BYLIV OG FODGÆNGERE I KØBENHAVNS KOMMUNE Undersøgelse af borgernes deltagelse i bylivet og oplevelser som fodgængere September 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYLIV OG FODGÆNGERE I KØBENHAVNS KOMMUNE Undersøgelse af borgernes deltagelse i bylivet og oplevelser som fodgængere September 2008"

Transkript

1 BYLIV OG FODGÆNGERE I KØBENHAVNS KOMMUNE Undersøgelse af borgernes deltagelse i bylivet og oplevelser som fodgængere September 2008

2 ISBN Københavns Kommune September 2008 Center for Kunder Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 13 Postboks København V Rapporten er udarbejdet af Catinét Research A/S Københavns Kommune har alle rettigheder til rapporten i henhold til lov om ophavsret. Citater og kopiering af uddrag af rapporten er tilladt med fuld kildeangivelse: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Kunder

3 Indhold Undersøgelsens formål Side 1 Metode og gennemførelse Side 3 Anbefalinger Side 5 Hovedkonklusioner Side 6 Hovedresultater Side 9 Bilag Spørgeguide

4 Undersøgelsens formål Baggrund og formål Måling af borgernes deltagelse i bylivet og deres brug af byen som fodgænger og trafikant. Københavns Kommune ønsker at høre, hvordan borgerne deltager i bylivet og deres brug af byen som fodgænger og trafikant. Københavns Kommune ønsker både at høre om generel brug af byen og mere præcist, hvordan borgerne bruger byen som fodgængere i deres daglige transport, til og fra arbejde og i deres fritid. Undersøgelsen skal vise, hvordan byens indretning passer til borgerne og hvad der eventuelt kan gøres for at gøre borgerne gladere for byen. Der er derfor med hjælp fra markedsanalyseinstituttet Catinét gennemført en undersøgelse i Københavns Kommunes Borgerpanel af følgende forhold: 1. Ophold på en plads, park eller legeplads i borgerens nærområde: Hvor ofte Formålet med at være der Hvor længe Vigtigheden af plads, park eller legeplads i gåafstand 2. Ophold på en plads, park eller legeplads i Københavns centrum Hvor ofte Formålet med at være der Hvor længe 3. København udendørs Hvad skal der til for at opholde sig mere udendørs i København Tilfredshed i forhold til at bruge byen til udendørs motion Hvad kunne få borgerne til at dyrke mere motion i byen Deltagelse i arrangementer i byens rum Hvad kunne få borgerne til at deltage i flere arrangementer 4. Brug af transportmidler 5. Fodgænger i København Hvor ofte går borgerne i nærområdet Formålet med denne gåtur/disse gåture Hvor ofte går borgerne langs lokal indkøbsgade Hvor ofte går borgerne længere ture Formålet med denne gåtur/ disse gåture 1

5 6. Bilist i København Hvor ofte køres små ture under 3 km Formålet med disse små ture Erstatte små køreture med gåture 7. Tryghed i nærområde Tryghed i nærområdet i dagtimerne Tryghed i nærområdet i aften- og nattetimerne Hvad skal der til for at blive mere tryg i nærområdet 8. Gåture generelt Hvad skal der til for at borgerne vil gå mere i nærområdet Hvad skal der til for at borgerne vil gå mere i København generelt Vigtighed af en høj komfort på fodgængerarealerne i henhold til anvendelse af den kollektive transport. 2

6 Metode og gennemførelse Undersøgelsen er gennemført på Teknik- og Miljøforvaltningens elektroniske Internetpanel, der består af repræsentativt udvalgte borgere med adgang til Internettet. Undersøgelsen er således blevet besvaret via Internettet. Alle deltagere er 15 år eller ældre. Der er på nærværende undersøgelsesrunde indkommet 741 brugbare besvarelser. Interviewene er gennemført i perioden 19. august 2. september Statistisk udvalgsusikkerhed: Hvis 25% af de 741 adspurgte svarer ja til et givent spørgsmål bør den sande værdi det resultat, som man ville have opnået, hvis man havde spurgt samtlige 15+ årige københavnere med internetadgang ikke være lavere end ca. 22% og ikke højere end ca. 28%. Dette usikkerhedsinterval stiger, hvis mindre delgrupper sammenlignes med hinanden. Hvis 100 svarpersoner, der har ét karakteristikum (f.eks. en bestemt alder), sammenlignes med 100, der har et andet karakteristikum, og 25% af førstnævnte gruppe har svaret ja. så skal sidstnævnte gruppe afvige med mindst 12 procentpoints, førend man kan føle sig sikker på, at den fundne forskel kan generaliseres ud til at gælde alle personer med de pågældende karakteristika, og ikke blot de to gange 100, som har deltaget i undersøgelsen. Alle adspurgte har bl.a. på en 5-punkt skala taget stilling til, hvor vigtigt det er at der ligger en attraktiv, offentlig plads, park eller legeplads i gå-afstand fra respondentens bolig. På baggrund af de indkomne svar er der genereret et gennemsnit. Den statistiske udvalgsusikkerhed på disse skalagennemsnit er (når de er beregnet på alle 741 besvarelser) i størrelsesordenen +/- 0,07 skalaenheder. Når resultater fra to nogenlunde store delgrupper i materialet sammenlignes, og grupperne hver især har en størrelse på omkring 100 personer, skal forskellen være på mindst 0,28 skalaenhed før man med 95% sikkerhed kan sige, at de to grupper har en forskellig opfattelse af spørgsmålet. Kvalitetsstandarder Catinét Research er medlem af ESOMAR, og undersøgelsen er blevet gennemført i overensstemmelse med de internationalt opstillede kvalitetsstandarder. 3

7 Offentliggørelse af resultater Københavns Kommune har alle rettigheder til materiale udarbejdet af Catinét og eventuelle underleverandører med mindre andet aftales skriftligt. Dette gælder rettigheder efter Lov om Ophavsret og enhver anden lovgivning, og dette gælder for såvel trykt, fotografisk, elektronisk, grafisk og andet materiale, inklusive unikaarbejder med videre. Rettigheder kan udøves både i og uden for Danmark og på alle sprog. Rettigheder kan udøves til enhver tid og omfatter enhver form, herunder (men ikke udelukkende) trykte og elektroniske medier, som for eksempel radio, fjernsyn, video og Internet. Ved levering af materiale overtager Københavns Kommune alle rettigheder til varemærker, domænemærker og forretningskendetegn. Københavns Kommunes rettigheder omfatter rettigheder til selvstændig videreudvikling af det producerede materiale i samarbejde med evt. andre samarbejdspartnere. Ved aftalens ophør skal alt materiale, udarbejdet af Catinét og eventuelle underleverandører, straks sendes til Københavns Kommune. Catinét opbevarer færdigproduceret materiale på en systematisk og betryggende måde. Opbevaringspligten gælder 2 år fra leveringstidspunktet. Catinét skal orientere Københavns Kommune inden materiale destrueres. Københavns Kommune må ikke videresælge materiale til andre, med mindre dette er aftalt med Catinét. Catinét A/S september

8 Anbefalinger Borgerne er generelt tilfredse med de muligheder København byder på i forhold til arrangementer og udendørs aktiviteter. Borgerne er relativ gode til at benytte sig af mulighederne og giver udtryk for en holdning til fodgængertrafik og byliv, der afspejler en sund tendens mod at tænke miljørigtigt og skabe et spændende byliv i København. Borgerne betragter det som særdeles vigtigt, at København har et rigt tilbud af alt lige fra arrangementer, handelsliv og cafér til grønne områder, stier, parker, pladser og legepladser. Derfor anbefaler Catinét, at der lægges fokus på en række områder for at skabe de bedst mulig rammer for at leve op til disse ønsker. En positiv sideeffekt af dette vil ligeledes være, at borgerne i mindre udstrækning benytter bilen og i større grad vælger en miljørigtig adfærd ved at tage cyklen, vælge den kollektive transport eller gå. Catinét anbefaler følgende for at: Øge forbruget af parker, pladser og legepladser generelt være mere udendørs o Flere grønne områder o Mere fokus på renholdelse i de grønne områder og på pladser o Mere information om mulige aktiviteter Motivere til at dyrke mere motion o Mere fokus på luftforurening o Flere/bedre faciliteter og stier Højne interessen for arrangementer o Mere information om arrangementer, kulturoplevelser m.m. o Flere arrangementer i lokalområde Mindske bilisme o Mere fokus på renholdelse af gader og fortove o Mere fokus på luftforurening o Flere fodgængerforbindelser o Bedre komfort på fodgængearealerne i og omkring den kollektive transport Skabe mere tryghed o Mere sikkerhed i form af vagter o.lign. o Mere belysning o Mere fokus på hastighedsbegrænsninger samt adskillelse af gående og cyklister fra biltrafik o Bedre belægninger på fortove Motivere til at gå mere o Flere gågader, grønne ruter og stier o Mere fokus på renholdelse o Mere liv i byen (cafér, handelsliv, musik m.m.) 5

9 Hovedkonklusioner Ophold på en plads, park eller legeplads i borgerens nærområde Flertallet af borgerne er flittige til at benytte København Kommunes pladser, parker og legepladser. Over halvdelen (55%) benytter mulighederne i deres nærområde på ugentligt basis, hvor 17% benytter dem dagligt eller flere gange dagligt. Pladserne, parkerne og legepladerne benyttes oftest med det formål at få frisk luft og nyde udsigten (65%), men en god del benytter også mulighederne for at gå på café. I forhold til hvorlænge man opholder sig i nærområdets parker, på legepladser og pladser, deler de adspurgte sig op i 2 større grupper. Enten opholder man sig i længere tid dvs. 1-3 timer (55%) eller også varer opholdet under 1 time (43%). Det vurderes som meget vigtigt, at der findes en attraktiv offentlig plads, park eller legeplads i gå-afstand af deres bolig. Det ligger langt over 5-punkts skalaens midtpunkt (4,43). Ophold på en plads, park eller legeplads i Københavns centrum Borgerne fordeler sig i 3 større grupper i forbindelse med, hvor ofte man benytter København centrums pladser, parker eller legepladser. Ca. 1/3 benytter disse min. et par gange ugentligt, 37% svarer et par gange månedligt og 28% sjældnere. Opholdet på disse områder er oftest forbundet med at få frisk luft og nyde udsigten (55%), men dette er skrapt efterfulgt af går på café med 50% og mødes med venner og familie på 43%. De yngre Københavnere (15-29 år) går i større udstrækning på café eller mødes med venner og familie end de ældre aldersgrupper. De årige tager oftere til de udendørs arealer i centrum for at lege med børnene eller give børnene mulighed for at lege. Opholdet på København centrums pladser, parker og legepladser er for flertallets vedkommende et længere ophold på mellem 1-3 timer af gangen (60%), hvor 35% opholder sig under 1 time af gangen på arealerne. 6

10 København udendørs På spørgsmålet om hvad der skal til for, at borgerne opholder sig mere udendørs ses en bred vifte af ønsker til forbedringer. De oftest nævnte ønsker handler om at få flere grønne områder (55%) og en renere by (49%). Herefter nævnes ønsker om mere information om muligheder for aktiviteter, smukke steder i byen, kulturoplevelser, flere cafeér, mere handelsliv m.m. Tryghedsaspektet, dvs. mere fokus på tryghed, nævnes kun af et mindre antal (17%). Borgerne er tilfredse med mulighederne for at bruge byen til udendørs motion. På en 5-punkts skala ligger tilfredsheden lidt over midten med 3,45. Borgerne giver udtryk for, at de ville dyrke mere motion i byen, hvis der er mindre forurening (43%) og flere/bedre faciliteter (38%). En ganske stor del af de adspurgte mener dog, at de ville dyrke mere motion i byen, hvis de havde mere tid (45%). Der er stor interesse for arrangementer i byens rum. Næsten alle adspurgte deltager eller er tilskuer til arrangementer i byens rum (92%). Det er dog ikke så ofte, at de deltager eller er tilskuere for de fleste vedkommende begrænser det sig til et par gange hvert halve år eller et par gange om året (73%). Motivationen til at at deltage i flere arrangementer skal primært øges ved mere information om de forskellige arrangementer (51%) og flere arrangementer til mit lokalområde (38%). For små 5% er det trygheden omkring arrangementer, som er vigtigt. Brug af transportmidler Borgerne udviser en udbredt miljørigtig adfærd i forbindelse med transport. Cyklen er det mest udbredte transportmiddel for borgerne (84%), herefter følger gang med 80%. På trejdepladsen ligger offentlige transportmidler (62% bus, 58% metro og 53% tog), og herefter kommer bilen med 49%. Det er oftere mænd end kvinder, der tager bilen. Fodgænger i København En stor del af de adspurgte går dagligt eller flere gange dagligt i deres eget nærområde (60%). Ca. 1/3 går ugentligt i deres nærområde. Gåturene i nærområdet er primært med henblik på shopping eller indkøb (87%) dernæst fornøjelse og afslapning (68%). Lidt under halvdelen (44%) går i nærområdet, fordi de skal til og fra arbejde eller uddannelse. Den lokale indkøbsgade betrædes for flertallet på ugentlig basis (40%), hvor ca. 1/3 af går langs deres lokale indkøbsgade dagligt eller flere gange dagligt (33%) De daglige gåture i nærområdet er ofte kortere ture end længere ture. Ca. 1/3 af borgerne går længere ture i nærområdet et par gange om ugen, hvor ca. det samme antal går længere ture et par gange månedligt. De længere gåture i nærområdet er oftest i forbindelse med fornøjelse og afslapning (82%). Ganske mange vælger dog også at gå længere ture med henblik på indkøb/shopping (54%) eller for at komme til/fra arbejde eller uddannelse (21%). 7

11 Bilist i København Ganske mange af de adspurgte (47%) kører aldrig små ture under 3 kilometer i deres bil, men dette tal skal ses i lyset af, at der ikke forud er blevet spurgt til hvem, der har bil. Der kan derfor være nogle af de 47%, som ikke har bil og således øger procenten. Kun 5% kører dagligt ture under 3 km i bil. Flere kører små ture et par gange ugentligt (17%) eller et par gange månedligt (13%). De korte ture er oftest med henblik på shopping/indkøb (77%). Borgerne mener, at en mere attraktiv (renere) by (37%), renere luft (28%) og flere fodgængerforbindelser (26%) kunne højne interessen for at erstatte disse korte køreture med gå-ture. Tryghed i nærområde Borgerne føler sig trygge i deres nærområde i dagstimerne. Hele 62% er meget trygge ved at færdes i deres nærområde, hvor 33% er trygge i dagstimerne. Opfattelsen er mindre positivt, når man spørger til tryghedsfølelsen i aften- og nattetimerne. Flertallet er meget trygge eller trygge (70%), men ca. hver 4. københavner føler sig mindre tryg ved at færdes i deres nærområde i aften- og nattetimerne. Borgerne opfatter først og fremmest større sikkerhed i form af f.eks. vagter o.lign. (61%) samt mere belysning (52%) som tryghedskabende elementer i nærområdet. Dernæst nævnes mere transportmæssige elementer såsom hastighedsbegrænsninger, adskillelse af gående og cyklister i biltrafikken samt bedre belægninger på f.eks. fortove. Gåture generelt På samme måde som med motion gives udtryk for, at flere ture i nærområdet for flertallets henseende er betinget af mere tid til rådighed (50%). Dernæst skal udbuddet være større forstået således, at de ønsker flere grønne ruter og stier, hvor de kan gå ture (47%). Der er også et ønske om mindre biltrafik langs gåturen (36%) og mere plads på fodgængerarealerne (22%). Lidt over halvdelen af de adspurgte ønsker flere gågader, grønne ruter og stier, da dette ville få dem til at gå mere i København generelt. Dernæst er ønsket, at byen skal være mere attraktiv (renere m.m.) (49%), og at der skal være mere liv i byen (caféer, handelsliv, musik m.m.) (29%). På en 5-punktsskala finder borgerne det vigtigt, at der er høj komfort på fodgængerarealerne omkring busstoppesteder, S-tog og Metrostationer (3.56). Det har en betydning for deres motivation og lyst til at anvende den kollektive transport. 8

12 Hovedresultater Ophold på en plads, park eller legeplads i borgerens nærområde Hvor ofte opholder borgerne sig på plads, i park eller på legeplads i nærområde Respondenterne blev indledningsvis spurgt om, hvor ofte de opholder sig på en plads, i en park eller på en legeplads i deres nærområde. 40% 38% 35% 30% 28% 25% 20% 15% 11% 14% 10% 6% 5% 0% Flere gange dagligt Base 741 En gang dagligt Et par gange ugenligt Et par gange månedligt 2% 0% Sjældnere Aldrig Ved ikke 55% af respondenterne opholder sig på en plads, i en park eller på en legeplads i deres nærområde minimum et par gange ugentligt. 11% opholder sig dagligt på en plads, i en park eller på en legeplads i deres nærområde og 6% svarer, at de opholder sig flere gange dagligt på en plads, i en park eller på en legeplads i deres nærområde. 28% svarer et par gange månedligt og 14% svarer sjældnere. Kun 2% (14 respondenter) svarer, at de aldrig opholder sig på en plads, i en park eller på en legeplads i deres nærområde. Hvis man betragter svarene på bydelsniveau ses, at borgere i bydele som Indre by (69%), Østerbro (63%), Vanløse (63%), Vesterbro/Kongens Enghave (59%), Nørrebro (55%) og Valby (45%) min. ugentligt benytter parker, pladser og legepladser i deres nærområde. Især borgere boende i Indre by er signifikant højere end totalen med 15%, der dagligt benytter sig af de udendørs arealer mod de 6% totalt. 9

13 Formålet med at være i park eller på legeplads i nærområde De 727 respondenter, som svarede, at de opholdt sig på en plads, i en park eller på en legeplads i deres nærområde, blev derefter spurgt, hvad der typisk er deres formål med at være der. Respondenterne havde mulighed for at markere alle de valgmuligheder, som passede på dem. Får frisk luft, nyder udsigten 65% Går på café Møder/er sammen med mine venner/familie 33% 38% Løber, spiller bold, sejler eller anden motion Sidder på en bænk Kigger på butikker, loppemarked m.m. Kigger på mennesker Leger/mine børn leger Deltager i arrangementer fx koncerter 26% 26% 24% 23% 20% 20% Andet 11% Arbejder 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Base: % af respondenterne svarer, at deres typiske formål med at være på en plads, i en park eller på en legeplads i deres nærområde er at få frisk luft og nyde udsigten. Går på café er det næstmest udbredte svar (38%) og møder/er sammen med mine venner/familie er det tredje mest nævnte svar (33%). Ses nærmere på besvarelserne i forhold til alder, da ses at signifikant flere unge i alderen år svarer går på café (53%) og samtidig svarer signifikant færre årige, at de går på café (27%). Signifikant flere blandt de to yngste aldersgrupper svarer møder/er sammen med mine venner/familie (53% blandt de årige og 38% blandt de årige). Omvendt svarer signifikant færre blandt de to ældste aldersgrupper, at de møder/er sammen med mine venner/familie (17% blandt de årige og 8% blandt de 66+ årige). 10

14 Der er også signifikant flere blandt de to yngste aldersgrupper, som svarer løber, spiller bold, sejler eller anden motion (37% blandt de årige og 30% blandt de årige). Signifikant færre blandt de to ældste aldersgrupper svarer dette (15% blandt årige og 10% blandt 66+ årige). Signifikant flere årige svarer, at deres typiske formål med at være på en plads, i en park eller på en legeplads i deres nærområde er at lege/at mine børn leger (35%). Dette er der til gengæld signifikant færre i alle de andre tre aldersgrupper, som svarer (11% blandt årige, 6% blandt årige og 5% blandt 66+ årige). Endelig ses det, at signifikant færre 66+ årige svarer deltager i arrangementer fx koncerter (10%). Når der ses nærmere på besvarelserne i forhold til køn, viser det sig, at der ikke er den store forskel bortset fra kigger på butikker, loppemarked m.m., hvor signifikant flere kvinder har svaret dette (28%) og omvendt har signifikant færre mænd svaret dette (21%). På bydelsniveau ses, at især Nørrebro skiller sig ud i fra totalen ift. adfærd. Borgere er generelt mere udendørs for at f.eks. gå på café, kigge på mennesker, mødes med venner/familie, tage til arrangementer og gå i butikker end de andre bydele. Omvendt er borgere i bydele som Valby og Brønshøj-Husum på nogle områder mindre udendørs. Dette er f.eks. for at få frisk luft og nyde udsigten (Brønshøj-Husum) eller for at sidde på en bænk (begge) eller lege med mine børn (Valby). 11% (79 respondenter) har svaret andet. Når der ses nærmere på de uddybende kommentarer viser det, at 34 respondenter svarer lufter hund/går tur med hunden og dernæst følger går tur (7 respondenter) og gennemgang/skyder genvej (6 respondenter). Alle de udybende besvarelser er opsummeret i nedenstående tabel. Antal Hvad er typisk dit formål med at være der? besvarelser Lufter hund/går tur med hunden 34 Går tur 7 Gennemgang/skyder genvej 6 På vej til/fra arbejde 5 Cykler/kører igennem 4 Indkøb/på vej til eller fra indkøb 3 Gå tur med barnevogn 3 På vej til/fra station/offentlig transport 3 Går igennnem 3 Kommer forbi 3 Cykler 2 Slapper af 2 11

15 Læser 2 Spiser 1 Følger børn til skole 1 Går tur med børn 1 Andet 3 Ved ikke/ingenting 2 Resp. 79 Hvor længe sig opholder borgerne sig på plads, i park eller på legeplads i nærområde Når respondenterne adspørges, hvor længe deres ophold typisk varer, så svarer 43% mindre end en time, 55% svarer 1-3 timer og 1% svarer 4-6 timer. Besvarelserne er opsummeret i nedenstående figur. 60% 55% 55% 50% 45% 43% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 1% 0% 0% Mindre end 1 time 1-3 timer 4-6 timer Mere end 6 timer Base 727 Ses der nærmere på besvarelserne i forhold til køn, da ses det, at signifikant flere mænd svarer mindre end en time (49%) og signifikant færre kvinder svarer det samme (38%). Men derimod svarer signifikant flere kvinder 1-3 timer (61%) og signifikant færre mænd svarer dette (49%). Når der ses på besvarelserne i forhold til alder, så ses det, at signifikant færre årige svarer mindre end en time (32%), men derimod svarer signifikant flere årige 1-3 timer (65%). 12

16 Blandt de årige svarer signifikant flere mindre end en time (49%) og signifikant færre svarer 1-3 timer (49%). Borgerne på Nørrebro var ikke de, som oftest benytter de udendørs arealer i nærområdet, men de opholder sig til gengæld længere tid udendørs. De er signifikant længere tid udendørs end borgerne i de andre bydele. 66% er 1-3 timer udendørs mod 55% totalt set. Vigtigheden af plads, park eller legeplads i gåafstand Respondenterne har på en 5-punkts skala vurderet vigtigheden af, at der er en attraktiv offentlig plads, park eller legeplads i gå-afstand fra deres bolig. Respondenterne har svaret på en skala, hvor 5 er meget vigtigt og 1 er slet ikke vigtigt. 3,0 er skalaens midtpunkt og kan således opfattes som et neutralt punkt, hvor man hverken synes det er vigtigt eller ej med en attraktiv plads, park eller legeplads i gåafstand. Det samlede gennemsnit er 4,43, hvilket er over midtpunktet. Ser vi på besvarelserne i forhold til køn, viser det sig, at kvinderne vurderer vigtigheden af en attraktiv offentlig plads, park eller legeplads i gåafstand fra deres bolig til 4,49 som er over det samlede gennemsnit og mændende vurderer det omvendt til 4,37. Ser vi på vigtigheden af en attraktiv offentlig plads, park eller legeplads i gåafstand fra deres bolig i forhold til alder, viser det sig, at de årige vurderer det som vigtigst (gennemsnit på 4,50), derefter følger årige (gennemsnit på 4,42), de årige (gennemsnit på 4,38) og 66+ årige (gennemsnit på 4,19). Borgerne i Indre by og på Østerbro finder det mere vigtigt end resten af København, at der er en park, plads eller legeplads i gåafstand. Dette hænger fint sammen med at borgere i disse bydele benytter de udendørs arealer i nærområdet meget. 13

17 Ophold på en plads, park eller legeplads i Københavns centrum 30% af respondenterne opholder sig minimum et par gange ugentligt på en plads, i en park eller på en legeplads i Københavns centrum. De 30% fordeler sig således: 3% som svarer flere gange dagligt, 5% som svarer en gang dagligt og 22% som svarer et par gange ugentligt. 37% svarer et par gange månedligt og 28% svarer sjældnere. 4% eller 30 respondenter svarer, at de aldrig opholder sig på en plads, i en park eller på en legeplads i Københavns centrum. Nedenstående figur opsummerer respondenternes besvarelser. 40% 37% 35% 30% 28% 25% 22% 20% 15% 10% 5% 3% 5% 4% 1% 0% Flere gange dagligt En gang dagligt Et par gange ugenligt Et par gange månedligt Sjældnere Aldrig Ved ikke Base 741 Ikke overraskende opholder borgere i Indre by sig oftere på parker, pladser og legeplader i Købehavns centrum. 65% af borgere i Indre by opholder sig min. ugentligt på disse områder mod totalen på 30%. Borgere i især Valby og Brønshøj-Husum benytter i mindre grad de udendørs arealer i Københavns Centrum. 14

18 Formålet med at være på plads, i park eller på legeplads i centrum De 711 respondenter, som svarede, at de opholdt sig på en plads, i en park eller på en legeplads i Københavns centrum blev derefter spurgt, hvad der typisk er deres formål med at være der. Respondenterne havde mulighed for at markere alle de valgmuligheder, som passede på dem. Får frisk luft, nyder udsigten 55% Går på café 50% Møder/er sammen med mine venner/familie 43% Kigger på butikker, loppemarked m.m. Kigger på mennesker 32% 31% Deltager i arrangementer fx koncerter Sidder på en bænk 25% 24% Leger/mine børn leger Løber, spiller bold, sejler eller anden motion 11% 14% Andet Arbejder 5% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 55% af respondenterne svarer at deres typiske formål med at være på en plads, i en park eller på en legeplads i Københavns centrum er at få frisk luft og nyde udsigten. Går på café er det næstmest hyppige svar (50%) og møder/er sammen med mine venner/familie er det tredje mest nævnte svar (43%). Ses nærmere på besvarelserne i forhold til alder, da ses at signifikant flere unge i alderen år svarer går på café (64%), og samtidig svarer signifikant færre årige at de går på café (38%). Signifikant flere blandt den yngste aldersgruppe svarer møder/er sammen med mine venner/familie (72% blandt de årige). Omvendt svarer signifikant færre blandt de to ældste aldersgrupper, at de møder/er sammen med mine venner/familie (26% blandt de årige og 16% blandt de 66+ årige). Signifikant flere årige svarer, at deres typiske formål med at være på en plads, i en park eller på en legeplads i Københavns centrum er at lege/at mine børn leger (25%). Dette svarer tilgengæld signifikant færre blandt de årige (6%) og blandt de årige (4%). 15

19 Endelig ses det, at signifikant færre årige svarer løber, spiller bold, sejler eller anden motion (6%). Når der ses nærmere på besvarelserne i forhold til køn, viser det sig, at signifikant flere kvinder svarer går på café (57%), kigger på butikker, loppemarked m.m. (37%) og møder/er sammen med mine venner/familie (49%). Omvendt svarer signifikant færre mænd går på café (42%), kigger på butikker, loppemarked m.m. (25%) og møder/er sammen med mine venner/familie (38%). Formålet med at være på de udendørs arealer set på bydelsniveau er ikke udpræget anderledes end totalen. Der er ganske få udsving. Indre By bruger i større udstrækning arealerne til at spille bold, motionere eller sejle end resten af København (19% mod total 11%). 7% (47 respondenter) har svaret andet. Når der ses nærmere på de uddybende kommentarer viser det, at 7 respondenter svarer lufter hund/går tur med hunden og 7 respondenter svarer gå/går tur. Nedenstående tabel opsummerer alle de uddybende kommentarer. Antal Hvad er typisk dit formål med at være der? besvarelser Lufter hund/går tur med hunden 7 Gå/går tur 7 Indkøb/på vej til eller fra indkøb 3 Spiser 3 På vej til/fra arbejde 2 Cykler 2 Cykler/kører igennem 2 Gennemgang/skyder genvej 2 Slapper af 2 Nyder det grønne/benytter de grønne områder 2 Bor der/i nærheden 2 Gå tur med barnevogn 1 På vej til/fra station/offentlig transport/venter på offentlig transport 1 Kommer forbi 1 Læser 1 Går tur med børn 1 Går igennnem 0 Følger børn til skole 0 Andet 4 Ved ikke/ingenting 5 Resp

20 Hvor længe opholder borgerne sig på plads, i park eller på legeplads i centrum Da respondenterne spørges til, hvor længe deres ophold typisk varer, så svarer 35% mindre end en time, 60% svarer 1-3 timer og 3% svarer 4-6 timer og 1% svarer mere end 6 timer. Besvarelserne er opsummeret i nedenstående figur. 65% 60% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 3% 1% 0% Mindre end 1 time 1-3 timer 4-6 timer Mere end 6 timer Base 727 Ses nærmere på besvarelserne i forhold til køn, da ses det, at signifikant flere mænd svarer mindre end en time (43%) og signifikant færre kvinder svarer det samme (29%). Men derimod svarer signifikant flere kvinder 1-3 timer (67%) og signifikant færre mænd svarer dette (53%). Hvis der ses på besvarelserne i forhold til alder, da ses det, at signifikant færre årige svarer mindre end en time (22%), men derimod svarer signifikant flere årige 1-3 timer (72%). Blandt de årige svarer signifikant flere mindre end en time (45%) og signifikant færre svarer 1-3 timer (52%). Der er ikke noget særligt at bemærke set på bydelsniveau. Kun Indre By skiller sig lidt ud med i højere grad end resten af København at benytte områderne i kortere tid (mindre end 1 time). Her er tallet 47% mod totalen på 35%). 17

21 København udendørs Hvad skal der til for at opholde sig mere udendørs i København På spørgsmålet om hvad der skal til for, at respondenten vil opholde sig mere udendørs i København generelt, havde respondenterne mulighed for at markere alle de svarmuligheder, som passede på dem. Nedenstående figur opsummerer respondenternes besvarelser. Byen skal være grøn 51% Byen skal være renere 49% Mere information om muligheder for aktiviteter, smukke steder i byen, kulturoplevelser m.m. Der skal være mere liv i byen (Caféer, handelsliv, musik m.m.) Bedre belægning, belysning, flere bænke m.m. Bedre mulighed for fysisk aktivitet (løbestier, legepladser, boldbaner m.m.) 36% 33% 28% 27% Base: 741 Større tryghed Andet 14% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Svarmulighederne byen skal være grøn (55%), byen skal være renere (49%) og mere information om muligheder for aktiviteter, smukke steder i byen, kulturoplevelser m.m. (36%) er der flest respondenter, som mener vil få dem til at opholde sig mere udendørs i København generelt. Derefter følger der skal være mere liv i byen (33%), bedre belægning, belysning, flere bænke m.m. (28%), bedre mulighed for fysisk aktivitet (27%) og større tryghed (17%). På bydelsniveau ses ikke så mange udsving i forhold til totalen. Borgere i Indre By efterspørger, at byen skal være renere (63% mod totallet 49%), og borgere på Østerbro vil gerne have bedre mulighed for fysiske aktiviteter (38% mod totalen 27%). Borgerne i Brønshøj-Husum efterspørger i højere grad tryghed end resten af København (29% mod totalen 17%). 18

22 14% (106 respondenter) svarer andet. 24 respondenter uddyber andet med at tid/mere tid/mere fritid vil kunne få dem til at opholde sig mere udendørs i København generelt, og 11 svarer mindre trafik/færre biler/bilfrit. 17 respondenter svarer, at de er tilfreds med de fysiske rammer/har ikke behov for mere. Nedenstående tabel opsummerer de uddybende kommentarer til andet. Hvad skal der til for at du vil opholde dig mere udendørs i København generelt? (gerne flere svar) Antal besvarelser Tid/mere tid/mere fritid 24 Er tilfreds med de fysiske rammer/har ikke behov for mere 17 Mindre trafik/færre biler/bilfrit 11 Vejret/godt vejr 7 Flere bænke/siddemuligheder 7 Renere luft/mindre os 5 Ren by/mindre skrald/flere skraldespande/bedre oprydning 5 Mere grønt/flere træer/grønne områder/parker 5 Personlige forhold til hinder for mere ophold udendørs 4 Mindre forurening 3 Mindre støj 3 Gratis steder/ikke kommercielle alternativer 3 Smukkere by/pænere pladser/pænere bygninger 3 Områder til løse hunde 2 Flere/bedre legepladser 2 Flere oaser 2 Rolige områder 2 Flere cykelruter/sikrere cykelruter 1 Flere/renere toiletter 1 Ordne problemer med alkoholikere/narkomaner 1 Indsats mod kriminalitet 1 Bedre parkeringsmuligheder 1 Bedre belægning/ingen huller i belægning 1 Andet 7 Ved ikke/ingenting 7 Resp

23 Tilfredshed i forhold til at bruge byen til udendørs motion Respondenterne har på en 5-punkts skala tilkendegivet, hvor tilfredse de er med mulighederne for at bruge byen til udendørs motion. Respondenterne har svaret på en skala, hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. 3,0 er skalaens midtpunkt og kan således opfattes som et neutralt punkt, hvor man hverken er tilfreds eller ej med mulighederne for at bruge byen til udendørs motion. Det samlede gennemsnit er 3,45, hvilket er over midtpunktet. Ser vi på besvarelserne i forhold til køn, viser det sig, at kvinderne tilkendegiver tilfredsheden med mulighederne for at bruge byen til udendørs motion til 3,54, som er over det samlede gennemsnit og mændende vurderer det omvendt til 3,37. Ses på tilfredsheden med mulighederne for at bruge byen til udendørs motion i forhold til alder, viser det sig, at tilfredsheden stiger med alderen årige (gennemsnit på 3,29), årige (gennemsnit på 3,38), årige (gennemsnit på 3,64) og 66+ årige (gennemsnit på 3,77). Der ses ingen interessante udsving på bydelsniveau. Hvad kunne få borgerne til at dyrke mere motion i byen På spørgsmålet om hvad der kunne få respondenterne til at dyrke mere motion svarer 45% mere tid. Lige efter følger mindre forurening (43%) og flere/bedre faciliteter er det tredie mest valgte. Nedenstående figur opsummerer respondenternes svar. Mere tid 45% Mindre forurening 43% Flere/bedre faciliteter 38% Mere information om de muligheder byen har i dag 25% Bedre belysning 16% Andet 13% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Base: 741 Respondenten havde mulighed for at markere flere svarmuligheder. 20

24 25% svarer at mere information om de muligheder byen har i dag, vil kunne få dem til at dyrke mere motion i byen. 16% svarer bedre belysning og 13% svarer andet. Når der ses nærmere på køn, viser det sig, at signifikant flere mænd svarer flere/bedre faciliteter (43%), og signifikant færre kvinder svarer det samme (34%). Omvendt svarer signifikant flere kvinder mere information om de muligheder byen har i dag (30%) og signifikant færre mænd svarer dette (19%). Der er signifikant flere blandt de to yngste aldersgrupper, som svarer flere/bedre faciliteter (49% blandt de årige og 43% blandt de årige) og samtidig er der signifikant færre blandt de to ældste aldersgrupper, som svarer flere/bedre faciliteter (28% blandt de årige og 17% blandt de 66+ årige). Signifikant flere årige svarer at bedre belysning (27%) vil kunne få dem til at dyrke mere motion i byen. Signifikant færre årige svarer at bedre belysning (11%) vil kunne få dem til at dyrke mere motion i byen.endelig svarer signifikant færre 66+ årige at mere tid (19%) vil kunne få dem til at dyrke mere motion i byen. Borgerne på Nørrebro efterspørger signifikant mere, at der skal være bedre/flere faciliteter til rådighed for at få dem til at dyrke mere motion (48% mod totalen 38%). 21

25 De 13% (100 respondenter), som har svaret andet har haft mulighed for at notere uddybende kommentarer og her svarer 8 respondenter at flere/bedre cykelstier/bedre forhold for cyklister vil kunne få dem til at dyrke mere motion i byen og 6 respondenter svarer dyrker motion/bevæger sig i forvejen/det er nok. Nedenstående tabel opsummerer alle de uddybende kommentarer. Hvad kunne få dig til at dyrke mere motion i byen? (flere svar muligheder) Antal besvarelser Flere/bedre cykelstier/bedre forhold for cyklister 8 Færre biler/mindre trafik/bilfrit 7 Dyrker motion/bevæger sig i forvejen/det er nok 6 Kan ikke dyrke motion/personlige forhold til hinder for motion 5 Bedre belægning (vej/sti/cykel) 5 Bedre/flere stier/sti-netværk 5 Dyrker ikke motion i byen/udendørs 4 Gratis tilbud/lavere priser/flerepenge tilovers 4 Mere lyst/energi/overskud 4 Dyrker motion andetsteds/mere lokalt 3 Mere tid/fritid 3 Renere luft/mindre forurening 3 Udnyt havneområder bedre/forbedre mulighed for vandsport(roning/jetski/etc) 3 Tilfreds/har ikke behov 2 Dyrker ikke motion 2 Mindre støj/trafikstøj 2 Mindre skrald/bedre oprydning/mere vedligehold 2 Tryghed/trygge områder 2 Flere boldspilsmuligheder(fodbold/volley/basket/bortennis...) 2 Svømmehal 2 Stier til hurtigcykling 2 Grøn bølge for cyklister/indstil lyskurvene (så der ikke bliver for mange stop) 2 Trafiksikkerhed/ingen generende/farlig trafik nær stier 4 Andet 9 Ved ikke/ingenting 19 Resp

26 Deltagelse i arrangementer i byens rum 92% af respondenterne deltager eller er tilskuer til arrangementer i byens rum. 5% er det oftere end en gang om måneden. 14% er det ca. en gang om måneden. 33% er det et par gange hvert halve år og 40% er det et par gange om året. 8% eller 59 respondenter svarer, at de aldrig deltager eller er tilskuer til arrangementer i byens rum.nedenstående figur opsummerer respondenternes besvarelser. 45% 40% 40% 35% 33% 30% 25% 20% 15% 14% 10% 5% 5% 8% 0% Oftere end en gang om måneden Base 741 Ca. en gang om måneden Et par gange hvert halve år Et par gange om året Aldrig Der er ikke nogen signifikant forskel mellem de to køn. Men ses på alderen, så er der signifikant flere blandt de to ældste aldersgrupper, som svarer, at de aldrig deltager eller er tilskuere til arrangementer i byens rum (11% blandt de årige og 21% blandt de 66+ årige). Omvendt er der signifikant færre blandt de to yngste aldersgrupper, som svarer at de aldrig deltager eller er tilskuere til arrangementer i byens rum (5% blandt de årige og 5% blandt de årige). På bydelsniveau er der ikke meget at bemærke. Borger i Brønshøj-Husum er generelt mindre til arrangementer, hvor borgere på Vesterbro og Kongens Enghave i højere grad deltager i arrangementer. 23

27 Hvad kunne få borgerne til at deltage i flere arrangementer 51% af respondenterne svarer, at mere information om arrangementer i byen, vil kunne få dem til at deltage i flere arrangementer. 38% svarer flere arrangementer i mit lokalområde. 28% svarer at flere forskellige arrangementer vil kunne få dem til at deltage i flere arrangementer og 21% svarer bedre kvalitet i arrangementerne. 5% svarer større tryghed. Endelig siger 18% af respondenterne andet. Mere information om arrangementer i byen 51% Flere arrangementer i mit lokalområde 38% Flere forskellige arrangementer 28% Bedre kvalitet i arrangementerne 21% Større tryghed 5% Andet 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Base: 741 mulighed for at markere flere svarmuligheder Signifikant flere mænd svarer at bedre kvalitet i arrangementerne (29%), vil kunne få dem til at deltage i flere arrangementer. Signifikant færre kvinder svarer dette (14%). Signifikant flere kvinder svarer derimod at mere information om arrangementer i byen (56%) vil kunne få dem til at deltage i flere arrangementer. Signifikant færre mænd svarer dette (46%). Der er signifikant flere blandt de årige, som svarer at henholdsvis flere forskellige arrangementer (38%) og mere information om arrangementer i byen (60%) vil kunne få dem til at deltage i flere arrangementer. Signifikant flere årige svarer, at bedre kvalitet i arrangementerne (27%) vil kunne få dem til at deltage i flere arrangementer. Samtidig svarer signifikant færre blandt de årige at bedre kvalitet i arrangementerne (14%) vil kunne få dem til at deltage i flere arrangementer. Endelig svarer signifikant færre blandt de 66+ årige at flere forskellige arrangementer (17%), vil kunne få dem til at deltage i flere arrangementer. 24

28 Borgerne i Indre By synes der er nok arrangementer, men efterspørger i højere grad mere kvalitet (32% mod totalen 21%). Borgerne i Amager Vest ønsker ligeledes bedre kvalitet i arrangementerne (32% mod totalen 21%). Der er 131 respondenter (18%), som har svaret andet på spørgsmålet om, hvad der kan få dem til at deltage i flere arrangementer. Som uddybende kommentarer svarer 59 respondenter mere tid/fritid og 13 respondenter svarer tilfreds/savner ikke noget/intet behov. Nedenstående tabel opsummerer alle de uddybende kommentarer. Hvad kunne få dig til at deltage i flere arrangementer? (flere svarmuligheder) Antal besvarelser Mere tid/fritid 59 Tilfreds/savner ikke noget/intet behov 13 Gratis/billige arrangementer 5 Personligt hinder 5 Mindre forurening/bedre oprydning/organisering (i forbindelse med arrangementerne) 5 Deltager ikke i arrangementer 4 Viden om/kendskab til arrangementer 4 Mindre støj 4 Penge i egen lomme/større økonomisk råderum 4 Vejr/godt vejr 3 Bedre offentlig transport til arrangementer 3 Mere lyst 3 Andet 11 Ved ikke/ingenting 20 Resp

29 Brug af transportmidler Respondenterne er blevet bedt om at markere alle de transportmidler, som de bruger. Cykel er det mest brugte transportmiddel (84%), derefter følger gang (80%), de offentlige transportmidler (bus 62%, Metro 58%, tog 53%), bil (49%) og knallert (1%). Nedenstående figur opsummerer respondenternes svar. 90% 80% 84% 80% 70% 60% 50% 62% 58% 53% 49% 40% 30% 20% 10% 1% 0% Cykel Gang Bus Metro Tog Bil Knallert Base 741 Ses nærmere på transportmidler i forhold til køn, viser det sig, at signifikant flere mænd svarer, at de bruger bil (58%), hvilket signifikant færre kvinder svarer (41%). Derimod svarer signifikant flere kvinder gang (83%) og bus (66%), hvilket signifikant færre mænd svarer (gang 76% og bus 58%). Benyttelsen af de forskellige transportmidler set på bydelsniveau afspejler i høj grad, hvad der er tilgængelig og geografiens betydning. Borgere i Brønshøj- Husum benytter i stor grad bilen (79%) og i mindre grad tog (40%), hvor borgere i Vanløse og Amager Øst og Vest benytter Metroen (henholdsvis 77%, 82% og 74%) og cyklen i stor stil (henholdsvis 81%, 85% og 89%). Borgere i Indre By, Nørrebro, Østerbro og Vesterbro/Kongens Enghave går og cykler meget. 26

30 Fodgænger i København Hvor ofte går borgerne i nærområdet Over 60% af respondenterne svarer at de dagligt går i deres nærområde. 39% svarer, at de går i nærområdet flere gange dagligt og 25% svarer en gang dagligt. 27% af respondenterne svarer, at de går i deres nærområde et par gange ugentligt. 8% svarer et par gange månedligt og 1% svarer sjældnere end det. Kun én respondent svarer, at han aldrig går i sit nærområde. 45% 40% 39% 35% 30% 25% 25% 27% 20% 15% 10% 8% 5% 0% Flere gange dagligt Base 741 En gang dagligt Et par gange ugenligt Et par gange månedligt 1% 0% 0% Sjældnere Aldrig Ved ikke Der er ikke nogle signifikante forskelle på hvor meget de forskellige aldersgrupper går i deres nærområde. Der er lidt flere kvinder (41%), som svarer at de går flere gange dagligt i deres nærområde end mænd (36%), men der er ikke nogen signifikant forskel. Men der er signifikant flere mænd, som svarer en gang dagligt (29%) og signifikant færre kvinder som svarer det samme (22%). På bydelsniveau ses, at borgere i centrale dele af København oftere går i deres nærområde. Dette gælder især Indre By, Nørrebro, Østerbro, Vesterbro/Kongens Enghave. Især Indre by skiller sig markant ud med, at 96% min. ugentlig går i nærområdet mod f.eks. Valby (81%) og Bispebjerg (80%). 27

31 Formålet med denne gåtur/disse gåture På spørgsmålet om, hvad formålet er med denne gåtur/disse gåture svarer 87% indkøb/shopping, 68% svarer gåtur for fornøjelse og afslapning og som tredie højest er til/fra arbejde/uddannelse (44%). Alle svarene er opsummeret i nedenstående figur. 100% 90% 87% 80% 70% 68% 60% 50% 44% 40% 30% 20% 22% 16% 10% 9% 0% Base 740 Indkøb/sho pping Gåtur fo r fo rnøjelse o g afslapning Til/fra arbejde/uddannelse Fritidsinteresser A flevering/afhentning af børn A ndet Der er ikke nogen signifikante forskelle på de to køn og deres formål med gåturen/gåturene. Men der er signifikant flere blandt de årige, som svarer henholdsvis til/fra arbejde/uddannelse (53%) og indkøb/shopping (93%). Der er signifikant flere årige, som svarer aflevering/afhentning af børn (29%), hvilket der er signifikant færre i de tre andre aldersgrupper, som svarer (6% blandt årige, 4% blandt årige og 7% blandt 66+ årige). Endelig svarer signifikant færre 66+ årige, at formålet med deres gåtur/gåture er til/fra arbejde/uddannelse (24%). Ingen markante udsving på bydelsniveau, men det ses, at borgere i Indre by oftere går i nærområdet for at komme til/fra arbejde eller uddannelse end resten af København (56% mod totalen 44%). Borgere på Nørrebro shopper mere (94% mod totalen 87%) og Vesterbro/Kongens Enghave går i højere grad ture for at komme til fritidsinteresser end resten af København (35% mod totalen 22%). 28

32 9% (67 respondenter) har svaret andet til hvad deres formål er med gåturen/gåturene i nærområdet. Som uddybende kommentarer svarer 32 respondenter lufter hund/går tur med hunden, 12 respondenter svarer motion/løbe, og 6 respondenter svarer besøge/mødes med familie/venner. Nedenstående tabel opsummerer alle de uddybende kommentarer. Antal Hvad er formålet med turen/turene? (gerne flere svar) besvarelser Lufter hund/går tur med hunden 32 Motion/løbe 12 Besøge/mødes med familie/venner 6 På vej til/fra station/offentlig transport/venter på offentlig transport 3 Gå tur med barnevogn 2 Café 2 Nyde park/gå i parker 2 Lege/besøge legepladser 2 Gå/går tur 1 Cykler 1 Bibliotek 1 Biograf 1 Loppemarked 1 Andet 5 Ved ikke/ingenting 2 Resp

33 Hvor ofte går borgerne langs lokal indkøbsgade Ca. 1/3 af respondenterne går langs deres lokale indkøbsgade dagligt. 11% svarer, at de går langs deres lokale indkøbsgade flere gange dagligt, og 22% svarer en gang dagligt. 40% svarer, at de går langs deres lokale indkøbsgade et par gange ugentligt, 16% svarer et par gange månedligt og 8% svarer sjældnere. Kun 2% (16 respondenter) svarer, at de aldrig går langs deres lokale indkøbsgade. Nedenstående figur opsummerer respondenternes svar. 45% 40% 40% 35% 30% 25% 22% 20% 16% 15% 10% 11% 8% 5% 2% 0% Flere gange dagligt Base 741 En gang dagligt Et par gange ugenligt Et par gange månedligt Sjældnere Aldrig Der er ikke nogle signifikante forskelle imellem de to køn i forhold til, hvor ofte de går langs deres lokale indkøbsgade. Der er ingen interessante udsving ift. bydele. Kun Indre By skiller sig lidt ud ved at flere dagligt går langs deres lokale indkøbsgade sammenlignet med totalen (28% mod totalen 11%). 30

34 Hvor ofte går borgerne længere ture 9% af respondenterne går dagligt længere ture end i deres nærområde. 3% gør det flere gange dagligt og 6% gør det en gang dagligt. 31% går længere ture end i deres nærområde et par gange ugentligt, og 36% gør det et par gange månedligt. 21% svarer sjældnere. 3% (24 respondenter) svarer, at de aldrig går længere ture end i deres nærområde. 40% 35% 30% 31% 36% 25% 20% 21% 15% 10% 6% 5% 3% 3% 0% Flere gange dagligt Base 741 En gang dagligt Et par gange ugenligt Et par gange månedligt Sjældnere Aldrig Signifikant flere kvinder svarer, at de går længere ture end deres nærområde en gang dagligt (8%), og signifikant færre mænd svarer dette (4%), men ellers er der ikke den store forskel imellem kønnene, og hvor ofte man går længere ture end nærområdet. Der er ikke den store forskel mellem aldersgrupperne, og hvor ofte man går længere ture end nærområdet, bortset fra at signifikant færre årige svarer en gang dagligt (2%). På bydelsniveau ses der ingen interessante udsving. 31

35 Formålet med denne gåtur/disse gåture 82% svarer, at formålet med denne gåtur/disse gåture er gåtur for fornøjelse og afslapning. 54% svarer indkøb/shopping og det tredie højeste svar er til/fra arbejde/uddannelse (21%). Alle respondenternes svar er opsummeret i nedenstående figur. 90% 80% 82% 70% 60% 54% 50% 40% 30% 20% 21% 18% 10% 7% 8% 0% Base 717 Gåtur fo r fo rnøjelse o g afslapning Indkøb/sho pping Til/fra arbejde/uddannelse Fritidsinteresser A flevering/afhentning af børn A ndet Signifikant flere mænd svarer at formålet med turen/turene er fritidsinteresser (22%), og signifikant færre kvinder svarer det samme (14%). Blandt de to ældste aldersgrupper er der signifikant flere, som svarer at formålet med turen/turene er indkøb/shopping (60% blandt årige og 74% blandt 66+ årige). Signifikant flere blandt de årige svarer at formålet med turen/turene er aflevering/afhentning af børn (12%), og signifikant færre blandt henholdsvis årige (2%) og årige (3%) svarer det samme. På bydelsniveau følger bydelene stort set totalen, dog ses at borgere i Amager Øst i mindre grad går ture for afslapning/og fornøjelse (70% mod totalen 82%), men at borgere i Indre by oftere går længere ture med henblik på indkøb/shopping end totalen (68% mod totalen 54%). 32

36 8% (55 respondenter) svarer andet på spørgsmålet om hvad formålet er med turen/turene. Som uddybende kommentar svarer 23 respondenter lufter hund/går tur med hunden og 15 respondenter svarer motion/løbe. Nedenstående tabel opsummerer alle de uddybende kommentarer. Antal Hvad er formålet med turen/turene? (gerne flere svar) besvarelser Lufter hund/går tur med hunden 23 Motion/løbe 15 Gå tur med barnevogn/børn/familien 3 Besøge/mødes med familie/venner 3 Diverse ærinder/årsager 3 Gå/går tur 2 Cykler 1 Café/restaurant 1 Hygge 1 Afslapning/ro 1 Andet 4 Ved ikke/ingenting 1 Resp

37 Bilist i København 47% af respondenterne svarer, at de aldrig kører små ture på under 3 km i deres bil. Det er dog værd at bemærke, at respondenterne ikke først er blevet spurgt om de ejer/har adgang til brug af bil, og de 47% dækker derfor over alle respondenter både dem med og uden bil. 5% af respondenterne kører små ture på under 3 km dagligt. 17% kører disse korte ture et par gange ugentligt. 13% svarer, de gør det et par gange månedligt, og 16% svarer sjældnere. 50% 47% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 17% 13% 16% 10% 5% 2% 3% 2% 0% Flere gange dagligt Base 741 En gang dagligt Et par gange ugenligt Et par gange månedligt Sjældnere Aldrig Ved ikke Signifikant flere kvinder svarer, at de aldrig kører små ture på under 3 km i deres bil (53%), og samtidig svarer signifikant færre mænd det samme (41%). Derimod svarer signifikant flere mænd, at de kører små ture på under 3 km i deres bil en gang dagligt (5%), og signifikant færre kvinder svarer det samme (2%). På bydelsniveau ses en afspejling af tidligere resultater, nemlig at Brønshøj- Husum i højere grad benytter bilen til mindre ture end total København, og at Indre by og Nørrebro i mindre grad vælger bilen til små ture under 3 km. 34

38 Formålet med disse små ture 77% svarer, at de kører disse små ture under 3 km med formålet indkøb/shopping. 23% svarer at formålet er at komme til/fra arbejde/uddannelse, og 21% svarer at formålet er fritidsinteresser. Alle svarene er opsummeret i figuren nedenfor. 90% 80% 77% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 23% 21% 17% 13% 10% 6% 0% Indkøb/sho pping Base 390 Til/fra arbejde/uddannelse Fritidsinteresser A flevering/afhentning af børn Gåtur for fornøjelse og afslapning A ndet Signifikant flere årige svarer at det er i forbindelse med aflevering/afhentning af børn (28%), hvilket signifikant færre årige (4%) og årige (7%) svarer. Desuden svarer signifikant færre årige, at det er i forbindelse med indkøb/shopping (62%). Der ses ingen interessante udsving ift. bydelene kun Vanløse skiller sig lidt ud med i højere grad at tage bilen til shopping/indkøb end København totalt (89% mod totalen 77%), og borgere i Brønshøj-Husum tager oftere bilen for at hente/bringe børn (32% mod totalen 17%). 35

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013 Byliv En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune December 2013 ISBN 978-87-92689-83-2 December 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling

Læs mere

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 Rapporten er én ud af fire rapporter om børns skoleveje, belyst fra hhv. forældrenes, skoleledernes

Læs mere

PARKERING I KØBENHAVNS KOMMUNE Undersøgelse af borgernes erfaringer med p- vagter og Center for Parkering Februar 2011

PARKERING I KØBENHAVNS KOMMUNE Undersøgelse af borgernes erfaringer med p- vagter og Center for Parkering Februar 2011 PARKERING I KØBENHAVNS KOMMUNE Undersøgelse af borgernes erfaringer med p- vagter og Center for Parkering Februar 2011 ISBN 978-87-92689-31-3 Københavns Kommune Februar 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2010

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2010 BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2010 3 FLERE BLIVER LÆNGERE 95 % af københavnerne synes, det er vigtigt eller meget vigtigt at byen tilbyder et levende og varieret byliv.* Et godt byliv

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

REN BY Evaluering af kampagnen Ren By i Københavns Kommune November 2007

REN BY Evaluering af kampagnen Ren By i Københavns Kommune November 2007 REN BY Evaluering af kampagnen Ren By i Københavns Kommune November 2007 ISBN 978-87-92689-21-4 Københavns Kommune November 2007 Center for Kunder Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 13

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 1 TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF: PROMONITOR JANUAR 2007 2 3 Indhold Om undersøgelsen... 4 Husstandens transportmidler... 5 Afstande i den daglige transport...

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Boligområders omdømme Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Formål med undersøgelsen I december 2013 gennemførte Center for Sikker By (Økonomiforvaltningen)

Læs mere

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 SMS-ordning til borgere Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 1 Om undersøgelsen Følgende resultater er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Københavns Kommunes

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager 2017 Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager SØNDERBORG KOMMUNE RAPPORT OM AUGUSTENBORG OG BROAGER PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Rapport om Augustenborg & Broager. Side 1 Indledning...

Læs mere

Foreningen Kulturnatten

Foreningen Kulturnatten 1 Foreningen Kulturnatten Kulturnatten 2017 Personlige interview foretaget 13. oktober 2017 2017: 504 respondenter 2015: 467 respondenter 2013: 562 respondenter 2011: 506 respondenter 2009: 514 respondenter

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Evaluering af Trafikforsøg på Nørrebrogade Udarbejdet af Catinét November 2008

Evaluering af Trafikforsøg på Nørrebrogade Udarbejdet af Catinét November 2008 Evaluering af Trafikforsøg på Nørrebrogade Udarbejdet af Catinét November 2008 1 Indhold Undersøgelsens formål Side 3 Metode og gennemførelse Side 4 Anbefalinger Side 8 Hovedkonklusioner Side 11 Hovedresultater

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Fodgængere i Københavns. December 2013

Fodgængere i Københavns. December 2013 Fodgængere i Københavns Kommune December 2013 ISBN 978-87-92689-84-9 December 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 13 Postboks 453 1505 København V Forsidefoto:

Læs mere

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 3.-10. oktober 2017. Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Kendte til Lokaludvalget i forvejen

Kendte til Lokaludvalget i forvejen Samlet data fra bydelsplanundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 2.-24. januar 217 (5 dage). Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%)

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%) Hvad er dit køn? Mand (32%) Kvinde (68%) Kvinde Mand Hvor gammel er du? Over 65 år 56-65 år (19%) Under 18 år 18-25 år (3%) 26-35 år (16%) 36-45 år (23%) 46-55 år (39%) Under 18 år 18-25 år 26-35 år 36-45

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2013

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2013 BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2013 Københavnerne sætter stor pris på mulighederne for at få græs under fødderne, nyde solen på en bænk, eller opsøge kultur i byen. Københavnere går

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse Infrastrukturudvalgsmøde 2. september 2008 Gennemgang af busanalyse Brugere og ikke-brugere 1502 borgere i Syddanmark har svaret 50 (3 %) er daglige brugere 55 (3 %) bruger bus mindst én gang om ugen 111

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Indledning Om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt via e-mail, til Ringsted Kommunes Borgerpanel. Deltagernes

Læs mere

Overvejelser om at stoppe med at køre bil

Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejer du eller har du tidligere overvejet at stoppe med at køre bil? Base: 891 (kører selv i bil) 10 93% 8 6 4 2 5% Ja Nej Ved ikke 2% Side 51 Overvejelser

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Opsamling på workshop for lokaludvalgene om

Opsamling på workshop for lokaludvalgene om KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Lokaludvalgene Opsamling på workshop for lokaludvalgene om Cykelstiplan 2017-2025 Afholdt mandag den 5. september 2016 fra kl.

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

REN BY Evaluering af kampagnen Ren By i Københavns Kommune Oktober 2008

REN BY Evaluering af kampagnen Ren By i Københavns Kommune Oktober 2008 REN BY Evaluering af kampagnen Ren By i Københavns Kommune Oktober 2008 ISBN 978-87-92689-16-0 Københavns Kommune Oktober 2008 Center for Kunder Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 13

Læs mere

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale ANEWS Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights Markedsanalyse 3. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven Highlights I de seneste tre år

Læs mere

Det gode unge liv. 1. Det gode liv

Det gode unge liv. 1. Det gode liv Det gode unge liv De unge fra 16-24 år forbinder i høj grad det gode liv med familie, venner og kærlighed. De fleste unge føler sig generelt lykkelige, men mere end hver tredje af de unge føler sig altid

Læs mere

FRITIDSLIV I HOLBÆK KOMMUNE

FRITIDSLIV I HOLBÆK KOMMUNE FRITIDSLIV I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS MAJ 2016 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning Side 4 Oplevelser i Holbæk

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY Foto: Foto: Tine Tine Harden Harden CYKELREGNSKAB 2004 CYKELREGNSKAB 2004 København - cyklernes by! Cyklisterne synes godt om København som cykelby! Hele 8%

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE RAPPORT FOR TEAM BADE

HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE RAPPORT FOR TEAM BADE HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE 2014-2015 RAPPORT FOR TEAM BADE BRUGERUNDERSØGELSE 2014, RAPPORT FOR TEAM BADE / SIDE 2 INDHOLD LÆSEVEJLEDNING side 3 SAMLET TILFREDSHED

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

Cykelkampagne. Evaluering af karmakampagnen. Oktober 2012

Cykelkampagne. Evaluering af karmakampagnen. Oktober 2012 Cykelkampagne Evaluering af karmakampagnen Oktober 2012 ISBN 978-87-92689-72-6 Oktober 2012 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 13 Postboks 453 1505 København V Rapporten

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Maj 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i. Dagindskrivninger på døgninstitutioner,

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Livskvalitetsindikatorer for Rudersdal og Bornholm

Livskvalitetsindikatorer for Rudersdal og Bornholm 18. maj 2016 PET Privatøkonomi og Velfærd Livskvalitetsindikatorer for Rudersdal og Bornholm I september 2016 offentliggør Danmarks Statistik en lang række indikatorer, som måler livskvaliteten i de danske

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport.

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. Danskernes holdning til kollektiv transport Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. December 2014 Side 2 Indhold 1. Kære læser 3 2. Baggrund og målsætning

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013 Indhold 1 Indledning 3 2 Design 5 3 Baggrundsdata 7 4 Tryghedsbarometer 9 5 Konkrete tryghedsskabere 16 6 Konkrete utryghedsskabere 18 7 Trygge og utrygge

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

Biblioteker i Struer Kommune

Biblioteker i Struer Kommune Biblioteker i Struer Kommune Beskrivelse af brugerundersøgelse 2010 Struer Indhold Indhold...2 1. Deskriptiv analyse af biblioteksbrugere i Struer kommune...3 2. Hvor ofte, hvornår på dagen besøges biblioteket

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmerne og deres biler... 2 Udvikling i forhold til 2006... 3 Miljø...

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

GRØNNE KØBENHAVNERE Undersøgelse af københavnernes forhold til miljø November 2010

GRØNNE KØBENHAVNERE Undersøgelse af københavnernes forhold til miljø November 2010 GRØNNE KØBENHAVNERE Undersøgelse af københavnernes forhold til miljø November 2010 ISBN 978-87-92689-30-6 Københavns Kommune November 2010 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere