Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)"

Transkript

1 Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar 2015 Dato: 10. marts 2015 Side 1 af 15

2 Straffebestemmelser Dato: 10. marts 2015 Side 2 af 15

3 1 I det efterfølgende redegøres for straffebestemmelserne. Disse gælder, hvor der afholdes stævner eller turneringer. 2 Brud mod spillereglerne eller de almindeligt gældende sportslige regler vil normalt blive straffet med en ADVARSEL. Ved mindre overtrædelser af ovenstående kan man dog nøjes med at give en HENSTILLING. 3 Ved VM-, EM-, JEM-, SEM- og Europacup-arrangementer forholdes således: - henstilling gives ved at vise : HVIDT KORT - advarsel gives ved at vise : GULT KORT - diskvalifikation gives ved at vise : RØDT KORT Endvidere påføres grunden til dette på den pågældende spillers spilleprotokol. Ved nationale stævner bruges ingen kort, i stedet skrives et H, A eller D på forsiden af den pågældende spillers spilleprotokol og påfører grunden hertil på bagsiden. 4 Hjælpere (som holdledere, trænere og lignende) kan med undtagelse af strafslagsreglerne straffes efter de samme bestemmelser som spillerne. 5 I det efterfølgende er de nævnte straffe MINDSTE STRAFFE. Hvis straffen er åbenlyst urimelig kan overdommeren dog nedsætte denne. 6 Straffe ved overtrædelse af almindelige sportslige regler: a. Usportslig optræden: Alt efter graden af overtrædelsen kan følgende domme idømmes: 1) 1. henstilling. 2) 2. henstilling og 1 strafslag 3) 1. advarsel og 2 strafslag. 4) 2. advarsel og 5 strafslag og diskvalifikation. 5) Diskvalifikation. b. Ikke forskriftsmæssig påklædning: Dom: Bøde, som fastsættes på det ordinære repræsentantskabsmøde c. At ryge (gælder også e-cigaretter), medbringe eller indtage alkohol under en omgang: Dom: Diskvalifikation og karantæne fastsat af Dommer- og teknisk udvalg (normalt 4 ugers karantæne). d. At spille trods startforbud og karantæne: Dom: Diskvalifikation og karantæne fastsat af Dommer- og teknisk udvalg (normalt 8 ugers karantæne). f. Tilsidesættelse af henvisninger fra: 1) En dommer. 2) Et medlem af juryen. 3) Et medlem af turneringsledelsen. 4) En forbundsfunktionær. Dom: Diskvalifikation og karantæne fastsat af Dommer- og teknisk udvalg (normalt 8 ugers karantæne). Dato: 10. marts 2015 Side 3 af 15

4 g. Ved bevisligt at indføre falske resultater med VILJE: Dom: Diskvalifikation og karantæne fastsat af Dommer- og teknisk udvalg (normalt 3 måneders karantæne). h. Voldsomme handlinger af enhver art. Dom: Diskvalifikation og karantæne fastsat af Dommer- og teknisk udvalg (normalt 1 års karantæne). i. Beruset adfærd. Vurderer en dommer, at en spiller udviser beruset adfærd, der er til gene for medspillere, officials, arrangementet, sporten generelt m.v., skal dommeren bortvise spilleren fra resten af det pågældende arrangement med henvisning til beruset adfærd. Er spilleren ikke enig med dommeren i dennes vurdering af alkoholpåvirkningen, har spilleren ret til at lade sig teste (alkoholmeter). Viser testen, at spilleren har en større alkoholpåvirkning end 0,8 promille, diskvalificeres spilleren. Er alkoholpromillen under 0,8 dømmes for usportslig optræden efter straffebestemmelserne. En spiller, der bortvises hhv diskvalificeres, skal forlade klubområdet. Vedkommende må således ikke opholde sig hverken på anlæg eller i klubhuset. 7 En straf, der er tildelt en spiller og som omfatter diskvalifikation, gælder både nationalt og internationalt, hvorfor dette skal offentliggøres i breve nationalt til samtlige klubber og internationalt til WMF. 8 Straffe for brud på spilleprotokolbestemmelserne: a. Brud mod spilleprotokolbestemmelserne medfører følgende straffe: Dom: Advarsel til alle berørte (spiller såvel som protokolfører) endvidere kan 1 til 10 strafslag tildeles den berørte spiller. b. Brud på bestemmelserne om protokolførelse kan opdeles i følgende 4 tilfælde. Dom: I de nedenfor nævnte 4 tilfælde skal både spilleren og protokolføreren modtage en ADVARSEL, spilleren får desuden de nedenfor nævnte strafslag. 1) Et forkert resultat opdages først når næste baneresultat for den pågældende spiller er indført. Dom: 1 strafslag tillægges rundens resultat. 2) Hvis en spiller bevidst undlader at gøre opmærksom på et forkert indført resultat (spillerens skyld skal være uangribeligt bevist). Dom: 10 strafslag tillægges rundens resultat. 3) At der mangler et baneresultat (dette gælder også, hvis banen ikke er spillet). Dom: Den pågældende spiller noteres for 7 slag på banen, uanset hvad det rigtige resultat måtte være. 4 strafslag tildeles den, der burde have indført resultatet. Undtaget er dog, hvis det er baneresultatet på den sidste bane der mangler, og hvis spilleprotokollen er afleveret, men endnu ikke underskrevet. 4) Et baneresultat ændres, men uden signatur fra de øvrige spillere i gruppen. Dom: 1 strafslag tillægges rundens resultat for den berørte spiller. Hvis det er spilleren selv, der har ændret resultatet, medfører dette diskvalifikation også, selvom rettelsen måtte være korrekt. Dato: 10. marts 2015 Side 4 af 15

5 9 Straffe for brud mod spillereglerne: I de i denne nævnte tilfælde skal der yderligere idømmes de berørte parter en ADVARSEL ud over de straffe, der er anført. a. Ulovligt boldskifte eller spil med ikke godkendt bold. Dom: 7 slag bliver noteret på den pågældende bane. b. Hvis bolden ikke sættes i bevægelse med putteren - putteren ikke føres med begge hænder - banen betrædes i strid med reglerne. Dom: 1 strafslag tillægges rundens resultat. c. Hvis en spiller starter sit spil på en bane før den forrige spiller har spillet denne færdig og forladt denne eller en spiller starter sit spil på en bane før den foran spillende spillegruppe har forladt denne. Dom: Banen spilles om, men allerede udførte slag tæller. d. Hvis en spiller ikke overholder spillerækkefølgen. Dom: Kun den første spiller, som bryder spillerækkefølgen straffes. Vedkommende får et ekstra slag lagt til sit baneresultat. e. Hvis bolden ikke spilles fra startområdet, når dette kræves, eller bolden ikke forsøges spillet forskriftsmæssigt fra startområdet. Dom: 1 strafslag tillægges rundens resultat samtidigt fortsættes spillet forskriftsmæssigt fra startområdet, de allerede udførte slag skal tælles med. f. Hvis bolden flyttes fra et korrekt udgangspunkt til et forkert. Dom: 1 strafslag tillægges rundens resultat og bolden skal placeres på det korrekte udlægspunkt, allerede udførte slag tæller med i resultatet. g. Hvis spillet afbrydes inden bolden er i mål. Dom: 7 slag bliver noteret på den pågældende bane. h. Hvis spilleren rører bolden (f.eks. flytter snavs fra denne) uden, at dette kontrolleres af medspillerne. Dom: 1 strafslag tillægges rundens resultat. i. Hvis spilleren med fortsæt øver indflydelse på boldens løb efter udført slag. Dom: 7 slag bliver noteret på den pågældende bane. j. Hvis en anden end den spillende spiller med fortsæt påvirker hans bolds løb efter udført slag. Dom: 5 strafslag tillægges den pågældende spillers resultat. k Bane springes over: En spillegruppe springer en bane (A) i spillerækkefølgen over og fortsætter spillet på den efterfølgende bane (B). Situation 1: Fejlen opdages efter et eller flere slag er udført af en eller flere spillere på bane B. Der tilkaldes en dommer, der sikrer, at spillegruppen kan spille bane A Hændelsen skal nævnes i dommerprotokollen. Dato: 10. marts 2015 Side 5 af 15

6 Dommeren sikrer, at gruppen får spillet bane A. Gruppen må evt afvente, at efterfølgende spillegruppe spiller banen færdig. Episoden må ikke medføre, at der ændres rækkefølge på spillegrupperne. Spillegruppen spiller bane A på normal vis, hvorefter den berørte spillegruppe fortsætter til bane B. Alle spillere i spillegruppen skal nu spille bane B. For de spillere, der allerede har udført slag på banen, inden det blev opdaget, at der blev spillet på en forkert bane, gælder, at deres udgangspunkt er de allerede udførte slag (jfr straffebestemmelserne 9c) Situation 2: Fejlen opdages først efter, den berørte spillegruppe er nået frem til bane C (eller senere). Alle spillere i den berørte spillegruppe noteres 7 slag på bane A. Dette gælder også i de tilfælde, hvor den efterfølgende spillegruppe ikke er nået frem til bane A. 10 Straffe ved gentagne advarsler. a. Straffe i turneringer under DMgU (Holdturneringen og DM-individuelt): En advarsel er gældende i et år. Opnår en spiller 2 advarsler indenfor et år tildeles spilleren èn spilledags karantæne, som skal afsones i den efterfølgende afdeling. b. Straffe i turneringer under DMgU (private stævner og åbne stævner under lokalunionerne): En advarsel er gældende i et år. Opnår en spiller 2 advarsler indenfor et år tildeles den klub som spilleren repræsenterer en bøde på kr c. To advarsler tildelt den samme spiller ved et og samme arrangement medfører automatisk diskvalifikation. Ved diskvalifikation tager det af DMgU nedsatte Dommer- og Teknisk udvalg stilling til om diskvalifikationen skal have yderligere konsekvenser for den pågældende spiller i form af en karantæne. 11 Straftildeling ved overtrædelse af "Påbud og forbud for turnerings- og stævnespiller. a. At lave markeringer på eller ved banerne: Er det beviseligt, at spilleren har mærket banen, udelukkes vedkommende for den resterende træningstid. b. At benytte og/eller at medbringe hjælpemidler: Overtrædes dette, dømmes det som usportslig optræden og straffes herefter. c. At forlade sin spillegruppe uden tilladelse: Dette kan føre til øjeblikkelig diskvalifikation uden forudgående advarsel. d. At afbryde sin turneringsdeltagelse uden overdommerens tilladelse: Dette dømmes som usportslig optræden og straffes herefter. e. At komme for sent uden at have sendt afbud: Vedkommende spiller får 7 slag på hver bane, som tavlen har spillet eller som tavlen har påbegyndt. Spilleren kan blive diskvalificeret såfremt dommeren skønner dette. Dato: 10. marts 2015 Side 6 af 15

7 f. At forstyrre turneringen også under indspilningstiden/træningen: Såfremt en anden startgruppe ikke har afsluttet deres turnering (f.eks. indledende runder) bedømmes det som usportslig optræden. g. At komme for sent efter turneringsafbrydelse: Kommer en spiller for sent efter en afbrydelse af turneringen og har spilleren ikke meddelt at vedkommende forlader anlægget, bliver vedkommende diskvalificeret. h. Spilleafbrydelse fra medbragte elektroniske hjælpemidler straf: advarsel + 2 strafslag 12 Diskvalifikation af en holdspiller: Ved diskvalifikation af en holdspiller skal holdet notere 7 slag for hver bane, denne spiller ikke har færdigspillet. 13 Straffe ved øvrige overtrædelser: Andre overtrædelser mod gældende bestemmelser fører mindst til en advarsel. Strengere straffe kan tildeles efter overdommerens skøn. 14 En dommer kan i specielle tilfælde give en mindre straf end den fastlagte f eks over for juniorer, minijuniorer og nybegyndere. Dato: 10. marts 2015 Side 7 af 15

8 Dommer- bestemmelser Dato: 10. marts 2015 Side 8 af 15

9 1 Opførsel: Medlemmer af dommerkollegiet skal under udførelsen af deres opgaver optræde absolut neutralt. 2 Dommerkollegiet: Dommerkollegiet består af en overdommer, min 2 dommere samt i visse tilfælde banedommere. DM-arrangementer: Dommerkollegiet udpeges af dommerudvalget. Lokalunioners arrangementer Øvrige stævner: Dommerkollegiet udpeges af lokalunionen. Dommerkollegiet udpeges af den arrangerende klub. I forbindelse med DM-arrangementer er bestyrelsen bemyndiget til at udbetale dommerhonorar eller refundere rimelige transport-/opholdsomkostninger. 3 Ikke-spillende dommere: Det er ønskværdigt men ikke en betingelse, hvis ingen af dommerkollegiet deltager som spiller i turneringen eller stævnet, hvor de fungerer som dommer. Ved EM eller EC må ingen af dommerkollegiet deltage aktivt i turneringen. 4 Dommeres genkendelighed: Alle dommere skal være let genkendelige, d v s, at disse skal bære dommerarmbind. Inden starten på et stævne eller en turnering skal navne på medlemmer af dommerkollegiet offentliggøres skriftligt. 5 Kompetence: a. Overdommeren: Overdommeren overvåger hele turneringen inkl. turneringsledelsen. Overdommeren kan gribe ind i forløbet, såfremt han finder dette påkrævet. Overdommeren er samtidig ansvarlig for, at de øvrige dommere udfører deres opgaver forskriftsmæssigt Inden turneringsstart skal overdommeren indkalde til dommermøde, som ledes af overdommeren. Overdommeren er ansvarlig for: 1) Opgaver før stævnets eller turneringens start (se 6a- 6h). 2) Afgørelser vedrørende turnerings- eller stævneafbrydelser samt afgørelser vedrørende ændringer i tidsplanen. 3) Overdommeren kan uddelegere arbejde til sine meddommere. b. Menige medlemmer af dommerkollegiet:: En dommer kan træffe alle afgørelser i regel- og ordensspørgsmål, så længe det ikke er overlagt til en anden myndighed. Dommere er berettiget til at idømme følgende straffe: 1) Henstilling 2) Advarsel 3) Diskvalifikation Dato: 10. marts 2015 Side 9 af 15

10 4) 1-10 strafslag. c. Ved midlertidigt fravær kan overdommeren udnævne en stedfortræder. Derved bliver overdommeren ikke løst fra sit ansvar. d. Overdommeren skal sørge for, at der bliver indsat en banedommer, hvis overdommeren finder det nødvendigt. Det er overdommerens opgave at instruere den pågældende om dennes opgaver. e. Overdommeren skal efter stævne eller turnering udfylde turneringsprotokollen. f. Dommerkollegiet: Dommerkollegiet træffer afgørelser vedrørende: 1) Protester mod dommerafgørelser. 2) Tildeling af straffe. 3) Generelle stævne- eller turneringsafbrydelser. Dommerkollegiet er kun beslutningsdygtigt, hvis det er fuldtalligt. 6 Opgaver før stævne- eller turneringsstart: Overdommeren har følgende opgaver: a. Overdommeren skal sørge for at anlægget er så rent som muligt: 1) Baner og forhindringer skal så vidt muligt være tørre. 2) Ligger der vand eller skidt i hullerne, SKAL dette fjernes. b. Forhindringer: 1) Overdommeren skal sørge for at alle forhindringer står forskriftsmæssigt. 2) Krævede afspærringer skal kontrolleres. 3) Rusens højde og tæthed på Nettet skal kontrolleres. c. Markeringslinier: Det skal kontrolleres om start-, indlægs- og grænselinier er anbragt forskriftsmæssigt. d. Mangler: Fastslåede mangler skal straks rettes. I alvorlige tilfælde tilkaldes turneringsledelsen, der skal sørge for, at mangler bliver udbedret. e. Markeringer anbragt af spillere: De af spillere anbragte markeringer på eller ved banerne skal fjernes. f. Nummerering: Det skal kontrolleres, om banerne er fortløbende nummereret. g. Vejrlig: Overdommeren skal ved dårligt vejr tage stilling til om stævnet eller turneringen kan påbegyndes. h. Opslag: Overdommeren skal kontrollere, om alle foreskrevne opslag er opsat. Følgende opslag skal være tilstede: 1) Dommerkollegiet. 2) Startgruppeinddeling. 3) Starttider. 4) Turneringsledelse. 5) Dispensationer. Dato: 10. marts 2015 Side 10 af 15

11 7 Dommernes opgaver under turneringsafviklingen: a. Følgende opgaver varetages af dommerkollegiet: 1) Styring af spillet. b. Det er dommernes opgave: 1) At sørge for, at ingen spiller bliver forstyrret. 2) At afsige sine afgørelser på en hurtig og myndig måde for der igennem at undgå forstyrrende diskussioner. Ved tvivlstilfælde eller ved inhabilitet tilkaldes overdommeren. 3) Tilstedeværelse og indgribningspligt: Under et stævne eller en turnering er det ønskværdigt, hvis mindst 2 medlemmer af dommerkollegiet befinder sig på anlægget. Bemærker en dommer uregelmæssigheder, skal vedkommende uden tøven gribe ind. Under VM, EM og EC skal mindst 2 medlemmer af dommerkollegiet befinde sig på anlægget. 4) Korrektion af spilleprotokoller: I tilfælde af korrektion af spilleprotokollen skal det ske jævnfør "Førelse af spilleprotokollen". 5) Uoverensstemmelser i spillegruppen vedrørende fortolkning af regler: Ved uoverensstemmelse i spillegruppen vedrørende fortolkning af regler, skal hele spillegruppen høres, før en beslutning træffes. Man kan desuden benytte sig af øvrige vidner til at klarlægge situationen. 6) Advarsler og strafslag: Når en dommer har idømt en spiller en henstilling, advarsel og/eller strafslag eller diskvalifikation, skal dette tydeligt føres på forsiden af spilleprotokollen med henholdsvis et "H", "A" og/eller "S" eller "D". Grunden til de idømte straffe anføres på bagsiden af spilleprotokollen. 7) Enkelt spillers korte spilleafbrud: Ved tvingende grunde kan det tillades, at en spiller eller spillegruppe afbryder sit spil i en kort periode. Det er et dommerskøn, om der foreligger en tvingende grund. Dommeren kan vælge at lade andre spillegrupper passere den opholdte gruppe eller lade de efterfølgende vente til denne kan genoptage spillet. 8) Rolig turneringsafslutning: En dommer skal være opmærksom på, at også de sidste spillegrupper får mulighed for at afvikle deres spil uforstyrret. Dette er specielt vigtigt ved omspil. 8 Særlige bestemmelser: a. Opgavestart. Overdommeren skal være på anlægget mindst 30 minutter før stævne- eller turneringsstart. Øvrige dommere i dommerkollegiet skal være tilstede ifølge over- Dato: 10. marts 2015 Side 11 af 15

12 dommerens anvisninger eller senest inden stævnestart. Overdommeren skal gennemgå anlægget dagen før turneringsstart. b. Protester: Protester mod idømte straffe skal afgøres snarest og senest lige efter stævnet eller turneringen. Afgørelsen skal træffes af det samlede dommerkollegie. c. Ophør af opgaver: Dommerkollegiets opgaver slutter tidligst 10 minutter efter turneringens eller stævnets afslutning (sidste mulighed for protester) eller når indgivne protester er behandlet. Overdommeren skal som afslutning på turnering/stævne udfylde turneringsprotokollen. d. Påklædning: Også ikke-spillende dommere skal være sportsligt påklædt og bære unions- eller klubdragt. e. Opførsel: Også ikke-spillende dommere skal overholde reglerne for spillerne omkring almindelig opførsel på og ved anlægget. f. Klager: Klager over en dommers indsats som dommer indsendes til DMgU s dommer- og teknisk udvalg senest 3 hverdage efter, at forholdet er begået. Dommerudvalget behandler de indkomne klager. Finder dommerudvalget klagen berettiget og væsentlig, indkaldes den/de pågældende til en ny dommerprøve. Bestås denne dommerprøve ikke, inddrages vedkommendes dommerlicens, indtil en eventuel senere dommerprøve er bestået. 9 Reglernes gyldighed: Disse regler har gyldighed ved alle danske stævner og turneringer. Dato: 10. marts 2015 Side 12 af 15

13 Førelse af spilleprotokol Dato: 10. marts 2015 Side 13 af 15

14 1 Ingen spiller må selv føre sin egen spilleprotokol. 2 Ændringer i spilleprotokollen må kun udføres, hvor der klart er givet tilladelse til det. 3 Protokolføreren er en udtrukken medspiller, banedommeren eller én af turneringsledelsen eller overdommeren udvalgt. Ved grupper, hvor der er mere end 2 spillere, skriver den sidste spiller for den første, den første skriver for den anden o.s.v.. 4 Før resultatet skrives i protokollen, meddeles resultatet til den spillende part. 5 Resultatet skal straks efter meddelelsen til den spillende part indføres i spilleprotokollen. Man skal selv kontrollere, at det rigtige resultat er påført på det rigtige sted. 6 Hvis ikke andet er vedtaget af turneringsledelse eller overdommer, er det ikke tilladt for en spillegruppe at overlade spilleprotokolførelse til en udenforstående. I nationale turneringer kan en spillegruppe dog selv vælge en spilleprotokolfører, hvis beslutningen er enstemmig. 7 Enhver spiller har pligt til at kontrollere, at vedkommendes spilleprotokol er rigtigt ført. Dette gælder også, hvis det er en skriver (skriver = person uden for spillegruppen), der fører protokollen. 8 Fejl i spilleprotokollen skal rettes straks. 9 Ved rettelser i spilleprotokollen streges det forkerte resultat ud og det rigtige skrives ved siden af. De berørte spillere i spillegruppen skal med signatur berigtige at rettelsen er korrekt. 10 Spillerne i en spillegruppe må kun rette i spilleprotokollen, såfremt disse er enige om: a. at der er ført et forkert resultat ind i spilleprotokollen. b. hvilket resultat, der skal føres ind i stedet. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der rettes henvendelse til en dommer. 11 Grundlæggende er alle spillerne i en spillegruppe ansvarlige for, at gruppens spilleprotokol er rigtigt ført. 12 En ændring af resultatet må kun ske efter henvendelse til en dommer, hvis den berørte spiller har spillet den efterfølgende bane. (Se endvidere straffebestemmelser 8.b.1) 13 Brud på ovenstående regler vil blive behandlet under straffebestemmelserne Efter endt omgang skal alle spillerne i gruppen kontrollere de øvrige resultater og berigtige disse med en underskrift, hvorefter sidste bane forlades. Dato: 10. marts 2015 Side 14 af 15

15 Oversigt over tilkomne ændringer: Dato: Sted: 19. februar 2005 Fredericia 18. februar 2006 Fredericia 21. februar 2009 Fredericia 23. februar 2013 Fredericia 22. februar februar 2015 Fredericia Fredericia Dato: 10. marts 2015 Side 15 af 15

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

Ordensreglement for Silkeborg Stadion

Ordensreglement for Silkeborg Stadion Ordensreglement for Silkeborg Stadion Generelle ordensregler for Silkeborg Stadion (Udstedt af Silkeborg Kommune) Formål 1 Formålet med ordensreglerne er at bevare den gode stemning på Silkeborg Stadion

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Regler for VinterCup 2012/13

Regler for VinterCup 2012/13 Regler for VinterCup 2012/13 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

Krolf Forord. Er teksten af denne type, så er det forfatterens kommentarer. 2. april 2010 1

Krolf Forord. Er teksten af denne type, så er det forfatterens kommentarer. 2. april 2010 1 Krolf Forord Ser man tekst af denne type, er det citater fra reglerne. Det er for det meste fra spillereglerne, men det kan også være fra turneringsreglementet. Er teksten af denne type, så er det forfatterens

Læs mere

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt SPORTSJOURNALISTERNES JUNIORHOLDTURNERING Opbygning Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Generelle turneringsbetingelser

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK - Som er ændret: SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB Ved generalforsamling den 29 januar 1980. Ved generalforsamling den 17 april 1986. Ved generalforsamling den 15 april 1991. Ved generalforsamling den

Læs mere

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011.

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Ajax København byder for 12. år i træk håndboldspillere, ledere, dommere, officials, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere velkommen til Ajax børnestævne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16

Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16 Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16 Fair Play og Respekt er ryggraden i enhver succesfuld sportsgren. Danmarks Ishockey Union ønsker at en sådan fair play og respekt er udtalt i ishockeysporten og at alle

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014.

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014. Område Beskrivelse Regel Kampområdet Der er nu mulighed for at bruge en Oktogon-form Artikel 3 Kampområdet (Ottekantet-form) bane til stævnerne. Punkt 1.2 og 2.2 Kampområdet Sekundanterne skal sidde udenfor

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940)

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) Love for Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) 1 Klubbens navn er Silkeborg Fodbolddommerklub. Den har til formål at virke for dygtiggørelse af medlemmerne samt varetage disses interesser. Disse

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Tilstedeværende: Fraværende: Leif Meitilberg (), Michael Sølling (), Inger Neye (IN), Allan Schwab (AS), Jan Nielsen () Jonas Rasmussen(JR) Punkt Dagsorden Kommentar

Læs mere

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 - Version 10 pr. 21. oktober 2015 Generelt FSKBH s gokartudvalg arbejder for at der gennemføres løb under sportslige og konkurrenceprægede forhold. Vi tillader

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark

Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark 1. Om regelsamlingen Regelsamlingen er lavet af to årsager: For at sikre, at vi kan få lov til arrangere løb i den

Læs mere

DANSK SKAK UNION SKAKNÆVNET. Den 23. april 2010 SAG NR. 186 KENDELSE: Parterne og påstande:

DANSK SKAK UNION SKAKNÆVNET. Den 23. april 2010 SAG NR. 186 KENDELSE: Parterne og påstande: DANSK SKAK UNION SKAKNÆVNET Den 23. april 2010 SAG NR. 186 KENDELSE: Parterne og påstande: Klagen er indgivet af Aalborg Skakforening den 6. marts 2010. Klagen vedrører turneringslederens og Turneringskomiteens

Læs mere

GODT BEGYNDT MED MINIGOLF

GODT BEGYNDT MED MINIGOLF GODT BEGYNDT MED MINIGOLF INFORMATIONSHÆFTE OG BEGYNDERGUIDE UDGIVET AF DANSK MINIGOLF UNION Oplag: 2.000 stk. Årgang 2005 Udgivet af Dansk Minigolf Union Grafisk design: Reklame & Marketing Butikken A/S

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

DANSK MINIGOLF UNION

DANSK MINIGOLF UNION DANSK MINIGOLF UNION Efter en del mislykkede forsøg på i fællesskab mellem KMU, JMU og FMU at afholde Danmarksmesterskab i minigolf hovedsagelig fordi de respektive bestyrelsesmedlemmer ikke kendte hinanden,

Læs mere

Spørgsmål og svar samt orientering.

Spørgsmål og svar samt orientering. Indefodboldudvalget side 1 Spørgsmål og svar samt orientering. DFU s Indefodboldudvalg bliver ind imellem anmodet om at tage stilling til spørgsmål om indefodbold. En del af disse spørgsmål og svar er

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af The International Badminton Federation (IBF). Gældende fra 01/08/2006. Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Kan du flyve? ellers kommer du til det. Her følger stævneprogrammet til årets DM Sprint/OL distance søndag d. 20 juli.

Kan du flyve? ellers kommer du til det. Her følger stævneprogrammet til årets DM Sprint/OL distance søndag d. 20 juli. Kære deltager i Danske Invest DM TRI seriens 3. afdeling itrytofly - i Værløse. Der er nu knap tre uger til start og arrangørerne og Dansk Triatlon Forbund glæder sig meget til at se netop dig til stævnet.

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Lørdag den, 25. juni 2011 Søndag den, 26. juni 2011 Velkommen til Brøndby Sommer Cup Mikroput og Poder 2011 Det er os en stor glæde endnu en

Læs mere

Adfærdskodeks. Matchfixing. - og anden uetisk adfærd

Adfærdskodeks. Matchfixing. - og anden uetisk adfærd Til alle spillere, trænere, ledere, dommere, bestyrelsesmedlemmer og øvrige hjælpere i dansk håndbold Adfærdskodeks Matchfixing - og anden uetisk adfærd Indledning og formål med adfærdskodeks I maj måned

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1

Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 MANUAL for Tidtagere og Sekretærer De nye spilleregler indeholder vigtige ændringer og justeringer af Reglementet for Udskiftningsområdet. Der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

Ordens- og etiketteregler

Ordens- og etiketteregler Ordens- og etiketteregler i Ordens- og etiketteregler i Viborg Golfklub 1 Bestyrelsen for Viborg Golfklub har som målsætning, at det skal være en god oplevelse for alle medlemmer og gæster at færdes på

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Regler for UV-Rugby 25 April 2010

Regler for UV-Rugby 25 April 2010 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner 25 April 2010. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Årsmøde undervandsrugby

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Vedtægter for. Viborg Golfklub

Vedtægter for. Viborg Golfklub Vedtægter for Viborg Golfklub 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Viborg Golfklub. Klubbens hjemsted er Viborg. Klubben er stiftet den 16. april 1973. Klubbens adresse er: Spangsbjerg

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT 1 DELTAGERNE 1.1 Alle deltagende hold dyster på lige vilkår. Der gøres ikke forskel på professionelle og amatører. 1.2 Et hold består af maksimum 4

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. DGU CHALLENGER TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Olympisk Vinter Sport. Regler for Curling

Olympisk Vinter Sport. Regler for Curling Olympisk Vinter Sport Regler for Curling Oversat fra The World Curling Federations spilleregler udsendt juni 2004. Senest opdateret ved sæsonstart 2004-2005. Særlige regler i forbindelse med afvikling

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Referat fra Dansk Minigolf Unions repræsentantskabsmøde den 21. februar 2015.

Referat fra Dansk Minigolf Unions repræsentantskabsmøde den 21. februar 2015. Referat fra Dansk Minigolf Unions repræsentantskabsmøde den 21. februar 2015. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Mandaternes prøvelse 3. Referat fra forrige repræsentantskabsmøde 4. Formandens beretning

Læs mere

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting.

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting. Dagens program er: Regler for spil på Tee sted. Green. Andre småting. SPIL på Tee sted Man skal slå ud mellem Teemarkeringerne og højst 2 køllelængder bagud. 2 køllelængder Spilleren må stå hvor han vil!

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem parter bestående af 1 eller 2 spillere Single En kamp med en spiller på hver side

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Som navnet siger, så er det golf, bare spillet med en fodbold, på bane med diverse forskellige forhindringer kun fantasien sætter grænser.

Som navnet siger, så er det golf, bare spillet med en fodbold, på bane med diverse forskellige forhindringer kun fantasien sætter grænser. Hvad er fodboldgolf. Som navnet siger, så er det golf, bare spillet med en fodbold, på bane med diverse forskellige forhindringer kun fantasien sætter grænser. Fodboldgolf er sjovt og kan spilles af alle,

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere