Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142."

Transkript

1 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Side 1 af 11

2 Introduktion Det følger af sundhedsloven 141 at alle kommuner skal tilbyde kommunens borgere med et alkoholmisbrug, gratis alkoholbehandling. Syddjurs Kommunes indsats mod alkoholmisbrug retter sig naturligvis mod borgere fra det fyldte 18. år, men også personer under 18 år med alkoholpro-blemersæ.. og disses familier kan blive behandlet i centret ud fra en helhedsorienteret vinkel. Af servicelovens 101 og af sundhedsloven 142 følger samtidigt at kommunerne ligeledes skal tilbyde gratis social og lægelig behandling til alle borgere med et stofmisbrug. Indsatsen mod stofmisbrug retter sig mod borgere fra det fyldte 18. år med stofmisbrug og borgere med afhængighed af ikke-ordineret medicin. I Syddjurs Kommune kan centret også indskrive og behandle unge under 18 år. Formålet med alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen er, at den enkelte borger opnår et bedre liv uden sit misbrug, med eller uden medicinsk behandling. Indsatserne tager udgangspunkt i at forebygge og afhjælpe misbrugsrelaterede sygdomme samt i støtte til at opnå stabile boligforhold, beskæftigelse, kontakt til ikkemisbrugende netværk, skadesforebyggelse og i at øge det psykiske velbefindende. Definition af misbrug I Syddjurs Kommune arbejder man ud fra en definition af misbrug, som er inspireret af Videnscenter for Socialt Udsatte og af verdenssundhedsorganisationen WHO. Definitionen skelner mellem to former for misbrug: 1. Skadeligt forbrug af alkohol/stoffer: Skadeligt forbrug af alkohol/stoffer anvendes når forbruget har et sådant omfang og sker på en sådan måde, at det medfører fysisk, psykisk og/eller social skade for personen og/eller dennes omverden 2. Afhængighedssyndrom: Afhængighedssyndromet anvendes hvis en person opfylder tre eller flere af følgende kriterier samtidig: Kontroltab (problemer med at styre indtagelsen af alkohol) Stof- eller alkoholhunger (stærk og uimodståelig trang til stoffer/alkohol) Fysiske abstinenser Fortsat misbrug på trods af kendskab til de skadelige følger Toleranceudvikling (behov for stadig større mængder for at opnå samme effekt) Manglende evne til at varetage sociale forpligtelser overfor fx familie og arbejde. Visitation og behandlingsmodel Al visitation af borgere foregår i Rusmiddelcenter Syddjurs (RCS). Ved visitationen foretager RCS en faglig vurdering af borgerens situation og behandlingsbehov. I processen inddrages den pågældende, med henblik på at afdække vedkommendes egne ønsker og behov i forhold til behandlingen. På baggrund heraf udarbejder RCS en visitationsindstilling i samarbejde med borgeren. RCS afholder ugentlige visitationsmøder. På møderne træffes de konkrete beslutninger om behandlingens indhold. Efter endt visitationsmøde kontakter rådgiver borgeren med besked og (skriftlig) afgørelse (bevilling). Når en borger visiteres til behandling for misbrug af alkohol og/eller stoffer, vil behandlingen blive tilrettelagt ud fra en individuel vurdering af den konkrete borgerens behov og ønsker. Borgeren bliver altid tilbudt en helhedsorienteret indsats, med fokus på samtlige relevante problemstillinger i borgerens liv. Fx inddrages forholdende omkring den pågældendes økonomiske, boligmæssige-, jobmæssige- og uddannelsesmæssige situation. Princippet bag behandlingen i RCS er, at borgeren altid tilbydes den mindst indgribende indsats (proportionalitet) og samtidigt tilpasses indsatsen gennem hele behandlings-forløbets løbetid til borgerens Side 2 af 11

3 behov. Frit valg og behandlingsgaranti Afhængigt af om der er tale behandling for alkohol- eller stofmisbrug er der forskellige muligheder for frit valg og forskellige rammer for behandlingsgaranti. De forskellige regler gennemgås nedenfor under den del af kvalitetsstandarden, der vedrører det enkelte misbrugsområde. Klageadgang Er en borger utilfreds med en social behandling af misbrug eller over sagsbehandlingen i en sag, kan den pågældende - indenfor 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen - vælge at klage. Klagen skal stiles til leder af RCS, Bente Helweg-Mikkelsen og sendes til adressen Hovedgaden 61-63, 8410 Rønde, (Tlf ). Klagen kan også fremsendes på mail til Indenfor fire uger efter RCS modtagelse af klagen vil centret revurdere sin afgørelse og give besked til klageren om udfaldet heraf (om afgørelsen er ændret, om der skal indhentes yderligere oplysninger etc.). Fastholder RCS afgørelsen, oversender centret (også indenfor en frist på fire uger) automatisk alle sagens oplysninger til Ankestyrelsen og giver borgeren besked om, at klagen er videre sendt. Er en borger utilfreds og ønsker at klage over indholdet af sin alkoholbehandling eller over den lægelige/ medicinske behandling af stofmisbrug, skal klagen sendes til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Handleplaner, evaluering og dokumentation Alle borgere, der modtager behandling i RCS-regi, har krav på at få udarbejdet en social handleplan, jf. Serviceloven 141. Den sociale handleplan styrer den samlede indsats for og omkring den enkelte borger. Den sociale handleplan anvendes som et dynamisk værktøj i det helhedsorienterede arbejde med borgeren og bliver løbende opdateret. I Syddjurs Kommune varetages udarbejdelsen af den sociale handleplan af Socialcenter Syddjurs efter voksenudredningsmetoden (VUM) og borgeren søges inddraget i alle beslutninger omkring både handleog behandlingsplan. Den delplan, der udarbejdes på RCS indgår som en del af handleplanen jf. servicelovens 141. Formålet med kvalitetsstandarderne Kvalitetsstandarderne for alkohol- og stofmisbrugsbehandling er udarbejdet for at afstemme forventningerne mellem borgere og RCS s medarbejdere samt i forhold til det politiske niveau. Både i forhold til serviceniveauet for behandlingens igangsættelse og med hensyn til omfanget og indholdet af et behandlingsforløb. Kvalitetsstandarderne beskriver det generelle serviceniveau, og er hver især opdelt i følgende afsnit: 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Målgruppe 4. Indhold/omfang 5. Opfølgning 6. Sagsbehandlingstid 7. Information til borgeren 8. Dokumentation til borgeren 9. Godkendelse 10. Administration Side 3 af 11

4 Kvalitetsstandard for behandling af misbrug i Syddjurs Kommune. Generelt formål: Det overordnede mål for indsatsen er at tilbyde den enkelte borger med rusmiddel problemer relevante behandlingstilbud ud fra en professionel helhedsorienteret vurdering, og med afsæt i borgerens individuelle behov og ønsker. Formålet er, at den enkelte borger dermed opnår et bedre liv uden alkohol eller ikke-lægeordineret medicin. Indsatsen omhandler generelt desuden forebyggelse, afhjælpning af rusrelaterede sygdomme samt støtte til at opnå stabile boligforhold, beskæftigelse, kontakt til et ikke-misbrugende netværk, og styrkelse af borgerens psykiske velbefindende. 1) Kvalitetsstandard for behandling af misbrug af alkohol i Syddjurs Kommune Service: Lovgrundlag, Sundhedslovens 141: Ambulant alkoholbehandling 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Stk. 5. Socialtilsynet, jf. lov om socialtilsyn, godkender og fører driftsorienteret tilsyn med alkoholbehandlingssteder, jf. stk. 3. Socialtilsynet skal ved godkendelse af og driftsorienteret tilsyn med alkoholbehandlingssteder benytte sig af den aktuelt bedste faglige viden om metoder og indsatser. Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan alene tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling, jf. stk. 1 og 3, på alkoholbehandlingssteder, som er godkendt efter 5 i lov om socialtilsyn, jf. stk. 5. For behandlingssteder, som en kommunalbestyrelse ikke selv har etableret, gælder endvidere, at behandlingsstedet skal have en aftale med minimum én kommune for at kunne indgå i kommunalbestyrelsens tilbud om alkoholbehandling. Stk. 7. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Stk. 8. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. Målgruppe: Indsatsen i Syddjurs Kommune mod alkoholmisbrug retter sig i perioden mod alle aldersgrupper med alkoholproblemer, mod borgere med dobbeltdiagnoser (borgere med et alkoholmisbrug og en psykiatrisk lidelse) samt mod pårørende til disse. I perioden til vil der gennem satspuljeordningen BRUS være særligt fokus på børn og unge (op til 25 år), der har levet i familier, hvor alkohol og/eller stoffer har fyldt for meget. Den oprindelige målgruppe for behandling i forhold til misbrug udvides således til også at omfatte etablering af børnegrupper mv. Henvendelse: Alkoholbehandlingen af borgere i alle aldre varetages i Syddjurs Kommune af Rusmiddelcenter Syddjurs (RCS), som er en institution under Center for social- og beskæftigelse. Rusmiddelcentret er bemandet af socialt og psykologfagligt personale. Centret indgår i et tæt samarbejde med kommunale, regionale og private samarbejdspartnere for at sikre en sammenhængende indsats.

5 Indsatsen for børn og unge under 23 år. I de tilfælde, hvor der bor eller er børn under 18 år i samvær i et hjem, vil RCS altid tage kontakt til en rådgiver fra Center for Børn & Familie. Kontakten sker med henblik på i fællesskab at opnå, en for familien, sammenhængende indsats i overensstemmelse med den skærpede underretningspligt jf. servicelovens 153, stk. 1. Henvendelse til RCS Hovedgaden 61-63, 8410 Rønde Telefon Serviceniveau: Rusmiddelcenter Syddjurs tilrettelægger altid alkoholbehandlingen ud fra en individuel og helhedsorienteret vurdering af den enkelte borger. Visitationssamtale og afklaring Når en borger med et alkoholproblem henvender sig til RCS, får vedkommende tilbudt en visitationssamtale. Borgeren har altid mulighed for en anonym førstegangssamtale, hvor den pågældende overordnet orienteres om Syddjurs Kommunes behandlingstilbud. Samtalen kan bestå af råd og vejledning. Samtalen kan også være første skridt frem mod en egentlig behandlingsplan. Der vil altid blive taget udgangspunkt i borgerens eget ønske, hvad enten det drejer sig om reduktion eller ophør af alkoholmisbruget. Hvis borgeren ønsker at få et behandlingstilbud, vil rådgiveren foretage et grundigt afklaringsforløb inden der visiteres til behandling. Afklaringsforløbet består af en visitationssamtale og udarbejdelse af en indstilling. Afklaringen danner grundlag for behandlingsplanen. Typisk ambulant behandling På baggrund af afklaringen foretager RCS visitation, typisk til ambulant behandling i eget regi. Det overordnede formål med behandlingen er at opnå total afholdenhed eller at reducere alkoholindtaget til at blive indenfor sundhedsstyrelsens anbefalede genstandsgrænse. Kun når det skønnes at ambulant behandling ikke er tilstrækkeligt sender RCS en ansøgning til Socialcenter Syddjurs om betaling af en tidsafgrænset døgnbehandling. RCS skal matche borgerens behandlingsbehov med relevant behandling ud fra en konkret, individuel vurdering. Dette sker altid i samarbejde med borgeren og eventuelle relevante rådgivere fra de øvrige kommunale centre. Som udgangspunkt tilstræber Syddjurs Kommune at benytte lokale tilbud og Syddjurs Kommune tager altid økonomiske hensyn, når der visiteres til eksterne tilbud, forudsat at et sådant kan imødekomme borgerens individuelle behov. Der er altid tale om tilbud godkendt på Tilbudsportalen. Som udgangspunkt tilbyder RCS ambulant behandling i maksimalt samtaler. Der vil herefter blive foretaget en konkret og individuel vurdering af, hvorvidt behandlingen skal fortsætte det samme sted, fortsætte et andet sted eller afsluttes. Døgnbehandling tilbydes til de borgere, der er mest udsatte eller som ikke kan profitere udelukkende af ambulant behandling. Døgnbehandling bevilges med kortest mulig varighed og som udgangspunkt maksimalt op til 6 måneder. Døgnbehandling efterfølges altid af ambulant behandling i form af enten individuelle samtaler eller intensiv dag- eller efterbehandling.

6 Borgeren vil altid blive tilbudt efterbehandling, som ligger i umiddelbar forlængelse af ambulant eller døgnbehandling. Varigheden af efterbehandling afhænger af det individuelle behov, men typisk vil et forløb vare fra 3 til 6 måneder. Hvis en borger efter endt behandling falder tilbage i alkoholmisbrug, skal Syddjurs Kommune iværksætte en tilbagefaldsbehandling, hvis borgeren ønsker det. Genvisitationen foregår på samme måde, som førstevisiteringen. RCS tilbyder både individuelle rådgivnings- og behandlingsforløb, netværksbaserede forløb, og kombinationer heraf. Behandlingsindsatsen monitoreres løbende. Der indberettes løbende til NAB (Det Nationale Alkoholbehandlingsregister), og der sker en opfølgning af indsatsen. Efter- og tilbagefaldsbehandling: Pårørendebehandling: RCS tilbyder råd og vejledning til alle pårørende. Som udgangspunkt vil de blive tilbudt 2-3 samtaler (med mulighed for flere) og den pågældende sag bliver udelukkende drøftet, hvis der er givet samtykke. RSC afholder, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, fællessamtaler, med deltagelse af såvel den misbrugende som de pårørende. Det kan fx være fællessamtaler mellem hjemmeboende unge over 18 år og deres forældre, eller fællessamtaler med deltagelse af ægtefæller, hvor den ene har et misbrug. Betaling: Alkoholbehandlingen er som udgangspunkt gratis. Dette betyder at fx samtaler mv. er gratis, mens fx medicinsk behandling udover 30 dage er selvbetalt. Ved døgnbehandling skal borgeren selv betale for kost og logi, såfremt dette er økonomisk muligt. Forinden opholdet igangsættes udarbejdes en økonomisk beregning af borgerens faktiske udgifter og indtægter. Betalingen kan variere, men vil aldrig overstige borgerens faktiske udgifter. Vurderingen varetages af Socialcenter Syddjurs. Sagsbehandlingstid: RCS iværksætter behandlingen, indenfor 14 dage efter første henvendelse. I nogle tilfælde tager udredningen dog længere tid end 14 dage. Fx, når der er tale om en kompleks sammensætning af afhængighed, psykisk sygdom og sociale problemer. I disse situationer kan tidsfristen overskrides. Borgeren vil i disse situationer blive løbende orienteret herom. Information til borgeren: Syddjurs Kommunes hjemmeside Klagevejledning Samtykkeerklæring Dokumentation til borgeren: Visitationsafgørelse Behandlingsplan

7 2) Kvalitetsstandard for social behandling efter Serviceloven 101 Formål: Det overordnede mål for indsatsen er at tilbyde den enkelte borger med stofmisbrugsproblemer relevante behandlingstilbud ud fra en professionel helhedsorienteret vurdering og med afsæt i borgerens individuelle ønsker og behov. Formålet er, at den enkelte borger opnår et bedre liv uden stoffer med eller uden medicinsk behandling, forebyggelse, afhjælpning af misbrugsrelaterede sygdomme, stabile boligforhold, beskæftigelse, kontakt til ikke-misbrugende netværk, og psykisk velbefindende. Lov om social service 101: Målgruppe: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Social- og indenrigsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. Indsatsen i Syddjurs Kommune mod stofmisbrug retter sig i perioden mod alle aldersgrupper med stofmisbrugsproblemer, mod borgere med dobbeltdiagnoser (borgere med et misbrug og en psykiatrisk lidelse) samt mod pårørende til disse. I perioden 1. juni 2016 til 31. december 2019 vil der gennem satspuljeordningen BRUS være særligt fokus på børn og unge (op til 25 år), der har levet i familier, hvor alkohol og/eller stoffer har fyldt for meget. Den oprindelige målgruppe for behandling i forhold til misbrug udvides således til også at omfatte etablering af børnegrupper mv. Henvendelse: Behandling af borgere i alle aldre varetages i Syddjurs Kommune af Rusmiddelcenter Syddjurs (RCS), som er en institution under Center for social- og beskæftigelse. Rusmiddelcentret er bemandet af socialt og psykologfagligt personale. Centret indgår i et tæt samarbejde med kommunale, regionale og private samarbejdspartnere for at sikre en sammenhængende indsats. En særlig indsats overfor børn og unge under 18 år. I de tilfælde, hvor der bor eller er børn under 18 år i samvær i et hjem, vil RCS altid tage kontakt til en rådgiver fra Center for Børn & Familie. Kontakten sker med henblik på i fællesskab at opnå, en for familien, sammenhængende indsats i overensstemmelse med den skærpede underretningspligt jf. servicelovens 153, stk. 1. Henvendelse til RCS Hovedgaden 61-63, 8410 Rønde

8 Telefon Indhold og omfang: RCS tilrettelægger altid behandlingen for stofmisbrug ud fra en individuel og helhedsorienteret vurdering af den enkelte borger. Visitationssamtale og afklaring Når en borger med et stofmisbrugsproblem henvender sig til RCS, får vedkommende tilbudt en visitationssamtale. Borgeren har altid mulighed for en anonym førstegangssamtale, hvor borgeren overordnet bliver orienteret om Syddjurs Kommunes behandlingstilbud. Samtalen kan bestå af råd og vejledning. Samtalen kan også være første skridt frem mod en egentlig behandlingsplan. Der vil altid blive taget udgangspunkt i borgerens eget ønske, hvad enten det drejer sig om reduktion eller ophør af stofmisbruget. Hvis borgeren ønsker at få et behandlingstilbud, vil rådgiveren foretage et grundigt afklaringsforløb, inden der visiteres til behandling. Afklaringsforløbet består altid af en visitationssamtale, udarbejdelse af ASI-spørgeskema, og om nødvendigt, af en psykologisk screening. Der udarbejdes herefter en indstilling og afklaringen danner grundlag for en helhedsorienteret behandlingsplan. Behandlingstilbud: Opfølgning: Typisk ambulant behandling På baggrund af afklaringen foretager RCS visitation, typisk til ambulant behandling i eget regi. Kun når det skønnes at det skønnes at ambulant behandling ikke er tilstrækkeligt sender RCS en ansøgning til Socialcenter Syddjurs om betaling af en tidsafgrænset døgnbehandling. RCS skal matche borgerens behandlingsbehov med relevant behandling ud fra en konkret, individuel vurdering. Det sker altid i Der er en individuel tilrettelagt opfølgning på både eksterne og interne tilbud. Den første opfølgning vil typisk finde sted efter at borgeren har haft 10 samtaler. Under opfølgningen vil der blive taget stilling til, om behandlingen skal forlænges, ændres eller afsluttes. Der vil også blive fulgt op på de kortsigtede og langsigtede mål i behandlingsplanen. Derudover vil blive foretaget en opfølgning efter behandlingsforløbet er afsluttet. Den første vil finde sted efter den 1. måned og igen 6 måneder efter at behandlingen er afsluttet. Sagsbehandlingstid: RCS iværksætter behandling indenfor 14 dage efter første henvendelse. I nogle tilfælde tager udredningen dog længere tid end 14 dage. Hvis der fx er tale om en kompleks sammensætning af afhængighed, psykisk sygdom og sociale problemer, kan tidsfristen overskrides. I disse situationer vil borgeren blive orienteret om det løbende Information til borgeren: Pjecer om tilbud Klagevejledning Hjemmeside under Syddjurs Kommunes hjemmeside Dokumentation til borgeren: Behandlingsplan Visitationsbeslutning Godkendelse: Administration: Byrådet den Socialcenter Syddjurs

9 3) Kvalitetsstandard for lægelig behandling efter Sundhedsloven 142 Formål: Det overordnede mål for indsatsen er at tilbyde den enkelte borger med stofmisbrugsproblemer relevante behandlingstilbud ud fra en professionel helhedsorienteret vurdering og med afsæt i borgerens individuelle ønsker og behov. Formålet er, at den enkelte borger opnår et bedre liv uden stoffer med eller uden medicinsk behandling, forebyggelse, afhjælpning af misbrugsrelaterede sygdomme, stabile boligforhold, beskæftigelse, kontakt til ikke-misbrugende netværk, og psykisk velbefindende. Lovgrundlag: Serviceloven 142 (Lægelig behandling for stofmisbrug) 142. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler til stofmisbrugere. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om lægelig behandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Målgruppe: Henvendelse: Indhold og omfang: Stk. 3. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Syddjurs Kommunes indsats for stofmisbrug retter sig mod følgende målgrupper: Borgere med stofmisbrugsproblemer, herunder hash og borgere i medicinsk behandling, gravide stofmisbrugere, borgere med dobbeltdiagnoser (misbrug og psykiatrisk lidelse) samt pårørende til misbrugere. Henvendelse til RCS Hovedgaden 61-63, 8410 Rønde Telefon Syddjurs Kommune tilbyder gratis lægelig behandling, som altid bliver tilrettelagt ud fra en individuel og helhedsorienteret vurdering af den enkelte borger. Som udgangspunkt er det en forudsætning, at behandlingen er en integreret del af den samlede misbrugsindsats. Den lægelige behandling består af substitutionsbehandling, fx bubrenorphin og metadon. Formålet med substitutionsbehandlingen er at stabilisere brugen af euforiserende stoffer, således at borgeren kan nedbringe eller ophøre med sit misbrug af illegale stoffer. Målet er derigennem at kunne fastholde borgeren i en tilstand, hvor vedkommende vil være i stand til at modtage og profitere af social behandling.. Ligeledes tilbydes NADA akupunktur for afhængighed og abstinenser, urinprøve kontrol, hepatitisvacciner og sundhedssamtaler. Udleveringen af substitutionsmedicinen og sårbehandling foregår typisk fra RCS, men der kan indgås individuelle aftaler med den enkelte borger om anden afhentning fx på et apotek.

10 Visitationssamtale og afklaring Når en borger med et stofproblem henvender sig til RCS, får vedkommende tilbudt en visitationssamtale. Borgeren har mulighed for en anonym førstegangssamtale, hvor borgeren overordnet kan blive orienteret om kommunes behandlingstilbud. Samtalen kan bestå af råd og vejledning uden egentlig henvisning til behandling. Samtalen kan også være første skridt frem mod en egentlig behandlingsplan. Der vil altid blive taget udgangspunkt i borgerens eget ønske, hvad enten det drejer sig om reduktion eller ophør af stofmisbruget. Hvis borgeren ønsker at få et behandlingstilbud, foretager rådgiveren et grundigt afklaringsforløb inden der visiteres til behandling. Afklaringsforløbet består af en visitationssamtale og ASI udredning og danner grundlag for en helhedsorienteret behandlingsplan. Valg af behandling Der er behandlingsgaranti, når en borger henvender sig til RCS. Det betyder, at der inden for 14 dage efter første henvendelse skal udarbejdes en behandlingsplan, så borgeren ved hvilken form for behandling vedkommende får og hvem der er behandler. Opfølgning: Der er en individuel tilrettelagt opfølgning på både eksterne og interne tilbud. Under opfølgningen vil der blive taget stilling til om behandlingen skal forlænges, ændres eller afsluttes. Der vil også blive fulgt op på de kortsigtede og langsigtede mål i behandlingsplanen. Derudover vil blive foretaget en opfølgning efter behandlingsforløbet er afsluttet. Den første vil finde sted efter den 1. måned og igen 6 måneder efter at behandlingen er afsluttet. Sagsbehandlingstid: RCS iværksætter behandling indenfor 14 dage efter første henvendelse. I nogle tilfælde tager udredningen dog længere tid end 14 dage. Hvis der fx er tale om en kompleks sammensætning af afhængighed, psykisk sygdom og sociale problemer, kan tidsfristen overskrides. I disse situationer vil borgeren blive orienteret om det løbende. Information til borgeren: Pjecer om behandling Hjemmeside under Syddjurs Kommunes hjemmeside Klagevejledning

11 Dokumentation til borgeren: Godkendelse: Visitationsbeslutning Behandlingsplan Byrådet den

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142.

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune 2017-2018 Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Side 1 Introduktion Det følger af sundhedsloven 141 at

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling September 2017 Udarbejdet af: Susanne Buch Dato: September 2017 Sagsid.: Version nr.: 1 Side 2 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling December 2015 Udarbejdet af: Tone Dato: Nov. 2015 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med til

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen...

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2014 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 skatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol skatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Godkendt i Byrådet d. 29. august 2013 Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere