EGA handicapsystemet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EGA handicapsystemet 2012-2015"

Transkript

1 EGA handicapsystemet DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012

2 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder og pligter 3.3 Medlemsklubbens rettigheder og pligter. 3.4 Handicapkomitéens (hjemmeklubben) rettigheder og pligter. 3.5 Spillerens rettigheder og pligter. 3.6 Tællende scorer. 3.7 Computed Buffer Adjustment (CBA) 3.8 Ekstra Dag Scorer (EDS) 3.9 Spillehandicap Stableford Erhvervelse af første handicap Regulering af handicap Suspendering og fortabelse af handicap Generhvervelse af handicap Årsrevision(AHR) 3.16 Handicapkomitéens rettigheder og pligter til at foretage skøn. Ikrafttræden: Denne udgave af EGA-handicapsystemet træder i kraft pr. 2. juli 2012 Tillæg: 1. Handicapreguleringstabel. 2. Handicap for tour-pro er 3. Handicapregisterkort. 4. Ekstra Dag Score tilmeldingsformularer 5. Regulering i forbindelse med lejeforbedring 6. Handicapnøglen 7. Spillere med handicap Støttemodel skønsmæssig regulering Revision 29. maj 2012: To punkter vedrørende Company Days tilføjet 3.6.1

3 Indledning Da den Europæiske Golfunion - EGA - i 1997 besluttede, at Europas golflande skulle anvende det amerikanske Course Rating and Slope System til at beskrive golfbanernes sværhedsgrad, var grundlaget skabt for at forme et fælles europæisk handicapsystem - EGA-handicapsystemet. Dette blev indført 1. jan 2000 i Danmark, og 9. udgave foreligger hermed. Handicapsystemet foreligger på hjemmesiden under Handicap og Regler til downloading. Hermed håber vi, at systemet når ud til en så bred kreds af golfspillere som muligt. Alle medlemmer af danske golfklubber bør kende handicapsystemet. Med EGA-handicapsystemet spiller vi mod banens par og ikke mod banens Course Rating, og forskellen mellem par og Course Rating indbygges i konverteringstabellerne. Dette princip er nu efterhånden slået igennem i hele Europa, dog undtaget De Britiske øer. Enhver golfspiller - kvinde som mand - kan i EDS-runder vælge, hvilken bane (tee-sæt) de vil spille fra, og på konverteringstabellen aflæse, hvilket spillehandicap, deres handicap giver dem. Herefter kan der spilles en hvilken som helst match eller turnering og resultatet opgøres. Turneringsbestemmelser med angivelse af, hvilket tee-sæt der skal spilles fra, skal naturligvis følges. EGA-handicapsystemets formål er, at frembringe korrekte handicaps, som afspejler spillerens scoringspotentiale, og som gør det muligt for spillere med forskelligt handicap at konkurrere på lige fod, tilpasset banens sværhedsgrad. Handicap fastsættes på basis af præstationer, hvor høje scorer på enkelte huller reduceres vha. stableford, da disse høje scorer ikke afspejler spillerens styrke. Scorer fra turneringsresultater - og for spillere med handicap 4,5 eller højere også såkaldte "Ekstra Dag Scorer" - anvendes til handicapregulering. Nyt. Det tilstræbes, at disse regler skal medføre opnåelse af et handicap, der gør at en spiller bør kunne score til neutral zone eller bedre efter følgende retningslinjer En Grp 1 spiller i ca. 35% af alle runder En Grp 2 spiller i ca. 25% af alle runder En Grp 3 spiller i ca. 20% af alle runder En Grp 4 spiller i ca 10% af alle runder Spillere på vej ned eller op i handicap vil falde uden for disse retningslinjer. Selve golfspillets natur med stadig skiftende spillevilkår og svingende præstationer betyder, at handicapfastsættelse ikke kan være en eksakt operation, men hvis spilleren forsøger: at lave det bedste score på hvert hul i alle runder at opnå så mange tællende scorer som muligt pr. år at opfylde pligterne i dette system (gælder i høj grad også klubbens udvalgsmedlemmer) kan der alligevel opnås en rimelig høj grad af ensartethed i handicapfastsættelse, og derved opnås et sportsligt fair handicap, der viser spillerens styrke og tillader spillere med forskellig spillestyrke at konkurrere på et jævnbyrdigt niveau. Handicap er et talmål for spillerens styrke, udtrykt ved det antal slag, vedkommende spiller over Course Rating på idealbanen med Slope 113. Handicap er således det teoretiske udtryk for spillerens reelle, aktuelle styrke på idealbanen med Slope 113. Handicap angives som decimaltal med én decimal, f.eks. 3,4 eller 24,6. 1

4 Spillehandicappet, som tildeles på den aktuelle bane (tee-sæt), der skal spilles, aflæses på konverteringstabellen. Spillehandicap angives i heltal, f. eks. 7 slag eller 31 slag, EGA-handicapsystemet anvendes med tilladelse fra EGA s Handicapping and Course Rating Committee. DGU Course Rating og Slope anvendes med tilladelse fra USGA. Nærværende danske version er en forkortet version af den engelske version af EGA Handicapsystemet og ændret, så -numrene nu kan sammenlignes. Der kan derfor forekomme spring i -rækkefølgen. Nærværende version er gældende i Danmark for handicapkomitéer og medlemmer i danske golfklubber under DGU fra 2. juli DGU s Handicap- og Course Rating Komité 29. Maj

5 3.1. Dansk Golf Unions rettigheder og pligter Dansk Golf Union: Har den øverste myndighed med hensyn til handicapsystemets administration Skal tilsikre at baner godkendte til Handicap regulering har Course Rating og Slope baseret på USGA Course Rating system Har ret til når som helst at indhente oplysninger om handicap fra medlemsklubberne Skal afgøre alle indbragte tvister vedrørende systemet, og deres afgørelse er endelig. Kendelser vedr. suspension af handicappet på mindst 6 måneder kan dog ankes til DGUs Amatør og Ordensudvalg Har myndighed til at indføre og til at anvende EDS (Ekstra Dag Scorer) til handicapregulering. EDS skal følge reglerne i EGA-handicapsystemet Skal godkende alle handicaps, der ansættes til +1 eller bedre, umiddelbart efter ansættelsen. 3.3 Medlemsklubbens rettigheder og pligter En medlemsklub: Def. Er en dansk golfklub eller organisation, der er medlem af Dansk Golf Union Skal fungere som handicapmyndighed for alle de medlemmer, for hvem den er hjemmeklub, dog underlagt Dansk Golf Union som øverste myndighed Skal sørge for, at handicapsystemet anvendes korrekt. Opfylder medlemsklubben ikke disse krav, kan Dansk Golf Union fratage medlemsklubben rettighederne som handicapmyndighed eller iværksætte de foranstaltninger, som Dansk Golf Union finder nødvendige Kan i visse turneringer kræve at deltagerne har et EGA-Handicap Skal udpege en handicapkomité til at udføre de pligter, der beskrives i Er ansvarlig for at EGA handicaps føres efter DGU og EGA s regler Skal opbevare handicapregisterkort, der viser alle handicapforhold for medlemsklubbens spillere de sidste to år. 3

6 3.4 Handicapkomitéens (hjemmeklubbens) rettigheder og pligter Handicapkomitéen: Skal sørge for, at der (evt. gennem klubbens turneringskomité) før en tællende turnering i klubben føres en liste med deltagernes navne. En af turneringskomitéen udfyldt startliste vil være en sådan deltagerliste Skal sørge for (evt. i samarbejde med klubbens turneringskomité) i det omfang, det er muligt, at alle scorekort, der udleveres i en tællende turnering, og tællende scorer i øvrigt (EDS-scorer) leveres tilbage til handicapkomitéen, herunder også ufuldstændigt førte scorekort Kan i klubber, hvor der er indført mulighed for, at medlemmerne selv registrerer deres scorekort via EDB, bestemme at spiller og markør selv kan registrere scorekort fra EDS-runder, hvorefter reguleringen træder i kraft straks. Scorekort fra sådanne selvregistreringer skal opbevares af spilleren i 2 måneder, så klubbens Handicapkomité kan rekvirere det for kontrol Skal for hver runde i en tællende turnering håndteret elektronisk i gr. 1-5 beregne Computed Buffer Adjustment (CBA) i henhold til 3.7. for at bestemme om grænsen for neutral zone skal justeres Skal sørge for, at en liste over medlemmernes aktuelle handicap er tilgængeligt i klubhuset, enten fysisk eller via EDB Skal, hvis spilleren ikke har gjort det, omregne alle scorer til stablefordpoint og derefter foretage regulering Skal sørge for, at alle ændringer i medlemmernes handicap straks efter, at ændringen er foretaget, indføres på den under nævnte handicapliste Skal på vegne af de spillere, som de er hjemmeklub for, føre et handicapregisterkort, der skal vise spillerens handicapmæssige forhold (se Tillæg 3 og 3.3.6) med løbende registrering af spillerens tællende scorer straks efter indleveringen, og løbende ajourføre spillerens handicap svarende til regulering i kronologisk datoorden Skal, når et medlem skifter hjemmeklub, fremsende kopi af spillerens handicapregisterkort for de sidste to år til spillerens nye hjemmeklub I en klub, der arrangerer en tællende turnering, skal, hvis klubben ikke er en deltagende spillers hjemmeklub, sørge for, at scorekort med det tællende score fremsendes til spillerens hjemmeklub. Såfremt klubbens EDB-system kan foretage elektronisk handicapregulering kan klubben foretage registrering af scorekortet, og ændringen overføres derefter elektronisk til spillerens hjemmeklub. Spillerens scorekort skal gemmes i 2 måneder i den arrangerende klub og eventuelt fremsendes til spillerens hjemmeklub efter anmodning Har retten til at suspendere handicap i henhold til 3.13 og har ret til at regulere handicap efter skøn i henhold til Har mulighed for at beslutte at en kommende turnering (på dagen) ikke er tællende pga. ekstreme vejrforhold og/eller banens tilstand Skal ved årets udgang udføre en årsrevision af hcp-gruppe 1-5. i henhold til app. C i den engelske udgave af EGA Handicap Systemet. Dette gælder også for pro er. Dog henvises til retningslinier for tour-kategori spillere i Tillæg 2. 4

7 3.5. Spillerens rettigheder og pligter Spilleren: Skal kun have ét handicap, der tildeles spilleren og reguleres af hjemmeklubben Skal vælge én hjemmeklub. Hvis spilleren er medlem af flere end én medlemsklub, skal spilleren skriftligt meddele alle klubberne, hvilke klubber spilleren er medlem af, og hvilken klub, der er valgt som hjemmeklub. (Note: Hvis en spiller bor samtidigt i 2 lande i en periode udover 3 mdr. kan spilleren have hjemmeklub i begge lande.) Kan kun skifte hjemmeklub ved et årsskifte, når der er givet skriftlig besked om skiftet til både den nye og den hidtidige hjemmeklub. Såfremt begge klubber er enige derom, kan klubskifte ske på et andet aftalt tidspunkt. Skift af hjemmeklub har handicap reguleringsmæssigt øjeblikkelig virkning Skal før deltagelse i en tællende turnering sikre sig, at spillerens navn figurerer på deltagerlisten (startlisten) Skal sørge for, at alle scorekort fra tællende turneringer afleveres til turneringsledelsen, hvad enten de er fuldstændigt udfyldte eller ej. For EDS-scorer gælder, at scorekort mærket EDS af spilleren skal indleveres til handicapkomitéen, såfremt der ikke er foretaget selvregistrering. Gentagen eller forsætlig undladelse af at give meddelelse om tællende scorer (også No Return) medfører suspendering af handicap efter Skal straks give skriftlig besked til handicapkomitéen i sin hjemmeklub om alle tællende scorer (også No Return), opnået andre steder end i hjemmeklubben Skal før start i en tællende turnering kontrollere sit spillehandicap på den af turneringsledelsen udfærdigede startliste og det udleverede scorekort Skal korrigere sit handicap, hvis det pga. af en manglende tællende runde er forkert Skal påføre sit handicap og spillehandicap på alle scorekort Skal indlevere minimum 4 tællende scorer i et kalenderår for at bevare et EGA- Handicap efter årsrevisionen i.h.t Gælder både for amatører såvel som pro er. 3.6 Tællende scorer Definitioner: Begreberne "match" og "turnering" sammenblandes ofte. I nærværende fremstilling er tilstræbt samme terminologi som i Golfreglerne, dvs. ordet "match" dækker en konkurrence mellem to (eller få) "sider" i samme spillegruppe og altid i form af hulspil, og "turnering" en slagspilsaktivitet, herunder også stableford- og par turneringer, med flere spillegrupper. En fortløbende række af hulspilsmatcher kaldes dog en "hulspilsturnering". En "par turnering" er en turnering, hvor der spilles mod banens par. Det er normalt ikke en "partnerturnering", men kan være det Handicapbetingelser foreligger i slagspils-, stableford- eller par turneringer, når der er spillet under følgende betingelser: Banen er underlagt det nationale forbund Banen er opmålt og har Course Rating (CR) og Slope, eller banen har SSS (Standard Scratch Score). 5

8 Der er udfyldt og underskrevet et scorekort med markørunderskrift. Der er spillet efter Golfreglerne og godkendte Lokale Regler. Lejeforbedringer på fairway kan af klubben indføres på max. 6 huller. Lejeforbedring på flere huller kræver forhåndsgodkendelse af DGU. En tællende score er en score, som skal anvendes til handicapregulering. Der er tre slags tællende scorer: Ny Ny A. En tællende turneringsscore er enhver score (incl. No Return) fra en tællende turnering (se nedenfor) spillet under handicapbetingelser over 9/18 huller (se note*). B. En tællende EDS-score er en score, spillet over 9/18 huller efter reglerne for EDS (Ekstra Dag Score) af en spiller med handicap 4, og under handicapbetingelser. (se note*) C. Grp 6 spillere kan spille en tællende runde, hvis den forud anmeldes efter EDSlignende betingelser. (ingen max antal runder pr. kalenderuge) *Note: For handicap over 18,4 gælder både 9 og 18-hullers runder. En score er det talmæssige resultat hul for hul af en runde golf, og er denne score én af de ovenstående, kaldes den en tællende score. En tællende turnering er enhver turnering spillet under handicapbetingelser og arrangeret af: 1. Dansk Golf Union (DGU) 2. Udenlandsk union. 3. Slagspilturneringer i juniordistrikterne i Danmark, f.eks. Junior Distrikts Tour. 4. En medlemsklubs turneringskomité. Turneringerne vil være: underlagt golfklubbens totale og suveræne autoritet omtalt i klubbens turneringsprogram forsynet med udførlige turneringsbestemmelser administreret af golfklubbens turneringskomité, eller dennes underudvalg have tilmeldings- eller startlister åbne for alle klubbens medlemmer, dog evt. kun nogle rækker, f.eks.: kun handicap < 36 kun damer. 5. En udenlandsk klub, som er medlem af sit lands nationale golfforbund 6. Enhver turnering arrangeret af PGA (såvel PGA of Denmark som ethvert andet lands PGA) eller en tour sammenslutning. 7. Company Day udelukkende med individuel turnering afviklet af klubben og håndteret i et IT-system er en tællende turnering. 8. Company Day som ikke afvikles af klubben eller hvis det er en holdturnering er ikke-tællende. I alle Dansk Golf Unions arrangerede turneringer (uanset årstid) afgør Dansk Golf Unions Turneringskomité og Handicap- og CR-komité, om handicapbetingelser foreligger, og om der foreligger en tællende turnering med en tællende score. "No Return" i en tællende turnering vil sige, at spilleren ikke fuldfører runden, men spilleren skal alligevel indlevere sit scorekort til turneringsledelsen, medmindre rimelig grund foreligger (akut sygdom o.l.). Manglende indlevering af scorekortet er misligholdelse af Handicapsystemet, jævnfør Uden at tilsidesætte er følgende ligeledes tællende scorer: Komiteen har aflyst turneringen kun scores bedre end handicap reguleres 6

9 Hvis CBA-beregningen viser R/O (reduction only) Generelt er en score fra en tællende runde, hvor spilleren er blevet diskvalificeret, en tællende runde se undtagelser No return i neutral zone eller bedre En score fra en tællende runde, hvor spilleren af en eller anden grund er blevet diskvalificeret, er ikke en tællende score, hvis spilleren bevidst har foretaget sig noget, der kunne påvirke en bolds bevægelse. (Regel 1-2) spillere enes om at udelukke brugen af en regel, eller at ændre på en straf (Regel 1-3) spilleren bruger ulovlige køller (Regel 4-1, 4-2, 4-3 og 4-4) spilleren bruger en ulovlig bold (Regel 5-1 og 5-2) spilleren anvender mere end én caddie på samme tid (Regel 6-4) spilleren har øvet sig på banen inden en turnering (Regel 7-1) spilleren bruger kunstige hjælpemidler etc. (Regel 11-1 og 14-3) spilleren spiller fra forkert sted (Regel 20-7). Spillerne er enedes om ikke at løfte en bold, der kunne hjælpe en modstander. (Regel 22-1) Scorer, hvor nedenstående forhold gælder, kan ikke handicapreguleres. Hvis banens længde afviger mere end 100 meter fra den opmålte bane, eller hvis der er mere end to provisoriske greens (9 huller dog mere end én green). Hvis lejeforbedring er tilladt uden for fairway - turneringer for pro er dog undtaget. Hvis der er lejeforbedring på fairway på flere end 6 huller - medmindre Dansk Golf Union har godkendt det. Scorer for Gruppe 1, 2 og 3 fra stipulerede turneringsrunder under 18 huller. Scorer fra runder, der ikke er spillet efter Golfreglerne eller Dansk Golf Union godkendte Lokale Regler. Eksempel: Hulkopper større end 108 mm i diameter. Scorer fra runder dårligere end neutral zone, hvor hullerne ikke er spillet i rækkefølgen fastsat af Komiteen. Individuelle scorer og No Return fra runder, hvor deltagerne spiller som partner med en anden deltager, er ikke tællende scorer. Scorer fra turneringer, der ikke er organiseret af en af de nævnte organer i Spilleren kan dog vælge EDS. Scorer opnået af amatører i en PRO-AM, pga. muligheden for professionel rådgivning af pro en. Men er turneringen arrangeret af PGA eller er tællende til PGAs rangliste, er den tællende for pro erne. Scorer fra par turneringer hvor partnerne spiller i samme bold. Disse scorer kan dog evt. af Handicapkomitéen anvendes som grundlag for skønsmæssig regulering. jf Computed Buffer Adjustment (beregnet justering af neutral zone) Efter hver runde i en tællende 18 huls turnering(håndteret elektronisk), skal der foretages CBA-beregning. 7

10 3.7.2 I CBA-beregningen indgår spillere i handicapgruppe 1-4 med EGA-Handicap. Resultatet af beregningen gælder også handicapgruppe Resultatet af CBA-beregningen kan gå fra +1 til -4 og reduction only (RO) Et resultat på 1 til -4 og RO betyder, at grænsen for neutral zone sænkes tilsvarende. Et resultat på +1 betyder, at grænsen hæves med 1. Eksempel: En handicapgruppe 1 spiller scorer 33p, og en anden handicapgruppe 1 spiller scorer 35p. CBA beregnes til -2. Neutral zone er normalt 35-36p, men bliver nu sænket med 2 til Handicap for spilleren med 33p forbliver uændret. Handicap for spilleren med 35p bliver reduceret med 0, Der skal være minimum 10 deltagere for at foretage CBA I turneringer, der løber over flere dage, udregnes CBA for hver dag Turneringsledelsen kan inden turneringen beslutte, at CBA-beregning foretages samlet for alle runder/rækker der er spillet samme dag Hvis en runde bliver annulleret af Komiteen, tæller kun scores i neutral zone eller bedre og CBA sættes til Ekstra Dag Scorer (EDS) En Ekstra Dag Score er enhver score omregnet til stablefordpoint spillet efter reglerne for EDS og under handicapbetingelser Spilleren bestemmer selv, hvornår han/hun vil spille en EDS score. Der kan kun spilles to EDS pr. kalenderuge. EDS score kan spilles hele året, når handicapbetingelser er til stede EDS kan spilles på alle danske baner, der er godkendt til handicapregulering EDS er kun gældende for spillere i handicapgrupperne 2, 3, 4 og For at EDS er en tællende score (9/18hl), skal spilleren før runden, men samme dag, enten skrive sig på en EDS startliste med følgende oplysninger: a. Dato b. Spillerens navn og medlemsnummer c. Spillerens handicap d. Markørens navn e. Antal huller ved 9 huller forni eller bagni eller meddele sin markør på første teested, at han ønsker at spille en EDS score (antal huller, forni eller bagni) Spilleren skal efter runden indlevere et udfyldt og underskrevet (incl. markør) scorekort mærket EDS med scoren omregnet til stablefordpoint, eller foretage selvregistrering sammen med markøren Afleveres der intet scorekort mærket EDS betragtes det som NR. Den manglende aflevering af en EDS-score er misbrug, som kan medføre Komitéens suspension af spillerens og markørens handicap En spiller kan ikke spille sig til et handicap under 4,5 eller over 36 vha. EDS. 8

11 Hvis en turnering gøres ikke-tællende i henhold til 3 4.7, kan spilleren vælge at spille en EDS-runde i stedet efter gældende regler i Spillehandicap - Handicapgruppe I slagspil-, par- og stableford konkurrencer finder spilleren på teestedets konverteringstabel det spillehandicap, der modtages fra det pågældende teested Modtagne spillehandicap påføres scorekortet iht. handicapnøglen. Hvis spillehandicap er et plushandicap, fratrækkes slagene fra nøgle 18, nøgle 17, osv. Handicap og/eller spillehandicap mindre end 0 kaldes plushandicap Det spillehandicap, spilleren modtager fra det pågældende teested er i konverteringstabellerne beregnet ud fra spillerens handicap ved følgende formel: Spillehandicap = (Handicap x Slope / 113) + Course Rating - Par Handicap angives med én decimal. Hvis handicappet er et plushandicap, indsættes det som negativ værdi i formlen, og hvis formlen giver et negativt spillehandicap, skal det tolkes som et plushandicap. Slope er et helt tal Course Rating angives med én decimal Par er et helt tal Spillehandicap er et helt tal. Note Spillehandicap for handicapgruppe 6 - se tillæg Stableford Før handicapregulering skal spilleren omregne tællende scorer til stablefordpoint I handicapmæssigt øjemed er stablefordpoint tildelt i relation til hullets par + eventuelle ekstra slag på hullet og efter banen handicapnøgle : Netto score på et hul point Ingen score... 0 Mere end en over par 0 En over par... 1 Par... 2 En under par... 3 To under par... 4 Tre under par... 5 Fire under Spilleren skal tillægge 18 Stableford points til resultatet fra en ni-huls runde, for at opnå en tællende score til regulering Om muligt skal der efter hver turneringsrunde udregnes CBA i henhold til Tællende scorer i en tællende par turnering med plusresultat omregnes til stableford score ved at tillægge 36 point til spillerens slutresultat. f.eks.: 2 minus = 34 stablefordpoint 5 plus = 41 stablefordpoint 0 eller All Square = 36 stablefordpoint 9

12 Ifølge Handicapsystemet har spilleren spillet til sit handicap, hvis der er opnået 36 Stablefordpoint Erhvervelse af første handicap Kun medlemmer af en medlemsklub kan få tildelt et handicap og kun af deres hjemmeklub Max EGA-Handicap er 36, handicap på se tillæg For at erhverve sit første handicap i handicapgrupperne 1-5, skal en spiller indlevere 3 stableford scorekort efter klubbens betingelser herfor, spillet på hjemmebanen under handicapbetingelser over 18 huller. For handicapgruppe 4-5 kan 9 hullers runder accepteres. Spillehandicap tildeles ud fra handicap 36. Hvis klubben tildeler handicap på grundlag af 9-hullers runder, tillægges 18 stablefordpoint for de 9 huller, der ikke er spillet. Runden med det bedste resultat benyttes som grundlag for beregning af EGA- Handicap. Er der scoret 36 stablefordpoint, opnås klubbens maksimale handicap. Er der scoret 37 stablefordpoint eller flere, beregnes det nye EGA-Handicap i henhold til tabel i Handicapkomitéen kan tildele en spiller et første handicap, som er lavere end det, spilleren skal have ifølge , hvis Handicapkomitéen har grund til at antage, at et lavere handicap svarer bedre til spillerens aktuelle spillestyrke Handicapkomitéen kan kun i specielle tilfælde tildele et EGA-Handicap, uden at spilleren har returneret en score, der berettiger til dette En spiller kan først tildeles et handicap, når han har fået et Golfkørekort Der kan ikke erhverves første handicap i handicapgruppe 1 uden skriftlig tilladelse fra Dansk Golf Union Regulering af handicap Handicap opdeles ved 18 hullers runder i 6 handicapgrupper, ved 9 hullers runder i 3 handicapgrupper. Se Registrering af scorer og deraf følgende regulering af handicap skal ske løbende, efterhånden som scorerne indleveres til Handicapkomitéen. Handicapkomitéen skal herefter løbende ajourføre spillerens handicap svarende til regulering i kronologisk spilledatoorden Registrering af handicapregulering skal ske på spillerens handicapregisterkort, der skal angive spilledato, banen, par, tee med Course Rating og Slope, handicap, spillehandicap, resultat i stablefordpoint og nyt handicap Hvis en spiller opnår en tællende score i neutral zone, ændres spillerens handicap ikke Hvis en spiller opnår en tællende score med færre stablefordpoint end neutral zone eller indleverer No Return, forhøjes spillerens handicap med 0,1 i grupperne 1, 2, 3 og 4, medens forhøjelsen i gruppe 5 er 0,2. 10

13 Hvis f.eks. en spiller med handicap 11,2 har en tællende score på 32 stablefordpoint, forhøjes spillerens handicap til 11,3. I gruppe 6 forhøjes handicap ikke. Mange No Returns vil kunne betragtes som misbrug og kan medføre suspendering af handicap i henhold til I turneringer med cut skal de runder, som en spiller bliver afskåret fra at spille, ikke handicapreguleres. I gruppe 5 kan handicap ikke forhøjes til mere end 36,0. Handicapkomitéen kan jf foretage skønsmæssige forhøjelser udover 36,0 og skønsmæssige forhøjelser for gruppe Hvis en spiller opnår en tællende score med 37 stablefordpoint eller flere, reduceres spillerens handicap med en decimalstørrelse (faktor) for hvert point over 36. Faktoren afgøres af handicapgruppen - se tabellen F.eks. hvis en spiller med handicap 11,3 opnår en tællende score på 42 stablefordpoint, reduceres spillerens handicap straks med 6 x 0,2 = 1,2, og spillerens handicap er nu 10,1 -se tillæg Handicap reguleres efter nedenstående tabel. Forudsætning CBA=0 Gruppe Handicap Neutral zone: 18 hl. Stableford point Neutral zone: 9 hl. Stableford point Stablefordpoint færre end neutral zone, herunder i No Return*: Tillæg til handicap: Stablefordpoint flere end 36 point: Fratræk for hvert stablefordpoint over 36: op til 4,4 4,5 til 11,4 11,5 til 18,4 18,5 til 26,4 26,5 til 36,0 37 og derover ,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1,0 NB: Handicap i gruppe 6 (over 36,0) er heltal *No show, dvs. at spilleren ikke møder op, er ikke No Return Når en spillers handicap skal reduceres, således at det går fra en højere gruppe til en lavere, skal det først reduceres efter reglerne (faktoren) i den højere gruppe så langt, at handicap bringes ned i den lavere gruppe, dernæst skal resten af reduktionen ske efter reglerne (faktoren) i den lavere gruppe. Ved overgang fra gruppe 4 til gruppe 3 kan sænkningen kun ske på grundlag af 18- hullers scorer. Ved en tællende turnering over flere runder, hvor spilleren spiller med samme handicap i alle runder, skal scoren efterfølgende opdeles i 18-hullers scorer, der handicapmæssigt behandles i kronologisk rækkefølge og uafhængigt af hinanden. Scorerne registreres én ad gangen, og eventuel regulering af handicap foretages efter hver registrering, således at spillehandicap eventuelt rettes til og stableford resultatet korrigeres i de efterfølgende runder. 11

14 Nedsættelse og forhøjelse af handicap skal af handicapkomiteen registreres så hurtigt som muligt. Ved selvregistrering af EDS-runder træder nedsættelsen eller forhøjelsen i kraft, straks både spiller og markør har godkendt reguleringen. Handicappet beregnes i henhold til scorer i kronologisk spilledatoorden. Note: Det er spillerens pligt straks at give besked til hjemmeklubbens Handicapkomité og hæve eller sænke sit handicap i henhold til Desc Ved spil på en SSS-bane i udlandet, beregnes spillehandicap således: Handicap + (SSS-Par). Desc Ved spil på en ratet bane uden for Europa anvender spilleren sit handicap som handicapindeks i det land - og anvender konverteringstabellerne på stedet. Spilleren tildeles der et såkaldt banehandicap ( Course Handicap ) lig med hcp x Slope/113 + (CR-PAR) Suspendering og fortabelse af handicap Dansk Golf Union eller spillerens hjemmeklubs Handicapkomité har retten til at suspendere en spillers handicap, hvis spilleren efter deres opfattelse konstant eller groft undlader at opfylde sine forpligtigelser i henhold til handicapsystemet Suspenderingsperiodens længde, konsekvenserne af suspenderingen og muligheden for at generhverve handicap (jf. 3.14) skal meddeles spilleren. Spilleren skal have lejlighed til at udtale sig for DGU eller/og Komitéen, inden suspenderingen besluttes Hvis en spillers medlemskab af hans hjemmeklub suspenderes, skal hans handicap øjeblikkelig suspenderes. Denne suspendering af handicap er gældende, indtil spilleren er genindtrådt som medlem Når en spillers handicap er suspenderet eller fortabt, må spilleren ikke tilmelde sig eller deltage i en turnering, hvori det kræves, at spilleren har et handicap. Dette er gældende i alle medlemsklubber af Dansk Golf Union En afgørelse fra en golfklubs handicapkomité kan - som det fremgår af og indbringes for DGUs Handicapkomité af den berørte spiller. DGU s Handicapkomité kan beslutte, at anken skal have opsættende virkning, indtil afgørelse kan træffes. Afgørelser truffet af DGUs handicapkomité om suspension eller fortabelse af handicap for en periode på 6 måneder eller mere, kan endvidere af den berørte spiller indankes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg. Alle andre afgørelser er endelige. Klubbens handicapkomité har ikke ret til at anke en af DGUs handicapkomité truffet afgørelse, idet klubbernes handicapkomitéer er forpligtet til at følge instrukser givet af DGU s Handicapkomité. Er en afgørelse indanket for Amatør- og Ordensudvalget, kan dette udvalg beslutte, at anken skal have opsættende virkning, indtil afgørelse kan træffes. Amatør- og Ordensudvalgets kendelse i sagen kan ikke indbringes for andre instanser, da det er den endelige afgørelse under DGU, jfr Spilleren fortaber sit handicap, straks spilleren ophører med at være medlem af nogen medlemsklub under DGU. 12

15 3.14. Generhvervelse af handicap Hvis en spillers handicap er suspenderet eller fortabt efter 3.13, generhverver spilleren sit handicap efter følgende principper: Generhvervelse indenfor 12 måneder - handicappet sættes til det samme som før. Generhvervelse efter en periode ud over 12 måneder - reglerne i 3.11 følges Handicapkomitéen skal tage skyldig hensyn til spillerens alder, handicap og periodens længde, således at spilleren tildeles et handicap, som Handicapkomitéen mener er i overensstemmelse med spillerens aktuelle, reelle spillestyrke Årsrevision Handicapkomiteen skal ved afslutningen af sæsonen foretage en årsrevision af handicappet for alle spillere i handicapgruppe Som baggrund for årsrevisionen skal hver spiller indlevere minimum 4 scorekort i det foregående år Handicapkomiteen skal godkende eller regulere handicappet for alle medlemmer i handicapgruppe 1-5, som har indleveret minimum 4 scorekort i henhold til tillæg C i den engelske version af EGA Handicap Systemet Tre eller færre scorekort anses ikke at give tilstrækkelig data, til at man kan anse handicappet for at afspejle spillerens spillestyrke. Et sådan handicap kan derfor ikke i den følgende sæson reguleres i henhold til Note Et sådan handicap kan aktiveres igen ved i løbet af 6 uger, at indlevere tre scorekort fra enten EDS-runder eller turneringer Årsrevision skal foretages elektronisk eller via tillæg C i den engelske version af EGA Handicap Systemet Handicapkomitéens rettigheder og pligter til at foretage skøn Handicapkomiteen kan, når særlige omstændigheder dikterer det, regulere en spillers handicap i perioden mellem to årsrevisioner Hvis Handicap komitéen har klare beviser på at en spillers handicap ikke repræsenterer spillerens spillestyrke, må Komitéen regulere spillerens handicap som nødvendigt(minimum regulering er 1) Hvis en handicapkomite skønner, at en gruppe 1 spillers handicap skal sænkes, eller hvis en gruppe 2 spillers handicap skal sænkes til gruppe 1, skal der indhentes godkendelse hos DGU. 13

16 Ved Handicapkomitéens afgørelse af, om den skal gennemføre en regulering af handicap i henhold til de i denne paragraf givne beføjelser, samt ved afgørelsen af omfanget af en regulering, skal Handicapkomitéen tage alle foreliggende oplysninger om spillerens golfkunnen i betragtning. Det vil sige, hvor hyppigt spilleren i løbet af en sæson opnår score til neutral zone eller bedre, og spillerens resultater i hulspilturneringer, four-ball turneringer, tællende scorer, der er ødelagt af ét eller flere dårlige huller og dokumenterede private scorer. Note Se støtteskema tillæg Påtænkte skønsmæssige forhøjelser eller nedsættelser af handicap skal meddeles spilleren, og træder i kraft straks. Såfremt spilleren er utilfreds med afgørelsen skal han have mulighed for at udtale sig om forhøjelsen/nedsættelsen, og spilleren skal informeres om sine rettigheder i forhold til EGA Handicap Systemet Spilleren skal gøres opmærksom på, at han kan få sagen forelagt DGU s Handicap Komite Turneringsledelsen eller/og handicapkomitéen for en turnering i en klub, der ikke er spillerens hjemmeklub kan, hvis den skønner, at spillerens handicap er for højt, nedsætte spillerens handicap for den pågældende turnering. Nedsættelsen skal meddeles spilleren straks, og bør såfremt det er muligt, meddeles spilleren inden start på turneringen. Spillerens hjemmeklub skal have besked om nedsættelsen til den pågældende turnering og om grundlaget for nedsættelsen. Ikrafttræden Denne udgave af EGA-handicapsystemet træder i kraft for medlemsklubber under Dansk Golf Union pr. 2. juli Skriftlig gengivelse af disse regler må kun ske ordret og med kildeangivelse. 14

17 Tillæg 1: Handicapreguleringstabel til EGA-handicapsystemets CBA=0 S T a b l E F O r d p o I n t Hcp Optil 4,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0-1,1-1,2-1,3-1,4 4,5 4,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0-1,1-1,2-1,3-1,4-1,5 4,7 4,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0-1,1-1,2-1,3-1,4-1,5-1,6 4,9 5,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0-1,1-1,2-1,3-1,4-1,5-1,6-1,7 5,1 5,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-0,9-1,0-1,1-1,2-1,3-1,4-1,5-1,6-1,7-1,8 5,3 5,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,1-1,2-1,3-1,4-1,5-1,6-1,7-1,8-1,9 5,5 5,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,3-1,4-1,5-1,6-1,7-1,8-1,9-2,0 5,7 5,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,5-1,6-1,7-1,8-1,9-2,0-2,1 5, ,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,7-1,8-1,9-2,0-2,1-2,2 6,1 6,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-1,9-2,0-2,1-2,2-2,3 6,3 6,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0-2,1-2,2-2,3-2,4 6,5 6,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0-2,2-2,3-2,4-2,5 6,7 6,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0-2,2-2,4-2,5-2,6 6,9 7,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0-2,2-2,4-2,6-2,7 7,1 11,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0-2,2-2,4-2,6-2,8 11,5 11,7 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,5-0,7-0,9-1,1-1,3-1,5-1,7-1,9-2,1-2,3-2,5-2,7-2,9 11,8 12,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0-2,2-2,4-2,6-2,8-3,0 12,1 12,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,1-1,3-1,5-1,7-1,9-2,1-2,3-2,5-2,7-2,9-3,1 12,4 12,6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,4-1,6-1,8-2,0-2,2-2,4-2,6-2,8-3,0-3,2 12,7 12,9 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,5-1,7-1,9-2,1-2,3-2,5-2,7-2,9-3,1-3,3 13,0 13,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,5-1,8-2,0-2,2-2,4-2,6-2,8-3,0-3,2-3,4 13,3 13,5 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,5-1,8-2,1-2,3-2,5-2,7-2,9-3,1-3,3-3,5 13,6 13,8 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,5-1,8-2,1-2,4-2,6-2,8-3,0-3,2-3,4-3,6 13,9 14,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,5-1,8-2,1-2,4-2,7-2,9-3,1-3,3-3,5-3,7 14,2 14,4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,5-1,8-2,1-2,4-2,7-3,0-3,2-3,4-3,6-3,8 14,5 14,7 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,5-1,8-2,1-2,4-2,7-3,0-3,3-3,5-3,7-3,9 14,8 15,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,5-1,8-2,1-2,4-2,7-3,0-3,3-3,6-3,8-4,0 15,1 15,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,5-1,8-2,1-2,4-2,7-3,0-3,3-3,6-3,9-4,1 15,4 18,4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,6-0,9-1,2-1,5-1,8-2,1-2,4-2,7-3,0-3,3-3,6-3,9-4,2 18,5 18,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,7-1,0-1,3-1,6-1,9-2,2-2,5-2,8-3,1-3,4-3,7-4,0-4,3 18,9 19,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,1-1,4-1,7-2,0-2,3-2,6-2,9-3,2-3,5-3,8-4,1-4,4 19,3 19,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,5-1,8-2,1-2,4-2,7-3,0-3,3-3,6-3,9-4,2-4,5 19,7 20,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,6-1,9-2,2-2,5-2,8-3,1-3,4-3,7-4,0-4,3-4,6 20,1 20,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,6-2,0-2,3-2,6-2,9-3,2-3,5-3,8-4,1-4,4-4,7 20,5 20,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,6-2,0-2,4-2,7-3,0-3,3-3,6-3,9-4,2-4,5-4,8 20,9 21,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,6-2,0-2,4-2,8-3,1-3,4-3,7-4,0-4,3-4,6-4,9 21,3 21,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,6-2,0-2,4-2,8-3,2-3,5-3,8-4,1-4,4-4,7-5,0 21,7 22,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,6-2,0-2,4-2,8-3,2-3,6-3,9-4,2-4,5-4,8-5,1 22,1 22,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,6-2,0-2,4-2,8-3,2-3,6-4,0-4,3-4,6-4,9-5,2 22,5 22,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,6-2,0-2,4-2,8-3,2-3,6-4,0-4,4-4,7-5,0-5,3 22,9 23,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,6-2,0-2,4-2,8-3,2-3,6-4,0-4,4-4,8-5,1-5,4 23,3 23,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,6-2,0-2,4-2,8-3,2-3,6-4,0-4,4-4,8-5,2-5,5 23,7 26,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,4-0,8-1,2-1,6-2,0-2,4-2,8-3,2-3,6-4,0-4,4-4,8-5,2-5,6 26,5 26,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-0,9-1,3-1,7-2,1-2,5-2,9-3,3-3,7-4,1-4,5-4,9-5,3-5,7 27,0 27,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,4-1,8-2,2-2,6-3,0-3,4-3,8-4,2-4,6-5,0-5,4-5,8 27,5 27,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-1,9-2,3-2,7-3,1-3,5-3,9-4,3-4,7-5,1-5,5-5,9 28,0 28,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,4-2,8-3,2-3,6-4,0-4,4-4,8-5,2-5,6-6,0 28,5 28,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-2,9-3,3-3,7-4,1-4,5-4,9-5,3-5,7-6,1 29,0 29,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,4-3,8-4,2-4,6-5,0-5,4-5,8-6,2 29,5 29,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-3,9-4,3-4,7-5,1-5,5-5,9-6,3 30,0 30,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,4-4,8-5,2-5,6-6,0-6,4 30,5 30,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-4,9-5,3-5,7-6,1-6,5 31,0 31,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,4-5,8-6,2-6,6 31,5 31,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-5,9-6,3-6,7 32,0 32,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,4-6,8 32,5 32,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-6,9 33,0 35,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0 35,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0 36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0 37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5 38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0 39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5 40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0 41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5 42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0 43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5 44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0 45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0-11,5 46 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0 47 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-11,5-12,0-12,5 48 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-12,0-12,5-13,0 49 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-12,0-13,0-13,5 >49 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-11,0-12,0-13,0-14,0 15

18 Tillæg 2. Tour-pro er I praksis er det vanskeligt for tour-pro er (registrerede medlemmer af én eller flere professionelle golftours) at opnå kendskab til CR eller SSS for de baner, der spilles på diverse professionelle golftours. Derfor skal tour-pro er, som har opnået en kategori på en pro-golf-tour, ikke indsende scorer til deres hjemmeklub, men hjemmeklubben skal sætte disse spillere i handicap efter højeste tourkategori. Se skala på 16

19 Tillæg 3 Dansk Golf Union Registerkort til EGA-handicapsystemets KLUB Pro: Amatør: NAVN MEDL.NR. Dato Banens navn Turnering ( f.eks. Navn + åben/klub/elite/privat) Par Tee- Farve CR med decimal Slope SPH Handicap Bruttoscore Stableford point Nyt handicap 17

20 Tillæg 4 Ekstra Dag Score tilmeldingsseddel Dansk Golf Union 2012 Dato Spillers navn Medlemsnummer HCP Antal hl. Markør 18

DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ JULI 2014

DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ JULI 2014 DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ JULI 2014 EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 SIDE 2 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System

Læs mere

De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende:

De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende: 2002 DGU's Handicap- og Course Rating Komité. 7. februar 2002. INDHOLD Indledning 1 Unionens rettigheder og pligter. 2 Medlemsklubbens rettigheder og pligter. 3 Handicapkomitéens (hjemmeklubben) rettigheder

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER 2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER Spilleformer Single Specialturneringer Bermuda Threesome Bisque Blind makker Chicago system Three-ball Cross country Derby Turneringsformer Slagspilturneringer Slagspil Hulspil

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

20. juni Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl. 09.00 14.

20. juni Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl. 09.00 14. 20. juni Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Lørdag den 20. juni 2015 kl. 09.00 14.00 Til stede: Jim Staffensen JST Tuula Undall TUN Lars Broch Christiansen

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 24. april 2015 i sag nr. 6/2015 [A]s indbringelse af Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalgs afgørelse af 3. marts 2015 Sagen er behandlet af Lis

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt SPORTSJOURNALISTERNES JUNIORHOLDTURNERING Opbygning Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Generelle turneringsbetingelser

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE 2015

HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE 2015 HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE 1. Dansk Golf Union Målsætning Side 2 Kompetence 3 Rådgivningsvirksomhed 4 Turneringsplanlægningspolitik 5 Opgaver 6 2. Spille- og turneringsformer 3. Fælles bestemmelser og

Læs mere

Idrætsinformation 18/2012

Idrætsinformation 18/2012 JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING Kasernevej 5 7500 Holstebro Telefon til idrætskontoret: +45 96 130 268 E-post: jdri@mil.dk www.jdri.dk Idrætsinformation 18/2012 Til JDRI medlemmer. 07-05-2012 Emne:

Læs mere

4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem

4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem 4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem 4.5.1. Indledning Ratingsystemet anvendes til udregning af et ratingtal for alle danske spillere, som deltager i ratingberettigede skakturneringer. Ratingtallet kan

Læs mere

En Hurtig Guide til Golfreglerne

En Hurtig Guide til Golfreglerne En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger. En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. DGU CHALLENGER TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være

Læs mere

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard Mens section 2014 Captain byder velkommen til ny sæson Matchkalenderen - se midtersiderne Se hvordan du tilmelder dig til mens section side 2 SAT Cup 2014 side 2 Reglerne i Mens Section side 6 Tour de

Læs mere

HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 2010

HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 2010 HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 1. Dansk Golf Union Målsætning Side 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Turneringsplanlægningspolitik 6 Opgaver 7 2. Spille- og turneringsformer Spilleformer Side 9 Turneringsformer

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Medlemskab af Dansk Golf Union

Medlemskab af Dansk Golf Union DA N S K GOL F U N ION Medlemskab af Dansk Golf Union REGLER OG BESTEMMELSER KORT KONTINGENTER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 DANSK GOLF UNION 4 MEDLEMSKAB AF DGU 5 OPTAGELSESPROCEDURE 5 MEDLEMS- OG OPTAGELSESBETINGELSER

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER

HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER HEDEMÆNDENE 2015 PROGRAM, TURNERINGSPLAN OG PROPORTIONER ENDELIG EN NY SÆSON Velkommen til endnu en sæson i Hedemændene. I denne sæson vil der være 4 rækker. A række der spiller slagspil, B og C række

Læs mere

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K Baneguide 2012 4 7 3 5 8 2 6 DRIVING RANGE 9 1 1 KLUB HUS 6 7 5 4 2 9 18 10 P 3 8 17 12 11 14 16 13 15 A R T - W O R K Velkommen til Køge Golf Klub Banens første 9 huller er anlagt i 1970 og de sidste

Læs mere

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168 Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Silkeborg Golf Club.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor:

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor: MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Hovedsponsor: INDHOLD 2 FORORD MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB BEGRÆNSET MEDLEMSKAB SELSKABSMEDLEMSKAB DGU-KORT OG ANDRE MEDLEMSKORT DANSK GOLF UNIONS

Læs mere

Vedtægter for. Viborg Golfklub

Vedtægter for. Viborg Golfklub Vedtægter for Viborg Golfklub 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Viborg Golfklub. Klubbens hjemsted er Viborg. Klubben er stiftet den 16. april 1973. Klubbens adresse er: Spangsbjerg

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Lett Advokatfirma Adv. Carsten Henriksen J.nr. 208877-LGU 14. maj 2008 Revideret af Golfklubben i 2011 og 2012 VEDTÆGTER for Stensballegaard Golfklub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Stensballegaard

Læs mere

Vedtægter for Odder Golfklub...

Vedtægter for Odder Golfklub... Vedtægter for Odder Golfklub... 1. Formål 1.1 Klubbens navn er Odder Golfklub, og dens hjemsted er Odder Kommune. 1.2 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

Sand / Sky. konverteringstabeller GOLF CLUB

Sand / Sky. konverteringstabeller GOLF CLUB Sand / Sky sa n d / S k y e g l leer r LLookkaal le rreg M ikdol n e vr tei rdte i grien lgosta kab l er el l ge lre r konverteringstabeller GOLF CLUB ff oor rrlllüüübbbkkekererrgggooollffl fc CCl ul ub

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Prøvemedlemskab 2015

Prøvemedlemskab 2015 Prøvemedlemskab 2015 Information og praktiske oplysninger Prøvemedlemskab - 2015 Måske har du aldrig prøvet at spille golf og overvejer du om det er noget for dig? Måske har du spillet pay and play golf

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Begynderkursus 2015 SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Velkommen til Sydsjællands Golfklub Mogenstrup Historie. Sydsjællands Golfklub blev den 6. juni 1974 tilmeldt Dansk Golf Union som klub nr. 42. Golfarkitekt

Læs mere

FAQ om FGK's golfbane

FAQ om FGK's golfbane FAQ om FGK's golfbane (Ofte stillede spørgsmål) Indhold Banens turnering... 3 Hvad er det for en turnering?... 3 Banens længde.... 4 Er banens længde altid de meter der står på scorekortet?... 4 Bunkerriven....

Læs mere

Vedtægter for. Odense Golfklub Hestehaven 200 5220 Odense SØ

Vedtægter for. Odense Golfklub Hestehaven 200 5220 Odense SØ Vedtægter for Odense Golfklub Hestehaven 200 5220 Odense SØ 1 Klubbens navn er Odense Golfklub med hjemsted i Odense kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Udgave december 2009 December 2009 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 2 DGU & Organisation side 3 Medlemskab af DGU side 4 Optagelsesprocedure side 4 Fuldgyldigt medlemskab

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford)

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) Golfregler Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) SPØRGSMÅL 1: Maria driver ud på hul 1 og lægger sig langt ud til venstre. Hun er bange for, at bolden er out of bounds, så hun

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf.

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf. VELKOMMEN TIL Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31 Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk www.himmelbjerggolf.dk 2 VELKOMMEN TIL HIMMELBJERG GOLF CLUB Vi vil med dette

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

Baneinformation. Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød

Baneinformation. Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (for mand) Erik Jørgensen Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikationsudvalget

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane.

Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane. Formanden har ordet Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane. Desværre er det økonomisk ikke gået så godt, da vores indtægter igen er faldet, for

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Captain: Annette Seemann Mail: seemann@dadlnet.dk Mobil: 24 25 66 26. Adjudant : Jeanne Fernel Mail: jeanne.fernel@rsyd.dk Mobil: 24 40 41 39

Captain: Annette Seemann Mail: seemann@dadlnet.dk Mobil: 24 25 66 26. Adjudant : Jeanne Fernel Mail: jeanne.fernel@rsyd.dk Mobil: 24 40 41 39 Velkommen til en ny sæson Ladies Section 2015 Captain: Annette Seemann Mail: seemann@dadlnet.dk Mobil: 24 25 66 26 Adjudant : Jeanne Fernel Mail: jeanne.fernel@rsyd.dk Mobil: 24 40 41 39 Adjudant : Annemarie

Læs mere

Virksomhedsplan. for. Virksomhedsplan for Viborg Golfklub 1

Virksomhedsplan. for. Virksomhedsplan for Viborg Golfklub 1 Virksomhedsplan for Virksomhedsplan for Viborg Golfklub 1 Viborg Golfklubs formål Klubbens formål er: Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale samvær at skabe de bedst mulige forhold for medlemmernes

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

VELKOMMEN REGIONALMØDE

VELKOMMEN REGIONALMØDE VELKOMMEN REGIONALMØDE DAGSORDEN DE NYESTE MEDLEMSTAL ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT GOLFSPILLEREN I CENTRUM STATUS PÅ MILJØET. EMNER TIL TEMAMØDE 2014 PRIVATE BANEEJERE VALG TIL DGU S BESTYRELSE EUROPEAN

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Juniormappe 2013. Den spillermappe, du nu holder i hånden, er vores samlede information fra juniorudvalget til juniormedlemmerne.

Juniormappe 2013. Den spillermappe, du nu holder i hånden, er vores samlede information fra juniorudvalget til juniormedlemmerne. Forord Den spillermappe, du nu holder i hånden, er vores samlede information fra juniorudvalget til juniormedlemmerne. Vores mål med mappen er at give dig og dine forældre svar på flest mulige spørgsmål,

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød VELKOMMEN (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) 6. januar 2010 1 DAGSORDEN Forslag på repræsentantskabsmøde 2009 og udvalgsarbejdet Trends for idrætten, golf i Danmark og udlandet De endelige forslag

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Nr. 4 december 2007 15. årgang

Nr. 4 december 2007 15. årgang Nr. 4 december 2007 15. årgang Formandens hjørne Elitenyt Golfbooks Junior afdelingen Junior Team Danmark Nye Golfregler fra 1. januar 2008 Ulovlige drivere pr. 1. januar 2008 Nye muligheder for handicapregulering

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden Regler Definitioner Adressere bolden En spiller har adresseret bolden", når han har taget sin stance og samtidig har placeret (grounded) sin kølle ved bolden; dog har spilleren i en hazard adresseret bolden,

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 13. marts 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Bragh, Peter D. Svendsen, Klaus Frejo Dagsorden: 08-11: Godkendelse af

Læs mere

Golfklubben Lillebælt

Golfklubben Lillebælt LI LL T N GO K LU B BE LF EBÆ L Golfklubben Lillebælt udsigt til god golf GOLFNYT - JULI 2015 Støt vores sponsorer.. GOLFKLUBBEN L I L L E B Æ LT De støtter os! GOLFKLUBBEN LILLEBÆLT - GOLFNYT Formand

Læs mere

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Alvah Routhledge UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Ole Riger-Kusk UDDELING AF

Læs mere

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer.

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer. COMPANY DAY Læs her hvilke muligheder Hjørring Golfklub tilbyder, når du ønsker at lave et golfarrangement for dine kunder, forretningsforbindelser eller medarbejdere. Vi kan lave arrangementer for både

Læs mere

En superbane tog imod eliten med landsholdsspillere. Redaktion: Nyt fra kontoret

En superbane tog imod eliten med landsholdsspillere. Redaktion: Nyt fra kontoret Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (formand) Erik Jørgensen Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikations-udvalget

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere