REFERAT. KSS Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse. Mandag d. 8. februar 2016, kl Næstved Sygehus, 15.etage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. KSS Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse. Mandag d. 8. februar 2016, kl Næstved Sygehus, 15.etage"

Transkript

1 REFERAT KSS Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Mandag d. 8. februar 2016, kl Næstved Sygehus, 15.etage Dato: 9. maj 2016 Mødedeltagere: Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse: Trine Holgersen, Sygehusledelsen (formand KSS) Annette Lindholm, Intern medicin, Slagelse Hanne Rode, Neurologi Anne Grethe Larsen, Intern medicin, Næstved Jane Bezzel Svendsen, Ortopædkirurgi, Slagelse Birte Kristensen, Ortopædkirurgi, Næstved Lisbeth Schrøder, Fys. Ergo Iben Kyhn Riis, Akutafdelingen Morten Hougaard, Kirurgi og karkirurgi Lone Overbeck, Sygehusledelsens sekretariat (referent) Kommuner: Slagelse: Merete Bach (næstformand KSS) og Sanne Hansen Sorø: Lone Ulholm og Bodil Pedersen Ringsted: Hanne Nielsen og Mona van Gaever Larsen Næstved: Inge Selch, Dorthe Berg Rasmussen og Helle Petersen Kalundborg: Lise Pade og Janne Lorenzen Vordingborg: Dorrit Guttman og Susanne Johansen Faxe: Susan Berendt Sagsnummer: Initialer: loohe Sygehusledelsens Sekretariat Herlufsvænge 14A, st Næstved Tlf.: Afd.fax: Direkte tlf.: Praksissektor: Leif Sehested og Johan Reventlow Afbud: Markeret med blåt 1. Godkendelse af dagsordenen Dagsorden godkendt. 2. Opfølgning på referat af møde 23. november 2015 (fast punkt) Godkendt. 3. Orientering vedr. FMK samt kommende ændringer på Medcom standarder (opgraderinger af Genoptræningsplan og hjemmepleje-sygehusstandarder, ibrugtagning af korrespondancemeddelelse mellem kommuner og sygehuse) v. adm. IT-koordinator Trine Leksø Side 1

2 FMK: Regionen opgraderede til en ny version af FMK i efteråret I den forbindelse blev begreberne Suspenderet/frigivet udfaset. Adskillige kommuner i Region Sjælland har dog ikke opdateret FMK-snitfladen til deres Elektroniske OmsorgsJournal system (EOJ). Dette giver en del kommunikationsudfordringer, når kommunerne henvender sig til sygehuset mhp. at få frigivet et suspenderet eller låst FMK, da sygehusene ikke længere har disse begreber i deres system. Der bliver i øjeblikket brugt en del energi på at håndtere denne problemstillig bedst muligt. Hjemmepleje-sygehusmeddelelser og GOP: Korrespondancemeddelelsen blev i efteråret 2015 indført som er supplement til de eksisterende meddelelser (Indlæggelsesrapport, Plejeforløbsplan og Udskrivningsrapport). Korrespondancemeddelelsen bruges i første omgang kun til kommunikation mellem sygehus og hjemmepleje ved indlæggelser/udskrivelser. Der er dog tiltag i gang, således at korrespondancemeddelelsen også vil kunne anvendes til kommunikation mellem hjemmepleje og sygehus på det ambulante område. Derudover forventes korrespondancemeddelelsen at blive taget i brug som kommunikationsmiddel mellem den kommunale Sundhedspleje og Obstetrikken og Pædiatrien. I maj 2016 skal Hjemmepleje-sygehusmeddelelserne og Genoptræningsplanen opgraderes på nationalt plan. Opgraderingen styres nationalt af Medcom. I Region Sjælland samarbejder Anne Kathrine Leksø med de kommunale EOJ-systemadministratorer om at time opgraderingen, som skal ske samtidigt i kommuner og region. Opgraderingen indbefatter implementering af den nye G-GOP, som skal understøttes den ny bekendtgørelse for genoptræningsplaner, som er trådt i kraft den 1. januar Medcom har desuden udgivet en FAQ vedr. ændringerne i de elektroniske hjemmepleje-sygehusmeddelelser se vedhæftede. Elektroniske henvisninger: Der blev åbnet op for elektroniske henvisninger (REF01) fra sygehus til kommune d. 2/2. Der kan henvises til tilbud inden for patientrettet forebyggelse, patientuddannelse og rehabilitering omfattet af Region Sjællands forløbsprogrammer (Se Sundhedsaftalen, 2.3 Forebyggelse). Der kan i øvrigt henvises til kommunale tilbud i relation til sygdomme, som kommunen har valgt at have tilbud til. Der kan desuden henvises til kommunale sundhedsfremmetilbud er f.eks. rygestoptilbud, alkoholvejledning/-stop, misbrugsbehandling, andre livsstilsrelaterede emner, som fx generel kostvejledning, fysisk aktivitet, stress, interventioner målrettet livssituationer som f.eks. sorggrupper m.m. Udover den generelle henvisningsblanket, kan sygehuset anvende henvisningsblanketter (de såkaldte pakkehenvisninger) til kommunale tilbud for diabetes, hjertekarsygdomme, KOL, og kræft. 4. Samarbejde med TSS (fast punkt) Der har ikke været møde i TSS siden sidste KSS-møde Psykiatriske genoptræningsplaner ønskes løftet op i TSS-regi ifht fortsat fremdrift. Jf. vedlagte referat fra Lisbeth Schrøder, bilag 1 i forlængelse af dagsordenen. Specialiseret rehabilitering ønskes også løftet i TSS-regi, da der er udestående med, hvad der skal gøres ved patienter, der udskrives, og som der umiddelbart ikke er plads til i kommunerne. Side 2

3 5. Implementering af sundhedsaftalen - tovholdere præsenterer de udvalgte indsatsområder: A. Samarbejde om overgange (Opfølgning v. Hanne Rode og Sanne Hansen) Hanne og Sanne bedes lave et skriv om dette indsatsområde, som udsendes inden næste KSS-møde den 19. maj. Sanne Jansen og Hanne Rode afholder møde den 13. april. Dette projekt kædes sammen med den værdistrømsanalyse, som Neurologisk afdeling er i gang med i øjeblikket. B. Patienter, der ikke er kendt af kommunen (Opfølgning vedr. forebyggelige indlæggelser og korttidsindlæggelse mv. v. Janne Lorenzen) Janne Lorenzen havde trukket data på de årige, se vedhæftede præsentation bilag 2. Datagrundlaget indbefatter ikke alle tal for Det blev aftalt, at Janne Lorenzen sammen med Morten Hougaard vil kigge nærmere på de hyppigste årsager til korttidsindlæggelser og genindlæggelser (med fokus på aldersgruppen årige). Data vil blive præsenteret og drøftet på det kommende KSS møde. Se vedhæftede præsentation i bilag Udfordringer omkring hjerneskadede borgere - Status på ventetid fra Neurologisk afdeling. Der arbejdes med værdistrømsanalyse på neurologisk afdeling for at kunne levere rette ydelse på rette tid. Endvidere har adm. IT-koordinator Trine Leksø været på neurologisk afdeling ifht genopfriskning af kommunikation til kommunerne. Hanne Rode giver status. - Status fra Neurologisk afdeling vedr. forespørgsel om mulighed for at købe sig til ekstra pladser andre steder. Neurologisk kigger allerede på dette, men det er lidt problematisk. Der er ingen præcedens for at købe sig ekstra pladser. - Status ved Lisbeth Schrøder ifht ovenstående problematik, som er rejst på landsplan og svar ifht uhensigtsmæssige patientforløb. Det er muligt at købe sig til specialiseret genoptræning, men uden sengepladser. Det er et spørgsmål om økonomi. Vi kan ikke blive ved ed at vente på specialiseret genoptræning. Lige nu får de kun alm. genoptræning 2 gange pr. uge. Der skal kigges på muligheder for at hjælpe borgerne i nærområdet, da det giver bedste resultat. - Hvordan kommer vi videre vedr. aftaler om, hvordan sygehusene afleverer håndholdte patienter til kommunerne, når der er udfordringer med ventetid på neurologisk afdeling. - Ovenstående problematikker skal løftes i TSS-regi. 7. Følge-op-ordning og praksis - Afrapportering fra Inge Jekes, se vedhæftede status på 4. kvartal 2015 i bilag 3. Det konstateres, at afrapporteringen ikke er god nok, hvorfor datamaterialet er svært at bruge. Side 3

4 Udvalget SAM vil se på, hvilke af de 3 ordninger, der skal fortsætte. SAM er beslutningsdygtig. Der stilles spørgsmål til, om målepunkterne rammer plet ifht evaluering af ordningerne. Det kan pt ikke dokumenteres, om ordningerne gør en forskel og har effekt. 8. Mulighed for, at kommunen kan varetage patienter, som efter ambulant operation undgår 1 døgns indlæggelse v. Morten Hougaard - PTA-patienter er selvhjulpne efter ambulant operation, men de er indlagt fordi de ikke kan være hjemme alene natten efter indlæggelser ifht reblødning. I kommunerne er der forskellige muligheder for at tage patienter hjem efter ambulant operation, men generelt er det ikke oplagte muligheder hos kommunerne til at tage disse patienter hjem. I Vordingborg er der kun fast vagt eneste mulighed, mens der i Faxe er er 8 akutpladser. Faxe ville gerne indgå i et pilotprojekt med at tage disse patienter hjem. 9. KRAM overgang fra projekt til drift v. Lisbeth Schrøder - KRAM er et projekt, der har kørt i hele Region Sjælland. Det overgår nu til drift. - NSR har kørt parløb med Holbæk. Der er lavet en håndbog til de kliniske afdelinger, der indgår i KRAM. - På et tidligt tidspunkt i KRAM-projektet blev der efterlyst elektroniske henvisninger. Der kommer en ny løsning i uge 5, hvor man skal bruge den generelle henvisning til KRAM-patienter. Til næste KSS-møde den 19. maj bedes kommunerne tjekke op på, om kommunen modtager disse henvisninger. - Der er udarbejdet en håndbog. Lisbeth tager en stak håndbøger med til kommunerne til næste KSS-møde. - Der indstilles til, at punktet tages til efterretning. - KRAM i drift (samarbejde ml. kommuner og sygehuse) evalueres på næste KSSmøde om 3 måneder. 10. Nyt fra BOP - Orientering vedr. hjælpemiddelområdet - Lisbeth Schrøder gav en status herpå. Der er nedsat en stor arbejdsgruppe under BOP. SAM har ikke truffet en beslutning, men der er enighed om, at det kan gøres bedre. 11. Elektronisk kommunikation vedr. indlæggelser og udskrivninger samt udformning af korrekte henvisninger v. Trine Holgersen og Lisbeth Schrøder Forløb på sygehuset ønskes optimeret. Er det de rigtige henvisninger, vi får bla. inden for non-maligne pt og ryg-pt. Det viser sig, at 30% ikke skal ind i disse to områder. 12. Orientering: Kommunerne skal hurtigst muligt og inden næste møde have valgt ny næstformand 13. Eventuelt KSS møder 2016 OBS et par ændringer ifht tidspunkt for møde: Mandag den 8/2 kl Næstved, 15. etage Mandag den 19/5 kl Slagelse, mødelokale 9, Ingemannsvej 20 Mandag den 19/9 kl Næstved, 15. etage Mandag den 21/11 kl Slagelse, mødelokale 9, Ingemannsvej 20 Side 4

5 Kommende punkter: Status ved Dorthe Berg Rasmussen vedr. indsatsområdet i Sundhedsaftalen Genoptræning og rehabilitering Neurologisk afdeling flyttet til Slagelse evt. rundvisning i Slagelse, herunder implementering af forløbsprogrammer for hjerneskadede punktet afventer Udgående apopleksiteam (samarbejde om apopleksipatienter) Følge-op-ordning punktet afventer evaluering sommer Er det muligt, at der initieres et besøg, hvor fremtiden italesættes, og kontakten er etableret, når behovet for hjælp melder sig (Annette Lindholm). Venlig hilsen Trine Holgersen Vicedirektør Side 5

6 Bilag 1: Referat af møde den 8. december 2015 i Følgegruppen for genoptræning, behandlingsredskaber og hjælpemidler punkt 1. Ad 1. Genoptræningsplaner i psykiatrien I forbindelse med, at der er kommet ny vejledning om genoptræning er det også kommet frem, at psykiatriske patienter også har ret til en genoptræningsplan. Ministeriet mener ikke, at der er tale om en ny rettighed, men at det har ligget implicit. Regionerne laver for få genoptræningsplaner for psykiatriske patienter der bliver nærmest ikke lavet nogen. Det er generelt vanskeligt at lave genoptræningsplaner for psykiatrisk der har ikke været tradition for det, på samme måde som på det somatiske område; der er heller ikke tradition for at ansætte ergo-/fysioterapeuter på psykiatriske afdelinger (der findes dog få); det kan være svært at fastholde psykiatriske patienter i et forløb; og endelig har kommunerne ikke noget tilbud, som er målrettet psykiatriske patienter. Region Syddanmark der er nedsat en gruppe med kommunal repræsentation, som skal drøfte samarbejdsmuligheder om psykiatriske patienter. Region Nordjylland der er ledelsesmæssig opbakning fra ledelsen i psykiatrien. Der findes desuden ergoterapeuter på afdelingerne. Der er lavet et 3 dages kursustilbud til kommunerne, så de kan lære at håndtere psykiatriske patienter. Økonomien tages fra sundhedsaftalebudget (rådgivningsforpligtelse). Måske bliver der lidt brugerbetaling udover. Udgangspunktet er de lette psykiatriske patienter, i håb om at de kan følge et forløb. Lars sender undervisningsmateriale rundt til inspiration til gruppen. Region Midtjylland, Sjælland og Hovedstaden er ikke nået så langt endnu. Problemstillingen har været drøftet i regi af psykiatridirektørkredsen, hvor de har drøftet afgrænsningen af målgruppen for genoptræningsplaner i psykiatrien. Kredsen prioriterede i den forbindelse, at der udarbejdes en fælles regional ramme for hvilke psykiatriske patienter, der skal have en genoptræningsplan. Den fælles regionale ramme skulle udarbejdes i regi af Følgegruppen for genoptræning. Følgegruppen anbefaler psykiatridirektørkredsen, at der laves en tværregional temadag/workshop. Udgangspunktet er, at alle regioner er stort samme sted med psykiatrisk genoptræning. Forslaget er at afholde en temadag, hvor indholdet skal være: Status i regionerne Gennemgang af reglerne på området hvad siger bekendtgørelsen og vejledningen Formålet med en genoptræningsplan fælles forståelse og ramme Hvilken målgruppe vil være egnet Eksempler på genoptræningsplaner og genoptræningsforløb Kompetenceudvikling af personaler kommunale/regionale Anbefalinger til proces i regionerne Side 6

7 Deltagere skal være læger, sygeplejesker og ergo-/fysioterapeuter fra psykiatrien samt nogle skarpe rollemodeller fra somatikken, hvor oplægsholdere også kan findes. Formålet er at drage nytte af den erfaring med GOP, som allerede findes i somatikken. Forslaget om temadag lægges op for psykiatridirektørerne, som anmodes om at komme med forslag til, hvilken region der kan arrangere og facilitere en tværregional temadag med praktisk udførelse fra temagruppen. Side 7

8 30-59 årige Janne Lorenzen Side 1

9 TOTAL INDLÆGGELSER 2

10 Somatik indlæggelser Side 3

11 FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSER 4

12 Forebyggelige indlæggelser Side 5

13 KORTTIDSINDLÆGGEL SER 6

14 Somatik korttidsindlæggelser Side 7

15 Kalundborg 1226 DZ03 - Lægelig obs. for og vurdering af personer mistænkt for sygd. DR10 - Smerter i bughule og bækken 62 DO21 - Opkastninger i graviditeten 44 DR07 - Smerter i hals og bryst 31 DN92 - Kraftig, hyppig og uregelmæssig menstruation DR09 - Andre symptomer og fund i kredsløbs- og åndedrætsorganer 30 DM79 - Anden bløddelsreumatisme IKA 27 DK64 - Hæmorroider og perianalt hæmatom 25 DN20 - Sten i nyre og urinleder 23 DK80 - Galdesten 22 DI48 - Atrieflagren og atrieflimren 20 DR06 - Abnorm vejrtrækning 19 DM54 - Rygsmerter 14 DR53 - Utilpashed og træthed 14 DI47 - Anfaldsvis takykardi 13 DR55 - Besvimelse og kollaps 13 DO80 - Spontan enkeltfødsel 12 DF10 - Psyk. lidel. og adfærdsmæssige forstyr. f.a. brug af alkohol DK40 - Lyskebrok 11 DN87 - Celleforandringer i slimhinde på livmoderhalsen 11 Side 8 11

16 Slagelse 2073 DR10 - Smerter i bughule og bækken 151 DZ03 - Lægelig obs. for og vurdering af personer mistænkt for sygd. DR07 - Smerter i hals og bryst 65 DN20 - Sten i nyre og urinleder 58 DM79 - Anden bløddelsreumatisme IKA 55 DN92 - Kraftig, hyppig og uregelmæssig menstruation DO80 - Spontan enkeltfødsel 40 DR52 - Smerter IKA 40 DR06 - Abnorm vejrtrækning 38 DK80 - Galdesten 36 DK40 - Lyskebrok 35 DK50 - Crohns sygdom 31 DR55 - Besvimelse og kollaps 28 DF10 - Psyk. lidel. og adfærdsmæssige forstyr. f.a. brug af alkohol DG96 - Andre sygdomme i centralnervesystemet IKA DR53 - Utilpashed og træthed 24 DR42 - Svimmelhed 22 DM54 - Rygsmerter 21 DR51 - Hovedpine 21 DK64 - Hæmorroider og perianalt hæmatom 20 Side 9

17 GENINDLÆGGELSER 10

18 Somatik genindlæggelser

19 Genindlæggelser i Kalundborg

20 Genindlæggelser i Slagelse

21 Besøg Somatik ambulante besøg år Faxe Kalundborg Ringsted Slagelse Sorø Næstved Guldborgsund Vordingborg Side 14

22 Aktionsdiagnose - ambulante besøg i Kalundborg (30-59 år) total Side 15

23 Inge Jekes 1.februar 2016 Følge-op 4. kvartal 2015 Nedenstående tabel er data fra 10 kommuner, og angiver antal patienter. Der er kodet 355 patienter på sygehuset og de 239 er henvist til de 10 kommuner. Besøget er i gennemsnit effekturet 9,6 dage efter udskrivelse. Kodet Henvist Besøg Antal dage Greve Køge ,6 Roskilde ,7 Solrød Odsherred Holbæk Faxe ,75 Kalundborg ,8 Ringsted Slagelse Stevns ,5 Sorø Lejre Lolland ,7 Næstved ,5 Guldborgsund Vordingborg ,9 Sum ,645 1

24 Inge Jekes 1.februar 2016 Antal kodet og henviste patienter fra de ovenfra 10 kommuner fordelt på sygehus afdelingerne i forhold til kodet og henvist til kommunerne. Tallene er tilbage meldinger fra kommunerne og er ikke kontrol testet med sygehusene. Sygehus afdeling Kodet Henvist Roskilde A Køge D Køge E Køge Med. D Holbæk nefr0 HO Holbæk kardiologisk 1 1 H0.2 Holbæk Gea HO Holbæk Ho Næsteved NO Næstved N Næstved N Næstved No Næstved gea N Næstved N4.T el.d el.k 2 1 Slagelse R Slagelse Ro Slagelse Ro Slagelse R Nykøbing Falster med V0.0 Nykøbing Falster Gea V Årsager til manglende besøg Ingen besked i 89 udskrivningsrapt. Overset uoplyst, ikke visiteret til spl 134 Genindlagt 12 Plejehjem, gæsteophold. Rehab. El-lign 11 Vurderes ikke relevant af læge/spl/pt. Har selv været hos læge 13 Patienten ønsker ikke besøg 5 Lægen svarer ikke på henvendelse/afventer svar 8 Læge aflyser/ferie mangl. Tid 3 Mors 6 Andet 6 2

REFERAT. KSS Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse. Mandag d. 8. maj 2017, kl Slagelse Sygehus, Foredragssalen, Ingemannsvej 20

REFERAT. KSS Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse. Mandag d. 8. maj 2017, kl Slagelse Sygehus, Foredragssalen, Ingemannsvej 20 REFERAT KSS Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Mandag d. 8. maj 2017, kl. 11.00-12.30 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, Ingemannsvej 20 Mødedeltagere: Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse: Trine

Læs mere

1. Velkommen præsentation af ny formand for udvalget, vicedirektør Trine Holgersen.

1. Velkommen præsentation af ny formand for udvalget, vicedirektør Trine Holgersen. REFERAT KSS Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Mandag d. 2. februar 2015, kl. 13.30-16.30 Næstved Sygehus, mødelokalet på 15. etage Mødedeltagere: Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse: Trine Holgersen,

Læs mere

Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser

Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser Denne opgørelse viser de 10 diagnoser, hvor kommunerne har de største udgifter til kommunal medfinansiering. Opgørelsen er udarbejdet efter ønske fra kommunerne

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 4. maj 2015 kl. 14.00-16.00 Regionshuset Sorø, Mødelokale 14. Deltagere Kommuner: Dorthe Berg Rasmussen (næstformand), Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Anne

Læs mere

Forebyggelige genindlæggelser

Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser inden 3 dage 1) Institution Procent Procent Forebyggelige genindlæggelser inden 30 dage 2) Hele landet 3,4 10,8 Region Nordjylland 2,9 10,9 Region

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Fællesmøde TSS og TSP Rehabilitering af borgere med komplekse forløb

Fællesmøde TSS og TSP Rehabilitering af borgere med komplekse forløb Fællesmøde TSS og TSP Rehabilitering af borgere med komplekse forløb 10 år siden den første sundhedsaftale 1.0.. Med fokus på den gode udskrivning af komplekse borgere, forebyggelse for at forhindre genindlæggelser,

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Hjerterehabilitering i Danmark lige nu! v/lene Joensen Akademisk medarbejder Sundhed og Forebyggelse

Hjerterehabilitering i Danmark lige nu! v/lene Joensen Akademisk medarbejder Sundhed og Forebyggelse Hjerterehabilitering i Danmark lige nu! v/lene Joensen Akademisk medarbejder Sundhed og Forebyggelse Hvad er hjerterehabilitering Et fuldt rehabiliteringsforløb indeholder: Undervisning om sygdom og behandling

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Referat - Den tværsektorielle palliationsgruppe møde den 13. april 2015

Referat - Den tværsektorielle palliationsgruppe møde den 13. april 2015 Referat - Den tværsektorielle palliationsgruppe møde den 13. april 2015 13. april 2015 kl. 15.30-17.00 Roskilde Sygehus, Sygehusledelsens mødelokale, Indgang 1A, 1 sal. Deltagere Regionen Susanne Lønborg

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

Bilag 2 uddybning af tal

Bilag 2 uddybning af tal Bilag 2 uddybning af tal I rapporten Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 2. halvår 2016 fremlægges resultater af måling på en række indikatorer: Indikator 1: Akutte somatiske

Læs mere

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyse og afregning 20. januar 2013 Kommunal Medfinansiering (KMF) i løbende priser. Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland 2007-2012

Læs mere

Budget og nøgletal 2014

Budget og nøgletal 2014 Budget og nøgletal 2014 BUDGET BUDGET 2014 Region Sjælland 17.154 Sundhed 15.970 Socialområdet 625 Regional Udvikling 559 Sundhed 93,1% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,3% SUNDHED / BUDGET 2014

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2015

BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

Referat fra møde i Koordinationsgruppen

Referat fra møde i Koordinationsgruppen Aarhus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk fra møde i Koordinationsgruppen Tid og sted: Den 4. december 2014, kl. 9.00-11.00 Mødelokale 3, bygning

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2016

BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET BUDGET 2016 Millioner kroner Region Sjælland 17.927 Sundhed 16.727 Socialområdet 636 Regional Udvikling 564 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,4% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2017

BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET BUDGET 2017 Millioner kroner Region Sjælland 18.401 Sundhed 17.156 Socialområdet 679 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,2% Socialområdet 3,7% Regional Udvikling 3,1% SUNDHED

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 5. februar 2013 Torben Gaarskær 1 Kommunerne sætter dagsordenen 5. februar 2013 Torben Gaarskær 2 Det nære sundhedsvæsen Ambitiøst udviklingsprojekt

Læs mere

Patientsikkerhed og FMK Hotel Scandic, Roskilde Torsdag den 16. april Janet Johannessen

Patientsikkerhed og FMK Hotel Scandic, Roskilde Torsdag den 16. april Janet Johannessen Patientsikkerhed og FMK Hotel Scandic, Roskilde Torsdag den 16. april 2015 Janet Johannessen Hvad er en utilsigtet hændelse? En utilsigtet hændelse er en sundhedsfaglig handling, der ikke går som forventet,

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 9. juni 2016, kl. 14.00-16.00 Dato: 20. juni

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2013

BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET BUDGET 2013 Millioner kroner Region Sjælland 17.101 Sundhed 15.934 Socialområdet * 610 Regional Udvikling 557 * Socialområdet inkl. specialundervisning Sundhed 93,2% Socialområdet

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne af

Læs mere

Analyse af det akutte og ambulante område

Analyse af det akutte og ambulante område Analyse af det akutte og ambulante område 19. Januar 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Indhold Kort om baggrund for analysen Præsentation af analysens indhold

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 11. september 2015 kl. 8.30-11.30 Regionshuset Sorø, Mødelokale 8-9. Deltagerliste nederst. Der er morgenmad fra kl. 8.00 og sandwich til frokost. 1. Velkomst

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland September 2013 Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland Hver femte virksomhed i Region Sjælland vil ikke anbefale kommunen som et sted at etablere sig til andre virksomheder.

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Sygebesøg i Region Sjælland

Sygebesøg i Region Sjælland Sygebesøg i Sjælland Del I Analyse af sygebesøg Arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget Sommer 2015 Opdateret august/september 2015 Side 0 Indhold 1 Indledning... 1 2 Resumé og opsamling... 2 3 Data til

Læs mere

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Indledning: Dette spørgeskema har til formål at indhente input til vurdering af effekterne af Projekt Apovideo. Projekt Apovideo er et projekt der har deltagelse

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal kvartal 2011

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal kvartal 2011 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal 29 3. kvartal 211 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Politikermøde Rammeaftale Sjælland 29. april 2016 Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Camilla T. Dalsgaard 2 Seks delanalyser - fire rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere

Læs mere

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner)

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner) Referat fra mødet den 16. januar i Forum for elektronisk kommunikation Deltagere: Peter Bræum, Aalborg Kommune Grethe Nielsen, Frederikshavn Kommune Karina Eriksen, Hjørring Kommune Hanne Rasmussen, Brønderslev

Læs mere

National hjemmepleje - sygehus gruppe møde. Cuckoo s Nest, Odense 21. marts Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen

National hjemmepleje - sygehus gruppe møde. Cuckoo s Nest, Odense 21. marts Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen National hjemmepleje - sygehus gruppe møde Cuckoo s Nest, Odense 21. marts 2013 Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen Velkommen Længe siden sidst 26. sept. 2012 Plejeforløbsplan udvikling Ny version 1.02

Læs mere

Referat Den tværsektorielle palliationsgruppe 20. august. 20. august 2015 kl. 14-16 Køge Sygehus, mødelokale 2, Svanegangen, 1.

Referat Den tværsektorielle palliationsgruppe 20. august. 20. august 2015 kl. 14-16 Køge Sygehus, mødelokale 2, Svanegangen, 1. Referat Den tværsektorielle palliationsgruppe 20. august 20. august 2015 kl. 14-16 Køge Sygehus, mødelokale 2, Svanegangen, 1. sal Deltagere Regionen Susanne Lønborg Friis (formand), Trine Holgersen, Lars

Læs mere

Ulrikke Bryde-Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden

Ulrikke Bryde-Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden Møde i: Arb.gruppen vedr. genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler Dato: 11. februar 2016 Kl.: Formøde kl. 9.00 og ordinært møde kl. 10-12.00. Der serveres frugt, og kaffe/the. Sted: Rigshospitalet,

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning 3. september 2015 Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2014

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2014 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal 2012 2. kvartal 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Forkortelser... 5 Udgifter til

Læs mere

Status for KKR Sjællands seks(syv) punktsplan på sundhedsområdet

Status for KKR Sjællands seks(syv) punktsplan på sundhedsområdet NOTAT Status for KKR Sjællands seks(syv) punktsplan på sundhedsområdet KKR Sjælland besluttede den 15. april 2008 sekspunktsplanen på sundhedsområdet. De kommunale medlemmer af sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Aftale mellem Træningsenheden Aalborg Kommune og Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2012

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2012 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal 21 2. kvartal 212 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017 Social og Sundhed Sagsnr. 264341 Brevid. 2647906 Ref. TAPO Dir. tlf. 4631 7705 Tanjap@roskilde.dk NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017 19. september 2017 Regeringen,

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Sjælland Kommunalbestyrelserne i Faxe Kommune, Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune,

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

Retningslinjer for afholdelse af opfølgende hjemmebesøg, Følge-op ordning i Region Sjælland

Retningslinjer for afholdelse af opfølgende hjemmebesøg, Følge-op ordning i Region Sjælland Oktober 2012 Retningslinjer for afholdelse af opfølgende hjemmebesøg, Følge-op ordning i Region Sjælland For ældre medicinske samt geriatriske patienter efter udskrivning Region Sjælland: Kommuner Sygehuse

Læs mere

KSS Nykøbing F Møde den 22. juni kl Mødelokale: Anemonen Nykøbing f Sygehus. Dagsorden

KSS Nykøbing F Møde den 22. juni kl Mødelokale: Anemonen Nykøbing f Sygehus. Dagsorden KSS Nykøbing F Møde den 22. juni kl. 12-16 Mødelokale: Anemonen Nykøbing f Sygehus Dagsorden 1. Ernæring og sektorovergange ved Klinisk diætist Ketty Honore Dato: 07-06 2016 Oplæg til drøftelse: Hvilke

Læs mere

Baggrundsnotat versionsopdatering hjemmepleje-sygehusstandarder,

Baggrundsnotat versionsopdatering hjemmepleje-sygehusstandarder, Baggrundsnotat versionsopdatering hjemmepleje-sygehusstandarder, 1.0.3. Dette notat beskriver kort baggrund for versionsopdateringen af hjemmepleje-sygehusstandarder 1.0.3. /opdateret 17. december 2015.

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår halvår 2011

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår halvår 2011 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår 2009 1. halvår 2011 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Deltagere: Inger Buhl

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Arbejdsplan for 2016 Maj 2016

Arbejdsplan for 2016 Maj 2016 Opgaver i arbejdsgruppe vedr., rehabilitering og hjælpemidler Arbejdsplan for Maj Opgaver der videreføres fra tidligere arbejdsgrupper eller nye opgaver til gruppen Uddybende beskrivelse Status Opgaver

Læs mere

Sundhedsaktørernes stemme. Kvantitativ undersøgelse efteråret 2016 Del af sundhedsaftalens midtvejsevaluering

Sundhedsaktørernes stemme. Kvantitativ undersøgelse efteråret 2016 Del af sundhedsaftalens midtvejsevaluering Sundhedsaktørernes stemme Kvantitativ undersøgelse efteråret 2016 Del af sundhedsaftalens midtvejsevaluering Indhold Indledning... 3 Resumé... 5 Undersøgelsens baggrund og metode... 7 Deltagernes baggrund...

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Analyse, HR & Udvikling 2016 Indhold Kort introduktion til området Aktivitetsbestemt medfinansiering...2 1. Overordnet udvikling i aktivitet og medfinansiering

Læs mere

Revideret rammeaftale

Revideret rammeaftale Revideret rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder (Version 30.9.2015) Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning 1 Indledning Denne rammeaftale omhandler

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen MedCom Danish Centre for Health Telematics Kommune projekter Rikke Viggers riv@medcom.dk Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Intro til MedCom8 kommune LÆ-blanketter Fødselsanmeldelse projekter Genoptræningsplan

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau

De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau De 8 nationale mål og tilhørende indikatorer 2 Resultaterne fra den første status rapport 3 Resultaterne fra den første status rapport (fortsat 4 Region

Læs mere

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Sjælland - december 2016

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Sjælland - december 2016 MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Region Sjælland - december 2016 Kommunestatistikken er en oversigt over hvilke meddelelser kommunerne udveksler og med hvem. Opdeling af parter (f.eks.

Læs mere

Kort præsentation af lægerne, repræsentationen og organisering i vagtringe.

Kort præsentation af lægerne, repræsentationen og organisering i vagtringe. REFERAT MØDE DEN 7. FEBRUAR 2012 Kommunallægeligt Udvalg Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 31-01-2012 2012-3737 2012-23643 Deltagere Fra Lægelauget for Køge Kommune Merete

Læs mere

Notat om følge-hjem / følge-op ordning i Region Sjælland

Notat om følge-hjem / følge-op ordning i Region Sjælland Notat om følge-hjem / følge-op ordning i Region Sjælland 20.april 2012 Dette notat beskriver baggrunden for implementering af nye interventioner i Region Sjælland opfølgende hjemmebesøg og følge-hjem ordning

Læs mere

Den regionale samarbejdsaftale. IT-understøttelse

Den regionale samarbejdsaftale. IT-understøttelse Den regionale samarbejdsaftale IT-understøttelse Eksempel på indsats før evt. ambulant forløb eller indlæggelse af borger, som ikke er kendt i 1. Akut indlæggelse 2. Henvisning henvender sig til egen læge

Læs mere

Forum: Tværgående Samarbejdsforum Somatik. Tid: 8. maj 2017 kl Regionshuset, mødelokale 8-9 kl Mødelokale 1 kl

Forum: Tværgående Samarbejdsforum Somatik. Tid: 8. maj 2017 kl Regionshuset, mødelokale 8-9 kl Mødelokale 1 kl Forum: Tværgående Samarbejdsforum Somatik Tid: 8. maj 2017 kl.13-15 Regionshuset, mødelokale 8-9 kl. 13 13.45 Mødelokale 1 kl. 13.45 15. Deltagere: Se deltagerliste Afbud: Dorthe Berg Rasmussen Mødeleder:

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 211 212 Version 2 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser 8 Figur 1.2

Læs mere

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen v/beskæftigelses-, social- og sundhedsdirektør Jesper Hosbond Jensen Økonomiaftalen for 2013 KL s udspil og anbefalinger Processen Uddrag af den politiske sundhedsaftale i Nordjylland

Læs mere

Sundhedsaftalen 2010-2014

Sundhedsaftalen 2010-2014 Sundhedsaftalen 2010-2014 Afrapporteringsskabelon for udviklingsgruppernes arbejde Udviklingsgrupperne afrapporterer til Den Administrative styregruppe årligt og i forbindelse med det sidste møde i Den

Læs mere

Kommune projekter i MedCom /MedCom7

Kommune projekter i MedCom /MedCom7 Kommune projekter i MedCom 2010-2011/MedCom7 Projektlinjer Hjemmepleje-sygehus Udbredelse standard for genoptræningsplaner Udbredelse elektroniske lægeblanketter Fødselsanmeldelse, børnedatabase Konsolidering

Læs mere

Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område

Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område Udbredelse af MedCom beskeder på det psykiatriske og sociale område E-sundhedsobservatoriet 3. oktober 2014 Jeanette Jensen, MedCom Susanne Heinrich, Psykiatrien, region Syddanmark Psykiatri er på den

Læs mere