NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2006 Side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2006 Side"

Transkript

1 Side 1 af 9 År 2006, den 26. april kl afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af underskud. 4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse. 5. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Bestyrelsesformand Niels Heering bød velkommen til de fremmødte aktionærer og oplyste, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes 12 havde udpeget advokat Tomas Haagen Jensen som dirigent. Tomas Haagen Jensen konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og i overensstemmelse med kravene i vedtægterne, og da ingen havde bemærkninger hertil, erklærede han generalforsamlingen for lovligt indvarslet. Dirigenten oplyste, at der på generalforsamlingen var repræsenteret A-aktier med stemmer og B-aktier med stemmer. 92% af samtlige A-aktiestemmer og 39% af samtlige B-aktiestemmer var således repræsenteret, svarende til 43% af samtlige aktier og 64% af samtlige stemmer. Dirigenten oplyste, at alle punkter på dagsordenen kunne vedtages ved simpel stemmeflerhed. Han kunne derfor konstatere, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig med hensyn til punkterne på dagsordenen. Dirigenten gennemgik dagsordenen, hvortil der ikke var bemærkninger og indstillede derefter til generalforsamlingen, at dagsordenens punkt 1-4 blev behandlet under et. Han gav ordet til bestyrelsesformanden. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Forslag til fordeling af årets overskud eller dækning af underskud. 4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse. Bestyrelsesformand Niels Heering nævnte indledningsvis, at årets resultat i 2005 blev 19,4 mio. kr., hvilket bestyrelsen fandt tilfredsstillende, fordi der var tale om en betydelig fremgang fra 2004, og resultatet levede op til de udmeldte forventninger. Endvidere forrentede resultatet egenkapitalen med 13,9%. Den fortsatte afvikling af aktiviteterne i R+S Baugesellschaft havde heller ikke i 2005 belastet koncernens resultat.

2 Side 2 af 9 Niels Heering gennemgik resultaterne i de forskellige segmenter i BPC Gruppen. Bahrainfabrikken havde haft en svag start på året, men havde indhentet det i 2. halvår på omsætningssiden, mens segmentresultatet blev lidt lavere end I Forenede Arabiske Emirater, som omfatter fabrikkerne i Dubai og Abu Dhabi, var der realiseret en betydelig fremgang i såvel omsætning som resultat havde været belastet af produktionsomlægninger og stigende materialepriser, og bestyrelsen havde derfor allerede på generalforsamlingen sidste år forudset en fremgang, som også var blevet realiseret. Fremgangen havde været størst på fabrikken i Abu Dhabi. BPC Gruppens nyeste fabrik i Qatar havde ikke levet op til forventningerne og havde realiseret et betydeligt underskud i I kraft af en betydelig udvidelse af kapaciteten var omsætningen steget, selv om væksten sidst på året var blevet bremset af mangel på cement. Niels Heering gennemgik herefter baggrunden for, at bestyrelsen i marts 2006 havde besluttet at indgå aftale om salg af BPC Gruppen. En fortsat udvikling af gruppen på de relevante markeder ville kræve investeringer på mio. kr. inden for den nærmeste fremtid. Disse investeringer repræsenterede NTR Holdings andel af de samlede investeringer. I modsætning til tidligere ønskede medaktionæren i BPC Gruppen ikke at finansiere disse investeringer via låntagning i lokale banker, men ønskede i stedet, at kapitalen skulle indskydes fra BPC s aktionærer. NTR Holding var indstillet på en sådan ændring i finansieringen, vel vidende at det ville forudsætte, at NTR Holding fik tilført finansiering fra selskabets aktionærer. For at kunne gennemføre en sådan finansiering fra NTR Holdings aktionærer ønskede bestyrelsen forholdsvis faste aftaler om tilbagebetalinger fra BPC til dette selskabs aktionærer. Medaktionæren havde ikke ønsket at indgå sådanne aftaler, men havde i højere grad lagt vægt på, at BPC skulle afvikle såvel eksisterende som ny bankgæld. Samtidig havde medaktionæren opstillet nye krav til det fremtidige samarbejde, herunder en udvanding af NTR Holdings ledelsesmæssige indflydelse. Disse krav var uacceptable for NTR Holding, og bestyrelsen havde på den baggrund besluttet, at den ikke kunne forsvare at søge den nødvendige finansiering hos NTR Holdings aktionærer. Samtidig blev det vurderet, at et fortsat samarbejde ville blive vanskeligt, og det var på den baggrund besluttet i stedet at søge at sælge aktierne i BPC Gruppen. En sådan aftale havde kunnet indgås hurtigt, idet køberen var medaktionær og derfor havde et indgående kendskab til selskabet. Niels Heering redegjorde for, at bestyrelsen fandt, at den opnåede pris var acceptabel, selv om den lå lavere end ved tilsvarende virksomhedshandler i f.eks. Danmark. For det første var der tale om en 49% minoritetspost, mens de resterende aktier var ejet af én aktionær. Denne aktionær blev derfor vurderet som den eneste reelle køber. Samtidig er virksomhedshandler af denne type meget sjældne i Bahrain, og der findes derfor ikke en tilsvarende effektiv prisdannelse, som kendes fra vestlige lande. Den opnåede pris for aktierne lå 22% over bogført værdi, hvilket bestyrelsen havde fundet efter omstændighederne var acceptabelt.

3 Side 3 af 9 Som næste punkt gennemgik Niels Heering den fortsatte afvikling af de tidligere entreprenøraktiviteter i R+S Baugesellschaft i Tyskland, som koncentreres om at omsætte de resterende aktiver til likvider, indfri berettigede forpligtelser og få udestående finansielle garantier retur. I 2005 var såvel resterende ejendomme til salg som tilgodehavender reduceret. Niels Heering oplyste i den forbindelse, at selskabet i 2006 havde modtaget meddelelse om, at et tilgodehavende på godt 17 mio. kr. kunne forventes indfriet i den nærmeste fremtid, idet den bagvedliggende kontorejendom var solgt. Der var tale om R+S Baugesellschafts største enkelttilgodehavende. På passivsiden var den største post hensættelser, og her havde der været en meget tilfredsstillende reduktion fra 45 mio. kr. til 26 mio. kr. i løbet af Det skyldtes forbrug af de pågældende hensættelser i forbindelse med mangeludbedring og ikke mindst indgåelse af et forlig i foråret 2005, hvorved omkring 9 mio. kr. i hensættelser havde kunnet tilbageføres. Niels Heering bemærkede, at R+S Baugesellschafts resterende bankgæld var indfriet i 1. halvår Niels Heering forklarede baggrunden for de udestående finansielle garantier, som var udstedt til bygherre som sikkerhed for eventuelle mangler ved tidligere afleverede byggerier. Garantierne skulle normalt komme retur efter 5 år, og R+S Baugesellschaft arbejdede intensivt for at få de resterende garantier retur. Det blev i den forbindelse nævnt, at selskabet har et par usædvanlige garantier på i alt 7,9 mio. kr., som først har udløbsdato i På dette tidspunkt i beretningen redegjorde Niels Heering for bestyrelsens hidtidige overvejelser om NTR Holdings fremtid efter salget af BPC Gruppen. Siden gennemførelsen af salget ultimo marts havde der været kontakt til større aktionærer, og bestyrelsen havde drøftet forskellige muligheder uden at træffe nogen konklusioner. Det lå dog fast, at NTR Holding igen skal tilføres aktive investeringer, hvis omkostningerne ved at være børsnoteret skulle kunne retfærdiggøres. Samtidig ligger der mulige værdier i børsnoteringen og de skattemæssige underskud i selskabet, som ikke er aktiverede. Bestyrelsen havde behov for yderligere tid til de fortsatte overvejelser og kontakter til aktionærerne, hvorfor Niels Heering forventede, at der ville komme et udspil til den fremtidige strategi i løbet af de kommende måneder, eventuelt i forbindelse med delårsrapporten for 1. halvår i august eller for 3. kvartal i november Niels Heering kommenterede kursudviklingen, hvor NTR-aktien i løbet af 2005 var steget med 106%, hvilket var noget mere end de sammenlignelige aktieindeks. Efter offentliggørelsen af salget af BPC var kursen som forventet faldet til omkring indre værdi, men der var fortsat tale om en stigning på omkring 66% i forhold til 1. januar Bestyrelsen havde ikke stillet forslag om vedtagelse af ordinært udbytte på generalforsamlingen, idet det på tidspunktet for godkendelsen af årsregnskabet i bestyrelsen havde været nødvendigt reservere alle koncernens likvide midler til de fortsatte forpligtelser i R+S Baugesellschaft. Selv om salget at BPC ville medføre en markant ændring af den likviditetsmæssige

4 Side 4 af 9 situation, var der fortsat ikke basis for et ordinært udbytte, idet salgsprovenuet endnu ikke var indgået. Første del af dette provenu forventedes at blive betalt den 7. maj 2006, og Niels Heering oplyste på den baggrund, at bestyrelsen forventede at træffe beslutning om et ekstraordinært udbytte på 20 kr. pr. aktie, når første del af salgsprovenuet var indgået. Et sådant ekstraordinært udbytte forudsatte dog, at generalforsamlingen senere vedtog bestyrelsens forslag om bemyndigelse til sådanne udbytter, og Niels Heering anbefalede derfor aktionærerne at stemme for forslaget. Niels Heering oplyste, at NTR Holding havde valgt allerede i 2005-årsrapporten at leve op til de kommende krav om at følge gældende vejledninger for God Selskabsledelse, og i årsrapporten forklare nærmere, hvorfor man eventuelt ikke fulgt en vejledning. NTR Holding fulgte de væsentligste vejledninger, om end ikke altid i samme formaliserede omgang, som vejledningerne lagde op til. NTR Holding havde i adskillige år været helt åben om honorering til bestyrelse og direktion. I 2005 var der udbetalt et honorer til hvert bestyrelsesmedlem på kr. og i henhold til selskabets vedtægter dobbelt honorar til formanden. For 2006 forventedes der udbetalt tilsvarende bestyrelseshonorar. Resultatet for 1. kvartal 2006 var offentliggjort forud for generalforsamlingen og delårsrapporten omdelt til aktionærerne. Niels Heering kommenterede kort, at resultatet på 26,3 mio. kr. i høj grad var påvirket af salget af BPC Gruppen, som havde medført en avance på 23,3 mio. kr. Pr. 31. marts 2006 var egenkapitalen 176,2 mio. kr. svarende til en indre værdi pr. aktie på godt 93 kr. Efter salget af BPC Gruppen forventedes der ikke andre aktiviteter i resten af 2006, som ville påvirke resultatopgørelsen, og for hele 2006 forventede bestyrelsen derfor, at NTR Holding ville realisere et resultat før og efter skat på omkring 25 mio. kr. Niels Heering understregede, at der i disse forventninger ikke var taget hensyn til eventuelle nye aktiviteter, som måtte blive lagt ind i selskabet. Afslutningsvis bemærkede Niels Heering, at selv om salget af BPC havde givet anledning til et fald i kursen, var det ikke mere end 3 år siden, han på en generalforsamling var blevet spurgt, om NTR koncernen overhovedet kunne overleve med den betydelige gæld, koncernen havde på daværende tidspunkt. Nu var al gæld stort set betalt, og koncernens egenkapital på 176,2 mio. kr. var i store træk sikret som likvider. I samme periode var kursen på selskabet aktier steget fra niveauet til nu omkring 90. Direktør Jens Hørup gennemgik indledningsvis effekten af, at NTR koncernen for første gang havde aflagt årsrapporten 2005 efter de internationale IFRS-regnskabsstandarder. Den væsentligste ændring fremkom som følge af ændret værdiansættelse af ejerandelen i BPC Gruppen. Ændringen var ikke udtryk for en ændring i den reelle værdi, men i moderselskabets separate regnskab måtte BPC ejerandelen nu alene optages til markedsværdi, og hvis en sådan ikke fandtes, til den oprindelige anskaffelsesværdi. NTR havde ikke vurderet, at der på rimelig vis kunne vurderes en markedsværdi på BPC-aktierne, hvorfor de var optaget til oprindelige anskaffelsesværdi i moderselskabets regnskab. Det havde givet anledning til en reduktion i moderselskabets balance og egenkapital med 62 mio. kr. Jens Hørup understregede, at der alene var tale om en regnskabsmæssig ændret indregning af BPC ejerandelen, og der

5 Side 5 af 9 var ikke tale om en reel ændring i værdien. Endvidere understregede han, at ændringen kun havde effekt i moderselskabets regnskab, mens der ikke skete nogen ændring i koncernregnskabet, hvor ejerandelen fortsat blev indregnet efter equity-princippet til NTR koncernens andel af BPC Gruppens egenkapital. Jens Hørup gennemgik resultatopgørelsen for 2005, hvor den stigende omsætning, kombineret med en højere dækningsgrad og faldende administrationsomkostninger havde medført en kraftig stigning i koncernens driftsresultat og nettoresultat. Nettoresultatet før og efter skat blev 19,4 mio. kr. mod 7,8 mio. kr. året før. Han bemærkede, at der ikke udløses skat som følge af tidligere års underskud og det forhold, at BPC Gruppen opererer i lande uden selskabsskat. Moderselskabets resultatopgørelse blev kort kommenteret, herunder den nye indregning af resultatandele fra BPC Gruppen, hvor der nu alene indregnes modtaget udbytte. I 2005 var der ikke udbetalt udbytte fra BPC Gruppen. Moderselskabets nettoresultat var 3,9 mio. kr. Jens Hørup gennemgik koncernens væsentligste balanceposter og redegjorde nærmere for en betydelig øget pengebinding i arbejdskapital i BPC Gruppen. Flere forhold havde medvirket hertil, bl.a. øget aktivitet og usædvanlig lav pengebinding primo året. Koncernens samlede aktiver var steget fra 300 til 360 mio. kr. i løbet af På passivsiden medfører IFRS-standarderne, at en række forskydninger indregnes direkte på egenkapitalen, og Jens Hørup specificerede de forskellige bevægelser på egenkapitalen i såvel koncernen som moderselskabet. Han henviste i øvrigt til egenkapitalopgørelsen i årsrapporten. De øvrige passivposter var detaljeret specificeret i den trykte årsrapport og blev ikke gennemgået nærmere. Ultimo 2005 kunne koncernens soliditet beregnes til 42,8%. Jens Hørup nævnte ændringer i pengestrømsopgørelse, segmentoplysninger og noter uden at gennemgå disse. Specielt i noterne tilstræber NTR koncernen fortsat stor åbenhed, så aktionærerne er informeret om alle væsentlige forhold. Revisionens påtegning i årsrapporten var blank, hvilket var udtryk for, at revisorernes gennemgang af koncernens forhold ikke havde givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger. Jens Hørup uddybede den af bestyrelsen foreslåede overflytning af Fond til generalforsamlingens disposition til Overført resultat under egenkapitalen. Han understregede, at der alene er tale om en ompostering under egenkapitalen, som ikke ændrer den samlede egenkapital. Han redegjorde ligeledes for baggrunden for de forskellige delelementer af egenkapitalen. Bestyrelsen foreslog, at årets resultat overføres til Overført resultat under egenkapitalen, og Jens Hørup understregede, at generalforsamlingen alene skulle tage stilling til fordelingen af moderselskabets resultat på 3,9 mio. kr.

6 Side 6 af 9 Jens Hørup gennemgik koncernens resultat og balance efter 1. kvartal Periodens resultat på 26,3 mio. kr. var kraftigt påvirket af avance ved salget af BPC Gruppen på 23,3 mio. kr. I balancen var BPC nu ude af koncernkonsolideringen, og det afspejlede sig i et stort tilgodehavende i NTR Holding på 137 mio. kr., som udgjorde salgsprovenuet for BPC Gruppen samt andre tilgodehavender hos BPC. Dette tilgodehavende forventedes at indgå til koncernen i løbet af de kommende måneder. Udviklingen i egenkapitalen blev specificeret, herunder effekten af salget af BPC Gruppen og en ny indregning af beregnede omkostninger ved optionsordninger. NTR Holding havde som led i disse ordninger solgt godt B-aktier i 1. kvartal Der var ikke sket væsentlige ændringer i øvrige passivposter. Det blev nævnt, at udestående finansielle garantier i R+S Baugesellschaft var reduceret med yderligere 3,4 mio. kr. i løbet af kvartalet. Dirigenten satte herefter beretning og årsrapport til debat. Aktionær Peter Harms spurgte til effekten af de skattemæssige underskud, og hvor meget NTR Holding kunne tjene, inden der blev udløst skat. Harms havde ved en tidligere lejlighed besigtiget en af R+S Baugesellschafts lejligheder i Berlin, og han foreslog, at NTR Holding fremadrettet kunne udnytte den know-how man havde på det tyske ejendomsmarked til at indgå i nye investeringer evt. opkøb af boligejendomme til modernisering. Aktionær Bjørn Zebitz spurgte, hvordan den i beretningen omtalte tilbageførsel af hensættelser i R+S Baugesellschaft var afspejlet i årsregnskabet. Han ønskede endvidere oplyst, om salget af BPC Gruppen var indgået i danske kroner eller i en fremmed valuta, hvorved NTR Holding løb en valutarisiko. I relation til salget af BPC Gruppen spurgte Bjørn Zebitz, hvem der nu havde ansvaret for den overordnede ledelse af selskabet, og hvad der skete med forpligtelserne for de danske medarbejdere, der var ansat i selskaberne i henhold til management-aftalen. Han havde fra beretningen en fornemmelse af, at NTR Holding var blevet presset til salget, og han ønskede oplyst, hvordan NTR Holding kunne føle sig tvunget til at ændre en eksisterende aftale. Aktionær Torben Justesen ønskede en præcisering af de anførte indre værdier hhv. 31. december 2005 og 31. marts Bestyrelsesformand Niels Heering svarede i relation til salget af BPC Gruppen, at handlen er indgået i USD, og at NTR Holding dermed er eksponeret på denne valuta, indtil beløbet bliver betalt. Han tilføjede, at NTR Holding overvejer at kurssikre de udestående beløb, når der er modtaget bankgaranti på betalingen af resttilgodehavendet. NTR Holding er fortsat repræsenteret i bestyrelsen for BPC Gruppen og deltager i den overordnede ledelse af gruppen, indtil closing af handlen, der forventes at ske den 7. maj 2006.

7 Side 7 af 9 Alle de danske medarbejdere, som er ansat i henhold til management-aftalen, er ansat i de respektive selskaber i BPC Gruppen, og relationerne og forpligtelserne for NTR Holding er ved de senere års ansættelser reduceret. I relation til uenigheden med medaktionæren fandt Niels Heering, at der i høj grad var tale om kulturforskelle, hvor medaktionæren fokuserer meget på at undgå bankfinansiering, mens NTR Holding går ind for en passende kombination af egenkapital- og fremmedkapitalfinansiering. Den eksisterende management aftale kan ikke ensidigt siges op, men samtidig er NTR Holding ændret markant siden aftalen blev indgået for efterhånden mange år side, herunder ved at NTR Holding ikke i dag er involveret i betonelementaktiviteter i Danmark. Niels Heering oplyste afslutningsvis, at NTR Holding endvidere havde taget hensyn til, at BPC selskaberne skal kunne udvikle sig fremover, bl.a. af hensyn til de ansatte danske medarbejdere. Det kunne blive vanskeligt, hvis der var uenighed i ejerkredsen om den fremtidige udvikling. Til forslaget om yderligere engagement i det tyske ejendomsmarked bemærkede Niels Heering, at bestyrelsen nu vil se på alle de kompetencer, der ligger i NTR koncernen, og relevante muligheder vil blive taget med i betragtning. Set i lyset af selskabets forhistorie fandt han dog, at sådanne investeringer næppe var de mest oplagte. Jens Hørup gennemgik de skattemæssige underskud i NTR Holding og omtalte endvidere skattemæssige underskud relateret til R+S Baugesellschaft, som hidtil havde indgået i koncernens sambeskatning. Som følge af ændrede regler havde bestyrelsen i forbindelse med årsrapporten 2005 besluttet at ophøre med international sambeskatning, men denne beslutning ville kunne ændres indtil medio 2006, og NTR koncernens nye situation ville blive taget med i overvejelserne om eventuel fortsat sambeskatning. Jens Hørup oplyste, at de opløste hensættelser i R+S Baugesellschaft havde medvirket til at reducere det løbende driftsunderskud, som kun havde været 1,5 mio. kr. i Det indgåede forlig havde været ventet længe og der var taget højde herfor i tidligere års vurdering af hensættelsesbehovet. I relation til indre værdi præciserede Jens Hørup, at den indre værdi, der var offentliggjort i forbindelse med offentliggørelsen af salget af BPC Gruppen var koncernens indre værdi pr. 31. december 2005, korrigeret for effekten af salget af BPC Gruppen. Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var flere kommentarer til beretningen, herunder til bestyrelsens forslag om at overføre årets resultat til andre reserver og overføre Fond til generalforsamlingens disposition til Overført resultat, og kunne dermed med forsamlingens samtykke slå fast, at bestyrelsens beretning var taget til efterretning, årsregnskab og koncernregnskab for 2005 var enstemmigt godkendt,

8 Side 8 af 9 bestyrelsens forslag om at overføre årets resultat til andre reserver var enstemmigt vedtaget, bestyrelsens forslag om at overføre Fond til generalforsamlingens disposition under egenkapitalen til Overført resultat var enstemmigt vedtaget, og der var meddelt decharge til direktion og bestyrelse for regnskabsåret Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Dirigenten gennemgik bestyrelsens forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier og forslaget om bemyndigelse til fremover at kunne uddele ekstraordinært udbytte. Aktionær Sten Zeplin ønskede oplyst, om bemyndigelsen til at erhverve egne aktier havde relation til optionsordninger for medarbejderne. Dirigenten kunne oplyse, at der var tale om en helt generel bemyndigelse, som var meget udbredt blandt børsnoterede virksomheder. Da der ikke var yderligere kommentarer til forslaget, konstaterede dirigenten, at selskabet var meddelt bemyndigelse til indtil næste ordinære generalforsamling at erhverve op til 10% af aktiekapitalen som egne aktier. Vederlaget for aktierne må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs på selskabets B-aktier. Bestyrelsen blev endvidere bemyndiget til, for en tidsubegrænset periode, at træffe en eller flere beslutninger om at uddele ekstraordinært udbytte til aktionærerne i henhold til Aktieselskabslovens bestemmelser. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen Niels Heering oplyste, at bestyrelsen indstillede de nuværende 4 bestyrelsesmedlemmer til genvalg. I de videre overvejelser om NTR Holdings fremtidige aktiviteter ville spørgsmålet om bestyrelsesrepræsentation og antallet af bestyrelsesmedlemmer ligeledes indgå. Bestyrelsen fandt derfor ikke behov for ændringer i bestyrelsen på nuværende tidspunkt. På den baggrund anbefalede Niels Heering genvalg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer. Da ingen yderligere ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at Niels Heering, Bjørn Petersen, Stig Rantsén og Erik Sprunk-Jansen var enstemmigt valgt til bestyrelsen. Bjørn Petersen var valgt af B-aktionærerne alene. 7. Valg af revisor Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte Statsautorisret Revisionsaktieselskab som selskabets revisor.

9 Side 9 af 9 Da der ikke var andre forslag til valg af revisor, konstaterede dirigenten, at Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab var genvalgt som selskabets revisor. 8. Eventuelt Aktionær Per Frede Kock anbefalede bestyrelsen at investere NTR Holdings frigivne midler i den guldmine, hvor bestyrelsesmedlem Erik Sprunk-Jansen var repræsenteret i bestyrelsen. Dirigenten oplyste, at et spørgsmål vedrørende omtale af et andet selskab lå udover den sædvanlige spørgsmålsret, der følger af aktieselskabsloven, og at det derfor var op til Erik Sprunk-Jansen, hvorvidt han ønskede at kommentere spørgsmålet. Erik Sprunk-Jansen indvilligede heri og beskrev kort ejerforholdene i det pågældende selskab og understregede, at han i givet fald ville være inhabil i drøftelserne om en sådan investering. Ingen andre aktionærer ønskede ordet under dette punkt, hvorfor dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt. Bestyrelsesformanden hævede herefter generalforsamlingen. Generalforsamlingen sluttede kl Som dirigent: Tomas Haagen Jensen

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Side 1 af 6 År 2005, den 27. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1) Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2011, den 12. april kl. 15.00 afholdtes ordinær

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2007 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2007 Side Side 1 af 8 År 2007, den 19. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. NTR Holding A/S. den 29. april 2004

Referat af ordinær generalforsamling i. NTR Holding A/S. den 29. april 2004 Referat af ordinær generalforsamling i NTR Holding A/S den 29. april 2004 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2004, den 29.

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen Den 24. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i Lægemiddelstyrelsens kommende domicil i Havnestad, Axel Heidesgade 1 / Islands Brygge 69, 2300 Købehavn S. Udover

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2003

Delårsrapport 3. kvartal 2003 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2003 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Jens Hørup,

Læs mere

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Dato: 29.04.2014 Emne: Ordinær Generalforsamling Tid: Tirsdag, den 29. april 2014, kl. 17:00 Sted: Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten År 2014, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. MAJ 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Bilund, Danmark med følgende

på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Bilund, Danmark med følgende J.nr. 036920-0018 ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2009 Den 21. april 2009 blev der afholdt ordinær generalforsamling i FirstFarms AIS, CVR nr. 28 31 2504 på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B,

Læs mere

OAI-I L Ariv o k a cfirrn a

OAI-I L Ariv o k a cfirrn a OAI-I L Ariv o k a cfirrn a UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO- KOllEN FOR egetæpper als evr-nr. 38 45 42 18 J.nr. 131693 Torben Buur Side 2 af 5 Ar 2015, den 28.08., kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

NTR Holding fastholder forventningen om et nettoresultat på omkring 10 mio. kr. for 2004

NTR Holding fastholder forventningen om et nettoresultat på omkring 10 mio. kr. for 2004 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2004 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Jens Hørup,

Læs mere

NTR Holding har likvide midler på godt 100 mio. kr. til investering i fremtidige aktiviteter

NTR Holding har likvide midler på godt 100 mio. kr. til investering i fremtidige aktiviteter Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 8 / 2006 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Jens Hørup,

Læs mere

NTR Holding fortsætter overvejelserne om koncernens fremtidige aktiviteter

NTR Holding fortsætter overvejelserne om koncernens fremtidige aktiviteter Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2006 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Jens Hørup,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. År 2012, den 29. oktober kl. 13:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Berlin High End A/S, CVR nr. 29195692, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

Huldæk. Regnskabsberetning på ordinær generalforsamling den 27. april 2005

Huldæk. Regnskabsberetning på ordinær generalforsamling den 27. april 2005 Huldæk Inden gennemgangen af NTR koncernens regnskab for 2004 vil jeg gerne bruge et par minutter på at forklare, hvad det er for betonelementer, vi egentlig producerer på vore fabrikker i BPC. Vi har

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO KOllEN

UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO KOllEN Advokatfirnla UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO KOllEN FOR egetæpper a/s CVR-nr. 38454218 J.nr. 13S939 Torben Buur Side 2 af 5 Ar 2016, den 30.08., kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i egetæpper

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Afviklingen af tidligere entreprenøraktiviteter i R+S Baugesellschaft er fortsat i 2007 uden yderligere hensættelser eller tilførsel af likviditet

Afviklingen af tidligere entreprenøraktiviteter i R+S Baugesellschaft er fortsat i 2007 uden yderligere hensættelser eller tilførsel af likviditet Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 3 /2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: København Ø, den 6. marts

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S tirsdag den 24. april 2001 Til orientering vedlægger vi kopi af annonce, hvormed

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand Per Wold-Olsen indledte generalforsamlingen

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Årets resultat blev på 10,9 mio. kr., udbytte foreslås med kr. 5 pr. aktie og disponibel likviditet kr. 98 mio.

Årets resultat blev på 10,9 mio. kr., udbytte foreslås med kr. 5 pr. aktie og disponibel likviditet kr. 98 mio. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 1 /2009 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 8896 8666 Fax: 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: København V,

Læs mere

På generalforsamlingen var repræsenteret nominelt DKK , svarende til 76,81% af selskabskapitalen efter regulering for egne aktier.

På generalforsamlingen var repræsenteret nominelt DKK , svarende til 76,81% af selskabskapitalen efter regulering for egne aktier. William Demant Holding A/S Torsdag den 22. marts 2018 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i William Demant Holding A/S, CVR-nr. 71 18 69 11, på adressen Kongebakken 9, 2765 Smørum. Formanden

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

NTR Holding har godt 100 mio. kr. til investering i nye aktiviteter

NTR Holding har godt 100 mio. kr. til investering i nye aktiviteter Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Jens Hørup,

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2014 Peter Lambert Dirigent

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2010

Delårsrapport 1. halvår 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

AVD 273 ApS CVR-nr Årsrapport 2015/16

AVD 273 ApS CVR-nr Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AVD 273 ApS CVR-nr. 34047901 Årsrapport 2015/16

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 25. januar 2010 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos

Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck A/S Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Mats Pettersson,

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2014 Lisbeth Krener Dirigent Side 2 af

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008. på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund, Danmark med følgende

ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008. på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund, Danmark med følgende ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008 Den 22. april 2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S, CVR nr. 28 31 25 04 på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund,

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Atea Danmark Holding A/S CVR-nr Lautrupvang Ballerup. Årsrapport 2015

Atea Danmark Holding A/S CVR-nr Lautrupvang Ballerup. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Atea Danmark Holding A/S CVR-nr.

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Den 15. april 2009 kl. 17.00 afholdtes der generalforsamling på Radisson SAS Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V. Dagsordenen var som følger:

Læs mere

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014 DSKLMKHXNC fb skan 17 02 2014 1100 SEPBARCODE OU319 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Aabenraa Kommune 1 h FEB. 20tt INDGÅET 10. februar 2014 Forskerparken Syd A/S, Aision 2, 6400 Sønderborg

Læs mere

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S DRAEGER

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse År 2014, den 17. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 181 personer med adgangskort, heraf 129 med

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT NunaMinerals A/S, telefon +299 32 34 55, telefax +299 32 30 96 Vandsøvej 5, P. O. Box 790, DK-3900 Nuuk, Reg. nr. A/S 247.544 250303-1 dk Meddelelse nr. 04/2003 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT År 2003 mandag

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Generalforsamlingen startede kl. 16.05 ved, at bestyrelsesformand Troels Troelsen bød velkommen.

Generalforsamlingen startede kl. 16.05 ved, at bestyrelsesformand Troels Troelsen bød velkommen. Den 30. januar 2007 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 i Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København K. Der var følgende dagsorden den ordinære

Læs mere

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AVD 273 ApS Weidekampsgade 6 2300

Læs mere

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 11 Investeringsforeningen PFA Invest Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 Tirsdag den 22. april 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest,

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere