Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010."

Transkript

1 Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010.

2 Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER HOLD SPILLERE HOLDLEDERE UDSKIFTNINGSSPILLERE KLUBDRAGT BOWLINGSKO SPILLEOMRÅDE SPILLETID FORSINKELSE/AFBRYDELSE UDEBLIVELSE GENERELLE SPILLEREGLER KEGLEFALD OVERTRÅDT DØD KUGLE PROTESTAFGIVELSE PROVISORISK KUGLE REKORDER Revideret august Side 2

3 1. TURNERINGSDOMMERE 2. Arrangementerne ledes af turneringsdommere. Dommeren er øverste myndighed. Turneringsdommeren er øverste myndighed! 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER Det er turneringsdommerens opgave at Kontrollere, at de automatiske overtrædelsesdetektorer fungerer korrekt. Tage stilling til evt. kortvarig udsættelse af starttidspunktet grundet forsinkelse. Starte spillet på det fastsatte tidspunkt med følgende annoncering: På. vegne bydes velkommen til dagens turneringskamp(e). Turneringsdommer er. fra.. I er nu underlagt de generelle spilleregler. Der er nul afrydning. God kamp!. Sikre, at kampene gennemføres på sportslig korrekt måde i overensstemmelse med de generelle spilleregler. Træffe afgørelse om flytning af spillere til andet banesæt ved nedbrud. Foretage de nødvendige ændringer på det automatiske scoreanlæg. Skride ind, hvis der sker brud på spillereglerne, herunder skride til uddeling af advarsler og evt. bortvisning iht. til stk. 19. Indberette advarsler, bortvisninger og protester til respektive disciplinærudvalg. Der gøres opmærksom på at de enkelte bowlingcentre kan have regler som gør man kan bliver bortvist fra centret. Såfremt tidligere kampe i hallen ikke er færdigspillede, kan turneringsdommeren vælge at igangsætte nye kampe sektionsvis. 3. HOLD 11. Et hold består ALTID max. af holddisciplinstørrelsen samt eventuelt een udskiftnings-spiller Samtlige spillere, udskiftning samt holdleder er fra kampens start til dens afslutning underlagt de til enhver tid gældende turnerings- og spilleregler To eller flere spillere kan spille på samme bane/baner, og spillerne skal afgive deres slag i en given rude efter tur. Eventuelle ekstraslag i 10. rude skal spilles, førend næste spiller påbegynder sin 10. rude. Scoretavlen skal være udfyldt med navnene på de spillere som er mødt ved kampens start, samt navn på holdlederen. Er holdet ikke mødt fuldtalligt, kan efterfølgende spillere indtræde i spillet efter henvendelse til dommeren. (Se spilletid) Revideret august Side 3

4 4. SPILLERE 1. For at kunne deltage i officielle arrangementer under DBwF, jævnfør 35 stk. 1, skal en spiller være i besiddelse af gyldig licens (se 6 stk. 4) og altid bære klubdragt. For at være spilleberettiget skal en licens være søgt senest 8 dage før en turneringskamp. Poststemplets dato er afgørende for ansøgningstidspunktet. Se i øvrigt gældende licens-regler i DBwF s Love Spillerne skal afskrive for hinanden, dog kan afskrivere benyttes. Når hel- eller halvautomatiske scoreapparater benyttes, kan arrangøren beslutte at der ikke samtidig skal føres manuel slagseddel. Hvis der ikke anvendes manuel slagseddel og der sker nedbrud på hallens scoresystem, hvor resultatet ikke kan genskabes, spilles en ny serie. I tilfælde hvor omstændighederne kræver afvikling af en ny kamp, påhviler det arrangøren at udrede evt. økonomiske konsekvenser for de implicerede parter. 5. HOLDLEDERE 13. Ved holdkampe SKAL hvert hold stille med en holdleder, som har tilladelse til at være bag sit hold ved banerne. Holdlederen kan evt. være en spiller på holdet. Den i turneringssystemet nævnte arrangerende klub er jourhavende for kampen, hvilket indbefatter ansvaret for indberetning til INFO-sport. Holdlederen er ansvarlig for, at alle slagsedler eftertælles, og for at scoretavlen udfyldes korrekt med navne, medlemsnumre og score. Det er ikke tilladt at rette på scoretavlens scorede kegler. Hvis der skrives forkert, skal holdlederen i samråd med modstanderens holdleder, rette scoren til de faktisk faldne kegler. 14. Holdlederen er fra kampens start til dens afslutning underlagt de til enhver tid gældende turnerings- og spilleregler. En holdleder, der fratræder inden kampens afslutning, skal udpege en afløser, underrette turneringsdommeren herom og kan ikke genindtræde i samme kamp. Revideret august Side 4

5 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE 10. I holdturneringer, hvor det af propositionerne fremgår at der må anvendes udskiftningsspiller, praktiseres udskiftning efter følgende retningslinjer: En spiller, der udskiftes efter en færdigspillet serie, kan genindtræde i kampen ved senere udskiftning En spiller, der udskiftes før en serie er færdigspillet (udskiftning midt i en rude er tilladt), kan ikke genindtræde i samme kamp, og den indtrædende spiller skal spille serien færdig på den plads han overtager Før udskiftning kan foretages, skal modstanderens holdleder underrettes. Under en kamp tillades det, at en holdleder forlader spilleområdet for at hænge resultater op. En udskiftningsspiller skal opholde sig på spilleområdet under hele kampen. En udskiftningsspiller kan gå til et andet banesæt for opvarmning, såfremt der er stillet et sådant banesæt til rådighed derfor. Dette gælder kun, hvis muligheden er til stede for begge hold. Hvis en spiller udtræder af spillet, skal modstanderholdets holdleder underrettes. Udtrædelse kan eksempelvis skyldes, at en spiller bliver skadet eller skal på arbejde. Så længe den udtrædende er i hallen og kampen ikke er færdigspillet, er vedkommende underlagt de generelle spilleregler. Såfremt en udskiftningsspiller ikke har deltaget i kampen, kan vedkommende streges af scoresedlen. Revideret august Side 5

6 7. KLUBDRAGT 3. En spiller skal altid bære klubdragt. Et klubhold skal ved en turneringskamp bære ens klubdragt jævnfør 5 stk , dog må reserven/udskiftningsspilleren være iført anden klub-dragt eller neutral overtrækstrøje (uden klubnavn/reklamer) uden på klubdragten. Er en spiller ikke reglementeret påklædt, skal turneringsdommeren indberette spilleren /spillerne med navn og medlemsnummer. Overtrædelse af reglementet udløser følgende: 3.1. Spilleren/spillerne er spilleberettiget, og forseelsen udløser bøde til klubben for hver spiller Ved flere spilleres overtrædelse takseres bøden pr. spiller, dog maksimalt 3 spillere Flere overtrædelser indenfor samme spilleweekend, hvor spilleren/spillerne ikke har mulighed for at fremskaffe en godkendt spilledragt, betragtes som 1 overtrædelse Bødestørrelse fastsættes af henholdsvis DM og Danmarksturneringsudvalget, seniorudvalget og ungdomsudvalget før sæsonstart Det accepteres, at udskiftningsspillere er iført eksempelvis en overtrækstrøje udenpå klubdragten, når de ikke er i spil. Det er en forudsætning at overtrækstrøjen i lighed med klubdragten lever op til gældende regler eller er neutral. Alle overtrædelser skal indberettes til de respektive personer i DBwF/Unioner som derefter tager stilling til evt. straf KLUBDRAGT 7.1. Med undtagelse for deltagelse på repræsentative hold og individuel deltagelse i godkendte stævner, jævnfør 36 & 37, skal en spiller bære klubdragt. En klub kan have flere klubdragter Spilleren kan i forbindelse med turneringer/stævner uden for Danmarks grænser, hvor spilleren repræsenterer forbundet, blive pålagt at stille op i en af forbundet valgt spilledragt Ved finaler i internationale stævner, kan spillere bære sponsorbluser bestemt af stævneledelsen Efter skriftlig ansøgning til turneringsdommer/stævneleder, kan der med baggrund i uheld, umiddelbart før eller under den enkelte turneringskamp/stævne, gives dispensation for manglende benklæder/nederdel Der kan i særlige tilfælde gives tidsbestemt dispensation for alternativ underdel af klubdragten. Ved dispensation udstedes der fra pågældende union et skriftligt bevis, som på forlangende skal forevises turneringsdommer/stævnearrangør. Revideret august Side 6

7 7.4. En klubdragt skal opfylde følgende betingelser: En klubdragt består af klubbluse og underdel. Klubbens navn skal fremstå tydeligt og være placeret på øverste halvdel af rygstykket af klubblusen På et klubhold, hvor det af propositionerne fremgår at holdet kun må bestå af spillere fra samme klub, skal alle spillere optræde i samme type klubdragt, dvs. ensartet klubbluse i samme farve, og for seniorhold underdel i samme farve Det er klubbens ansvar at sikre at klubdragten fremstår, således at den ikke skader bowlingsportens anseelse. En klub kan selv fastsætte yderligere regler for klubdragten Såfremt en turneringsdommer eller stævnearrangør vurderer at reglerne om klubdragt er overtrådt, skal der udarbejdes en skriftlig indberetning herom. Indberetningen skal senest tre dage herefter fremsendes til unionens senior- eller ungdomsudvalg. Det kan således ikke kræves at man spiller i godkendt klubdragt til stævner godkendt af Danmarks Bowling Forbund, men som ikke er nævnt i 36 og 37. Stævnearrangøren kan kræve dette og det skal fremgå af indbydelsen. Samme farve underdel betyder at der eksempelvis godt må være både nederdel og lange bukser på et damehold og på et herrehold må bukserne godt være af forskellig type. Endvidere henvises til de gældende regler for de respektive Unioner/Regioner. 8. BOWLINGSKO 4. En spiller skal benytte bowlingsko, som ikke afsætter mærker på banen. Der må ikke afsættes mærker på hverken tilløbsbane eller banelegeme, ligesom der ikke må påføres noget som helst stof, der kan efterlade banen i en sådan stand, at det forringer andre spilleres mulighed for at udnytte de sædvanlige fordele. Brugen af bløde gummisåler og/eller hæle, som kan afsætte mærker og derved forringe tilløbsbanernes sædvanlige tilstand, er forbudt. 9. SPILLEOMRÅDE Spilleområdet er der, hvor spillerne naturligt opholder sig under spillet. Området skal være klart adskilt fra publikumsområdet. En spillers eller et holds naturlige spilleområde kan nærmere defineres som området omkring pulten til det banesæt, hvor de spiller, med tilhørende siddepladser; dog er opvarmning på andre baner tilladt. Revideret august Side 7

8 10. SPILLETID 9. Ved holdspil skal spillerne være spilleklare ved banerne ved kampens begyndelse De spillere eller det hold, der kommer for sent, melder sig til turneringsdommeren for kampen, hvorefter de kan indtræde i spillet med gældende score i den rude, modstanderholdet befinder sig i Det betragtes som usportslig optræden, såfremt et hold forsinker kampens start på grund af manglende spillere Manglende spillere skal forsøges erstattet med sparringspartnere En turneringskamp er færdigspillet, når begge hold har færdigspillet 10. Rude. Banen må ikke forlades forinden Ved stævner er kampen færdigspillet, når samtlige spillere ved et banesæt har færdigspillet 10. rude. Banen må ikke forlades forinden. En kamp starter, når turneringsdommeren har budt velkommen til kampen/stævnet. Fra dette tidspunkt er samtlige spillere, udskiftningsspillere og holdledere er underlagt DBwF s generelle spilleregler. () Såfremt der gives mulighed for opvarmning inden spilstart, skal turneringsdommeren først byde velkommen, når opvarmningen er afsluttet. Når en spiller kommer for sent betyder det i praksis, at den/de forsinkede spiller/e kan indtræde i f.eks. 2. series 4. rude (hvis det der modstanderholdet er kommet til), selvom ens eget hold kun er i gang med 3. rude. Såfremt det ikke er muligt at indsætte sparringpartner/e, skal en alenespiller følge en medspillers turnus. Reglerne om hvornår kampen er færdigspillet kan henføres til, at det hold/de spillere, der bliver først færdig, af sportslige grunde venter med at forlade spilleområdet til modstanderholdet/modstanderne også er færdigspillede. Revideret august Side 8

9 11. FORSINKELSE/AFBRYDELSE Før kampen er startet: En kamp kan udsættes på grund af forsinkelse i de offentlige transportmidler. 4. Det pålægges det forsinkede hold, på et så tidligt tidspunkt som muligt, at meddele forsinkelsen/udeblivelsen til turneringsdommeren. Tilrettelæggelse af evt. ny spilledato formidles af DM og Danmarksturneringsudvalget. Som gyldig grund til forsinkelse accepteres alene forsinkelser, der rammer udenbys hold ved rejse med offentlige transportmidler. Ved offentlige transportmidler forstås tog, bus, færge eller fly, der følger en offentlig køreplan. Såfremt forsinkelsens varighed og forholdene på spillestedet muliggør det, bør turneringsdommeren udsætte kampens starttidspunkt. Er forsinkelsen så langvarig, at forholdene på spillestedet umuliggør en udsættelse af starttidspunktet, aflyses kampen. Skyldes forsinkelsen andet end forsinkelse i offentlige transportmidler (f.eks. uheld eller vejrlig), kan turneringsdommeren - af sportslige hensyn - efter samråd med modstanderholdets holdleder vælge at lade kampens start udskyde. I modsat fald skal kampens igangsættes på det fastsatte tidspunkt. Under kampens afvikling: Turneringsdommeren kan lade en kamp færdigspille på en anden bane eller andet banepar, så banefejl ikke forsinker den normale afvikling af kampen. Såfremt det er muligt, bør turneringsdommeren flytte samtlige spillere ved et banesæt. Såfremt nogle spillere fra et hold bliver flyttet til andre baner, kan holdet ikke kræve, at de øvrige spillere også skal flyttes Såfremt en turneringskamp i danmarksturneringen strækker sig udover max. 1 time af den berammede tid, fra starttidspunktet, jævnfør dog 24 stk. 3, skal kampen afbrydes såfremt én af de implicerede holdledere ønsker det Når en afbrudt kamp genoptages, skal kampen spilles af de samme spillere, som holdet stillede med i den afbrudte kamp, ligesom kampen skal genoptages med den score, holdene havde i den sidst spillede rude inden kampens afbrydelse. I særlige tilfælde kan der dispenseres for holdsammensætningen. DBwF afholder alle udgifter i forbindelse med en eventuel genoptaget kamp. Ved afbrydelse, skal man huske at indsamle de skrevne scoretavler og eventuelle slagsedler. Dette skal indberettes og dokumenter sendes til de respektive ansvarlige i DBwF/Unionerne. I særlige tilfælde kan der dispenseres for holdsammensætningen. Dispensation gives typisk, hvor det er umuligt for et hold at stille samme hold igen. Det kan bl.a. skyldes, at en spiller i mellemtiden har forladt klubben. Revideret august Side 9

10 12. UDEBLIVELSE Udeblivelse: 7.1. Møder et hold ikke op til en fastlagt turneringskamp, er denne tabt. Det hold, som er mødt, spiller og får point i henhold til stk. 1.2, samt det antal kegler, holdet opnår Ved udeblivelse fra eller afbud til mere end én Ligarunde i samme sæson, sker der nedrykning til 1. division, uanset placering. Ved udeblivelse fra eller afbud til 3 kampe i 1. division i samme sæson, sker nedrykning til 2.division uanset placering. Ved udeblivelse fra eller afbud til 3 kampe i 2. division i samme sæson, sker nedrykning til Unionsserien uanset placering. 13. GENERELLE SPILLEREGLER 19. En hver overtrædelse af reglerne i håndteres således: Under kampen: Første gang uddeler turneringsdommeren en advarsel til spilleren ved at påføre scoretavlen "advarsel", og samtidig tildeles spilleren 0 kegler i den pågældende rude. Advarslen indberettes til DBwF s disciplinærudvalg Anden gang bortvises spilleren fra kampen Hvis turneringsdommeren vurderer at der er tale om en særlig grov overtrædelse, kan der skrides til direkte bortvisning Ved bortvisning, der gælder for resten af weekenden, kan en eventuel reserve ikke indtræde i den igangværende kamp. Bortvisningen indberettes til DBwF s disciplinærudvalg. 5. Det er enhver spiller, holdleder og udskiftningsspiller under kampe og stævner, forbudt at ryge eller anvende remedier der efterligner rygning, samt at indtage alkoholiske drikke i spilletiden. En overtrædelse af denne regel medfører øjeblikkelig bortvisning samt indberetning til DBwF s disciplinærudvalg, som tager stilling til karantænens længde, jævnfør stk Det er enhver, forbudt at påføre talkum m.m. på tilløbsbanerne. Overtrædelse håndteres jævnfør stk. 19. Brug af Talkum i mindre mængder til fingre accepteres. Revideret august Side 10

11 7. Usportslig optræden accepteres ikke og håndteres jævnfør stk. 19. Turneringsdommeren afgører hvornår der er tale om usportslig optræden, men følgende betragtes altid som usportslig optræden: 7.1. Slag eller spark mod hallens inventar, eget eller andres materiale. 16. En spiller, der er klar til at betræde tilløbsbanen for at spille sin kugle, har følgende rettigheder og pligter: Forkørselsret kan kun kræves overfor spillere på banen umiddelbart til venstre for én selv Der skal holdes tilbage for en spiller, der gør sig klar til at spille sin kugle på banen umiddelbart til højre for én selv Samtlige spillere skal være klar til at spille, når det er deres tur. De må ikke forsinke afgivelsen af kuglen, hvis banerne umiddelbart til venstre og højre er frie 17. Hvis en spiller ikke overholder reglerne i stk. 16, betragtes det som forsinkelse af spillet (slow bowling). Turneringsdommeren skal advare spilleren jævnfør 23 stk Spilles der mere end 2 ruder på forkert bane, fortsættes serien som påbegyndt. Såfremt det opdages forinden, erklæres der død kugle og serien startes forfra på korrekt bane. Ved holdspil skal én spiller på holdet have påbegyndt 2 rude på forkert bane, førend det accepteres, at serien færdigspilles som påbegyndt Efter hver færdigspillet serie kan der ændres på spillerækkefølgen inden for det samme hold. Dog må en spiller ikke have udlæg på samme bane i to på hinanden følgende serier. Revideret august Side 11

12 14. KEGLEFALD Kegler, der tæller som væltede kegler. En kugle er afgivet korrekt, når spilleren har sluppet den, og den har passeret overtrædelseslinjen ind på banen. Kuglen skal afgives ved håndkraft, og den må ikke være forbundet med noget som helst apparat, hverken i eller udenfor banen, hvilket betyder hverken under afleveringen af kuglen eller under kuglens gang til keglerne. Enhver kugle afgivet af en spiller tæller, medmindre der erklæres død kugle (se pkt. 16). Det er en spillers egen pligt at afgøre, om kegleopstillingen står korrekt. Spilleren skal insistere på, at kegler, som ikke står korrekt, skal genrejses inden kuglen afgives. Efter én genrejsning pr. serie pr. spiller, skal turneringsdommeren afgøre, om kegleopstillingen står korrekt. Afgiver spilleren sin kugle mod en forkert kegleopstilling, betragtes kegleopstillingen som godkendt og slaget tæller, med mindre det opdages, at der mangler kegler inden kuglen rammer keglerne. Hvis en dommer opdager, at en spiller forsøger at drage fordel af en mangelfuld opstilling, betragtes dette som usportslig optræden. Kegler, som væltes af en korrekt afgivet kugle eller af andre kegler inden bommen begynder at feje væltede kegler af banen. Dette gælder også kegler, som væltes af andre kegler, som returnerer i spil fra sidevæg, bagbeklædning eller bom. Væltede kegler, som forbliver liggende på banelegemet, står i renderne eller læner sig mod bagbeklædning/sidestykker, skal fjernes inden næste slag. Der må ikke foretages flytning af nogen kegle, som forbliver stående på banen efter et slag. Det betyder, at kegler, som skubbes til en anden position af andre kegler eller af kuglen eller nedsættes på anden plads af den mekaniske keglesætter, skal forblive stående på den nye position. Kegler, som ikke tæller som væltede kegler. Kegler, der væltes af en kugle, som har forladt banelegemet inden træf. Kegler, der væltes af en kugle, som kommer retur fra bagbeklædningen. Kegler, der væltes af en person eller en mekanisk del. Kegler, der væltes, men returnerer stående på banelegemet, skal forblive stående. Kegler, der væltes, når der begås overtrådt, skal genrejses. Kegler, væltet af den mekaniske keglerejser, placeres på sin oprindelige plads. Revideret august Side 12

13 15. OVERTRÅDT 15. Overtrædelseslinjen skal ubetinget respekteres af såvel spillere som afskrivere, og overtrådt markeres tydeligt på scoresedlen og/eller scoresystemet med et "F" eller lignende. Såfremt en spiller forsætligt begår overtrådt for at drage fordel deraf, skal spilleren noteres for 0 kegler for det pågældende slag og ikke tillades yderligere slag i den pågældende rude. Gentagelsestilfælde vil blive betragtet som usportslig optræden og skal håndteres jævnfør stk. 19. Der er begået overtrådt, når en del af spillerens person under eller efter afgivelsen af kuglen, berører nogen del af banelegemet, udstyret eller bygningen på linje med eller forbi overtrædelseslinjen. Ved på linie med forstås overtrædelseslinjens forlængelse både til højre og venstre for den bane, man spiller på. Tøj og sko er en del af spillerens person, hvorimod andre ting som eksempelvis kuglepenne, smykker, mønter m.v. ikke betragtes som en del af spillerens person hvis disse tabes ud over overtrædelseslinjen. Kuglen er i spil efter afgivelsen og indtil den samme eller den næste spiller er klar til på samme bane at afgive næste slag. Eksempler på situationer med overtrådt/ikke overtrådt: Hvis en spiller får overbalance og støtter med hånden på banelegeme, sidevæg eller kugleretur på eller forbi overtrædelseslinjen, så er der overtrådt. Hvis en spiller taber en kuglepen, et smykke, mønter m.v. forbi overtrædelseslinjen, så er der ikke overtrådt. Der skal indhentes tilladelse hos dommeren til at samle det tabte op. hvis en spiller falder ud over overtrædelseslinjen og IKKE slipper sin kugle i faldet, så er der ikke overtrådt. Såfremt den automatiske overtrædelsesdetektor markerer for overtrådt, kan dette ikke appelleres, medmindre det kan påvises, at detektoren ikke fungerede korrekt, eller der er overvældende vidnesbyrd for, at spilleren ikke begik overtrådt. Er overtrædelsesdetektoren midlertidigt ude af drift, skal følgende procedure iværksættes: Turneringsdommeren udpeger om muligt en overtrædelsesdommer eller sørger for, at de officielle afskrivere markerer for evt. overtrådt. Mangel på overtrædelsesdetektor eller dommer vil bevirke, at resultatet ikke kan anerkendes som rekord. Revideret august Side 13

14 16. DØD KUGLE En kugle skal erklæres død, og slaget tæller ikke i følgende situationer: Når det umiddelbart efter afgivelsen af kuglen og inden kuglen rammer keglerne konstateres, at én eller flere kegler mangler. Når en spiller afgiver sin kugle på forkert bane eller spiller uden for tur. Dog skal der fortsættes, hvis der er spillet 2 ruder eller mere forkert. Når en spiller generes af en anden spiller, en tilskuer eller bevægelige dele i selve afleveringsøjeblikket, skal spilleren øjeblikkeligt bestemme, om slaget skal tælle eller om keglerne skal genrejses. Dette gøres ved at række en arm i vejret og råbe død kugle inden kuglen rammer keglerne. Hvis en kegle flyttes eller vælter fra afleveringsøjeblikket til kuglen rammer keglerne. Hvis en spillers kugle kommer i kontakt med et fremmedlegeme på banen. Hvis en dommer opdager, at en spiller forsøger at drage fordel af en mangelfuld opstilling, betragtes dette som usportslig optræden. 17. PROTESTAFGIVELSE En klub, der ønsker at nedlægge protest mod afviklingen af en turneringskamp, SKAL, senest inden spilleområdet forlades, henvende sig til turneringsdommeren, som påfører scoretavlen PROTEST. 2. En spiller / et hold, der ønsker at nedlægge protest mod afviklingen af en anden aktivitet end turneringskampe, SKAL, senest inden spilleområdet forlades, henvende sig til turneringsdommeren, som påfører scoretavlen PROTEST. 3. Den protesterende part udfærdiger en skriftlig protest, som enten overdrages til turneringsdommeren senest 3 timer efter kampens/aktivitetens afslutning, eller indsendes til DBwF s kontor, som skal have den i hænde senest 2. Hverdag efter kampen/aktiviteten. 4. Der vedlægges et protestgebyr på kr til DBwF, som efterfølgende bekræfter modtagelsen. 5. Protestgebyret tilbagebetales, såfremt den protesterende part får helt eller delvis medhold i protesten. 6. Protesten optages til behandling i disciplinærudvalget. 7. Protesten skal behandles inden 3 uger. Såfremt det viser sig, at sagsbehandlingsfristen undtagelsesvis ikke kan overholdes, skal udvalget i god tid forinden underrette de implicerede parter. Turneringsdommeren skal til enhver tid påføre scoretavlen Protest hvis dette ønskes. Det til enhver tid gældende protestgebyr vedlægges. De respektive ansvarlige i DBwF/Unionerne bekræfter efterfølgende modtagelsen. Revideret august Side 14

15 18. PROVISORISK KUGLE Når der er indgivet protest mod en overtrådt eller et antal væltede keglers gyldighed, skal der bowles en provisorisk kugle eller rude af den pågældende spiller. Afhængig af det slag, der protesteres imod, skal turneringsdommeren foranledige spillet en provisorisk kugle eller rude. Både det slag, der protesteres imod og den provisoriske rude skal noteres, så det kan indgå i behandlingen af protesten. 19. REKORDER Danske rekorder kan kun sættes af spillere med gyldig licens under DBwF. 2. Resultater opnået i snittællende mesterskaber, kampe eller stævner jævnfør 35 stk. 3, kan anerkendes som dansk rekord. 3. Det er en betingelse for anerkendelse, at resultatet er opnået i en godkendt hal. Rekorder kan i øvrigt kun godkendes, såfremt de opfylder betingelserne i rekordreglementet for den pågældende rekord.. Turneringsdommeren eller stævneledelsen udfylder og påtegner ansøgningsformularen, hvorved de attesterer, at rekorderne er opnået under de i rekordreglementet nævnte betingelser. Revideret august Side 15

16

Københavns Bowling union Spilleregler 2013

Københavns Bowling union Spilleregler 2013 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Turneringen... 1 Stk. 3 Københavnsserie:... 2 Stk. 4 Københavnsrækkerne:... 2 Stk. 5 Mixrækkerne... 2 Stk. 6 Nye hold i turneringen:... 3 Stk. 7 Damer kan deltage på

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2011

LOVE BESTEMMELSER 2011 LOVE OG BESTEMMELSER 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2015

LOVE BESTEMMELSER 2015 LOVE OG BESTEMMELSER 2015 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Indhold. Unionslov 2005 1

Indhold. Unionslov 2005 1 Lov for Sjællands Bowling Union 2005 Indhold 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Organisation og tilhørsforhold. 4. Klubberne. 5. Medlemmer. 6. Kontingent. 7. Regnskab. 8. Lokalkredsenes organisation. 9.

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Lørdag den, 25. juni 2011 Søndag den, 26. juni 2011 Velkommen til Brøndby Sommer Cup Mikroput og Poder 2011 Det er os en stor glæde endnu en

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011.

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Ajax København byder for 12. år i træk håndboldspillere, ledere, dommere, officials, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere velkommen til Ajax børnestævne

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj Arrangør: PI-København Program for Danske Politimesterskaber i Bowling 2011 Torsdag den 12. maj Dansk Politiidrætsforbund PI-København lagde ud i 2002 med det første officielle politimesterskab, og kan

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Regler for UV-Rugby 25 April 2010

Regler for UV-Rugby 25 April 2010 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner 25 April 2010. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Årsmøde undervandsrugby

Læs mere

Spørgsmål og svar samt orientering.

Spørgsmål og svar samt orientering. Indefodboldudvalget side 1 Spørgsmål og svar samt orientering. DFU s Indefodboldudvalg bliver ind imellem anmodet om at tage stilling til spørgsmål om indefodbold. En del af disse spørgsmål og svar er

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september.

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Velkommen til Danske Bank Cup - Næstved 2011. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen til dette års Danske

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 7-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt SPORTSJOURNALISTERNES JUNIORHOLDTURNERING Opbygning Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Generelle turneringsbetingelser

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997.

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Vejledende noter er markeret med "VN" og anført i kursiv, særlige danske vejledende noter er markeret

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af The International Badminton Federation (IBF). Gældende fra 01/08/2006. Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem parter bestående af 1 eller 2 spillere Single En kamp med en spiller på hver side

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Organisationsplan Amatør- og Ordensudvalg Repræsentantskab bestående af 1 medlem fra hver klub Forbundsbestyrelsen Bestående af 1 formand og

Læs mere

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 - Version 10 pr. 21. oktober 2015 Generelt FSKBH s gokartudvalg arbejder for at der gennemføres løb under sportslige og konkurrenceprægede forhold. Vi tillader

Læs mere

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 s BANER 14. 15. Juni PROGRAM VELKOMMEN TIL ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 Fodbold har fornøjelsen af at byde jer velkommen til det andet Århus mesterskab i udefodbold.

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Regler for VinterCup 2012/13

Regler for VinterCup 2012/13 Regler for VinterCup 2012/13 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

BK Trekanten KIF s Vedtægter

BK Trekanten KIF s Vedtægter BK Trekanten KIF s Vedtægter Dato: 24. januar 2015 BK Trekanten KIF Side: 1 af 8 03-02-15 BK Trekanten - KIF Stiftet 1. juni 1978 1 BK Trekanten KIF s navn og hjemsted 1. Klubbens navn er BK Trekanten

Læs mere

Krolf Forord. Er teksten af denne type, så er det forfatterens kommentarer. 2. april 2010 1

Krolf Forord. Er teksten af denne type, så er det forfatterens kommentarer. 2. april 2010 1 Krolf Forord Ser man tekst af denne type, er det citater fra reglerne. Det er for det meste fra spillereglerne, men det kan også være fra turneringsreglementet. Er teksten af denne type, så er det forfatterens

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Program for. Midtfyns Cup

Program for. Midtfyns Cup Program for Midtfyns Cup 25. til 27. April 2014 PROGRAM FOR MIDTFYNS CUP 2014 Fra 25. til 27. April 2014 FREDAG DEN 25. April kl.16:30 starter vi dette års MIDTFYNS CUP. ene spilles i Espehallen, Midtfyns

Læs mere

En forening kan lade et selskab eller lign. udnytte sin licens til at drive virksomhed med professionel ishockey i den bedste danske ishockeyliga.

En forening kan lade et selskab eller lign. udnytte sin licens til at drive virksomhed med professionel ishockey i den bedste danske ishockeyliga. LICENSREGLER, FRA DIUs LOVE, KAP. II 8 Alle foreninger i Superisligaen skal være i besiddelse af en ligalicens. Licensen tildeles af DIU og kan fratages foreningen efter de regler, der er gældende i nærværende

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5 Hi Skole Cup 2010 Program til Indefodboldstævne 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen Arrangør: Hi Fodbold Ungdom 1 af 5 Velkommen Hi s Skole Cup 2010 For 20. år i træk arrangerer Hjørring IF Fodbold

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Olympisk Vinter Sport. Regler for Curling

Olympisk Vinter Sport. Regler for Curling Olympisk Vinter Sport Regler for Curling Oversat fra The World Curling Federations spilleregler udsendt juni 2004. Senest opdateret ved sæsonstart 2004-2005. Særlige regler i forbindelse med afvikling

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2015-2016 S E N I O R

INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2015-2016 S E N I O R BORDTENNIS INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2015-2016 S E N I O R Seniorturneringen administreres af JBTU og afvikles efter JBTUs reglement. Seniorturneringen fortsætter med at være opdelt i en

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1

Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 MANUAL for Tidtagere og Sekretærer De nye spilleregler indeholder vigtige ændringer og justeringer af Reglementet for Udskiftningsområdet. Der

Læs mere

Grundkursus for Bokspersonale. Ishockey Klubben Aarhus

Grundkursus for Bokspersonale. Ishockey Klubben Aarhus Grundkursus for Bokspersonale. Ishockey Klubben Aarhus Indhold Bokspersonale. Procedurer i forbindelse med kampe. Hvem laver hvad. Dommertegn og straffe. Gennemgang af kamprapporten. Brug af computeren

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Fodbold1. maj 2005. Reglement

Fodbold1. maj 2005. Reglement Fodbold1. maj 2005 Reglement Fodbold Generelle turneringsregler Der er foretaget redaktionelle ændringer i 1 stk. 1.2 Der er foretaget ændringer i 2 stk. 2.3 og 2.4 Der er foretaget ændringer i 7 stk.

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Gældende for sæsonen 2015

Gældende for sæsonen 2015 Officielle Medalist Dartliga.dk regler TRIO (Danmark) Gældende for sæsonen 2015 1. Inddeling i divisioner 1.1. Dartliga.dk har 3 forskellige divisioner i ligaen. De er herefter nævnt som A, B og C-divisionen.

Læs mere

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Esbjerg Taekwondo Klub Dato: 28-02-2014 Sted: EFI Hallerne Sportsvej 21 6705 Esbjerg Ø Regler: DTaF s regler for teknik mesterskaber Deltager krav: Gruppe oversigt

Læs mere

Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015

Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015 Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015 I uge 42 går turen til Spanien for rigtig mange hold! Interessen er

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

15 and 50 M Kombiriffel Reglement

15 and 50 M Kombiriffel Reglement 15 and 50 M Kombiriffel Reglement 1. Om skydningen 15 og 50 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1.01 Koncept - Under afholdes 15/50 M Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER I VORDINGBORG HANDICAP IDRÆT

GENERELLE BESTEMMELSER I VORDINGBORG HANDICAP IDRÆT Velkommen i Vordingborg Handicap Idræt Velkommen i VHI GENERELLE BESTEMMELSER I VORDINGBORG HANDICAP IDRÆT Her kan du læse lidt omkring de generelle regler og bestemmelser, som er gældende for medlemmer

Læs mere

Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1

Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1 Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1 Lørdag den 27. november og søndag den 28. november 2010 på Sydbyskolen, Parkvej 109, 4700 Næstved En repræsentant fra holdet bedes melde sig ved

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER 14-02-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i De Danske Skytteforeninger (DDS)... 3 1. Geværterrænskydning,

Læs mere

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 14. 15. november 2015. www.bowling-aalborg.

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 14. 15. november 2015. www.bowling-aalborg. Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til Sams Ungdomstræf Løvvang Bowling Center - 14. 15. november 2015 www.bowling-aalborg.dk Danmarks største ungdomsstævne Samlet præmiepulje på ca. kr.

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Program påske lørdag

Program påske lørdag Program påske lørdag 09.00 14.00 8 mands U11 og U12 13.45 14.15 Præmieoverrækkelse U11 og U12 Aktiviteter Besøg AL s stand, gæt bolde og vind eller få en snak om alt fra lønkonti til realkreditlån. Speedcage

Læs mere

Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter. Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub

Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter. Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub Velkommen til indendørsstævne 2009 Igen i år har vi fornøjelsen af at afholde indendørs

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund Dansk Atletik Forbund Afsnit 17 Forbundsmappe Rekordbestemmelser Sæson 2015 Dato Hvor Changes / Ændringer 23-09-2010 A LU Opdatering 27-11-2010 B Jakob L oplæg til lovtekst LU, Steen Jensen 24. juli /

Læs mere

Velkommen til Handelsskole DM i Fodbold 2010 Svendborg Onsdag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober

Velkommen til Handelsskole DM i Fodbold 2010 Svendborg Onsdag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober Velkommen til Handelsskole DM i Fodbold 2010 Svendborg Onsdag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober Arrangører: Svendborg SportsCollege, Svendborg Erhvervsskole & Svendborg Forenede Boldklubber Velkommen

Læs mere