Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral"

Transkript

1 Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Udarbejdet af: Peter Hillerup August 2011 Fællesforvaltning Udvikling & Evaluering Evaluering

2 Indhold 1. Indledning Undersøgelsens baggrund og formål Formål Undersøgelsens gennemførelse Resultater af undersøgelsen Hjælpemiddelcentralen Kommunikationscentret Sammenfatning

3 Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Denne brugerundersøgelse indeholder en række tilkendegivelser fra brugerne af henholdsvis Kommunikationscentret og Hjælpemiddelcentralen i Esbjerg Kommune vedrørende de ydelser, som de har modtaget. 1. Indledning I perioden fra marts til juli måned 2011 har Evaluering i Personale & Udvikling gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral. Målingerne er blevet gennemført dels i forbindelse med enhedernes løbende kvalitetsudvikling, dels med baggrund i en ønske om en konkret temperaturmåling af brugernes tilfredshed med den service, der ydes fra de to enheder. 2. Undersøgelsens baggrund og formål Brugertilfredshedsmålingerne gennemføres efter konkret ønske fra Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscenteret Formål Det overordnede formål med målingerne er at bedømme brugernes tilfredshed med ressourcer, aktiviteter og præstationer: 1. Udbud af konkrete kommunikationsforløb og hjælpemidler til Hjælpemiddelcentralens og Kommunikationscentrets brugere mht. kapacitet og kvalitet? 2. Information, organisering og visitation mv.? 3. Gennemførte procesforløb mht. kommunikationsundervisning og udlån af hjælpemidler? 4. Udbytte af indsatsen. Disse punkter udgør samtidig de overordnede temaer, som undersøgelsen skal give svar på, herunder nogle fremadrettede perspektiver Undersøgelsens gennemførelse Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere som har været tilknyttet Kommunikationscentret og Hjælpemiddelcentralen, hvor en eller flere sager er blevet afsluttet i Spørgerammen er udformet i et samarbejde imellem Evaluering i Personale & Udvikling og faglige repræsentanter fra hhv. Kommunikationscentret og Hjælpemiddelcentralen. Spørgeskemaundersøgelsen er blevet gennemført i perioden fra den 19. maj 2011 til den 15. juni 2011, og den er blevet gennemført ved hjælp af to forskellige datafangstmetoder

4 Der er genereret en repræsentativ tilfældig udvalgt stikprøve jf. den nedenstående tabel. Der er udsendt en skrivelse til alle respondenterne i stikprøven, som indeholder en web-adresse og koder, således at de der har mulighed herfor, selv har kunnet besvare spørgeskemaet via internet. Sideløbende hermed har en række studentermedhjælpere gennemført telefoninterviews med de respondenter, som ikke har besvaret via internet. Stikprøven er genereret således, at undersøgelsesresultaterne kan generaliseres til population på det center, men ikke til deres undergrupper jf. tabel 1. I forbindelse med dataindsamlingen er der taget højde for, at stikprøven afspejler undergruppernes relative andel. Deltagerne er udvalgt repræsentativt på centerniveau ud fra følgende fordeling: Afsluttede sager i 2010 Kommunikationscentret: Hjælpemiddelcentralen: Tabel 1, Beregning af stikprøve Undergruppe: Populations størrelse: Relativ andel: Læse stave 265 9,9 % Sen hjerneskadede 242 9,0 % Tale/stemme 263 9,8 % Syn 230 8,6 % Høre ,7 % I alt ,0 % Stikprøve (9 konfidensniveau): 338 Undergruppe: Populations størrelse: Relativ andel: Svagsyn ,8 % Medicinsk optisk ,4 % Kommunikation 180 8,4 % Børn ,4 % I alt ,0 % Stikprøve (9 konfidensniveau): 327 Under hensyn til forventet bortfald som følge af, at nogle personer ikke kan træffes i undersøgelsesperioden, ikke ønsker at deltage eller er afgået ved døden m.v., er der udvalgt 100 % flere respondenter i stikprøven, end der er behov for under hensyn til konfidenskriterierne. Efter at deltagerne er udvalgt, har det vist sig, at i alt 131 af de personer, som i 2010 har haft en eller flere afsluttede sager, er afgået ved døden

5 På tværs af alle undergrupper har der været en række telefonnumre, der ikke længere er aktive. I de tilfælde hvor der har været behov for det, er der forsøgt indhentet nye telefonnumre fra især Enkelte respondenter har givet udtryk for, at de ikke ønsker at deltage undersøgelsen, men det drejer sig om meget få. De væsentligste kilder til bortfald blandt de udvalgte deltager er således dødsfald, inaktive telefonnumre og personer som ikke har kunnet træffes i undersøgelsesperioden. Der er gennemført interviews med borgere i alle undergrupper indtil det kritiske niveau er nået jf. de relative andele. Metoden betyder, at besvarelsesprocenten automatisk bliver på 50, hvilket umiddelbart er forholdsvis lavt. Den dækker imidlertid over, at en forholdsvis stor andel af de udvalgte deltagere ikke er blevet kontaktet, fordi det kritiske niveau mht. repræsentativitet er blevet opnået, og besvarelsesprocenten ville have været højere, såfremt alle deltagere var blevet kontaktet. Bortfaldet synes derfor ikke at være en kritisk faktor, og dermed ikke en kilde til nogen betydelig usikkerhed. Undergruppernes repræsentativitet mht. relative andele betyder, at undersøgelses resultater fremstår som et udmærket grundlag for at generalisere til populationerne på begge centre. 3. Resultater af undersøgelsen I dette afsnit fremstilles de resultater, som er opnået ved hjælp af den gennemførte spørgeskemaundersøgelse, og de er opgjort for hhv. Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscentret Hjælpemiddelcentralen Resultaterne for Hjælpemiddelcentralen fremstilles dels ved hjælp af såkaldte frekvensdata, dels ved krydsninger mellem indholdsvariable og baggrundsvariable. Borgere som er tilknyttet Hjælpemiddelcentralen Blandt de borgere som har været tilknyttet Hjælpemiddelcentralen, og hvor en eller flere sager er afsluttet i 2010, er 60 % kvinder, og 40 % har været mænd. Omkring 33 % af brugerne er i erhverv eller uddannelse/skole, 54 % er pensionister og 14 % er uden for erhverv (barn eller voksen). Aldersmæssigt er 27 % under 20 år, 22 % er i aldersgruppen mellem 20 og 60 år og 51 % er over 60 år. Geografisk kommer 67 % af borgerne fra Esbjerg Kommune, 13 % fra hhv. Varde og Vejen Kommuner, 3 % fra Billund Kommune og 2 % fra Fanø Kommune

6 Henvendelsesform, ventetid og åbningstider m.v. Med hensyn til spørgsmålet om, hvem der har rettet henvendelse til Hjælpemiddelcentralen, er der 33 % som giver udtryk for, at de selv har rettet henvendelsen, og i 6 % af tilfældene er det en pårørende til borgeren. 12 % af respondenterne i undersøgelsen giver udtryk for, at det er en offentlig myndighed, som har rettet den første henvendelse. I mange tilfælde er det fra sundhedssektoren, at der på vegne af borgeren bliver rettet henvendelse til Hjælpemiddelcentralen, og således giver 3 % udtryk for, at henvendelsen er sket fra et sygehus, 7 % fra en praktiserende læge og 32 % fra en optiker. De fleste henvendelser sker telefonisk, idet 4 af respondenterne giver udtryk herfor, 12 % er sket ved personlig henvendelse og 14 % er sket via telefon/mail. Det skal dog bemærkes, at der er 2 af de adspurgte borgere som ikke ved, hvordan den første kontakt er blevet taget. Der er 33 % som tilkendegiver, at det er en optiker, som har informeret om mulighederne for bistand fra hjælpemiddelcentralen, 16 % er informeret fra en praktiserende læge/speciallæge og 9 % fra et sygehus. 2 giver udtryk for, at det er en offentlig myndighed, der har informeret om mulighederne, og endelig har 11 % selv søgt information fx på internettet. Der har været tilfredshed blandt borgerne mht. informationen om mulighederne på Hjælpemiddelcentralen, idet respondenterne på en skala fra 1 5 (hvor 1 er udtryk for meget utilfreds, og 5 er meget tilfreds) i gennemsnit svarer 4,19. I forhold til spørgsmålet om ventetid tilkendegiver 80 % af borgerne, som har haft kontakt til Hjælpemiddelcentralen, at ventetiden fra henvendelsen til det første møde har været 1 måned eller mindre. 1 af borgerne har ventet 2 3 måneder, 1 % har ventet i 4 5 måneder og 4 % har ventet i 6 måneder eller mere. Samlet set er borgerne forholdsvis godt tilfredse med ventetiden idet de på en skala fra 1 5 (hvor 1 er udtryk for meget utilfreds, og 5 er meget tilfreds) i gennemsnit svarer 4,01. Der er ikke nogen markant forskel på tilfredsheden imellem de forskellige kategorier af hjælpemiddeltyper, men det skal dog nævnes, at borgere som har været involveret i en børnesag i gennemsnit svarer 3,78, hvorimod synshandicappede, IT hjælpemiddelbrugere og borgere med en øjenlidelse (medicinsk optisk) svarer omkring den generelle middelværdi på ca. 4. Borgerne er generelt tilfredse med Hjælpemiddelcentralens åbningstider/mødetidspunkter, idet de på skalaen fra 1 5 (hvor 1 er udtryk for meget utilfreds, og 5 er meget tilfreds) i gennemsnit svarer 4,21, og der er ikke nogen nævneværdig spredning i besvarelserne herom

7 Tilsvarende er der også generelt en stor tilfredshed med telefontiderne, idet de adspurgte borgere på skalaen fra 1 5 (hvor 1 er udtryk for meget utilfreds, og 5 er meget tilfreds) i gennemsnit svarer til 4,17. Det første møde med Hjælpemiddelcentralen og den efterfølgende indsats De involverede borgere er blevet spurgt om, hvad der skete ved det første møde med Hjælpemiddelcentralen. I den forbindelse giver 51 % udtryk for, at de ved det første møde har haft en samtale med en medarbejder på Hjælpemiddelcentralen. 27 % tilkendegiver, at de har afprøvet et konkret hjælpemiddel, 1 har fået gennemført en eller flere tests, 10 % har fået aftalt et eller flere nye møder, 6 % har fået løst deres problem ved mødet og 4 % er blevet henvist til en anden organisatorisk enhed. Der har generelt været stor tilfredshed med det første møde, idet de på skalaen fra 1 5 (hvor 1 er udtryk for meget utilfreds, og 5 er meget tilfreds) i gennemsnit svarer 4,29, og der er ikke nogen nævneværdig spredning i besvarelserne herom. Inklusive hjemmebesøg m.v. har 23 % haft et enkelt møde med Hjælpemiddelcentralen, 53 % har haft 2 5 møder, 13 % har haft 6 10 møder og 12 % har haft møder med hjælpemiddelcentralen flere end 10 gange. Udbytte af indsatsen I tilfredshedsundersøgelsen er involverede borgere blevet spurt om, hvorvidt de klarer sig bedre i hverdagen efter indsatsen. I tilknytning hertil giver 91 % af de deltagere i undersøgelsen, som har tilkendegivet hvilken hjælpemiddeltype de har modtaget, udtryk for, at de klarer sig bedre i hverdagen efter indsatsen, 9 % bedømmer situationen som værende uændret, og omkring 1 % klarer sig dårligere. Der er ikke nogen større variation i forhold til hjælpemiddeltype, men det skal dog nævnes, at kun 80 % af de borgere som har særlige IT hjælpemidler/kommunikation, klarer sig bedre i hverdagen efter indsatsen, mod den generelle andel på 91 %. Samlet set er der en stor tilfredshed med indsatsen på Hjælpemiddelcentralen, idet de på skalaen fra 1 5 (hvor 1 er udtryk for meget utilfreds, og 5 er meget tilfreds) i gennemsnit svarer 4,33, og der er ikke nogen nævneværdig spredning i besvarelserne herom. Generelt giver 91 % af Hjælpemiddelcentralens adspurgte borgere udtryk for, at de har et stort eller meget stort udbytte af indsatsen, 6 % har haft et mindre udbytte og 3 % tilkendegiver intet udbytte at have haft. Der er en forholdsvis lille spredning mht. udbyttet på tværs af de enkelte hjælpemiddeltyper, men det skal dog bemærkes at 12 % af borgerne med en øjenlidelse (medicinsk optisk) tilkendegiver at have haft et mindre udbytte af indsatsen

8 Anvendelse og tilfredshed med hjælpemidler Blandt de adspurgte giver 94 % udtryk for, at de har fået bevilget det ansøgte hjælpemiddel, og kun 4 % har fået afslag på deres ansøgning. De bevilgede hjælpemidler bliver benyttet i stort omfang, og i den forbindelse tilkendegiver 91 %, at de benytter hjælpemidlet dagligt, 7 % ugentligt og ca. 2 % benytter det månedligt eller sjældnere. Generelt er der en stor tilfredshed med de bevilgede hjælpemidler, når der spørges til størrelse, vægt og indstillingsmuligheder jf. tabel 1. Andelen af borgere som er tilfredse eller meget tilfredse med deres hjælpemiddel varierer mellem 85 og 93 %, hvilket må betegnes som et positivt resultat. Procent / Antal Størrelsen (højde, længde, bredde) på dit hjælpemiddel? Hjælpemidlets vægt (hvor meget det vejer) Hvor let det er at indstille og justere (montere, fastgøre) Hvor trygt og sikkert dit hjælpemiddel er? Hjælpemidlets holdbarhed (solid, stærk) Hvor let det er at anvende hjælpemidlet? Hvor komfortabelt dit hjælpemiddel er? Hvor effektivt dit hjælpemiddel er (i hvor stor udstrækning det lever op til sit formål)? Tabel 1, Tilfredshed med hjælpemiddel (QUEST) Utilfreds eller Meget utilfreds 4 % 9 6 % % 8 3 % 8 3 % 9 4 % 10 4 % 13 Nogenlunde tilfreds 6 % 15 6 % % 20 3 % % 17 7 % 20 Tilfreds eller Meget tilfreds 90 % % % % % % % 266 Det er blot mellem 3 og 6 % som giver udtryk for, at de er utilfredse med fx hjælpemidlets størrelse eller indstillingsmuligheder. Forhold som har betydning for tilfredsheden med hjælpemidlet Når der spørges til hvor vigtige en række forhold er for borgerens tilfredshed med hjælpemidlet, er der for det første en forholdsvis stor forskel imellem de enkelte forhold (QUEST 2), og for det andet kan der konstateres en stor forskel imellem de forskellige hjælpemiddeltyper. Blandt de forhold som har størst betydning for tilfredsheden med det enkelte hjælpemiddel, er spørgsmålene om dets effektivitet og anvendelig, hvor mere end 90 % af respondenterne giver udtryk for, at det er vigtigt eller meget vigtigt

9 Imidlertid er forhold så som mulighederne for reparation/teknisk service, faglig bistand, komfort, levering og holdbarhed meget væsentlige for, at borgeren oplever tilfredshed med sit hjælpemiddel, idet mere end 80 % tilkendegiver, at det er vigtigt eller meget vigtigt. Spørgsmålene omkring hjælpemidlets vægt, størrelse, justeringsmuligheder, sikkerhed og opfølgningen har generelt mindre betydning for tilfredsheden. Som nævnt er der imidlertid forholdsvis stor forskel på betydningen imellem de enkelte hjælpemiddeltyper. Når der fx spørges til hjælpemidlets størrelses betydning for den enkelte borgers tilfredshed, er der 4 som har en øjenlidelse, som giver udtryk for, at størrelsen er vigtig eller meget vigtig, hvorimod 8 af sagerne som involverer hjælpemidler til børn, som bedømmer hjælpemidlets størrelse som vigtigt. Et andet område, hvor der er en forholdsmæssigt stor forskel i betydningen for tilfredsheden, er spørgsmålet om opfølgning på indsatsen. Alle 100 % af borgerne som har fået bevilget særlige IT hjælpemidler giver udtryk for, at opfølgningen er vigtig for deres tilfredshed, hvorimod det kun er 54 % af borgerne som har en øjenlidelse (medicinsk optisk), der har tilsvarende holdninger. Tilfredshed med sagsbehandlingen I undersøgelsen er der blevet stillet en række underspørgsmål, som samlet belyser borgernes tilfredshed med sagsbehandlingen (SATS) vedrørende indsatsen på Hjælpemiddelcentralen. Totalt giver 87 % af borgerne udtryk for, at de enten er Tilfredse eller Meget tilfredse med sagsbehandlingen jf. tabel 2, og der er en forholdsvis lille spredning imellem de enkelte underspørgsmål. Der er således en meget stor tilfredshed med den instruktion, som borgerne får i brugen af hjælpemidlerne, og med det samlede sagsforløb fra start til slut, hvor 90 % af de adspurgte er tilfredse eller meget tilfredse. Tilsvarende er der stor tilfredshed med mulighederne for at komme i kontakt med dem som bevilger hjælpemidlerne, med informationen om ansøgning og løsninger, samarbejdet og kommunikationen imellem de forskellige fagpersoner, fagpersonernes viden og evne til at medvirke til gode løsninger og mulighederne for selv at være med til at finde løsninger, hvor andelen af tilfredse borgere varierer mellem 87 og 89 %. I forhold til spørgsmålet om tilfredsheden med opfølgningen på borgerens hjælpemiddel mht. fx opringninger og besøg mv., er tilfredsheden også stor, men en anelse mindre end på de ovenstående områder, idet 84 % tilkendegiver at være tilfredse. På et enkelt område er tilfredsheden med sagsbehandlingen på Hjælpemiddelcentralen mere behersket. Det drejer sig om tilfredsheden med den tid det har taget fra ansøgning til udlevering af hjælpemidlet

10 Procent / Antal Utilfreds eller Meget utilfreds Nogenlunde tilfreds Tilfreds eller Meget tilfreds Hvor tilfreds er du med muligheden for at komme i kontakt med dem, der bevilger hjælpemidler? 4 % 13 8 % % 262 Hvor tilfreds er du med de informationer, du fik om ansøgning og løsninger? 15 7 % % 258 Hvor tilfreds er du med samarbejdet og kommunikationen mellem de forskellige fagpersoner? % 259 Hvor tilfreds er du med fagpersonernes viden og evne til at medvirke til gode løsninger? 14 7 % % 270 Hvor tilfreds er du med den tid det tog, fra du søgte, til du fik udleveret dit hjælpemiddel? 10 % % % 246 Hvor tilfreds er du med dine muligheder for selv at være med til at vælge hjælpemiddelløsning? 6 % 17 8 % % 264 Hvor tilfreds er du med den instruktion/træning, du fik i brugen af dit hjælpemiddel? 2 % 7 8 % % 256 Hvor tilfreds er du med opfølgningen på dit hjælpemiddel, fx opringninger, besøg eller lign. 6 % 17 9 % % 223 Hvor tilfreds er du samlet set med sagens forløb fra start til slut? 3 % 10 7 % % 286 Total % % 2324 Tabel 2, Tilfredshed med sagsbehandlingen (SATS) 77 % af de adspurgte giver udtryk for, at de er tilfredse eller meget tilfredse med sagsbehandlingen mht. tidsforløbet fra ansøgning til udlevering af hjælpemidlet. Der er 13 % som tilkendegiver at være nogenlunde tilfredse, og 10 % er utilfredse eller meget utilfredse Kommunikationscentret I lighed med resultaterne for Hjælpemiddelcentralen, fremstilles også udfaldene for Kommunikationscentret dels ved hjælp af såkaldte frekvensdata, dels ved krydsninger mellem indholdsvariable og baggrundsvariable. Borgere som er tilknyttet Kommunikationscentret Blandt de borgere som har været tilknyttet Kommunikationscentret, og hvor en eller flere sager er afsluttet i 2010, er 48 % kvinder, og 52 % har været mænd. Omkring 2 af brugerne er i erhverv eller uddannelse/skole, 70 % er pensionister og er uden for erhverv (barn eller voksen). Aldersmæssigt er 4 % under 20 år, 26 % er i aldersgruppen mellem 20 og 60 år og 70 % er over 60 år. Geografisk kommer 44 % af borgerne fra Esbjerg Kommune, 20 % fra Varde Kommune, 18 % fra Vejen Kommune, 13 % fra Billund Kommune og 1 % fra Fanø Kommune

11 Henvendelsesform, ventetid og åbningstider m.v. Med hensyn til spørgsmålet om, hvem der har rettet henvendelse til Kommunikationscentret, er der 36 % som giver udtryk for, at de selv har rettet henvendelsen, og i af tilfældene er det en pårørende til borgeren. 10 % af respondenterne i undersøgelsen giver udtryk for, at det er en offentlig myndighed, som har rettet den første henvendelse. I mange tilfælde er det fra sundhedssektoren, at der på vegne af borgeren bliver rettet henvendelse til Kommunikationscentret, og således giver 1 udtryk for, at henvendelsen er sket fra et sygehus, 23 % fra en praktiserende læge og 1 % fra en optiker. De fleste henvendelser sker telefonisk, idet 40 % af respondenterne giver udtryk herfor, 16 % er sket ved personlig henvendelse og 9 % er sket via telefon/mail. Det skal dog bemærkes, at der er 30 % af de adspurgte borgere som ikke ved, hvordan den første kontakt er blevet taget. Der er 3 som tilkendegiver, at det er en praktiserende læge, som har informeret om mulighederne for bistand fra Kommunikationscentret, 2 er informeret fra en offentlig myndighed og 17 % fra et sygehus. 3 % giver udtryk for, at det er en optiker, der har informeret om mulighederne, og endelig har 8 % selv søgt information fx på internettet. Der har været tilfredshed blandt borgerne mht. informationen om mulighederne på Kommunikationscentret, idet respondenterne på en skala fra 1 5 (hvor 1 er udtryk for meget utilfreds, og 5 er meget tilfreds) i gennemsnit svarer 4,26. I forhold til spørgsmålet om ventetid tilkendegiver 72 % af borgerne, som har haft kontakt til Kommunikationscentret, at ventetiden fra henvendelsen til det første møde har været 1 måned eller mindre. 19 % af borgerne har ventet 2 3 måneder, 4 % har ventet i 4 5 måneder og 4 % har ventet i 6 måneder eller mere. Samlet set er borgerne nogenlunde godt tilfredse med ventetiden idet de på en skala fra 1 5 (hvor 1 er udtryk for meget utilfreds, og 5 er meget tilfreds) i gennemsnit svarer 3,97, og dermed tilkendegives der også en vis kritik fra borgerne, om end den ikke er stor. Der er ikke nogen markant forskel på tilfredsheden imellem de forskellige grupper af borgere på Kommunikationscentret, men det skal dog nævnes, at borgere som har været involveret i en høresag i gennemsnit svarer 3,84, hvorimod de øvrige grupper svarer omkring den generelle middelværdi på ca. 4. Blandt de sen hjerneskadede er der er stor tilfredshed med ventetiden indtil det første møde med 4,34 i gennemsnit. Borgerne er generelt tilfredse med Kommunikationscentrets åbningstider/mødetidspunkter, idet de på skalaen fra 1 5 (hvor 1 er udtryk for meget utilfreds, og 5 er meget tilfreds) i gennemsnit svarer 4,28, og der er ikke nogen nævneværdig spredning i besvarelserne herom

12 Tilsvarende er der også generelt en stor tilfredshed med telefontiderne, idet de adspurgte borgere på skalaen fra 1 5 (hvor 1 er udtryk for meget utilfreds, og 5 er meget tilfreds) i gennemsnit svarer 4,20. Det første møde med Kommunikationscentret og den efterfølgende indsats De involverede borgere er blevet spurgt om, hvad der skete ved det første møde med Kommunikationscentret. I den forbindelse giver 69 % udtryk for, at de ved det første møde har haft en samtale med en medarbejder på Kommunikationscentret. 20 % tilkendegiver, at de har afprøvet et konkret hjælpemiddel, 41 % har fået gennemført en eller flere tests, 21 % har fået aftalt et eller flere nye møder, 7 % har fået løst deres problem ved mødet og blot 1 % er blevet henvist til en anden organisatorisk enhed. Der har generelt været stor tilfredshed med det første møde, idet de på skalaen fra 1 5 (hvor 1 er udtryk for meget utilfreds, og 5 er meget tilfreds) i gennemsnit svarer 4,28, og der er ikke nogen nævneværdig spredning i besvarelserne herom. Inklusive hjemmebesøg m.v. har 18 % haft et enkelt møde med Kommunikationscentret, 50 % har haft 2 5 møder, 18 % har haft 6 10 møder og 1 har haft møder med Kommunikationscentret flere end 10 gange. Udbytte af indsatsen I tilfredshedsundersøgelsen er involverede borgere blevet spurt om, hvorvidt de klarer sig bedre i hverdagen efter indsatsen. I tilknytning hertil giver 77 % af de deltagere i undersøgelsen, som har tilkendegivet at være tilknyttet Kommunikationscentret, udtryk for, at de klarer sig bedre i hverdagen efter indsatsen, 21 % bedømmer situationen som værende uændret, og omkring 1 % klarer sig dårligere. Der er en vis variation i forhold til sagstype, og det skal nævnes, at kun 6 af de borgere som har en sen hjerneskade, klarer sig bedre i hverdagen efter indsatsen, mod den generelle andel på 77 %, og nogenlunde det samme billede tegner sig for Tale- og stemme gruppen. Til gengæld giver 82 % af Høre gruppen udtryk for, at de klarer sig bedre i hverdagen efter indsatsen. Samlet set er der en stor tilfredshed med indsatsen på Kommunikationscentret, idet de på skalaen fra 1 5 (hvor 1 er udtryk for meget utilfreds, og 5 er meget tilfreds) i gennemsnit svarer 4,23, og der er ikke nogen nævneværdig spredning i besvarelserne herom. Generelt giver 71 % af Kommunikationscentrets adspurgte borgere udtryk for, at de har et stort eller meget stort udbytte af indsatsen, 20 % har haft et mindre udbytte og 8 % tilkendegiver intet udbytte at have haft. 4. Sammenfatning I sammenfatningen resumeres først hovedresultaterne vedrørende Hjælpemiddelcentralen og dernæst Kommunikationscentret

13 Hjælpemiddelcentralen Der har været tilfredshed blandt borgerne mht. informationen om mulighederne på Hjælpemiddelcentralen, idet respondenterne på en skala fra 1 5 (hvor 1 er udtryk for meget utilfreds, og 5 er meget tilfreds) i gennemsnit svarer 4,19. I forhold til spørgsmålet om ventetid tilkendegiver 80 % af borgerne, som har haft kontakt til Hjælpemiddelcentralen, at ventetiden fra henvendelsen til det første møde har været 1 måned eller mindre. Samlet set er borgerne forholdsvis godt tilfredse med ventetiden idet de på den anvendte skala fra 1 5 i gennemsnit svarer 4,01. Borgerne er generelt tilfredse med Hjælpemiddelcentralens åbningstider/mødetidspunkter, idet de på skalaen fra 1 5 i gennemsnit svarer 4,21, og der er ikke nogen nævneværdig spredning i besvarelserne herom. Tilsvarende er der også generelt en stor tilfredshed med telefontiderne, idet de adspurgte borgere på skalaen fra 1 5 i gennemsnit svarer 4,17. Der har generelt været stor tilfredshed med det første møde, idet de på skalaen fra 1 5 i gennemsnit svarer 4,29, og der er ikke nogen nævneværdig spredning i besvarelserne herom. I tilfredshedsundersøgelsen er involverede borgere blevet spurt om, hvorvidt de klarer sig bedre i hverdagen efter indsatsen. I tilknytning hertil giver 91 % af de deltagere i undersøgelsen, udtryk for, at de klarer sig bedre i hverdagen efter indsatsen, 9 % bedømmer situationen som værende uændret, og omkring 1 % klarer sig dårligere. Samlet set er der en stor tilfredshed med indsatsen på Hjælpemiddelcentralen, idet de på skalaen fra 1 5 i gennemsnit svarer 4,33, og der er ikke nogen nævneværdig spredning i besvarelserne herom. Generelt giver 91 % af Hjælpemiddelcentralens adspurgte borgere udtryk for, at de har haft et stort eller meget stort udbytte af indsatsen, 6 % har haft et mindre udbytte og 3 % tilkendegiver intet udbytte at have haft. De bevilgede hjælpemidler bliver benyttet i stort omfang, og i den forbindelse tilkendegiver 91 %, at de benytter hjælpemidlet dagligt, 7 % ugentligt og ca. 2 % benytter det månedligt eller sjældnere. Andelen af borgere som er tilfredse eller meget tilfredse med deres hjælpemiddel varierer mellem 85 og 93 %, hvilket må betegnes som et positivt resultat. Kommunikationscentret Der har været tilfredshed blandt borgerne mht. informationen om mulighederne på Kommunikationscentret, idet respondenterne på en skala fra 1 5 (hvor 1 er udtryk for meget utilfreds, og 5 er meget tilfreds) i gennemsnit svarer 4,26. I forhold til spørgsmålet om ventetid tilkendegiver 72 % af borgerne, som har haft kontakt til Kommunikationscentret, at ventetiden fra henvendelsen til det første møde har været 1 måned eller mindre. Samlet set er borgerne nogenlunde godt tilfredse med ventetiden idet de på en skala fra 1 5 i gennemsnit svarer 3,97, og dermed tilkendegives der også en vis kritik fra borgerne, om end den ikke er stor. Borgerne er generelt tilfredse med Kommunikationscentrets åbningstider/mødetidspunkter, idet de på skalaen fra 1 5 i gennemsnit svarer 4,28, og der er ikke nogen nævneværdig spredning i besvarelserne herom

14 Tilsvarende er der også generelt en stor tilfredshed med telefontiderne, idet de adspurgte borgere på skalaen fra 1 5 (hvor 1 er udtryk for meget utilfreds, og 5 er meget tilfreds) i gennemsnit svarer 4,20. Der har generelt været stor tilfredshed med det første møde, idet de på skalaen fra 1 5 i gennemsnit svarer 4,28, og der er ikke nogen nævneværdig spredning i besvarelserne herom. Inklusive hjemmebesøg m.v. har 18 % haft et enkelt møde med Kommunikationscentret, 50 % har haft 2 5 møder, 18 % har haft 6 10 møder og 1 har haft møder med Kommunikationscentret flere end 10 gange. Samlet set er der en stor tilfredshed med indsatsen på Kommunikationscentret, idet de på skalaen fra 1 5 i gennemsnit svarer 4,23, og der er ikke nogen nævneværdig spredning i besvarelserne herom. Generelt giver 71 % af Kommunikationscentrets adspurgte borgere udtryk for, at de har et stort eller meget stort udbytte af indsatsen, 20 % har haft et mindre udbytte og 8 % tilkendegiver intet udbytte at have haft

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE Forkortet udgave nov. 2010 HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE - kendskab til og tilfredshed med den kommunale høreomsorg blandt brugere af høreapparat - Udarbejdet af sundhedskonsulent Åse Skytte, SundhedscenterStruer.

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 19 Brugerundersøgelse i Flextrafik 2014 Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om brugerundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSE VISITATION Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 1 Brugerundersøgelse Visitation Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data og

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport Hjemmehjælp i Herning 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Grundlæggende data og metode 4 2.1 Metode 5 3 Resultater og konklusioner 6 3.1 Forslag til

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER 2016 Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi 1 Indhold 1 Sammenfatning af resultater 2 2 Baggrund og formål med undersøgelsen 4 3 Baggrundsinformationer

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 201 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE INDHOLD FORMÅL... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR... OVERORDNET SERVICEKULTUR PERFORMANCE... SERVICEKULTURPERFORMANCE I SAGSBEHANDLINGEN... PRIORITERINGSKORT

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen Gladsaxe Kommune Borgerservice December 2 Analyse: Martin Conradsen Indholdsfortegnelse: 1. Indledende oplysninger...2 1.1 Formål med undersøgelsen... 2 1.2 Metode... 2 1.3 Målgruppe... 2 1.4 Stikprøveusikkerhed...

Læs mere

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 Undersøgelsesdesign For at gennemføre undersøgelsen med et så lavt ressourcemæssigt forbrug som muligt, blev en stringent

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan anvendes resultaterne... 10

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Brugertilfredshed med botilbud til børn, unge og familier 2009

Brugertilfredshed med botilbud til børn, unge og familier 2009 Bruger -og Pårørendeugerundersøgelser Brugertilfredshed med botilbud til børn, unge og familier 2009 RESUME Århus Kommune Socialforvaltningen Rapport udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling Tilfredshedsundersøgelser

Læs mere

NOTAT: Undersøgelse af brugertilfredshed genoptræning

NOTAT: Undersøgelse af brugertilfredshed genoptræning Social og Sundhed Sagsnr. 288564 Brevid. 2494254 Ref. TIHO NOTAT: Undersøgelse af brugertilfredshed genoptræning 25. januar 2017 Baggrund KL har i efteråret 2014 udviklet en spørgeramme til tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen t Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen Sundheds- og Ældreministeriet December 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 1.1 Datasæt og metode...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Aktivitetstilbud 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Aktivitetstilbud 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Aktivitetstilbud 1 Brugerundersøgelse Aktivitetstilbud Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds-

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Aarhus Kommune CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Spørgeskemaet 4. Overordnede resultater

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold MEDLEMSTILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer medlemmerne... 6 TILFREDSHED M. YDELSER...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Ungdomscentret UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 HOVEDKONKLUSIONER...3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR 2015...4 Læsevejledning: Indeksering...4 Læsevejledning: Prioriteringskort...5 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Estimatet for standardfejlen i stikprøven, som anvendes i udregningen af konfidensintervallet ( ) ( )

Estimatet for standardfejlen i stikprøven, som anvendes i udregningen af konfidensintervallet ( ) ( ) Enhed Administrationspolitisk kontor Sagsbehandler KHS, STJO Koordineret med CWU, APK Sagsnr. 2014-13042 Doknr. 200174 Dato 24-06-2014 Overvejelser om svarprocenter i brugertilfredshedsundersøgelser Dette

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING...2 HOVEDKONKLUSIONER...3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR 2016...4 Læsevejledning: Indeksering...4 DEN OVERORDNEDE KOMMUNALE SERVICE...5 SERVICEN I SAGSBEHANDLINGEN...6

Læs mere

Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog. Statistikrapport. 11. maj 2010

Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog. Statistikrapport. 11. maj 2010 Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog Statistikrapport 11. maj 2010 Indholdsfortegnelse 1 Figur- og tabelliste... 2 2 Indledning... 3 3 Henvisning af elever i Århus

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 Fiolstræde 44 1171 København K Tlf 3395 7000 Fax 3395 7001 cirius@ciriusmail.dk www.ciriusonline.dk CVR-nr. 11 85 20 25 Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 En opsummering af de unges evalueringer

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk T: 89 40 43 12 INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA CFK

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter Boligmarkedet danskernes forventninger November 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 I 2006 er der for første gang gennemført en detaljeret tilfredshedsundersøgelse på Hospitalsenheden Vest ud fra et

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen... 2 2. Design

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige Viden & Strategi Juni 2016 Om undersøgelsen Ringkøbing-Skjern Kommune lancerede i 2015 app en Naturens Rige.

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Foto af Thomas Bredøl,

Foto af Thomas Bredøl, Foto af Thomas Bredøl, www.bredol.dk/photo/ Det overordnede formål med brugertilfredshedsundersøgelse er at give en status på Gribskovs kommunes vision og indsatsområder set fra kundeperspektivet. Hvordan

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2017

Tilfredshedsundersøgelse 2017 Tilfredshedsundersøgelse 217 Tilfredsheden med maden leveret af MAD til hver DAG, blandt hjemmeboende pensionister samt beboere på plejecentre i Albertslund, Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Folkeundersøgelse for brystkræft

Folkeundersøgelse for brystkræft Folkeundersøgelse for brystkræft Tilfredshed med tilbuddet om screening for brystkræft i Region Midtjylland 2010-2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social-

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Rapport. Evaluering af Kompetencepakken OK 02

Rapport. Evaluering af Kompetencepakken OK 02 Rapport Evaluering af Kompetencepakken OK 02 Personalestyrelsen & CFU, juli 2004 Indhold 1. INDLEDNING...3 Sådan læses rapporten...3 Figurerne...4 2. HOVEDRESULTATER...5 3. KENDSKAB TIL KOMPETENCEPAKKEN

Læs mere

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår Bilag 1 1 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Ældres livsvilkår - En undersøgelse af befolkningen over 55 år Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Departementet for

Læs mere