EIOPACP 13/09 DA. Retningslinjer for fremadrettet vurdering af selskabets egne risici (baseret på ORSAprincipperne)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EIOPACP 13/09 DA. Retningslinjer for fremadrettet vurdering af selskabets egne risici (baseret på ORSAprincipperne)"

Transkript

1 EIOPACP 13/09 DA Retningslinjer for fremadrettet vurdering af selskabets egne risici (baseret på ORSAprincipperne) EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany Tel ; Fax ; site:

2 Retningslinjer for fremadrettet vurdering af selskabets egne risici (baseret på ORSAprincipperne) 1. Indledning 1.1. I overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) 1094/2010 af 24. november 2010 (kaldet "EIOPAforordningen" eller "forordningen") 1 udsteder EIOPA retningslinjer for de nationale kompetente myndigheder (NKM) i forberedelsesfasen frem til anvendelsen af EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings og genforsikringsvirksomhed (Solvens IIdirektivet) Disse retningslinjer er baseret på artikel 41, artikel 44, artikel 45 og artikel 246 i solvens IIdirektivet I mangel af forberedende retningslinjer kan de europæiske nationale kompetente myndigheder se et behov for at udvikle nationale løsninger for at sikre et forsvarligt risikofølsomt tilsyn. I stedet for at opnå konsekvent og konvergent tilsyn i EU kan der opstå forskellige nationale løsninger, der forhindrer et velfungerende indre marked 1.4. Det er meget vigtigt, at der findes en konsekvent og konvergent tilgang med hensyn til forberedelsen til Solvens II. Disse retningslinjer bør ses som en del af forberedelsen til Solvens II, idet de fremmer forberedelsen af vigtige områder af Solvens II, som skal sikre, at selskaberne ledes korrekt, og at tilsynsmyndigheden har tilstrækkelige oplysninger til rådighed. Disse områder udgør ledelsessystemet, herunder risikostyringssystemet og en fremadrettet vurdering af selskabets egne risici (baseret på principperne om vurdering af egen risiko og solvens, også kaldet ORSA), præansøgning om interne modeller og indsendelse af oplysninger til nationale kompetente myndigheder Tidlig forberedelse er vigtigt for at sikre, at når Solvens II er trådt i kraft i sin helhed, er selskaberne og nationale kompetente myndigheder velforberedte og klar til at anvende det nye system. Nationale kompetente myndigheder ventes derfor at føre en tæt dialog med selskaberne Som led i forberedelserne til gennemførelsen af Solvens II bør nationale kompetente myndigheder fra den 1. januar 2014 indføre retningslinjerne i overensstemmelse med dette dokument, så forsikrings og genforsikringsselskaber tager de rigtige skridt til fuld implementering af Solvens II Nationale kompetente myndigheder bør ved udgangen af februar efter hvert relevant år, første gang senest den 28. februar 2015 baseret på perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, sende en statusrapport til EIOPA om anvendelsen af disse retningslinjer De nationale kompetente myndigheder forventes i forberedelsesfasen at sikre, at forsikrings og genforsikringsselskaber foretager en fremadrettet vurdering af de risici, som de er eksponeret for, svarende til de regler, de skal følge, når 1 EUT L 331 af , s EUT L 335 af , s /12

3 Solvens II træder i kraft. I denne forbindelse forventes det, at forsikrings og genforsikringsselskaber aktivt forbereder og påbegynder implementeringen af den fremadrettede vurdering af selskabets egne risici (baseret på ORSA principperne) i henhold til artikel 45 i solvens IIdirektivet Eftersom vurderingen af det samlede solvensbehov kan foretages, uanset hvilke kvantitative lovkrav der er i kraft, forventes de nationale kompetente myndigheder at sikre, at selskaberne foretager denne vurdering fra og med Vurderingen af den løbende overholdelse af lovpligtige kapitalkrav og kravene vedrørende forsikringsmæssige hensættelser i henhold til artikel 45, stk. 1, litra b), og vurderingen af det omfang, i hvilket det pågældende selskabs risikoprofil afviger væsentligt fra de antagelser, der ligger til grund for beregningen af solvenskapitalkravet, i henhold til artikel 45, stk. 1, litra c), i solvens II direktivet er tæt knyttet til de kvantitative krav i Solvens II, som endnu ikke er trådt i kraft i forberedelsesfasen Idet alle de aspekter, der skal indgå i vurderingen af det omfang, i hvilket det pågældende selskabs risikoprofil afviger væsentligt fra de antagelser, der ligger til grund for beregningen af solvenskapitalkravet, allerede indgår i præ ansøgningsprocessen for brugere af en intern model, forventes de nationale kompetente myndigheder ikke at sikre, at selskaber, der er i gang med præ ansøgningsprocessen, foretager denne vurdering i den fremadrettede vurdering af egne risici Retningslinjerne fokuserer mere på, hvad der skal opnås med denne vurdering, end på hvordan den skal foretages. Eftersom vurderingen af det samlede solvensbehov er et udtryk for selskabets eget syn på dets risikoprofil og den kapital og andre midler, der kræves for at håndtere disse risici, bør selskabet selv beslutte, hvordan vurderingen skal foretages i overensstemmelse med arten, omfanget og kompleksiteten af de risici, der er forbundet med dets virksomhed Disse forberedende retningslinjer omfatter retningslinjer for en rapport vedrørende den fremadrettede vurdering af egne risici. Rapporten har til formål at stille de nødvendige oplysninger om den foretagne vurdering til rådighed for tilsynsmyndigheden EIOPA anerkender og støtter udviklingen og resultaterne både globalt og nationalt uden for EU med hensyn til at indføre standarder for fremadrettet vurdering af egen risiko og solvens. EIOPA forventer ikke, at tilsynsmyndighederne i tredjelande anvender de forberedende retningslinjer. Retningslinjerne omfatter ikke ækvivalensanalyser, og de foregriber heller ikke afgørelser truffet i fortiden eller fremtiden af EuropaKommissionen vedrørende ækvivalens. Når der refereres til koncernstrukturer eller koncernniveau gælder de forberedende retningslinjer kun for EØSgrupper, og ikke for filialer i EØS af tredjelandes (gen)forsikringsselskaber Det er afgørende, at selskabets administrations, ledelses eller tilsynsorgan er bekendt med alle væsentlige risici, som selskabet er eksponeret for, uanset om 3/12

4 disse risici er medtaget i beregningen af solvenskapitalkravet, og om de er kvantificerbare eller ej. Det er også afgørende, at administrations, ledelses eller tilsynsorganet tager aktiv del i den fremadrettede vurdering af egne risici ved at styre processen og forholde sig kritisk til resultatet For koncerner, der ønsker at ansøge om brug af et enkelt koncerndokument til den fremadrettede vurdering af egne risici, stilles der krav om en klar sammenhæng mellem koncernens processer Disse retningslinjer gælder både for individuelle selskaber og på koncernniveau. Retningslinjerne vedrører endvidere emner, som er relevante for de koncernmæssige aspekter af den fremadrettede vurdering af egne risici, navnlig med hensyn til koncernspecifikke risici eller risici, som er mindre relevante på selskabsniveau end på koncernniveau De retningslinjer, der er relevante for individuelle selskaber, finder tilsvarende anvendelse på koncernens fremadrettede vurdering af egne risici. Herudover skal koncernen også tage hensyn til de koncernspecifikke retningslinjer Brugere af interne modeller der er i en præansøgningsproces om interne modeller, forventes at forberede anvendelsen af den interne model i vurderingen af deres samlede solvensbehov. Derfor bør brugere af interne modeller, som er i præansøgningsfasen, have mulighed for at bruge den interne model i den forberedende fase I disse retningslinjer forstås ved: a) "fremadrettet vurdering af egne risici", der anvendes i retningslinjerne: "fremadrettet vurdering af egne risici (baseret på ORSAprincipperne)" b) "koncernniveau": sammenhængende økonomisk enhed (ud fra en holistisk betragtning), der omfatter alle enheder i koncernen som anført i retningslinjerne for ledelsessystemet c) den ansvarlige enhed som bliver brugt i de koncernspecifikke retningslinjer som den enhed, der er ansvarlig for at overholde ledelseskravene på koncernniveau : d) "koncernens fremadrettede vurdering af egne risici": den fremadrettede vurdering af egne risici, der foretages på koncernniveau, og e) "dokument om koncernens enkelte fremadrettede vurdering af egne risici": den enkelte fremadrettede vurdering af egne risici foretaget for koncernen og for hvert af koncernens datterselskaber på den samme referencedato og for den samme periode i ét dokument, såfremt tilsynsmyndigheden giver sin godkendelse Disse retningslinjer træder i kraft den 1. januar /12

5 Afsnit I: Generelle bestemmelser for forberedende retningslinjer Retningslinje 1 Generelle bestemmelser for retningslinjer Som led i forberedelserne til gennemførelsen af Solvens II bør nationale kompetente myndigheder fra den 1. januar 2014 træffe passende foranstaltninger med henblik på at indføre disse retningslinjer om den fremadrettede vurdering af egne risici (baseret på ORSAprincipperne) De nationale kompetente myndigheder bør sikre, at forsikrings og genforsikringsselskaber og koncerner træffer passende foranstaltninger med henblik på at a. fastlægge en proces for udarbejdelse af en fremadrettet vurdering af egne risici b. indsamle kvalitative oplysninger som dokumentation for den fremadrettede vurdering af egne risici, som giver de nationale kompetente myndigheder mulighed for at vurdere og evaluere kvaliteten af disse processer. Retningslinje 2 Situationsrapport til EIOPA Nationale kompetente myndigheder bør ved udgangen af februar efter hvert relevant år, første gang senest den 28. februar 2015 baseret på perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, sende en statusrapport til EIOPA om anvendelsen af disse retningslinjer. Retningslinje 3: Anvendelighed af tærskelværdien for den fremadrettede vurdering af egne risici I henhold til artikel 45 i solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at alle selskaber og koncerner der falder indenfor solvens IIdirektivet foretager en vurdering af deres samlede solvensbehov fra og med De nationale kompetente myndigheder bør kræve, at selskaber der samlet repræsenterer en markedsandel på mindst 80 % som defineret i retningslinje 5 til 7 i "Retningslinjer for indsendelse af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder" foretager en vurdering af, hvorvidt selskabet løbende overholder de lovpligtige kapitalkrav i Solvens II og kravene vedrørende forsikringsmæssige hensættelser i Solvens II fra og med Der vil blive stillet tekniske specifikationer til rådighed til beregningen af det lovpligtige kapitalkrav i Solvens II og til beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser De nationale kompetente myndigheder bør kræve, at koncerner, der indsender årlige kvantitative oplysninger som defineret i retningslinje 9 i "Retningslinjer for indsendelse af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder" foretager en vurdering af, hvorvidt koncernen løbende ville skulle overholde de lovpligtige kapitalkrav i Solvens II og kravene vedrørende forsikringsmæssige hensættelser i Solvens II fra og med Der vil blive stillet tekniske specifikationer til rådighed til beregningen af det lovpligtige kapitalkrav i Solvens II og til beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser. 5/12

6 1.28. De nationale kompetente myndigheder bør tillade, at selskaber og koncerner, der er i gang med præansøgning om en intern model, gør brug af denne model i vurderingen af de lovpligtige kapitalkrav, forudsat at selskabet eller koncernen også foretager vurderingen, i tilfælde af at ansøgningen om brug af den interne model i henhold til Solvens II afvises af den nationale kompetente myndighed Hvis et selskab, som ikke er i præansøgningsfasen om en intern model, falder indenfor den tærskelværdi, der er anført i afsnit 1.26, og en koncern falder indenfor den tærskelværdi, der er anført i afsnit 1.27, i forbindelse med beregningen af de lovpligtige kapitalkrav i Solvens II bør de nationale kompetente myndigheder kræve, at selskabet eller koncernen foretager en vurdering af det omfang, i hvilket selskabets risikoprofil afviger væsentligt fra de antagelser, der ligger til grund for beregningen af solvenskapitalkravet i Solvens II fra og med Der vil blive stillet tekniske specifikationer til rådighed til beregningen af det lovpligtige kapitalkrav i Solvens II og til beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser. Afsnit II: Fremadrettet vurdering af egne risici Retningslinje 4 Proportionalitet I henhold til artikel 45 i solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at selskabet udvikler sine egne processer med passende og tilstrækkelige teknikker til den fremadrettede vurdering af egne risici. Disse processer skal tilpasses selskabets organisationsstruktur og risikostyringssystem og tage hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten af de risici, der er forbundet med dets virksomhed. Retningslinje 5 Administrations, ledelses eller tilsynsorganets rolle: top downtilgang I henhold til artikel 45 i solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at selskabets administrations, ledelses eller tilsynsorgan tager aktiv del i den fremadrettede vurdering af egne risici, herunder styrer, hvordan vurderingen skal foretages, samt forholder sig kritisk til resultaterne. Retningslinje 6 Dokumentation I henhold til artikel 45 i solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at selskabet som minimum råder over nedenstående dokumentation i forbindelse med den fremadrettede vurdering af egne risici: a) selskabets politik for den fremadrettede vurdering af egne risici b) en fortegnelse over hver enkelt fremadrettet vurdering af egne risici c) en intern rapport vedrørende hver enkelt fremadrettet vurdering af egne risici og d) en tilsynsrapport vedrørende den fremadrettede vurdering af egne risici. Retningslinje 7 Politik for den fremadrettede vurdering af egne risici (baseret på ORSAprincipperne) 6/12

7 1.33. I henhold til artikel 41 og 45 i solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at selskabets administrations, ledelses eller tilsynsorgan godkender politikken for den fremadrettede vurdering af egne risici. Denne politik skal som minimum omfatte: a) en beskrivelse af de fastlagte processer og procedurer for den fremadrettede vurdering af egne risici b) overvejelser omkring sammenhængen mellem risikoprofilen, de godkendte risikotolerancegrænser og det samlede solvensbehov c) oplysninger om: (i) hvordan og hvor ofte stresstests, følsomhedsanalyser, omvendte stresstests eller andre relevante analyser skal udføres (ii) standarder for datakvalitet, og (iii) hyppigheden af selve vurderingen og begrundelsen for dens tilstrækkelighed, navnlig under hensyntagen til selskabets risikoprofil og volatiliteten af dets samlede solvensbehov i forhold til dets kapitalposition, og (iv) tidspunktet for udarbejdelsen af den fremadrettede vurdering af egne risici og de omstændigheder, der udløser et behov for en fremadrettet vurdering af egne risici uden for den almindelige tidsplan. Retningslinje 8 Fortegnelse over hver enkelt fremadrettet vurdering af egne risici (baseret på ORSAprincipperne) I henhold til artikel 45 i solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at selskabet internt og på passende vis dokumenterer, hver enkelt fremadrettet vurdering af egne risici samt resultaterne deraf. Retningslinje 9 Intern rapport vedrørende den fremadrettede vurdering af egne risici (baseret på ORSAprincipperne) I henhold til artikel 41, 44 og 45 i solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at selskabet som minimum formidler resultaterne af og konklusionerne på den fremadrettede vurdering af egne risici til alle relevante medarbejdere, så snart processen og resultaterne er godkendt af administrations, ledelses eller tilsynsorganet. Retningslinje 10 Tilsynsrapport vedrørende den fremadrettede vurdering af egne risici (baseret på ORSAprincipperne) I henhold til artikel 45 i solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at selskabet indsender tilsynsrapporten vedrørende den fremadrettede vurdering af egne risici senest to uger efter, at administrations, ledelses eller tilsynsorganet har gennemgået og godkendt vurderingen. Tilsynsrapporten bør som minimum indeholde følgende: a) de kvalitative og kvantitative resultater af den fremadrettede vurdering og de konklusioner, som selskabet har draget af disse resultater 7/12

8 b) de anvendte metoder og vigtigste antagelser c) en sammenligning af det samlede solvensbehov, de lovpligtige kapitalkrav og selskabets kapitalgrundlag, hvor det er relevant i forhold til de indførte tærskelværdier. Afsnit III: Særlige omstændigheder ved udarbejdelsen af den fremadrettede vurdering af egne risici (baseret på ORSAprincipperne) Retningslinje 11 Værdiansættelse og indregning af det samlede solvensbehov I henhold til artikel 45 i solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at selskabet, hvis det anvender et indregnings og værdiansættelsesgrundlag, der er anderledes end det grundlag, der er fastlagt i Solvens II, i vurderingen af dets samlede solvensbehov, redegør for, hvordan dette indregnings og værdiansættelsesgrundlag giver en bedre vurdering af den specifikke risikoprofil, de godkendte risikotolerancegrænser og selskabets forretningsstrategi, samtidig med at kravet om velfunderet og forsvarlig ledelse af selskabet overholdes De nationale kompetente myndigheder bør sikre, at selskabet kvantitativt, på bedste skøn basis, estimerer indvirkningen af de forskellige indregnings og værdiansættelsesgrundlag i vurderingen af det samlede solvensbehov i de tilfælde, hvor der er anvendt indregnings og værdiansættelsesgrundlag, der er forskellige fra Solvens II i vurderingen af det samlede solvensbehov fra og med 2015 under forudsætning af, at de tekniske specifikationer er blevet stillet til rådighed af EIOPA. Retningslinje 12 Vurdering af det samlede solvensbehov I henhold til artikel 45 i solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at selskabet vurderer sit samlede solvensbehov, udtrykker dette i kvantitative termer og supplerer med en kvalitativ beskrivelse af de væsentligste risici Hvor det er relevant, bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at selskabet for de identificerede væsentlige risici udfører et fyldestgørende antal stresstests eller analyser af scenarier med henblik på at skabe et forsvarligt grundlag for vurderingen af det samlede solvensbehov. Retningslinje 13 Det samlede solvensbehov i et fremadrettet perspektiv I henhold til artikel 45 i solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at selskabets vurdering af det samlede solvensbehov er fremadrettet og omfatter et passende mellem eller langsigtet perspektiv. Retningslinje 14 Lovpligtige kapitalkrav I henhold til artikel 45 i solvens IIdirektivet og retningslinje 3 vedrørende anvendelighed af tærskelværdien for den fremadrettede vurdering af egne risici bør de nationale kompetente myndigheder sikre at selskabet, som en del af 8/12

9 denne vurdering analyserer, om selskabet løbende vil overholde de lovpligtige kapitalkrav i Solvens II, og at analysen som minimum omfatter: a) potentielle væsentlige ændringer i risikoprofilen b) kvantiteten og kvaliteten af kapitalgrundlaget i hele selskabets planlægningsperiode, og c) sammensætningen af kapitalgrundlaget på tværs af de forskellige tiers, og hvordan denne sammensætning kan ændre sig som følge af indløsning, tilbagebetaling og løbetider i løbet af planlægningsperioden. Retningslinje 15 Forsikringsmæssige hensættelser I henhold til artikel 45 i solvens IIdirektivet og retningslinje 3 vedrørende anvendelighed af tærskelværdien for den fremadrettede vurdering af egne risici bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at selskabet sikrer at aktuarfunktionen: a) leverer input til hvorvidt, selskabet løbende vil overholde kravene vedrørende beregningen af forsikringsmæssige hensættelser, og b) identificerer potentielle risici, der er forbundet med denne beregning. Retningslinje 16 Afvigelser fra de antagelser, der ligger til grund for beregning af solvenskapitalkravet I henhold til artikel 45 i solvens IIdirektivet og retningslinje 3 vedrørende anvendelighed af tærskelværdien for den fremadrettede vurdering af selskabets egne risici bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at selskabet vurderer, hvorvidt dens risikoprofil afviger fra de antagelser, der ligger til grund for beregningen af solvenskapitalkravet i Solvens II, og hvorvidt der er tale om væsentlige afvigelser. Selskabet kan som et første skridt foretage en kvalitativ analyse, og hvis denne indikerer, at afvigelsen ikke er væsentlig, er en kvantitativ vurdering ikke nødvendig. Retningslinje 17 Forbindelse til den strategiske ledelsesproces og beslutningsrammen I henhold til artikel 45 i solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at selskabet som minimum tager højde for resultaterne af den fremadrettede vurdering af egne risici og den viden, der er indsamlet i løbet af vurderingsprocessen, i: a) sin kapitalforvaltning b) sin forretningsplanlægning c) sin produktudvikling og sit produktdesign. Retningslinje 18 Hyppighed I henhold til artikel 45 og 246 i solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at selskabet foretager den fremadrettede vurdering af egne risici mindst én gang om året. 9/12

10 Afsnit IV: Koncernmæssige aspekter i udarbejdelsen af den fremadrettede vurdering af selskabets egne risici (baseret på ORSA principperne) Retningslinje 19 Omfanget af koncernens fremadrettede vurdering af egne risici (baseret på ORSAprincipperne) I henhold til artikel 45 og 246 i solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at den ansvarlige enhed, foretager koncernens fremadrettede vurdering af egne risici således, at den afspejler koncernens struktur og risikoprofil. Alle enheder, der indgår i tilsynet på koncernniveau, bør medtages i den fremadrettede vurdering af selskabets egne risici. Dette bør omfatte både forsikrings og genforsikringsselskaber, ikkeforsikrings og ikke genforsikringsselskaber og såvel regulerede som ikkeregulerede enheder, hvad enten de har hjemsted i eller uden for EØS. Retningslinje 20 Rapportering til tilsynsmyndighederne I henhold til artikel 45 og 246 i solvens IIdirektivet og såfremt den ansvarlige enhed ansøger om at indsende et enkelt dokument til den fremadrettede vurdering af egne risici, gælder følgende: a) Den koncerntilsynsførende skal beslutte, hvorvidt koncernen skal gives lov til at udarbejde et enkelt dokument til den fremadrettede vurdering af egne risici, såfremt der ikke besluttes andet i tilsynskollegiet, og såfremt ingen af de medlemmer, der ellers normalt ville modtage en individuel fremadrettet vurdering af egne risici, modsætter sig dette. b) Hvis et eller flere af datterselskaberne har hjemsted i en medlemsstat, hvis officielle sprog er forskelligt fra de sprog, det enkelte dokument til vurdering af egne risici affattes på, bør den pågældende tilsynsmyndighed konsultere den koncerntilsynsførende, tilsynskollegiet og selskabet selv, før koncernen pålægges at oversætte den del af den fremadrettede vurdering af egne risici, der vedrører datterselskabet, til det officielle sprog i den medlemsstat, hvor datterselskabet har hjemsted. Retningslinje 21 Vurdering af koncernspecifikke risicis indvirkning på det samlede solvensbehov I henhold til artikel 45 og 246 i solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at den ansvarlige enhed for den fremadrettede vurdering af egne risici, i tilstrækkeligt omfang vurderer indvirkningen af alle koncernspecifikke risici og indbyrdes afhængighedsforhold i koncernen samt disse risicis og indbyrdes afhængighedsforholds indvirkning på det samlede solvensbehov under hensyntagen til koncernmæssige aspekter og det faktum, at omfanget af visse risici kan være større på koncernniveau. Retningslinje 22 Generel regel for koncernens fremadrettede vurdering af egne risici (baseret på ORSAprincipperne) I henhold til artikel 45 og 246 i solvens IIdirektivet og retningslinje 8 om fortegnelsen over hver fremadrettet vurdering af egne risici, bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at den ansvarlige enhed, i fortegnelsen over 10/12

11 koncernens fremadrettede vurdering af selskabets egne risici som minimum inkluderer en beskrivelse af, hvordan der er taget højde for følgende faktorer i vurderingen af det samlede solvensbehov og i vurderingen af den løbende overholdelse af de lovpligtige kapitalkrav 3 : a) identifikation af kilderne til kapitalgrundlaget i koncernen, og om der er behov for yderligere kapitalgrundlag b) vurdering af rådigheden, omsætteligheden eller ombytteligheden af kapitalgrundlaget c) anførelse af enhver planlagt overførsel af kapitalgrundlaget i koncernen, som vil have en betydelig indvirkning på alle enheder i koncernen, samt dens konsekvenser d) tilpasning af individuelle strategier til strategierne på koncernniveau e) specifikke risici, som koncernen er eksponeret for. Retningslinje 23 Særlige krav til et enkelt dokument til fremadrettet vurdering af egne risici I henhold til artikel 45 og 246 i solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at den ansvarlige enhed, når den ansøger om at indsende et enkelt dokument til fremadrettet vurdering af egne risici, forklarer, hvordan datterselskaberne er dækket, og hvordan datterselskabernes administrations, ledelses eller tilsynsorgan deltager i vurderingsprocessen og godkendelsen af resultaterne af denne. Retningslinje 24 Brugere af en intern model I henhold til artikel 45 og 246 i solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at den ansvarlige enhed i koncernens fremadrettede vurdering af egne risici beskriver hvilke tilknyttede selskaber i koncernen, som ikke anvender den interne model til at beregne deres solvenskapitalkrav, samt forklare hvorfor dette er tilfældet. Retningslinje 25 Integration af tilknyttede forsikrings og genforsikringsselskaber i tredjelande I henhold til artikel 45 og 246 i solvens IIdirektivet bør de nationale kompetente myndigheder sikre, at den ansvarlige enhed, i vurderingen af koncernens samlede solvensbehov vurderer de risici, som selskabet er eksponeret for i tredjelande, på en konsistent måde som den gør for selskabets EØSvirksomhed, under særlig hensyntagen til vurderingen af kapitalens omsættelighed og ombyttelighed. Overholdelse og indberetningsregler Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i henhold til artikel 16 i EIOPAforordningen. I overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, i EIOPA forordningen bestræber de kompetente myndigheder sig bedst muligt på at efterleve retningslinjer og henstillinger. 3 Vurderingen af den løbende overholdelse forventes af de koncerner, der falder inden for tærskelværdien. 11/12

12 1.55. Kompetente myndigheder, der efterlever eller har til hensigt at efterleve disse retningslinjer, indarbejder dem i deres lov eller tilsynsrammer på passende vis Kompetente myndigheder bekræfter over for EIOPA, om de efterlever eller har til hensigt at efterleve disse retningslinjer og angiver årsager til eventuel manglende efterlevelse senest to måneder efter offentliggørelsen Hvis EIOPA ikke har modtaget et svar inden denne dato, anser EIOPA de kompetente myndigheder for ikke at efterleve retningslinjerne. Afsluttende bestemmelse om gennemgang Disse retningslinjer skal evalueres af EIOPA I retningslinje 3 henvises der til år Dette vil blive revurderet på basis af den seneste udvikling i omnibus IIdirektiv forhandlingerne. 12/12

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA-BoS-14/259 DA Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA-BoS-14/178 DA Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer for en se-igennem-metode

Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA-BoS-14/171 DA Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for tilsynsprocessen

Retningslinjer for tilsynsprocessen EIOPA-BoS-14/179 DA Retningslinjer for tilsynsprocessen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger

Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger EIOPA-BoS-15/111 DA Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer om koncernsolvens

Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer om grænser for aftaler

Retningslinjer om grænser for aftaler EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for aftaler EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapital

Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer om grænser for kontrakter

Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA-BoS-15/113 DA Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany

Læs mere

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s EIOPA16/858 DA Retningslinjer for fremme af en effektiv dialog mellem de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med forsikringsselskaber, og de revisorer og revisionsfirmaer, der udfører den lovpligtige

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for koncernsolvens

Retningslinjer for koncernsolvens EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer for koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici

Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici EIOPA-BoS-14/176 DA Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Læs mere

Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI)

Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI) EIOPA(BoS(14(026 DA Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI) EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Læs mere

EIOPACP 13/010 DA. Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder

EIOPACP 13/010 DA. Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder EIOPACP 13/010 DA Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder 1/39 Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder Indledning

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Retningslinjer for ledelsessystem

Retningslinjer for ledelsessystem EIOPACP 13/08 DA Retningslinjer for ledelsessystem 1/20 Retningslinjer for ledelsessystem Indledning 1.1. I overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) 1094/2010 af 24. november 2010 (kaldet "EIOPAforordningen"

Læs mere

Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse

Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse EIOPA-BoS-15/109 DA Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

EIOPACP 13/011 DA. Retningslinjer for præansøgningsproces for interne. modeller

EIOPACP 13/011 DA. Retningslinjer for præansøgningsproces for interne. modeller EIOPACP 13/011 DA Retningslinjer for præansøgningsproces for interne modeller 1/34 Retningslinjer for præansøgningsproces for interne modeller 1. Indledning 1.1. I overensstemmelse med artikel 16 i forordning

Læs mere

Retningslinjer for afgrænsede fonde

Retningslinjer for afgrænsede fonde EIOPA-BoS-14/169 DA Retningslinjer for afgrænsede fonde EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Retningslinjer for driften af tilsynskollegier

Retningslinjer for driften af tilsynskollegier EIOPA-BoS-14/146 DA Retningslinjer for driften af tilsynskollegier EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1) BEK nr 1671 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0035 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA-BoS-15/107 DA Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA-BoS-15/107 DA Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Retningslinjer for brug af interne modeller

Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA-BoS-14/180 DA Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Forberedende retningslinjer for forsikringsselskabers og forsikringsdistributørers produkttilsynsog styringsprocesser

Forberedende retningslinjer for forsikringsselskabers og forsikringsdistributørers produkttilsynsog styringsprocesser EIOPA-BoS-16/071 DA Forberedende retningslinjer for forsikringsselskabers og forsikringsdistributørers produkttilsynsog styringsprocesser 1/12 Indledning 1.1. I overensstemmelse med artikel 9, stk. 2,

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Retningslinjer for brug af interne modeller

Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA-BoS-14/180 DA Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Retningslinjer for ring-fenced funds

Retningslinjer for ring-fenced funds EIOPA-BoS-14/169 DA Retningslinjer for ring-fenced funds EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer for forlængelsen af tilbagebetalingsperioden i usædvanlige ugunstige situationer

Retningslinjer for forlængelsen af tilbagebetalingsperioden i usædvanlige ugunstige situationer EIOPA-BoS-15/108 DA Retningslinjer for forlængelsen af tilbagebetalingsperioden i usædvanlige ugunstige situationer EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/23 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 11. december 2015 om vurderingen af tredjelandes

Læs mere

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER?

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? 27.2.2015 Den 21. januar 2015 fremsatte erhvervs- og vækstministeren et forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, der har

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1) BEK nr 817 af 03/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0034 Senere ændringer til

Læs mere

Retningslinjer for ledelsessystem

Retningslinjer for ledelsessystem EIOPA-BoS-14/253 DA Retningslinjer for ledelsessystem EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Lønmodtagernes Dyrtidsfond BEK nr 1414 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0064 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 EBA-retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 London, den 27. juli 2012 Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i medfør af artikel

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

for restancer og tvangsauktion

for restancer og tvangsauktion EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EBA retningslinjer for restancer og tvangsauktion 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Høring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.

Høring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. Til organisationer og myndigheder nævnt på vedlagte høringsliste 20. november 2015 Ref. cne J.nr. 162-0023 Høring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. Finanstilsynet sender

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Baggrund Danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser stilles i disse år over for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1)

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer EBA/GL/2015/20 03/06/ 2016 Retningslinjer Begrænsninger for eksponeringer med enheder i den grå banksektor, som udfører bankvirksomhed uden for de regulerede rammer, i overensstemmelse med artikel 395,

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½?

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? SAS Institute Solvency II, 4. februar 2010 Camilla Neuenschwander Finanstilsynets Kontor for livsforsikring og

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 London, 27. juli 2012 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning (EBA/GL/2012/4) Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger vedrørende skriftlige aftaler mellem medlemmer af CCP-kollegier ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Tel. +33 (0)

Læs mere

MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden

MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden 20/10/2016 ESMA/2016/1478 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... Error! Bookmark not defined. 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

Forsikringstilsynet har reduceret antallet af politikker i forhold til den danske bekendtgørelse.

Forsikringstilsynet har reduceret antallet af politikker i forhold til den danske bekendtgørelse. Tórshavn 17. juli 2017 Journalnr.: 16/00163-2 Til organisationer og myndigheder nævnt på vedlagte høringsliste Høring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. Forsikringstilsynet

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1 (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august 2014, foretages

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 13.4.2017 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder

Læs mere

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger med henblik på at fastlægge konsekvente og effektive vurderinger af interoperabilitetsordninger ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Retningslinjer for de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel mod den finansielle stabilitet, og for elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet

Læs mere

Orienteringsmøde om solvens II. Den 13. september 2007

Orienteringsmøde om solvens II. Den 13. september 2007 Orienteringsmøde om solvens II Den 13. september 2007 Solvens II og QIS 3 resultater for Danmark Målsætninger og overordnede rammer Kapitalkrav til livsforsikring og QIS 3 Kapitalkrav til skadesforsikring

Læs mere