritannien Schweiz Forslag til ny afgiftsstruktur Afgiftsgrundlag Afgiftssatser Afgiftsnedslag for udlodning til almennyttige formål Markedsføringsspil og reklamespil Gevinstafgift Indholdsfortegnelse XIII Myndighedsstrukturen Nuværende myndighedsstruktur Sverige Norge Arbejdsgruppens overvejelser om Spillemyndighedens opgaver og organisation Opgaver Regulering, kontrol og tilsyn Overvågning af internettet Oplysning, dialog og rådgivning Internationalt myndighedsarbejde Organisering og finansiering 185 XIV Overvejelser om organiseringen af danske spil Indledning Udbydere af spil i Danmark Offentligt ejede udbydere Dansk Tipstjeneste A/S og datterselskaberne DanToto A/S og Dansk Automatspil A/S Det Danske Klasselotteri A/S 192

10 Privatejede udbydere Omsætningstal for Arbejdsgruppens overvejelser Overvejelser med udgangspunkt i de statslige spilleselskaber Overvejelser med udgangspunkt i salg eller udlicitering 194

11 Forord Den overordnede politik på spilleområdet i Danmark har længe været, at offentlig spillevirksomhed er acceptabel, så længe afkastet går til velgørende formål. De store spilleaktører er således foreninger med almennyttige formål og Dansk Tipstjeneste, hvis overskud går til velgørende formål. Den danske model er imidlertid under pres. Den moderne teknologi gør det ikke bare nemt for aktører uden tilknytning til almennyttige formål at arrangere spil, men gør det også muligt for udenlandske spilleudbydere at henvende sig direkte til danskerne. Med udbredelsen af internettet er de tekniske forudsætninger til stede for udviklingen af et globalt spillemarked. Rapporten konkluderer dog optimistisk, at det formentlig fortsat vil være muligt at opretholde den hidtidige danske model for reguleringen af spillemarkedet under forudsætning af, at der kommer danske internetspil. En anden vigtig forudsætning er, at staten griber aktivt ind. Rapporten anbefaler en strategi, som hvis den gennemføres vil gøre Danmark til foregangsland med hensyn til bekæmpelsen af illegale, udenlandske spil på internettet. Men internetproblematikken giver også anledning til nogle modsætningsfyldte spørgsmål, som det umiddelbart er vanskeligt at svare på. Introduktionen af nye spil og spilleformer giver mulighed for øgede indtægter til det offentlige og til velgørende formål. Men det skaber også øget risiko for problemer knyttet til ludomani ukontrollabel spillelidendskab. Tipstjenesten vurderes at have den største mulighed for at imødegå pres fra udenlandske spil direkte eller indirekte rettet mod danske spillere og dermed medvirke til at sikre midler til velgørende formål. Men øgede muligheder for Tipstjenesten kan også betyde begrænsninger for de øvrige private eller foreningsbaserede aktører. Nye muligheder for de eksisterende udbydere af danske spil er nødvendige, for at de fortsat kan tilgodese deres velgørende formål. Men netop fastholdelsen af forpligtelsen til at tilgodese de velgørende formål kan svække de danske spil i tilfældet af en stigende international konkurrence. Som disse spillepolitiske dilemmaer afspejler, så er rapporten ikke et katalog med endelige svar. Den er et oplæg til en politisk debat om, 11 Forord

12 hvordan vi i en verden, som har oplevet en teknologisk revolution med opfindelsen af internettet, ønsker at afbalancere de forskellige spillepolitiske hensyn i en samlet og moderne lovgivning i begyndelsen af det 21. århundrede. Peter Loft 12 Spil i fremtiden

13 I Indledning

14 14 Spil i fremtiden 1.1. Kommissoriet og arbejdsgruppens sammensætning Skatteministeren besluttede i november 1999 at nedsætte en arbejdsgruppe med følgende kommissorium: Den seneste rapport Spil i Danmark Overvejelser om en ny regulering, Finansministeriet, juni 1999, indeholder en række forslag om introduktion af nye spil, om regulering af spilleområdet og om regulering af afgiftspligten. I forlængelse af denne rapport undersøges de politiske muligheder for introduktion af nye spil herunder vilkårene for eller organiseringen af nye spil. I den forbindelse påregnes også visse provenubegrundede ændringer af spilleafgifterne på spillemaskiner og iværksættelse af en gennemgribende justering af den samlede lovregulering af spillemaskineområdet, hvorved området bliver samlet under Skatteministeriet. I forlængelse af disse besluttede eller planlagte initiativer nedsættes en arbejdsgruppe, hvis opgave er at analysere den forventede udvikling på det resterende spillemarked med henblik på at fastholde og konsolidere den grundlæggende struktur, der er valgt i Danmark. Arbejdsgruppen skal således søge at skabe et billede af den forventede udvikling internationalt på spilleområdet, herunder forekomsten af grænseoverskridende spil via medier som tv, telefon og ikke mindst internettet. Arbejdsgruppen skal endvidere vurdere muligheder/forhindringer for en effektiv regulering, beskatning og kontrol af spilleområdet. Samtidig skal den overveje behovet for en ændret organisering af de danske spillevirksomheder, der kan imødekomme et eventuelt behov for øget fleksibilitet i ejerforhold eller som kan vise sig nødvendigt af internationale konkurrencemæssige årsager. Målet er at tilvejebringe grundlaget for udarbejdelsen af dels en ny lov til regulering og kontrol med spil i Danmark, dels en ny lov vedrørende afgifter af spil, der tager højde for den teknologiske såvel som den markedsmæssige udvikling på spillemarkedet. Endelig skal arbejdsgruppen vurdere den forventede EU-retlige udvikling på området og de nationale muligheder for regulering i relation hertil. I den nye lovgivning skal også inkorporeres de love vedrørende spil og spilleafgifter, der måtte blive vedtaget i folketingssamlingen 1999/2000. Arbejdsgruppen foreslås nedsat under Skatteministeriet, Departe-

15 mentet (formand) med deltagelse af Justitsministeriet, Erhvervsministeriet og Told- og Skattestyrelsen. I det omfang arbejdsgruppen skønner det nødvendigt, kan andre ministerier, Klasselotteriet, politiet, Forbrugerstyrelsen, IT-ekspert m.fl. inddrages i arbejdet, ligesom et konsulentfirma vil kunne engageres.. Arbejdsgruppen har haft følgende deltagerkreds: Departementschef Peter Loft, Skatteministeriet (Formand) Afdelingschef Erik Blegvad Andersen, Skatteministeriet Kontorchef K. Aasberg Karlsen, Skatteministeriet Kontorchef Lars Henry Nielsen, Skatteministeriet Kontorchef Claus Bruun Johannesen, Told- og Skattestyrelsen Kontorchef Ole Nyvang Nielsen, Told- og Skattestyrelsen Kontorchef Lise-Lotte Nilas, Justitsministeriet Kontorchef Niels Rytter Jensen, Erhvervsministeriet, Konkurrcencestyrelsen Fuldmægtig Hans Høj, Erhvervsministeriet, Konkurrencestyrelsen Fuldmægtig Per Fiig Nielsen, Justitsministeriet Fuldmægtig Jan Madsen, Skatteministeriet, fra september 2000 spillemyndigheden Fuldmægtig Lene Kielgast, Skatteministeriet Fuldmægtig Peter Sehestedt (sekretær) Lise-Lotte Nilas blev i januar 2000 afløst af fuldmægtig Christian Strøyer, der i maj 2000 blev afløst af kontorchef Ida Skovvig. Per Fiig Nielsen blev i juni 2000 afløst af fuldmægtig Bettina Wøldike. Arbejdsgruppen har afholdt 12 møder. 15 Indledning

16

17 II Sammenfatning

18 18 Spil i fremtiden 2.1. Internet og spil Internettet vil med stor sandsynlighed udvide spillemarkedet i kraft af, at internettet nedbryder grænsen mellem det private og offentlige rum. Spil over internettet vil bringe spil helt ind i vores hjem. Samtidig viser forbrugerundersøgelser, at danskerne ikke vil være tøvende overfor at spille både gamle og nye interaktive spil over internettet, hvis de har tillid til udbyderen og opfatter mediet og betalingsmetoderne som sikre. Udviklingen af et globalt spillemarked på internettet er imidlertid også en trussel mod den danske model for reguleringen af spillemarkedet. Arbejdsgruppen konkluderer, at det danske samfund med stor sandsynlighed i løbet af de næste år vil se en stigende globalisering af spillemarkedet, som på længere sigt truer med at underminere den nationale lovgivning. På grund af internettets anarkistiske struktur og de store vanskeligheder, der er forbundet med at håndhæve den danske lovgivning i forhold til udenlandske udbydere etableret i f.eks. Australien, er der risiko for, at statens muligheder for at regulere det danske spillemarked gradvis svækkes. Som led i en særlig internetstrrategi på spilleområdet har arbejdsgruppen undersøgt, om det er muligt at opstille forskellige tekniske forhindringer for transaktionerne mellem spiller og den udenlandske spillevirksomhed, som over internettet udbyder ulovligt spil i Danmark. Som en første mulighed har arbejdsgruppen overvejet at lade internetudbydere blokere for kommunikationen til og fra den ulovlige spillehjemmeside på internettet. Selvom et sådan indgreb vurderes at ville påføre de udenlandske spilleudbyderne en række væsentlige omkostninger, er det imidlertid arbejdsgruppens konklusion, at forslaget udfra såvel en retspolitisk som en IT-politisk betragtning ikke på nuværende tidspunkt vil kunne gennemføres på spilleområdet. Arbejdsgruppen indskærper dog, at en dansk internetudbyder har en strafbelagt pligt til at fjerne en hjemmeside på serveren, hvis denne af spillemyndigheden bliver gjort opmærksom på, at der via hjemmesiden udbydes eller formidles ulovlige udenlandske spil. Som en anden blokeringsmulighed har arbejdsgruppen undersøgt mulighederne for at blokere for kortbetalingen mellem spiller og den

19 ulovlige udenlandske spilleudbyder på internettet. Drøftelser med Pengeinstitutternes BetalingsSystemer A/S (PBS) har således vist, at de tekniske muligheder for at blokere kortbetalingen til ulovlige spillehjemmesider allerede eksisterer i dag og kan gennemføres uden større omkostninger for bankerne. Det vurderes samtidig, at en blokering af kortbetalinger i væsentligt omfang vil kunne fungere som en effektiv forhindring i forhold til de udenlandske udbyderes muligheder for at udnytte internettets grænsebrydende egenskaber til et direkte salg til danske spillere. Arbejdsgruppen foreslår derfor, at myndighederne skal kunne pålægge bankerne at blokere for kortbetalinger til udenlandske udbydere, som ulovligt målretter deres spil mod Danmark. Med henblik på så vidt muligt at afholde danske spillere fra at begynde at spille på udenlandske spil over internettet foreslår arbejdsgruppen desuden, at de statslige og velgørende spiludbydere så hurtigt som muligt giver danskerne et sikkert og let tilgængeligt udbud af attraktive spil på internettet. Arbejdsgruppen slår fast, at hvis den danske model for reguleringen af spillemarkedet skal sikres på længere sigt, må det anses for ønskeligt at forankre normen om eksklusive nationale spillemarkeder i en eller flere internationale aftaler. Mulighederne herfor vurderes som gode i betragtning af, at USA og hovedparten af de europæiske lande er modstandere af global frihandel på spilleområdet. Danmarks aktive medvirken til at sætte spil på dagsordenen i relevante internationale organisationer vil endvidere lægge et pres på den gruppe af stater i det internationale samfund, som i dag ikke hindrer de lokale spilleudbydere i at målrette deres spillevirksomhed mod andre landes borgere. 19 Sammenfatning 2.2. Regulering og kontrol af spil Arbejdsgruppen foreslår, at alle bestemmelser vedrørende regulering og kontrol af spil samles i én lov under Skatteministeriet. Ved spil forstås aktiviteter, der går udpå at vinde en gevinst, og hvor gevinstchancen helt eller delvist beror på tilfældet. Spil omfatter således både spil med egentlig indskud, reklamespil og markedsføringsspil. En ny reguleringslov foreslås at omfatte disse spil, uanset om de udbydes privat eller på et offentligt tilgængeligt sted.

20 20 Spil i fremtiden Udgangspunktet for en ny regulering af spil foreslås at være, at spil er forbudt, medmindre udbyderen har fået en tilladelse fra Spillemyndigheden eller har anmeldt spillet til Spillemyndigheden. Arbejdsgruppen finder, at spil der udbydes af spillevirksomheder (spil med egentlig indskud og reklamespil) bør reguleres og kontrolleres i højere grad end spil, der udbydes af virksomheder som reklame for virksomhedens egne varer eller tjenesteydelser (markedsføringsspil). Derimod kan visse spil, der ikke er så omfattende geografisk og økonomisk, reguleres mindre indgribende. Det er endvidere arbejdsgruppens opfattelse, at Spillemyndigheden bør have adgang til at kontrollere lovligheden af et hvilket som helst spil, at kontrollere om lovlige spil overholder betingelserne for kunne udbydes, og at kunne træffe afgørelser om afgrænsningsspørgsmål. Endelig er det arbejdsgruppens opfattelse, at spillerne bør have adgang til oplysninger om, hvorvidt et spil er lovligt udbudt. Oplysning om alle lovligt udbudte spil foreslås derfor gjort tilgængelige på internettet. Visse små ikke-erhvervsmæssige spil med egentlige indskud, hvor den samlede indskudssum ikke overstiger kr., hvor gevinstsummen er i størrelsesordenen kr. og den højste gevinst er omkring kr. foreslås kun reguleret i begrænset omfang. Et sådant spil foreslås som udgangspunkt alene at skulle anmeldes til Spillemyndigheden med angivelse af alle relevante oplysninger om dets afvikling. Store spil med egentlig indskud samt reklamespil bør kun kunne udbydes med en tilladelse fra Spillemyndigheden. Spillene bør overholde nærmere fastsatte krav med hensyn til gevinstandel, produktion af lotterisedler, de anvendte maskiner, m.v. For reklamespil foreslås fastsat en begrænsning med hensyn til gevinstsummens størrelse på ca kr. Ud fra en spillepolitisk vurdering bør adgangen til tv, telefon og internet begrænses til spil udbudt af de statslige spilleselskaber og af organisationer m.v., hvis overskud fra spil anvendes til velgørende formål. Ud fra en erhvervsøkonomisk vurdering bør adgangen til internet m.v. også omfatte reklamespil. Markedsføringsspil foreslås at kunne udbydes efter anmeldelse til Spillemyndigheden med oplysning om, hvorledes afvikling af spillet skal ske. Gevinstsummen foreslås begrænset til samme beløb som for re-

21 klamespil. Markedsføringsspil vil fortsat kunne udbydes over internettet, tv og telefon Afgifter Det overordnede mål om, at der ikke bør kunne genereres et privatøkonomisk afkast af spil, finder arbejdsgruppen kan opnås ved, at en vis andel af overskuddet fra et spil enten skal tilfalde statskassen i form af afgift eller udloddes til almenvelgørende formål. De gældende afgiftssatser og udlodningsordninger for Tipstjenesten foreslås derfor bibeholdt, dog således at Tipstjenesten betaler en afgift på 30 pct. af bruttospilleindtægten af alle sine spil. Afgiftssatserne for væddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb, kasinospil og gevinstgivende spilleautomater foreslås bibeholdt. Det overordnede mål om, at spil ikke bør kunne generere et privatøkonomisk afkast kan eventuelt bevirke, at kasinoafgiften eller progressionsknækket henholdsvis forhøjes eller nedsættes, hvis kasinoernes overskud efter en 10 års etableringsperiode viser sig at være væsentligt større end forudsat ved fastsættelsen af afgiften i Arbejdsgruppen finder, at Vare- og Landbrugslotterierne og de velgørende organisationers lotterier og bankospil forsat kan fritages for afgift. Afgiftsfritagelse bør dog kun ske under forudsætning af, at der er en offentlig kontrol, der sikrer, at hele overskuddet fra disse spil anvendes til velgørende formål. Det kan eventuelt overvejes at lade en regel svarende til den gældende i bortlodningscirkulæret om, at en vis pcocentdel af indskudssummen eller bruttospilleindtægten skal anvendes til velgørende formål, finde anvendelse på alle disse lotterier og bankospil. Klasselotteriet bør på samme måde som de andre klasselotterier være afgiftsfri, men hele overskuddet skal fortsat tilfalde statskassen. For de spil, hvor der ikke kan opgøres en egentlig indskudssum, som markedsførings- og reklamespil, foreslås det, at der en indføres en afgift på eksempelvis 30 pct. af præmiesummen. 21 Sammenfatning

22

23 III Historisk rids af spillelovgivningen Spil har i århundreder som udgangspunkt været forbudt ud fra et ønske om at beskytte brugerne og kun i begrænset omfang været tilladt, fordi det dels ikke er muligt at hindre spil, dels for at skaffe midler til såvel specifikke velgørende formål som generelle almennyttige formål.

24 24 Spil i fremtiden Ved kongelig anordning af 6. oktober 1753 blev hasardspil forbudt af særdeles Kjærlighed og faderlig Omhu for Vore kjære og troe Undersaatter, og for at betage de Skrøbelige iblandt dem, saadan Anledning til at forøde det, de have erhvervet. Anordningen om hasard blev i 1930 afløst af straffelovens om hasard. Ligeledes i 1753 fik det kongelige opfostringshus bevilling til Det Kongelige Københavnske Klasselotteri mod betaling af en årlig afgift til fattigvæsenet. Klasselotteriet afløste en række smålotterier, som regeringen havde oprettet siden Plakater af 1767, 1771, 1806 og 1823 indeholdt forbud mod kolligeren og avertering her i landet for fremmede lotterier. Ved lov af 6. marts 1869, der stadig er gældende, blev klasselotteriet omorganiseret og andre indenlandske såvel som udenlandske lotterier forbudt. Ifølge loven kan der dog udstedes bevillinger til lotterier i udelukkende veldædigt øjemed. Det Kongelige Danske Tallotteri blev indført i 1771, men ophævet allerede i I 1887 samledes tre regionale varelotterier til Almindeligt dansk Vare- og Industrilotteri. Landbrugslotteriet blev oprettet i Begge lotterier er klasselotterier, der i dag udbetaler gevinsterne i kontanter. Indtil 1843 var det forbudt at indføre eller fremstille spillekort. Herefter blev forbudet ophævet og afløst af told samt stempelafgift. Med forordningen af 1828 om stempling af papirer blev lodsedler stempelafgiftspligtige. Denne afgiftspligt var gældende for de tre faste lotterier, Klasselotteriet, Varelotteriet og Landbrugslotteriet indtil I 1895 fandt lovgiver det naturligt også at indføre beskatning af det spil, der fandt sted ved væddeløb og andre sportskampe og håbede hermed også at kunne hæmme den efterhånden omfattende deltagelse i spillet. For at kunne opkræve afgiften heraf var det nødvendigt at indskrænke spillet til at finde sted på en bestemt måde (totalisator), og at gøre det afhængigt af en tilladelse. Afgiftsprovenuet blev fordelt med 3/4 til statskassen og 1/4 til de amts- og købstadskommuner, hvor de afgiftspligtige spil fandt sted. Spilleområdet blev således indtil dette århundrede primært reguleret for at hindre udnyttelse af spillerne og for at støtte almennyttige formål. Nogle spil er endnu i dag forbudte eller regulerede i henhold til love fra sidste århundrede. Således er det generelle forbud mod danske og udenlandske lotterier fortsat indeholdt i lov af 6. marts 1869 om forbud mod lotteri mm, og tilladelse til bortlodninger til almennyttige formål

25 gives efter et cirkulære udstedt i medfør af lovens 2. Endvidere reguleres spil på forlystelsessteder af et cirkulære om offentlige forlystelser, der har hjemmel i lov af 11. februar 1863 om Københavns politi og lov nr. 21 af 4. februar 1871 om politiet uden for København. Med straffeloven af 1930 blev forordningen af 1753 som nævnt afløst af lovens 203 og 204. Efter 203 er det forbudt erhvervsmæssigt at udbyde, deltage i eller formidle utilladt hasardspil, uanset om det finder sted privat eller på et offentligt tilgængeligt sted. Efter 204 er det forbudt at udbyde, medvirke til eller deltage i hasardspil, der finder sted offentligt. I 1942 blev gevinster i Klasselotteriet fritaget for indkomstskat med henvisning til datidens høje skattesatser og til, at Klasselotteriet drives af staten. I stedet blev der indført en afgift på 15 pct. af den del af gevinstens værdi, der overstiger 200 kr. Frem til 1956 blev adgangen for finansministeren til i de årlige udskrivningslove at nedsætte skatten af gevinster i andre lotterier, totalisatorspil samt gætte- og præmiekonkurrencer praktiseret således, at der blev søgt opnået en samlet beskatning af gevinster, der svarede til afgiften af klasselotterigevinster. I 1956 trådte lov om afgift af gevinster i lotterispil m.v. i kraft, hvorefter der af gevinster i offentlige bortlodninger, præmie- og gættekonkurrencer skal betales 15 pct. af kontantgevinster over 200 kr. Af andre gevinster udgør afgiften pct af værdien over 200 kr. Gevinster ved totalisatorspil forblev indkomstskattepligtige indtil 1992, hvor de blev fritaget for indkomstskat med den begrundelse, at sådanne gevinster kun meget sjældent blev påført selvangivelsen. Der blev ikke samtidig indført en gevinstafgift. Lov om tipning og med denne etableringen af Dansk Tipstjeneste A/S blev vedtaget i 1948 med en del betænkeligheder fra mange politikeres side. Baggrunden for vedtagelsen af loven var et gennem længere tid fremsat ønske fra idrætsorganisationerne om at få tilført øgede midler. Tipstjenesten skulle betale 20 pct. af indskudssummen i afgift og tilbageholde en gevinstafgift svarende til afgiften af gevinster i Klasselotteriet. Overskuddet tilfaldt ikke alene idrætsorganisationerne, men skulle også anvendes til støtte af ungdommens friluftsliv, og til kulturelle, velgørende og andre almennyttige formål. I 1950 blev loven om totalisatorspil fra 1895 ophævet og erstattet af en ny lov om totalisatorspil. Fra midten af århundredet og ca. 40 år frem blev der kun foretaget 25 Historisk rids af spillelovgivningen

26 26 Spil i fremtiden mindre ændringer af spillelovgivningen. Tipstjenesten havde indtil 1988 kun haft adgang til at udbyde tipning, men fik nu adgang til også at udbyde lottospil i Danmark, og fra spillets start i 1989 øgedes selskabets omsætning væsentligt. I 1990 blev der vedtaget en lov, hvorefter der kunne meddeles tilladelse til oprettelse og drift af spillekasinoer. Tilladelse kan gives til såvel danske som udenlandske interessenter. Samtidig blev der vedtaget en lov om afgift af spillekasinoer, hvorved staten sikredes en væsentlig del af spilleindtægten. Gevinster vundet i kasinoer blev friholdt for såvel indkomstbeskatning som gevinstafgift. I 1992 fik Tipstjenesten adgang til at udbyde alle spil, bortset fra klasselotterier og totalisatorspil, ligesom selskabet heller ikke kan etablere spillekasinoer eller lave gevinstopsparing. Tipstjenesten lancerede straks et skrabespil og i årene herefter gennemsnitlig et nyt spil hvert år. I 1992 blev Klasselotteriet omdannet til et aktieselskab med staten som eneaktionær. Klasselotteriet fik fortsat ikke adgang til at udbyde andre spil end klasselotterier. I 1993 blev hotel- og restaurationslovens regler om spil på gevinstgivende spilleautomater liberaliseret ved, at politiets tilladelse kun var nødvendig, hvis restauratøren ønskede at opstille mere end 3 spilleautomater. I 1994 blev bortlodningscirkulæret lempet således, at de almennyttige organisationer kunne udbyde landsdækkende ikke-forhåndstrukne lotterier med kontantgevinster og forhåndstrukne lotterier med varegevinster. Endvidere fik organisationerne adgang til at udbyde forhåndstrukne lotterier med kontantgevinster i indtil 5 politikredse. Markedsføringslovens regler om lodtrækning og præmiekonkurrencer blev ligeledes i 1994 modificeret således, at tilfældighedsprægede gevinstfordelinger blev tilladt, medmindre man herved søgte af fremme afsætningen af varer eller tjenesteydelser ved lodtrækninger eller konkurrencer, hvor deltagelse var betinget af køb. Indtil en Højesteretsdom fra 1988 kunne periodiske tidsskrifter kun udbyde spil, der udgjorde en del af det redaktionelle stof. Højesteret fandt imidlertid ikke, at et periodisk tidsskrift kunne straffes for at afholde spil i forbindelse med en hvervekampagne, fordi der ikke var en klar hjemmel hertil. Lovens bestemmelse herom blev ikke ændret ved den førstkommende ændring af loven i Tipstjenesten fik i 1996 adgang til at udbyde væddemål i forbindelse

27 med cykelløb på landevej, og i 2000 fik selskabet tilladelse til i år at udbyde væddemål i forbindelse med heste- og hundeløbvæddeløb, indtil et samtidigt etableret datterselskab DanToto A/S er blevet igangsat. Totalisatorloven blev samtidigt begrænset til lokale totalisatorspil på hunde- og cykelvæddeløbsbaner samt lokale duekapflyvninger. I 2000 blev der vedtaget et EU-direktiv om elektronisk handel, der omfatter regler for markedsføringsspil. Direktivet skal implementeres i dansk ret indenfor år. Med virkning fra 2001 blev al regulering, kontrol og afgiftspålæg af gevinstgivende spilleautomater samlet i en ny lov. Samtidig blev der oprettet en Spillemyndighed til varetagelse af regulerings- og kontrolopgaven. 27 Historisk rids af spillelovgivningen

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen

FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning. Nina Henningsen FEMR seminar den 23. april 2010 om den kom m ende spillelovgivning Nina Henningsen Partner Indhold I. Den eksisterende lovgivning om spil II. Hvorfor en delvis liberalisering af den eksisterende lov om

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1.

Læs mere

SPIL I DANMARK. Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt

SPIL I DANMARK. Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt SPIL I DANMARK Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt Situationen omkring spillelovgivningen i Danmark kan beskrives ud fra fire vinkler: Jura Håndhævelse af loven EU-politik Politik

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

L 202 Forslag til lov om spil.

L 202 Forslag til lov om spil. Page 1 of 78 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 202 Forslag til lov om spil. Af skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling: 2009-10 Status:

Læs mere

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier 1. Indledning Denne vejledning beskriver de betingelser, der følger af bekendtgørelse nr. 1301 af 15. december 2011 om almennyttige lotterier. I nogle

Læs mere

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file.

We can confirm, that winnings gained on the online poker site Victor Chandler Poker are exempt from tax within Denmark, cf. the attached file. Midtjylland Kundeservice Toldbodgade 3 8900 Randers C Victor Chandler International 50 Town Range Gibraltar Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 30. oktober 2009 J.nr. 09-146109,

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ændret ordlyd i 24, 59, stk. 1, og 65, stk. 4, samt korrekturrettelser Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26.

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26. Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Korrektion af henvisning i 42, stk. 3 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen.

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen. Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 568 Offentligt 1 Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Tak for interessen Tak til

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Forslag. Lov om spil

Forslag. Lov om spil Skatteministeriet J.nr. 2009-511-0041 12. februar 2010 Forslag til Lov om spil (Spilleloven) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er, 1) at holde forbruget af spil om penge på

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform. Betænkning nr. 1499

Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform. Betænkning nr. 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform Betænkning nr. 1499 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1494 Straffelovrådets betænkning om en torturbestemmelse i straffeloven 1495 Evaluering

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 15-03- 2011 Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 TILSYNET Skive Kommune har ved brev af 11. november 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 2 Offentligt J. nr. 2011-221-0037 Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grundnotat Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

ALMENNYTTIGE LOTTERIER EFTER DEN NYE SPILLELOV

ALMENNYTTIGE LOTTERIER EFTER DEN NYE SPILLELOV ALMENNYTTIGE LOTTERIER EFTER DEN NYE SPILLELOV Denne vejledning henvender sig til foreninger, organisationer, institutioner og komitéer, der ønsker at afholde lotterier til fordel for velgørenhed eller

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Forslag til Lov om Danske Spil A/S

Forslag til Lov om Danske Spil A/S Finansministeriet 12. februar 2010 Forslag til Lov om Danske Spil A/S Selskabets formål mv. 1. Danske Spil A/S formål er at foranstalte lotterier, væddemål og øvrige spil samt anden virksomhed i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 173 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 173 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 173 Bilag 1 Offentligt 25. marts 2015 J.nr. 13-0127997 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Den danske regering svar på udvalgte spørgsmål i grønbogen

Den danske regering svar på udvalgte spørgsmål i grønbogen Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 4 Offentligt 1 Den danske regerings bemærkninger til Kommissionens grønbog om onlinespil i det indre marked (KOM (2011) 128) Indledende bemærkninger Den danske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Dansk Tipstjeneste A/S

Dansk Tipstjeneste A/S Beretning til statsrevisorerne om Dansk Tipstjeneste A/S Januar 2003 RB B201/03 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 18 A. Indledning...

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer LBK nr 861 af 10/10/1994 Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer Herved bekendtgøres lov nr. 397 af 13. juni 1990 om spillekasinoer med de ændringer, der følger af lov nr. 1096 af 22. december 1993. Kapitel

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 22. oktober 2008 (J.nr. 2007-0014728). Modeller til spilsystem indebærer en sådan mulighed for tilbageførsel af indskudte midler, at det må betragtes som indlån, jf. 7, stk. 1 i lov om finansiel

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring Version 2 Senest redigeret i september måned 2014 Notat Spillemyndigheden Jura Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler, når en spiludbyder

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark www.pwc.dk December 2014 Spil i Danmark Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark Spil i Danmark Den 1. januar 2012 blev det danske spillemarked liberaliseret. Det danske spillemarked

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1.

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Dato: 20. september 2013 Sag: FO-13/05672-28 Sagsbehandler: /AZN Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Afgrænsninger 2.

Læs mere

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT Sendt pr. e-mail til juraskat@skat.dk Dato: 29. juni 2015 Vores ref.: SAG-2012-04786 Tre styresignaler i høring - ATP sagen s bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT den 8. juni 2015 sendt

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2010 K(2010)8948 endelig Vedr.: Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil Fru udenrigsminister,

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

KAPITAL- OG VENTUREFONDE

KAPITAL- OG VENTUREFONDE KAPITAL- OG VENTUREFONDE NÅR INVESTORER MISLIGHOLDER Af advokat Rebecca Vikjær Sandholt og advokat Jakob Mosegaard Larsen, Nielsen Nør ager 1. INTRODUKTION Kapital- og venturefonde opererer således, at

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere