Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark. Tilladelsens omfang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark. Tilladelsens omfang"

Transkript

1 Telestyrelsen den 23. januar 2001 Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark I medfør af 3 og 11, stk. 1-2, i lov nr. 468 af 12. juni 1996 (ændret ved lov nr. 396 af 10. juni 1997 og lov nr af 29. december 1999) om offentlig mobilkommunikation udsteder Telestyrelsen efter offentligt udbud af 28. juli 2000 hermed tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark. Tilladelsens omfang 1. Telia Telecom A/S (herefter benævnt tilladelsesindehaver) meddeles på baggrund af tilbud af 23. oktober 2000 indgivet af tilladelsesindehaver i forbindelse med offentligt udbud af 28. juli 2000 af tilladelser til etablering og drift af offentlige digitale 2. generations mobilnet, tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet (i det følgende benævnt GSM3-nettet) bestående af basisstationer, netcentraler og andet udstyr inden for dækningsområdet, som angivet i pkt. 9, med henblik på at tilvejebringe digitale 2. generations mobiltjenester. Tilladelsesindehaveren, overdragelse og soliditet 2. Sammensætningen af og ejerforholdene bag tilladelsesindehaver er på baggrund af tilladelsesindehaverens bindende tilkendegivelser herom beskrevet i bilag 1. Stk. 2. Tilladelsen kan i medfør af 7 i lov om offentlig mobilkommunikation kun overdrages helt eller delvist til andre, hvis tilladelsesindehaveren inden overdragelsen har indhentet Telestyrelsens godkendelse heraf. Overdragelse omfatter også indirekte overdragelse, herunder overdragelse af aktier, anparter eller andre ejerinteresser, der medfører ændringer med hensyn til den bestemmende indflydelse over tilladelsesindehaveren. Stk. 3. Tilladelsesindehaveren skal til stadighed som minimum have en soliditetsgrad på 20 pct. Generelle vilkår 3. Til brug i GSM3-nettet tildeles frekvenser i frekvensbåndene 880,2-880,8 MHz, 886,4-889,8 MHz, 890,0-890,8 MHz, 892,8-893,4 MHz, 893,6-894,6 MHz, 925,2-925,8 MHz, 931,4-934,8 MHz, 935,0-935,8 MHz, 937,8-938,4 MHz og 938,6-939,6 MHz. Stk. 2. Til brug for GSM3-nettet vil tilladelsesindehaveren i medfør af lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser blive tildelt 2 x 7,4 MHz, hvoraf 5,6 MHz vil blive tildelt ved tilladelsens ikrafttrædelse som angivet i pkt. 18, mens den resterende frekvensportion vil blive tildelt i henhold til den i bilag 2 vedlagte tidsplan. Stk. 3. Tildelinger, ændringer eller tilbagekaldelse af frekvenser sker i overensstemmelse med de almindelige regler herfor i den til enhver tid gældende lovgivning om radiokommunikation og tildeling af frekvenser.

2 4. Telestyrelsen kan i medfør af 5, stk. 3, i lov om offentlig mobilkommunikation med et forudgående varsel på 1 år fastsætte nye, herunder skærpede, vilkår for tilladelsen. 5. Tilladelsesindehaveren skal overholde den til enhver tid gældende danske lovgivning, herunder den til enhver tid gældende lovgivning om offentlig mobilkommunikation, om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser, om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet og om visse forhold på telekommunikationsområdet, samt forskrifter udstedt i medfør af disse love. Vilkår for etablering og drift af GSM3-nettet 6. Tilladelsesindehaveren skal udnytte tilladelsen under respekt af de til enhver tid gældende GSM-standarder og -specifikationer som offentliggjort af ETSI. 7. Tilladelsesindehaveren skal overholde de til enhver tid gældende EU-regler, der er umiddelbart anvendelige, samt efter Telestyrelsens nærmere bestemmelse øvrige relevante EUregler og EU-henstillinger, som foreligger på tidspunktet for tilladelsens ikrafttrædelse, som angivet i punkt 18. Stk. 2. Tilladelsesindehaveren skal efter Telestyrelsens nærmere bestemmelse overholde relevante vedtagelser truffet i det internationale samarbejde på telekommunikationsområdet. Stk. 3. Tilladelsesindehaveren skal efter Telestyrelsens nærmere bestemmelse vederlagsfrit medvirke i internationale samarbejdsorganisationer samt i specifikationsarbejdet, hvor dette har betydning for funktionsevnen af GSM3-nettet. 8. Etablering og drift af radioanlæg, herunder basisstationer i GSM3-nettet, må kun ske, hvis Telestyrelsen har meddelt tilladelse til brugen af de for driften nødvendige frekvenser i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser. Udbygning af GSM3-nettet 9. Tilladelsesindehaveren skal på baggrund af bindende tilkendegivelser herom udbygge GSM3-nettet i overensstemmelse med udbygningsplanen som anført i bilag 3. De anførte datoer angiver de seneste tidspunkter, inden hvilke de opgivne vilkår om udendørs geografisk dækning for 2 watt-mobiltelefoner (jf. ETS , afsnit 4.1.1) skal være opfyldt og kunne tilbydes. Stk. 2. Tilladelsesindehaveren skal hvert år inden udgangen af januar måned over for Telestyrelsen dokumentere opfyldelsen af de i bilag 3 fastsatte vilkår om udendørs geografisk dækning vedrørende det forudgående år. Stk. 3. Forpligtelsen fastsat i stk. 2 bortfalder, når tilladelsesindehaveren har opfyldt alle de i bilag 3 fastsatte vilkår om udendørs geografisk dækning.

3 Udbud af tjenester og produkter i GSM3-nettet samt priser og vilkår herfor 10. Det skal via GSM3-nettet som minimum være muligt at tilbyde den fulde funktionalitet af alle GSM Basic Services, herunder Basic Services for terminaler. Tilladelsesindehaveren skal således sikre, at nettet understøtter: SIM-kort, 112-opkaldsmulighed uden SIM-kort, kryptering, identifikationskontrol med videre samt Basic Services'. Stk. 2. Tilladelsesindehaveren skal på baggrund af bindende tilkendegivelser herom udbyde de i bilag 4 angivne slutbrugerprodukter, herunder tjenester og faciliteter på de i bilag 4 angivne vilkår herfor. De anførte tidspunkter angiver, hvornår de pågældende slutbrugerprodukter, herunder tjenester og faciliteter, senest skal være udbudt kommercielt med de til GSM3-nettet tildelte frekvenser. De i bilag 4 angivne traditionelle produkter (tale, fax og SMS) skal tilbydes slutbrugerne til priser, der ikke indebærer en overskridelse af de i bilag 4 angivne maksimalpriskurve herfor. De for de øvrige slutbrugerprodukter, herunder tjenester og faciliteter, angivne priser udgør maksimale priser, til hvilke de øvrige slutbrugerprodukter, herunder tjenester og faciliteter, skal tilbydes slutbrugerne. Udbud af de angivne slutbrugerprodukter, herunder tjenester og faciliteter samt de korresponderende maksimalpriskurve og maksimalpriser, er bindende i 5 år fra tilladelsens ikrafttrædelse, jf. bilag 4, jf. dog stk. 4. Stk. 3. Tilladelsesindehaveren skal på baggrund af bindende tilkendegivelser herom udbyde de i bilag 5 angivne samtrafikprodukter til andre net- og tjenesteudbydere på de i bilag 5 angivne vilkår herfor. De anførte tidspunkter angiver, hvornår de pågældende samtrafikprodukter senest skal være udbudt kommercielt med de til GSM3-nettet tildelte frekvenser. De i bilag 5 angivne traditionelle produkter (tale, fax og SMS), der tilbydes på engrosvilkår og til engrospriser som samtrafikprodukter i en samtrafikaftale, skal tilbydes til andre net- og tjenesteudbydere til priser, der ikke indebærer en overskridelse af de i bilag 5 angivne maksimalpriskurve herfor. De for de øvrige samtrafikprodukter angivne priser udgør de maksimale priser, til hvilke de øvrige samtrafikprodukter skal tilbydes andre net- og tjenesteudbydere. Udbud af de angivne samtrafikprodukter til andre net- og tjenesteudbydere, herunder tjenester og faciliteter samt de korresponderende maksimalpriskurve og maksimalpriser, er bindende i 5 år fra tilladelsens ikrafttrædelse, jf. bilag 5, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Forpligtelserne fastsat i stk. 2-3 bortfalder 1 år efter, at tilladelsesindehaveren har opfyldt alle de under pkt. 9, stk. 1, fastsatte vilkår for geografisk dækning, dog tidligst 2 år efter tilladelsens ikrafttrædelsesdato, som angivet i pkt. 18. Stk. 5. Stk. 4 finder ikke anvendelse, hvor det samlede antal tilladelser, som udstedes til en bestemt tjeneste eller et bestemt system, sammen med det øvrige udbud af eventuelle konkurrerende tjenester, ikke efter Telestyrelsens skøn sikrer tilstrækkelig konkurrence på det omhandlede område. Telestyrelsen kan i disse tilfælde fastsætte vilkår for hele tilladelsesperioden, jf. 11, stk. 3 i lov om offentlig mobilkommunikation. Minimumskrav til GSM3-nettets kvalitet 11. Tilladelsesindehaveren skal som minimum overholde følgende tekniske kvalitetskrav: 1) Afvisningen, som slutbrugerne oplever, må på baggrund af tilladelsesindehaverens bindende tilkendegivelser herom i travl time for opkaldsforsøg ikke overstige den i bilag 6 angivne procentsats, når der er radiodækning. 2) Udfaldsgraden, som slutbrugerne oplever, må på baggrund af tilladelsesindehaverens bindende tilkendegivelser herom i travl time for samtaler ikke overstige den i bilag 6 angivne procentsats, når der er radiodækning. Stk. 2. Telestyrelsen kan fastsætte nærmere bestemmelser om definitioner, målemetoder og kontrol af de i stk. 1 nævnte afvisnings- og udfaldsgrader.

4 Oplysningspligt 12. Telestyrelsen kan afkræve tilladelsesindehaveren alle økonomiske, statistiske og øvrige oplysninger, der af Telestyrelsen skønnes at være nødvendige for at kunne påse overholdelsen af de for denne tilladelse opstillede vilkår mv., jf. 11, stk. 1, nr. 5 i lov om offentlig mobilkommunikation. Hemmeligholdelse 13. Tilladelsesindehaveren samt dennes ansatte skal i medfør af 17 i lov om offentlig mobilkommunikation hemmeligholde al kommunikation via GSM3-nettet. Tilsyn, sanktioner og tilbagekaldelse 14. Telestyrelsen fører i medfør af 14, stk. 1, i lov om offentlig mobilkommunikation tilsyn med overholdelse af vilkår for denne tilladelse udstedt i medfør af denne lov samt overholdelse af lovens 7, 12 og 13. Stk. 2. Telestyrelsen træffer i medfør af 14, stk. 2, i lov om offentlig mobilkommunikation afgørelse vedrørende manglende overholdelse af de i stk. 1 nævnte bestemmelser og vilkår og kan i den forbindelse meddele påbud til tilladelsesindehaveren. Stk. 3. Telestyrelsen kan i medfør af 14, stk. 4, i lov om offentlig mobilkommunikation pålægge tilladelsesindehaveren dagbøder med henblik på at gennemtvinge opfyldelsen af påbud meddelt i medfør af lovens 14, stk. 2. Der er udpantningsret for beløbene. Stk. 4. Telestyrelsen kan i medfør af 14, stk. 5, i lov om offentlig mobilkommunikation tilbagekalde tilladelsen, hvis påbud meddelt efter lovens 14, stk. 2, ikke efterkommes, eller hvis tilladelsesindehaveren ikke betaler dagbøder pålagt i medfør af lovens 14, stk. 4. Stk. 5. Telestyrelsen kan bestemme, at klager indgivet til Telestyrelsen har opsættende virkning, jf. 14, stk. 6 i lov om offentlig mobilkommunikation. 15. Telestyrelsen kan i medfør af 6, stk. 1, i lov om offentlig mobilkommunikation tilbagekalde tilladelsen, hvis tilladelsesindehaveren træder i betalingsstandsning eller likvidation eller kommer under konkurs. Stk. 2. Telestyrelsen skal tilbagekalde en tilladelse, hvis alle tilladelser til at benytte de for nettet nødvendige radiofrekvenser er tilbagekaldt i medfør af lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser, jf. 6, stk. 2, i lov om offentlig mobilkommunikation.

5 Straffebestemmelser 16. Tilladelsesindehaveren straffes i medfør af 19 i lov om offentlig mobilkommunikation med bøde for 1) overtrædelse af lovens 7, jf. tilladelsens pkt. 2, stk. 2, 2) overtrædelse af tilladelsens pkt. 2, stk. 3, 3) overtrædelse af tilladelsens pkt. 6-11, eller 4) nægtelse af at give de i tilladelsen pkt. 12 omhandlede oplysninger. Tvister 17. Tilladelsesindehaveren har værneting i København for så vidt angår forhold vedrørende tilladelsen. Ikrafttræden og varighed 18. Tilladelsen træder i kraft den 1. februar 2001 og har en varighed på 10 år. Stk. 2. Tilladelsen løber i medfør af 5, stk. 2, i lov om offentlig mobilkommunikation uden ansøgning videre i perioder på 10 år medmindre Telestyrelsen tilbagekalder tilladelsen et år før periodens udløb. Telestyrelsen, den 23. januar 2001 Jørgen Abild Andersen / Finn Petersen

6 Bilag 1 Tilladelsesindehaver I overensstemmelse med tilladelsens pkt. 2, stk. 1, beskriver dette bilag ejerforholdene bag tilladelsesindehaver: Telia Telecom A/S er et helejet datterselskab af Telia A/S. Telia A/S er et helejet datterselskab af Telia AB. Telia AB ejes 70,6 % af den svenske stat og 29,4 % af private og institutionelle investorer.

7 Bilag 2 Tidsplan for tildeling af frekvenser I overensstemmelse med tilladelsens pkt. 3, stk. 2, vil tilladelsesindehaveren i medfør af lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser blive tildelt frekvenser senest i henhold til følgende tidsplan: Dato Kanalnummer Basisstation sende (MHz) Basisstation modtage (MHz) ,2 880,8 925,2 925, ,4 889,8 931,4 934, ,0 890,8 935,0 935, ,8 893,4 937,8 938, ,6 894,6 938,6 939,6

8 Bilag 3 GSM3-nettets dækning 1 I overensstemmelse med tilladelsens pkt. 9, stk. 1, skal GSM3-nettet på baggrund af tilladelsesindehaverens bindende tilkendegivelser herom udbygges i overensstemmelse med nedenstående udbygningsplan. De anførte datoer angiver de seneste tidspunkter, inden hvilke de opgivne procenttal for udendørs geografisk dækning for 2 wattmobiltelefoner (jf. ETS , afsnit 4.1.1) skal være opfyldt: Den nærmere rækkevidde af begreberne udendørs og geografisk dækning fremgår af definitionerne. Oplysningerne er ikke offentligt tilgængelige.

9 Bilag 4 Udbud af slutbrugerprodukter, herunder tjenester og faciliteter i GSM3-nettet samt priser herfor I overensstemmelse med tilladelsens pkt. 10, stk. 2, skal tilladelsesindehaveren på baggrund af bindende tilkendegivelser herom udbyde nedenstående slutbrugerprodukter, herunder tjenester og faciliteter. De anførte tidspunkter angiver, hvornår de pågældende slutbrugerprodukter, herunder tjenester og faciliteter, senest skal være udbudt kommercielt med de til GSM3-nettet tildelte frekvenser. De angivne traditionelle produkter (tale, fax og SMS) skal tilbydes slutbrugerne til priser, der ikke indebærer en overskridelse af de angivne maksimalpriskurve herfor. De for de øvrige slutbrugerprodukter, herunder tjenester og faciliteter, angivne priser udgør maksimale priser, til hvilke de øvrige slutbrugerprodukter, herunder tjenester og faciliteter, skal tilbydes slutbrugerne: Oplysningerne er ikke offentligt tilgængelige.

10 Bilag 5 Udbud af samtrafikprodukter til andre net- og tjenesteudbydere i GSM3-nettet, samt priser og vilkår herfor I overensstemmelse med tilladelsens pkt. 10, stk. 3, skal tilladelsesindehaveren på baggrund af bindende tilkendegivelser herom udbyde nedenstående samtrafikprodukter til andre net- og tjenesteudbydere på de herfor angivne vilkår. De anførte tidspunkter angiver, hvornår de pågældende samtrafikprodukter senest skal være udbudt kommercielt med de til GSM3-nettet tildelte frekvenser. De angivne traditionelle produkter (tale, fax og SMS), der tilbydes på engrosvilkår og til engrospriser som samtrafikprodukter i en samtrafikaftale, skal tilbydes til andre net- og tjenesteudbydere til priser, der ikke indebærer en overskridelse af de angivne maksimalpriskurve herfor. De for de øvrige samtrafikprodukter angivne priser udgør de maksimale priser, til hvilke de øvrige samtrafikprodukter skal tilbydes andre net- og tjenesteudbydere: De angivne samtrafikprodukter udbydes på såvel tilladelsesindehavers eksisterende DCS4-net omfattet af eksisterende DCS4-tilladelse som på GSM3-nettet omfattet af denne tilladelse. Oplysningerne er ikke offentligt tilgængelige.

11 Bilag 6 Minimumskrav til GSM3-nettet vedrørende afvisning og udfaldsgraden I overensstemmelse med tilladelsens pkt. 11, stk. 1, nr. 1 og 2, skal tilladelsesindehaveren som minimum overholde følgende tekniske kvalitetskrav: 1) Afvisning 2) Udfaldsgraden Kvalitetstallene for afvisningsgraden angives for den samlede trafik i nettet, det vil sige tallene skal indeholde såvel den interne trafik i nettet såvel som trafikken til og fra nettet. Oplysningerne er ikke offentligt tilgængelige.

12 Definitioner Basic Services: De for nettet specifikke Basic Services : Teletjenesterne: Tale, SMS og fax, dvs. teleservices kategori 1,2 og 6, som defineret i ETSI TS V7.0.0 (GSM version 7.0.0). Bærertjenesterne i kategori 2, 3 og 4, som defineret i ETSI EN V7.02 (GSM version 7.0.2). Basisstation: GSM-net: GSM-specifikation: Dækning: Ved en basisstation forstås i tilladelsen en BTS (Base Transceiver Station) som defineret i GSM-specifikationerne. Et offentligt digitalt 2. generations mobilnet opbygget med GSMteknologi i overensstemmelse med ETSI s standarder. Specifikation for GSM udarbejdet af ETSI Et område anses for at være udendørs dækket, hvis den udendørs målte middelfeltstyrke er mindst 46 db V/ m i 1,5m højde over jordoverfladen. Ovennævnte definition på dækning er fastsat således, at der er 75% stedsandsynlighed for, at der er dækning på kanten af dækningsområdet, og har status som minimumskrav til den tilstedeværende middelfeltstyrke. Middelfeltstyrken er den væsentligste parameter til angivelse af dækning, men der spiller tillige andre forhold ind, såsom interferens fra andre radiosendere samt tidsmæssige fluktationer i øvrigt, som ikke er indeholdt i kravet til minimumfeltstyrke. Middelfeltstyrken er fastsat på basis af specifikationen for en 2W GSM terminals følsomhed, effekten af flervejsudbredelse (Rayleigh fading), mobilterminalernes relativt dårlige antenneeffektivitet, effekten af frekvenshopning samt indtrængningstab igennem mure og vægge. Beregning af geografisk dækning skal ske på grundlag af Danmarks landareal, indre fjorde og søer dog undtaget. Grønland og Færøerne er undtaget. Landarealet er cirka km 2. Ovennævnte krav til udendørs geografisk dækning fremgår af Telestyrelsens udbudsmateriale i forbindelse med offentligt udbud af 28. juli 2000 af tilladelser til etablering og drift af landsdækkende offentlige digitale 2. generations mobilnet i Danmark. ETS: ETSI: GSM: European Telecommunications Standard. Europæisk telekommunikationsstandard udarbejdet af ETSI. European Telecommunications Standards Institute. Det Europæiske Institut for Telestandarder. Global System for Mobile Communications. Et fælleseuropæisk

13 digitalt mobilkommunikationssystem som defineret i GSMspecifikationerne. Samtrafikprodukter: Slutbrugerprodukter: Følgende betragtes som samtrafikprodukter: (1) Udveksling af trafik, herunder terminering, opsamling af trafik (operatørforvalg og fast operatørvalg) og transit, (2) Leje af infrastrukturkapacitet, (3) tjenesteudbyderadgang, (4) National roaming og (5) Fælles udnyttelse af bygninger, centraludstyr m.v. i forbindelse med aftaler om andre samtrafikprodukter. Der henvises i øvrigt til gældende lovgivning på området. Et produkt, som markedsføres overfor slutbrugere, og som inkluderer en eller flere teletjenester, databærertjenester, tillægstjenester, supple-rende tjenester m.v. Soliditetsgrad: Aktiver i alt 2 Den i pkt. 2, stk.3, nævnte soliditetsgrad vil skulle beregnes i overensstemmelse med nedenstående: Egenkapital 1 x Egenkapital omfatter aktiekapital/ansvarlig kapital + reserver. 2. Aktiver i alt omfatter anlægsaktiver + omsætningsaktiver = balancesummen i selskabets regnskabsmæssige status.

Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet. Tilladelsens omfang

Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet. Tilladelsens omfang Telestyrelsen den 21. december 2000 Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark I medfør af 3, jf. 9a, og 11, stk. 1, i lov nr. 468 af 12.

Læs mere

Tilladelsens omfang. Tilladelsesindehaveren samt overdragelse

Tilladelsens omfang. Tilladelsesindehaveren samt overdragelse Telestyrelsen den 16. oktober 2001 Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt landmobilt radionet særligt til nød- og beredskabskommunikation i Danmark (nød- og beredskabsnettet)

Læs mere

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark Tele Danmark A/S Reguleringsforhold Att: Peter Engsig-Karup Nørregade 21, B.216 0900 København C Vores reference: Sagsbehandler: Dato: 13154-18 Henrik Findahl Brodersen 21. december 2000 Tilladelse til

Læs mere

Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark IT- og Telestyrelsen, den 23. december 2009 Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark I GSM-tilladelsen af 23. januar

Læs mere

GSM1-tilladelse til Tele Danmark A/S

GSM1-tilladelse til Tele Danmark A/S GSM1-tilladelse til Tele Danmark A/S Opdateret 23.12.1999 (Telestyrelsen den 28. februar 1997) Tilladelse til etablering og drift af et GSM-net i Danmark med tilhørende basale tjenester I medfør af 3,

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et RLL DCS1800-net i Danmark med tilhørende basale tjenester

Tilladelse til etablering og drift af et RLL DCS1800-net i Danmark med tilhørende basale tjenester Telestyrelsen den 12. juni 1997 (senest ændret den 23. maj 2002) Tilladelse til etablering og drift af et RLL DCS1800-net i Danmark med tilhørende basale tjenester I medfør af 3 og 11, stk. 1-2, i lov

Læs mere

GSM2-tilladelse til SONOFON A/S

GSM2-tilladelse til SONOFON A/S GSM2-tilladelse til SONOFON A/S opdateret 23.12.1999 (Telestyrelsen den 28. februar 1997) Tilladelse til etablering og drift af et GSM-net i Danmark med tilhørende basale tjenester I medfør af 3, 11, stk.

Læs mere

Tilladelse II omfattende frekvensbånd 1935-1950 MHz, 2125-2140 MHz og 1900-1905 MHz

Tilladelse II omfattende frekvensbånd 1935-1950 MHz, 2125-2140 MHz og 1900-1905 MHz TDC Mobile international A/S 1 af 11 Tilladelse II omfattende frekvensbånd 1935-1950 MHz, 2125-2140 MHz og 1900-1905 MHz Tilladelsen består af en tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser til etablering

Læs mere

Tilladelse I omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz

Tilladelse I omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz HI3G Denmark ApS Side 1 af 11 Tilladelse I omfattende frekvensbånd 1920-1935 MHz, 2110-2125 MHz og 1915-1920 MHz 31. oktober 2001 Tilladelse I omfattende frekvensbånd 1920-1935 MHz, 2110-2125 MHz og 1915-1920

Læs mere

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende ApS KBUS 38 nr. 4418 c/o Motorola A/S Sydvestvej 15 2600 Glostrup Deres reference: CVR nummer: 26210895 Vores reference: Sagsbehandler: Dato: 13154-22 Pernille Springborg 16. oktober 2001 Tilladelse til

Læs mere

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende ApS KBUS 38 nr. 4418 c/o Motorola A/S Sydvestvej 15 2600 Glostrup Deres reference: CVR nummer: 26210895 Vores reference: Sagsbehandler: Dato: 13154-22 Pernille Springborg 16. oktober 2001 Tilladelse til

Læs mere

Basisstation modtage (MHz) Basisstation sende (MHz) 3463,0 3490,0 (Båndgrænser) 3563,0 3590,0 (Båndgrænser)

Basisstation modtage (MHz) Basisstation sende (MHz) 3463,0 3490,0 (Båndgrænser) 3563,0 3590,0 (Båndgrænser) SONOFON Services A/S Frederikskaj 1780 Købehavn V Vores reference: Sagsbehandler: Dato: 13163-212 Henrik Brodersen 18. december 2000 Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser Udkast 17. maj 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag F: Udkast til 1800 MHz-tilladelse. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag F: Udkast til 1800 MHz-tilladelse. September 2010 900 -auktion og 1800 -auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 og 936,9 941,9 samt 1710,1-1720,1 og 1805,1-1815,1 Informationsmemorandum Bilag F: Udkast til 1800 -tilladelse September 2010 Udsendt

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser Juni 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark www.ens.dk

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) Bilag 16: Lov om radiofrekvenser Lov om radiofrekvenser 1) Lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004 Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på anvendelse af radiofrekvenser

Læs mere

2. I frekvensbåndene 453,0000 454,8000 MHz og 463,0000 464,8000 MHz må basisstationer ikke etableres indenfor en afstand af 40 km fra de

2. I frekvensbåndene 453,0000 454,8000 MHz og 463,0000 464,8000 MHz må basisstationer ikke etableres indenfor en afstand af 40 km fra de UDKAST Tilladelse xx til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet 453,0-457,5 MHz og 463,0-467,5 MHz [Tilladelsesindehaver] (herefter benævnt tilladelsesindehaveren), jf. bilag 3, meddeles på baggrund

Læs mere

Tilladelse H til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndene MHz og MHz

Tilladelse H til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndene MHz og MHz Telia Nättjänster Norden AB Holmbladsgade 139 2300 København S Tilladelse H100270 til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndene 2500-2570 MHz og 2620-2690 MHz Telia Nättjänster Norden AB (herefter benævnt

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) LOV nr 475 af 12/06/2009 (Gældende) Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Senere ændringer til forskriften LOV nr 1231 af 18/12/2012

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) Bilag 10: Lov om radiofrekvenser LOV nr 475 af 12/06/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-06-2009 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz Bekendtgørelse nr. 1014 af 5. oktober 2006 Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 872-876 MHz og 917-921 MHz I medfør af 8, stk.

Læs mere

Tilladelsen er udstedt i medfør af 6, stk. 3, i frekvensloven (lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004).

Tilladelsen er udstedt i medfør af 6, stk. 3, i frekvensloven (lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004). UDKAST Tilladelse xx til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet 453,0-457,5 MHz og 463,0-467,5 MHz [Tilladelsesindehaver] (herefter benævnt tilladelsesindehaveren), jf. bilag 3, meddeles på baggrund

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tilladelse H til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet MHz

Tilladelse H til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet MHz Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Tilladelse H100275 til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet 2570-2620 MHz Telenor A/S (herefter benævnt tilladelsesindehaveren) meddeles på baggrund af

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed 1)

Bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed 1) BEK nr 566 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Center for Cybersikkerhed, j.nr. 2015/002263 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser Anordning nr. 38 af 23. januar 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 60 i lov nr. 421

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Telia afgav høringssvar den 27. november 2009 med supplerende bemærkninger den 7. december 2009.

Telia afgav høringssvar den 27. november 2009 med supplerende bemærkninger den 7. december 2009. Telia Nättjänster Norden AB Holmbladsgade 139 2300 København S Afgørelse om omfordeling og ændring af Telias mobil- og frekvenstilladelser i 900 MHz-frekvensbåndet Som følge af en ændring af GSM-direktivet

Læs mere

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1)

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1) Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 106 Offentligt. Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 106 Offentligt. Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 106 Offentligt Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov IT- og Telestyrelsen Januar 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. 1) Side 1 af 8 LBK nr 681 af 23/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 06-07-2004 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 542 af 24/06/2005 35 LOV nr 484 af 11/05/2010 26 LOV

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

Tilladelse H031156 til anvendelse af frekvenser til trådløst kommunikationsnet (TK) i Danmark.

Tilladelse H031156 til anvendelse af frekvenser til trådløst kommunikationsnet (TK) i Danmark. IT- og Telestyrelsen, den 23. december 2009 Tillæg nr. 2 til Tilladelse til anvendelse af frekvenser til oprettelse og drift af radioanlæg i GSM1-nettet I GSM-tilladelsen af 28. februar 1997 (GSM1) foretages

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Thomas Lue Lytzen. >>Opbrud. Konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked

Thomas Lue Lytzen. >>Opbrud. Konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked Thomas Lue Lytzen >>Opbrud Konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked It-højskolen i København 2001 Indhold 1 Fokus: Mål og metode... 1 1.1 Problemfelt... 1 1.2 Problemformulering...

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Bekendtgørelse om koordineret anvendelse af netelementer i elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter samt ledningsnet i bygninger 1)

Bekendtgørelse om koordineret anvendelse af netelementer i elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter samt ledningsnet i bygninger 1) BEK nr 384 af 21/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 BEK nr 600 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-015748 Senere ændringer til forskriften BEK nr 720 af 27/05/2015

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via Mundio Mobile legal@mundio.com Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundio Mobile s mobilnet

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2 Forslag lo. november 2009 til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse ved håndhævelsen af: l) Fællesskabsretten vedrørende indgåelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om den samlede danske nummerplan 1)

Bekendtgørelse om den samlede danske nummerplan 1) BEK nr 425 af 14/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen,

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Att: Juridisk afdeling Afgørelse efter telelovens 1 76 vedrørende TDC A/S markedsføring om opgradering af bredbånd over for gensolgte bredbåndskunder 20. maj 2008

Læs mere

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika.

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika. FM6 A/S Pilestræde 34 1147 København K Radio- og tv-nævnet 9. juli 2010 Sagsnr: 2010-016012 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Tilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om radiofrekvenser 1)

Bekendtgørelse af lov om radiofrekvenser 1) LBK nr 1100 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. august 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5739

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet for 2018

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum Side 1 af 5 Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum LBK nr 732 af 20/08/2003 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC Tele2s indgav den 12. marts 2004 en klage til Konkurrencestyrelsen vedrørende

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation LBK nr 366 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti for udbydere af betalingsinitieringstjenester og kontooplysningstjenester I medfør af 10, stk. 4, 60, stk. 7, og 152, stk. 7, i lov om betalinger,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

EJERFORENINGEN MARIE ANDERSENS KLIT

EJERFORENINGEN MARIE ANDERSENS KLIT J.nr. 361849 / /LF 01.07.2015 VEDTÆGTSÆNDRINGER i EJERFORENINGEN MARIE ANDERSENS KLIT 9480 LØKKEN - 2 - vedtaget på den ordinære generalforsamling i juni 2014 ( 4, stk. 2) og på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26 Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 61 Offentligt Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12 1) Som stk. 2 indsættes: Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvist med skatteministeren godkendelse

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. Lovtidende A BEK nr 1266 af 10/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. I medfør af 4, stk. 2, 19, 29, 30 og 53,

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

TDC regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via email UDKAST

TDC regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via email UDKAST TDC regulering@tdc.dk 3. juli 2014 Fremsendes alene via email /mobljo UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i TDC s mobilnet i 2015

Læs mere

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1)

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1) (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen, j.nr. 09-076167 Senere ændringer

Læs mere

Høringsnotat om den fremtidige frekvensanvendelse i frekvensbåndet MHz

Høringsnotat om den fremtidige frekvensanvendelse i frekvensbåndet MHz Notat Høringsnotat om den fremtidige frekvensanvendelse i frekvensbåndet 450-470 MHz 7. april 2006 Den 8. december 2005 iværksatte en høring over frekvensanvendelsen i frekvensbåndet 450-470 MHz. Høringsfristen

Læs mere

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet Bilag A, vilkår for pakke 2 Forsyningspligt på teleområdet Vilkår for XXX' varetagelse af en nummeroplysningstjeneste til nærmere afgrænsede grupper af handicappede, en landsdækkende nummeroplysningstjeneste

Læs mere

Mobil Basis Mobil 2 timer Professionel Mobil 5 timer Professionel Mobil Fri tale Professionel

Mobil Basis Mobil 2 timer Professionel Mobil 5 timer Professionel Mobil Fri tale Professionel 1 Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer til erhvervskunder: Mobil Basis Mobil 2 Mobil 5 Mobil Fri tale Professionel Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering og

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1)

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Til lovforslag nr. L 110 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. april 2010 Forslag til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015 Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere