SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddannelSe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddannelSe"

Transkript

1 Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddannelSe KUrSUSPrOGrAM EFTERÅR 2013 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI EFTErÅr 2013

2 SkrædderSyede kurser Finder du eller din arbejdsplads ikke lige det kursus eller efteruddannelsestilbud, I har behov for, så kontakt efter- og videreuddannelsesafdelingen, så skræddersyr vi sammen et forløb, der passer til netop jeres behov. Vi kan skræddersy kurser eller uddannelsesforløb målrettet et team eller en hel arbejdsplads. Temadage efter- og videreuddannelsesafdelingen afholder løbende temadage og gå-hjem-møder, hvor specialister formidler nyeste viden om aktuelle emner. Følg med på skolens hjemmeside, eller bliv skrevet op på vores nyhedsliste (se nedenfor). Har du en idé eller et forslag til en temadag, er du velkommen til at henvende dig, så finder vi ud af at tilrettelægge det sammen. Vi kan også tilbyde at gennemføre skræddersyede temadage på din arbejdsplads inden for emner, som skolen selv har eksperter i, f.eks. innovation, konflikthåndtering, supervision, den motiverende samtale.. konsulentydelser kurser og temadage kan med fordel kombineres med forskellige konsulentydelser, f.eks. kick-off dag for ledere, udarbejdelse af implementeringsplaner, opfølgningsdage for ledere og/eller medarbejdere, eller effektanalyser af igangsat kompetenceudvikling. konsulentbesøg og uddannelsesplanlægning Har du brug for et konsulentbesøg til drøftelse af uddannelsesmulighederne eller hjælp til uddannelsesplanlægning, kan du kontakte skolen for at aftale et konsulentbesøg. Skolen er en del af Veu-Center østjylland og samarbejder med andre uddannelsesudbydere i regionen om en indgang til efteruddannelse. kontakt uddannelseskonsulent Jette nicolajsen, tlf eller efter- og videreuddannelseschef lis Fibæk, tlf læsning, STaVnIng og regning du kan få hjælp, hvis du har problemer med at læse og stave. du kan f.eks. låne en computer, som gør det nemmere for dig. du kan også få testet din kunnen i læsning, og regning. Hvis du ønsker det, kan du før eller under et kursus tage en test. Hvis du ønsker hjælp eller test, kan du kontakte skolens kursussekretærer, eller du kan give besked til din underviser på den første kursusdag. kontakt kursussekretær elisabeth kobberøe, tlf , uddannelseskonsulent Jette nicolajsen, tlf , efter- og videreuddannelseschef lis Fibæk, tlf , nyhedsmail du kan også tilmelde dig en mailingliste, hvor du løbende modtager nyheder om efterog videreuddannelse. det gør du ved at sende en mail til mærket "nyheder". FInd mange Flere InFormaTIoner du kan finde flere informationer og løbende læse om nye tiltag og nyheder på skolens hjemmeside. Her kan du også finde et online kursuskatalog, en kursuskalender og en oversigt over alle de mange kurser, der er mulighed for at skræddersy til din arbejdsplads, eller som du kan forhåndstilmelde dig.

3 efter- og VIdereuddannelSe SSH-updaTe - opkvalificering For SoSu-HJælpere SSH-updaTe er en hel ny uddannelse målrettet social- og sundhedshjælpere, der har taget uddannelsen før på forløbet bliver du opdateret i forhold til den nye social- og sundhedshjælpereuddannelse. uddannelsen er sammensat af 3 basismoduler og en række tilvalgsmoduler. rekvirer særskilt folder eller læs mere på KUrSUSPErIODE Social- og sundhedssektoren: 26/8-5/ Tilmelding: 15/ Kursusnr.: e13sa26084 Dokumentation, pleje og observation: 23/9-2/ Tilmelding: 12/ Kursusnr.: e13sa23093 rehabilitering og pædagogik: 21/10-1/ Tilmelding: 9/ Kursusnr.: e13sa21102 kua - For SoCIal- og SundHedSaSSISTenTer det overordnede mål med uddannelsen er, at du videreudvikler personlige og erhvervsfaglige kompetencer gennem øget faglig viden og kunnen. kua-efteruddannelsen består af en basisdel á 16 dages varighed og en række valgfrie fagdele á ca. 24 dages varighed. I efteråret 2013 og foråret 2014 udbydes KUA-basis (16 dage) Fagmoduler: Klinisk observation (24 dage) Det accelererede patientforløb (24 dage) Onkologi (24 dage) Du kan læse mere om indhold på hvor du også kan se datoer. akademiuddannelse I SundHedSprakSIS akademiuddannelse i Sundhedspraksis er en videreuddannelse for bl. a. social- og sundhedsassistenter, der ønsker at udvikle kompetencer til at kunne løse såvel nuværende som fremtidige arbejdsopgaver på et mere kompetent niveau eller til at varetage nye jobfunktioner, som f.eks. koordinator, nøgleperson, projektleder eller lignende. uddannelsen består af en række moduler, som kan vælges enkeltvis, eller du kan vælge at tage hele uddannelsen. Fuldtidsundervisning - 6 uger Professionel praksis: (10 ECTS) uge Sammenhængende forløb (10 ECTS): uge Socialpædagogik og psykiatri (5 ECTS): uge Afgangsprojekt (10 ECTS): uge og uge Deltidsundervisning - 1 dag eller en aften om ugen Tværfaglige indsatsområder: En dag om ugen fra onsdage i lige uger. Start uge 36 - uge 50. Kvalitetsudvikling og dokumentation: En aften om ugen fra Start uge 36 - uge 50. Læs mere på skolens hjemmeside eller på Erhvervsakademi Aarhus' hjemmeside 3

4 VelFærdSTeknologI og InnoVaTIon VelFærdSTeknologI du får forståelse for hvad velfærdsteknologi er, herunder de etiske og arbejdsmæssige aspekter, således at du kan vejlede og støtte brug af relevante velfærdsteknologiske hjælpemidler i forhold til borgeres behov, værdier og hverdagsliv. du får også viden om forskellige velfærdsteknologiske løsninger og kommunale politikker og anbefalinger. Kursusperiode: 30/8-3/ Tilmeldingsfrist: 19/ Kursusnr.: e13sa30081 Målnr.: InnoVaTIon - med FokuS på ForandrIng på kurset lærer du at blive bedre til at få og udvikle gode ideer sammen med kolleger, således at du kan arbejde kreativt og innovativt, f.eks. i forbindelse med nye opgaver og tiltag på arbejdspladsen. du får redskaber og metoder, der kan hjælpe dig til at se nye muligheder og løsninger i din daglige praksis. Kursusperiode: 4/9-5/ Tilmeldingsfrist: 24/ Varighed: 2 dage Kursusnr.: e13sa04091 Målnr.: InnoVaTIon - gennemførelse og udvikling på kurset udvikler du kompetencer i forhold til at gå foran i arbejdet med kreative og innovative processer på den enkelte arbejdsplads. du udvikler dine kompetencer til at kunne fungere som innovationsagent eller innovationsnøgleperson på arbejdspladsen, således at du kan bidrage aktivt til udvikling, udbredelse og fastholdelse af innovation på arbejdspladsen. Kursusperiode: 2/12-3/ Tilmeldingsfrist: 21/ Varighed: 2 dage Kursusnr.: e13sa02124 Målnr.: dokumentation du træner dine kompetencer til at dokumentere, så du kan indgå i arbejdet med at dokumentere og evaluere målene i social- og sundhedsarbejde. du får kendskab til forskellige former for dokumentation og du arbejder bl.a. med problemløsningsmodellen i forhold til dokumentation. Kursusperiode: 3/10-4/10 og 7/ Tilmeldingsfrist: 22/ Kursusnr.: e13sa03101 Målnr.:

5 psykiatri og konflikt kontakt med SIndSlIdende borgere på kurset får du øget kendskab til menneskets adfærd ved psykoser og angsttilstande og bliver mere bevidst om dit ansvar for samarbejde med den sindslidende og dennes samarbejdspartnere. Kursusperiode: 25/11-29/ Tilmeldingsfrist: 14/ Kursusnr.: e13sa25111 Målnr borgere med misbrugsproblemer på kurset får du viden, der kan styrke dit samarbejde med misbrugere, således at du bliver bedre til at yde professionel omsorg og støtte i forhold til mennesker med alkohol- og misbrugsproblemer. Kursusperiode: 23/9-27/ Tilmeldingsfrist: 12/ Kursusnr.: e13sa23094 Målnr.: omsorg For personer med demens på dette kursus tages der udgangspunkt i Tom kitwoods omsorgsteori. du vil få den nyeste viden om demens, således at du kan yde en professionel og respektfuld omsorg for demente på et socialpædagogisk grundlag. Kursusperiode: 4/11-8/ Tilmeldingsfrist d. 23/ Kursusnr.: e13sa04111 Målnr.: VoldSForebyggelSe og konflikthåndtering plejepersonale står ofte i situationer, hvor der er risiko for at kontakten udvikler sig aggressivt eller voldeligt. på kurset sætter vi fokus på, hvordan der kan arbejdes målrettet med at forebygge vold mod personalet. Formålet er at sikre personalet og samtidig sikre kvaliteten i arbejdet med den vanskelige borgerkontakt. Kursusperiode: 16/9-20/ Tilmeldingsfrist: 5/ Kursusnr.: e13sp16092 Målnr.:

6 rehabilitering rehabilitering Som arbejdsform på dette kursus lærer du de grundlæggende begreber i og forståelser af rehabilitering. du får viden om rehabilitering, således at du efterfølgende kan arbejde ud fra centrale værdier og elementer i rehabilitering, samt bidrage til en målrettet rehabiliteringsindsats. Kursusperiode: 21/10-22/ Tilmeldingsfrist: 9/ Varighed: 2 dage Kursusnr.: e13sa21101 Målnr.: medvirken Ved rehabilitering - god rehabiliteringspraksis For HJælpere I plejeboliger du får viden og færdigheder, så du ud fra rehabiliteringsprincipper kan samarbejde tværfagligt om og medvirke ved tilrettelæggelse af dagliglivet sammen med borgeren. kurset sætter fokus på hverdagsrehabilitering og det daglige arbejde med at skabe rammerne for et selvstændigt og meningsfuldt liv for borgeren. kurset henvender sig fortrinsvis til social- og sundhedshjælpere. Kursusperiode: 11/11-13/ Tilmeldingsfrist:1/ Kursusnr.: e13sa11112 Målnr.: SelVSTændIgT arbejde med rehabilitering du udviklet dine kompetencer til i det tværfaglige samarbejde og i samarbejde med borgeren selvstændigt at arbejde med borgerens rehabiliteringsproces. kurset er målrettet social- og sundhedsassistenter. Kursusperiode: 28/10-30/ Tilmeldingsfrist: 16/ Kursusnr.: e13sa28101 Målnr.: TVærFaglIg og TVærSekTorIel rehabilitering du får styrket din viden om det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde om borgerens rehabiliteringsproces, og du får udviklet dine kompetencer til at indgå i et tværsektorielt og tværfagligt samarbejde, således at du kan medvirke til og koordinere et helhedsorienteret rehabiliteringsforløb med borgeren i centrum. Kursusperiode: 7/10-10/ Tilmeldingsfrist: 26/ Varighed: 4 dage Kursusnr.: e13sa07101 Målnr.:

7 TrænIng og ForFlyTnIng HJemmeTræner - HVerdagSreHabIlITerIng - TrænIng I borgerens eget HJem efter uddannelsen kan du indgå i den daglige forebyggende, vedligeholdende og genoptrænende træningsindsats. du lærer at arbejde rehabiliterende og aktiverende med udgangspunkt i borgerens ressourcer og medvirke til at fremme borgerens sundhed gennem træning af funktioner på krops-, aktivitets-, og deltagelsesniveau. Kursusperiode: 9/10-11/ Tilmeldingsfrist: 28/ Kursusnr.: e13sa09101 Målnr.: TrænIngSaSSISTenT Formålet med kurset er, at deltageren efterfølgende i samarbejde med terapeuter kan indgå i træningsarbejdet med borgere i genoptræningsindsatsen. du kan i den forebyggende indsats efterfølgende medvirke til at forebygge begrænsninger i borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, således at dette fremmer dennes selvstændige og meningsfulde liv. Kursusperiode: 2/9-6/9 og 30/9-2/ Tilmeldingsfrist: 22/ Varighed: 8 dage Kursusnr.: e13sa02091 Målnr.: og ForFlyTnIngSVeJleder - VeJlednIng I ForFlyTnIng uddannelsen gør dig i stand til at vejlede i forflytning på baggrund af analyse og vurdering af forflytninger, således at motivation til forandring og udvikling øges i den forflytningsmæssige praksis. Kursusperiode: 16/9-19/9 og 21/10-22/ Tilmeldingsfrist: 5/ Varighed: 6 dage Kursusnr.: e13sa16091 Målnr.: TIl InSpIraTIon Nedenstående er kurser, som skolen også kan tilbyde. Kollegial supervision Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere Selvledelse og kommunikation Vejledning og rådgivning af patienter og pårørende Sosu-fagligt gerontologisk arbejde Pleje af borgere med KOL Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde om KOL Pleje og behandling af diabetikere Pleje og behandling af kræftpatienter Tidlig opsporing af demens Demens - sygdomskendskab Demens - aktiviteter og livskvalitet Uhensigtsmæssig adfærd og udadreagering ved demens Hospicemetoder i praksis Sorg og krise i omsorgsarbejdet Inkontinens Sundhedsfremme og forebyggelse God mad - godt liv: Samarbejde med ældre om gode kostvaner Ernæringsscreening Kontakt skolen for datoer og forhåndstilmelding. 7

8 SundHed, omsorg og SygepleJe medicinhåndtering - For HJælpere kurset giver dig viden om de almindeligst forekommende lægemidler og deres virkning og bivirkning, således at du efterfølgende kan medvirke ved administration af borgerens brug af medicin og inddrage borgeren i medicineringen, med udgangspunkt i borgerens ressourcer. Kursusperiode: 9/9-11/ Tilmeldingsfrist: 29/ Kursusnr.: e13sa09093 Målnr.: medicinadministration - For assistenter på kurset arbejdes med almen farmakologi og med mere specifik lægemiddellære i forhold til udvalgte hovedgrupper af medicin. du kan efterfølgende selvstændigt administrere lægemidler til den enkelte borger/patient. Kursusperiode: 9/9-13/ Tilmeldingsfrist: 29/ Kursusnr.: e13sa09092 Målnr.: SårbeHandlIng - For assistenter du får viden og færdigheder, som sætter dig i stand til at arbejde med behandlingskrævende sår. Formålet er, at du inden for dit arbejds- og kompetenceområde efterfølgende, kan deltage i den pleje og omsorg, der ydes til mennesker med behandlingskrævende sår. Kursusperiode: 4/11-6/ Tilmeldingsfrist: 23/ Kursusnr.: e13sa04113 Målnr.: SårpleJe - For HJælpere på kurset får du viden om forebyggelse af sår og faktorer af betydning for optimal sårheling, således at du efterfølgende kan medvirke ved mindre kompliceret sårpleje i et tværfagligt samarbejde. Kursusperiode: 4/11-6/ Tilmeldingsfrist: 23/ Kursusnr.: e13sa04111 Målnr.:

9 SundHed, omsorg og SygepleJe den ældre medicinske patient - TIdlIg opsporing af SygdomSTegn du får kompetencer til at kunne medvirke til en tidlig opsporing af sygdomstegn hos f.eks. den ældre medicinske patient. du får viden og færdigheder, således at du kan observere og handle hensigtsmæssigt i forhold til en ændret sundhedstilstand. Kursusperiode: 23/9-27/ Tilmeldingsfrist: 12/ Kursusnr.: e13sa23092 Målnr.: borgere med kronisk Sygdom efter uddannelsen kan du i samarbejde med borgeren med kronisk sygdom identificere borgerens behov og støtte den enkelte borgers rehabilitering med afsæt i det gode hverdagsliv. du lærer bl.a. at medvirke til en styrkelse af borgerens egenomsorg, mestringsevne og egenbehandling. Kursusperiode: 16/9-20/ Tilmeldingsfrist: 5/ Kursusnr.: e13sa16092 Målnr.: postoperativ observation og pleje - I det nære SundHedSVæSen du får viden og færdigheder, således at du efterfølgende kan observere, vurdere og dokumentere samt handle hensigtsmæssigt ved afvigelser i forhold til det normale postoperative forløb. Kursusperiode: 26/8-28/ Tilmeldingsfrist: 15/ Kursusnr.: e13sa26082 Målnr.: omsorg og etik I pleje af alvorligt Syge på kurset får du færdigheder i at kunne varetage de specielle palliative omsorgs- og plejeopgaver, der knytter sig til arbejdet med alvorligt syge og døende mennesker. Kursusperiode: 21/10-25/ Tilmeldingsfrist: 9/ Kursusnr.: e13sa21103 Målnr.: palliativ omsorg For personer med demens på kurset får du viden om demens og palliation, således at du kan identificere symptomer på, at mennesker med demens er døende, og i samarbejde med andre kan medvirke til en værdig livsafslutning og forebygge unødig hospitalsindlæggelse. Kursusperiode: 9/12-12/ Tilmeldingsfrist: 30/ Varighed: 4 dage Kursusnr.: e13sa26082 Målnr.:

10 kommunikation og pædagogik konfliktforebyggende kommunikation på kurset er der fokus på, at du som professionel relationsarbejder får redskaber til at kunne kommunikere på en anerkendende og konfliktforebyggende måde. du lærer både anerkendende kommunikation og konflikthåndtering, således at du kan anvende konfliktforebyggende kommunikation i hverdagen med borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere. Kursusperiode: 9/9-13/9 og 16/ Tilmeldingsfrist: 29/ Varighed: 6 dage Kursusnr.: e13sa09094 Målnr.: og SundHedSpædagogIk du får kendskab til forskellige sundhedsbegreber og forskellige perspektiver på sundhedspædagogik, således at du kan støtte den enkelte borgers handlekompetencer til at sætte og nå egne mål med afsæt i borgerens værdier, kultur og opfattelse af sundhed. Kursusperiode: 7/10-9/ Tilmeldingsfrist: 26/ Kursusnr.: e13sa07102 Målnr.: pædagogiske metoder I ældreplejen på kurset får du nye pædagogiske redskaber i arbejdet med ældre mennesker, således at du kan honorere de krav, der stilles i det ældrepædagogiske arbejde i såvel i leve- og bomiljøer, som i den primære sektors pleje- og omsorg. Kursusperiode: 28/10-1/ Tilmeldingsfrist: 16/ Kursusnr.: e13sa28102 Målnr.: praktikvejledning af SoSu-eleVer Formålet med uddannelsen er, at du i samarbejde med praktikansvarlige og andre vejledere kan planlægge, gennemføre og evaluere praktikforløb for social- og sundhedshjælper- eller social- og sundhedsassistentelever. Kursus 1: Modul 1: 26/8-29/ samt 13/9 og 27/ Modul 2: 7/10-9/10 samt 25/10 og 8/ Opfølgning: 19/ Kursusnr.: e13sa26081 Tilmeldingsfrist: 15/ Kursus 2: Modul 1: 2/12-5/12 samt 19/ og 3/ Modul 2: 15/1-17/ samt 31/1 og 20/ Opfølgning: 6/ Kursusnr: e13sa02121 Tilmeldingsfrist: 21/

11 øvrige kurser klædt på TIl ledelse I SundHed og omsorg en kompetencegivende praksisnær uddannelse, hvor du lærer de grundlæggende ledelsesværkstøjer, der giver dig personlig udvikling og træner dig i at blive en god leder. uddannelsen tager afsæt i din daglige praksis. både for dig der arbejder med ledelse og dig der ser ledelse som en fremtidig karrierevej. en kompetencegivende praksisnær uddannelse. Kursusperiode: Kontakt skolen for datoer eller følg med på skolens hjemmeside eller Varighed: 25 dage fordelt over 8 undervisningsmoduler og 4 supervisionsmoduler Målnr.: 43559, 43560, 43561, 43562, 43563,46977, 42929, 42930, gvu SoCIal- og SundHedSHJælper - FaglærT på kortere TId For dig med erfaring er du fyldt 25 år og har du minimum 2 års erfaring inden for social- og sundhedsområdet kan du uddanne dig til social- og sundhedshjælper på ½ år. Har du lyst til at tage uddannelsen så kontakt skolen og hør om dine muligheder, og hvordan din uddannelsesplan vil se ud. det er gratis og du kan søge Veu-godtgørelse efter gældende regler. Næste forløb starter 7. august Kontakt skolen for yderligere oplysninger. Læs mere på skolens hjemmeside om udddannelsesforløbet. FørSTeHJælp Vi tilbyder 3 timers introduktion til førstehjælp som amu-uddannelse, som kan rekvireres. derudover kan førstehjælpskurser á 3, 6 og 12 timers varighed rekvireres. kurserne oprettes ved tilstrækkeligt antal forhåndstilmeldte. Kursusperiode: Kan rekvireres eller kontakt kursussekretariatet for datoer. Varighed 3 timer Deltagerbetaling: kr. 47,20 Målnr: , 6 og 12 timers førstehjælpskurserne kan rekvireres. Kontakt skolen for pris og dato. IndIVIduel kompetencevurdering Individuel kompetencevurdering i amu er realkompetencevurdering, der giver dig anerkendelse for din viden, dine færdigheder og dine kompetencer. Individuel kompetencevurdering i amu giver dig mulighed for individuel uddannelsesplanlægning i amu, og for at få udstedt amu-uddannelsesbevis(-er) og amu-kompetencebevis for anerkendte kompetencer, når der er grundlag herfor.. Kursusperiode: Kontakt skolen for datoer. Du kan også konktakte kursussekretariatet for at få en aftale med en vejleder om individuel kompetencevurdering Målnr.: VurderIng af basale FærdIgHeder alle, der deltager i amu-kurser eller Individuel kompetencevurdering i amu kan efter ønske få testet deres færdigheder i læsning, skrivning, regning og matematik samt få vejledning i forlængelse heraf efter behov. Kursusperiode: Kontakt skolen for datoer. Du kan også kontakte kursussekretariatet for at få en aftale om at få foretaget en vurdering af dine basale færdigheder. Målnr.:

12 praktiske oplysninger TIlmeldIng det er et lovkrav, at virksomheder tilmelder medarbejdere digitalt via portalen: øvrige kan også tilmelde sig på eller ved at kontakte skolen. Vær opmærksom på regler for framelding og udeblivelse, som fremgår af skolens hjemmeside. Veu-godTgørelSe og TIlSkud TIl TranSporT personer, der tilhører den primære amu-målgruppe, kan søge Veu-godtgørelse. Forudsætning for Veu-godtgørelse er, at der er tale om et løntab eller en tabt arbejdsmulighed. ansøgning om tilskud skal ske digitalt via portalen: adgang og pris amu-kurser er i princippet åbne for alle. kurser udviklet specielt til social- og sundhedsområdet er normalt gratis at deltage i, dog skal deltagere med uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau betale deltagerbetaling. pris oplyses på skolen. Vær også opmærksom på, at virksomheder skal betale gebyr for en medarbejders udeblivelse eller for sen afmelding. For virksomheder, der ønsker hele hold, kan der også forekomme tillægspris for fl eksibel tilrettelæggelse og/eller for holdopfyld. læs mere om praktiske oplysninger på skolens hjemmeside Scan koden for at komme direkte til efterog videreuddannelse Århus Social- og Sundhedsskole århus Social- og Sundhedsskole efter- og videreuddannelsesafdelingen olof palmes allé 35, 8200 århus n Telefon Fax

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI FORÅR 2013 SKRÆDDERSYEDE KURSER Finder du eller din arbejdsplads

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe KUrSUSPrOGrAM FORÅR 2014 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI FOrÅr 2014 LæS Mere om ALLe kurser på WWW.SOSUAARHUS.DK SkrædderSyede

Læs mere

social- og sundhedsområdet

social- og sundhedsområdet Århus Social- og Sundhedsskole social- og sundhedsområdet efter- og videreuddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2012 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI EFTERÅR 2012 velkommen til efteråret 2012 I dette kursusprogram

Læs mere

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

social- og sundhedsområdet

social- og sundhedsområdet Århus Social- og Sundhedsskole social- og sundhedsområdet efter- og videreuddannelse KURSUSPROGRAM FORÅR 2012 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI FORÅR 2012 velkommen til foråret 2012 Dette kursuskatalog indeholder

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 29. august 2016 praktikvejledning af SOSU-elever 1. august dage e16sa29081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 29. august 2016 praktikvejledning af SOSU-elever 1. august dage e16sa29081 Kursuskalender Efterår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Det PæDaGoGiSke område

Det PæDaGoGiSke område Århus Social- og Sundhedsskole Det PæDaGoGiSke område kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2012 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091 Kursuskalender Efterår 2016 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDSSTEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI FORÅR 2013

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 28. august 2017 Praktikvejledning - grundkursus 31. juli dage e17sa28081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 28. august 2017 Praktikvejledning - grundkursus 31. juli dage e17sa28081 Kursuskalender 2017 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Afdeling i Aarhus Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 6. marts 2017 Praktikvejledning - overbygning 6. februar dage e17sa06032

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 6. marts 2017 Praktikvejledning - overbygning 6. februar dage e17sa06032 Kursuskalender Forår 2017 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar dage e16sa01022

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Sundheds- og sygeplejeopgaver på hospitaler Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus

Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081 Kursuskalender 2016 Pædagogisk arbejde med børn og unge Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 30. januar 2017 Pædagogisk arbejde i folkeskolen 15. december dage e17pa30011

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 30. januar 2017 Pædagogisk arbejde i folkeskolen 15. december dage e17pa30011 Kursuskalender Forår 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE LÆS MERE PÅ SOSUAARHUS.DK Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2014 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM FORÅR 2014 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI FORÅR 2014

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Udarbejdet i et samarbejde mellem landets social- og sundhedsskoler,

Læs mere

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25 KURSUSUDBUD 2012 Navn Datoer Tid ams1201 787409ams1201 Hospicemetoder i praksis - amu-kode: 43436 30.05.12 + 31.05.12 + 06.06.12 + 07.06.12 + 08.06.12 ams1202 787409ams1202 Hospicemetoder i praksis - amu-kode:

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013 SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem landets Social- og Sundhedsskoler December 2012 revideret november 2013 S. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE LÆS MERE PÅ SOSUAARHUS.DK Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2014 EFTERÅR 2014 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI SKRÆDDERSYEDE KURSER

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

SOSU-kurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Pædagogiske kurser SOSU-kurser Pædagogiske kurser 2015 sosuc.dk Kurser på SOSU C Kataloget er til dig, som er social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, omsorgshjælper, pædagogisk assistent, portør eller ufaglært.

Læs mere

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser:

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: pr. 11. november 2014 Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: 40041 Den personlige uddannelses- og jobplan 09-09-2014

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Kurser efter uddannelser 2014

Kurser efter uddannelser 2014 Find din egen værdi og dyrk den Kurser og efter uddannelser 2014 Kursussæson 2014 2014 Tværfaglighed og rehabilitering i forhold til alle sygdomskategorier, elektronisk dokumentation/kommunikation. Indholdsfortegnelse

Læs mere

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet, specialområdet

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers Hvem udbyder hvad? Målnr. Og Titel SoSu- Aarhus SoSu- Randers SoSu- Silkeborg 31202 Patienttransport og løft m.v. 40063 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 40081

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3. Gældende fra 1. januar 2013 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 3 9 uger Skoleperiode 3. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information.

Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information. Velkommen til KUA online uddannelsesprogram Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information. Sådan bruger du

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer.

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Psykiatrisk uddannelsesenhed, Region Sjælland IKV - Test,

Læs mere

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering De grønne markeringer viser, hvad vi har vurderes et kernen i målet. 1. Eleven kan anvende viden om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering til at

Læs mere

Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Hvem Århus Kommune Århus Universitetshospital I samarbejde med FOA, SoSu-Århus og Jobcentret Hvad Jobrotation for SSA ere ligeligt fordelt mellem kommune og hospital

Læs mere

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted Den 21/9

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted

Læs mere

Kursusforløb for ledige social- og sundhedshjælpere

Kursusforløb for ledige social- og sundhedshjælpere Kursusforløb for ledige social- og sundhedshjælpere Få et kompetenceløft mens du går ledig Et kursus i din ledighedsperiode kan øge dine jobsøgningsmuligheder Som ledig dagpengemodtager i første ledighedsperiode

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Sundhed, trivsel og livskvalitet

Sundhed, trivsel og livskvalitet Sundhed, trivsel og livskvalitet AALBORG / HIMMERLAND Sundhed, trivsel og livskvalitet Erhvervsskolerne og SOSU Nord udbyder i samarbejde et nyt kursusforløb rettet mod medarbejdere på ældreområdet. Fokus

Læs mere

Kompetenceudvikling Odder Ældreservice

Kompetenceudvikling Odder Ældreservice Kompetenceudvikling Odder Ældreservice Pjecen indeholder oversigt over: - obligatoriske og supplerende interne undervisningsemner i Ældreservice - oversigt over relevante opkvalificeringsuddannelser for

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis. Tema: Mål:

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis. Tema: Mål: Kursusprogram, Opkvalificering, Forløb for ledige, SUF Undervisning 8.30-15.55 Dagens forløb Mandag d. 11. August 2014. Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet (47258) Underviser Tine Sørensen Tirsdag

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

Social- og sundhedsområdet

Social- og sundhedsområdet Kursusk atalog 2008 Social- og sundhedsområdet Indholdsfortegnelse Sundheds og sygepleje 5 Sårbehandling, medvirken ved sårpleje 5 Sårbehandling, behandlingskrævende sår 6 Opsporing og forebyggelse af

Læs mere

REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG

REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG LUU/LEU Lokalt Uddannelses Udvalg/Lokalt Efteruddannelses Udvalg Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune Dorte M Søgaard Skive Kommune Nina Jexen Thisted og Morsø Kommune Mai-Britt

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Efteråret 2015 Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste)

Læs mere

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg

kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg kursuskatalog 2013 kursus- og udviklingsafdelingen Social- og Sundhedsskolen Skive. Thisted. Viborg INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2013.........................................................................................

Læs mere

Social- og sundheds- og psykiatriområdet

Social- og sundheds- og psykiatriområdet Efteruddannelse Social- og sundheds- og psykiatriområdet Kursuskatalog 2012 kursusafdelingen Sosu Nykøbing F. Indhold Kompetenceudvikling (KUA)...4 KUA-basismodul...4 KUA-famodul: Socialpsykiatri...5 god

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse 6 ugers jobrettet uddannelse For ledige Uddannelsespakker Omsorg for borgere med demens 28 dage (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) Dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet 28 dage (Forløb

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) (Kursusnummer:

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret forår 2012 INDHOLD INDHOLD... 2 1.1. UDDANNELSESSTRUKTUR... 3 1.2.

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Dato: 31. januar 2017 Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Indhold 1 Bilag 1: Redegørelse for behovet fremover... 2 1.1 Generel opkvalificering af social- og sundhedsassistenter til:...

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Det PæDaGoGiSke område

Det PæDaGoGiSke område Århus Social- og Sundhedsskole Det PæDaGoGiSke område kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM FORÅR 2012 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI FORÅR 2012 velkommen til foråret 2012

Læs mere

EPOS - udvikling i antal deltagere

EPOS - udvikling i antal deltagere Aktivitetsudvikling på uddannelser udviklet af EPOS - i hhv. antal deltagere og i årselever 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total EPOS 49.018 59.384 61.081 70.095 71.652 71.588 382.818 EPOS - udvikling i

Læs mere

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis Kursusprogram, Opkvalificering af SSA Undervisning 8.30-15.55 Dagens forløb Mandag d. 18. August 2014. Tidlig opsporing af sygdomstegn (46874) Tirsdag d. 19. August 2014. Tidlig opsporing af sygdomstegn

Læs mere

AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK

AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet, specialområdet og

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej I mit arbejde er jeg opmærksom på beboere og kollegers faglige behov, herunder kravene til de kompetencer, det medfører at kunne give den bedste faglige

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse: Demens 1 3 Palliation 1 4 Borger med psykisk sygdom 5 Velfærdsteknologi 1 6 Rehabilitering 1 7 2 Demens 1

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere