Kvalitetsprocedurer Skolen for Kultur og Globale Studier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsprocedurer Skolen for Kultur og Globale Studier"

Transkript

1 Kvalitetsprocedurer for Kultur og Globale Studier 1. Præsentation af skolen (fakultetstilhørsforhold, budget, antal VIP/TAP, uddannelser) for Kultur og Globale Studier er en tværfaglig skole med uddannelser hørende under både Det Humanistiske og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. har som særkende, at dens uddannelser er orienteret ud mod verden med både lokale, danske, nordiske, europæiske og globale perspektiver. s uddannelser arbejder med kultur, samfund og identitet på tværs af tid og rum og med forskellige udtryksformer for kultur, samfund og identitet i et forandringsperspektiv. Herved bliver skolen en ramme for uddannelse af kvalificeret global arbejdskraft. s uddannelser producerede ca STÅ i studieåret 2013/2014, hvilket svarer til omtrent 71 millioner kr. På Humaniora-delen blevet timer anvendt til undervisning og vejledning, mens timer blev brug på samf. Hertil kommer 4 millioner kroner i kroner/øre bevilling til studienævnene på hum, og kr. til samf-studienævnene på skolen. råder over kr. til strategiske initiativer fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og kr. fra Det Humanistiske Fakultet. s uddannelser trækker på ca. 100 VIP fra Institut for Globale Studier, 44 DVIP samt 15 VIP fra andre institutter. Hertil kommer 11 TAP, som arbejder direkte med studieadministration. rummer syv studienævn (under Humaniora: Dansk; Engelsk, Tysk og Kulturforståelse, Sprog og Internationale Studier (engelsk og spansk), International Virksomhedskommunikation (engelsk, tysk og spansk), Tværkulturelle Studier (turisme i Aalborg og Sydhavnen, Culture, Communication and Globalization), og under Samfundsvidenskab: Historie og Internationale Forhold (Udviklingsstudier og Europæiske Studier). D. 1. marts 2014 var 2114 studerende tilknyttet skolen, og med 1103 nyoptagne pr. 1/9-14 forventes det samlede antal studerende at være vokset. er én af AAU s mest internationale skoler. CGS-skolen udsender ca. 50 % af alle danske studerende fra AAU, som tager på studieophold, modtager ca. en femtedel af alle gæstestuderende og har ca. 10 % af alle internationale degree-studerende på AAU. 2. Nøgletal vedr. uddannelsernes kvalitet Årshjul for kvalitetssikring af uddannelserne under for Kultur og Globale Studier Procedure Handling Deadline Ansvarlig AAU s Procedure for selvevaluering og udvikling af AAU s uddannelser (3 årig cyklus) & Procedure for studienævnsrapport År 1: Selvevaluering + udarbejdelse af strategi- og handlingsplan Selvevaluering Hum: forår 2015 Samf: efterår 2014 Strategi- og handlingsplan udarbejdes Hum: efterår 2014 og SN i samarbejde med fakultetet SN År 2: Opfølgning på strategi- og handlingsplanen Samf: forår 2015 Status på arbejdet m. strategiog handlingsplan og på årlig studienævnsrapport Hum: forår 2016 Samf: efterår 2015 SN-møde + SR-møde SL giver efterfølgende samlet tilbagemelding for alle SN i kort rapport 1

2 År 3: Opfølgning på strategi- og handlingsplanen År 1: Afsluttende statusrapport på strategi- og handlingsplanen. Status på arbejdet med strategiog handlingsplan og på årlig studienævnsrapport: Hum: Forår 2017 Samf: Efterår 2016 SL giver efterfølgende samlet tilbagemelding for alle SN i kort rapport Opfølgning + status på årlig studienævnsrapport Hum: forår 2018 Samf: efterår 2017 SL udarbejder efterfølgende kort afsluttende statusrapport SN-møde + SR-møde + SN AAU s Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser AAU s Procedure for semesterbeskrivelser Ny selvevaluering og udarbejdelse af ny strategi- og handlingsplan Selvevaluering og udarbejdelse af ny strategi- og handlingsplan og SN i samarbejde med Fakultetet År 2: Opfølgning på strategi- og Og forfra.. handlingsplan osv. osv. Udsendelse af kursusevaluering forår Ca. primo maj Behandling og offentliggørelse af Inden eller lige efter kort rapport over kursusevaluering sommerferien forår Udsendelse af semester-, projekt- og Ca. primo juni (efter uddannelsesevaluering forår Behandling og offentliggørelse af kort rapport over semester- projektog uddannelsesevaluering forår Udsendelse af kursusevaluering efterår Behandling og offentliggørelse af kort rapport over kursusevaluering efterår Udsendelse af semester-, projekt- og uddannelsesevaluering efterår Behandling og offentliggørelse af kort rapport over semester-, projektog uddannelsesevaluering. Tages til referat (lægges i Captia) Udfærdigelse af uddybet, lettilgængelig og fleksibel beskrivelse af alle studienævnets aktiviteter for hvert semester af uddannelsen. Godkendes af studienævnet forud for semestret og gøres tilgængelig via Moodle senest 14 dage før semesterstart. Skabelon er udsendt af Heidi Prehn projektaflevering) Hurtigst muligt efter sommerferien Ca. primo december I løbet af januar Ultimo december/primo januar (efter projektaflevering) Ultimo januar/primo februar 1. september 2015 skal alle semestre være beskrevet. Vi går så småt i gang nu og tager et (eller to) semestre ad gangen: 1.februar 2014: 2./8. semester klar AAU s Procedure vedr. vejledning af frafaldstruede CGS procedure for samarbejde med censorformandskaberne Træk af trafiklysrapport i Qlickview, kontakt af frafaldstruede studerende pr. mail mhp. vejledning/samtale. Efterfølgende udarbejdelse af individuelle studieplaner for frafaldstruede, som lægges i Captia. Censorerne indsender løbende indberetninger til de enkelte studienævn efter deltagelse i April/maj & Oktober Eksamenstermin sommer og vinter /censorer 2

3 eksterne prøver under studienævnets uddannelser. Der er udarbejdet et elektronisk indberetningsskema, som kan udbredes til alle studienævn. Indberetningerne diskuteres i studienævnet, hvis de giver anledning til opfølgning, og handlinger tages til referat (fx studieordningsændringer). Censorformandskaberne sender årligt en årsindberetning, som beskriver samarbejdet mellem formandsskabet og de uddannelser, som hører under censorkorpset. De informationer, som fremkommer via årsindberetningen behandles af studienævnet, og ved behov for ændringer/opfølgning tages de vedtagne handlinger til referat (lægges i Captia). Studielederen inddrages i behandling af og opfølgning på rapporterne. Årligt (varierende tidspunkter) Censorformandskaberne/studienævn/ skolen. CGS procedure for samarbejde med aftagerpaneler (kommissorium) Dimittendundersøgelser CGS procedure for rekvirering af undervisningstimer Videngruppemøder med skolen, institutsekretær Hvert studienævn indkalder det tilknyttede aftagerpanel til møde med udsendelse af dagsorden og bilag. Der tages referat af møderne, og referatet behandles efterfølgende af studienævn og studieleder, og de eventuelle opfølgninger/handlinger tages til referat (lægges i Captia). Dimittendundersøgelser udsendes ca. hvert 3. år fra centralt hold (via KarriereCentrets surveyenhed). Studierne melder ønsker ind til ændringer/tilføjelser i undersøgelsernes udformning. et behandler efterfølgende de indkomne data, og eventuelle handlinger/opfølgninger tages til referat (lægges i Captia). Studieleder involveres ligeledes, og studierådet behandler eventuelle tværgående problematikker, hvor der kan træffes fælles foranstaltninger for at afhjælpe eventuelle problemområder. Opfølgning tages til referat i studierådet. Referater lægges i Captia. To gange årligt afholdes møder mellem institutleder, studieleder og SN-formænd mhp. afdækning af studienævnenes behov for undervisningskapacitet. Se nærmere i instituttets procedure. Der tages referat af møderne. Ca. 7-8 gange årligt afholdes møder med alle studiesekretærer under de Årligt eller to gange årligt Hvert 3. år Primo maj/medio november Hver eller hver anden måned efter behov Surveyenheden// SN-formænd, SL og IL Studieleder, skolesekretær, institutsekretær, studiesekretærer. 3

4 og skolens studiesekretærer CGS-skolen/ studienævn. Her drøftes tværgående og generelle problematikker på uddannelserne under samf. og hum, der afstikkes fælles retningslinjer og udarbejdes fælles dokumenter (fx specialekontrakt). s syv studienævn arbejder ud fra ovenstående årshjul for kvalitetssikring. arbejder sammen med studienævnene om at sikre kvaliteten ved løbende at sende mails ud til studienævnene om kommende deadlines for behandling af nøgletal. støtter op om studiernes kvalitetsarbejde f.eks. via deltagelse i studienævnsmøder samt fælles drøftelser på fakulteternes studieledermøder og skolens studierådsmøder. (studieleder og uddannelseskoordinator) holder regelmæssige møder med skolens studiesekretærer og institutsekretær). Her udveksles erfaringer og problemstillinger på tværs af uddannelserne. Hidtil har der ikke været taget referat fra disse møder, men det sættes i værk fra Efteråret ene under Samf modtager SN-rapporter fra fakultetet, mens skolen trækker rapporterne i Qlikview for de 5 HUM-studienævn. ene behandler deres rapporter på et studienævnsmøde og tager stilling til de relevante indsatsområder og sætter konkrete mål herfor i deres handleplaner. Et eksempel på et vigtigt indsatsområde har været frafald, som alle studienævn arbejder målrettet med at nedbringe, bl.a. ved at indkalde frafaldstruede studerende til samtale, iværksætte individuelle studieplaner for disse studerende og i øvrigt arbejde meget målrettet med information om forventet arbejdsindsats i de enkelte moduler (link til Histories information til de studerende). Arbejdet med at forbedre studiemiljøet (se handlingsplan nedenfor) sigter ligeledes mod nedbringelse af frafaldet, ligesom den dimensionering af optaget, skolens store engelskuddannelser og to meget store kandidatuddannelser har indført eller arbejder på at indføre, forventes at nedbringe frafaldet yderligere. Desuden arbejder skolen sammen med kandidatstudienævnene målrettet på at sikre, at kandidaterne bliver færdige til tiden. Et eksempel på arbejdet med at optimere dette, har været at hjælpe med at skabe en specialeskrivningskultur, både blandt undervisere og studerende, hvor specialer betragtes som projekter, lige som dem, de studerende er vant til at skrive, blot større, og som skal kunne udarbejdes inden for den afsatte tid og dermed ikke bør nødvendiggøre udsættelse. De fleste uddannelser tilbyder specialeworkshops. Denne indsats har båret frugt på de fleste KA-uddannelser under CGS, som får langt de fleste specialer i hus inden sommerferien. Uddannelsernes karakterstatistik følges nøje via studienævnsrapporterne, som trækkes ud fra data i Qlikview. Disse har ikke givet anledning til bekymring. enes vedtagne handleplaner behandles på studierådsmøder med deltagelse af prodekanerne og efterfølgende på de respektive fakulteter. Arbejdet med uddannelsernes nøgletal dokumenteres i studienævnsreferater, studierådsreferater og handleplaner, som lægges i Captia. Dokumentation: Strategi- og handlingsplan, et for Sprog og Internationale Studier (2012) Referat af møde i Studierådet for for Kultur og Globale Studier, 8. oktober 2013 Handlingsplan for studiemiljøet på for Kultur og Globale Studier (2014) 3. Undervisningsaktiviteterne på uddannelserne Uddannelserne på de 7 studienævn reguleres af 23 studieordninger, som løbende kvalitetssikres af studienævnene i samarbejde med skolen og fakulteterne, så de er i overensstemmelse med gældende bekendtgørelser og Kvalifikationsrammen for videregående uddannelser. Alle uddannelserne er bygget op omkring 8-10 ugers kursusaktiviteter i begyndelsen af semesteret, efterfulgt af projektarbejde i resten af semesteret. Undervisningsaktiviteterne er beskrevet i målbeskrivelser. Ud over målbeskrivelser for uddannelserne som helhed og for de enkelte moduler i studieordningerne udarbejder studienævnene i 4

5 samarbejde med skolen for hvert semester af de respektive uddannelser semester- og modulbeskrivelser, som uddyber studieordningsteksterne nærmere og bl.a. beskriver sammenhængen mellem de enkelte moduler og semestre på en uddannelse mhp. at give den studerende en sikker fornemmelse af den røde tråd igennem uddannelsen. Der arbejdes desuden på en bedre integration af semester- og modulbeskrivelserne i Moodle, så underviserne ikke skal opdatere flere steder, og så det er nemt for de studerende at finde frem til beskrivelserne. Idet kursus- og semesterevalueringerne har vist, at de studerendes arbejdsindsats ikke svarer til det forventede for et fuldtidsstudium, er der iværksat arbejde med at beskrive den forventede arbejdsbelastning, som påhviler den studerende for hvert modul (forberedelse, deltagelse og efterbehandling ), således at der bliver en mere tydelig sammenhæng mellem ECTS-belastningen og den studerendes forventede arbejdsindsats. Her er dog et område, hvor ikke alle studienævn under skolen er kommet tilstrækkelig langt, så det vil være et satsningsområde i den kommende tid. Desuden har næsten alle studienævn indført flere konfrontationstimer med andre former for arbejde end decideret forelæsning, bl.a. diskussionstimer og opgaveløsningstimer, hvor de studerende fx arbejder i grupper med konkrete cases eller skriftlige og/eller mundtlige opgaver. Det har vist sig, at denne type aktiviteter fungerer bedst, hvis en underviser superviserer, hvilket kan være tidskrævende. Dette forsøges løst ved at lade ældre studerende fungere som mentorer i disse timer, hvilket både er udviklende for de yngre og de ældre studerende. Desuden arbejdes med videostreaming af sekvenser af forelæsninger eller præsentation af særlige faglige problemstillinger i korte film online, som de studerende kan se hjemme, når det passer ind i deres tidsplan. Det er i høj grad skolens strategi at forsøge at få de studerende selv mere på banen i forhold til undervisningen, så ansvaret for læring i højere grad kommer til at ligge hos de studerende selv, fx ved at få de studerende til at forberede sig bedre til forelæsninger og anden undervisning, samt i endnu højere grad at lægge op til mere case-arbejde og en videreudvikling af PBL-modellen. Dokumentation: Historiestudiets deklarationer af studieaktiviteterne (forventet arbejdsindsats) Link til Engelskstudiets streaming af forelæsning (link følger senere) Beskrivelse af mentorfunktion ( for International Virksomhedskommunikation) 4. Undervisningens og studiemiljøets kvalitet Undervisningens kvalitet evalueres løbende i kursus-, semester- og uddannelsesevalueringer, som er udarbejdet på skoleniveau og er ens for alle uddannelser med henblik på at kunne lette arbejdet for studienævnene, men også vurdere kvaliteten på tværs. Evalueringsskemaerne (i alt 37 skemaer tilpasset de enkelte uddannelser og specialiseringer) er udarbejdet i SurveyXact og kombinerer kvalitative og kvantitative spørgsmål. Skemaerne sendes ud centralt fra til de studerendes student-mail med det pågældende studienævn som afsender. Der lægges vægt på, at de studerende evaluerer deres egen læring og indsats og ikke underviserens performance, selvom der naturligvis også stilles spørgsmål til formidlingens kvalitet. Procedure for evaluering under CGS skolen kan ses her. Der arbejdes løbende med at kvalitetssikre skemaerne, som jævnligt diskuteres og revideres i studierådet, ligesom der er en konstant indsats for at øge besvarelsesprocenten, så de indsamlede data er repræsentative. Studiekoordinatorer og decentrale studievejledere er blevet bedt om at opfordre de studerende mundtligt og via Facebookgrupper til at evaluere (se referat af studierådsmøde 4. marts 2013 nedenfor). Besvarelsesprocenten har i perioden været på mellem 41 og 56 % på kursusevalueringer og for semester- og uddannelsesevalueringer på mellem 31 og 49 %. På flere uddannelser holdes sideløbende mundtlige midtvejsevalueringer, som giver underviserne mulighed for løbende justeringer i kursusundervisningen. 5

6 Evalueringsrapporterne trækkes af og udsendes til studienævnsformændene, som sørger for at behandle evalueringerne i studienævnene, hvor der tages stilling på hvilken måde, der evt. skal handles på evalueringerne. Ved negative evalueringer eller klagesager fra de studerende drøftes problematikken mellem studienævnsformanden og de berørte undervisere. Ved gentagne problemer i forhold til de studerende inddrages studie og institutleder, og der iværksættes et pædagogisk forløb med en pædagogisk supervisor fra AAU s Learning Lab, som kan sparre med underviseren. Studiemiljøets kvalitet Studiemiljøet er hidtil blevet undersøgt via en central AAU-undersøgelse, som har været gennemført via en spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne fra skolen har været behandlet dels i studierådet dels i de enkelte studienævn på studienævnsmøderne. Rapporten fra studierådet er blevet omsat til en handleplan for studiemiljøet for skolen (link). Der har været nogle problemstillinger omkring det fysiske studiemiljø, som særligt har været knyttet til vores tidligere bygninger (Fibigerstræde 2, Aalborg, Lautrupvang 2, Ballerup, samt Badehusvej, Aalborg). Efter at andre bygninger er taget i brug (Kroghstræde 1 og 3, Sydhavnen, København) er langt de fleste af disse problemstillinger løst. har fulgt op på en række andre problemstillinger eksempelvis et ønske om bedre kommunikation fra studierne til de studerende (introduktion og udvikling af Moodle-systemet; og et ønske om klarere retningslinjer for hvad Det gode projekt er, som er fulgt om med pædagogisk dag om Det gode projekt 2011, samt arbejde med skabeloner for, hvad Det gode projekt som minimum indeholder (se Criteria for the evaluation of projects/theses, SN for Tværkulturelle Studier). Nogle studienævn er meget langt med opsætning af rammer for vejlederens rolle, andre studienævn arbejder stadig med dette. Hum og Samf s overordnede planer for studiemiljøet kan findes på: De meget store hold studerende sætter nye krav til nye måder at tænke kvalitet i læring på, f.eks. øget inddragelse af blended learning. Der er lidt i gang på dette område (små film om, hvordan man skriver en problemformulering (ETK), streaming af specialeworkshops (DIR/ES)), men her skal der satses strategisk. Studielederne på tværs af AAU har dagsordensat dette til deres fælles møde d. 15. september 2014 (link til referat følger). Fremover bliver evalueringen af studiemiljøet på AAU decentraliseret til skolerne. De studerende skal ikke spørges hvert år om deres holdning til dette, så det planlægges at spørge de studerende til deres oplevelse af studiemiljøet hvert tredje år, næste gang Dokumentation: Referat af Studierådsmøde på s for Kultur og Globale Studier, 4. marts Uddannelsernes forskningsdækning og miljøer Der lægges stor vægt på høj forskningsdækning på uddannelserne. I praksis er det studienævnsformanden, der i samarbejde med sine koordinatorer udarbejder forslag til lærerdækningen. Der er et tæt samarbejde mellem institutleder, studieleder og studienævnsformænd. I maj og november mødes IL/SL/Snf til et møde, hvor lærerdækningen drøftes. Planlægningen af nye stillinger tager udgangspunkt i disse drøftelser. Der er en tæt tilknytning mellem forskningsmiljøer og uddannelser for at sikre den forskningsbaserede 6

7 undervisning, og undervisningsmæssige behov har derfor højeste prioritet ved planlægning af nyansættelser. Den tætte dialog mellem IL/SL og Snf sikrer desuden viden om de enkelte underviseres kompetencer, og at alle deres timer kommer bedst muligt i spil over for de studerende. Hidtil har der ikke været skrevet referater fra disse møder. Det indføres fra efteråret 2014 (link til referat følger). Undervisernes forskningskompetencer monitoreres af institutlederen, som sikrer, at den enkelte har en tilfredsstillende forskningsproduktion. Dette drøftes særligt ved MUS-samtaler. Det forventes, at alle forskere på lektorniveau og derover producerer minimum 2 BFI-point per år, mens adjunkter forventes at producere 6 BFI-point i adjunktperioden. 6. Undervisernes pædagogiske kompetencer Undervisernes pædagogiske kompetencer udvikles på forskellig vis. Hvert år afholder AAU centralt en pædagogisk dag, hvor alle undervisere er inviteret. Hvert år kåres inden for hvert fakultet årets underviser, hvor en underviser fra s humanistiske uddannelser har vundet to år i træk (Bodil Stilling Blichfeldt 2013, David Stevens 2014). har selv taget initiativ til pædagogisk kompetenceudvikling på en række institutdage (med mødepligt) om temaer som Den gode forelæsning, Studenterdeltagelse i Undervisningen, Det gode projekt. Det overvejes dog for at styrke den pædagogiske kompetenceudvikling yderligere - systematisk at tage dette op i endnu højere grad i mus-samtaler med underviserne samt at arbejde mere systematisk med kollegasupervision og teamteaching. Et forsøg med kollegasupervison har været kørt på Virksomhedskommunikationsuddannelserne i efteråret 2013 og har været oplevet som en succes. Dette forventes taget op på institutniveau, som del af pædagogisk kompetenceudvikling fremover (dokumentation referat fra SU-møde, august 2014). Alle adjunkter deltager i adjunktpædagogikum. Alle nye ansatte får tilbudt og forventes at deltage i PBL-introforløb udbudt af Learning Lab, forløb som både udbydes på dansk og engelsk. Dokumentation: Program for udviklingsforløb for undervisere på International Virksomhedskommunikation (kollegasupervision/teamteaching). Dialog med dimittender AAU har fælles dimittendundersøgelser, som udarbejdes af Survey-enheden under Karrierecentret, og som skolens uddannelser får rapporter fra og behandler på studienævnsmøder. På skolens kandidatuddannelser er der en lang tradition for dialog med dimittenderne, bl.a. i form af deltagelse i netværk (fx Netværk om Sprog og International Virksomhedskommunikation), kontakt via Kandidatnet og oprettelse af alumnegrupper i LinkedIn. Den høje andel af udlændinge på flere af de største kandidatuddannelser (Tourism, CCG, DIR/ES) vanskeliggør dialogen, fordi dimittenderne typisk forlader landet efter den afsluttende eksamen, hvilket tidligere har betydet, at studiet har mistet kontakten til en del af disse studerende. LinkedIn-grupper er derfor et satsningsområde, som skolen bistår studienævnene med, og der findes allerede velfungerende alumnegrupper for Turisme og CCG i LinkedIn. Der er dog fortsat behov for fokus på dette punkt, især for bacheloruddannelserne, hvor dialogen ikke har været så systematiseret. Der er god tradition for at bruge dimittender til oplæg i forbindelse med de karrieredage [link til program for en karrieredag], uddannelserne afholder, ligesom tidligere studerende også indgår i uddannelsernes aftagerpaneler. 7. Dimittendernes beskæftigelse s uddannelser er efterspurgte og har igennem flere år for langt de flestes vedkommende haft et stærkt stigende optag. Dette lægger pres på arbejdsmarkedet mht. at kunne opsuge dimittenderne, hvilket 7

8 også i nogle tilfælde har vist sig i nogen grad problematisk, som det er fremgået af dimittendundersøgelser og beskæftigelsesstatistikker. ene og skolen har fokus på at sikre, at der så vidt muligt er overensstemmelse med det antal, vi uddanner, og det arbejdsmarked, de uddannes til. Bl.a. derfor er der indført dimensionering på CCG og Tourism (CPH) (Studieguide, adgangsbetingelser, Tourism CPH), mens fire øvrige uddannelser er i gang med at søge om dimensionering (SIV-engelsk, LISE, almen engelsk og DIR). Samtidig arbejdes der ihærdigt på at gøre dimittenderne så arbejdsmarkedsparate som muligt, bl.a. gennem relevante praktikophold i Danmark og udlandet og indførelse af virkelighedsnære opgaver samt projektskrivning i samarbejde med det omgivende samfund. Dette indtænkes i revision af studieordningerne, bl.a. på DIR og ES-uddannelserne, hvor man ved en revision i 2014 i vid udstrækning drejer uddannelserne bort fra det traditionelle udviklingssegment rettet mod u-landsprojekter, NGO er mv., og i langt højere grad satser på kompetencer inden for projektledelse, konfliktløsning, fokus på nye spirende markeder og sprogfærdigheder, hvilket aftagerpanelet for Internationale Forhold har gjort opmærksom på er kompetencer, som efterspørges af det private erhvervsliv (link til referat fra aftagerpanelmøde 2011). Desuden arbejder skolen aktivt med talentudvikling (og dermed udvikling af arbejdsmarkedsparathed) af egne studerende, som inddrages i undervisning på de frivillige sprogkurser og som mentorer samt ifm. arrangementer som fx Sprogcamp og talentudviklingstiltag i samarbejde med gymnasierne. Mange studerende på skolens uddannelser deltager desuden i AAU on demand. Denne indsats har en klar succesrate, idet vi oplever en stor del af de studerende på gymnasielæreruddannelserne, som får jobs qua undervisningserfaring opnået i studietiden. Dokumentation: Studieordning for Kandidatuddannelsen i Udvikling og Internationale Relationer (engelsk) 8. Dialog med aftagere og censorkorps Alle studienævn under for Kultur og Globale Studier har systematisk dialog med aftagere og censorer. Alle skolens uddannelser har tilknyttede aftagerpaneler, og der holdes årlige møder. På møderne drøftes udviklingen på uddannelserne, studieordningsændringer, og der foregår dialog om aftagernes syn på, hvordan de studerendes færdigheder passer til arbejdsmarkedets behov. Studieleder og studienævnsformand samt typisk studienævnsmedlemmerne deltager i aftagerpanelmøderne. Møderne giver ofte vigtige indspark til handling. Et eksempel her på er DIR-uddannelsen, som med sin studieordning fra 2014 har lavet et skift i fokus i uddannelsen fra før primært at have sigtet på NGO er som arbejdsmarked til meget mere bevidst at fokusere på også det private arbejdsmarked, og fokus på emergent markets, som af aftagerne har været foreslået ved flere møder som et vigtigt skift i muligheder for DIR-kandidater. Et andet eksempel fra DIR har været forslag fra aftagerne om sprogkompetencer og faglige specialiseringer til DIR-studerende, hvilket er blevet indført efterfølgende (se referat fra aftagerpanelmøde nedenfor). Det er dog en udfordring, at få aftagerne til at møde frem til aftagerpanelmøderne selvom de planlægges i god tid. Som reaktion herfra har vi taget initiativ til at udvide aftagerpanelerne f.eks. på ETK (Engelsk, tysk og kulturforståelse) og TS (Turisme, CCG, LISE/SIS), og sidstnævnte aftagerpanels møder afholdes med videokonference til København, så aftagerne kan deltage der, hvor det passer bedst ind geografisk. s uddannelser indgår i følgende censorkorps: Virksomhedskommunikation (SIV), Engelsk (almen engelsk), Tysk (almen tysk), Dansk (dansk), Internationale Studier (LISE, SIS, CCG, Turisme), Internationale Forhold (DIR, ES) samt Historie (historie). Der udarbejdes årligt censorafrapporteringer fra formandskaberne. Disse censorafrapporteringer gennemgås på studienævnsmøder, og der handles på 8

9 eventuel kritik. Der har dog stort set ikke været kritik af skolens uddannelser, men rapporterne følges opmærksomt. Der har været et tilfælde af faglig kritik fra en censor på danskuddannelsen, og emnet blevet behandlet på det efterfølgende studienævnsmøde, hvor der blev udarbejdet et svar til censorformandskabet, og det blev drøftet, om der var grund til at handle på kritikken. Vurderingen i konkrete tilfælde var, at der ikke var behov for handling. Der har været problemer med, at censorkorpset for Virksomhedskommunikation ikke udarbejder årlige indberetninger, men dette er blevet taget op af Prodekan for Hum og SN-formand for Virksomhedskommunikation, og der er taget initiativ til et møde herom d. 17. september Da tilbagemeldingerne fra censorkorpset har været sparsomme (og langt overvejende positive), har skolen i samarbejde med et for Tværkulturelle Studier iværksat et kort online-spørgeskema fra foråret 2014 til censorerne i håb om at få en højere grad af tilbagemelding fra censorerne, som kan anvendes i kvalitetsarbejdet. Der arbejdes på at implementere dette spørgeskema på de uddannelser, som ønsker dette (se link til spørgeskema herunder). Dokumentation: CCG/SIS censorindberetning (SurveyXact) Referat af aftagerpanelmøde for Internationale Forhold (marts 2011) 9. Talentudvikling for Kultur og Globale Studier arbejder med talentudvikling. På en del uddannelser (særligt Dansk) har man arbejdet meget med at bruge dygtige ældre studerende som mentorer for yngre semestre, hvilket har været en stor succes. s studerende opfordres til at deltage i AAU-on-demand, som er et undervisningsforløb i at undervise og formidle, hvor de studerende bagefter får mulighed for at deltage i undervisning på gymnasiale ungdomsuddannelser. Herudover har taget initiativ til en række talentarrangementer rettet mod gymnasieskolen og handelsgymnasiet. Sprogcamp skal finde sted for fjerde gang i samarbejde med Hjørring Gymnasium i januar 2015, Dansk-mini-camp er et nyt initiativ, som skal finde sted i efteråret 2014, og en række halvdage med gymnasierne afvikles løbende rettet mod talentfulde elever, og hvor talentfulde studerende fra AAU bliver udfordret ved selv at prøve at undervise. Dokumentation: Særlige udfordringer fremadrettet Studiemiljø: alle studienævn skal have procedurer for beskrivelse af vejlederens rolle og forventninger til vejleder og studerende i vejledningsprocessen. Øget brug af blended learning. Undervisernes pædagogiske kompetencer: disse ønskes styrket, og det drøftes, om kollegasupervision eller teamteaching eller begge dele skal sættes i værk mere systematisk end hidtil. Der skal arbejdes med Det gode referat. Der er en meget lang tradition for at lave referater fra studienævnsmøder, men i de kommende år skal der sættes mere fokus på at præcisere, hvem der skal handle på mødets konklusioner, så der mere systematisk kan følges op på dette. Denne problemstilling tages op i studierådet for skolen på kommende møde i oktober 2014, og AAU er fra centralt hold i færd med at udarbejde en skabelon, som kan anvendes til studienævnsreferater. Censorer: der arbejdes på at få mere feedback fra censorerne via et online spørgeskema. Bedre dialog med dimittenderne bla. via LinkedIn-grupper og mere fokus på karrieredage. 9

10 Endnu mere fokus på aftagerne bla. gennem bedre brug af aftagerkontakten via praktikophold. Få de studerende til at investere mere tid og engagement i deres egen læring f.eks. via bedre forberedelse og aktiv deltagelse. Studierne arbejder med forskellige modeller for dette. 10

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH)

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH) Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (SSN) & School of Medicine and Health (SMH) Dette dokument skal betragtes som et redskab til at skabe overblik og sikre, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail:

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail: Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5 9220 Aalborg Øst Att. Heidi Linnemann Prehn Institutionsakkreditering af AAU - Audit trails Akkrediteringspanelet har i forbindelse med institutionsakkrediteringen

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Kvalitetssikring ved Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi

Kvalitetssikring ved Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Tlf: 9940 8472 www.ses.aau.dk Studienævnsformand Niels T. Eriksen Tlf. 9940 8465 nte@bio.aau.dk Sekretær Elin Boel Larsen

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3 Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier Studienævn: Kommunikation og digitale medier Periode: 2015-2018 Dato: 25/01 2016. Version: 3 Nuværende situation:

Læs mere

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Denne politik udfolder Arts retningslinjer for evaluering og sigter dels mod evalueringen af undervisningen på de

Læs mere

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el.lign.) Kandidatuddannelsen

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

Studierådsmøde Skolen for Økonomi og Erhvervsstudier

Studierådsmøde Skolen for Økonomi og Erhvervsstudier Studierådsmøde 27.4.15 Skolen for Økonomi og Erhvervsstudier Strategi- og handleplan Strategiske temaer: 1. Corporate connections. 2. Employabilitiy og karriereservice. 3. Globalt udsyn. 4. Didaktik og

Læs mere

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Beskrivelse af monitorering af uddannelserne Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Årlig uddannelsesredegørelse

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH

Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH Dokument dato: Maj 2017 Dokumentansvarlig: Line Kousholt Caspersen Senest revideret: Senest revideret af: Sagsnr.: Opfølgning på identificerede problemer

Læs mere

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen.

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Kroghstræde 7 DK 9220 Aalborg Øst Fax +45 9815 7575 EAN-nr: 5798000420649 CVR/SE-nr: 29102384 Referat af studienævnsmøde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Læs mere

Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning

Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 12. december 2014 Beskrivelse af hvordan skolen konkret varetager rollen som kvalitetssikringsaktør

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn HUM

Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn HUM Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Ole Søsted Jespersen Telefon: 9940 9595 E-mail: osj@adm.aau.dk Dato: 01.12.15 Sagsnr.: 2015-121-00215 Krone- og timebevilling

Læs mere

Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn HUM 2017

Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn HUM 2017 Det Humanistiske Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Ole Søsted Jespersen Telefon: 9940 9595 E-mail: osj@adm.aau.dk Dato: 09.08.2017 Sagsnr.: 2016-121-00002 Krone- og timebevilling tildelt

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering:

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering: Procedurebeskrivelse Evaluering af undervisning VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Seneste opdatering: 11.12.14 Journalnr.: U0231-1-05-2-13 Ref.: TRHJ / LIFP Procedure for evaluering af undervisning Nærværende

Læs mere

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Fakultetskontoret for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: 20-06-2017 Dokumentansvarlig: Christine Hald Nielsen Sagsnr.: 2016-410-00036 Udmøntningsnotat

Læs mere

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at:

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at: KVALITETSSKRING OG KVALITETSUDVIKLING AF UNDERVISNING OG UDDANNELSE PÅ DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET, AARHUS UNIVERSITET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisning og uddannelse ved Det

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013

Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013 Studienævn for Uddannelse og Læring Sohngårdsholmsvej 2 9000 Aalborg Janice Vester Telefon: 9940 7466 Email: janice@learning.aau.dk Dato: 23.10.2013 Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013 Til stede:

Læs mere

Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb

Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb De studerende evaluerer jf. kvalitetshåndbogens kriterium 5.1 alle de teoretiske undervisningsforløb. Den fælles UCL-metode benyttes, så

Læs mere

Årshjul - Studieplanlægning (version 17/11-14) Ansvarlig

Årshjul - Studieplanlægning (version 17/11-14) Ansvarlig Årshjul - Studieplanlægning (version 17/11-14) Ansvarlig Opgave Institutleder Skoleleder Koordinator for kvalitets-sikring og internationalisering Skolesekretær Studienævnsformand Studienævnssekretær Koordinator/SN

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis

Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis University College Lillebælt UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis Godkendt af Søren Pedersen, vicedirektør, 14.09.16 Justeret 10.09.16 Evalueringspraksis i Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014 KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE MØDE MED AFTAGERGRUPPEN VEDR. PLANLÆGNINGS - OG GEOGRAFIUDDANNELSERNE 28. AUGUST kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet

Læs mere

Referat af møde nr. 5/2016 i Studienævnet for International Virksomhedskommunikation d. 15. august 2016.

Referat af møde nr. 5/2016 i Studienævnet for International Virksomhedskommunikation d. 15. august 2016. I n t e r n a t i o n a l V i r k s o m h e d s k o m m u n i k a t i o n Studienævnet Kroghstræde 3 9220 Aalborg Øst Sagsbehandler Karina Kristiansen Tlf. 9940 9153 karina@cgs.aau.dk 29. august 2016 Referat

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

Referat af møde med aftagerpanelet for SIS og CCG. Mandag den 7. marts 2011

Referat af møde med aftagerpanelet for SIS og CCG. Mandag den 7. marts 2011 Studienævnet for Tværkulturelle Studier Studienævn for Sprog og Internationale Studier Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Ø Tlf. 9940 8080 Fax 9635 0044 www.ccg.aau.dk Sagsbehandler: Malene Karmisholt Tlf. 9940

Læs mere

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber.

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Nærværende rammer beskriver evalueringsplaner og praktiske anliggender, der er aftalt mellem studienævn, Institut for Farmaci,

Læs mere

Procedure for Uddannelsesevalueringer

Procedure for Uddannelsesevalueringer D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for Uddannelsesevalueringer Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren Orientering

Læs mere

Studienævnsmøde mandag d. 13. februar 2017, kl

Studienævnsmøde mandag d. 13. februar 2017, kl Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Kroghstræde 7 9220 Aalborg Ø www.socialkandidat.dk Studienævnsmøde mandag d. 13. februar 2017, kl. 13.00 15.00 Sted: Aalborg:

Læs mere

Referat fra Studierådsmøde d. 7. juni 2016 Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde

Referat fra Studierådsmøde d. 7. juni 2016 Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde Referat fra Studierådsmøde d. 7. juni 2016 Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde Referatet skal godkendes på næste Studierådsmøde d. 4. oktober 2016 Deltagere: Skolen Sune Q. Jensen, Studieleder Mette

Læs mere

Procedure for dimittendundersøgelser

Procedure for dimittendundersøgelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Oktober 2014 Sagsnr.: 2014-412-00142 Procedure for dimittendundersøgelser Baggrund Procedure for dimittendundersøgelser er en del af Aalborg Universitets

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat:

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat: SUND fakultet Att.: Bodil Brander Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt Niels Jernes Vej 12, A5 9220 Aalborg Øst Telefon: 9940 8008 Email: mk@hst.aau.dk www.smh.aau.dk Dato: 10-01-2017 Redegørelse

Læs mere

Evalueringsplan for de juridiske kandidatuddannelser og eftervidereuddannelser på Københavns Universitet

Evalueringsplan for de juridiske kandidatuddannelser og eftervidereuddannelser på Københavns Universitet DET JURIDISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evalueringsplan for de juridiske kandidatuddannelser og eftervidereuddannelser på Københavns Universitet 2015-16 Evalueringen på alle fakultetets uddannelser

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Fordeling af evalueringsresultater Indledningsvis angives, hvor mange af de evaluerede kurser, der placerer

Læs mere

D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I ( I V A )

D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I ( I V A ) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I ( I V A ) EVALUERINGSRAPPORT FOR BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSEN I INFORMATIONSVIDENSKAB

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus VIA University College Dato: 24. april Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført

Læs mere

21. oktober 2015 Ref.: crc J.nr.: 9/15. Til stede: Martin Knakkergaard (MK) Mads Walther Hansen (MWH) Ole Izard Høyer, observatør, VIP

21. oktober 2015 Ref.: crc J.nr.: 9/15. Til stede: Martin Knakkergaard (MK) Mads Walther Hansen (MWH) Ole Izard Høyer, observatør, VIP I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Kontaktperson for alle studienævn og handlinger: Studieleder Malene Gram. Gøre opmærksom på problemet til Skolen for Kultur og Globale Studier

Kontaktperson for alle studienævn og handlinger: Studieleder Malene Gram. Gøre opmærksom på problemet til Skolen for Kultur og Globale Studier Handlingsplan for studiemiljøarbejdet på School of Culture and Global Studies/samfdelen/præciseret d. 4. marts 2014 Konkrete ønsker til teknisk forvaltning er markeret med gult: Områder til gruppearbejdspladser

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 23. september 2015. Til stede: Afbud: Trond Beldo Klausen, Jakob Skjøtt-Larsen,

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Fakultetets målbare standarder Hvis en målbar standard er fastsat på uddannelsesniveau, anføres uddannelsesnavnet ud for standarden.

Fakultetets målbare standarder Hvis en målbar standard er fastsat på uddannelsesniveau, anføres uddannelsesnavnet ud for standarden. Skema D: oversigt over målbare standarder for kvalitet. Maj 2017 KU s obligatoriske kvalitetsparametre Bemærk, at målbare standarder kan fastsættes samlet for BA og KA eller separat. Datadefinition Nedenstående

Læs mere

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 12. februar 2014

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 12. februar 2014 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 12. februar 2014 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 9. april 2014. Til stede: Afbud: Trond Beldo Klausen, Anja Jørgensen, Lars Skov

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Viborg

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Viborg VIA University College Dato: 24. april Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Viborg Ultimo 2014 er der gennemført

Læs mere

Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Dimensionering v/mk. 3. Bemanding i efteråret 2015 v/mk. 4. Information vedr. karakterbekendtgørelsen v/mk

Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Dimensionering v/mk. 3. Bemanding i efteråret 2015 v/mk. 4. Information vedr. karakterbekendtgørelsen v/mk I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

Gæst til mødet: Prodekan for uddannelse på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Malene Gram. Godkendelse af endelig dagsorden

Gæst til mødet: Prodekan for uddannelse på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Malene Gram. Godkendelse af endelig dagsorden REFERAT Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn Tirsdag den 1. december 2015 kl.: 10:00-12:00, NJV. 6B, i lokale 1.02 Møde indkaldt af Studie- og skoleleder Ulla Steen Tilstede: Ulla Steen, Lars Bo

Læs mere

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder)

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder) Møde den: 13. november 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Lene Myong, Kristine Kousholt, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Nina

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde onsdag den 4. november 2015

Referat fra studienævnsmøde onsdag den 4. november 2015 Referat fra studienævnsmøde onsdag den 4. november 2015 Deltagere: Kim Møller, Lærke Mogensen, Annick Prieur, Nicolay Johansen og Julie Roed Erhardsen. Afbud fra: Sidse Granat Jønsson Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2012 SIV Engelsk

Semesterevaluering efteråret 2012 SIV Engelsk Semesterevaluering efteråret 2012 SIV Engelsk Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Praktikophold Har du været på praktikophold

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011.

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011. :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Fibigerstræde 11 9220 Aalborg Øst www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Referat af Studierådsmøde Onsdag den 20. juni

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 1: Velfærdssamfund i forandring...

Læs mere

Procedure til evaluering af vejledningsforløb på BA- og kandidatuddannelser på Aarhus BSS. Pilotprojekt 2016/17 Aarhus BSS, august 2016

Procedure til evaluering af vejledningsforløb på BA- og kandidatuddannelser på Aarhus BSS. Pilotprojekt 2016/17 Aarhus BSS, august 2016 Procedure til evaluering af vejledningsforløb på BA- og kandidatuddannelser på Aarhus BSS Pilotprojekt 2016/17 Aarhus BSS, august 2016 1 Indhold 2 Formål med evalueringsproceduren for vejledningsforløb

Læs mere

Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS)

Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS) Sagsnr.: 2014-413-00111 Selvevalueringshandlingsplan for: Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS) Studienævn for Medicin School of Medicine and Health Aalborg Universitet Handlingsplanen

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Find Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing, Jimmi Kristiansen og Nanna Damgaard Afbud: Ditte Hartvig, Anders

Læs mere

Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014

Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014 Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014 Indledning Uddannelsen i It og Sundhed optog de første studerende i 2008 og i 2014 blev de første kandidater færdige. I

Læs mere

Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere

Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. Vejledningen er opbygget som en tjekliste, med det formål

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Praktikophold Har du været på praktikophold

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat studienævnsmøde Onsdag, den 14. maj 2014 kl. 9.00 12.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, rum 72 København: A. C. Meyers Vænge 15, lokale C1-2.1.024

Læs mere

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Sammenfatning Der er generelt stor tilfredshed med semesterets forløb, og 6 af 8 studerende angiver, at de har fået meget stort og stort læringsudbytte,

Læs mere

Procedure til evaluering af vejledningsforløb på BA- og kandidatuddannelser på Aarhus BSS. Pilotprojekt 2016 Aarhus BSS, 27.

Procedure til evaluering af vejledningsforløb på BA- og kandidatuddannelser på Aarhus BSS. Pilotprojekt 2016 Aarhus BSS, 27. Procedure til evaluering af vejledningsforløb på BA- og kandidatuddannelser på Aarhus BSS Pilotprojekt 2016 Aarhus BSS, 27. april 2016 1 Indhold 2 Formål med evalueringsproceduren for vejledningsforløb

Læs mere

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 6. april Sted: Lokale Afbud: Rebekka Laugesen, Anastasia Larn

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 6. april Sted: Lokale Afbud: Rebekka Laugesen, Anastasia Larn I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SN-IKK R E F E R A T 6. APRIL 2016 Forum Studienævnsmøde kl. 13.00-16.00 Mødedato: Onsdag den

Læs mere

Referat af studienævnsmøde, Sociologi den 9. marts 2016

Referat af studienævnsmøde, Sociologi den 9. marts 2016 Referat af studienævnsmøde, Sociologi den 9. marts 2016 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 20. april 2016. Til stede: Afbud: Jakob Skjøtt-Larsen, Anders Petersen, Anja Jørgensen,

Læs mere

Referat fra møde i aftagerpanelet for International Affairs mandag den 14. juni 2016

Referat fra møde i aftagerpanelet for International Affairs mandag den 14. juni 2016 Referat fra møde i aftagerpanelet for International Affairs mandag den 14. juni 2016 Deltagere: Finn Reske Nielsen (FRN), Susan Vonsild (SV), Carsten Boyer Thøgersen (CBT), Lisbeth Pilegaard (LP), Camilla

Læs mere

Undervisnings- og uddannelsesevaluering ved Institut for Kultur og Samfund

Undervisnings- og uddannelsesevaluering ved Institut for Kultur og Samfund Undervisnings- og uddannelsesevaluering ved Institut for Kultur og Samfund De to studienævn ved Institut for Kultur og Samfund har vedtaget følgende evalueringspolitik for alle bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra studienævnsmøde Torsdag, den 18. december 2014 kl. 13.00 15.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, rum 72 København: Frederikskaj 12, lokale

Læs mere

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns Universitet stiller krav om, at dekanerne

Læs mere

Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn SAMF

Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn SAMF Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Ole Jespersen Telefon: 9940 9595 E-mail: osj@adm.aau.dk Dato: 16.11.16 Sagsnr.: 2016-121-00002 Krone- og timebevilling

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse 27. MAJ 2015 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015... 1 Samlet status... 2 Modul 8: Verdenspolitik... 3 Modul 10:

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 21. januar 2011 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Eva Viala, Anne Morin, Malou Juelskjær, Kirstine Louise Mei Petersen, Bue Bohr, Lise Lefevre

Læs mere

Referat af møde med aftagerpanelet for SIS og CCG. Mandag den 5. marts 2012

Referat af møde med aftagerpanelet for SIS og CCG. Mandag den 5. marts 2012 Studienævnet for Tværkulturelle Studier Studienævn for Sprog og Internationale Studier Kroghstræde 1 9220 Aalborg Ø Tlf. 9940 8080 Fax 9635 0044 www.ccg.aau.dk Sagsbehandler: Malene Karmisholt Tlf. 9940

Læs mere

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016 Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016 Kvalitetssikring www.kvalitetssikring.aau.dk Dato: 30. oktober 2016 Sags. nr. 2016-412-00072 Notatet er gældende fra oktober 2016 og nøgletallene

Læs mere

Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring

Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring af uddannelser 2014-2015 UDDANNELSESSERVICE Ekstern del af fakultetets afrapportering Fakultet Studieår

Læs mere

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Indhold Indledning... 3 Elektronisk modul- og semesterevalueringer... 3 Modul 13: IT som pædagogisk værktøj... 3 Samlet status... 3 Læringsmål

Læs mere

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Indholdsfortegnelse Organisering af klinisk undervisning i Assens Kommune... 3 Formål... 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter Københavns Universitet har fælles retningslinjer for undervisningsevaluering

Læs mere

Procedurebeskrivelse. Analyse af frafald. Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. VIA University College. Dato: Den 26. august 2014

Procedurebeskrivelse. Analyse af frafald. Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. VIA University College. Dato: Den 26. august 2014 Procedurebeskrivelse Analyse af frafald Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Dato: Den 26. august 2014 Journalnr.: U0231-1-05-4-14 Ref.: TRHJ og LIFP Procedure for analyse af frafald Nærværende procedurebeskrivelse

Læs mere

STUDIENÆVNSMØDE 16. juni 2015

STUDIENÆVNSMØDE 16. juni 2015 Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet Studie- og studienævnssekretærer: Lone Sønderby-Egebak Tine Lindegaard Hansen Fibigerstræde 2-95 9220 Aalborg Øst Tlf. 99 40 80 04 cand.merc.aud-secr@ business.aau.dk

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Krav til evaluering af undervisning. For at sikre kvalitet i undervisningen på VIAs ordinære uddannelser og videreuddannelser

Læs mere

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Notat Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Principper og rammerne for henholdsvis årlig status på kvalitetsarbejdet og uddannelsesevaluering

Læs mere