Det dynamiske rum. I en udkant af livet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det dynamiske rum. I en udkant af livet"

Transkript

1 Det dynamiske rum "Den angst, uneurotiske mennesker har, når de konfronterer sig med livets til tider barske vilkår, kaldes eksistentiel. Det er den angst alle mennesker har, når de ser skrøbelighed, død, sygdom, svig og ondskab i øjnene. Det er forhold, som de fleste i dagligdagen fortrænger, men at se det i øjnene kan være nyttigt, realistisk og skabe nye muligheder i livet" (Sørensen, Torkil, 1993, s. 65) I Nudansk Ordbog henvises der til, at ordet dynamisk stammer fra det græske ord dýnamis, der betyder kraft. Om ordet dynamik står der: læren om bevægelsen; også i alm. om bevægelse, kraftudfoldelse. Når vi siger, at noget er dynamisk, må vi altså mene, at dette noget er kendetegnet ved at være i bevægelse, kraftfyldt eller energifyldt. Nærværende artikel vil være et forsøg på at vise, at Plejehjemmet kan betragtes som et dynamisk mentalt rum, hvor vældig intense psykiske kræfter og energier eksisterer, udvikles og udfoldes. De emotionelt betingede sindsbevægelser, som vi her taler om, forekommer i rigt mål hos både beboere, pårørende og medarbejdere. Disse sindsrørelser er så stærke, at de uvilkårligt kommer til udtryk i kommunikationen og kontakten mellem de ovennævnte aktører, selv om de sjældent sættes i ord. Da det tillige er reglen snarere end undtagelsen, at de gensidige påvirkninger sker ad ubevidste kanaler, kan det være ganske svært at skille den ene persons sindsbevægelse fra den andens, men lad os starte denne overordnede beskrivelse af plejehjemmets mentale rum, med at nærme os en forståelse af hovedkilden til al denne bevægelse: Plejehjemsbeboerens lidelsestilstand. I en udkant af livet I en dansk kommune lyder beskrivelsen af hvilke ældre borgere, der kan komme i betragtning til en plejehjemsbolig som følger: De er til borgere med omfattende plejebehov, hvilket betyder, at de hjælpeforanstaltninger, hjemmeplejen i samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen kan tilbyde, ikke er tilstrækkelige til at afhjælpe borgerens sundhedsproblemer. Boligerne er egnede til borgere, som er præget af mere omfattende og/eller tiltagende svækkelse. Målgruppen vil derfor være borgere med mange eller komplekse sundhedsproblemer som udvikler sig hurtigt, samt borgere med behov for omfattende pleje og fast personale Plejehjemsbeboere er altså ældre mennesker med så omfattende vanskeligheder, at de har brug for at leve på en hensigtsmæssigt indrettet institution, hvor der er de nødvendige hjælpemidler og den nødvendige menneskelige og professionelle hjælp 24 timer i døgnet. Det er ikke nogen ønskværdig position at være menneske i, men når nu ondt skal være, er plejehjemmet en samfundsmæssig hjælpeforanstaltning, som mange priser sig lykkelige for og hver eneste dag har godgørende gavn og glæde af. Plejehjemmet er dog i sit væsen en indretning, som kan lignes med et plaster på såret, - det ville være bedre om man ikke var såret. Jeg har tidligere forsøgt at illustrere, hvilket særligt socialt rum et plejehjem er, ved at minde om, at ifølge den buddhistiske myte var det bekendtskabet med sygdom, affældighed og død, der fik den vordende Buddha til at erkende, at menneskelivet i sin natur er lidelsesfyldt og i sin grund hviler på forgængelighed. Historien er over 2000 år gammel, så allerede dengang blev de livsvilkår, som til overflod findes på et moderne plejehjem, anset for at være potentielt sindsbevægende. Det gælder naturligvis ikke mindst for de ældre mennesker, for hvem disse livsvilkår er hverdagslivets virkelighed. De pårørende er vidner til denne ophobning af lidelser, når de er på besøg, medarbejderne konfronteres med dem hver eneste arbejdsdag, men de ældre mennesker lever med dem 24 timer i døgnet året rundt, livet ud. 1

2 Stillet over for givne livsbetingelser vil ethvert individ reagere på sin helt egen måde, og sådan er det også for de ældre plejehjemsbeboere. Reaktionsformen er afhængig af et utal af faktorer, og det kendte mundheld: Sygdom er, hvordan du har det, sundhed hvordan du tar det, kunne være en overskrift til mangen en psykologisk teori, der beskriver de forskellige måder, mennesker håndterer udfordringer og belastninger på (Munk, K. 1999; Lazarus, R.S. & Folkman, S. 1984). Vores mestringsevne, coping-stil eller forsvarsmekanismer spiller altid en rolle for vore reaktioner, når vi er udsat for pres, men omfanget og karakteren af de belastninger mange plejehjemsbeboere lever under, overstiger ikke sjældent både omgivelsernes indlevelsesevne og den udsatte ældres mestringsevne. En af de fremmeste gerontopsykologer i Danmark, der var en varm fortaler for, at vi bør interessere os for det enkelte individs copingstrategier og mestringsevne, skriver således meget sigende: Set fra en mental sundhedsvinkel knytter der sig en særlig interesse til de uønskede, negative hændelser, der kan udgøre en særlig risikofaktor i alderdommen. Det er især de forskellige former for tab, der ikke kan fjernes eller undgås ved aktiv indsats fysiske svækkelser, tab af nærtstående, tab af gamle venner, tab af roller, demensudvikling m.m. Sammenbrud af mestringsevnen kan ske, hvis der sker en ophobning af belastninger, hvor mennesket ikke når at restituere sig mellem de forskellige belastninger, eller og nok så centralt for en udsat gruppe af ældre at mange typer belastninger falder oven i hinanden. En sådan ophobningseffekt udgør en særlig risikofaktor. (Fromholt, P. 1998, s. 55) I plejehjemmets dynamiske rum hidrører mange intense psykiske kræfter fra de ældre beboere, og deres lidelsesytringer tager naturligvis alverdens forskellige former. I den meget tydelige ende af kommunikationsspektret kan der være tale om råben og skrigen, gråd, fysisk aggressivitet, urolig vandren, overforbrug af medicin eller alkohol, åbne eller ligefrem højlydte ytringer om dødsønsker o.lign. I den anden ende er reaktionen mere stilfærdig, og her kan fx observeres tavshed, sløvhed, passivitet, tilbagetrukkethed, indadvendt stirren, apati og initiativløshed. Pointen her er, at når sorg, vemod, smerte, angst, fortvivlelse, afmagt, tungsind, håbløshed, livslede, melankoli og alverdens andre misstemninger, forståeligt nok, udgør en betragtelig del af de sindsstemninger som ældre plejehjemsbeboere oplever, så kan det ikke skjules. Man kan ikke ikke-kommunikere, lyder det fra kommunikationsteoretikere, og selv i en moderne plejehjemsverden, hvor en temmelig stor del af beboerne får psykofarmaka af forskellig art (Larsen, L. & Petersen, Inga I., 2004), vil de mange dybe følelsesstemninger eller sindsbevægelser komme til udtryk. De kan ses, og de kan mærkes. De nærtstående vidner Det kan ses og høres på de fleste ældre plejehjemsbeboere, at livslyst og livsmod undertiden er truet og udsat for pres. For pårørende og nærtstående besøgende, der er mere eller mindre passive vidner til den ældre persons livsvilkår og sindsstemninger, kan dette skue bogstavelig talt mærkes, idet den emotionelle bevægelse, hvor diskret den end måtte være, altid ledsages af en eller anden form for kropslig reaktion. Jeg kan mærke jeg bliver ked af at se min mor på den måde, er f.eks. et meget almindeligt udsagn, og dette udsagn henviser faktisk meget konkret til, at når vi bliver kede af det, er denne tilstand ledsaget af en eller anden kropslig dimension f.eks. uro i maven, en knude i maven og lign. Sådan er det med vore emotionelle tilstande: Hvis vi bliver nervøse over noget kan vi blive svedige i håndfladerne, når vi bliver meget generte, bliver vi røde i kinderne, når vi bliver bange galopperer hjertet og hårene rejser sig på kroppen, når vi bliver begejstrede bobler det i maven osv. osv. I denne forbindelse kan det være interessant at bemærke, at nogle psykologer finder det almenpsykologisk relevant at skelne mellem følelser og emotioner, skønt disse betegnelser i 2

3 både fagsprog og hverdagssprog også i denne artikel - bruges, som om de betegner et og det samme fænomen (Poulsen, H. 1991, s ). I ovennævnte tankegang er et følelsesmæssigt forhold til en person udtryk for, at man har haft en længerevarende og relativt stabil forbundethed med denne person, - som man f.eks. har til sine børn, til sin ægtefælle, gamle venner eller til sine forældre. Denne forbundethed, dette historiske bånd eller denne følelsesmæssige tilknytning, skaber en tilbøjelighed til at reagere emotionelt, når der her og nu sker noget vigtigt for den for os betydningsfulde person. Og det er jo lige netop sådan, de pårørende og nærtstående vidner til de ældre plejehjemsbeboere oplever det: Som pårørende bliver vi f.eks. glade og taknemmelige over god og nænsom behandling fra systemets side, vi bliver vrede eller ligefrem rasende over hårdhændet, ligegyldig, respektløs eller fejlagtig behandling af vores nære, vi mærker deres ydmygelser, vi bedrøves over deres oplevelser af uværdig behandling, vi oplever skuffelse når behandling og træning udskydes eller opgives, vi føler os lettede når det går bedre end frygtet og vi mærker og deler vore nærståendes følelser af afmagt og håbløshed over mangt og meget. Vi mennesker lever så meget med i vore nærtståendes liv, at vi jævnligt lever os ind i deres virkelighed, og det gør os bevægede. De nærtstående vidner mærker emotionelle reaktioner i egen krop og sjæl. Som pårørende og besøgende bliver vi på plejehjemmet, mere end andre steder, fra vores vidneposition konfronteret med en ophobning af eksistentielle lidelsesformer, som det er ganske svært at være upåvirket af. Forfald, sygdom og død vækker i et eller andet omfang, på et bevidst eller ubevidst plan, kraftfulde emotionelle refleksioner. På et eller andet tidspunkt. Jeg har ofte gjort mig den erfaring, at særligt når man som nærtstående netop er begyndt at færdes i Plejehjemmets sociale rum, det vil sige tæt på indflytningstidspunktet, kan behovet for at tale om omgivelsernes tyngende aspekter være stort. Jeg har ved de fleste af de samtaler, jeg har haft med nyindflyttede og nyankomne, hørt undskyldninger for deres behov for at tale om den åbenlyse ophobning af menneskelig nød og den modvilje, denne virkelighed vækker i dem. I den situation er det ikke svært at replicere, at der da ikke er noget at være flov over. Det er rigtigt hvad de siger, tænker og føler man skal vænne sig til det, som man siger. Med inddragelsen af de pårørende eller andre nærtståendes emotionelle uro er det forsøgt illustreret, hvad der her menes med et dynamisk mentalt rum. De nærtstående er, selv om de kan være nok så aktive på alle mulige måder, vidner til de ældre plejehjemsbeboeres vanskeligheder, og deres medleven, indlevelse og medfølelse er mærkbar for dem selv og synlig for andre. Deres reaktioner går ikke ubemærket hen, men bliver i sig selv en kraft, der anfægter endnu andre. I plejehjemmets sociale rum befinder der sig jo yderligere en gruppe af vidner, personalet, der, som en del af deres mange opgaver, skal være opmærksomme på, om der i gruppen af beboere eller i gruppen af pårørende er nogle, der har brug for støtte og opbakning til at klare byrderne. De professionelle medarbejdere er så at sige det institutionaliserede svar på behovet for hjælp. Som udgangspunkt er disse mennesker de mest fjernt stående vidner. De er ikke følelsesmæssigt forbundne med hverken beboerne eller pårørende, men til gengæld forventes det af dem, at de empatisk skal leve sig ind i mange beboere og pårørendes virkelighed. At det er en emotionel udfordrende opgave at arbejde i plejehjemmets sociale rum, er særlig tydeligt at observere hos de medarbejdere, der for første gang sætter deres ben i denne udkant af livet. Ligesom nye beboere og pårørende skal vænne sig til denne særprægede sociale virkelighed, skal også de professionelle lære at beskytte sig mod ophobningen af menneskelig lidelse og de kræfter, denne realitet igangsætter i de mellemmenneskelige relationer og i ens eget sjæleliv. 3

4 De fjernt stående vidner Når jeg taler om grundlæggende menneskelige følelser, er det imidlertid ikke kun noget vagt og flygtigt jeg mener. Jeg taler om den evne vi alle sammen besidder til at nære empati over for hinanden, og som vi på tibetansk kalder shen dug-ngal-wa-la mi-sö-pa. Ordret oversat betyder det den manglende evne til at udholde synet af andre menneskers lidelse. Taget i betragtning at det er denne manglende evne der sætter os i stand til at sætte os ind i, og til en vis grad tage del i hinandens smerte, er det et af vores vigtigste kendetegn. Det er den der får os til at fare sammen når vi hører et råb om hjælp, at reagere med afsky, når vi ser nogen volde andre fortræd, at lide når vi konfronteres med andres lidelse. Og det er den der tvinger os til at lukke øjnene, når vi ønsker at ignorere andres kval (Dalai Lama, 2004, s. 72) Om nu denne vældig positive grundforståelse af mennesket holder vand eller ej, så er det dog en mægtig udbredt tanke, som der, i det mindste, helt overordnet, er en stor portion sandhed i (danske refleksioner om samme tema f.eks. Katzenelson, B. 1985, Løgstrup, K.E. 1984, 1976). I relation til nærværende artikels emne kan jeg for egen regning sige, at den manglende evne til at udholde synet af andre menneskers lidelse er en mangel, som alle de medarbejdere, jeg har været i kontakt med, bruger vældig mange kræfter og megen energi på at kompensere for. Ved et nærmere kendskab til de tanker og følelser, som kontaktmedarbejdere gør sig, har jeg konstateret, at kontakten med de sider af menneskelivet, som findes på et gennemsnitligt plejehjem, uundgåeligt sætter sig spor i sjælelivet. For nu at følge Bang s (2002) kategorier fra hendes fortræffelige bog om, hvordan professionelle hjælpere påvirkes af deres arbejde, kan vi illustrere med at sige, at: Hjælperen bliver rørt, når der sker noget for beboeren eller den nærtstående, der f.eks. er sørgeligt, angstfyldt, bekymrende, smerteligt eller glædeligt. Sådanne emotionelle rørelser er hyppige og kan være et tegn på, at hjælperen er nærværende i kontakten med de primært berørte (ibid. s.101; ). Hjælperen bliver ramt, når hun i kraft af det, hun er i kontakt med i sit arbejde, kommer til at tænke på emotionelt farvede emner fra sit eget liv. Det kan f.eks. ske, når hun som vidne til et dødsfald får åbnet for egne hengemte og måske endda ubearbejdede sorger over lignende hændelser fra det private liv; når en beboers fortrydelse over forhold i sit snart forgangne liv åbner for egne fortrydelser, eller når et bevidnet heftigt misforhold mellem en beboer og en pårørende åbner for hjælperens emotionelle tvivl om relationerne til egne nærtstående. Disse påvirkninger er ofte delvist ubevidste og derfor diffust urovækkende, hvilket giver ringe mulighed for at forholde sig bevidst til den til emotionen knyttede adfærd (ibid. s ; ). Hjælperen er rystet, når en begivenhed gør et så voldsomt emotionelt indtryk, at de kropslige reaktioner i sig selv er skrækindjagende eller frygtindgydende. Hjælperen ryster måske på benene, mister orienteringen eller bryder ud i heftig gråd. Her kan der være tale om episoder ud over det sædvanlige, der afstedkommer dybtgående sindsbevægelser: Det kan f.eks. være, hvis en hjælper i godt og troskyldigt humør kommer ind til en beboer og siger godmorgen og finder vedkommende død i en skræmmende fastlåst kropsstilling; det kan være ved et uventet og kraftigt slag eller overfald fra en sindsforvirret beboer, det kan være oplevelser forbundet med episoder vedrørende selvmord eller forsøg herpå, det kan være bevidnelsen af en skræmmende dødsproces og andet (ibid. s ; ) I de tilfælde, hvor hjælperens adfærd, tale og attituder giver indtryk af en tilbagetrukkethed og selvbeskyttende distance til berørte beboere og nærtstående, eller hvor hjælperen udtrykker 4

5 ufølsomhed, mangel på indlevelse og respekt og måske ligefrem anstrøg af kynisme, er der som regel ikke tale om, at alle beboernes og de nærtståendes kvaler ignoreres. Øjnene er hos disse hjælpere snarere lukkede for de flestes kvaler, mens der dog stadig er en selektiv åbenhed og modtagelighed for nogle andres. I disse tilfælde vil der givetvis være tale om medarbejdere der i den givne periode er blevet følelsesmæssigt udmattede af at være i kontakt med for megen lidelse og de hertil knyttede afmagtsfølelser. Med en veltilpasset omsorg for den udmattede omsorgsgiver vil sidstnævnte hurtigt kunne få genetableret sin manglende evne til at udholde synet af andre menneskers lidelse på et passende niveau og balancepunkt. En balancegang mellem åbenhjertig medfølelse og neutral tilstedeværelse i kontakten, vil der altid være behov for: ingen kan altid være åbne for alles kvaler. Jeg har nogle gang sagt, i spøg, men ment alvorligt, at selv hvis et vagthold på et plejehjem bestod af Buddha, Jesus, Muhammed og Dalai Lama, så ville deres manglende evne til at tåle synet af andres lidelse nok også blive sat på en ganske alvorlig prøve! Det uafvendelige Mennesker mødes og sød musik opstår, lyder en talemåde. Det kan ikke nægtes, at noget sådan forekommer, men der er vist heller ingen der i ædru tilstand vil påstå, at mislyde mellem mennesker er dem et ukendt fænomen. Når beboere, nærtstående og medarbejdere mødes i plejehjemmets sociale rum, er der således i første omgang tale om et almindeligt menneskeligt møde, hvor samspillet pr. definition vil vise sig at følge sin egen uforudsigelige bane. Når det spil der spilles er variationer ovenpå nogle grundtoner, der er mere end almindelig mørke og dystre, må forhåbninger om at alvorlige mislyde helt kan undgås nærmest betegnes som udslag af irrationel og verdensfjern ønsketænkning. Jeg har ovenfor, næsten suggestivt insisterende, forsøgt at vise, at en væsentlig del af de psykiske kræfter, der er at finde i de enkelte aktører, og ikke mindst imellem dem, uafvendeligt vil være bevægende og ulystbetonede. Dermed ikke være sagt, at dagliglivet på et plejehjem er en gennemgribende trist og ubehagelig affære. Pjank og morskab, hverdagsagtig sludren og emotionsneutral samkvem har sin gode og omfangsrige plads i det sociale rum. Vi må ikke glemme, at for mange mennesker er indflytningen og livet på et plejehjem dem til stor lettelse, glæde og fornøjelse. Mange pårørende ser ligeledes i taknemlighed på de gode år, deres nærtstående har haft på en institution, hvor samarbejdet med tilfredse og engagerede professionelle har været præget af gensidig respekt. Plejehjemmet har sit eget spraglede og positivt farvede liv, ligesom alle mulige andre sociale rum, hvor mennesker bor, arbejder og mødes. Plejehjemmet er en god indretning når nu ondt skal være. Og det skal det onde jo somme tider. 5

6 Litteraturliste: Bang, Susanne: (2002) Rørt, Ramt og Rystet. Supervision og den sårede hjælper. Nordisk Forlag Dalai Lama (2004): Tanker for det nye årtusinde. Aschehoug Forlag Fromholt, P. (1998): Aldring som psykologisk udfordring eller belastning ; I: Viden om aldring veje til handling. Munksgaard, Katzenelson, B. (1985): Moralens inderside ; I: Psyke og Logos, 6, Larsen, L. & Petersen, Inga I. (2004): Får svage ældre for meget psykofarmaka ; I: Gerontologi og Samfund, nr. 3, årg. 20, september, Lazarus, R.S. & Folkman, S. (1984): Stress, Appraisal and Coping Springer Publishing Company, New York Løgstrup, K. E. (1976): Vidde og prægnans København. Gyldendal Løgstrup, K.E. (1984): Ophav og omgivelser København. Gyldendal Munk, K. (1999): Belastninger i alderdommen Aarhus Universitet, Institut for Filosofi Poulsen, H. (1991): Conations Aarhus University Press. Sørensen, Torkil (1993): Angst i psykoanalytisk belysning ; I: Psyke og Logos, 1, 1993,

Når der åbner sig sprækker ned til eksistensens urfjeld

Når der åbner sig sprækker ned til eksistensens urfjeld 1 Når der åbner sig sprækker ned til eksistensens urfjeld Min egentlige inspiration til dagens foredrag stammer fra nogle oplevelser jeg har haft som supervisor og underviser for social og sundhedsarbejdere,

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46. JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.982 Måned/ år: Maj 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering:...5

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG.

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. 2 PROJEKTETS STYREGRUPPE ANNALISA LINDUM, psykoterapeut, sygeplejerske,

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Alder. Af Elene Fleischer

Alder. Af Elene Fleischer modelfotos: bam/scanpix Alder Af Elene Fleischer De gamle døden og ensomhedens eksistens er nogle af de emner, fagpersoner ofte oplever som en stor udfordring og sjældent har let ved at tale om, når de

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Terapeutens behov for at hele

Terapeutens behov for at hele Terapeutens behov for at hele Matrix, 2015; 1, 4-26 Mette Thuesen Via eksempler fra praksis diskuteres, hvordan terapeutens egne behov i relation til patienten kan resultere i forhindringer i arbejdet

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst.

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. 1 Marts 2015 nr. 1 22. årgang Smerte i bogform Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. Hvad er ensomhed? De

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk Sygdom Bianca Solveig Stjerne Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk sygdom Bianca Solveig Stjerne et godt liv med kronisk Sygdom Dansk Psykologisk Forlag Bianca Solveig

Læs mere

Åben Dialog organisation & praksis

Åben Dialog organisation & praksis STOF nr. 24, 2014 Åben Dialog organisation & praksis I Åben Dialog anerkendes brugeren som ekspert i forhold til sit eget liv, og hans eller hendes netværk inddrages som en vigtig ressource. Samtidig skal

Læs mere