Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)"

Transkript

1 Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar 2015 Dato: 10. marts 2015 Side 1 af 15

2 Straffebestemmelser Dato: 10. marts 2015 Side 2 af 15

3 1 I det efterfølgende redegøres for straffebestemmelserne. Disse gælder, hvor der afholdes stævner eller turneringer. 2 Brud mod spillereglerne eller de almindeligt gældende sportslige regler vil normalt blive straffet med en ADVARSEL. Ved mindre overtrædelser af ovenstående kan man dog nøjes med at give en HENSTILLING. 3 Ved VM-, EM-, JEM-, SEM- og Europacup-arrangementer forholdes således: - henstilling gives ved at vise : HVIDT KORT - advarsel gives ved at vise : GULT KORT - diskvalifikation gives ved at vise : RØDT KORT Endvidere påføres grunden til dette på den pågældende spillers spilleprotokol. Ved nationale stævner bruges ingen kort, i stedet skrives et H, A eller D på forsiden af den pågældende spillers spilleprotokol og påfører grunden hertil på bagsiden. 4 Hjælpere (som holdledere, trænere og lignende) kan med undtagelse af strafslagsreglerne straffes efter de samme bestemmelser som spillerne. 5 I det efterfølgende er de nævnte straffe MINDSTE STRAFFE. Hvis straffen er åbenlyst urimelig kan overdommeren dog nedsætte denne. 6 Straffe ved overtrædelse af almindelige sportslige regler: a. Usportslig optræden: Alt efter graden af overtrædelsen kan følgende domme idømmes: 1) 1. henstilling. 2) 2. henstilling og 1 strafslag 3) 1. advarsel og 2 strafslag. 4) 2. advarsel og 5 strafslag og diskvalifikation. 5) Diskvalifikation. b. Ikke forskriftsmæssig påklædning: Dom: Bøde, som fastsættes på det ordinære repræsentantskabsmøde c. At ryge (gælder også e-cigaretter), medbringe eller indtage alkohol under en omgang: Dom: Diskvalifikation og karantæne fastsat af Dommer- og teknisk udvalg (normalt 4 ugers karantæne). d. At spille trods startforbud og karantæne: Dom: Diskvalifikation og karantæne fastsat af Dommer- og teknisk udvalg (normalt 8 ugers karantæne). f. Tilsidesættelse af henvisninger fra: 1) En dommer. 2) Et medlem af juryen. 3) Et medlem af turneringsledelsen. 4) En forbundsfunktionær. Dom: Diskvalifikation og karantæne fastsat af Dommer- og teknisk udvalg (normalt 8 ugers karantæne). Dato: 10. marts 2015 Side 3 af 15

4 g. Ved bevisligt at indføre falske resultater med VILJE: Dom: Diskvalifikation og karantæne fastsat af Dommer- og teknisk udvalg (normalt 3 måneders karantæne). h. Voldsomme handlinger af enhver art. Dom: Diskvalifikation og karantæne fastsat af Dommer- og teknisk udvalg (normalt 1 års karantæne). i. Beruset adfærd. Vurderer en dommer, at en spiller udviser beruset adfærd, der er til gene for medspillere, officials, arrangementet, sporten generelt m.v., skal dommeren bortvise spilleren fra resten af det pågældende arrangement med henvisning til beruset adfærd. Er spilleren ikke enig med dommeren i dennes vurdering af alkoholpåvirkningen, har spilleren ret til at lade sig teste (alkoholmeter). Viser testen, at spilleren har en større alkoholpåvirkning end 0,8 promille, diskvalificeres spilleren. Er alkoholpromillen under 0,8 dømmes for usportslig optræden efter straffebestemmelserne. En spiller, der bortvises hhv diskvalificeres, skal forlade klubområdet. Vedkommende må således ikke opholde sig hverken på anlæg eller i klubhuset. 7 En straf, der er tildelt en spiller og som omfatter diskvalifikation, gælder både nationalt og internationalt, hvorfor dette skal offentliggøres i breve nationalt til samtlige klubber og internationalt til WMF. 8 Straffe for brud på spilleprotokolbestemmelserne: a. Brud mod spilleprotokolbestemmelserne medfører følgende straffe: Dom: Advarsel til alle berørte (spiller såvel som protokolfører) endvidere kan 1 til 10 strafslag tildeles den berørte spiller. b. Brud på bestemmelserne om protokolførelse kan opdeles i følgende 4 tilfælde. Dom: I de nedenfor nævnte 4 tilfælde skal både spilleren og protokolføreren modtage en ADVARSEL, spilleren får desuden de nedenfor nævnte strafslag. 1) Et forkert resultat opdages først når næste baneresultat for den pågældende spiller er indført. Dom: 1 strafslag tillægges rundens resultat. 2) Hvis en spiller bevidst undlader at gøre opmærksom på et forkert indført resultat (spillerens skyld skal være uangribeligt bevist). Dom: 10 strafslag tillægges rundens resultat. 3) At der mangler et baneresultat (dette gælder også, hvis banen ikke er spillet). Dom: Den pågældende spiller noteres for 7 slag på banen, uanset hvad det rigtige resultat måtte være. 4 strafslag tildeles den, der burde have indført resultatet. Undtaget er dog, hvis det er baneresultatet på den sidste bane der mangler, og hvis spilleprotokollen er afleveret, men endnu ikke underskrevet. 4) Et baneresultat ændres, men uden signatur fra de øvrige spillere i gruppen. Dom: 1 strafslag tillægges rundens resultat for den berørte spiller. Hvis det er spilleren selv, der har ændret resultatet, medfører dette diskvalifikation også, selvom rettelsen måtte være korrekt. Dato: 10. marts 2015 Side 4 af 15

5 9 Straffe for brud mod spillereglerne: I de i denne nævnte tilfælde skal der yderligere idømmes de berørte parter en ADVARSEL ud over de straffe, der er anført. a. Ulovligt boldskifte eller spil med ikke godkendt bold. Dom: 7 slag bliver noteret på den pågældende bane. b. Hvis bolden ikke sættes i bevægelse med putteren - putteren ikke føres med begge hænder - banen betrædes i strid med reglerne. Dom: 1 strafslag tillægges rundens resultat. c. Hvis en spiller starter sit spil på en bane før den forrige spiller har spillet denne færdig og forladt denne eller en spiller starter sit spil på en bane før den foran spillende spillegruppe har forladt denne. Dom: Banen spilles om, men allerede udførte slag tæller. d. Hvis en spiller ikke overholder spillerækkefølgen. Dom: Kun den første spiller, som bryder spillerækkefølgen straffes. Vedkommende får et ekstra slag lagt til sit baneresultat. e. Hvis bolden ikke spilles fra startområdet, når dette kræves, eller bolden ikke forsøges spillet forskriftsmæssigt fra startområdet. Dom: 1 strafslag tillægges rundens resultat samtidigt fortsættes spillet forskriftsmæssigt fra startområdet, de allerede udførte slag skal tælles med. f. Hvis bolden flyttes fra et korrekt udgangspunkt til et forkert. Dom: 1 strafslag tillægges rundens resultat og bolden skal placeres på det korrekte udlægspunkt, allerede udførte slag tæller med i resultatet. g. Hvis spillet afbrydes inden bolden er i mål. Dom: 7 slag bliver noteret på den pågældende bane. h. Hvis spilleren rører bolden (f.eks. flytter snavs fra denne) uden, at dette kontrolleres af medspillerne. Dom: 1 strafslag tillægges rundens resultat. i. Hvis spilleren med fortsæt øver indflydelse på boldens løb efter udført slag. Dom: 7 slag bliver noteret på den pågældende bane. j. Hvis en anden end den spillende spiller med fortsæt påvirker hans bolds løb efter udført slag. Dom: 5 strafslag tillægges den pågældende spillers resultat. k Bane springes over: En spillegruppe springer en bane (A) i spillerækkefølgen over og fortsætter spillet på den efterfølgende bane (B). Situation 1: Fejlen opdages efter et eller flere slag er udført af en eller flere spillere på bane B. Der tilkaldes en dommer, der sikrer, at spillegruppen kan spille bane A Hændelsen skal nævnes i dommerprotokollen. Dato: 10. marts 2015 Side 5 af 15

6 Dommeren sikrer, at gruppen får spillet bane A. Gruppen må evt afvente, at efterfølgende spillegruppe spiller banen færdig. Episoden må ikke medføre, at der ændres rækkefølge på spillegrupperne. Spillegruppen spiller bane A på normal vis, hvorefter den berørte spillegruppe fortsætter til bane B. Alle spillere i spillegruppen skal nu spille bane B. For de spillere, der allerede har udført slag på banen, inden det blev opdaget, at der blev spillet på en forkert bane, gælder, at deres udgangspunkt er de allerede udførte slag (jfr straffebestemmelserne 9c) Situation 2: Fejlen opdages først efter, den berørte spillegruppe er nået frem til bane C (eller senere). Alle spillere i den berørte spillegruppe noteres 7 slag på bane A. Dette gælder også i de tilfælde, hvor den efterfølgende spillegruppe ikke er nået frem til bane A. 10 Straffe ved gentagne advarsler. a. Straffe i turneringer under DMgU (Holdturneringen og DM-individuelt): En advarsel er gældende i et år. Opnår en spiller 2 advarsler indenfor et år tildeles spilleren èn spilledags karantæne, som skal afsones i den efterfølgende afdeling. b. Straffe i turneringer under DMgU (private stævner og åbne stævner under lokalunionerne): En advarsel er gældende i et år. Opnår en spiller 2 advarsler indenfor et år tildeles den klub som spilleren repræsenterer en bøde på kr c. To advarsler tildelt den samme spiller ved et og samme arrangement medfører automatisk diskvalifikation. Ved diskvalifikation tager det af DMgU nedsatte Dommer- og Teknisk udvalg stilling til om diskvalifikationen skal have yderligere konsekvenser for den pågældende spiller i form af en karantæne. 11 Straftildeling ved overtrædelse af "Påbud og forbud for turnerings- og stævnespiller. a. At lave markeringer på eller ved banerne: Er det beviseligt, at spilleren har mærket banen, udelukkes vedkommende for den resterende træningstid. b. At benytte og/eller at medbringe hjælpemidler: Overtrædes dette, dømmes det som usportslig optræden og straffes herefter. c. At forlade sin spillegruppe uden tilladelse: Dette kan føre til øjeblikkelig diskvalifikation uden forudgående advarsel. d. At afbryde sin turneringsdeltagelse uden overdommerens tilladelse: Dette dømmes som usportslig optræden og straffes herefter. e. At komme for sent uden at have sendt afbud: Vedkommende spiller får 7 slag på hver bane, som tavlen har spillet eller som tavlen har påbegyndt. Spilleren kan blive diskvalificeret såfremt dommeren skønner dette. Dato: 10. marts 2015 Side 6 af 15

7 f. At forstyrre turneringen også under indspilningstiden/træningen: Såfremt en anden startgruppe ikke har afsluttet deres turnering (f.eks. indledende runder) bedømmes det som usportslig optræden. g. At komme for sent efter turneringsafbrydelse: Kommer en spiller for sent efter en afbrydelse af turneringen og har spilleren ikke meddelt at vedkommende forlader anlægget, bliver vedkommende diskvalificeret. h. Spilleafbrydelse fra medbragte elektroniske hjælpemidler straf: advarsel + 2 strafslag 12 Diskvalifikation af en holdspiller: Ved diskvalifikation af en holdspiller skal holdet notere 7 slag for hver bane, denne spiller ikke har færdigspillet. 13 Straffe ved øvrige overtrædelser: Andre overtrædelser mod gældende bestemmelser fører mindst til en advarsel. Strengere straffe kan tildeles efter overdommerens skøn. 14 En dommer kan i specielle tilfælde give en mindre straf end den fastlagte f eks over for juniorer, minijuniorer og nybegyndere. Dato: 10. marts 2015 Side 7 af 15

8 Dommer- bestemmelser Dato: 10. marts 2015 Side 8 af 15

9 1 Opførsel: Medlemmer af dommerkollegiet skal under udførelsen af deres opgaver optræde absolut neutralt. 2 Dommerkollegiet: Dommerkollegiet består af en overdommer, min 2 dommere samt i visse tilfælde banedommere. DM-arrangementer: Dommerkollegiet udpeges af dommerudvalget. Lokalunioners arrangementer Øvrige stævner: Dommerkollegiet udpeges af lokalunionen. Dommerkollegiet udpeges af den arrangerende klub. I forbindelse med DM-arrangementer er bestyrelsen bemyndiget til at udbetale dommerhonorar eller refundere rimelige transport-/opholdsomkostninger. 3 Ikke-spillende dommere: Det er ønskværdigt men ikke en betingelse, hvis ingen af dommerkollegiet deltager som spiller i turneringen eller stævnet, hvor de fungerer som dommer. Ved EM eller EC må ingen af dommerkollegiet deltage aktivt i turneringen. 4 Dommeres genkendelighed: Alle dommere skal være let genkendelige, d v s, at disse skal bære dommerarmbind. Inden starten på et stævne eller en turnering skal navne på medlemmer af dommerkollegiet offentliggøres skriftligt. 5 Kompetence: a. Overdommeren: Overdommeren overvåger hele turneringen inkl. turneringsledelsen. Overdommeren kan gribe ind i forløbet, såfremt han finder dette påkrævet. Overdommeren er samtidig ansvarlig for, at de øvrige dommere udfører deres opgaver forskriftsmæssigt Inden turneringsstart skal overdommeren indkalde til dommermøde, som ledes af overdommeren. Overdommeren er ansvarlig for: 1) Opgaver før stævnets eller turneringens start (se 6a- 6h). 2) Afgørelser vedrørende turnerings- eller stævneafbrydelser samt afgørelser vedrørende ændringer i tidsplanen. 3) Overdommeren kan uddelegere arbejde til sine meddommere. b. Menige medlemmer af dommerkollegiet:: En dommer kan træffe alle afgørelser i regel- og ordensspørgsmål, så længe det ikke er overlagt til en anden myndighed. Dommere er berettiget til at idømme følgende straffe: 1) Henstilling 2) Advarsel 3) Diskvalifikation Dato: 10. marts 2015 Side 9 af 15

10 4) 1-10 strafslag. c. Ved midlertidigt fravær kan overdommeren udnævne en stedfortræder. Derved bliver overdommeren ikke løst fra sit ansvar. d. Overdommeren skal sørge for, at der bliver indsat en banedommer, hvis overdommeren finder det nødvendigt. Det er overdommerens opgave at instruere den pågældende om dennes opgaver. e. Overdommeren skal efter stævne eller turnering udfylde turneringsprotokollen. f. Dommerkollegiet: Dommerkollegiet træffer afgørelser vedrørende: 1) Protester mod dommerafgørelser. 2) Tildeling af straffe. 3) Generelle stævne- eller turneringsafbrydelser. Dommerkollegiet er kun beslutningsdygtigt, hvis det er fuldtalligt. 6 Opgaver før stævne- eller turneringsstart: Overdommeren har følgende opgaver: a. Overdommeren skal sørge for at anlægget er så rent som muligt: 1) Baner og forhindringer skal så vidt muligt være tørre. 2) Ligger der vand eller skidt i hullerne, SKAL dette fjernes. b. Forhindringer: 1) Overdommeren skal sørge for at alle forhindringer står forskriftsmæssigt. 2) Krævede afspærringer skal kontrolleres. 3) Rusens højde og tæthed på Nettet skal kontrolleres. c. Markeringslinier: Det skal kontrolleres om start-, indlægs- og grænselinier er anbragt forskriftsmæssigt. d. Mangler: Fastslåede mangler skal straks rettes. I alvorlige tilfælde tilkaldes turneringsledelsen, der skal sørge for, at mangler bliver udbedret. e. Markeringer anbragt af spillere: De af spillere anbragte markeringer på eller ved banerne skal fjernes. f. Nummerering: Det skal kontrolleres, om banerne er fortløbende nummereret. g. Vejrlig: Overdommeren skal ved dårligt vejr tage stilling til om stævnet eller turneringen kan påbegyndes. h. Opslag: Overdommeren skal kontrollere, om alle foreskrevne opslag er opsat. Følgende opslag skal være tilstede: 1) Dommerkollegiet. 2) Startgruppeinddeling. 3) Starttider. 4) Turneringsledelse. 5) Dispensationer. Dato: 10. marts 2015 Side 10 af 15

11 7 Dommernes opgaver under turneringsafviklingen: a. Følgende opgaver varetages af dommerkollegiet: 1) Styring af spillet. b. Det er dommernes opgave: 1) At sørge for, at ingen spiller bliver forstyrret. 2) At afsige sine afgørelser på en hurtig og myndig måde for der igennem at undgå forstyrrende diskussioner. Ved tvivlstilfælde eller ved inhabilitet tilkaldes overdommeren. 3) Tilstedeværelse og indgribningspligt: Under et stævne eller en turnering er det ønskværdigt, hvis mindst 2 medlemmer af dommerkollegiet befinder sig på anlægget. Bemærker en dommer uregelmæssigheder, skal vedkommende uden tøven gribe ind. Under VM, EM og EC skal mindst 2 medlemmer af dommerkollegiet befinde sig på anlægget. 4) Korrektion af spilleprotokoller: I tilfælde af korrektion af spilleprotokollen skal det ske jævnfør "Førelse af spilleprotokollen". 5) Uoverensstemmelser i spillegruppen vedrørende fortolkning af regler: Ved uoverensstemmelse i spillegruppen vedrørende fortolkning af regler, skal hele spillegruppen høres, før en beslutning træffes. Man kan desuden benytte sig af øvrige vidner til at klarlægge situationen. 6) Advarsler og strafslag: Når en dommer har idømt en spiller en henstilling, advarsel og/eller strafslag eller diskvalifikation, skal dette tydeligt føres på forsiden af spilleprotokollen med henholdsvis et "H", "A" og/eller "S" eller "D". Grunden til de idømte straffe anføres på bagsiden af spilleprotokollen. 7) Enkelt spillers korte spilleafbrud: Ved tvingende grunde kan det tillades, at en spiller eller spillegruppe afbryder sit spil i en kort periode. Det er et dommerskøn, om der foreligger en tvingende grund. Dommeren kan vælge at lade andre spillegrupper passere den opholdte gruppe eller lade de efterfølgende vente til denne kan genoptage spillet. 8) Rolig turneringsafslutning: En dommer skal være opmærksom på, at også de sidste spillegrupper får mulighed for at afvikle deres spil uforstyrret. Dette er specielt vigtigt ved omspil. 8 Særlige bestemmelser: a. Opgavestart. Overdommeren skal være på anlægget mindst 30 minutter før stævne- eller turneringsstart. Øvrige dommere i dommerkollegiet skal være tilstede ifølge over- Dato: 10. marts 2015 Side 11 af 15

12 dommerens anvisninger eller senest inden stævnestart. Overdommeren skal gennemgå anlægget dagen før turneringsstart. b. Protester: Protester mod idømte straffe skal afgøres snarest og senest lige efter stævnet eller turneringen. Afgørelsen skal træffes af det samlede dommerkollegie. c. Ophør af opgaver: Dommerkollegiets opgaver slutter tidligst 10 minutter efter turneringens eller stævnets afslutning (sidste mulighed for protester) eller når indgivne protester er behandlet. Overdommeren skal som afslutning på turnering/stævne udfylde turneringsprotokollen. d. Påklædning: Også ikke-spillende dommere skal være sportsligt påklædt og bære unions- eller klubdragt. e. Opførsel: Også ikke-spillende dommere skal overholde reglerne for spillerne omkring almindelig opførsel på og ved anlægget. f. Klager: Klager over en dommers indsats som dommer indsendes til DMgU s dommer- og teknisk udvalg senest 3 hverdage efter, at forholdet er begået. Dommerudvalget behandler de indkomne klager. Finder dommerudvalget klagen berettiget og væsentlig, indkaldes den/de pågældende til en ny dommerprøve. Bestås denne dommerprøve ikke, inddrages vedkommendes dommerlicens, indtil en eventuel senere dommerprøve er bestået. 9 Reglernes gyldighed: Disse regler har gyldighed ved alle danske stævner og turneringer. Dato: 10. marts 2015 Side 12 af 15

13 Førelse af spilleprotokol Dato: 10. marts 2015 Side 13 af 15

14 1 Ingen spiller må selv føre sin egen spilleprotokol. 2 Ændringer i spilleprotokollen må kun udføres, hvor der klart er givet tilladelse til det. 3 Protokolføreren er en udtrukken medspiller, banedommeren eller én af turneringsledelsen eller overdommeren udvalgt. Ved grupper, hvor der er mere end 2 spillere, skriver den sidste spiller for den første, den første skriver for den anden o.s.v.. 4 Før resultatet skrives i protokollen, meddeles resultatet til den spillende part. 5 Resultatet skal straks efter meddelelsen til den spillende part indføres i spilleprotokollen. Man skal selv kontrollere, at det rigtige resultat er påført på det rigtige sted. 6 Hvis ikke andet er vedtaget af turneringsledelse eller overdommer, er det ikke tilladt for en spillegruppe at overlade spilleprotokolførelse til en udenforstående. I nationale turneringer kan en spillegruppe dog selv vælge en spilleprotokolfører, hvis beslutningen er enstemmig. 7 Enhver spiller har pligt til at kontrollere, at vedkommendes spilleprotokol er rigtigt ført. Dette gælder også, hvis det er en skriver (skriver = person uden for spillegruppen), der fører protokollen. 8 Fejl i spilleprotokollen skal rettes straks. 9 Ved rettelser i spilleprotokollen streges det forkerte resultat ud og det rigtige skrives ved siden af. De berørte spillere i spillegruppen skal med signatur berigtige at rettelsen er korrekt. 10 Spillerne i en spillegruppe må kun rette i spilleprotokollen, såfremt disse er enige om: a. at der er ført et forkert resultat ind i spilleprotokollen. b. hvilket resultat, der skal føres ind i stedet. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der rettes henvendelse til en dommer. 11 Grundlæggende er alle spillerne i en spillegruppe ansvarlige for, at gruppens spilleprotokol er rigtigt ført. 12 En ændring af resultatet må kun ske efter henvendelse til en dommer, hvis den berørte spiller har spillet den efterfølgende bane. (Se endvidere straffebestemmelser 8.b.1) 13 Brud på ovenstående regler vil blive behandlet under straffebestemmelserne Efter endt omgang skal alle spillerne i gruppen kontrollere de øvrige resultater og berigtige disse med en underskrift, hvorefter sidste bane forlades. Dato: 10. marts 2015 Side 14 af 15

15 Oversigt over tilkomne ændringer: Dato: Sted: 19. februar 2005 Fredericia 18. februar 2006 Fredericia 21. februar 2009 Fredericia 23. februar 2013 Fredericia 22. februar februar 2015 Fredericia Fredericia Dato: 10. marts 2015 Side 15 af 15

Spilleregler Dansk Minigolf Union (DMgU)

Spilleregler Dansk Minigolf Union (DMgU) Spilleregler Dansk Minigolf Union (DMgU) Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 19. februar 2005 Lov-udvalget Karsten Jørgensen Gert Andreasen Dato: 01. maj 2005 Udarb.

Læs mere

Sportslige regler / Spilleregler Dansk Minigolf Union (DMgU)

Sportslige regler / Spilleregler Dansk Minigolf Union (DMgU) Sportslige regler / Spilleregler Dansk Minigolf Union (DMgU) Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Den 27.02.2016 Gældende fra og med 01.03.2017 Dato: 27.02 2016 Side 1 af 18 1 Generelt: 1.1. Minigolf spilles

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil)

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil) Betingelser for deltagelse E-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Klubbens Elitetræner, er vurderet egnet til at spille på et af klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF.

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF. Bordtennis er en sport, hvor dårlig opførsel hører til sjældenhederne, men sporten har naturligvis nogle regler for, hvorledes disse sjældne tilfælde håndteres. Advarsler, strafpoint, diskvalifikationer

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Turneringsbestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Turneringsbestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Turneringsbestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar 2015 Dato: 10. marts 2015 Side 1 af 11 Bestemmelsernes formål

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Håndbold Forbund 1 2 3 4 Hvornår begynder udvisningstiden for en udvist spiller? Når dommeren har vist Når den udviste spiller Når dommeren fløjter for dommertegn nr. 14 har passeret sidelinien og genoptagelse af spillet.

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

Svar (regel) Spørgsmål

Svar (regel) Spørgsmål 1. Hvor høje skal netstolperne være: A. 1,5 m? B. 1,524 m? C. 1,55 m? 2. Hvilken farve skal nettet have: A. Mørkt? B. Hvidt? C. Mørkt og hvidt? 3. Hvor er afprøvningsmærkerne til boldhastighed placeret

Læs mere

Turneringsbestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Turneringsbestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Turneringsbestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 25. februar 2017 Gældende fra 01.03.2017 Dato: 27.02.2016 Side 1 af 10

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten Betingelser for deltagelse Elite-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Kristian Ravn eller Lena Tatiana, er vurderet egnet til at spille på et klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket 1 2 3 4 5 6 7 RØD 2 har fået sin første udvisning for usportslig opførsel 22:12. Efter fløjt for genstart af spillet gestikulerer RØD 2 groft usportslig fra bænken 22:30

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 23. september 2015 i Sag nr. 14/2015 [A] mod Dansk Dart Union Sagen er behandlet af Ulla Ingerslev, Ole Borch og Annelise Vidø. APPELLEN OG SAGENS

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 RØD 7 har en oplagt målchance, da HVID 3 løber ind på banen som overtallig spiller. Hvad skal der dømmes? 2 Hvornår er en Time Out obligatorisk? Der skal træffes en fælles Bolden skal skiftes til reservebolden.

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s elitedommerudvalg (EDU) påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, 1. division for herrer, landspokalkampe i indledende runder

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Punkt: Side: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner I forbindelse med overgang til elektronisk registrering af spillere og elektroniske holdkort, vil der

Læs mere

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast.

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast. 1 2 3 4 5 HVID 9 står korrekt placeret ved udførelsen af et opgiverkast. Dommerne fløjter for opgiverkastet, men inden HVID 9 får kastet, er HVID 15 løbet frem over midterlinjen, hvor han bliver trukket

Læs mere

Præsentation nye regler 2016

Præsentation nye regler 2016 Præsentation nye regler 2016 Proces Skadet spiller Passivt spil Sidste 30 sekunder Blåt kort Målmand som markspiller Skadet spiller Begrundelse: unødvendig behandling på banen spillets rytme brydes lange

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe 1 2 3 4 5 6 En kamp skal afgøres ved en straffekastrunde. Inden HVID 9 skal kaste, kommer han med flere usportslige kommentarer

Læs mere

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM 2016 JDT Turneringsbestemmelser Junior Distrikts Tour, Distrikt 4 1. Afvikling af JDT JDT spilles i fire afdelinger over 4 turneringsdage. Hver af rækkerne U/14, U/16 og U/19 & U/22 afvikles på hver sin

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2015 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket Re-test aug. 2013 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven med bolden under kontrol og glider 4-5 meter. Herefter rejser RØD 4 sig op og står på begge fødder.

Læs mere

KENDELSE. Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 7/2012: Borris GUF. mod. Dansk Håndbold Forbund (DHF)

KENDELSE. Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 7/2012: Borris GUF. mod. Dansk Håndbold Forbund (DHF) 1 KENDELSE afsagt den 6. juni 2012 af Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg i sag nr. 7/2012: Borris GUF mod Dansk Håndbold Forbund (DHF) Lis Hævdholm, Birte Rasmussen, C.C.Hansen, Eigil Lego Andersen og

Læs mere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler Spillere 1. Spillere Følgende regler er fastsat for advarsler og udvisninger i de af DBU udskrevne turneringer, for så vidt angår Herre-DM, Herre-LPs afsluttende

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund. Idrætskonsulent Jesper Kjærgaard Tlf. 29 24 01 11 E-mail: jesper@dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund. Idrætskonsulent Jesper Kjærgaard Tlf. 29 24 01 11 E-mail: jesper@dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrætskonsulent Jesper Kjærgaard Tlf. 29 24 01 11 E-mail: jesper@dai-sport.dk Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20-2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug Regeltest distriktsforbund, region og kredse august 2016 Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug 1 2 3 4 5 6 7 RØD 6 har fået sin første udvisning 22:12 for usportslig

Læs mere

Nye spilleregler 2010

Nye spilleregler 2010 Dansk Håndbold Forbund Dommerudvalget Kompetencegruppen Regelansvarlig Johnny Tauman 1 De mest markante ændringer i nye Håndbold Spilleregler ses i regel 8, som omhandler Regelovertrædelser og usportslig

Læs mere

Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015.

Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015. Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015. Generelt Klubbens aktive medlemmer - der ikke er i kontingentrestance eller i karantæne - har adgang til spil på banen efter de regler, der er gældende

Læs mere

KENDELSE. Protest i kampen mellem København Badminton Klub og Odense Badminton Klub indgivet af København Badminton Klub

KENDELSE. Protest i kampen mellem København Badminton Klub og Odense Badminton Klub indgivet af København Badminton Klub Brøndby den 8. januar 2016 KENDELSE Protest i kampen mellem København Badminton Klub og Odense Badminton Klub indgivet af København Badminton Klub Ved skrivelse af 22.12.2015 har Københavns Badminton Klub

Læs mere

Below water no one can hear you scream...

Below water no one can hear you scream... Below water no one can hear you scream... Opslagsværk 2011 Almindelige fejl 1 Tyvstart (frikast gives ved midten) WP 20.2 2 Hjælpe medspiller (frikast gives hvor forseelsen begåes) WP 20.3 3 Holde fast

Læs mere

Ordensreglement for Silkeborg Stadion

Ordensreglement for Silkeborg Stadion Ordensreglement for Silkeborg Stadion Generelle ordensregler for Silkeborg Stadion (Udstedt af Silkeborg Kommune) Formål 1 Formålet med ordensreglerne er at bevare den gode stemning på Silkeborg Stadion

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

TURNERINGSAFVIKLING POOL

TURNERINGSAFVIKLING POOL DEN DANSKE BILLARD UNION TURNERINGSAFVIKLING POOL Sæson 2016-2017 1. AFVIKLING AF MESTERSKABER 2. AFVIKLING AF DANSK POOL TOUR 3. SHOT-CLOCK & TIMEOUT. 4. DISTANCER 5. RANGLISTER. 6. RATING. 7. SEEDNING.

Læs mere

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011.

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. Den 13. maj 2011 TU 107-11 Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. 1. Tilmelding til ØST Kvalifikationsturnering U-14. Turneringen administreres af HRØ. Der

Læs mere

Junior Distrikts Tour

Junior Distrikts Tour Junior Distrikts Tour Turneringsbetingelser 2014 Turneringen arrangeres af de enkelte distrikter og er ingen DGU turnering. Formål JDT skal styrke interessen for samvær med andre ligestillede golfspillere

Læs mere

DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement

DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement Indhold: Spilleregler o Matchlængde o Score i sæt o Score i partier o Tie-break o Serven o Serve-rotation o Sideskift o Linjerne o Boldafvikling o Tvivlstilfælde og

Læs mere

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger:

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: Aon JUNIOR CUP Rækker og etaper Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: JC12: JC13: JC14: JC15: JC16: JC17: JC18: Drenge / piger, som er 12 år eller yngre. Spilleren

Læs mere

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget for indefodbold er Fodbold loven udgivet af The Board med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer. Se nyeste udgave

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Forenklede spilleregler s. 2 Regler for dispensation s. 3 Afbudstakter til kommunemesterskab s. 3 Indefodboldloven s. 4 1 Årgang Oversigt over forenklede

Læs mere

Officielle regler. 1. Regler

Officielle regler. 1. Regler Officielle regler 1. Regler Den europæiske ungdom Academy Football League spilles i overensstemmelse med gældende dele af FIFA 's regler. I spørgsmål om fortolkninger af FIFA 's regler, den engelske tekst

Læs mere

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på?

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 udvises i 2 min, hvis han rammer målmanden? JA NEJ Modspillere skal være mindst 3 m. fra BLÅ 30? JA NEJ Et straffekast skal udføres

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Internationale krolf spilleregler

Internationale krolf spilleregler Spillets formål Krolf er en krydsning af kroket og golf. Spillet går i al sin enkelthed ud på, at få en kugle i et hul på færrest mulige slag. Det spilles af 2 til 6 spillere, og vinderen er den, der har

Læs mere

Regler Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset, 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.8 Udslagsstedets 1.

Regler Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset, 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.8 Udslagsstedets 1. Regler 2015 1. Banen 1.1 En krolfbane er et græsareal med 12 huller, hver med en længde på fra 5 m til 30 m. Græsarealet behøver ikke at være plant eller nyslået. (Det er en fordel, og gør spillet mere

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

Etiske regler for trænere, holdledere og

Etiske regler for trænere, holdledere og . DANMARK Idrættens Hus DK-260S Brøndby Bank 221-' 8390'3333 CVR 13693315 Etiske regler for trænere, holdledere og tekniske officials 1. I forhold til dette regelsæt er en træner / holdleder enhver, der

Læs mere

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 DBU JYLLAND INDEFODBOLD SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger

Læs mere

Vejledning for tekniske officials

Vejledning for tekniske officials Vejledning for tekniske officials (Gældende pr. 21.05.2016) 1 INDLEDNING 1.1 Vejledning for tekniske officials udsendes af BWF i henhold til federationens love i ønsket om, at spillet ledes ensartet i

Læs mere

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder Side 1 af 5 OBS!!! DBUs spilleregler 2014/15 er tilpasset Oplandsturneringen. Særregler i Oplandsturneringen er markeret med kursiv skrift og rød skriftfarve. Herunder er skitseret de primære forskelle

Læs mere

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål)

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af DBU Jylland med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane Spilleregler for indefodbold (*) For at lette forståelsen og dermed forhåbentlig undgå tvivlstilfælde er DBU Lolland-Falster enkelte steder i regelsættet fremkommet med tilføjelser. Disse tilføjelser er

Læs mere

Supplerende stævnereglement

Supplerende stævnereglement Supplerende stævnereglement Indhold 1. Generelt... 2 2. Indbydelse og propositioner... 2 3. Anmeldelse / anmeldelsesfrist... 2 4. Resultatliste... 2 5. Præmier... 3 6. Reklamer på badetøj... 3 7. Deltagere...

Læs mere

Lørdag d. 7. marts kl. 10.00

Lørdag d. 7. marts kl. 10.00 Kyokushin Trekampstævne 2015 Så er det tid til årets Trekampstævne hvor børn og juniorer fra Roskilde Karate Center, BS Karate og Farum Kyokushin Karate skal dyste om den eftertragtede Vandrepokal og titlen

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere Praktik og retningslinjer KFD s breddedommere Retningslinjer 2013-2014 Mødetid 30 minutter før 45 minutter ved triokampe Fair-play hilsen Retningslinjer 2013-2014 Dommeren skal gøre sig bekendt med Turneringsregler

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

Cykling. Februar 2013 afsnit 3.8 Jernbanefritid

Cykling. Februar 2013 afsnit 3.8 Jernbanefritid Cykling Februar 2013 afsnit 3.8 CYKLING UDSKRIVNING AF LØB Afdelingen udskriver normalt 2-3 landevejsløb om året, hvoraf det ene afholdes som Jernbanemesterskab. Af praktiske grunde vil løbene normalt

Læs mere

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af The Board (seneste udgave) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts. Kapitel 1. NAVN 1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU). Kapitel 2. FORMÅL 2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i Danmark bl.a. ved

Læs mere

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Fyrkat Cup indbyder til indefodboldstævne i Hobro Idrætscenter 23., 24. og 25. januar 2015. Tilmelding sker gennem www.staevner.dk Alt efter antal tilmeldte

Læs mere

Volleyball. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund.

Volleyball. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund. 1 Volleyball Opdateret april 2009 Turneringsregler 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund. 1.2. Dansk Firmaidrætsforbunds

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

DAFFs Konkurrenceregulativ

DAFFs Konkurrenceregulativ DAFFs Konkurrenceregulativ for Cheerleading Konkurrenceregulativet er vedtaget af DAFFs bestyrelse og er gældende fra d. 1. september 2015 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion

Læs mere

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014.

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014. Område Beskrivelse Regel Kampområdet Der er nu mulighed for at bruge en Oktogon-form Artikel 3 Kampområdet (Ottekantet-form) bane til stævnerne. Punkt 1.2 og 2.2 Kampområdet Sekundanterne skal sidde udenfor

Læs mere

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 Volleyballudvalget i DGI Volleyball Syd har herved fornøjelsen at indbyde til TURNERIN- GEN 2016/2017, som afvikles fra ca. 24. oktober 2016 til ca. 1. april 2017. Der

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010. Spilleplan tilrettet november 2013. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top 12 en

Læs mere

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 NAVN Klubbens navn er VÆREBRO BOLDKLUB Klubbens adresse er formandens. Klubbens farver: Røde trøjer og

Læs mere

Gælder KUN kvalifikation til DM

Gælder KUN kvalifikation til DM 1 Beach Reglement Gælder KUN kvalifikation til DM Håndbold Region Øst Beach Handball 2 TURNERINGSREGLEMENT 1.1 Turneringen er åben for spillere, der er medlem af en håndboldforening under Dansk Håndbold

Læs mere

Dansk Floorball Union Turneringsudvalget

Dansk Floorball Union Turneringsudvalget Dommerregulativet Dommerregulativet er til vejledende brug for dommere og klubber i forbindelse med afvikling af kampe. Regulativet er underlagt bestemmelserne i Turneringsreglementet. 1 Godkendelse af

Læs mere