TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V"

Transkript

1 TDC A/S Nørregade København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse om diskrimination i forbindelse med udbetaling af samlerabat I denne afgørelse tages der stilling til Cybercitys klage af 31. oktober 2007, som uddybet ved breve af 8. november 2007, 19. december 2007, 18. februar 2008 og 2. juni 2008 Klagen indeholdt to separate klagepunkter: Dels over TDC A/S (TDC) fortsatte anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 1 64, og dels over diskrimination i forbindelse med TDC s samlerabat i strid med den ikkediskriminationsforpligtelse, som TDC er pålagt på flere engrosmarkeder, jf. telelovens 51b. har valgt at behandle klagepunkterne hver for sig. I denne afgørelse behandler den del af klagen, som vedrører diskrimination i forbindelse med udbetaling af TDC s samlerabat. Klagen er behandlet på baggrund af Cybercitys og TDC s breve, herunder bemærkninger til det udkast til afgørelse, som sendte i høring den 11. marts Cybercity og TDC har løbende kommenteret på hinandens indlæg. Det bemærkes indledningsvis, at har behandlet sagen på baggrund af den løsning af dobbeltdækningsproblematikken, som TDC implementerede. Der tages således alene stilling til, om den model, som TDC indførte den 19. november 2007, udgør diskrimination i forhold til andre udbydere i strid med den ikke-diskriminationsforpligtelse, som TDC er pålagt på relevante markeder. 7. november 2008 Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax E-post Netsted Sagsbehandler Anders Lønvig Telefon Telefax E-post Sagsnr. Dok nr. Side 1/9 skal endvidere bemærke, at den aktuelle sag har givet anledning til gentagne bemærkninger fra både TDC og Cybercity. Af hensyn til overskueligheden er alene Cybercitys primære påstande, der har direkte relation til nærværende sag om diskrimination, medtaget i selve afgørelsen. TDC s argumentation er ligeledes alene medtaget i begrænset omfang. Styrelsen har for fuldstændighedens skyld gengivet sagsforløbet indeholdende parternes argumentation i hovedtræk i vedlagte bilag med titlen Samlet sagsfremstilling. De påstande og 1 Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 med senere ændringer.

2 argumenter, der er gengivet i bilaget, udgør derfor en oversigt over sagsoplysningen for denne afgørelse. Sagens kerne og underliggende problematik Det grundlæggende spørgsmål i denne sag er, om TDC via den såkaldte samlerabat diskriminerer de øvrige udbydere i markedet, ved at ordningen giver TDC mulighed for at give egne detail-kunder en rabat, som de øvrige selskaber ikke har mulighed for at give deres detail-kunder. Det er kun detail-kunder, der har både bredbånd og telefoni på samme kobberledning, der er relevante for denne sag. Dette kaldes populært for delt anvendelse. Denne sag er en udløber af dobbeltdækningsproblematikken: Mellem TDC s central og den enkelte slutbruger (detail-kunde) løber en kobberledning, som TDC ejer. Det koster et bestemt beløb om året (for tiden 870 kr.) at leje forbindelsen af TDC (købe en rå kobber af TDC). Hvis ledningen alene anvendes til ét formål, for eksempel til almindelig telefoni (PSTN) eller til bredbåndsforbindelse (xdsl), skal udgiften til driften af forbindelsen afholdes af den enkelte tjeneste eller udbyder. Men hvis linjen bruges både til almindelig telefoni og til bredbånd ( delt anvendelse ), så betalte telefonidelen tidligere fortsat den fulde pris, mens bredbåndsdelen betalte den halve pris (købte en delt rå kobber af TDC). I alt opnåede TDC Branchesalg således en overbetaling på den enkelte linje svarende til betalingen for en delt anvendelse af forbindelsen ( en delt rå kobber ), det vil sige 50 % af de samlede omkostninger på den enkelte linje. Problemstilling blev benævnt dobbeltdækningsproblematikken. Side 2/9 Som led i diskussionen om denne dobbeltdækningsproblematik indførte TDC den såkaldte samlerabat. Samlerabatten bygger på et princip om, at udgifterne ved anvendelse af TDC s kobbernet ved delt anvendelse skal fordeles ligeligt mellem de (to) tjenester, der benytter nettet 2. Samlerabatten betyder herefter, at TDC udbetaler overprisen på den enkelte linje som en rabat til PSTN-delen. Denne rabat gives principielt til TDC s engros-kunder, men i det omfang slutbrugeren er detail-kunde hos TDC, giver TDC rabatten videre til slutbrugeren. Samlerabatten Samlerabatten kan udbetales enten til TDC s detail- eller engros-kunder. TDC s model til udbetaling af samlerabat kan derfor mest hensigtsmæssigt beskrives i forhold til udbetaling til henholdsvis engros-kunder og detail-kunder. På engrosniveau Prisen på engrosniveau er fastlagt på baggrund af prisen på detailniveau (ifølge en retail-minus prisregulering, hvorefter engrosprisen for gensælgere af PSTNlinjer baseres på detailprisen fratrukket sparede omkostninger). TDC er derfor 2 Det er endvidere dette fordelingsprincip, som teleforligskredsen den 2. april 2008 besluttede (og den 23. april 2008 bekræftede) skulle bruges til løsning af dobbeltdækningsproblematikken.

3 forpligtet til at give den samme rabat, der udbetales til detailkunder, til selskabets engroskunder, herunder også TDC s egen detailforretning ( TDC Detail ). Dette sker ved, at TDC s engrosforretning ( TDC Branchesalg ) oplyser den enkelte gensælger af PSTN om, på hvor mange linjer der er delt anvendelse, og TDC Branchesalg udbetaler herefter samlerabatten til gensælgeren i aggregeret form. Der sker således i forbindelse med udbetaling af rabatten på engrosniveau ikke en udveksling af oplysninger om anvendelsen af den enkelte linje. Situationen er herefter den, at gensælgerne af PSTN ved hvor mange linjer, der er delt anvendelse på, og modtager rabatten svarende til dette antal. Gensælgeren er derimod ikke vidende om på hvilke konkrete linjer, der er delt anvendelse. Gensælgeren kan derfor ikke umiddelbart udbetale rabatten til den relevante kunde, såfremt udbyderen alene er udbyder af PSTN til kunden. Dette gælder også for TDC Detail i de tilfælde, hvor TDC Detail alene er PSTN-udbyder (altså hvor kunden har en anden bredbåndsudbyder). På detailniveau En detail-kunde (med delt anvendelse), der har et PSTN-abonnement hos TDC, kan have xdsl-abonnement hos TDC eller hos en anden udbyder. Side 3/9 Hvis detail-kunden udover PSTN-abonnement tillige har xdsl-abonnement hos TDC, udbetaler TDC uden videre samlerabat til kunden. TDC kan i denne situation udbetale rabatten direkte, da kunden er registreret hos TDC Detail som både PSTN- og xdsl-kunde. Denne mulighed eksisterer også for andre gensælgere af PSTN, der tillige udbyder bredbåndsforbindelser. Hvis kunden har xdsl-abonnement hos en anden udbyder (og altså alene PSTNabonnement hos TDC), kan udbetaling af samlerabatten ikke finde sted uden videre. Dette skyldes, at TDC Detail som PSTN-udbyder i disse situationer ikke er bekendt med, at der er delt anvendelse af kobberlinjen. TDC har derfor indført en tilmeldingsmodel. Modellen indebærer, at TDC s PSTN-kunder, der har et xdsl-abonnement hos en anden udbyder, kan tilmelde sig samlerabatten ved enten at ringe til TDC Detail eller registrere sig på TDC s hjemmeside, hvorefter TDC udbetaler samlerabat til kunden på samme vilkår som for kunder, der også har bredbånd hos TDC. TDC får således fra kunden oplyst, at kunden har delt anvendelse, men TDC får ikke oplyst fra hvilket selskab kunden får leveret bredbånd. Der udveksles ikke oplysninger mellem TDC Branchesalg og TDC Detail. Andre gensælgere har mulighed for, at indhente tilsvarende oplysninger fra sine kunder. Parternes påstande og anbringender Cybercity nedlægger i sagen helt overordnet den påstand, at TDC s samlerabatmodel og den måde modellen administreres på, er udtryk for diskrimination i strid med den ikke-diskriminationsforpligtelse, som TDC er pålagt på flere engrosmarkeder.

4 Cybercity anfører til støtte for sin påstand: 3 - At TDC alene opsiger samlerabatten for så vidt angår de af TDC s kunder, der modtager bredbånd fra andre udbydere, hvilket efter Cybercitys opfattelse er en differentieret forringelse af andre udbyderes kunders retsstilling hos TDC. - At der på TDC s hjemmeside i forhold til fremgangsmåden ved tilmelding til samlerabatten sondres mellem PSTN-kunder, der har bredbånd hos TDC og PSTN-kunder, der har bredbånd hos andre udbydere, og at der kun skal ske tilmelding for så vidt angår de sidstnævnte. - At TDC ikke giver kunder med bredbånd hos en anden udbyder (og dermed ikke tilmeldes automatisk), samlerabat med tilbagevirkende kraft, idet kunderne først er berettigede til samlerabat fra det tidspunkt, kunden tilmelder sig. - At andre gensælgere af PSTN end TDC er afskåret fra at videregive den på engrosniveau udbetalte samlerabat til sine kunder, da selskaberne ikke får oplyst på hvilke linjer, der er delt anvendelse. - At TDC forudsætter, at bredbåndsudbyderne skal kontakte TDC Detail med oplysninger om hvilke af deres kunder, der er berettigede til en samlerabat, og tvinger konkurrenterne til frivilligt at indgå i en ordning, hvor TDC Detail opnår adgang til de oplysninger, som Teleklagenævnet har påbudt TDC ikke at udveksle internt i organisationen. Dette anser Cybercity som værende et forsøg på at omgå påbuddet efter telelovens At TDC vil have konkurrenternes bredbåndskunder til selv at tilmelde sig aktivt til samlerabatordningen (mens TDC s egne bredbåndskunder får rabatten automatisk) og dermed søger at omgå hensigten med telelovens 64 samt påbuddet fra Teleklagenævnet. - At TDC s model vil påføre Cybercity og andre udbydere administrative byrder i forhold til erhvervskunder, samt at modellen vil være problematisk i forhold til medarbejderbredbånd. Side 4/9 TDC anfører overfor Cybercitys påstand: - At TDC s samlerabatmodel ikke er i strid med ikkediskriminationsforpligtelsen i medfør af telelovens 51b. - At der ikke i øvrigt finder nogen forskelsbehandling sted mellem PSTNkunder, som har bredbånd hos TDC, og PSTN-kunder, som har bredbånd hos en anden udbyder. Til støtte for sine påstande anfører TDC: - At der anvendes samme prissætning på engrosmarkedet for fastnetaccess overfor TDC Detail som overfor andre gensælgere af PSTN. - At TDC Details prissætning ikke er omfattet af engrosmarkedet for fastnetaccess, hvorfor telelovens 51b allerede af den grund ikke finder anvendelse på TDC Detail. 3 Cybercitys anbringender til støtte for ovenstående påstand er siden sagens indbringelse den 31. oktober 2007 blevet suppleret ved senere anbringender, ligesom enkelte anbringender har vist sig begrundet i faktiske forhold, der grunder i misforståelser mellem parterne. For en fuldstændig gennemgang af parternes anbringender i sagen henvises til sagsfremstillingen.

5 - At TDC s PSTN-kunder har samme adgang til at opnå samlerabat, uanset om kunden har bredbånd hos TDC eller en anden udbyder. - At der ikke er noget til hinder for, at Cybercity eller andre udbydere af bredbånd på vegne af kunden giver meddelelse til TDC om, at telefonlinjen anvendes både til telefoni og bredbånd, og derved medvirker til at sikre, at kunden opnår samlerabat fra det tidspunkt, hvor betingelsen for samlerabat er opfyldt. - At der ikke består en pligt for bredbåndsudbyderen til at oplyse TDC om hvilke af bredbåndsudbyderens kunder, der er berettigede til samlerabat. - At registreringen af delt anvendelse til brug for udbetaling af samlerabat finder sted hos TDC Detail. TDC Branchesalg er således ikke involveret i registreringen af delt anvendelse som antaget af Cybercity. - At TDC er uforstående overfor, at Cybercity og andre udbydere skulle blive påført særlige administrative byrder i forhold til erhvervskunder, samt at erhvervskunder ikke vil være i stand til at registrere sig hos TDC som berettiget til samlerabat. - At erhvervskunder vil have fuldt ud samme mulighed for at tilmelde sig samlerabat som enhver anden af TDC s PSTN-kunder. Erhvervskunder har således det fornødne overblik over egne aftaler med TDC om PSTN og kan derfor vurdere, om kunden er berettiget til samlerabat og på den baggrund foretage tilmeldingen. Side 5/9 Samtlige argumenter som parterne er fremkommet med, og som har inddraget i vurderingen af sagens faktiske omstændigheder, er som nævnt gengivet i sagsfremstillingen. Regelgrundlag 51 b om Ikke-diskrimination TDC er på engrosmarkederne for fastnetaccess, ubundet adgang samt bredbåndstilslutning i markedsafgørelserne af henholdsvis 6. oktober 2005, 5. januar 2006 og 2. november 2006 pålagt en ikke-diskriminationsforpligtelse i henhold til telelovens 51 b, jf. 51, stk. 3, nr. 2. Telelovens 51 b har følgende ordlyd: 51 b. Ved forpligtelse til ikke-diskrimination, jf. 51, stk. 3, nr. 2, forstås, at parter navnlig skal sikre, at de under tilsvarende forhold tilbyder andre virksomheder, der udbyder tilsvarende tjenester, tilsvarende vilkår, og at de udbyder tjenester og formidler oplysninger til andre på samme vilkår og af samme kvalitet, som gælder for tjenester, der udbydes til dem selv, deres datterselskaber eller partnere. Stk. 2. Forpligtelsen i stk. 1 omfatter tillige situationer, hvor tjenester, der udbydes til parten selv, dennes datterselskaber eller partnere, er sammensat af flere samtrafikprodukter, og situationer, hvor sammenlignelige tjenester indgår som delelementer i forskellige samtrafikprodukter, f.eks. i form af tillægsydelser, tillægstjenester eller faciliteter. behandler nærværende sag i henhold til telelovens 76. Telelovens 76 har følgende ordlyd:

6 76. kan behandle sager om overholdelse af denne lovs afsnit IV og regler udstedt i medfør heraf af egen drift eller på baggrund af en klage. Stk. 2. fører tilsyn med og træffer afgørelse i sager om udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenesters, tredjemænds som nævnt i 56, stk. 5, og 58, stk. 5, og ejere af elektroniske kommunikationsnets overholdelse af 1) 41, stk. 2, 56, stk. 1 og 2, 57, stk. 1 og 3, 58, stk. 1 og 2, 64, 72, stk. 2, 74, stk. 1 og 3, 76 a, 82, stk. 1 og 2, og 2) regler udstedt med hjemmel i 50, 56, stk. 3 og 4, 57, stk. 4 og 5, 58, stk. 3 og 4, og 82, stk. 3. Stk. 3. I en afgørelse efter stk. 2 kan indgå påbud om overholdelse af de i stk. 2 nævnte bestemmelser. Stk. 4. s afgørelser efter denne lov og regler fastsat i medfør heraf skal være objektive, transparente, forholdsmæssige og ikkediskriminerende. Side 6/9 s vurdering Det er s vurdering, at der i henhold til de ovenfor beskrevne faktiske omstændigheder ikke sker forskelsbehandling af andre udbydere i forhold til TDC Detail. har i vurderingen lagt vægt på, at TDC Branchesalg udbetaler samlerabat til øvrige gensælgere af PSTN på samme vilkår som til TDC Detail. henviser herved til, at TDC Branchesalg udbetaler samlerabatten i aggregeret form til TDC Detail ligesom til øvrige gensælgere. TDC Detail indhenter oplysninger om delt anvendelse fra detail-kunden og identificerer herved den berettigede. Det er efter s vurdering ikke i strid med telereguleringen, at gensælgere, det være sig TDC eller andre, indhenter oplysninger fra slutkunder med henblik på for eksempel at give rabat. Herved har lagt vægt på, at øvrige gensælgere af PSTN modtager samme oplysninger om deres slutkunder, som TDC Detail modtager om sine. Således lægger styrelsen til grund, at TDC Detail ikke modtager oplysninger fra TDC Branchesalg om de enkelte slutkunders bredbåndsanvendelse, idet oplysningerne indhentes fra slutbrugerne. Tilsvarende oplysninger kan øvrige gensælgere indhente fra deres kunder. Det er herved tillagt vægt, at der ikke er et krav om, at TDC s PSTN-kunde oplyser, hvor kunden har xdsl-abonnement eller hvilket produkt, der aftages. Om den enkelte kunde ønsker at meddele TDC, at kunden har ret til at modtage samlerabatten, er denne vurdering uvedkommende. lægger endvidere vægt på, at andre udbydere af bredbånd har samme mulighed for at tilbyde bredbåndskunder med PSTN-abonnement hos

7 TDC automatisk tilmelding til samlerabat, idet TDC ifølge brev af 18. februar 2008 accepterer en anden udbyders tilmelding til samlerabat på vegne af kunden. Det afgørende er ikke, om bredbåndsudbyderne er interesserede i at foretage anmeldelsen, men at det rent faktisk kan ske med den konsekvens, at kunden får udbetalt rabat på sit PSTN-abonnement. Kunden stilles retligt ikke ringere af, at en bredbåndsudbyder ikke videregiver meddelelsen på vegne af kunden, idet kunden fortsat er berettiget til samlerabat på lige vilkår med kunder, der har delt anvendelse med PSTN hos TDC uanset bredbåndsudbyderen. Det har for denne vurdering ikke betydning, hvad der måtte ske, hvis kunden har en anden PSTN-udbyder end TDC. Denne problemstilling vedrører således ikke TDC s samlerabat, men er et spørgsmål om, hvorvidt andre PSTN-udbydere ønsker at udbetale samlerabatten til deres kunder, og hvorledes dette praktisk skal arrangeres. Det afgørende er derimod, at samlerabat på samme måde kan udbetales til samtlige PSTN-kunder, hvis udbyderen måtte ønske det. Cybercity har anført, at det vil være problematisk at praktisere løsningen i forhold til hjemmearbejdspladser, hvor arbejdsgiveren har abonnementsforholdet, og dermed ikke nødvendigvis er bekendt med, at medarbejderen har en aktiv telefonforbindelse på samme strækning. Det bemærkes hertil, at det er PSTNkunden, der er berettiget til samlerabatten, og denne må antages at være bekendt med både sit PSTN-abonnement og det arbejdsgiverbetalte (eller arbejdsgiverformidlede) xdsl-abonnement. Endvidere vil den bredbåndsudbyder, der leverer til arbejdsgiveren, være vidende om, at der er en aktiv telefonforbindelse, idet den pågældende udbyder betaler en lavere pris til TDC som følge af, at der er delt anvendelse. Side 7/9 Idet, således som sagen er oplyst, ikke finder, at der er tale om forskelsbehandling, har styrelsen vurderet, at de pågældende forhold ikke er i strid med de ikke-diskriminationsforpligtelser, som TDC er pålagt på engrosmarkederne for fastnetaccess, ubundtet adgang eller bredbåndstilslutning. har herved fundet, at det forhold, at andre udbydere af bredbånd skal informere TDC Detail om, at en kunde nu har dobbelt anvendelse, for at kunden uden videre kan opnå samlerabatten, ikke er udtryk for forskelsbehandling, men derimod en nødvendig konsekvens af, at kunden har valgt at have to udbydere. Der vil således i sagens natur være fordele forbundet med, at samle sine abonnementsforhold hos én udbyder, herunder for eksempel at man alene modtager én regning, og at man kun skal henvende sig til én udbyder ved fejlmeldinger, opsigelse, flytning eller lignende. ser umiddelbart ingen konkurrencemæssige problemer i denne forbindelse, herunder navnlig når de pågældende udbydere gives mulighed for at mindske de gener, der nødvendigvis følger af det dobbelte kundeforhold. Det afgørende er i denne sammenhæng, at kunderne ikke tilbydes produkter via bundling, som kunderne ikke kan få enkeltvist.

8 Det skal bemærkes, at TDC på de detailmarkeder, i henhold til telereguleringen, der modsvarer de relevante engrosmarkeder, ikke er pålagt en forpligtelse om ikke-diskrimination. Dette medfører dog ikke, at TDC frit kan handle på en diskriminerende måde på de pågældende detailmarkeder. Dels skal TDC overholde de samme regler i henhold til forbruger- og konkurrencelovgivningen som enhver anden detailudbyder, og dels kan det ikke udelukkes, at TDC s handlinger på et detailmarked kan have sådanne afsmittende virkninger på de til detailmarkedet knyttede engrosmarkeder, at dette har betydning for vurderingen af overholdelsen af en ikke-diskriminationsforpligtelse på et engrosmarked. Da imidlertid ikke har identificeret sådanne afsmittende virkninger, jf. straks nedenfor, har der ikke været anledning til at overveje spørgsmålet nærmere. Det kan således bemærkes, at styrelsen ej heller har fundet forhold i detailleddet, der efter s opfattelse vil kunne have en afsmittende effekt på ikke-diskriminationsforpligtelserne pålagt på engrosniveau, idet styrelsen har lagt vægt på, - at slutkunder med PSTN-abonnement hos TDC og bredbånd hos andre udbydere har samme mulighed for at opnå samlerabat på PSTNabonnementet som slutkunder med både PSTN og bredbånd hos TDC. - at slutkunder med PSTN-abonnement hos TDC og bredbånd hos andre udbydere kan modtage samlerabat fra samme tidspunkt som slutkunder med både PSTN og bredbånd hos TDC. - at tidspunktet fra hvilket slutbrugeren kan modtage samlerabat uanset udbyder er det tidspunkt, hvor TDC registrerer den dobbelte anvendelse på PSTN-abonnementet. I relation til spørgsmålet om tilbagevirkende kraft henvises til, at andre udbydere end TDC har mulighed for, at sikre deres slutkunder samlerabatten fra samme tidspunkt som slutkunder med både PSTN og bredbånd hos TDC. Dette sikres på baggrund af muligheden for automatisk tilmeldelse til samlerabat. Side 8/9 skal her bemærke, at telelovens 64 efter sin ordlyd alene finder anvendelse på oplysninger, TDC har modtaget fra andre udbydere, i forbindelse med samtrafikaftaler og ikke oplysninger indhentet på anden måde, herunder direkte fra slutbrugeren. har i denne forbindelse ikke taget stilling til, om TDC s indhentelse og behandling af oplysninger fra slutbrugere er i overensstemmelse med anden lovgivning, herunder persondataloven. Beskyttelsesobjektet i telelovens 64 er teleudbyderen, der videregiver nødvendige oplysninger i forbindelse med forhandling eller indgåelse af samtrafikaftaler. På baggrund heraf vurderer, at oplysningerne indhentet fra slutbrugerne i den konkrete sag ikke er omfattet af 64. Det er styrelsens vurdering, at der ikke er tale om en omgåelse, men om en i henhold til teleloven lovlig indhentelse af oplysninger med henblik på udbetaling af en rabat til berettigede kunder. skal endvidere bemærke, at styrelsen vurderer, at udbydernes eventuelle tilmelding på vegne af kunden ikke gør, at oplysningerne bliver omfattet af beskyttelsesobjektet for 64, idet oplysningen fortsat hidrører fra kunden og alene viderebringes på vegne af kunden. træffer på baggrund heraf i henhold til telelovens 76 følgende

9 Afgørelse Cybercitys klage af 31. oktober 2007, som uddybet ved breve af 8. november 2007, 19. december 2007 og 18. februar 2008, om at den af TDC etablerede løsning om samlerabat er i strid med forpligtelser pålagt i medfør af telelovens 51b, afvises. s afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Bredgade 43, 1260 København K, tlf.: , En klage skal være Teleklagenævnet i hænde senest fire uger efter, at har truffet afgørelse i sagen. Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 569 af 18. juni 2004 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på kr. for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. Side 9/9 Med venlig hilsen Anders Lønvig Fuldmægtig

TDC har ved breve af 13. november 2007, 18. februar 2008 og 2. juli 2008 afgivet indlæg i sagen.

TDC har ved breve af 13. november 2007, 18. februar 2008 og 2. juli 2008 afgivet indlæg i sagen. Bilag Samlet sagsfremstilling i sagen om diskrimination i forbindelse med udbetaling af samlerabat Indledning Nærværende dokument udgør en samlet gengivelse i hovedtræk af Cybercity og TDC s indlæg og

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Att: Juridisk afdeling Afgørelse efter telelovens 1 76 vedrørende TDC A/S markedsføring om opgradering af bredbånd over for gensolgte bredbåndskunder 20. maj 2008

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64

TDC A/S Nørregade København C. Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64 TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64 har modtaget TDC s brev af 24. januar 2008, hvori selskabet i henhold til s brev

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om ændring af aftale om tjenesteudbyderadgang på fastnettet mellem Tele2 og TDC ( hvilende abonnement ) Tele2 anmodede med brev af 7. juli 2004

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail

TDC A/S Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende standardservice i TDC s standardtilbud om rå kobber/delt rå kobber (marked 4) og Ethernet BSA (marked 5) 1 Indledning TDC A/S (herefter

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C 2. juli 2008 Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity har d.

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC Tele2s indgav den 12. marts 2004 en klage til Konkurrencestyrelsen vedrørende

Læs mere

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt 1 Indledning modtog den 26. november 2009 TDC s nye

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over TDC's diskrimination af Tele2 ved varsling af slutbrugerpriser, jf. telelovens 51b

Afgørelse vedr. klage over TDC's diskrimination af Tele2 ved varsling af slutbrugerpriser, jf. telelovens 51b TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Tele2 A/S Gl. Køge landevej 55 2500 Valby Afgørelse vedr. klage over TDC's diskrimination af Tele2 ved varsling af slutbrugerpriser, jf. telelovens 51b Tele2 A/S (Tele2)

Læs mere

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Teleklagenævnet TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDC AIS' (TDC) klage over IT- og Telestyreisens

Læs mere

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København K TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Klage fra Cybercity A/S over bundtning af samtrafiktjenesterne indkobling af rå kobber i centraler, herunder

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

I medfør af telelovens 73, stk. 3, skal TDC senest en måned efter, at denne afgørelse er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud.

I medfør af telelovens 73, stk. 3, skal TDC senest en måned efter, at denne afgørelse er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud. TDC A/S regulering@tdc.dk Telenor A/S regulation@sonofon.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende Telenor A/S (tidligere Cybercity A/S) klage over TDC A/S prissætning af ydelsen fall back 1

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC's afvisning af bestillinger af rå kobber-forbindelser, der efterfølgende genbestilles og bekræftes som BSA uden samproduktion

Læs mere

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse Telia Danmark regulatory@telia.dk 7. august 2012 Afgørelse vedrørende TDC's produktdefinitioner i forbindelse med den LRAIC-regulerede ydelse opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning

Læs mere

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet)

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet) TDC A/S regulering@tdc.dk Telia Danmark regulatory@telia.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af KAP-stik 1 Indledning Telia har den 24.

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Ændring af marked 5-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding medtages

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 teknikhuse

Afgørelse efter telelovens 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 teknikhuse TDC A/S regulering@tdc.dk Cybercity A/S regulation@sonofon.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse efter telelovens 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 teknikhuse Cybercity har ved brev af 8. maj

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia A/S Holmbladsgade 139 2300 København S Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia Danmark (herefter Telia)

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V. TDC A/S Teglholmsgade København C

Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V. TDC A/S Teglholmsgade København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse efter telelovens 76 om klage fra Cybercity over TDC s påbegyndelse af anvendelse af tillægspriser for standardydelser

Læs mere

Afgørelse vedr. TDC s diskrimination af Tele2 i forbindelse med lanceringen af BSA uden samproduktion

Afgørelse vedr. TDC s diskrimination af Tele2 i forbindelse med lanceringen af BSA uden samproduktion TDC Totalløsninger A/S C/o TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse vedr. TDC s diskrimination af Tele2 i forbindelse med lanceringen af BSA uden samproduktion Tele2 har med brev af 27. februar

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

om den manglende transparens i TDC s organisering, processer og itsystemer,

om den manglende transparens i TDC s organisering, processer og itsystemer, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att. postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 17. september 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme

Læs mere

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar.

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 26. januar 2009 om samhusning Indledning Den 19. december 2008 traf afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 15.

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via

TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s standardtilbud af 16. maj 2008 1 om transmissionsydelser på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Ændring af marked 4-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding

Læs mere

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse:

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse: TDC A/S regulering@tdc.dk 30. september 2014 /seyadi-erst Fremsendes alene via e-mail /mobljo-erst Afgørelse om prisen på TDC s gebyr NP SP Håndteringsgebyr Indledning Erhvervsstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1.

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Telia Danmark regulatory@telia.dk 19. april 2012 Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning Telia klagede den 24. november

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Analyse af mulige løsninger af dobbeltdækningsproblematikken 2006

Analyse af mulige løsninger af dobbeltdækningsproblematikken 2006 Notat Analyse af mulige løsninger af dobbeltdækningsproblematikken 2006 Ved brev af 30. november 2005 har Videnskabsministeriet anmodet om at foretage en analyse af mulige løsninger på dobbeltdækningsproblematikken.

Læs mere

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via  . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata Hi3G Denmark ApS 15. juni 2017 Fremsendes alene via e-mail /chtoch Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata til fejlsøgning Indledning På baggrund af en borgerhenvendelse

Læs mere

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K TIt 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag indbragt af TDC A/S på vegne af TDC Tele Danmark A/S vedrørende IT-

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

-J. L. j (J.oktober 2005. Teleklagenævnet

-J. L. j (J.oktober 2005. Teleklagenævnet ,,~ Teleklagenævnet TDC AIS Juridisk Afdeling Samtrafik - HJS Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 33929700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDCs klage over IT-og

Læs mere

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4).

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4). Comflex Networks ApS v/ Finn Lindau finn.lindau@comflex.dk 29. september 2014 /CHASTA Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende klage fra Comflex om TDC s administration af forpligtelsen til netadgang

Læs mere

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen.

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen. NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse på engrosmarket for bredbåndstilslutninger (marked 5) Den danske Telemyndighed har i perioden den 30. september 2011 til den

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler TDC A/S regulering@tdc.dk 10. oktober 2013 / sunnie, seyadi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler 1. Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet

Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet TDC Regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet 1 Indledning fastsætter

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energitilsynet (j.nr. [XXX]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1)

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) NOTAT 18. december 2013 /memebr-erst Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) Erhvervsstyrelsen har i perioden den 6. september 2013 til

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL.

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL. Notat G.SHDSL Et marked 5- eller marked 6-produkt? 1 Indledning Den 14. marts 2011 har TDC A/S (TDC) fremsendt nye bilag 1f og bilag 2c til selskabets produkttillæg for ethernet BSA. De nye bilag er således

Læs mere

2008/1 LSF 4 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag.

2008/1 LSF 4 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag. 2008/1 LSF 4 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Fremsat den 9. oktober

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet AFGØRELSE Sags nr. 2015-1893 26-06-2015 Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 65 om skæv prisstruktur i forbindelse med etablering af fremskudte indkoblingspunkter

Afgørelse efter telelovens 65 om skæv prisstruktur i forbindelse med etablering af fremskudte indkoblingspunkter TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 65 om skæv prisstruktur i forbindelse med etablering af fremskudte indkoblingspunkter Cybercity

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Den 16. marts 2007 modtog IT- og Telestyrelsen fra TDC et revideret bilag 4 til det omhandlede standardtilbud.

Den 16. marts 2007 modtog IT- og Telestyrelsen fra TDC et revideret bilag 4 til det omhandlede standardtilbud. TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København K Afgørelse vedrørende standardtilbud af 13. marts 2006 om transmissionsydelser (engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb) Indledning

Læs mere

1 Indledning. IT- og Telestyrelsen har modtaget høringssvar fra TDC, Telenor og Telia.

1 Indledning. IT- og Telestyrelsen har modtaget høringssvar fra TDC, Telenor og Telia. Notat s høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutning (marked 1), engrosmarkedet for fastnetoriginering (marked 2) og engrosmarkedet for fastnetterminering (marked

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 245 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 245 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 245 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S Aftale nr.: Dato: Standardaftale om Frit operatørvalg mellem XXX og TDC A/S 1. Aftalens parter 1.1 Denne tillægsaftale er indgået mellem: XXX (Operatøren) og TDC A/S Wholesale Teglholmsgade 3 0900 København

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå fiber_v_std_220114.docx Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen

Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen E-mail: regulering@tdc.dk Kontor/afdeling Center for Tele Dato 4. december 2017 J nr. 2017-4762 /anl Afgørelse om tilbagekaldelse af tilladelse til

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse vedrørende fornyet fastsættelse af fradrag i slutbrugerbrugerprisen for sparede omkostninger samt omkostningsdokumentation af priser for gebyrer i forbindelse

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

København d. 31. oktober 2008

København d. 31. oktober 2008 Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup E-post: produktion@teknologisk.dk København d. 31. oktober 2008 Vedr.: Høring over udkast til rapport vedrørende Teknologisk Instituts undersøgelse af TDC

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Se vedlagte modtagerliste Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Vedlagt fremsendes i høring Kommissions meddelelse

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til:

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. december 2013 13/21459-11 x x x AFSLAG PÅ DELVIS NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. oktober 2013 over Kommunens

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0116. CVRnummer: 29896569. Ankenævnets

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0116. CVRnummer: 29896569. Ankenævnets AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0116 Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Bjarne Lindberg Bak Ingrid

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale

Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale GlobalConnect A/S Hørskætten 3 2630 Taastrup Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale GlobalConnect A/S anmodede med brev af 8. juni 2004

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå_fiber_v_141016-2141016 Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 16. september 2003 flyttegebyr Formand, professor cand. jur. Christen Boye Jacobsen Fhv. Overingeniør, cand.

Læs mere