Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)"

Transkript

1 Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar 2015 Dato: 10. marts 2015 Side 1 af 15

2 Straffebestemmelser Dato: 10. marts 2015 Side 2 af 15

3 1 I det efterfølgende redegøres for straffebestemmelserne. Disse gælder, hvor der afholdes stævner eller turneringer. 2 Brud mod spillereglerne eller de almindeligt gældende sportslige regler vil normalt blive straffet med en ADVARSEL. Ved mindre overtrædelser af ovenstående kan man dog nøjes med at give en HENSTILLING. 3 Ved VM-, EM-, JEM-, SEM- og Europacup-arrangementer forholdes således: - henstilling gives ved at vise : HVIDT KORT - advarsel gives ved at vise : GULT KORT - diskvalifikation gives ved at vise : RØDT KORT Endvidere påføres grunden til dette på den pågældende spillers spilleprotokol. Ved nationale stævner bruges ingen kort, i stedet skrives et H, A eller D på forsiden af den pågældende spillers spilleprotokol og påfører grunden hertil på bagsiden. 4 Hjælpere (som holdledere, trænere og lignende) kan med undtagelse af strafslagsreglerne straffes efter de samme bestemmelser som spillerne. 5 I det efterfølgende er de nævnte straffe MINDSTE STRAFFE. Hvis straffen er åbenlyst urimelig kan overdommeren dog nedsætte denne. 6 Straffe ved overtrædelse af almindelige sportslige regler: a. Usportslig optræden: Alt efter graden af overtrædelsen kan følgende domme idømmes: 1) 1. henstilling. 2) 2. henstilling og 1 strafslag 3) 1. advarsel og 2 strafslag. 4) 2. advarsel og 5 strafslag og diskvalifikation. 5) Diskvalifikation. b. Ikke forskriftsmæssig påklædning: Dom: Bøde, som fastsættes på det ordinære repræsentantskabsmøde c. At ryge (gælder også e-cigaretter), medbringe eller indtage alkohol under en omgang: Dom: Diskvalifikation og karantæne fastsat af Dommer- og teknisk udvalg (normalt 4 ugers karantæne). d. At spille trods startforbud og karantæne: Dom: Diskvalifikation og karantæne fastsat af Dommer- og teknisk udvalg (normalt 8 ugers karantæne). f. Tilsidesættelse af henvisninger fra: 1) En dommer. 2) Et medlem af juryen. 3) Et medlem af turneringsledelsen. 4) En forbundsfunktionær. Dom: Diskvalifikation og karantæne fastsat af Dommer- og teknisk udvalg (normalt 8 ugers karantæne). Dato: 10. marts 2015 Side 3 af 15

4 g. Ved bevisligt at indføre falske resultater med VILJE: Dom: Diskvalifikation og karantæne fastsat af Dommer- og teknisk udvalg (normalt 3 måneders karantæne). h. Voldsomme handlinger af enhver art. Dom: Diskvalifikation og karantæne fastsat af Dommer- og teknisk udvalg (normalt 1 års karantæne). i. Beruset adfærd. Vurderer en dommer, at en spiller udviser beruset adfærd, der er til gene for medspillere, officials, arrangementet, sporten generelt m.v., skal dommeren bortvise spilleren fra resten af det pågældende arrangement med henvisning til beruset adfærd. Er spilleren ikke enig med dommeren i dennes vurdering af alkoholpåvirkningen, har spilleren ret til at lade sig teste (alkoholmeter). Viser testen, at spilleren har en større alkoholpåvirkning end 0,8 promille, diskvalificeres spilleren. Er alkoholpromillen under 0,8 dømmes for usportslig optræden efter straffebestemmelserne. En spiller, der bortvises hhv diskvalificeres, skal forlade klubområdet. Vedkommende må således ikke opholde sig hverken på anlæg eller i klubhuset. 7 En straf, der er tildelt en spiller og som omfatter diskvalifikation, gælder både nationalt og internationalt, hvorfor dette skal offentliggøres i breve nationalt til samtlige klubber og internationalt til WMF. 8 Straffe for brud på spilleprotokolbestemmelserne: a. Brud mod spilleprotokolbestemmelserne medfører følgende straffe: Dom: Advarsel til alle berørte (spiller såvel som protokolfører) endvidere kan 1 til 10 strafslag tildeles den berørte spiller. b. Brud på bestemmelserne om protokolførelse kan opdeles i følgende 4 tilfælde. Dom: I de nedenfor nævnte 4 tilfælde skal både spilleren og protokolføreren modtage en ADVARSEL, spilleren får desuden de nedenfor nævnte strafslag. 1) Et forkert resultat opdages først når næste baneresultat for den pågældende spiller er indført. Dom: 1 strafslag tillægges rundens resultat. 2) Hvis en spiller bevidst undlader at gøre opmærksom på et forkert indført resultat (spillerens skyld skal være uangribeligt bevist). Dom: 10 strafslag tillægges rundens resultat. 3) At der mangler et baneresultat (dette gælder også, hvis banen ikke er spillet). Dom: Den pågældende spiller noteres for 7 slag på banen, uanset hvad det rigtige resultat måtte være. 4 strafslag tildeles den, der burde have indført resultatet. Undtaget er dog, hvis det er baneresultatet på den sidste bane der mangler, og hvis spilleprotokollen er afleveret, men endnu ikke underskrevet. 4) Et baneresultat ændres, men uden signatur fra de øvrige spillere i gruppen. Dom: 1 strafslag tillægges rundens resultat for den berørte spiller. Hvis det er spilleren selv, der har ændret resultatet, medfører dette diskvalifikation også, selvom rettelsen måtte være korrekt. Dato: 10. marts 2015 Side 4 af 15

5 9 Straffe for brud mod spillereglerne: I de i denne nævnte tilfælde skal der yderligere idømmes de berørte parter en ADVARSEL ud over de straffe, der er anført. a. Ulovligt boldskifte eller spil med ikke godkendt bold. Dom: 7 slag bliver noteret på den pågældende bane. b. Hvis bolden ikke sættes i bevægelse med putteren - putteren ikke føres med begge hænder - banen betrædes i strid med reglerne. Dom: 1 strafslag tillægges rundens resultat. c. Hvis en spiller starter sit spil på en bane før den forrige spiller har spillet denne færdig og forladt denne eller en spiller starter sit spil på en bane før den foran spillende spillegruppe har forladt denne. Dom: Banen spilles om, men allerede udførte slag tæller. d. Hvis en spiller ikke overholder spillerækkefølgen. Dom: Kun den første spiller, som bryder spillerækkefølgen straffes. Vedkommende får et ekstra slag lagt til sit baneresultat. e. Hvis bolden ikke spilles fra startområdet, når dette kræves, eller bolden ikke forsøges spillet forskriftsmæssigt fra startområdet. Dom: 1 strafslag tillægges rundens resultat samtidigt fortsættes spillet forskriftsmæssigt fra startområdet, de allerede udførte slag skal tælles med. f. Hvis bolden flyttes fra et korrekt udgangspunkt til et forkert. Dom: 1 strafslag tillægges rundens resultat og bolden skal placeres på det korrekte udlægspunkt, allerede udførte slag tæller med i resultatet. g. Hvis spillet afbrydes inden bolden er i mål. Dom: 7 slag bliver noteret på den pågældende bane. h. Hvis spilleren rører bolden (f.eks. flytter snavs fra denne) uden, at dette kontrolleres af medspillerne. Dom: 1 strafslag tillægges rundens resultat. i. Hvis spilleren med fortsæt øver indflydelse på boldens løb efter udført slag. Dom: 7 slag bliver noteret på den pågældende bane. j. Hvis en anden end den spillende spiller med fortsæt påvirker hans bolds løb efter udført slag. Dom: 5 strafslag tillægges den pågældende spillers resultat. k Bane springes over: En spillegruppe springer en bane (A) i spillerækkefølgen over og fortsætter spillet på den efterfølgende bane (B). Situation 1: Fejlen opdages efter et eller flere slag er udført af en eller flere spillere på bane B. Der tilkaldes en dommer, der sikrer, at spillegruppen kan spille bane A Hændelsen skal nævnes i dommerprotokollen. Dato: 10. marts 2015 Side 5 af 15

6 Dommeren sikrer, at gruppen får spillet bane A. Gruppen må evt afvente, at efterfølgende spillegruppe spiller banen færdig. Episoden må ikke medføre, at der ændres rækkefølge på spillegrupperne. Spillegruppen spiller bane A på normal vis, hvorefter den berørte spillegruppe fortsætter til bane B. Alle spillere i spillegruppen skal nu spille bane B. For de spillere, der allerede har udført slag på banen, inden det blev opdaget, at der blev spillet på en forkert bane, gælder, at deres udgangspunkt er de allerede udførte slag (jfr straffebestemmelserne 9c) Situation 2: Fejlen opdages først efter, den berørte spillegruppe er nået frem til bane C (eller senere). Alle spillere i den berørte spillegruppe noteres 7 slag på bane A. Dette gælder også i de tilfælde, hvor den efterfølgende spillegruppe ikke er nået frem til bane A. 10 Straffe ved gentagne advarsler. a. Straffe i turneringer under DMgU (Holdturneringen og DM-individuelt): En advarsel er gældende i et år. Opnår en spiller 2 advarsler indenfor et år tildeles spilleren èn spilledags karantæne, som skal afsones i den efterfølgende afdeling. b. Straffe i turneringer under DMgU (private stævner og åbne stævner under lokalunionerne): En advarsel er gældende i et år. Opnår en spiller 2 advarsler indenfor et år tildeles den klub som spilleren repræsenterer en bøde på kr c. To advarsler tildelt den samme spiller ved et og samme arrangement medfører automatisk diskvalifikation. Ved diskvalifikation tager det af DMgU nedsatte Dommer- og Teknisk udvalg stilling til om diskvalifikationen skal have yderligere konsekvenser for den pågældende spiller i form af en karantæne. 11 Straftildeling ved overtrædelse af "Påbud og forbud for turnerings- og stævnespiller. a. At lave markeringer på eller ved banerne: Er det beviseligt, at spilleren har mærket banen, udelukkes vedkommende for den resterende træningstid. b. At benytte og/eller at medbringe hjælpemidler: Overtrædes dette, dømmes det som usportslig optræden og straffes herefter. c. At forlade sin spillegruppe uden tilladelse: Dette kan føre til øjeblikkelig diskvalifikation uden forudgående advarsel. d. At afbryde sin turneringsdeltagelse uden overdommerens tilladelse: Dette dømmes som usportslig optræden og straffes herefter. e. At komme for sent uden at have sendt afbud: Vedkommende spiller får 7 slag på hver bane, som tavlen har spillet eller som tavlen har påbegyndt. Spilleren kan blive diskvalificeret såfremt dommeren skønner dette. Dato: 10. marts 2015 Side 6 af 15

7 f. At forstyrre turneringen også under indspilningstiden/træningen: Såfremt en anden startgruppe ikke har afsluttet deres turnering (f.eks. indledende runder) bedømmes det som usportslig optræden. g. At komme for sent efter turneringsafbrydelse: Kommer en spiller for sent efter en afbrydelse af turneringen og har spilleren ikke meddelt at vedkommende forlader anlægget, bliver vedkommende diskvalificeret. h. Spilleafbrydelse fra medbragte elektroniske hjælpemidler straf: advarsel + 2 strafslag 12 Diskvalifikation af en holdspiller: Ved diskvalifikation af en holdspiller skal holdet notere 7 slag for hver bane, denne spiller ikke har færdigspillet. 13 Straffe ved øvrige overtrædelser: Andre overtrædelser mod gældende bestemmelser fører mindst til en advarsel. Strengere straffe kan tildeles efter overdommerens skøn. 14 En dommer kan i specielle tilfælde give en mindre straf end den fastlagte f eks over for juniorer, minijuniorer og nybegyndere. Dato: 10. marts 2015 Side 7 af 15

8 Dommer- bestemmelser Dato: 10. marts 2015 Side 8 af 15

9 1 Opførsel: Medlemmer af dommerkollegiet skal under udførelsen af deres opgaver optræde absolut neutralt. 2 Dommerkollegiet: Dommerkollegiet består af en overdommer, min 2 dommere samt i visse tilfælde banedommere. DM-arrangementer: Dommerkollegiet udpeges af dommerudvalget. Lokalunioners arrangementer Øvrige stævner: Dommerkollegiet udpeges af lokalunionen. Dommerkollegiet udpeges af den arrangerende klub. I forbindelse med DM-arrangementer er bestyrelsen bemyndiget til at udbetale dommerhonorar eller refundere rimelige transport-/opholdsomkostninger. 3 Ikke-spillende dommere: Det er ønskværdigt men ikke en betingelse, hvis ingen af dommerkollegiet deltager som spiller i turneringen eller stævnet, hvor de fungerer som dommer. Ved EM eller EC må ingen af dommerkollegiet deltage aktivt i turneringen. 4 Dommeres genkendelighed: Alle dommere skal være let genkendelige, d v s, at disse skal bære dommerarmbind. Inden starten på et stævne eller en turnering skal navne på medlemmer af dommerkollegiet offentliggøres skriftligt. 5 Kompetence: a. Overdommeren: Overdommeren overvåger hele turneringen inkl. turneringsledelsen. Overdommeren kan gribe ind i forløbet, såfremt han finder dette påkrævet. Overdommeren er samtidig ansvarlig for, at de øvrige dommere udfører deres opgaver forskriftsmæssigt Inden turneringsstart skal overdommeren indkalde til dommermøde, som ledes af overdommeren. Overdommeren er ansvarlig for: 1) Opgaver før stævnets eller turneringens start (se 6a- 6h). 2) Afgørelser vedrørende turnerings- eller stævneafbrydelser samt afgørelser vedrørende ændringer i tidsplanen. 3) Overdommeren kan uddelegere arbejde til sine meddommere. b. Menige medlemmer af dommerkollegiet:: En dommer kan træffe alle afgørelser i regel- og ordensspørgsmål, så længe det ikke er overlagt til en anden myndighed. Dommere er berettiget til at idømme følgende straffe: 1) Henstilling 2) Advarsel 3) Diskvalifikation Dato: 10. marts 2015 Side 9 af 15

10 4) 1-10 strafslag. c. Ved midlertidigt fravær kan overdommeren udnævne en stedfortræder. Derved bliver overdommeren ikke løst fra sit ansvar. d. Overdommeren skal sørge for, at der bliver indsat en banedommer, hvis overdommeren finder det nødvendigt. Det er overdommerens opgave at instruere den pågældende om dennes opgaver. e. Overdommeren skal efter stævne eller turnering udfylde turneringsprotokollen. f. Dommerkollegiet: Dommerkollegiet træffer afgørelser vedrørende: 1) Protester mod dommerafgørelser. 2) Tildeling af straffe. 3) Generelle stævne- eller turneringsafbrydelser. Dommerkollegiet er kun beslutningsdygtigt, hvis det er fuldtalligt. 6 Opgaver før stævne- eller turneringsstart: Overdommeren har følgende opgaver: a. Overdommeren skal sørge for at anlægget er så rent som muligt: 1) Baner og forhindringer skal så vidt muligt være tørre. 2) Ligger der vand eller skidt i hullerne, SKAL dette fjernes. b. Forhindringer: 1) Overdommeren skal sørge for at alle forhindringer står forskriftsmæssigt. 2) Krævede afspærringer skal kontrolleres. 3) Rusens højde og tæthed på Nettet skal kontrolleres. c. Markeringslinier: Det skal kontrolleres om start-, indlægs- og grænselinier er anbragt forskriftsmæssigt. d. Mangler: Fastslåede mangler skal straks rettes. I alvorlige tilfælde tilkaldes turneringsledelsen, der skal sørge for, at mangler bliver udbedret. e. Markeringer anbragt af spillere: De af spillere anbragte markeringer på eller ved banerne skal fjernes. f. Nummerering: Det skal kontrolleres, om banerne er fortløbende nummereret. g. Vejrlig: Overdommeren skal ved dårligt vejr tage stilling til om stævnet eller turneringen kan påbegyndes. h. Opslag: Overdommeren skal kontrollere, om alle foreskrevne opslag er opsat. Følgende opslag skal være tilstede: 1) Dommerkollegiet. 2) Startgruppeinddeling. 3) Starttider. 4) Turneringsledelse. 5) Dispensationer. Dato: 10. marts 2015 Side 10 af 15

11 7 Dommernes opgaver under turneringsafviklingen: a. Følgende opgaver varetages af dommerkollegiet: 1) Styring af spillet. b. Det er dommernes opgave: 1) At sørge for, at ingen spiller bliver forstyrret. 2) At afsige sine afgørelser på en hurtig og myndig måde for der igennem at undgå forstyrrende diskussioner. Ved tvivlstilfælde eller ved inhabilitet tilkaldes overdommeren. 3) Tilstedeværelse og indgribningspligt: Under et stævne eller en turnering er det ønskværdigt, hvis mindst 2 medlemmer af dommerkollegiet befinder sig på anlægget. Bemærker en dommer uregelmæssigheder, skal vedkommende uden tøven gribe ind. Under VM, EM og EC skal mindst 2 medlemmer af dommerkollegiet befinde sig på anlægget. 4) Korrektion af spilleprotokoller: I tilfælde af korrektion af spilleprotokollen skal det ske jævnfør "Førelse af spilleprotokollen". 5) Uoverensstemmelser i spillegruppen vedrørende fortolkning af regler: Ved uoverensstemmelse i spillegruppen vedrørende fortolkning af regler, skal hele spillegruppen høres, før en beslutning træffes. Man kan desuden benytte sig af øvrige vidner til at klarlægge situationen. 6) Advarsler og strafslag: Når en dommer har idømt en spiller en henstilling, advarsel og/eller strafslag eller diskvalifikation, skal dette tydeligt føres på forsiden af spilleprotokollen med henholdsvis et "H", "A" og/eller "S" eller "D". Grunden til de idømte straffe anføres på bagsiden af spilleprotokollen. 7) Enkelt spillers korte spilleafbrud: Ved tvingende grunde kan det tillades, at en spiller eller spillegruppe afbryder sit spil i en kort periode. Det er et dommerskøn, om der foreligger en tvingende grund. Dommeren kan vælge at lade andre spillegrupper passere den opholdte gruppe eller lade de efterfølgende vente til denne kan genoptage spillet. 8) Rolig turneringsafslutning: En dommer skal være opmærksom på, at også de sidste spillegrupper får mulighed for at afvikle deres spil uforstyrret. Dette er specielt vigtigt ved omspil. 8 Særlige bestemmelser: a. Opgavestart. Overdommeren skal være på anlægget mindst 30 minutter før stævne- eller turneringsstart. Øvrige dommere i dommerkollegiet skal være tilstede ifølge over- Dato: 10. marts 2015 Side 11 af 15

12 dommerens anvisninger eller senest inden stævnestart. Overdommeren skal gennemgå anlægget dagen før turneringsstart. b. Protester: Protester mod idømte straffe skal afgøres snarest og senest lige efter stævnet eller turneringen. Afgørelsen skal træffes af det samlede dommerkollegie. c. Ophør af opgaver: Dommerkollegiets opgaver slutter tidligst 10 minutter efter turneringens eller stævnets afslutning (sidste mulighed for protester) eller når indgivne protester er behandlet. Overdommeren skal som afslutning på turnering/stævne udfylde turneringsprotokollen. d. Påklædning: Også ikke-spillende dommere skal være sportsligt påklædt og bære unions- eller klubdragt. e. Opførsel: Også ikke-spillende dommere skal overholde reglerne for spillerne omkring almindelig opførsel på og ved anlægget. f. Klager: Klager over en dommers indsats som dommer indsendes til DMgU s dommer- og teknisk udvalg senest 3 hverdage efter, at forholdet er begået. Dommerudvalget behandler de indkomne klager. Finder dommerudvalget klagen berettiget og væsentlig, indkaldes den/de pågældende til en ny dommerprøve. Bestås denne dommerprøve ikke, inddrages vedkommendes dommerlicens, indtil en eventuel senere dommerprøve er bestået. 9 Reglernes gyldighed: Disse regler har gyldighed ved alle danske stævner og turneringer. Dato: 10. marts 2015 Side 12 af 15

13 Førelse af spilleprotokol Dato: 10. marts 2015 Side 13 af 15

14 1 Ingen spiller må selv føre sin egen spilleprotokol. 2 Ændringer i spilleprotokollen må kun udføres, hvor der klart er givet tilladelse til det. 3 Protokolføreren er en udtrukken medspiller, banedommeren eller én af turneringsledelsen eller overdommeren udvalgt. Ved grupper, hvor der er mere end 2 spillere, skriver den sidste spiller for den første, den første skriver for den anden o.s.v.. 4 Før resultatet skrives i protokollen, meddeles resultatet til den spillende part. 5 Resultatet skal straks efter meddelelsen til den spillende part indføres i spilleprotokollen. Man skal selv kontrollere, at det rigtige resultat er påført på det rigtige sted. 6 Hvis ikke andet er vedtaget af turneringsledelse eller overdommer, er det ikke tilladt for en spillegruppe at overlade spilleprotokolførelse til en udenforstående. I nationale turneringer kan en spillegruppe dog selv vælge en spilleprotokolfører, hvis beslutningen er enstemmig. 7 Enhver spiller har pligt til at kontrollere, at vedkommendes spilleprotokol er rigtigt ført. Dette gælder også, hvis det er en skriver (skriver = person uden for spillegruppen), der fører protokollen. 8 Fejl i spilleprotokollen skal rettes straks. 9 Ved rettelser i spilleprotokollen streges det forkerte resultat ud og det rigtige skrives ved siden af. De berørte spillere i spillegruppen skal med signatur berigtige at rettelsen er korrekt. 10 Spillerne i en spillegruppe må kun rette i spilleprotokollen, såfremt disse er enige om: a. at der er ført et forkert resultat ind i spilleprotokollen. b. hvilket resultat, der skal føres ind i stedet. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der rettes henvendelse til en dommer. 11 Grundlæggende er alle spillerne i en spillegruppe ansvarlige for, at gruppens spilleprotokol er rigtigt ført. 12 En ændring af resultatet må kun ske efter henvendelse til en dommer, hvis den berørte spiller har spillet den efterfølgende bane. (Se endvidere straffebestemmelser 8.b.1) 13 Brud på ovenstående regler vil blive behandlet under straffebestemmelserne Efter endt omgang skal alle spillerne i gruppen kontrollere de øvrige resultater og berigtige disse med en underskrift, hvorefter sidste bane forlades. Dato: 10. marts 2015 Side 14 af 15

15 Oversigt over tilkomne ændringer: Dato: Sted: 19. februar 2005 Fredericia 18. februar 2006 Fredericia 21. februar 2009 Fredericia 23. februar 2013 Fredericia 22. februar februar 2015 Fredericia Fredericia Dato: 10. marts 2015 Side 15 af 15

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Daglig administration... 2 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er:... 3 Holdfællesskab... 3

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND

DANSK ATLETIK FORBUND 0 DANSK ATLETIK FORBUND KONKURRENCEREGLER 2014-2015 1 Indhold IAAF s KONKURRENCEREGLER 2014-2015... 5 DEFINITIONER... 5 KAPITEL 1 - INTERNATIONALE ATLETIKKONKURRENCER... 7 Regel 1 - Internationale atletikkonkurrencer...

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1 Pistol 25 m Opdateret april 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. Pistol 15 m Opdateret august 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

DANSK MINIGOLF UNION

DANSK MINIGOLF UNION DANSK MINIGOLF UNION Efter en del mislykkede forsøg på i fællesskab mellem KMU, JMU og FMU at afholde Danmarksmesterskab i minigolf hovedsagelig fordi de respektive bestyrelsesmedlemmer ikke kendte hinanden,

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT Marts 2012 INDHOLD DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme Almindelige bestemmelser 9 Funktioner.

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2011 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER 1 Udskrivning af turneringer DHF (DHF) har den eksklusive ret til at navngive, samt alle øvrige rettigheder til nedennævnte turneringer,

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler Danmarks Cykle Union Sportslige regler 201 Rettelser fra SR 201 til SR 201 Nr Type Disciplin Beskrivelse Side + - Kapitel 2 og 7 har fået nye overskrifter + - Kapitel 8 er udbredt til at omfatte de tidligere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k Distanceridning 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 501. Introduktion og formål... 4 502. Struktur... 4 503. Gyldighed... 4 504. Beføjelser... 4 505. Redaktion...

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere