Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010."

Transkript

1 Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010.

2 Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER HOLD SPILLERE HOLDLEDERE UDSKIFTNINGSSPILLERE KLUBDRAGT BOWLINGSKO SPILLEOMRÅDE SPILLETID FORSINKELSE/AFBRYDELSE UDEBLIVELSE GENERELLE SPILLEREGLER KEGLEFALD OVERTRÅDT DØD KUGLE PROTESTAFGIVELSE PROVISORISK KUGLE REKORDER Revideret august Side 2

3 1. TURNERINGSDOMMERE 2. Arrangementerne ledes af turneringsdommere. Dommeren er øverste myndighed. Turneringsdommeren er øverste myndighed! 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER Det er turneringsdommerens opgave at Kontrollere, at de automatiske overtrædelsesdetektorer fungerer korrekt. Tage stilling til evt. kortvarig udsættelse af starttidspunktet grundet forsinkelse. Starte spillet på det fastsatte tidspunkt med følgende annoncering: På. vegne bydes velkommen til dagens turneringskamp(e). Turneringsdommer er. fra.. I er nu underlagt de generelle spilleregler. Der er nul afrydning. God kamp!. Sikre, at kampene gennemføres på sportslig korrekt måde i overensstemmelse med de generelle spilleregler. Træffe afgørelse om flytning af spillere til andet banesæt ved nedbrud. Foretage de nødvendige ændringer på det automatiske scoreanlæg. Skride ind, hvis der sker brud på spillereglerne, herunder skride til uddeling af advarsler og evt. bortvisning iht. til stk. 19. Indberette advarsler, bortvisninger og protester til respektive disciplinærudvalg. Der gøres opmærksom på at de enkelte bowlingcentre kan have regler som gør man kan bliver bortvist fra centret. Såfremt tidligere kampe i hallen ikke er færdigspillede, kan turneringsdommeren vælge at igangsætte nye kampe sektionsvis. 3. HOLD 11. Et hold består ALTID max. af holddisciplinstørrelsen samt eventuelt een udskiftnings-spiller Samtlige spillere, udskiftning samt holdleder er fra kampens start til dens afslutning underlagt de til enhver tid gældende turnerings- og spilleregler To eller flere spillere kan spille på samme bane/baner, og spillerne skal afgive deres slag i en given rude efter tur. Eventuelle ekstraslag i 10. rude skal spilles, førend næste spiller påbegynder sin 10. rude. Scoretavlen skal være udfyldt med navnene på de spillere som er mødt ved kampens start, samt navn på holdlederen. Er holdet ikke mødt fuldtalligt, kan efterfølgende spillere indtræde i spillet efter henvendelse til dommeren. (Se spilletid) Revideret august Side 3

4 4. SPILLERE 1. For at kunne deltage i officielle arrangementer under DBwF, jævnfør 35 stk. 1, skal en spiller være i besiddelse af gyldig licens (se 6 stk. 4) og altid bære klubdragt. For at være spilleberettiget skal en licens være søgt senest 8 dage før en turneringskamp. Poststemplets dato er afgørende for ansøgningstidspunktet. Se i øvrigt gældende licens-regler i DBwF s Love Spillerne skal afskrive for hinanden, dog kan afskrivere benyttes. Når hel- eller halvautomatiske scoreapparater benyttes, kan arrangøren beslutte at der ikke samtidig skal føres manuel slagseddel. Hvis der ikke anvendes manuel slagseddel og der sker nedbrud på hallens scoresystem, hvor resultatet ikke kan genskabes, spilles en ny serie. I tilfælde hvor omstændighederne kræver afvikling af en ny kamp, påhviler det arrangøren at udrede evt. økonomiske konsekvenser for de implicerede parter. 5. HOLDLEDERE 13. Ved holdkampe SKAL hvert hold stille med en holdleder, som har tilladelse til at være bag sit hold ved banerne. Holdlederen kan evt. være en spiller på holdet. Den i turneringssystemet nævnte arrangerende klub er jourhavende for kampen, hvilket indbefatter ansvaret for indberetning til INFO-sport. Holdlederen er ansvarlig for, at alle slagsedler eftertælles, og for at scoretavlen udfyldes korrekt med navne, medlemsnumre og score. Det er ikke tilladt at rette på scoretavlens scorede kegler. Hvis der skrives forkert, skal holdlederen i samråd med modstanderens holdleder, rette scoren til de faktisk faldne kegler. 14. Holdlederen er fra kampens start til dens afslutning underlagt de til enhver tid gældende turnerings- og spilleregler. En holdleder, der fratræder inden kampens afslutning, skal udpege en afløser, underrette turneringsdommeren herom og kan ikke genindtræde i samme kamp. Revideret august Side 4

5 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE 10. I holdturneringer, hvor det af propositionerne fremgår at der må anvendes udskiftningsspiller, praktiseres udskiftning efter følgende retningslinjer: En spiller, der udskiftes efter en færdigspillet serie, kan genindtræde i kampen ved senere udskiftning En spiller, der udskiftes før en serie er færdigspillet (udskiftning midt i en rude er tilladt), kan ikke genindtræde i samme kamp, og den indtrædende spiller skal spille serien færdig på den plads han overtager Før udskiftning kan foretages, skal modstanderens holdleder underrettes. Under en kamp tillades det, at en holdleder forlader spilleområdet for at hænge resultater op. En udskiftningsspiller skal opholde sig på spilleområdet under hele kampen. En udskiftningsspiller kan gå til et andet banesæt for opvarmning, såfremt der er stillet et sådant banesæt til rådighed derfor. Dette gælder kun, hvis muligheden er til stede for begge hold. Hvis en spiller udtræder af spillet, skal modstanderholdets holdleder underrettes. Udtrædelse kan eksempelvis skyldes, at en spiller bliver skadet eller skal på arbejde. Så længe den udtrædende er i hallen og kampen ikke er færdigspillet, er vedkommende underlagt de generelle spilleregler. Såfremt en udskiftningsspiller ikke har deltaget i kampen, kan vedkommende streges af scoresedlen. Revideret august Side 5

6 7. KLUBDRAGT 3. En spiller skal altid bære klubdragt. Et klubhold skal ved en turneringskamp bære ens klubdragt jævnfør 5 stk , dog må reserven/udskiftningsspilleren være iført anden klub-dragt eller neutral overtrækstrøje (uden klubnavn/reklamer) uden på klubdragten. Er en spiller ikke reglementeret påklædt, skal turneringsdommeren indberette spilleren /spillerne med navn og medlemsnummer. Overtrædelse af reglementet udløser følgende: 3.1. Spilleren/spillerne er spilleberettiget, og forseelsen udløser bøde til klubben for hver spiller Ved flere spilleres overtrædelse takseres bøden pr. spiller, dog maksimalt 3 spillere Flere overtrædelser indenfor samme spilleweekend, hvor spilleren/spillerne ikke har mulighed for at fremskaffe en godkendt spilledragt, betragtes som 1 overtrædelse Bødestørrelse fastsættes af henholdsvis DM og Danmarksturneringsudvalget, seniorudvalget og ungdomsudvalget før sæsonstart Det accepteres, at udskiftningsspillere er iført eksempelvis en overtrækstrøje udenpå klubdragten, når de ikke er i spil. Det er en forudsætning at overtrækstrøjen i lighed med klubdragten lever op til gældende regler eller er neutral. Alle overtrædelser skal indberettes til de respektive personer i DBwF/Unioner som derefter tager stilling til evt. straf KLUBDRAGT 7.1. Med undtagelse for deltagelse på repræsentative hold og individuel deltagelse i godkendte stævner, jævnfør 36 & 37, skal en spiller bære klubdragt. En klub kan have flere klubdragter Spilleren kan i forbindelse med turneringer/stævner uden for Danmarks grænser, hvor spilleren repræsenterer forbundet, blive pålagt at stille op i en af forbundet valgt spilledragt Ved finaler i internationale stævner, kan spillere bære sponsorbluser bestemt af stævneledelsen Efter skriftlig ansøgning til turneringsdommer/stævneleder, kan der med baggrund i uheld, umiddelbart før eller under den enkelte turneringskamp/stævne, gives dispensation for manglende benklæder/nederdel Der kan i særlige tilfælde gives tidsbestemt dispensation for alternativ underdel af klubdragten. Ved dispensation udstedes der fra pågældende union et skriftligt bevis, som på forlangende skal forevises turneringsdommer/stævnearrangør. Revideret august Side 6

7 7.4. En klubdragt skal opfylde følgende betingelser: En klubdragt består af klubbluse og underdel. Klubbens navn skal fremstå tydeligt og være placeret på øverste halvdel af rygstykket af klubblusen På et klubhold, hvor det af propositionerne fremgår at holdet kun må bestå af spillere fra samme klub, skal alle spillere optræde i samme type klubdragt, dvs. ensartet klubbluse i samme farve, og for seniorhold underdel i samme farve Det er klubbens ansvar at sikre at klubdragten fremstår, således at den ikke skader bowlingsportens anseelse. En klub kan selv fastsætte yderligere regler for klubdragten Såfremt en turneringsdommer eller stævnearrangør vurderer at reglerne om klubdragt er overtrådt, skal der udarbejdes en skriftlig indberetning herom. Indberetningen skal senest tre dage herefter fremsendes til unionens senior- eller ungdomsudvalg. Det kan således ikke kræves at man spiller i godkendt klubdragt til stævner godkendt af Danmarks Bowling Forbund, men som ikke er nævnt i 36 og 37. Stævnearrangøren kan kræve dette og det skal fremgå af indbydelsen. Samme farve underdel betyder at der eksempelvis godt må være både nederdel og lange bukser på et damehold og på et herrehold må bukserne godt være af forskellig type. Endvidere henvises til de gældende regler for de respektive Unioner/Regioner. 8. BOWLINGSKO 4. En spiller skal benytte bowlingsko, som ikke afsætter mærker på banen. Der må ikke afsættes mærker på hverken tilløbsbane eller banelegeme, ligesom der ikke må påføres noget som helst stof, der kan efterlade banen i en sådan stand, at det forringer andre spilleres mulighed for at udnytte de sædvanlige fordele. Brugen af bløde gummisåler og/eller hæle, som kan afsætte mærker og derved forringe tilløbsbanernes sædvanlige tilstand, er forbudt. 9. SPILLEOMRÅDE Spilleområdet er der, hvor spillerne naturligt opholder sig under spillet. Området skal være klart adskilt fra publikumsområdet. En spillers eller et holds naturlige spilleområde kan nærmere defineres som området omkring pulten til det banesæt, hvor de spiller, med tilhørende siddepladser; dog er opvarmning på andre baner tilladt. Revideret august Side 7

8 10. SPILLETID 9. Ved holdspil skal spillerne være spilleklare ved banerne ved kampens begyndelse De spillere eller det hold, der kommer for sent, melder sig til turneringsdommeren for kampen, hvorefter de kan indtræde i spillet med gældende score i den rude, modstanderholdet befinder sig i Det betragtes som usportslig optræden, såfremt et hold forsinker kampens start på grund af manglende spillere Manglende spillere skal forsøges erstattet med sparringspartnere En turneringskamp er færdigspillet, når begge hold har færdigspillet 10. Rude. Banen må ikke forlades forinden Ved stævner er kampen færdigspillet, når samtlige spillere ved et banesæt har færdigspillet 10. rude. Banen må ikke forlades forinden. En kamp starter, når turneringsdommeren har budt velkommen til kampen/stævnet. Fra dette tidspunkt er samtlige spillere, udskiftningsspillere og holdledere er underlagt DBwF s generelle spilleregler. () Såfremt der gives mulighed for opvarmning inden spilstart, skal turneringsdommeren først byde velkommen, når opvarmningen er afsluttet. Når en spiller kommer for sent betyder det i praksis, at den/de forsinkede spiller/e kan indtræde i f.eks. 2. series 4. rude (hvis det der modstanderholdet er kommet til), selvom ens eget hold kun er i gang med 3. rude. Såfremt det ikke er muligt at indsætte sparringpartner/e, skal en alenespiller følge en medspillers turnus. Reglerne om hvornår kampen er færdigspillet kan henføres til, at det hold/de spillere, der bliver først færdig, af sportslige grunde venter med at forlade spilleområdet til modstanderholdet/modstanderne også er færdigspillede. Revideret august Side 8

9 11. FORSINKELSE/AFBRYDELSE Før kampen er startet: En kamp kan udsættes på grund af forsinkelse i de offentlige transportmidler. 4. Det pålægges det forsinkede hold, på et så tidligt tidspunkt som muligt, at meddele forsinkelsen/udeblivelsen til turneringsdommeren. Tilrettelæggelse af evt. ny spilledato formidles af DM og Danmarksturneringsudvalget. Som gyldig grund til forsinkelse accepteres alene forsinkelser, der rammer udenbys hold ved rejse med offentlige transportmidler. Ved offentlige transportmidler forstås tog, bus, færge eller fly, der følger en offentlig køreplan. Såfremt forsinkelsens varighed og forholdene på spillestedet muliggør det, bør turneringsdommeren udsætte kampens starttidspunkt. Er forsinkelsen så langvarig, at forholdene på spillestedet umuliggør en udsættelse af starttidspunktet, aflyses kampen. Skyldes forsinkelsen andet end forsinkelse i offentlige transportmidler (f.eks. uheld eller vejrlig), kan turneringsdommeren - af sportslige hensyn - efter samråd med modstanderholdets holdleder vælge at lade kampens start udskyde. I modsat fald skal kampens igangsættes på det fastsatte tidspunkt. Under kampens afvikling: Turneringsdommeren kan lade en kamp færdigspille på en anden bane eller andet banepar, så banefejl ikke forsinker den normale afvikling af kampen. Såfremt det er muligt, bør turneringsdommeren flytte samtlige spillere ved et banesæt. Såfremt nogle spillere fra et hold bliver flyttet til andre baner, kan holdet ikke kræve, at de øvrige spillere også skal flyttes Såfremt en turneringskamp i danmarksturneringen strækker sig udover max. 1 time af den berammede tid, fra starttidspunktet, jævnfør dog 24 stk. 3, skal kampen afbrydes såfremt én af de implicerede holdledere ønsker det Når en afbrudt kamp genoptages, skal kampen spilles af de samme spillere, som holdet stillede med i den afbrudte kamp, ligesom kampen skal genoptages med den score, holdene havde i den sidst spillede rude inden kampens afbrydelse. I særlige tilfælde kan der dispenseres for holdsammensætningen. DBwF afholder alle udgifter i forbindelse med en eventuel genoptaget kamp. Ved afbrydelse, skal man huske at indsamle de skrevne scoretavler og eventuelle slagsedler. Dette skal indberettes og dokumenter sendes til de respektive ansvarlige i DBwF/Unionerne. I særlige tilfælde kan der dispenseres for holdsammensætningen. Dispensation gives typisk, hvor det er umuligt for et hold at stille samme hold igen. Det kan bl.a. skyldes, at en spiller i mellemtiden har forladt klubben. Revideret august Side 9

10 12. UDEBLIVELSE Udeblivelse: 7.1. Møder et hold ikke op til en fastlagt turneringskamp, er denne tabt. Det hold, som er mødt, spiller og får point i henhold til stk. 1.2, samt det antal kegler, holdet opnår Ved udeblivelse fra eller afbud til mere end én Ligarunde i samme sæson, sker der nedrykning til 1. division, uanset placering. Ved udeblivelse fra eller afbud til 3 kampe i 1. division i samme sæson, sker nedrykning til 2.division uanset placering. Ved udeblivelse fra eller afbud til 3 kampe i 2. division i samme sæson, sker nedrykning til Unionsserien uanset placering. 13. GENERELLE SPILLEREGLER 19. En hver overtrædelse af reglerne i håndteres således: Under kampen: Første gang uddeler turneringsdommeren en advarsel til spilleren ved at påføre scoretavlen "advarsel", og samtidig tildeles spilleren 0 kegler i den pågældende rude. Advarslen indberettes til DBwF s disciplinærudvalg Anden gang bortvises spilleren fra kampen Hvis turneringsdommeren vurderer at der er tale om en særlig grov overtrædelse, kan der skrides til direkte bortvisning Ved bortvisning, der gælder for resten af weekenden, kan en eventuel reserve ikke indtræde i den igangværende kamp. Bortvisningen indberettes til DBwF s disciplinærudvalg. 5. Det er enhver spiller, holdleder og udskiftningsspiller under kampe og stævner, forbudt at ryge eller anvende remedier der efterligner rygning, samt at indtage alkoholiske drikke i spilletiden. En overtrædelse af denne regel medfører øjeblikkelig bortvisning samt indberetning til DBwF s disciplinærudvalg, som tager stilling til karantænens længde, jævnfør stk Det er enhver, forbudt at påføre talkum m.m. på tilløbsbanerne. Overtrædelse håndteres jævnfør stk. 19. Brug af Talkum i mindre mængder til fingre accepteres. Revideret august Side 10

11 7. Usportslig optræden accepteres ikke og håndteres jævnfør stk. 19. Turneringsdommeren afgører hvornår der er tale om usportslig optræden, men følgende betragtes altid som usportslig optræden: 7.1. Slag eller spark mod hallens inventar, eget eller andres materiale. 16. En spiller, der er klar til at betræde tilløbsbanen for at spille sin kugle, har følgende rettigheder og pligter: Forkørselsret kan kun kræves overfor spillere på banen umiddelbart til venstre for én selv Der skal holdes tilbage for en spiller, der gør sig klar til at spille sin kugle på banen umiddelbart til højre for én selv Samtlige spillere skal være klar til at spille, når det er deres tur. De må ikke forsinke afgivelsen af kuglen, hvis banerne umiddelbart til venstre og højre er frie 17. Hvis en spiller ikke overholder reglerne i stk. 16, betragtes det som forsinkelse af spillet (slow bowling). Turneringsdommeren skal advare spilleren jævnfør 23 stk Spilles der mere end 2 ruder på forkert bane, fortsættes serien som påbegyndt. Såfremt det opdages forinden, erklæres der død kugle og serien startes forfra på korrekt bane. Ved holdspil skal én spiller på holdet have påbegyndt 2 rude på forkert bane, førend det accepteres, at serien færdigspilles som påbegyndt Efter hver færdigspillet serie kan der ændres på spillerækkefølgen inden for det samme hold. Dog må en spiller ikke have udlæg på samme bane i to på hinanden følgende serier. Revideret august Side 11

12 14. KEGLEFALD Kegler, der tæller som væltede kegler. En kugle er afgivet korrekt, når spilleren har sluppet den, og den har passeret overtrædelseslinjen ind på banen. Kuglen skal afgives ved håndkraft, og den må ikke være forbundet med noget som helst apparat, hverken i eller udenfor banen, hvilket betyder hverken under afleveringen af kuglen eller under kuglens gang til keglerne. Enhver kugle afgivet af en spiller tæller, medmindre der erklæres død kugle (se pkt. 16). Det er en spillers egen pligt at afgøre, om kegleopstillingen står korrekt. Spilleren skal insistere på, at kegler, som ikke står korrekt, skal genrejses inden kuglen afgives. Efter én genrejsning pr. serie pr. spiller, skal turneringsdommeren afgøre, om kegleopstillingen står korrekt. Afgiver spilleren sin kugle mod en forkert kegleopstilling, betragtes kegleopstillingen som godkendt og slaget tæller, med mindre det opdages, at der mangler kegler inden kuglen rammer keglerne. Hvis en dommer opdager, at en spiller forsøger at drage fordel af en mangelfuld opstilling, betragtes dette som usportslig optræden. Kegler, som væltes af en korrekt afgivet kugle eller af andre kegler inden bommen begynder at feje væltede kegler af banen. Dette gælder også kegler, som væltes af andre kegler, som returnerer i spil fra sidevæg, bagbeklædning eller bom. Væltede kegler, som forbliver liggende på banelegemet, står i renderne eller læner sig mod bagbeklædning/sidestykker, skal fjernes inden næste slag. Der må ikke foretages flytning af nogen kegle, som forbliver stående på banen efter et slag. Det betyder, at kegler, som skubbes til en anden position af andre kegler eller af kuglen eller nedsættes på anden plads af den mekaniske keglesætter, skal forblive stående på den nye position. Kegler, som ikke tæller som væltede kegler. Kegler, der væltes af en kugle, som har forladt banelegemet inden træf. Kegler, der væltes af en kugle, som kommer retur fra bagbeklædningen. Kegler, der væltes af en person eller en mekanisk del. Kegler, der væltes, men returnerer stående på banelegemet, skal forblive stående. Kegler, der væltes, når der begås overtrådt, skal genrejses. Kegler, væltet af den mekaniske keglerejser, placeres på sin oprindelige plads. Revideret august Side 12

13 15. OVERTRÅDT 15. Overtrædelseslinjen skal ubetinget respekteres af såvel spillere som afskrivere, og overtrådt markeres tydeligt på scoresedlen og/eller scoresystemet med et "F" eller lignende. Såfremt en spiller forsætligt begår overtrådt for at drage fordel deraf, skal spilleren noteres for 0 kegler for det pågældende slag og ikke tillades yderligere slag i den pågældende rude. Gentagelsestilfælde vil blive betragtet som usportslig optræden og skal håndteres jævnfør stk. 19. Der er begået overtrådt, når en del af spillerens person under eller efter afgivelsen af kuglen, berører nogen del af banelegemet, udstyret eller bygningen på linje med eller forbi overtrædelseslinjen. Ved på linie med forstås overtrædelseslinjens forlængelse både til højre og venstre for den bane, man spiller på. Tøj og sko er en del af spillerens person, hvorimod andre ting som eksempelvis kuglepenne, smykker, mønter m.v. ikke betragtes som en del af spillerens person hvis disse tabes ud over overtrædelseslinjen. Kuglen er i spil efter afgivelsen og indtil den samme eller den næste spiller er klar til på samme bane at afgive næste slag. Eksempler på situationer med overtrådt/ikke overtrådt: Hvis en spiller får overbalance og støtter med hånden på banelegeme, sidevæg eller kugleretur på eller forbi overtrædelseslinjen, så er der overtrådt. Hvis en spiller taber en kuglepen, et smykke, mønter m.v. forbi overtrædelseslinjen, så er der ikke overtrådt. Der skal indhentes tilladelse hos dommeren til at samle det tabte op. hvis en spiller falder ud over overtrædelseslinjen og IKKE slipper sin kugle i faldet, så er der ikke overtrådt. Såfremt den automatiske overtrædelsesdetektor markerer for overtrådt, kan dette ikke appelleres, medmindre det kan påvises, at detektoren ikke fungerede korrekt, eller der er overvældende vidnesbyrd for, at spilleren ikke begik overtrådt. Er overtrædelsesdetektoren midlertidigt ude af drift, skal følgende procedure iværksættes: Turneringsdommeren udpeger om muligt en overtrædelsesdommer eller sørger for, at de officielle afskrivere markerer for evt. overtrådt. Mangel på overtrædelsesdetektor eller dommer vil bevirke, at resultatet ikke kan anerkendes som rekord. Revideret august Side 13

14 16. DØD KUGLE En kugle skal erklæres død, og slaget tæller ikke i følgende situationer: Når det umiddelbart efter afgivelsen af kuglen og inden kuglen rammer keglerne konstateres, at én eller flere kegler mangler. Når en spiller afgiver sin kugle på forkert bane eller spiller uden for tur. Dog skal der fortsættes, hvis der er spillet 2 ruder eller mere forkert. Når en spiller generes af en anden spiller, en tilskuer eller bevægelige dele i selve afleveringsøjeblikket, skal spilleren øjeblikkeligt bestemme, om slaget skal tælle eller om keglerne skal genrejses. Dette gøres ved at række en arm i vejret og råbe død kugle inden kuglen rammer keglerne. Hvis en kegle flyttes eller vælter fra afleveringsøjeblikket til kuglen rammer keglerne. Hvis en spillers kugle kommer i kontakt med et fremmedlegeme på banen. Hvis en dommer opdager, at en spiller forsøger at drage fordel af en mangelfuld opstilling, betragtes dette som usportslig optræden. 17. PROTESTAFGIVELSE En klub, der ønsker at nedlægge protest mod afviklingen af en turneringskamp, SKAL, senest inden spilleområdet forlades, henvende sig til turneringsdommeren, som påfører scoretavlen PROTEST. 2. En spiller / et hold, der ønsker at nedlægge protest mod afviklingen af en anden aktivitet end turneringskampe, SKAL, senest inden spilleområdet forlades, henvende sig til turneringsdommeren, som påfører scoretavlen PROTEST. 3. Den protesterende part udfærdiger en skriftlig protest, som enten overdrages til turneringsdommeren senest 3 timer efter kampens/aktivitetens afslutning, eller indsendes til DBwF s kontor, som skal have den i hænde senest 2. Hverdag efter kampen/aktiviteten. 4. Der vedlægges et protestgebyr på kr til DBwF, som efterfølgende bekræfter modtagelsen. 5. Protestgebyret tilbagebetales, såfremt den protesterende part får helt eller delvis medhold i protesten. 6. Protesten optages til behandling i disciplinærudvalget. 7. Protesten skal behandles inden 3 uger. Såfremt det viser sig, at sagsbehandlingsfristen undtagelsesvis ikke kan overholdes, skal udvalget i god tid forinden underrette de implicerede parter. Turneringsdommeren skal til enhver tid påføre scoretavlen Protest hvis dette ønskes. Det til enhver tid gældende protestgebyr vedlægges. De respektive ansvarlige i DBwF/Unionerne bekræfter efterfølgende modtagelsen. Revideret august Side 14

15 18. PROVISORISK KUGLE Når der er indgivet protest mod en overtrådt eller et antal væltede keglers gyldighed, skal der bowles en provisorisk kugle eller rude af den pågældende spiller. Afhængig af det slag, der protesteres imod, skal turneringsdommeren foranledige spillet en provisorisk kugle eller rude. Både det slag, der protesteres imod og den provisoriske rude skal noteres, så det kan indgå i behandlingen af protesten. 19. REKORDER Danske rekorder kan kun sættes af spillere med gyldig licens under DBwF. 2. Resultater opnået i snittællende mesterskaber, kampe eller stævner jævnfør 35 stk. 3, kan anerkendes som dansk rekord. 3. Det er en betingelse for anerkendelse, at resultatet er opnået i en godkendt hal. Rekorder kan i øvrigt kun godkendes, såfremt de opfylder betingelserne i rekordreglementet for den pågældende rekord.. Turneringsdommeren eller stævneledelsen udfylder og påtegner ansøgningsformularen, hvorved de attesterer, at rekorderne er opnået under de i rekordreglementet nævnte betingelser. Revideret august Side 15

16

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER 1 Udskrivning af turneringer DHF (DHF) har den eksklusive ret til at navngive, samt alle øvrige rettigheder til nedennævnte turneringer,

Læs mere

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Daglig administration... 2 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er:... 3 Holdfællesskab... 3

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1 Pistol 25 m Opdateret april 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k Distanceridning 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 501. Introduktion og formål... 4 502. Struktur... 4 503. Gyldighed... 4 504. Beføjelser... 4 505. Redaktion...

Læs mere

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB

DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT Marts 2012 INDHOLD DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme Almindelige bestemmelser 9 Funktioner.

Læs mere

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. Pistol 15 m Opdateret august 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler Danmarks Cykle Union Sportslige regler 201 Rettelser fra SR 201 til SR 201 Nr Type Disciplin Beskrivelse Side + - Kapitel 2 og 7 har fået nye overskrifter + - Kapitel 8 er udbredt til at omfatte de tidligere

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND

DANSK ATLETIK FORBUND 0 DANSK ATLETIK FORBUND KONKURRENCEREGLER 2014-2015 1 Indhold IAAF s KONKURRENCEREGLER 2014-2015... 5 DEFINITIONER... 5 KAPITEL 1 - INTERNATIONALE ATLETIKKONKURRENCER... 7 Regel 1 - Internationale atletikkonkurrencer...

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2011 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Spilleregler for ishockey 2010-2014

Spilleregler for ishockey 2010-2014 Spilleregler for ishockey 2010-2014 Spilleregler for ishockey 2010-2014 Dommerudvalget 4. udgave august 2010 s spilleregler for ishockey af Kent Kølvig og Kim Pedersen 1. udgave udgivet af, Dommerudvalget,

Læs mere

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym version 271013 1 Konkurrencer... 3 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 3 1.1.1

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere