Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010."

Transkript

1 Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010.

2 Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER HOLD SPILLERE HOLDLEDERE UDSKIFTNINGSSPILLERE KLUBDRAGT BOWLINGSKO SPILLEOMRÅDE SPILLETID FORSINKELSE/AFBRYDELSE UDEBLIVELSE GENERELLE SPILLEREGLER KEGLEFALD OVERTRÅDT DØD KUGLE PROTESTAFGIVELSE PROVISORISK KUGLE REKORDER Revideret august Side 2

3 1. TURNERINGSDOMMERE 2. Arrangementerne ledes af turneringsdommere. Dommeren er øverste myndighed. Turneringsdommeren er øverste myndighed! 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER Det er turneringsdommerens opgave at Kontrollere, at de automatiske overtrædelsesdetektorer fungerer korrekt. Tage stilling til evt. kortvarig udsættelse af starttidspunktet grundet forsinkelse. Starte spillet på det fastsatte tidspunkt med følgende annoncering: På. vegne bydes velkommen til dagens turneringskamp(e). Turneringsdommer er. fra.. I er nu underlagt de generelle spilleregler. Der er nul afrydning. God kamp!. Sikre, at kampene gennemføres på sportslig korrekt måde i overensstemmelse med de generelle spilleregler. Træffe afgørelse om flytning af spillere til andet banesæt ved nedbrud. Foretage de nødvendige ændringer på det automatiske scoreanlæg. Skride ind, hvis der sker brud på spillereglerne, herunder skride til uddeling af advarsler og evt. bortvisning iht. til stk. 19. Indberette advarsler, bortvisninger og protester til respektive disciplinærudvalg. Der gøres opmærksom på at de enkelte bowlingcentre kan have regler som gør man kan bliver bortvist fra centret. Såfremt tidligere kampe i hallen ikke er færdigspillede, kan turneringsdommeren vælge at igangsætte nye kampe sektionsvis. 3. HOLD 11. Et hold består ALTID max. af holddisciplinstørrelsen samt eventuelt een udskiftnings-spiller Samtlige spillere, udskiftning samt holdleder er fra kampens start til dens afslutning underlagt de til enhver tid gældende turnerings- og spilleregler To eller flere spillere kan spille på samme bane/baner, og spillerne skal afgive deres slag i en given rude efter tur. Eventuelle ekstraslag i 10. rude skal spilles, førend næste spiller påbegynder sin 10. rude. Scoretavlen skal være udfyldt med navnene på de spillere som er mødt ved kampens start, samt navn på holdlederen. Er holdet ikke mødt fuldtalligt, kan efterfølgende spillere indtræde i spillet efter henvendelse til dommeren. (Se spilletid) Revideret august Side 3

4 4. SPILLERE 1. For at kunne deltage i officielle arrangementer under DBwF, jævnfør 35 stk. 1, skal en spiller være i besiddelse af gyldig licens (se 6 stk. 4) og altid bære klubdragt. For at være spilleberettiget skal en licens være søgt senest 8 dage før en turneringskamp. Poststemplets dato er afgørende for ansøgningstidspunktet. Se i øvrigt gældende licens-regler i DBwF s Love Spillerne skal afskrive for hinanden, dog kan afskrivere benyttes. Når hel- eller halvautomatiske scoreapparater benyttes, kan arrangøren beslutte at der ikke samtidig skal føres manuel slagseddel. Hvis der ikke anvendes manuel slagseddel og der sker nedbrud på hallens scoresystem, hvor resultatet ikke kan genskabes, spilles en ny serie. I tilfælde hvor omstændighederne kræver afvikling af en ny kamp, påhviler det arrangøren at udrede evt. økonomiske konsekvenser for de implicerede parter. 5. HOLDLEDERE 13. Ved holdkampe SKAL hvert hold stille med en holdleder, som har tilladelse til at være bag sit hold ved banerne. Holdlederen kan evt. være en spiller på holdet. Den i turneringssystemet nævnte arrangerende klub er jourhavende for kampen, hvilket indbefatter ansvaret for indberetning til INFO-sport. Holdlederen er ansvarlig for, at alle slagsedler eftertælles, og for at scoretavlen udfyldes korrekt med navne, medlemsnumre og score. Det er ikke tilladt at rette på scoretavlens scorede kegler. Hvis der skrives forkert, skal holdlederen i samråd med modstanderens holdleder, rette scoren til de faktisk faldne kegler. 14. Holdlederen er fra kampens start til dens afslutning underlagt de til enhver tid gældende turnerings- og spilleregler. En holdleder, der fratræder inden kampens afslutning, skal udpege en afløser, underrette turneringsdommeren herom og kan ikke genindtræde i samme kamp. Revideret august Side 4

5 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE 10. I holdturneringer, hvor det af propositionerne fremgår at der må anvendes udskiftningsspiller, praktiseres udskiftning efter følgende retningslinjer: En spiller, der udskiftes efter en færdigspillet serie, kan genindtræde i kampen ved senere udskiftning En spiller, der udskiftes før en serie er færdigspillet (udskiftning midt i en rude er tilladt), kan ikke genindtræde i samme kamp, og den indtrædende spiller skal spille serien færdig på den plads han overtager Før udskiftning kan foretages, skal modstanderens holdleder underrettes. Under en kamp tillades det, at en holdleder forlader spilleområdet for at hænge resultater op. En udskiftningsspiller skal opholde sig på spilleområdet under hele kampen. En udskiftningsspiller kan gå til et andet banesæt for opvarmning, såfremt der er stillet et sådant banesæt til rådighed derfor. Dette gælder kun, hvis muligheden er til stede for begge hold. Hvis en spiller udtræder af spillet, skal modstanderholdets holdleder underrettes. Udtrædelse kan eksempelvis skyldes, at en spiller bliver skadet eller skal på arbejde. Så længe den udtrædende er i hallen og kampen ikke er færdigspillet, er vedkommende underlagt de generelle spilleregler. Såfremt en udskiftningsspiller ikke har deltaget i kampen, kan vedkommende streges af scoresedlen. Revideret august Side 5

6 7. KLUBDRAGT 3. En spiller skal altid bære klubdragt. Et klubhold skal ved en turneringskamp bære ens klubdragt jævnfør 5 stk , dog må reserven/udskiftningsspilleren være iført anden klub-dragt eller neutral overtrækstrøje (uden klubnavn/reklamer) uden på klubdragten. Er en spiller ikke reglementeret påklædt, skal turneringsdommeren indberette spilleren /spillerne med navn og medlemsnummer. Overtrædelse af reglementet udløser følgende: 3.1. Spilleren/spillerne er spilleberettiget, og forseelsen udløser bøde til klubben for hver spiller Ved flere spilleres overtrædelse takseres bøden pr. spiller, dog maksimalt 3 spillere Flere overtrædelser indenfor samme spilleweekend, hvor spilleren/spillerne ikke har mulighed for at fremskaffe en godkendt spilledragt, betragtes som 1 overtrædelse Bødestørrelse fastsættes af henholdsvis DM og Danmarksturneringsudvalget, seniorudvalget og ungdomsudvalget før sæsonstart Det accepteres, at udskiftningsspillere er iført eksempelvis en overtrækstrøje udenpå klubdragten, når de ikke er i spil. Det er en forudsætning at overtrækstrøjen i lighed med klubdragten lever op til gældende regler eller er neutral. Alle overtrædelser skal indberettes til de respektive personer i DBwF/Unioner som derefter tager stilling til evt. straf KLUBDRAGT 7.1. Med undtagelse for deltagelse på repræsentative hold og individuel deltagelse i godkendte stævner, jævnfør 36 & 37, skal en spiller bære klubdragt. En klub kan have flere klubdragter Spilleren kan i forbindelse med turneringer/stævner uden for Danmarks grænser, hvor spilleren repræsenterer forbundet, blive pålagt at stille op i en af forbundet valgt spilledragt Ved finaler i internationale stævner, kan spillere bære sponsorbluser bestemt af stævneledelsen Efter skriftlig ansøgning til turneringsdommer/stævneleder, kan der med baggrund i uheld, umiddelbart før eller under den enkelte turneringskamp/stævne, gives dispensation for manglende benklæder/nederdel Der kan i særlige tilfælde gives tidsbestemt dispensation for alternativ underdel af klubdragten. Ved dispensation udstedes der fra pågældende union et skriftligt bevis, som på forlangende skal forevises turneringsdommer/stævnearrangør. Revideret august Side 6

7 7.4. En klubdragt skal opfylde følgende betingelser: En klubdragt består af klubbluse og underdel. Klubbens navn skal fremstå tydeligt og være placeret på øverste halvdel af rygstykket af klubblusen På et klubhold, hvor det af propositionerne fremgår at holdet kun må bestå af spillere fra samme klub, skal alle spillere optræde i samme type klubdragt, dvs. ensartet klubbluse i samme farve, og for seniorhold underdel i samme farve Det er klubbens ansvar at sikre at klubdragten fremstår, således at den ikke skader bowlingsportens anseelse. En klub kan selv fastsætte yderligere regler for klubdragten Såfremt en turneringsdommer eller stævnearrangør vurderer at reglerne om klubdragt er overtrådt, skal der udarbejdes en skriftlig indberetning herom. Indberetningen skal senest tre dage herefter fremsendes til unionens senior- eller ungdomsudvalg. Det kan således ikke kræves at man spiller i godkendt klubdragt til stævner godkendt af Danmarks Bowling Forbund, men som ikke er nævnt i 36 og 37. Stævnearrangøren kan kræve dette og det skal fremgå af indbydelsen. Samme farve underdel betyder at der eksempelvis godt må være både nederdel og lange bukser på et damehold og på et herrehold må bukserne godt være af forskellig type. Endvidere henvises til de gældende regler for de respektive Unioner/Regioner. 8. BOWLINGSKO 4. En spiller skal benytte bowlingsko, som ikke afsætter mærker på banen. Der må ikke afsættes mærker på hverken tilløbsbane eller banelegeme, ligesom der ikke må påføres noget som helst stof, der kan efterlade banen i en sådan stand, at det forringer andre spilleres mulighed for at udnytte de sædvanlige fordele. Brugen af bløde gummisåler og/eller hæle, som kan afsætte mærker og derved forringe tilløbsbanernes sædvanlige tilstand, er forbudt. 9. SPILLEOMRÅDE Spilleområdet er der, hvor spillerne naturligt opholder sig under spillet. Området skal være klart adskilt fra publikumsområdet. En spillers eller et holds naturlige spilleområde kan nærmere defineres som området omkring pulten til det banesæt, hvor de spiller, med tilhørende siddepladser; dog er opvarmning på andre baner tilladt. Revideret august Side 7

8 10. SPILLETID 9. Ved holdspil skal spillerne være spilleklare ved banerne ved kampens begyndelse De spillere eller det hold, der kommer for sent, melder sig til turneringsdommeren for kampen, hvorefter de kan indtræde i spillet med gældende score i den rude, modstanderholdet befinder sig i Det betragtes som usportslig optræden, såfremt et hold forsinker kampens start på grund af manglende spillere Manglende spillere skal forsøges erstattet med sparringspartnere En turneringskamp er færdigspillet, når begge hold har færdigspillet 10. Rude. Banen må ikke forlades forinden Ved stævner er kampen færdigspillet, når samtlige spillere ved et banesæt har færdigspillet 10. rude. Banen må ikke forlades forinden. En kamp starter, når turneringsdommeren har budt velkommen til kampen/stævnet. Fra dette tidspunkt er samtlige spillere, udskiftningsspillere og holdledere er underlagt DBwF s generelle spilleregler. () Såfremt der gives mulighed for opvarmning inden spilstart, skal turneringsdommeren først byde velkommen, når opvarmningen er afsluttet. Når en spiller kommer for sent betyder det i praksis, at den/de forsinkede spiller/e kan indtræde i f.eks. 2. series 4. rude (hvis det der modstanderholdet er kommet til), selvom ens eget hold kun er i gang med 3. rude. Såfremt det ikke er muligt at indsætte sparringpartner/e, skal en alenespiller følge en medspillers turnus. Reglerne om hvornår kampen er færdigspillet kan henføres til, at det hold/de spillere, der bliver først færdig, af sportslige grunde venter med at forlade spilleområdet til modstanderholdet/modstanderne også er færdigspillede. Revideret august Side 8

9 11. FORSINKELSE/AFBRYDELSE Før kampen er startet: En kamp kan udsættes på grund af forsinkelse i de offentlige transportmidler. 4. Det pålægges det forsinkede hold, på et så tidligt tidspunkt som muligt, at meddele forsinkelsen/udeblivelsen til turneringsdommeren. Tilrettelæggelse af evt. ny spilledato formidles af DM og Danmarksturneringsudvalget. Som gyldig grund til forsinkelse accepteres alene forsinkelser, der rammer udenbys hold ved rejse med offentlige transportmidler. Ved offentlige transportmidler forstås tog, bus, færge eller fly, der følger en offentlig køreplan. Såfremt forsinkelsens varighed og forholdene på spillestedet muliggør det, bør turneringsdommeren udsætte kampens starttidspunkt. Er forsinkelsen så langvarig, at forholdene på spillestedet umuliggør en udsættelse af starttidspunktet, aflyses kampen. Skyldes forsinkelsen andet end forsinkelse i offentlige transportmidler (f.eks. uheld eller vejrlig), kan turneringsdommeren - af sportslige hensyn - efter samråd med modstanderholdets holdleder vælge at lade kampens start udskyde. I modsat fald skal kampens igangsættes på det fastsatte tidspunkt. Under kampens afvikling: Turneringsdommeren kan lade en kamp færdigspille på en anden bane eller andet banepar, så banefejl ikke forsinker den normale afvikling af kampen. Såfremt det er muligt, bør turneringsdommeren flytte samtlige spillere ved et banesæt. Såfremt nogle spillere fra et hold bliver flyttet til andre baner, kan holdet ikke kræve, at de øvrige spillere også skal flyttes Såfremt en turneringskamp i danmarksturneringen strækker sig udover max. 1 time af den berammede tid, fra starttidspunktet, jævnfør dog 24 stk. 3, skal kampen afbrydes såfremt én af de implicerede holdledere ønsker det Når en afbrudt kamp genoptages, skal kampen spilles af de samme spillere, som holdet stillede med i den afbrudte kamp, ligesom kampen skal genoptages med den score, holdene havde i den sidst spillede rude inden kampens afbrydelse. I særlige tilfælde kan der dispenseres for holdsammensætningen. DBwF afholder alle udgifter i forbindelse med en eventuel genoptaget kamp. Ved afbrydelse, skal man huske at indsamle de skrevne scoretavler og eventuelle slagsedler. Dette skal indberettes og dokumenter sendes til de respektive ansvarlige i DBwF/Unionerne. I særlige tilfælde kan der dispenseres for holdsammensætningen. Dispensation gives typisk, hvor det er umuligt for et hold at stille samme hold igen. Det kan bl.a. skyldes, at en spiller i mellemtiden har forladt klubben. Revideret august Side 9

10 12. UDEBLIVELSE Udeblivelse: 7.1. Møder et hold ikke op til en fastlagt turneringskamp, er denne tabt. Det hold, som er mødt, spiller og får point i henhold til stk. 1.2, samt det antal kegler, holdet opnår Ved udeblivelse fra eller afbud til mere end én Ligarunde i samme sæson, sker der nedrykning til 1. division, uanset placering. Ved udeblivelse fra eller afbud til 3 kampe i 1. division i samme sæson, sker nedrykning til 2.division uanset placering. Ved udeblivelse fra eller afbud til 3 kampe i 2. division i samme sæson, sker nedrykning til Unionsserien uanset placering. 13. GENERELLE SPILLEREGLER 19. En hver overtrædelse af reglerne i håndteres således: Under kampen: Første gang uddeler turneringsdommeren en advarsel til spilleren ved at påføre scoretavlen "advarsel", og samtidig tildeles spilleren 0 kegler i den pågældende rude. Advarslen indberettes til DBwF s disciplinærudvalg Anden gang bortvises spilleren fra kampen Hvis turneringsdommeren vurderer at der er tale om en særlig grov overtrædelse, kan der skrides til direkte bortvisning Ved bortvisning, der gælder for resten af weekenden, kan en eventuel reserve ikke indtræde i den igangværende kamp. Bortvisningen indberettes til DBwF s disciplinærudvalg. 5. Det er enhver spiller, holdleder og udskiftningsspiller under kampe og stævner, forbudt at ryge eller anvende remedier der efterligner rygning, samt at indtage alkoholiske drikke i spilletiden. En overtrædelse af denne regel medfører øjeblikkelig bortvisning samt indberetning til DBwF s disciplinærudvalg, som tager stilling til karantænens længde, jævnfør stk Det er enhver, forbudt at påføre talkum m.m. på tilløbsbanerne. Overtrædelse håndteres jævnfør stk. 19. Brug af Talkum i mindre mængder til fingre accepteres. Revideret august Side 10

11 7. Usportslig optræden accepteres ikke og håndteres jævnfør stk. 19. Turneringsdommeren afgører hvornår der er tale om usportslig optræden, men følgende betragtes altid som usportslig optræden: 7.1. Slag eller spark mod hallens inventar, eget eller andres materiale. 16. En spiller, der er klar til at betræde tilløbsbanen for at spille sin kugle, har følgende rettigheder og pligter: Forkørselsret kan kun kræves overfor spillere på banen umiddelbart til venstre for én selv Der skal holdes tilbage for en spiller, der gør sig klar til at spille sin kugle på banen umiddelbart til højre for én selv Samtlige spillere skal være klar til at spille, når det er deres tur. De må ikke forsinke afgivelsen af kuglen, hvis banerne umiddelbart til venstre og højre er frie 17. Hvis en spiller ikke overholder reglerne i stk. 16, betragtes det som forsinkelse af spillet (slow bowling). Turneringsdommeren skal advare spilleren jævnfør 23 stk Spilles der mere end 2 ruder på forkert bane, fortsættes serien som påbegyndt. Såfremt det opdages forinden, erklæres der død kugle og serien startes forfra på korrekt bane. Ved holdspil skal én spiller på holdet have påbegyndt 2 rude på forkert bane, førend det accepteres, at serien færdigspilles som påbegyndt Efter hver færdigspillet serie kan der ændres på spillerækkefølgen inden for det samme hold. Dog må en spiller ikke have udlæg på samme bane i to på hinanden følgende serier. Revideret august Side 11

12 14. KEGLEFALD Kegler, der tæller som væltede kegler. En kugle er afgivet korrekt, når spilleren har sluppet den, og den har passeret overtrædelseslinjen ind på banen. Kuglen skal afgives ved håndkraft, og den må ikke være forbundet med noget som helst apparat, hverken i eller udenfor banen, hvilket betyder hverken under afleveringen af kuglen eller under kuglens gang til keglerne. Enhver kugle afgivet af en spiller tæller, medmindre der erklæres død kugle (se pkt. 16). Det er en spillers egen pligt at afgøre, om kegleopstillingen står korrekt. Spilleren skal insistere på, at kegler, som ikke står korrekt, skal genrejses inden kuglen afgives. Efter én genrejsning pr. serie pr. spiller, skal turneringsdommeren afgøre, om kegleopstillingen står korrekt. Afgiver spilleren sin kugle mod en forkert kegleopstilling, betragtes kegleopstillingen som godkendt og slaget tæller, med mindre det opdages, at der mangler kegler inden kuglen rammer keglerne. Hvis en dommer opdager, at en spiller forsøger at drage fordel af en mangelfuld opstilling, betragtes dette som usportslig optræden. Kegler, som væltes af en korrekt afgivet kugle eller af andre kegler inden bommen begynder at feje væltede kegler af banen. Dette gælder også kegler, som væltes af andre kegler, som returnerer i spil fra sidevæg, bagbeklædning eller bom. Væltede kegler, som forbliver liggende på banelegemet, står i renderne eller læner sig mod bagbeklædning/sidestykker, skal fjernes inden næste slag. Der må ikke foretages flytning af nogen kegle, som forbliver stående på banen efter et slag. Det betyder, at kegler, som skubbes til en anden position af andre kegler eller af kuglen eller nedsættes på anden plads af den mekaniske keglesætter, skal forblive stående på den nye position. Kegler, som ikke tæller som væltede kegler. Kegler, der væltes af en kugle, som har forladt banelegemet inden træf. Kegler, der væltes af en kugle, som kommer retur fra bagbeklædningen. Kegler, der væltes af en person eller en mekanisk del. Kegler, der væltes, men returnerer stående på banelegemet, skal forblive stående. Kegler, der væltes, når der begås overtrådt, skal genrejses. Kegler, væltet af den mekaniske keglerejser, placeres på sin oprindelige plads. Revideret august Side 12

13 15. OVERTRÅDT 15. Overtrædelseslinjen skal ubetinget respekteres af såvel spillere som afskrivere, og overtrådt markeres tydeligt på scoresedlen og/eller scoresystemet med et "F" eller lignende. Såfremt en spiller forsætligt begår overtrådt for at drage fordel deraf, skal spilleren noteres for 0 kegler for det pågældende slag og ikke tillades yderligere slag i den pågældende rude. Gentagelsestilfælde vil blive betragtet som usportslig optræden og skal håndteres jævnfør stk. 19. Der er begået overtrådt, når en del af spillerens person under eller efter afgivelsen af kuglen, berører nogen del af banelegemet, udstyret eller bygningen på linje med eller forbi overtrædelseslinjen. Ved på linie med forstås overtrædelseslinjens forlængelse både til højre og venstre for den bane, man spiller på. Tøj og sko er en del af spillerens person, hvorimod andre ting som eksempelvis kuglepenne, smykker, mønter m.v. ikke betragtes som en del af spillerens person hvis disse tabes ud over overtrædelseslinjen. Kuglen er i spil efter afgivelsen og indtil den samme eller den næste spiller er klar til på samme bane at afgive næste slag. Eksempler på situationer med overtrådt/ikke overtrådt: Hvis en spiller får overbalance og støtter med hånden på banelegeme, sidevæg eller kugleretur på eller forbi overtrædelseslinjen, så er der overtrådt. Hvis en spiller taber en kuglepen, et smykke, mønter m.v. forbi overtrædelseslinjen, så er der ikke overtrådt. Der skal indhentes tilladelse hos dommeren til at samle det tabte op. hvis en spiller falder ud over overtrædelseslinjen og IKKE slipper sin kugle i faldet, så er der ikke overtrådt. Såfremt den automatiske overtrædelsesdetektor markerer for overtrådt, kan dette ikke appelleres, medmindre det kan påvises, at detektoren ikke fungerede korrekt, eller der er overvældende vidnesbyrd for, at spilleren ikke begik overtrådt. Er overtrædelsesdetektoren midlertidigt ude af drift, skal følgende procedure iværksættes: Turneringsdommeren udpeger om muligt en overtrædelsesdommer eller sørger for, at de officielle afskrivere markerer for evt. overtrådt. Mangel på overtrædelsesdetektor eller dommer vil bevirke, at resultatet ikke kan anerkendes som rekord. Revideret august Side 13

14 16. DØD KUGLE En kugle skal erklæres død, og slaget tæller ikke i følgende situationer: Når det umiddelbart efter afgivelsen af kuglen og inden kuglen rammer keglerne konstateres, at én eller flere kegler mangler. Når en spiller afgiver sin kugle på forkert bane eller spiller uden for tur. Dog skal der fortsættes, hvis der er spillet 2 ruder eller mere forkert. Når en spiller generes af en anden spiller, en tilskuer eller bevægelige dele i selve afleveringsøjeblikket, skal spilleren øjeblikkeligt bestemme, om slaget skal tælle eller om keglerne skal genrejses. Dette gøres ved at række en arm i vejret og råbe død kugle inden kuglen rammer keglerne. Hvis en kegle flyttes eller vælter fra afleveringsøjeblikket til kuglen rammer keglerne. Hvis en spillers kugle kommer i kontakt med et fremmedlegeme på banen. Hvis en dommer opdager, at en spiller forsøger at drage fordel af en mangelfuld opstilling, betragtes dette som usportslig optræden. 17. PROTESTAFGIVELSE En klub, der ønsker at nedlægge protest mod afviklingen af en turneringskamp, SKAL, senest inden spilleområdet forlades, henvende sig til turneringsdommeren, som påfører scoretavlen PROTEST. 2. En spiller / et hold, der ønsker at nedlægge protest mod afviklingen af en anden aktivitet end turneringskampe, SKAL, senest inden spilleområdet forlades, henvende sig til turneringsdommeren, som påfører scoretavlen PROTEST. 3. Den protesterende part udfærdiger en skriftlig protest, som enten overdrages til turneringsdommeren senest 3 timer efter kampens/aktivitetens afslutning, eller indsendes til DBwF s kontor, som skal have den i hænde senest 2. Hverdag efter kampen/aktiviteten. 4. Der vedlægges et protestgebyr på kr til DBwF, som efterfølgende bekræfter modtagelsen. 5. Protestgebyret tilbagebetales, såfremt den protesterende part får helt eller delvis medhold i protesten. 6. Protesten optages til behandling i disciplinærudvalget. 7. Protesten skal behandles inden 3 uger. Såfremt det viser sig, at sagsbehandlingsfristen undtagelsesvis ikke kan overholdes, skal udvalget i god tid forinden underrette de implicerede parter. Turneringsdommeren skal til enhver tid påføre scoretavlen Protest hvis dette ønskes. Det til enhver tid gældende protestgebyr vedlægges. De respektive ansvarlige i DBwF/Unionerne bekræfter efterfølgende modtagelsen. Revideret august Side 14

15 18. PROVISORISK KUGLE Når der er indgivet protest mod en overtrådt eller et antal væltede keglers gyldighed, skal der bowles en provisorisk kugle eller rude af den pågældende spiller. Afhængig af det slag, der protesteres imod, skal turneringsdommeren foranledige spillet en provisorisk kugle eller rude. Både det slag, der protesteres imod og den provisoriske rude skal noteres, så det kan indgå i behandlingen af protesten. 19. REKORDER Danske rekorder kan kun sættes af spillere med gyldig licens under DBwF. 2. Resultater opnået i snittællende mesterskaber, kampe eller stævner jævnfør 35 stk. 3, kan anerkendes som dansk rekord. 3. Det er en betingelse for anerkendelse, at resultatet er opnået i en godkendt hal. Rekorder kan i øvrigt kun godkendes, såfremt de opfylder betingelserne i rekordreglementet for den pågældende rekord.. Turneringsdommeren eller stævneledelsen udfylder og påtegner ansøgningsformularen, hvorved de attesterer, at rekorderne er opnået under de i rekordreglementet nævnte betingelser. Revideret august Side 15

16

Dommerhåndbog for Danmarks Bowling Forbund

Dommerhåndbog for Danmarks Bowling Forbund Dommerhåndbog for Danmarks Bowling Forbund 11/2016 Indledning Dommerhåndbogen er en vejledning primært til brug for dommere. Håndbogen er en vejledning og en summarisk gennemgang af de spilleregler der

Læs mere

Dommerhåndbogens tekst er ikke en afskrift af unionens spille- og ordensregler, men en hjælp til at forstå og handle efter disse regler.

Dommerhåndbogens tekst er ikke en afskrift af unionens spille- og ordensregler, men en hjælp til at forstå og handle efter disse regler. FORORD Københavns Bowling Union udgiver en Dommerhåndbog med det formål at støtte dommere/turneringsledere ved afviklingen af turneringskampe, stævner eller andre arrangementer i unionens område. Dommerhåndbogens

Læs mere

Spilleregler for Danmarks Bowling Forbund

Spilleregler for Danmarks Bowling Forbund Spilleregler for Danmarks Bowling Forbund 05/2016 Præambel Alle mesterskaber, stævner og turneringer der udbydes af Danmarks Bowling Forbund (forbundet) er til enhver tid underlagt forbundets spilleregler.

Læs mere

b. Firmaidræt Odense vedtægter skal overholdes af såvel klubberne som de enkelte sportsudøvere.

b. Firmaidræt Odense vedtægter skal overholdes af såvel klubberne som de enkelte sportsudøvere. Bowling - Ordensregler a. Alle medlemmer har pligt til at overholde de til enhver tid gældende ordensregler og efterkomme enhver anvisning fra Firmaidræt Odense ledere. b. Overtrædelse kan medføre udelukkelse

Læs mere

Københavns Bowling union Spilleregler 2013

Københavns Bowling union Spilleregler 2013 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Turneringen... 1 Stk. 3 Københavnsserie:... 2 Stk. 4 Københavnsrækkerne:... 2 Stk. 5 Mixrækkerne... 2 Stk. 6 Nye hold i turneringen:... 3 Stk. 7 Damer kan deltage på

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

Lovregulativ II - Klubdragt, anvendelse af klubdragt samt reklamer på klubdragten

Lovregulativ II - Klubdragt, anvendelse af klubdragt samt reklamer på klubdragten Lovregulativ II - Klubdragt, anvendelse af klubdragt samt reklamer på klubdragten 05/2016 Indhold Indhold... 1 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af lovregulativet...

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 27. januar 2015 i sag nr. 16/2014 [A Bowlingklub] mod [B Bowlingklub] Sagen er behandlet af Morten Larsen, Ole Borch og Claus Juel Hansen. APPELLEN

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

Regler for Cityturneringerne

Regler for Cityturneringerne Regler for Cityturneringerne Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Handicap i Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

SUPER LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Super Liga Mesterskabet

SUPER LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Super Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Super Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2011

LOVE BESTEMMELSER 2011 LOVE OG BESTEMMELSER 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF.

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF. Bordtennis er en sport, hvor dårlig opførsel hører til sjældenhederne, men sporten har naturligvis nogle regler for, hvorledes disse sjældne tilfælde håndteres. Advarsler, strafpoint, diskvalifikationer

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Gælder KUN kvalifikation til DM

Gælder KUN kvalifikation til DM 1 Beach Reglement Gælder KUN kvalifikation til DM Håndbold Region Øst Beach Handball 2 TURNERINGSREGLEMENT 1.1 Turneringen er åben for spillere, der er medlem af en håndboldforening under Dansk Håndbold

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Indhold. Unionslov 2005 1

Indhold. Unionslov 2005 1 Lov for Sjællands Bowling Union 2005 Indhold 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Organisation og tilhørsforhold. 4. Klubberne. 5. Medlemmer. 6. Kontingent. 7. Regnskab. 8. Lokalkredsenes organisation. 9.

Læs mere

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold)

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning samt op-/nedrykningsregler 03 Point beregning samt rangering i rækken 04 Aldersbestemmelse 05 Spilletilladelse

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011.

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. Den 13. maj 2011 TU 107-11 Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. 1. Tilmelding til ØST Kvalifikationsturnering U-14. Turneringen administreres af HRØ. Der

Læs mere

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer 08/2017 Indledning Danmarks Bowling Forbunds landsdækkende turneringer omfatter jf. Bestemmelser for Forbundets turneringer af: Danmarksturneringens

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere Formål: Formålet med nærværende retningslinjer er at sikre -en så ensartet gennemførelse af kampene som muligt. Dette skal tilsikre, at både spillernes sikkerhed,

Læs mere

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1 Turneringer under DBwF Landsudvalg ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg ØST udbyder en række turneringer. Følgende turneringer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2.

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2015

LOVE BESTEMMELSER 2015 LOVE OG BESTEMMELSER 2015 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder Side 1 af 5 OBS!!! DBUs spilleregler 2014/15 er tilpasset Oplandsturneringen. Særregler i Oplandsturneringen er markeret med kursiv skrift og rød skriftfarve. Herunder er skitseret de primære forskelle

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Forenklede spilleregler s. 2 Regler for dispensation s. 3 Afbudstakter til kommunemesterskab s. 3 Indefodboldloven s. 4 1 Årgang Oversigt over forenklede

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Forslag til SKU's repræsentantskabsmøde februar 2012

Forslag til SKU's repræsentantskabsmøde februar 2012 Forslag til SKU's repræsentantskabsmøde februar 2012 Forslag 1: Alle mesterskaber og stævner spilles efter internationale regler. Alle turneringskampe spilles på 2 baner, lige mange højre og venstre slag.

Læs mere

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion.

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion. Holdturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds holdturnering Gyldige fra den 1. september 2015 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson

Læs mere

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2 Forslag fra Forbundsbestyrelsen Rev. 2 Forslag fra forbundsbestyrelsen 6. Licens Stk. 6. Nuværende ordlyd: Gebyret for licens fastsættes hvert år på DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde og indbetales

Læs mere

Dansk Floorball Union Turneringsudvalget

Dansk Floorball Union Turneringsudvalget Dommerregulativet Dommerregulativet er til vejledende brug for dommere og klubber i forbindelse med afvikling af kampe. Regulativet er underlagt bestemmelserne i Turneringsreglementet. 1 Godkendelse af

Læs mere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere.

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere. DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere. Formål: Formålet med nærværende retningslinjer er at sikre en så ensartet gennemførelse af kampene som muligt. Dette skal tilsikre, at både spillernes sikkerhed,

Læs mere

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner I forbindelse med overgang til elektronisk registrering af spillere og elektroniske holdkort, vil der

Læs mere

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål)

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af DBU Jylland med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

DANSK KEGLE FORBUND SPILLEREGLER

DANSK KEGLE FORBUND SPILLEREGLER DANSK KEGLE FORBUND SPILLEREGLER Dansk Kegle Forbund er arrangør af 1. 2. og 3. divisionsturneringer samt landspokalturnering. 1. DIVISIONSTURNERING Afviklingsperioden er efterår - forår. 1. division,

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund

Danmarks Bowling Forbund VELKOMMEN TIL SÆSON 2017-2018 Danmarks Bowling Forbund Til Klubber i Vest Sæsonen 2017/18 banker på døren, træningen er så småt begyndt, og om ikke ret lang tid har vi alle taget hul på sæsonens første

Læs mere

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding.

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Reglement Indledning n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. n2.nhovedkredsen indbyder

Læs mere

Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST

Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg Region ØST udbyder en række turneringsformer for klubhold. Følgende turneringsformer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold

Læs mere

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend.

Propositioner for sommerturneringen 2015. Turneringen afvikles med kampe på hverdage og kampe i weekend. PROP Sommer 2015 Propositioner for sommerturneringen 2015 1. Generelt: Turneringen afvikles efter turneringsreglement Øst. Turneringen afvikles i perioden 20. april til 26. juni. Turneringen afvikles med

Læs mere

JBTU S REGLEMENT 2013/2014

JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Jysk Bordtennis Union JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

Bowling 2015 Onsdag den 20. maj

Bowling 2015 Onsdag den 20. maj Program for de Danske Politimesterskaber i Bowling 2015 Onsdag den 20. maj Arrangør: PI-København Dansk Politiidrætsforbund Kære idrætsudøvere Velkommen til København Politiets Idrætsforening, København

Læs mere

BOWLING. Indholdsfortegnelse. 1. Turneringsregler. 2. Deltagerregler. 3. Klasseinddeling. 4. Officials/Ansvarshavende. 5. Licens

BOWLING. Indholdsfortegnelse. 1. Turneringsregler. 2. Deltagerregler. 3. Klasseinddeling. 4. Officials/Ansvarshavende. 5. Licens Indholdsfortegnelse 1. Turneringsregler 2. Deltagerregler 3. Klasseinddeling 4. Officials/Ansvarshavende 5. Licens 6. Protest og sanktioner 1 1. TURNERINGSREGLER 1.0 Turneringen er delt op i 3 regioner.

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 5. Reglement for DSU s holdturneringer 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 1 Turneringens struktur Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering...

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering... Indholdsfortegnelse Side 1. Almene regler... 2 2. Klassificeringssystem... 2 3. Idrætsmateriel... 2 4. Idrætsregler... 2 5. FM-holdturnering... 3 6. Ændring af turneringsregler... 6 7. Bekendtgørelse...

Læs mere

Kampleder 7- og11 mands

Kampleder 7- og11 mands Spilleregler for 7:7 rækker (For U-10 Drenge, U-11 Piger, U-11 Drenge, U-12 Piger, U-12 Drenge) Se regler her Banestørrelsen Længde min. 50 meter max. 68 meter. Bredde min. 36 meter max 56 meter. Idealstørrelse

Læs mere

Regulativ for dommer i keglebillard

Regulativ for dommer i keglebillard Regulativ for dommer i keglebillard Afsnit 1. 1.1 Dommeren (oftest i turneringskampe - keglerejseren) alene leder partiet med udelukkelse af enhver anden person. I tvivlstilfælde kan dommeren dog rådføre

Læs mere

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Lørdag den, 25. juni 2011 Søndag den, 26. juni 2011 Velkommen til Brøndby Sommer Cup Mikroput og Poder 2011 Det er os en stor glæde endnu en

Læs mere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler Spillere 1. Spillere Følgende regler er fastsat for advarsler og udvisninger i de af DBU udskrevne turneringer, for så vidt angår Herre-DM, Herre-LPs afsluttende

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018 Indefodboldloven s. 2 Regler for dispensation s. 8 Afbudstakster s. 9 Datoer for finalestævner s. 10 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget

Læs mere

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 DBU JYLLAND INDEFODBOLD SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI s turneringsreglement gældende fra november 2012, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider:

Læs mere

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008.

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008. 17-03-2008 Firma Cup 2008 Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. på Borgerskolen Søndag 16/03-2008 Arrangør: Get2 Sport & Taastrup FC Sådan finder du

Læs mere

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte

Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte Lovregulativ III - Licens, klassificering og klubskifte 05/2015 Indhold 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af lovregulativet... 2 2. Udstedelse, fornyelse og inddragelse

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Spilletid for alle puljer: 8 min. (9 min. pr. kampafvikling). I 4-holdspuljer er der sat fem minutters pause af mellem hver anden puljekamp,

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser LOVE OG BESTEMMELSER 2016 1 1 Navn og hjemsted. 1.1 Unionens navn er Fyns Bowling Union (FBwU). 1.2 Unionens hjemsted er formandens adresse. 2 2 Formål. Det er Fyns Bowling Unions formål: 2.1 At fremme

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

Turneringer under DBwF udvalg Vest

Turneringer under DBwF udvalg Vest Følgende turneringer udbydes: Turneringer under DBwF udvalg Vest Turnerings udvalg VEST udbyder en række turneringer. 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold, som Ude- /Hjemmekampe 4-mands

Læs mere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere Praktik og retningslinjer KFD s breddedommere Retningslinjer 2013-2014 Mødetid 30 minutter før 45 minutter ved triokampe Fair-play hilsen Retningslinjer 2013-2014 Dommeren skal gøre sig bekendt med Turneringsregler

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: Alle hold spiller 2 X 15 minutter. Vedr. børneturneringen.

Læs mere

Officielle regler. 1. Regler

Officielle regler. 1. Regler Officielle regler 1. Regler Den europæiske ungdom Academy Football League spilles i overensstemmelse med gældende dele af FIFA 's regler. I spørgsmål om fortolkninger af FIFA 's regler, den engelske tekst

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Fyrkat Cup indbyder til indefodboldstævne i Hobro Idrætscenter 23., 24. og 25. januar 2015. Tilmelding sker gennem www.staevner.dk Alt efter antal tilmeldte

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund Ungdomsudvalget www.bowlingsport.dk

Danmarks Bowling Forbund Ungdomsudvalget www.bowlingsport.dk DBwF s Rankingstævne-ansøgning Læs venligst vejledningen inden du udfylder denne ansøgning. Du finder vejledningen her http:///wp-content/uploads/vejledning.pdf Dokumentet kan findes i word- dokument under:

Læs mere

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget for indefodbold er Fodbold loven udgivet af The Board med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer. Se nyeste udgave

Læs mere

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1

BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 BADMITON DANMARK DGI BADMINTON, Reglement pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 1 Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2015/2016 Indhold: 1 Formål side 2 2 Udvalg og administration

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 7 TURNERINGSINFORMATION 2013-2014 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Sonja Hansen Tlf. 26 25 57 60 Mail: sonja.hansen.jhf@dhf.dk Medlemmer: Kirsten Jacobsen Tlf. 75 17 26

Læs mere

Præsentation nye regler 2016

Præsentation nye regler 2016 Præsentation nye regler 2016 Proces Skadet spiller Passivt spil Sidste 30 sekunder Blåt kort Målmand som markspiller Skadet spiller Begrundelse: unødvendig behandling på banen spillets rytme brydes lange

Læs mere

Danmarks Bedste Ungdomshold

Danmarks Bedste Ungdomshold DGI Badminton U15 2015 Danmarks Bedste Ungdomshold 2 Velkommen til DBU for U15, 2015 3 DGI badminton og Badminton Danmark byder alle - deltagere, ledere og forældre velkommen til Danmarks Bedste Ungdomshold

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit 1. Deltagelse Sommerlandsturneringen er danmarksmesterskab for klubhold. Danske og udenlandske statsborgere med dansk licens har ret til at deltage i Danmarksmesterskaber. Udenlandske statsborgere skal

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 2015 Basisbank Cup 2015 Basisbank Cup 2015, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 7. februar 2015 klokken 13.00. Mødetid Holdene

Læs mere