3 forslag til vedtægter for Alternativets kommuneforening i Aarhus kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 forslag til vedtægter for Alternativets kommuneforening i Aarhus kommune"

Transkript

1 3 forslag til vedtægter for Alternativets kommuneforening i Aarhus kommune Forslag 1 Forslaget er stillet af Thor og Lena, og det er baseret på arbejdet i initiativgruppen for opstarten af en lokalforening i Aarhus. Hensigten er at skabe en ny og alternativ organisationsform for en lokalforening, der blandt andet ikke arbejder med den traditionelle foreningsstruktur med en bestyrelse øverst i hierarkiet. De nødvendige dele af minimumsvedtægterne er indføjet, ud fra en indholdsmæssig betragtning, så teksten fra de enkelte nødvendige paragraffer står de relevante steder, men kapitler, nummerering og overskrifter på paragraffer mv. fra minimumsvedtægterne følges ikke. Kapitel 1: Navn og formål 1 A Manifestet ( 2 stk. 1 ) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Alternativet i Århus. Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Overordnede bestemmelser, herunder medlemskab Stk.1. Foreningen er en af Alternativets kommuneforeninger og benævnes herefter "lokalforeningen" eller bare foreningen i disse vedtægter. Stk. 2. Lokalforeningen indgår som et element i Alternativets samlede organisatoriske struktur, bestående af henholdsvis en landsforening, 10 storkredsforeninger og et antal lokalforeninger jvf. landsforeningens vedtægter (LV.) 5 stk. 1 Stk. 3. Medlemmer af kommuneforeningen er alle de medlemmer af Alternativet, der har bopæl i kommuneforeningens område ( 7 stk. 1) Stk. 4 Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent til landsforeningen. Stemmeret opnås ved indbetaling af kontingent senest 14 dage før en given valghandling. ( 7 stk. 2) Stk. 5 Såfremt et medlem vedvarende modarbejder Alternativet, kan den pågældende ekskluderes. Eksklusionsreglerne følger landsorganisationens. ( 7 stk. 3) 3 Organisationskultur ( 3 stk. 1,2) Stk. 1 Alt arbejde i Alternativet skal foregå i overensstemmelse med Alternativets værdier: Empati, Mod, Gennemsigtighed, Ydmyghed, Humor og Generøsitet. Stk. 2 Alternativet skal altid tilstræbe at leve op til 6 dogmer: 1. Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper 2. Vi vil lytte mere, end vi taler, og vi vil møde vores politiske modstandere, der hvor de er 3. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter 1

2 4. Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål, og indrømme hvis vi tager fejl 5. Vi vil være nysgerrige over for alle dem, vi samtaler og debattere med. 6. Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske visioner kan nås Stk. 3 Når der opstår en konflikt, forsøges den løst i mindelighed. Konfliktmæglingsrådet kan efter skøn inddrages. 4. Formål Stk. 1. At understøtte Alternativets formål. ( 5 stk. 1) 5. Mangfoldighed Stk. 1. Alternativet ønsker i alle sine fora og hvor partiet er repræsenteret, den bredest mulige sammensætning af medlemmer og kandidater. Der skal tilstræbes en spredning inden for eksempelvis geografi, etnicitet, køn, livserfaring, alder og faglighed. 6 Kommuneforeningens opgaver Stk. 1 Kommuneforeningen har det primære ansvar for aktiviteter i bevægelses- og partiregi, i det geografiske område lokalforeningen dækker. Dette omfatter aktivisme, projekter og opstilling af kandidater til kommunalvalg og indstilling af kandidater til folketingsvalg. ( 6 stk. 1) Kapitel 2: Organisation 6. Grundlæggende principper Stk. 1: Foreningen er organiseret efter to grundlæggende principper: Opgavefokus Distribueret beslutningskompetence (uddele ret til at træffe beslutninger) Stk. 2: Opgavefokusering betyder, at de i nærværende vedtægter definerede organer organiseres efter hvad deres opgave er, fremfor hvad deres status er i forhold til hinanden. Disse er udspecificeret i kapitel 4 og 5. Stk. 3: Distribueret beslutningskompetence betyder at de i nærværende vedtægter nævnte organer har beslutningskompetence inden for det felt deres opgaver er defineret inden for. 7. Foreningens forsamlinger med beslutningskompetencer Stk. 1. Foreningen består mindst af følgende tre forskellige forsamlinger: Kompetencetildelende medlemsmøder jfr. Kap. 3 Tillidsvalgte ansvarsgrupper jfr. Kap. 4 Arbejdsgrupper jfr. kap. 5 2

3 Kapitel 3: Kompetencetildelende medlemsmøder 8. Kompetencetildelende medlemsmøder Stk. 1. Der er tre typer kompetencetildelende medlemsmøder Årsmøde, som tildeler tillidsmandater til de tillidsvalgte ansvarsgrupper jfr. 8 og kapitel 4. Politisk Møde Space, som tildeler politiske mandater, forstået på den måde at Politisk Møde Space har mandat til at godkende indstillinger til lokalpolitik. Kandidatmøder (herefter KM) som tildeler individer mandat til at være kandidater for alternativet til diverse valg. 9. Årsmødet Stk. 1. En gang om året indkaldes alle medlemmer af foreningen til et årsmøde. Stk. 1 A Alle medlemmer kan deltage på årsmødet. Alle fysisk fremmødte medlemmer har stemmeret. ( 2 stk. 4) Stk. 2. Årsmødet har følgende opgaver: Sikre opløftende, spændende og inspirerende politiske debatter. Godkende (eller forkaste) Beretninger fra de tillidsvalgte organer Regnskab Budget Valg af og tildeling af mandat til de tillidsvalgte organer At være anke i tilfælde af konflikt i foreningen Holde en fest. 9a. Ekstraordinært årsmøde Stk. 1. Ekstraordinært årsmøde skal indkaldes såfremt en af følgende betingelser er opfyldt: 30 medlemmer skriftligt fremsætter ønske om det. Koordinationsgruppen og/eller økonomigruppen ønsker det Mæglingsgruppen ønsker det. Stk. 2. Ønske om Ekstraordinært Årsmøde skal fremsættes til Årsmødegruppen, som derefter har pligt til at planlægge, indkalde til og afvikle dette. De skal indkalde til mødet inden for en uge efter et ønske er fremsat. Stk. 3. For både ordinært og ekstraordinært Årsmøde gælder følgende tidsfrister. De indkaldes med mindst fire og maks fem ugers varsel. Opstillinger og forslag skal være Årsmødegruppen i hænde mindst to uger før mødet. Dagsorden og andet materiale udsendes mindst en uge inden mødet. 3

4 10. Politisk Møde Space Stk. 1. Mindst fire gange om året indkaldes medlemmerne af foreningen til møder i Politisk Møde Space. Stk. 2. Politisk Møde Space har til opgave at behandle og vedtage indstillinger til lokalpolitik, samt vedtægtsændringer. Det kunne være dejligt, såfremt Alternativets politisk valgte repræsentanter samarbejder tæt med Politisk Møde Space. Stk. 3. Politisk Møde Space har desuden til opgave at godkende arbejdsbeskrivelser for tillidsvalgte arbejdsgrupper, samt at godkende forretningsordenen for Kandidatmødet. Stk. 4. Den af årsmødet tillidsvalgte ansvarsgruppe for Politisk Møde Space har til opgave at udarbejde en forretningsorden for Politisk Møde Space. Denne godkendes af Bestyrelsen jfr. 12, stk Kandidatmøder Stk. 1. Efter behov indkaldes medlemmerne af foreningen til et kandidatmøde. Stk. 1A. På et årligt opstillingsmøde afholdt i januar, efter behov, eller senest 4 uger før Storkredsens opstillingsmøde vælger eller genvælger kommuneforeningen kandidater til kommunalbestyrelsesvalget, og indstiller eventuelt kandidater til folketingsvalget. ( 13 stk. 1) Stk. 2. Kandidatmødets opgave er at vælge kandidater til kommunalvalg at indstille kandidater til folketings- og regionsrådsvalg. At indstille en kandidat betyder, at de får kommuneforeningens anbefaling ( 14 stk. 1) Stk. 3. Kommuneforeningen kan ikke på egen hånd opstille kandidater til folketingsvalget. Stk. 4. Den af årsmødet valgte ansvarsgruppe har til opgave at udarbejde en forretningsorden for Kandidatmøderne. Denne godkendes af PMS jfr. 9 stk. 3. Stk. 5. Kommuneforeningen vælger/udpeger en repræsentant til kandidatudvalget i Storkredsen. Kandidatudvalget koordinerer kandidat- og opstillingsprocesser i hele storkredsen med hensyn til folketingsvalg. ( 14 stk. 3) Kapitel 4: Tillidsvalgte ansvarsgrupper 12. Opgaver som Årsmødet vælger tillidsvalgte ansvarsgrupper til at varetage Stk. 1. På årsmødet skal der vælges personer til at udføre følgende opgaver: Udarbejdelse af økonomisk regnskab og budgetter og løbende bogholderi, samt at have prokura o Økonomiansvarlig (Kasserer) Ekstern og intern massekommunikation, herunder pressemeddelelser, nyhedsbreve og lignende. o Talsperson (Forperson) Koordination af både opståede grupper og tillidsvalgte organer, samt have overblik over hvilke arbejdsgrupper, der er og holde en logbog over dem, opdatere oversigtstavlen. o Koordinator (Næstforperson) Planlægge, indkalde til og afvikle mindst fire Politiske Møde Space om året. Møderne er medlemsmøde. Her defineres hvad der er lokalforeningens politiske dagsorden. 4

5 o Politisk Møde Space ansvarlig Planlægge, indkalde til og afvikle kandidatmøde og årsmøde, herunder finde og interviewe potentielle kandidater, samt koordinere og sparre med valgte kandidater. o Kandidatansvarlig Der ud over vil det være godt også at få valgt personer, der kan varetage følgende tre opgaver: Mægling i det tilfælde, at der opstår konflikter i lokalforeningen o Mæglingsansvarlig. Udarbejdelse af socialt regnskab og budget o Socialt ansvarlig Udarbejdelse af miljømæssigt regnskab og budget o Miljø ansvarlig Stk. 2. Til hver af disse personer vælges to suppleanter. Tilsammen udgør disse tre en tillidsvalgt ansvarsgruppe, hvor den tillidsvalgte udgør en første blandt ligemænd. Den tillidsvalgte er tovholder på den tillidsvalgte ansvarsgruppe. Stk. 3. Såfremt der ikke er tre, der stiller op, således at der ikke er suppleanter til den tillidsvalgte, kan årsmødet give den tillidsvalgte mandat til at finde sine suppleanter. Disse suppleanter godkendes jfr. 12, stk. 2, punkt 3 Stk. 4. Såfremt enten den tillidsvalgte eller dennes suppleanter frasiger sig opgaven i løbet af året, kan de to resterende indsupplere og rekonstituere sig. Indsupplering skal godkendes jfr. 12, stk. 2, punkt 1. Stk. 5. Opgaverne løses efter de arbejdsbeskrivelser som hver gruppe udarbejder. Disse arbejdsbeskrivelser skal godkendes af bestyrelsen jfr. 12, stk. 2, punkt 2. Stk. 6. Møder i ansvarsgrupperne er som udgangspunkt åbne. Undtaget herfor er møder i Mæglingsgruppen. Stk. 7. Alle grupper har til opgave at annoncere deres møder med rimeligt varsel og udarbejde både dagsorden til og referat af disse. Stk. 8. Personer, der er medlem af bestyrelsen eller kandidat til kommunalbestyrelsen eller Folketinget, må ikke være medlem af andre politiske partier. Alle omtalte personer forventes at arbejde i fællesskab til Alternativets bedste. ( 12 stk. 1) Stk. 9. Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum tre måneder ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne. ( 12 stk. 2) Stk. 10. Kandidater til organisatoriske hverv er valgbare 14 dage efter kontingentet er indbetalt. ( 12 stk. 3) Stk. 11. Alle tillidsvalgte i kommuneforeningen er valgt for ét år og kan genvælges. ( 12 stk. 4) 13. Bestyrelsen Stk. 1. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, Kandidat- årsmødeansvarlig og Politisk Møde Space ansvarlig. Stk. 2. Bestyrelsen har tre opgaver: 5

6 Godkendelse af indsupplering til de tillidsvalgte ansvarsgrupper. Godkendelse af forretningsorden for Politisk Møde Space. Såfremt en af de tillidsvalgte grupper forfalder, er det bestyrelsens opgave at finde en eller flere personer, der kan varetage gruppens opgave. Denne eller disse personer arbejder derefter jfr. 11 stk. 4, 5, 6 og 7. Stk. 3. Bestyrelsen har kollektivt hverken ansvar for eller mandat til noget andet. Stk. 4. Kandidater til og medlemmer af kommunalbestyrelsen, Regionsråd eller Europaparlamentet kan vælges til og være medlem af bestyrelsen. I det kalenderår, hvor der er valg til det pågældende politiske forum, må kandidaterne ikke være forperson, næstforperson eller kasserer. ( 10 stk. 5) Stk. 5. Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan vælges til og være medlemmer af bestyrelsen, men ikke bestride poster som forperson, næstforperson eller kasserer. Et bestyrelsesmedlem, som er folketingskandidat, går automatisk på orlov fra bestyrelsen, hvis der udskrives valg. ( 10 stk. 6) Kapitel 5: Opståede arbejdsgrupper 14. Opgaverne Stk. 1. Alle opgaver, der ikke er nævnt i disse vedtægter, varetages af de folk, der påtager sig opgaverne i arbejdsgrupper. Stk. 2. Koordinationsgruppen organiserer sig således, at tovholderen og de to suppleanter til sammen har overblik over, hvilke arbejdsgrupper der er fungerende. 15. Proceduren for at blive en arbejdsgruppe i lokalforeningen Stk. 1. Når et medlem identificerer en opgave, som denne ønsker løst eller ønsker at påtage sig, er proceduren som følger: Man finder sammen med andre, der også gerne vil arbejde med opgaven. Der vælges en tovholder. Koordinationsgruppen orienteres om opgavens art, formål og arbejdsmetode. Alle opståede arbejdsgrupper er som udgangspunkt åbne for alle medlemmer. Alle grupper har til opgave at annoncere deres møder med rimeligt varsel og udarbejde både dagsorden og referat af disse. Stk. 2. Koordinationsgruppen vurderer om opgaven harmonerer med Alternativets formål og værdier. Hvis det skønnes, at det ikke er tilfældet, kan der nedlægges veto mod at opgaven løftes i Alternativet Aarhus navn. 16. Lokalpolitiske arbejdsgrupper Stk. 1. Såfremt en gruppe påtager sig opgaven at udvikle politik inden for et givent politikområde, skal gruppen udarbejde et oplæg til politik. 6

7 Stk. 2. Dette oplæg forelægges til Politisk Møde Space jfr. 9 stk. 2 i overensstemmelse med Politisk Møde Spaces forretningsorden til godkendelse. Når det er godkendt af Politisk Møde Space træder oplægget i kraft som officiel lokalpolitik. Stk. 3. Hvis Politisk Møde Space ikke godkender oplægget, sendes det tilbage til arbejdsgruppen til yderligere kvalificering. Kapitel 6: Alt det formelle 17. Afstemninger og valg Stk. 1. Valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal altid ske skriftligt. ( 15 stk. 1) Stk. 2.Ved alle valg til et bestemt antal kandidater kan hvert stemmeberettiget medlem højst stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op. Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer der afgives. Der kan kun afgives én stemme pr. kandidat. ( 15 stk. 2) Stk. 3. I tilfælde af stemmelighed på det yderste mandat i et forum jf. stk. 2, skal der trækkes lod mellem de pågældende kandidater. ( 15 stk. 3) Stk. 4. Til valg uden et bestemt antal kandidater, kan en kandidat anses for valgt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne stemmer, inklusiv de blanke stemmer. Der kan afgives stemmer på på alle kandidater og der kan kun afgives én stemme pr. kandidat. ( 215 stk. 4) Stk. 5. Folketingskandidater indstilles til valg på Storkredsens opstillingsmøde. ( 15 stk. 5) Stk. 6. En anden afstemningsform kan vedtages med mindst 2/3 flertal på mødet. Forslaget skal være sendt ud 2 uger før mødet. ( 15 stk. 6) 18 Økonomi Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret. Stk. 2. Bidragydere med bidrag på over 1000 kr. offentliggørelse med navns nævnelse og beløb i regnskabet. Stk. 3. Det økonomiske regnskab revideres af to talkyndige personer, der vælges på årsmødet. 19. Hæftelse Stk. 1. Kommuneforeningen hæfter alene med de midler, den har til rådighed. Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og har ikke krav på nogen del af foreningens midler. ( 17 stk. 1) 20. Vedtægtsændringer 7

8 Stk. 1. Kommuneforeningens vedtægter skal være i overensstemmelse med landsforeningens. ( 18 stk. 1) Stk. 2. Såfremt nogen ønsker at ændre i vedtægterne opretter de en gruppe som arbejder efter forskrifterne i kapitel 5. Stk. 3. Arbejdsgruppen skal annonceres bredt. Stk. 4. Når arbejdsgruppen har færdiggjort et samlet ændringsforslag, sendes det til Politisk Møde Space, der kan godkende ændringsforslaget med ⅔ deles flertal. Hvis PoliKsk Møde Space godkender ændringsforslaget, sendes det til HB til godkendelse. Stk. 5. Hvis Politisk Møde Space ikke godkender ændringsforslaget sendes det tilbage i arbejdsgruppen til yderligere kvalificering. Stk. 6. Vedtægtsændringer træder i kraft, når de er godkendt af Politisk Møde Space og HB. 21. Opløsning af foreningen Stk. 1. Kommuneforeningen kan opløses hvis det på 2 på hinanden følgende årsmøder, besluttes med 2/3 deles flertal. Møderne skal afholdes med mindst 2 ugers mellemrum. ( 19 stk. 1) Stk. 2. Ved opløsning overføres eventuel formue til Alternativet, såfremt landsforeningen endnu eksisterer. Ellers overføres midlerne til velgørende formål inden for Alternativets formål. ( 19 stk. 2) 22. Ikrafttræden Stk. 1. Nærværende vedtægter er vedtaget med mere en 2/3 deles flertal på stiftende årsmøde d. 7. september Skål. 8

9 Forslag 2 Forslaget er stillet af HC, og det er baseret på tankerne bag forslag 1. Her er der taget udgangspunkt i minimumsvedtægterne, der kun er ændret i forhold til korrektur, som at indføje et kapitel 4 i stedet for at have to kapitel 5, som minimumsvedtægterne har. Angående indholdet, så er ligheden især tanken om ikke at vælge en bestyrelse, men i stedet vælge fem tovholdere til faste udvalg, der hver især udgør krumtappen i den daglige drift af foreningen. Dermed er håbet at kunne undgå bestyrelsesmøder og tanken om bestyrelsesarbejde i det hele taget, men at man i stedet har de fem faste udvalg samt hvad der ellers må opstå af udvalg fremover som selvstyrende enheder, der laver arbejdet i foreningen, ikke bestyrelsen. Denne tanke ligger også i forslag 1, men dette forslag adskiller sig især ved at der kun vælges 5 personer på årsmødet som tovholderne til de fem faste udvalg uden at vælge suppleanter til disse. Desuden er der skrevet mindre tekst om hvordan eksempelvis oprettelse og godkendelse af udvalg og arbejdsgrupper kan foregå, da dette tænkes henlagt til hvad bestyrelsen og de enkelte udvalg selv laver af forretningsordner. Vedtægter for Alternativet Aarhus Kapitel 1: Indledning 1: Navn og område Stk. 1: Foreningens navn er Alternativet Aarhus, herefter omtalt som Kommuneforeningen. Stk. 2: Kommuneforeningen omfatter Aarhus kommune. 2: Manifest Stk. 1: Der er altid et alternativ! Alternativet er en politisk idé om personlig frihed, social værdighed og levende, bæredygtige fællesskaber. Et håb. En drøm. En længsel efter mening, betydning og medmenneskelige relationer. Alternativet er et svar på det, der sker i verden i dag. Rundt om os. Med os. Alternativet er et opråb mod den kynisme, mangel på gavmildhed og hakken nedad, som trives i vores samfund. Alternativet er et positivt modspil, En lyst til at komme med reelle og seriøse svar på den miljø- og ressourcekrise, kloden står midt i. En krise som for hver dag forværrer vores egne såvel som vores børn og børnebørns muligheder for et godt, rigt og meningsfuldt liv. Alternativet er nysgerrighed efter at udvikle vores lokalsamfund, byer og nationer. Vi vil selv tage vare på økonomien og de demokratiske beslutninger. På vores arbejdspladser og i de lokalområder, hvor vores liv leves. Uden at miste det globale udsyn og ansvaret for at finde fælles løsninger sammen med vores naboer. Også dem, der bor på den anden side af kloden. Alternativet er et samarbejde. Vi ved, at private virksomheder alene ikke kan løse problemerne. Det kan offentlige institutioner heller ikke. Og det kan NGO-bevægelserne heller ikke. Derfor skal 9

10 vi opfinde helt nye koblinger og samarbejdsmodeller, hvor vi bruger det bedste fra det private, det offentlige og NGO erne. Alternativet er åbenhed efter at afprøve nye idéer og skabe løsninger, der virker. Alternativet er også tænksomhed. Efter at forstå komplekse sammenhænge og modstå fristelsen i forsimplede argumenter og behagelige illusioner. Alternativet er mod til at se problemerne lige i øjnene. Men også mod på den fremtid, vi skal være fælles om. Alternativet er også humor. Uden humor ingen kreativitet. Uden kreativitet ingen gode idéer. Uden gode idéer ingen skaberkraft. Uden skaberkraft intet resultat. Alternativet er allerede virkelighed. Rundt om på kloden bliver der lige nu skabt helt nye institutionstyper, virksomhedsformer og sociale netværk. Om det er i København, Seoul, Durban eller Rio. Enkeltvis synes de måske ikke af så meget, men tilsammen er der tale om en livskraftig global forandringsbølge. Alternativet er for dig som kan mærke, at noget er sat i bevægelse. Som fornemmer, at noget nyt er ved at afløse det gamle. En anden måde at se demokrati, vækst, arbejdsliv, ansvar og livskvalitet på. Det er alternativet. 3: Organisationskultur Stk. 1: Alt arbejde i Alternativet skal foregå i overensstemmelse med Alternativets værdier: Empati, Mod, Gennemsigtighed, Ydmyghed, Humor, Generøsitet. Stk. 2: Alternativet skal altid tilstræbe at leve op til 6 debatdogmer: 1. Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper. 2. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske modstandere der, hvor de er. 3. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter. 4. Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme, hvis vi har taget fejl. 5. Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer med. 6. Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske visioner kan nås. Stk. 3: Når der opstår en konflikt, forsøges den løst i mindelighed i den forening, hvori den udspiller sig. Konfliktmæglingsrådet kan efter skøn inddrages. 4: Mangfoldighed Stk. 1: Alternativet ønsker i alle sine fora og hvor partiet er repræsenteret, den bredest mulige sammensætning af medlemmer og kandidater. Der skal tilstræbes en spredning inden for eksempelvis geografi, etnicitet, køn, livserfaring, alder og faglighed. 10

11 Kapitel 2: Kommuneforeningen 5: Kommuneforeningens formål Stk. 1: Kommuneforeningens formål er at understøtte Alternativets formål. 6: Kommuneforeningens opgaver Stk. 1: Kommuneforeningen har det primære ansvar for aktiviteter i bevægelses- og partiregi, i det geografiske område lokalforeningen dækker. Dette omfatter aktivisme, projekter og opstilling af kandidater til kommunalvalg og indstilling af kandidater til folketingsvalg. 7: Medlemmer i Kommuneforeningen Stk. 1: Medlemmer i Kommuneforeningen er alle de medlemmer af Alternativet, der har bopæl i Kommuneforeningens område. Stk. 2: Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent til landsforeningen. Stemmeret opnås ved indbetaling af kontingent senest 14 dage før en given valghandling. Stk. 3: Såfremt et medlem vedvarende modarbejder Alternativet kan den pågældende ekskluderes. Eksklusionsreglerne følger landsforeningens. 8: Kommuneforeningens ordinære årsmøde Stk. 1: En gang årligt afholder Kommuneforeningen et ordinært årsmøde, der indkaldes til med mindst fire ugers varsel. Stk. 2: Alle medlemmer kan deltage på årsmødet. Alle fysisk fremmødte medlemmer har stemmeret jf. 7, stk. 2. Stk. 3: På det ordinære årsmøde skal følgende ting minimum ske: 1. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 2. Behandling af forslag fra medlemmerne 3. Valg til faste udvalg 4. Valg af revisorer Kandidatudvalget har derudover ansvaret for årsmødets indhold og afholdelse. Stk. 4: Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til kandidatudvalget senest to uger før mødets afholdelse. Stk. 5: Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være stillet af en gruppe på mindst 2 medlemmer af Kommuneforeningen. Stk. 6: Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest to uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag til kandidatudvalget. Stk. 7: Alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag udsendes til medlemmerne senest en uge før mødets afholdelse. 11

12 9: Kommuneforeningens ekstraordinære årsmøde Stk. 1: Ekstraordinært årsmøde indkaldes såfremt Kommuneforeningens bestyrelse eller mindst 30 medlemmer begærer det. Stk. 2: Kandidatudvalget indkalder til ekstraordinært årsmøde med angivelse af dagsorden senest en uge efter at have modtaget gyldig begæring herom, eller senest en uge efter beslutningen er truffet i bestyrelsen. Det ekstraordinære årsmøde skal afholdes senest seks uger efter beslutningen er truffet eller begæringen modtaget. Øvrige tidsfrister gælder som for ordinært årsmøde. 10: Kommuneforeningens bestyrelse Stk. 1: Foreningen ledes i det daglige efter princippet om distribueret beslutningskompetence og opgavefokusering. Hermed menes at udvalg har beslutningskompetence indenfor det felt, deres opgave er defineret inden for, samt at de organiseres efter hvad deres opgave er, fremfor hvad deres status er i forhold til hinanden. Foreningen ledes dermed ikke af en bestyrelse, men nærmere af opgavebestemte udvalg og opståede arbejdsgrupper. Stk. 2: På årsmødet vælges tovholderne for foreningens fem faste udvalg: Kandidatudvalget Kommunikationsudvalget Koordinationsudvalget Politikudvalget Økonomiudvalget Disse fem tovholdere udgør tilsammen bestyrelsen. Titlen som kasserer tildeles tovholderen for økonomiudvalget. Resten af bestyrelsen konstituerer sig selv senest en uge efter valget med valg af forperson, næstforperson og to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan til enhver tid omkonstituere sig, herunder også godkende nye tovholdere og indsupplere i de faste udvalg eller meddele yderligere prokura. Stk. 3: Rollen for de fem tovholdere er først at fremmest at koordinere arbejdet indenfor hver deres udvalg. Deres funktion som bestyrelse er udelukkende at have mandat til godkendelse af øvrige udvalg og tovholdere for udvalg, samt at have ansvaret for at der bliver oprettet nødvendige udvalg og arbejdsgrupper, såfremt de ikke opstår af sig selv. Stk. 4: Kandidatudvalget har ansvaret for at planlægge, indkalde til og afvikle opstillingsmøder og årsmøde, herunder finde og interviewe potentielle kandidater, samt koordinere og sparre med valgte kandidater. Kommunikationsudvalget har ansvaret for intern og ekstern kommunikation, herunder kontakt til presse, nyhedsbreve og lignende. Koordinationsudvalget har ansvaret for at have overblik over og koordinere arbejdet i opståede arbejdsgrupper, der ikke får titel af udvalg som kræver bestyrelsens godkendelse. Politikudvalget har ansvaret for afholdelse af åbne medlemsmøder med henblik på den konstante udvikling af Kommuneforeningens lokalpolitik. Bestyrelsen og udvalgene fastsætter selv nærmere forretningsorden for deres arbejde. Stk. 5: Kandidater til og medlemmer af Kommunalbestyrelsen, Regionsråd eller Europaparlamentet kan vælges til og være medlemmer af bestyrelsen. I det kalenderår, hvor der 12

13 er valg til det pågældende politiske forum, må kandidaterne ikke være forperson, næstforperson eller kasserer. Folkevalgte til kommunalbestyrelsen, Regionsråd eller Europaparlamentet kan ikke bestride poster som forperson, næstforperson eller kasserer. Stk. 6: Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan vælges til og være medlemmer af bestyrelsen, men ikke bestride poster som forperson, næstforperson eller kasserer. Et bestyrelsesmedlem, som er folketingskandidat, går automatisk på orlov fra bestyrelsen, hvis der udskrives valg. 11: Bydelsforeninger Stk. 1: Under Kommuneforeninger kan bydelsforeninger oprettes, som eksempelvis kan dække opstillingskredse eller administrativt fastlagte bydelsgrænser. Kapitel 3: Valg af kandidater 12: Tillidsvalgte Stk. 1: Personer, der er medlem af en bestyrelse eller kandidat til kommunalbestyrelsen eller Folketinget, må ikke være medlem af andre politiske partier. Alle omtalte personer forventes at arbejde i et fællesskab til Alternativets bedste. Stk. 2: Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum tre måneder ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne. Stk. 3: Kandidater til organisatoriske hverv er valgbare 14 dage efter kontingentet er indbetalt. Stk. 4: Alle tillidsvalgte i Kommuneforeningen er valgt for et år og kan genvælges. 13: Kommuneforeningens opstillingsmøde Stk. 1: På et årligt opstillingsmøde afholdt i januar eller senest fire uger før Storkredsens opstillingsmøde vælger eller genvælger Kommuneforeningen kandidater til kommunalbestyrelsesvalg, og indstiller eventuelt kandidater til folketingsvalg. Stk. 1a: Som overgangsordning kan opstillingsmødet, der skulle holdes i januar 2017, holdes på et tidligere tidspunkt. Kandidater, der vælges på dette møde er ikke på valg før januar 2018, med mindre andet er meldt ud i forbindelse med valghandlingen. Stk. 2: Hvis det skønnes nødvendigt kan kandidatudvalget indkalde til supplerende opstillingsmøde. Allerede valgte kandidaters kandidaturer annulleres ikke, når der afholdes supplerende opstillingsmøde, med mindre mødet er indkaldt med det formål, at stemme om en specifik allerede valgt kandidat. Stk. 3: Opstillingsmødet skal indkaldes med mindst seks ugers frist. Opstillingsgrundlag for kandidater skal være afleveret til kandidatudvalget tre uger forud for opstillingsmødet, og sendes videre til medlemmerne senest to uger før mødet. 13

14 14: Indstilling af kandidater til Folketinget Stk. 1: På et opstillingsmøde kan Kommuneforeningen indstille kandidater til Storkredsforeningens opstillingsmøde. At indstille en kandidat fra opstillingsmøde i Kommuneforeningen betyder, at de får Kommuneforeningens anbefaling. Stk. 2: Kommuneforeningen kan ikke på egen hånd opstille kandidater til folketingsvalget. Stk. 3: Kommuneforeningen vælger/udpeger en repræsentant til Kandidatudvalget i Storkredsen. Kandidatudvalget koordinerer kandidat- og opstillingsprocesserne i hele storkredsen med hensyn til folketingsvalg. Stk. 4: En lokalt indstillet kandidat, som senere opstilles af Storkredsforeningen, er samtidig kandidat for hele Storkredsforeningen. 15: Afstemninger og valg Stk. 1: Valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal altid ske skriftligt. Stk. 2: Ved alle valg til et bestemt antal kandidater kan hvert stemmeberettiget medlem højst stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op. Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer, der afgives. Der kan kun afgives én stemme pr. kandidat. Stk. 3: I tilfælde af stemmelighed på det yderste mandat i et forum jf. stk. to, skal der trækkes lod mellem de pågældende kandidater. Stk. 4: Til valg uden et bestemt antal kandidater, kan en kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne stemmer, inklusiv blanke stemmer. Der kan afgives stemmer på alle kandidater og der kan kun afgives én stemme pr. kandidat. Stk. 5: Folketingskandidater indstilles til valg på Storkredsens opstillingsmøde jf. stk. 4. Stk. 6: En anden afstemningsform kan vedtages med mindst 2/3 flertal på mødet. Forslaget skal være sendt ud senest en uge før mødet. Kapitel 4: Økonomi 16: Tegning og Økonomi Stk. 1: Foreningen tegnes af forpersonen og et medlem af bestyrelsen. Stk. 2: Økonomiudvalget fremlægger regnskabet til godkendelse på årsmødet. Stk. 3: Bestyrelsen kan meddele yderlige prokura. Stk. 4: Regnskabet følger kalenderåret. Stk. 5: Regnskabet revideres af to talkyndige personer, der vælges til revisorer på årsmødet. Stk. 6: Ved økonomiske bidrag på kroner eller mere offentliggøres bidragyderen og beløbet i regnskabet. 14

15 17: Hæftelse Stk. 1: Kommuneforeningen hæfter alene med de midler, den har til rådighed. Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og har ikke krav på nogen del af foreningens midler. Kapitel 5: Øvrige bestemmelser 18: Vedtægter og revision af vedtægter Stk. 1: Kommuneforeningens vedtægter skal være i overensstemmelse med Landsforeningens. Stk. 2: Ændringer i landsforeningens vedtægter eller i minimumsvedtægter for Lokalforeninger, der er vedtaget på Landsmødet, gælder for Kommuneforeningen fra vedtagelsestidspunktet. Kommuneforeningen er forpligtet til at indarbejde de relevante ændringer på sit førstkommende årsmøde efter Landsmødet. Stk. 3: Ændringer i nærværende vedtægter kan ske med 2/3 flertal på et årsmøde. Stk. 4: Øvrige ændringer i vedtægterne, der ikke er konsekvens af landsmødebeslutninger, træder i kraft når Hovedbestyrelsen har godkendt ændringerne. Stk. 5: Hvis Hovedbestyrelsen ikke kan godkende vedtægtsændringer vedtaget på årsmødet i Kommuneforeningen udløser det indkaldelse til ekstraordinært årsmøde inden for to uger efter Hovedbestyrelsens meddelelse. 19: Opløsning Stk. 1: Kommuneforeningen kan opløses såfremt det besluttes med 2/3 flertal på to på hinanden følgende årsmøder. Foreningen opløses automatisk såfremt landsforeningen opløses. Stk. 2: Ved opløsning overføres en eventuel formue til Alternativet, såfremt landsforeningen endnu eksisterer. Ellers overføres midlerne til velgørende formål indenfor Alternativets formål. 15

16 Forslag 3 Forslaget er også stillet af HC, og det baserer sig ligesom forslag 2 på minimumsvedtægterne. Forskellen fra forslag 2 er at dette forslag i højere grad baserer sig på den traditionelle foreningstanke ved faktisk at vælge en bestyrelse som minimumsvedtægterne lægger op til. Tanken er dog stadig at det faktiske arbejde i foreningen ikke skal foregå som bestyrelsesarbejde, men at bestyrelsen fungerer som et koordinerende organ for selvstyrende udvalg og arbejdsgrupper. På den måde fungerer det mere som en normal forening, blot med det helt klare fokus at bestyrelsen ikke tænkes at skulle have en ledende rolle i traditionel hierarkisk forstand. På den måde kan bestyrelsen siges at overtage den funktion, der i høj grad ligger i koordinationsudvalget i Forslag 1 og 2, samt at den er sidste bagstopper i forhold til at have ansvaret for udførelse af nødvendige opgaver hvis disse ikke løses af opståede arbejdsgrupper eller faste udvalg. Derudover er teksten skrevet så begrænset som muligt, så det vil være op til de personer, der vælges til bestyrelsen selv at definere deres roller og strukturen for foreningens udvalg og arbejdsgrupper ud fra udarbejdelse af egen forretningsorden og oprettelse af udvalg mv. efter bestyrelsen er valgt og har konstitueret sig. Det betyder eksempelvis også at opgaver som indkaldelse til årsmøde, der i Forslag 2 er en opgave for kandidatudvalget, i dette forslag er en opgave for bestyrelsen. Men da bestyrelsen frit kan definere deres egen forretningsorden og afgive ansvar til oprettede udvalg og arbejdsgrupper, kan opgaver som disse efter valget af bestyrelsen henligges til et kandidatudvalg, som bestyrelsen så også selv har ansvaret for at få oprettet, så de kan give dem ansvaret. Vedtægter for Alternativet Aarhus Kapitel 1: Indledning 1: Navn og område Stk. 1: Foreningens navn er Alternativet Aarhus, herefter omtalt som Kommuneforeningen. Stk. 2: Kommuneforeningen omfatter Aarhus kommune. 2: Manifest Stk. 1: Der er altid et alternativ! Alternativet er en politisk idé om personlig frihed, social værdighed og levende, bæredygtige fællesskaber. Et håb. En drøm. En længsel efter mening, betydning og medmenneskelige relationer. Alternativet er et svar på det, der sker i verden i dag. Rundt om os. Med os. Alternativet er et opråb mod den kynisme, mangel på gavmildhed og hakken nedad, som trives i vores samfund. Alternativet er et positivt modspil, En lyst til at komme med reelle og seriøse svar på den miljø- og ressourcekrise, kloden står midt i. En krise som for hver dag forværrer vores egne såvel som vores børn og børnebørns muligheder for et godt, rigt og meningsfuldt liv. Alternativet er nysgerrighed efter at udvikle vores lokalsamfund, byer og nationer. Vi vil selv tage vare på økonomien og de demokratiske beslutninger. På vores arbejdspladser og i de 16

17 lokalområder, hvor vores liv leves. Uden at miste det globale udsyn og ansvaret for at finde fælles løsninger sammen med vores naboer. Også dem, der bor på den anden side af kloden. Alternativet er et samarbejde. Vi ved, at private virksomheder alene ikke kan løse problemerne. Det kan offentlige institutioner heller ikke. Og det kan NGO-bevægelserne heller ikke. Derfor skal vi opfinde helt nye koblinger og samarbejdsmodeller, hvor vi bruger det bedste fra det private, det offentlige og NGO erne. Alternativet er åbenhed efter at afprøve nye idéer og skabe løsninger, der virker. Alternativet er også tænksomhed. Efter at forstå komplekse sammenhænge og modstå fristelsen i forsimplede argumenter og behagelige illusioner. Alternativet er mod til at se problemerne lige i øjnene. Men også mod på den fremtid, vi skal være fælles om. Alternativet er også humor. Uden humor ingen kreativitet. Uden kreativitet ingen gode idéer. Uden gode idéer ingen skaberkraft. Uden skaberkraft intet resultat. Alternativet er allerede virkelighed. Rundt om på kloden bliver der lige nu skabt helt nye institutionstyper, virksomhedsformer og sociale netværk. Om det er i København, Seoul, Durban eller Rio. Enkeltvis synes de måske ikke af så meget, men tilsammen er der tale om en livskraftig global forandringsbølge. Alternativet er for dig som kan mærke, at noget er sat i bevægelse. Som fornemmer, at noget nyt er ved at afløse det gamle. En anden måde at se demokrati, vækst, arbejdsliv, ansvar og livskvalitet på. Det er alternativet. 3: Organisationskultur Stk. 1: Alt arbejde i Alternativet skal foregå i overensstemmelse med Alternativets værdier: Empati, Mod, Gennemsigtighed, Ydmyghed, Humor, Generøsitet. Stk. 2: Alternativet skal altid tilstræbe at leve op til 6 debatdogmer: 1. Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper. 2. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske modstandere der, hvor de er. 3. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter. 4. Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme, hvis vi har taget fejl. 5. Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer med. 6. Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske visioner kan nås. Stk. 3: Når der opstår en konflikt, forsøges den løst i mindelighed i den forening, hvori den udspiller sig. Konfliktmæglingsrådet kan efter skøn inddrages. 4: Mangfoldighed Stk. 1: Alternativet ønsker i alle sine fora og hvor partiet er repræsenteret, den bredest mulige sammensætning af medlemmer og kandidater. Der skal tilstræbes en spredning inden for eksempelvis geografi, etnicitet, køn, livserfaring, alder og faglighed. 17

18 Kapitel 2: Kommuneforeningen 5: Kommuneforeningens formål Stk. 1: Kommuneforeningens formål er at understøtte Alternativets formål. 6: Kommuneforeningens opgaver Stk. 1: Kommuneforeningen har det primære ansvar for aktiviteter i bevægelses- og partiregi, i det geografiske område lokalforeningen dækker. Dette omfatter aktivisme, projekter og opstilling af kandidater til kommunalvalg og indstilling af kandidater til folketingsvalg. 7: Medlemmer i Kommuneforeningen Stk. 1: Medlemmer i Kommuneforeningen er alle de medlemmer af Alternativet, der har bopæl i Kommuneforeningens område. Stk. 2: Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent til landsforeningen. Stemmeret opnås ved indbetaling af kontingent senest 14 dage før en given valghandling. Stk. 3: Såfremt et medlem vedvarende modarbejder Alternativet kan den pågældende ekskluderes. Eksklusionsreglerne følger landsorganisationens. 8: Kommuneforeningens ordinære årsmøde Stk. 1: En gang årligt afholder Kommuneforeningen et ordinært årsmøde, der indkaldes til med mindst fire ugers varsel. Stk. 2: Alle medlemmer kan deltage på årsmødet. Alle fysisk fremmødte medlemmer har stemmeret jf. 7, stk. 2. Stk. 3: Dagsorden for årsmødet skal som minimum indeholde 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere og referent 3. Bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Behandling af forslag fra medlemmerne 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af revisorer 8. Eventuelt Stk. 4: Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest to uger før mødets afholdelse. Stk. 5: Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal være stillet af en gruppe på mindst 2 medlemmer af Kommuneforeningen. Stk. 6: Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg på årsmødet, skal meddele deres kandidatur senest to uger før mødet ved indsendelse af et opstillingsgrundlag. 18

19 Stk. 7: Alle forslag og kandidaters opstillingsgrundlag udsendes til medlemmerne senest en uge før mødets afholdelse. 9: Kommuneforeningens ekstraordinære årsmøde Stk. 1: Ekstraordinært årsmøde indkaldes såfremt Kommuneforeningens bestyrelse eller mindst 30 medlemmer begærer det. Stk. 2: Bestyrelsen indkalder til ekstraordinært årsmøde med angivelse af dagsorden senest en uge efter at have modtaget gyldig begæring herom, eller senest en uge efter beslutningen er truffet i bestyrelsen. Det ekstraordinære årsmøde skal afholdes senest seks uger efter beslutningen er truffet eller begæringen modtaget. Øvrige tidsfrister gælder som for ordinært årsmøde. 10: Kommuneforeningens bestyrelse Stk. 1: Arbejdet i kommuneforeningen udføres af selvstyrende udvalg og arbejdsgrupper. For at koordinere arbejdet og godkende disse grupper, vælges en bestyrelse på 5 personer, herunder forperson, næstforperson og kasserer. Bestyrelsen vælges på årsmødet. Stk. 2: Efter stemmetal vælges op til 4 suppleanter ud fra de afgivne stemmer fra valget til bestyrelsen. Stk. 3: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen, hvoraf en skal være forperson eller næstforperson, er til stede fysisk eller digitalt eller skriftligt har tilkendegivet sin indstilling til det specifikke punkt. Stk. 4: Bestyrelsen udarbejder selv nærmere forretningsorden med henblik på at ansvaret for arbejdet i foreningen henligges til arbejdsgrupper og udvalg, så bestyrelsens rolle så vidt muligt udelukkende er koordinerende. Stk. 5: Kandidater til og medlemmer af Kommunalbestyrelsen, Regionsråd eller Europaparlamentet kan vælges til og være medlemmer af bestyrelsen. I det kalenderår, hvor der er valg til det pågældende politiske forum, må kandidaterne ikke være forperson, næstforperson eller kasserer. Folkevalgte til kommunalbestyrelsen, Regionsråd eller Europaparlamentet kan ikke bestride poster som forperson, næstforperson eller kasserer. Stk. 6: Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan vælges til og være medlemmer af bestyrelsen, men ikke bestride poster som forperson, næstforperson eller kasserer. Et bestyrelsesmedlem, som er folketingskandidat, går automatisk på orlov fra bestyrelsen, hvis der udskrives valg. 11: Bydelsforeninger Stk. 1: Under Kommuneforeninger kan bydelsforeninger oprettes, som eksempelvis kan dække opstillingskredse eller administrativt fastlagte bydelsgrænser. 19

20 Kapitel 3: Valg af kandidater 12: Tillidsvalgte Stk. 1: Personer, der er medlem af en bestyrelse eller kandidat til kommunalbestyrelsen eller Folketinget, må ikke være medlem af andre politiske partier. Alle omtalte personer forventes at arbejde i et fællesskab til Alternativets bedste. Stk. 2: Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum tre måneder ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne. Stk. 3: Kandidater til organisatoriske hverv er valgbare 14 dage efter kontingentet er indbetalt. Stk. 4: Alle tillidsvalgte i Kommuneforeningen er valgt for et år og kan genvælges. 13: Kommuneforeningens opstillingsmøde Stk. 1: På et årligt opstillingsmøde afholdt i januar eller senest fire uger før Storkredsens opstillingsmøde vælger eller genvælger Kommuneforeningen kandidater til kommunalbestyrelsesvalg, og indstiller eventuelt kandidater til folketingsvalg. Stk. 1a: Som overgangsordning kan opstillingsmødet, der skulle holdes i januar 2017, holdes på et tidligere tidspunkt. Kandidater, der vælges på dette møde er ikke på valg før januar 2018, med mindre andet er meldt ud i forbindelse med valghandlingen. Stk. 2: Hvis det skønnes nødvendigt kan der indkaldes til supplerende opstillingsmøde. Allerede valgte kandidaters kandidaturer annulleres ikke, når der afholdes supplerende opstillingsmøde, med mindre mødet er indkaldt med det formål, at stemme om en specifik allerede valgt kandidat. Stk. 3: Opstillingsmødet skal indkaldes med mindst seks ugers frist. Opstillingsgrundlag for kandidater skal være afleveret til bestyrelsen eller et af bestyrelsen godkendt kandidatudvalg tre uger forud for opstillingsmødet, og sendes videre til medlemmerne senest to uger før mødet. 14: Indstilling af kandidater til Folketinget Stk. 1: På et opstillingsmøde kan Kommuneforeningen indstille kandidater til Storkredsforeningens opstillingsmøde. At indstille en kandidat fra opstillingsmøde i Kommuneforeningen betyder, at de får Kommuneforeningens anbefaling. Stk. 2: Kommuneforeningen kan ikke på egen hånd opstille kandidater til folketingsvalget. Stk. 3: Kommuneforeningen vælger/udpeger en repræsentant til Kandidatudvalget i Storkredsen. Kandidatudvalget koordinerer kandidat- og opstillingsprocesserne i hele storkredsen med hensyn til folketingsvalg. Stk. 4: En lokalt indstillet kandidat, som senere opstilles af Storkredsforeningen, er samtidig kandidat for hele Storkredsforeningen. 20

21 15: Afstemninger og valg Stk. 1: Valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal altid ske skriftligt. Stk. 2: Ved alle valg til et bestemt antal kandidater kan hvert stemmeberettiget medlem højst stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op. Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer, der afgives. Der kan kun afgives én stemme pr. kandidat. Stk. 3: I tilfælde af stemmelighed på det yderste mandat i et forum jf. stk. to, skal der trækkes lod mellem de pågældende kandidater. Stk. 4: Til valg uden et bestemt antal kandidater, kan en kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne stemmer, inklusiv blanke stemmer. Der kan afgives stemmer på alle kandidater og der kan kun afgives én stemme pr. kandidat. Stk. 5: Folketingskandidater indstilles til valg på Storkredsens opstillingsmøde jf. stk. 4. Stk. 6: En anden afstemningsform kan vedtages med mindst 2/3 flertal på mødet. Forslaget skal være sendt ud senest en uge før mødet. Kapitel 4: Økonomi 16: Tegning og Økonomi Stk. 1: Foreningen tegnes af forpersonen og et medlem af bestyrelsen. Stk. 2: Regnskabet fremlægges til godkendelse på årsmødet. Stk. 3: Bestyrelsen kan meddele yderlige prokura. Stk. 4: Regnskabet følger kalenderåret. Stk. 5: Regnskabet revideres af to talkyndige personer, der vælges til revisorer på årsmødet. Stk. 6: Ved økonomiske bidrag på kroner eller mere offentliggøres bidragyderen og beløbet i regnskabet. 17: Hæftelse Stk. 1: Kommuneforeningen hæfter alene med de midler, den har til rådighed. Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og har ikke krav på nogen del af foreningens midler. 21

22 Kapitel 5: Øvrige bestemmelser 18: Vedtægter og revision af vedtægter Stk. 1: Kommuneforeningens vedtægter skal være i overensstemmelse med landsforeningens. Stk. 2: Ændringer i landsforeningens vedtægter eller i minimumsvedtægter for Lokalforeninger, der er vedtaget på Landsmødet, gælder for Kommuneforeningen fra vedtagelsestidspunktet. Kommuneforeningen er forpligtet til at indarbejde de relevante ændringer på sit førstkommende årsmøde efter Landsmødet. Stk. 3: Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på et årsmøde med 2/3 flertal. Stk. 4: Øvrige ændringer i vedtægterne, der ikke er konsekvens af landsmødebeslutninger, træder i kraft når Hovedbestyrelsen har godkendt ændringerne. Stk. 5: Hvis Hovedbestyrelsen ikke kan godkende vedtægtsændringer vedtaget på årsmødet i Kommuneforeningen udløser det indkaldelse til ekstraordinært årsmøde inden for to uger efter Hovedbestyrelsens meddelelse. 19: Opløsning Stk. 1: Kommuneforeningen kan opløses såfremt det besluttes med 2/3 flertal på to på hinanden følgende årsmøder. Foreningen opløses automatisk såfremt landsforeningen opløses. Stk. 2: Ved opløsning overføres en eventuel formue til Alternativet, såfremt landsforeningen endnu eksisterer. Ellers overføres midlerne til velgørende formål indenfor Alternativets formål. 22

Vedtægter for Alternativet Aarhus

Vedtægter for Alternativet Aarhus Vedtægter for Alternativet Aarhus Kapitel 1: Indledning 1: Navn og område Stk. 1: Foreningens navn er Alternativet Aarhus, herefter omtalt som Kommuneforeningen. Stk. 2: Kommuneforeningen omfatter Aarhus

Læs mere

Vedtægter for Alternativet Skanderborg

Vedtægter for Alternativet Skanderborg 1/9 Vedtægter for Alternativet Skanderborg 1 Navn og område Kapitel 1 Indledning Foreningens navn er Alternativet Skanderborg. Alternativet Skanderborg omfatter hele Skanderborg kommune. 2 Manifest Der

Læs mere

Forslag til vedtægter. Stiftende årsmøde den 30. oktober Kapitel 1 Indledning 1 Navn og område

Forslag til vedtægter. Stiftende årsmøde den 30. oktober Kapitel 1 Indledning 1 Navn og område Forslag til vedtægter Stiftende årsmøde den 30. oktober 2016. Kapitel 1 Indledning 1 Navn og område Navnet på lokalforeningen er Alternativet Fredericia - Lokalforening, herefter i vedtægterne omtalt som

Læs mere

Vedtægter for Alternativet København

Vedtægter for Alternativet København Vedtægter for Alternativet København Kapitel 1 Indledning 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Alternativet København, herefter omtalt som kommuneforeningen. 2 Manifest Stk. 1 Kommuneforeningen

Læs mere

Vedtægter for Alternativet København

Vedtægter for Alternativet København Vedtægter for Alternativet København Kapitel 1 Indledning 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Alternativet København, herefter omtalt som kommuneforeningen. 2 Manifest Stk. 1 Kommuneforeningen

Læs mere

Alternativet Lokalforening Sønderborg

Alternativet Lokalforening Sønderborg Alternativet Lokalforening Sønderborg Dette er de gældende vedtægter for kommuneforeningen i Sønderborg, som er vedtaget på årsmødet den 23. april 2017. Kapitel 1 Indledning 1 Navn og område Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland - ALTERNATIVET 1 Navn og omfang Stk. 1. Navnet på storkredsen er Sjælland, herefter i vedtægterne

Læs mere

Vedtægter for ALTERNATIVETs storkreds i Østjylland, september 2014

Vedtægter for ALTERNATIVETs storkreds i Østjylland, september 2014 VedtægterforALTERNATIVET sstorkredsiøstjylland,september2014 1 Navn og omfang Stk. 1. Navnet på storkredsen er Østjyllands storkreds, herefter i vedtægterne omtalt som storkredsen. 2 Vedtægters rangorden

Læs mere

Vedtægter For. Vedtaget på ekstraordinært årsmøde d. 23/ i Roskilde.

Vedtægter For. Vedtaget på ekstraordinært årsmøde d. 23/ i Roskilde. Vedtægter For Vedtaget på ekstraordinært årsmøde d. 23/10 2016 i Roskilde. Kapitel 1 Indledning 1 Navn og område Navnet på Storkredsforeningen er Alternativet Sjælland Storkredsforening. Herefter omtalt

Læs mere

Vedtægter for Alternativet

Vedtægter for Alternativet Vedtægter for Alternativet 1 Formål for Alternativet Stk. 1. Alternativets formål er at udvikle en international politisk 4. sektor organisation herunder et parti for mennesker, der ønsker at iværksætte

Læs mere

Vedtægter for Storkreds Nordsjælland Alternativet Vedtaget i Hillerød d. 26. sept 2015

Vedtægter for Storkreds Nordsjælland Alternativet Vedtaget i Hillerød d. 26. sept 2015 Vedtægter for Storkreds Nordsjælland Alternativet Vedtaget i Hillerød d. 26. sept 2015 Vedtægter for Storkreds Nordsjælland - ALTERNATIVET 1 Navn og omfang Stk. 1. Navnet på storkredsen er Nordsjælland,

Læs mere

ALTERNATIVET VEDTÆGTER REVIDERET VED ÅRSMØDET 27. JUNI 2015 I ODENSENA

ALTERNATIVET VEDTÆGTER REVIDERET VED ÅRSMØDET 27. JUNI 2015 I ODENSENA ALTERNATIVET VEDTÆGTER REVIDERET VED ÅRSMØDET 27. JUNI 2015 I ODENSENA 1 FORMÅL FOR ALTERNATIVET Alternativets formål er at arbejde for en seriøs bæredygtig omstilling som en international politisk 4.

Læs mere

!!!! Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014

!!!! Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014 Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014 1 Formål for Alternativet Stk. 1. Alternativets formål er at arbejde for en seriøs bæredygtig omstilling som en international politisk 4. sektor-organisation

Læs mere

Vedtægter for Alternativet København

Vedtægter for Alternativet København Vedtægter for Alternativet København 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Alternativet København, herefter omtalt som lokalforeningen. Stk. 2 Lokalforeningen har hjemme i Københavns kommune, herefter

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægter for Alternativet København 2018

Forslag til ændringer af vedtægter for Alternativet København 2018 Forslag til ændringer af vedtægter for Alternativet København 2018 Oprindelige vedtægter 2016 Rækkefølgen følger den nye rækkefølge fra minimumsvedtægterne. Al GRØN tekst er gældende. Al RØD tekst er erstattet

Læs mere

Vedtægter for Alternativet Kolding

Vedtægter for Alternativet Kolding 1 Vedtægter for Alternativet Kolding 1. udgave pr. 24. november 2015 2 1 Navn og omfang Navnet på lokalforeningen er Alternativet Kolding - Lokalforening, herefter i vedtægterne omtalt som Alternativet

Læs mere

Bydel Amager (2300) Vedtægter

Bydel Amager (2300) Vedtægter Bydel Amager (2300) Vedtægter Vedtægter for Alternativet Amager Side 2 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Alternativet Amager 2. Foreningen har hjemsted i postnummer 2300 2 Formål for Alternativet

Læs mere

Alternativets Landsvedtægter. Vedtaget på Landsmødet den maj 2017 i Odense

Alternativets Landsvedtægter. Vedtaget på Landsmødet den maj 2017 i Odense Alternativets Landsvedtægter Vedtaget på Landsmødet den 27.-28. maj 2017 i Odense KAPITEL 1: PRINCIPPROGRAM 1 Formål 2 Manifest 3 Organisationskultur 4 Mangfoldighed KAPITEL 2: ORGANISATION 5 Organisering

Læs mere

ALTERNATIVETS LANDSVEDTÆGTER Vedtaget på Årsmødet den 28. maj 2016 i Odense

ALTERNATIVETS LANDSVEDTÆGTER Vedtaget på Årsmødet den 28. maj 2016 i Odense ALTERNATIVETS LANDSVEDTÆGTER Vedtaget på Årsmødet den 28. maj 2016 i Odense KAPITEL 1: PRINCIPPROGRAM 1 Formål 2 Manifest 3 Organisationskultur 4 Mangfoldighed KAPITEL 2: ORGANISATION 5 Organisering 6

Læs mere

Stk. 2. SACRE vil geninvestere den akkumulerede viden og det økonomiske overskud til kontinuerlig at fremme organisationens formål.

Stk. 2. SACRE vil geninvestere den akkumulerede viden og det økonomiske overskud til kontinuerlig at fremme organisationens formål. Vedtægter Foreningen SACRE Godkendt på SACRE møde d. 18.9.15 1 Formål for Foreningen SACRE Stk. 1. SACRE s 3 hovedformål er at: - 1. Undersøge, understøtte og udvikle samt forske i samfundets skabende

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Foreningens navn er [eks. Alternativet Frederiksberg el. Alternativet Odsherred], herefter omtalt som kommuneforeningen.

Foreningens navn er [eks. Alternativet Frederiksberg el. Alternativet Odsherred], herefter omtalt som kommuneforeningen. Stk. Navn og område //KAN Foreningens navn er [eks. Alternativet Frederiksberg el. Alternativet Odsherred], herefter omtalt som kommuneforeningen. Kommuneforeningen omfatter [xx] kommune(r). Manifest [som

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Vedtægter for Liberal Alliance Gladsaxe

Vedtægter for Liberal Alliance Gladsaxe Vedtægter for Liberal Alliance Gladsaxe UDGÅR 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Liberal Alliance Gladsaxe, forkortet LA Gladsaxe. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Gladsaxe Kommune. Stk. 3.

Læs mere

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne.

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne. VEDTÆGTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liberal Alliances Ungdom. 2 Det er Liberal Alliances Ungdoms formål at engagere og mobilisere unge, som tilslutter sig Liberal Alliances Ungdoms politiske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS 1 Navn og hjemsted 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde

Læs mere

Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune

Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune 1. Medlemmer af Radikale Venstre, der er bosiddende i Ballerup kommune, er medlem af kommuneforeningen. Medlemmer bosat i udlandet kan

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets politik.

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune

Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune 1. Formål Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på frihed, frisind og fællesskab: - Retten til at leve et liv

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud VEDTÆGTER LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. 1 Foreningens

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet. Vedtægter for Lokalrådet i Korup: 1. Lokalrådets navn / formål Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Læs mere

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted Vedtægter for Oecon I Odense E16 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Oecon i Odense. Foreningen har hjemsted ved Syddansk Universitet, campus Odense. 2 Foreningens formål Foreningen har til formål,

Læs mere

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER 1: Foreningens navn, hjemsted og stiftelse. Foreningens navn er Sjov Senior Motion med hjemsted i Lejre kommune. Foreningen er stiftet den 29. august 2000. 2: Foreningens formål. Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning.

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning. Vedtægter Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den 14.3.2014 Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

GREVE BRANDMANDSFORENING

GREVE BRANDMANDSFORENING 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er, stiftet den 15. januar 2002. er en selvstændig økonomisk og administrativ enhed. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. Foreningens formål er at samle

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale.

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale. KIU's vedtægter Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Patientforeningen for kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er KIU

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR)

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn 1 Foreningens navn, hjemsted og tilsynsforhold Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) OR er en forening, der drives af private personer med

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for SAMRåd ved RUC

Vedtægter for SAMRåd ved RUC Vedtægter for SAMRåd ved RUC Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er SAMRåd. Foreningen har hjemsted på Roskilde Universitet. Artikel 2: Formål 2 Formål Stk. 1 Foreningen

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Vedtægter 2016 for Ikast-Brande esport

Vedtægter 2016 for Ikast-Brande esport Vedtægter 2016 for Ikast-Brande esport 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Ikast-Brande esport. 1.2 Foreningen har hjemsted i Ikast-Brande Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er at skabe,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse.

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse. Vedtægter for foreningen Danske Naturister 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Naturister i daglig tale forkortet til DN. Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere