Danmarks Dilemma: Politik, jura og diplomati i slipstrømmen på den danske aftale om styrket grænsekontrol.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Dilemma: Politik, jura og diplomati i slipstrømmen på den danske aftale om styrket grænsekontrol."

Transkript

1 Danmarks Dilemma: Politik, jura og diplomati i slipstrømmen på den danske aftale om styrket grænsekontrol. Thomas Gammeltoft-Hansen og Julie Herschend Christoffersen Indledning Regeringens aftale om styrket grænsekontrol ved de danske grænser indenfor Schengen-området har den sidste måned trukket overskrifter både herhjemme og i udlandet. Herhjemme har der hersket forvirring om aftalens egentlige formål er hensigten at stoppe ulovlig indvandring eller at forhindre smugling af varer og stjålne genstande? I resten af Europa har aftalen fået især Tyskland til at fordømme det danske tiltag som usolidarisk og undergravende for bevægelsesfriheden. Og i EU har Kommissionen sået alvorlig tvivl om lovligheden af kontrollen i forhold til Schengen-reglerne og understreget, at man er parat til at anlægge en sag mod Danmark ved EU-Domstolen, hvis grænsekontrollen bliver gennemført, som der lægges op til i aftalen fra maj Den danske aftale om grænsekontrol rejser en række spørgsmål. For det første om behovet for at indføre mere kontrol har Danmark et særligt problem, der nødvendiggør ensidig genindførelse af kontrol, og er den form for grænsekontrol overhovedet effektiv til at bekæmpe transnational kriminalitet anno 2011? Dertil kommer den juridiske vurdering er den danske aftale i strid med EUreglerne, og hvad er konsekvenserne i givet fald for Danmark? Sidst, men ikke mindst, er det allerede nu tydeligt, at aftalen har politiske konsekvenser for Danmark i forhold til resten af Europa spørgsmålet er kun, hvor vidtrækkende de bliver. Med et forestående dansk EU-formandskab, stadigt udestående spørgsmål om eventuel afskaffelse af de danske forbehold, der stammer helt tilbage fra Maastricht-traktaten, og en voksende bekymring over Schengen-anarki i resten af Europa rammer den danske aftale flere internationale nervepunkter, der kan komme til at påvirke Danmarks position og muligheder for at øve indflydelse i EU lang tid fremover. Danmark står hermed overfor et valg, hvor det kan blive svært måske umuligt samtidig at fastholde en væsentlig forskellig indenrigs- og udenrigspolitisk diskurs om den samme aftale. Grænsekontrol en analog løsning på et digitalt problem? Hvad er formålet med genindførelsen af grænsekontrol ved Øresundsforbindelsen og den dansk-tyske grænse? Læser man den fem sider lange aftale imellem regeringen, Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti, Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) er begrundelsen klar: Der har de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark ikke mindst berigelseskriminalitet begået af udenlandske bander, ind- og udsmugling af narkotika, våben, personer og større pengebeløb samt unddragelse af dansk skat ved brug af udenlandsk arbejdskraft. Dog henviser aftalen ikke til nogen specifik kilde eller statistik for denne påstand. Til gengæld peger analyser på, at der i hele Europa generelt er sket en internationalisering af den grovere kriminalitet. Narkosmugling, cyberkriminalitet og menneskesmugling er i dag blandt de mest lukrative former for 1

2 kriminalitet. 1 Derudover viser europæiske analyser, at tobaks- og alkoholsmugling, falskmøntneri og børneporno, i stigende grad er organiseret i internationale netværk. 2 Men netop fordi denne kriminalitet er grænseoverskridende, er der ikke meget, der tyder på, at Danmark står alene eller er udsat for et særligt pres på dette punkt. Det rejser det næste spørgsmål. Er ensidig genindførelse af grænse- og toldkontrol overhovedet effektivt til at imødegå disse udfordringer? Der er næppe nogen tvivl om, at opsætning af permanente kontrolanlæg, nyt skanningsudstyr og væsentligt flere toldere og en styrket politiindsats på de danske grænser vil have en effekt i forhold til at anholde flere smuglere og ulovlige indvandrere. Mere usikkert er det, hvorvidt denne form for kontrol væsentligt vil begrænse disse former for kriminalitet som sådan. Visse former for grænseoverskridende kriminalitet, som f.eks. internetsvindel og cyberkriminalitet, foregår uden at forbryderne fysisk bevæger sig over grænserne, og de kan derfor ikke bekæmpes med traditionel grænsekontrol. I takt med, at kriminaliteten er blevet mere organiseret, er politimyndighederne endvidere i stigende grad gået væk fra kontrol langs den fysiske grænse til fordel for en mere dynamisk kontrol, der finder sted både før og efter det enkelte Schengen-lands grænser. Endelig er internationalt politisamarbejde blevet afgørende for at kunne bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, hvor bagmænd, aftagere og kurerer ofte befinder sig i forskellige lande. I EU anvendes ofte fælles aktioner, hvor myndighederne slår til mod alle dele af det kriminelle netværk samtidig; i forbindelse med f.eks. narkosmugling kræver dette netop, at den enkelte smugler ikke pågribes ved grænsen, men først når sendingen afleveres til aftagerne. Det er således tvivlsomt, om en genindførelse af traditionel grænsekontrol overhovedet vil være effektiv i forhold til at bekæmpe det erklærede problem med grænseoverskridende kriminalitet. Dette har været klart fra starten. I et svar til Folketingets Retsudvalg af 30. marts i år skriver Justitsministeriet: En genindførelse af grænsekontrollen er efter Rigspolitiets vurdering hverken et nødvendigt eller hensigtsmæssigt redskab til bekæmpelse af den grænseoverskridende kriminalitet. Ud fra en politifaglig vurdering får man således mere ud af at anvende de betydelige ressourcer, som effektiv grænsekontrol vil kræve, på efterretningsbaserede indsatser i forhold til den organiserede kriminalitet. 3 Er dansk grænsekontrol i strid med Schengen-reglerne? Det andet store spørgsmål i forbindelse med den planlagte grænsekontrol har været, hvorvidt Danmark kunne gennemføre sådanne tiltag uden at komme i strid med de regler, der ligger til grund for Schengen-samarbejdet. Den danske regering har fastholdt, at aftalen holder sig indenfor rammerne af EU-reglerne. Europakommissionen er dog langt fra overbevist. 13. maj i år skrev Kommissionens formand, José Manuel Barosso, således direkte til Statsminister Lars Løkke Rasmussen, at der efter Kommissionens opfattelse hersker alvorlig tvivl om, hvorvidt den danske aftale kan gennemføres uden at komme i strid med Schengen-reglerne, samt at Kommissionen vil tage alle nødvendige skridt 1 DIIS, De Danske Forbehold over for den Europæiske Union: Udviklingen siden 2000, Dansk Institut for Internationale Studier, 2008, 144ff; Europol, Organised crime threat assessment Europol, Organised crime threat assessment Retsudvalget , REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål Marts

3 for at sikre reglernes overholdelse. 4 Det sidste må forstås som en trussel om et eventuelt sagsanlæg mod Danmark ved EU-Domstolen, der har det endelige ord i forhold til fortolkning af EU-reglerne. Allerede på baggrund af den eksisterende aftale, er der dog flere bekymringer i forhold til EU-retten. Artikel 20 i Schengen-grænsekodekset fastslår, at de indre grænser i Schengen-området skal kunne passeres overalt, uden at der gennemføres personkontrol. I forhold til denne hovedregel gælder dog visse undtagelser. For det første kan et land genindføre grænsekontrol i situationer, hvor der er tale om en trussel mod den offentlige orden eller nationale sikkerhed. Denne regel har primært været brugt i forbindelse med afholdelse af internationale sportsstævner eller topmøder som for eksempel det danske klimatopmøde, hvor det var nødvendigt midlertidigt at genindføre kontrol af sikkerhedsmæssige hensyn. At Danmark skulle kunne gøre brug af denne regel er derfor ikke sandsynligt. Desuden skal denne form for kontrol tidsmæssigt begrænses, så der kan ikke være tale om en permanent kontrol, sådan som den danske aftale lægger op til. Den anden undtagelse er mere generel og giver Schengen-lande ret til at gennemføre almindelige toldog politibeføjelser i grænseområder på linje med tilsvarende kontrol andre steder i landet. For at undgå at lande bruger denne regel til at gennemføre grænsekontrol ad bagvejen, er det imidlertid en forudsætning, at denne form for kontrol ikke har grænsekontrol som underliggende formål. Den skal yderligere i sin udformning og gennemførelse klart adskille sig fra systematisk grænsekontrol, som det foregår ved de ydre grænser. EU-Domstolen slog sidste år fast, at medlemsstater, der vælger at gennemføre sådan kontrol, har et positivt ansvar for at sikre, at disse krav også er opfyldt i praksis. 5 Det første spørgsmål, som den danske aftale om genindførelse af grænsekontrol giver anledning til, er således, hvad formålet med den danske grænsekontrol er. Som nævnt ovenfor er hensigten med den danske aftale at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, og Danmark har overfor resten af EU forsøgt at understrege, at den danske grænsekontrol udelukkende er en toldkontrol, der primært retter sig mod ulovlig ind- og udførelse af varer som f.eks. smuglergods eller tyvekoster. Hvis Danmark kan underbygge dette med politioplysninger og statistikker, der viser, at der er særligt behov for dette, bør der ikke være uoverensstemmelse med Schengen-reglerne. Man har fra dansk side udsendt en engelsk forklaring af grænseaftalen, der netop lægger vægt på disse punkter. Imidlertid fremgår det udtrykkeligt af såvel den danske aftaletekst som af den politiske debat, at formålet tillige er bekæmpelse af ulovlig indvandring, arbejdstagere, der arbejder sort og kriminelle bander. For det andet kan man allerede nu stille spørgsmålstegn ved, om den danske grænsekontrol i tilstrækkelig grad adskiller sig fra systematisk grænsekontrol, som det forudsættes af Schengenreglerne. Ved afklaringen af dette spørgsmål er hyppighed og intensitet afgørende; der må som udgangspunkt kun udføres stikprøvekontrol, og intensiteten af denne kontrol skal stå i forhold til konkrete og faktuelle politiefterretninger. Hvis kontrollen er mere intensiv i området omkring den danske grænse, påhviler det derudover de danske myndigheder at påvise, at dette område udgør en særlig risikozone sammenholdt med resten af landet. I et internt notat stiller Kommissionens juridiske tjeneste sig tvivlende overfor, hvorvidt de anførte 4 Brev fra José Emmanuel Barosso til statsminister Lars Løkke Rasmussen, Bruxelles, PRES - Ares (2011), 13. Maj Aziz Melki og Sélim Abdeli v. France. EU-Domstolen, forenede sager C-188/10 og C-189/10, dom af 22. juni 2010, præmis

4 forudsætninger er opfyldt i den danske aftale. Kontrollens permanente karakter, etablering af fysiske toldanlæg, bomme, overvågningsudstyr og skannere kan netop fortolkes som systematisk kontrol. Hertil kommer, at Grænsekodekset specifikt forbyder hastighedsbegrænsninger og hindringer for en smidig afvikling af trafikken ved grænserne mellem Schengen-landene, og det står ikke klart, hvordan dette vil kunne undgås, hvis Danmark etablerer grænsebomme og fysiske kontrolanlæg. Om den danske aftale strider mod Schengen-reglerne eller ej, afhænger dog ikke af den politiske aftale men af den faktiske gennemførsel af grænsekontrollen. Man kan således godt forestille sig, at ovenstående konflikt kan nedtones, hvis de danske myndigheder ender med kun at kontrollere få personer så kontrollen reelt ikke er permanent og hvis de fysiske anlæg primært har en symbolsk værdi og ikke medfører bilkøer ved grænseovergangene. Dette skal dog skrives direkte ind i de danske regler. I juni 2010 fastslog EU-Domstolen i sagen Melki og Abdeli mod Frankrig, at der skal være detaljerede begrænsninger for politi- eller toldmyndighedernes kompetence for at kontrol er i overensstemmelse med Grænsekodeksets artikel 20 og For Danmark betyder det, at uanset hvordan myndighederne selv forvalter grænsekontrollen, skal det endelige lovgrundlag indeholde klare regler, der sætter grænser for, hvor hyppigt og intensivt myndighederne må kontrollere personer. Det diplomatiske spil om grænsekontrollen Uanset udfaldet af de juridiske spørgsmål kan det næppe undgås, at regeringens grænseaftale får politiske konsekvenser for Danmark i forhold til resten af EU. Dette har indtil videre været tydeligst i forhold til Tyskland, der i skarpe vendinger har kritiseret den danske aftale. Dertil kommer Europakommissionen, der med kommissionsformand Barossos brev til den danske statsminister, gjorde klart, at man vil imødegå en dansk udfordring af Schengen-reglerne med alle tænkelige midler. Fra dansk side har man efterfølgende afholdt et særligt pressemøde for udenlandske journalister samt udsendt en mere nedtonet engelsk udlægning af grænseaftalen, der fastholder at den danske kontrol vil blive gennemført indenfor rammerne af Schengen-reglerne. Hvorvidt dette er tilstrækkeligt til at håndtere, hvad der tegner til at blive en voksende diplomatisk krise, er dog langt fra sikkert. Den kraftige internationale reaktion skal ses i sammenhæng med tre forhold, hvor den danske grænseaftale måske uforvarende rammer direkte ned i det europæiske centralnervesystem. For det første er det europæiske samarbejde generelt udfordret. Finanskrisen har svækket tilliden til Euroen. Schengen-samarbejdet er allerede under pres fra anden side i form af ulovlig indvandring, der har skabt bekymring om, hvorvidt alle lande kan varetage kontrollen ved de ydre grænser. Nationalistisk sindede partier i flere medlemsstater har foreslået genindførsel af national kontrol. Italien og Frankrig lancerede for nyligt et forslag om ændring af Schengen-reglerne, så det skal være muligt midlertidigt at ekskludere lande, der ikke kan håndtere indvandringspresset fra den fri bevægelighed i Schengenområdet. Samtidig er Schengen-samarbejdet og den personlige bevægelsesfrihed en af de mest håndgribelige succeshistorier i det europæiske samarbejde. Derfor reagerer mange medlemsstater og EU-institutionerne voldsomt for at forsvare, hvad de betragter som, en af de største milepæle for den europæiske integration. For det andet har der længe hersket et vist nationalt frirum til at fortolke Schengen-aftalens 6 Aziz Melki og Sélim Abdeli v. France. EU-Domstolen, forenede sager C-188/10 og C-189/10, dom af 22. juni 2010, præmis

5 undtagelsesregler om intern grænsekontrol. Særligt efter indlemmelsen af de østeuropæiske lande i Schengen-samarbejdet har flere medlemsstater ensidigt indført forskellige former for kontrol ved de indre grænser til stor irritation for både landene i øst og Europakommissionen. Efter Lissabontraktatens ikrafttræden er EU-Domstolen dog blevet tillagt fuld kompetence i sager vedrørende Schengen. Der er derfor i dag en udvidet mulighed for at slå ned på, hvad der kan blive opfattet som Schengen-anarki. Den udvikling er allerede startet med den ovenfor omtalte dom i Melki og Abdelisagen fra sidste år, men Danmark kan tilsvarende risikere en sag ved EU-Domstolen for at statuere et eksempel. Det er i den sammenhæng vigtigt at fremhæve, at selv hvis andre medlemsstater har indført en kontrol, der i større eller mindre omfang svarer til den påtænkte danske, så vil det ikke fritage Danmark for ansvar for overtrædelse; at også andre medlemsstater skulle være på kant med reglerne er ikke i sig selv et argument, som kan begrunde frifindelse for EU-Domstolen. Endelig deltager Danmark på grund af retsforbeholdet i Schengen-samarbejdet på særlige vilkår. Da Schengen-konventionen og de tilhørende regler i 1999 med Amsterdam-traktaten overgik fra at være en selvstændig konvention og til at blive en del af EU-samarbejdet, lykkedes det Danmark at få indført en særlig protokol, der betyder at Danmark kan tilslutte sig alle nye Schengen-regler på mellemstatsligt grundlag. Danmark har således ikke stemmeret i forbindelse med vedtagelse af nye Schengen-regler, og Danmark skal i praksis tilslutte sig alle nye retsakter, hvis man vil undgå at blive smidt ud af hele Schengen-samarbejdet. Blandt de øvrige EU-medlemsstater er de danske EU-forbehold i forvejen et ømfindtligt spørgsmål Andre EU-lande har svært ved at forstå, at Danmark skulle have et særligt problem i forhold til for eksempel asylpolitik og familiesammenføring sammenholdt med alle de øvrige medlemsstater. De fire forbehold blev oprindeligt forklaret som en midlertidig løsning efter folkeafstemningen om tiltrædelse til unionstraktaten i Forbeholdene indebar, at Danmark fik lov til at fortsætte sit EU-medlemskab på særlige vilkår. Den danske grænseaftale og den dermed følgende eventuelle udfordring af Schengen-reglerne kan derfor blive opfattet som en usolidarisk og forkælet reaktion fra et land, som i forvejen nyder godt af en særbehandling. Diplomati beskrives ofte som et spil på to niveauer, hvor et lands regering står med den dobbelte udfordring både at skabe forståelse og løsninger i det nationale politiske system og samtidig at kunne varetage landets interesser, samarbejde og omdømme i internationale sammenhænge. 7 I forhold til EU og særligt forbeholdsområderne har Danmark længe forsøgt at spille dette spil ved at fremstå som den solide forhandlingspartner. Danmark har været god til at skabe kompromisser blandt de andre medlemsstater, og det har minimeret omkostningerne ved formelt at stå udenfor den politiske beslutningsproces, sådan som forbeholdene ellers forudsætter. 8 I forhold til grænseaftalen må Danmark imidlertid indtil videre siges at have tabt dette spil. Problemet er måske især, at der i dag trods alt findes en europæisk offentlighed, hvor det er blevet særdeles svært at opretholde et skarpt skel mellem en ren indenrigspolitisk debat og en tilsvarende europæisk diskurs. Det lader ikke til, at man fra dansk side har været opmærksom på, i hvilket omfang resten af EU har fulgt den danske debat. I stedet virker den danske udfordring af Schengen-samarbejdet dobbelt, fordi man internt ikke synes at have taget hensyn til den generelle EU-debat og til den danske særposition i forhold til retsforbeholdet, og fordi man eksternt ikke har kunnet undgå, at de andre medlemsstater er blevet provokeret af den danske 7 Robert Putnam (1988) Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games. International Organization 42, Thomas Gammeltoft-Hansen og Rebecca Adler-Nissen (2008) Det Retlige Forbehold: et forbehold ude af kontrol? Økonomi og Politik 81:3,

6 politiske debat. Om dette kommer til at påvirke Danmarks position i forhold til EU mere generelt er for tidligt at sige. Der er dog næppe tvivl om, at der er grænser for tålmodigheden både blandt de øvrige medlemsstater og i EU-institutionerne Danmark løber således en risiko for endnu en gang og i stadigt højere grad at blive stemplet som EU-politisk problembarn. Danmarks handlerum I spillet om den danske grænsekontrol tyder meget på, at det er umuligt at få både de indenrigspolitiske og de udenrigspolitiske hensyn til at gå op i en højere enhed. I de kommende måneder har Danmark grundlæggende to muligheder: man kan enten vælge at stå ved den aftale om grænsekontrol, der blev præsenteret i maj 2011, eller man kan vælge at bøje af og i samarbejde med Kommissionen sikre, at den danske grænsekontrol ligger indenfor rammerne af Schengen-reglerne. Vælger Danmark at gennemføre grænsekontrollen på baggrund af den eksisterende aftaletekst, kan dette sende et indenrigspolitisk signal om, at man ikke vil lade sig kue af EU og nabolande, når det gælder en klassisk suverænitetsproblematik som grænsekontrol. Internationalt vil dette til gengæld have omkostninger for Danmark. Juridisk må det forventes, at Kommissionen vil se dette som en udfordring af Schengen-reglerne. Det kan i sidste ende betyde, at spørgsmålet bliver indbragt for EU-Domstolen, hvor Danmark vil stå med en svær sag. Derudover kan det komme til at koste politisk i forhold til Danmarks rolle i EU. Fordi hele Schengen-samarbejdet bygger på gensidig tillid, kan den danske aftale nemt blive opfattet som et mistillidsvotum både til de andre landes kontrol med de ydre grænser og til Schengen-projektet som sådan. Endelig kan grænseaftalen risikere at rive op i gamle sår i forhold til de danske forbehold, og det kan få konsekvenser for Danmarks evne til at lede vigtige diskussioner under det kommende danske formandskab. Alternativt kan Danmark i større eller mindre omfang vælge at bøje af og aktivt sikre, at den endelige implementering af grænsekontrollen ligger indenfor rammerne af Schengen-reglerne. Kommissionsformand Barosso har allerede opfordret Danmark til at indgå i en dialog med Kommissionens juridiske tjeneste med henblik på at sikre, at den endelige grænsekontrol ikke kommer i konflikt med EU-retten. Derudover har man dansk side tilsyneladende allerede fraveget, at kontrollen er egentlig permanent og i stedet accepteret, at de udstationerede toldere kun er aktive i et mere begrænset tidsrum. Hvis man accepterer Kommissionens krav kan den juridiske konflikt på EU-niveau formentlig undgås. Politisk vil de danske diplomater derudover kunne arbejde målrettet på at forsøge at reetablere Danmarks omdømme som et land, der på trods af sit retsforbehold deltager fuldt og konstruktivt i Schengen-samarbejdet. Indenrigspolitisk vil dette til gengæld betyde, at regeringen i forhold til den hidtidige debat skal sælge grænsekontrollen som en væsentligt mere begrænset indsats, hvor danske toldere og grænseanlæg i sidste ende formentligt får mere symbolsk end faktisk betydning. 6

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU

Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU Indhold Danmarks medlemskab af EU Folkeafstemninger Den danske EU-beslutningsprocedure De fire danske forbehold Konklusion Danmarks medlemskab af EU har været omdiskuteret

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen Derfor euro Europas fælles mønt euroen er det største og mest ambitiøse projekt, som EU har haft held til at søsætte siden opbygningen af det indre marked i 80'erne. I denne lille bog giver fem økonomer

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 28.4.2015 COM(2015) 185 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Den europæiske

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Indledning 4 Ansvarlig arbejdskraftsindvandring 7 Fleksible familiesammenføringsregler 12 Håndfast

Læs mere

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Brugen og omfanget af varetægtsfængsling er et tilbagevendende

Læs mere

Europa. fra A til Å. Håndbog i europæisk integration. Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik. Europa Kommissionen

Europa. fra A til Å. Håndbog i europæisk integration. Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik. Europa Kommissionen Europa fra A til Å Håndbog i europæisk integration Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik Europa Kommissionen 2 Indholdsfortegnelse Forord Europa i opbrud Vejledning til Europa

Læs mere

Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent

Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent - et oplæg til en ny indvandringspolitik for Venstre Indhold 1. Indledning...3 2. Generelle overvejelser...5 3. Arbejde i stedet for familiesammenføring...6

Læs mere

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1 Kl. 10:00 12. møde Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 6: Forespørgsel til finansministeren om det danske euroforbehold.

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2011 KOM(2011) 32 endelig 2011/0023 (COD) C7-0039/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

BORNHOLM. nr. 03 2014. dansk politi

BORNHOLM. nr. 03 2014. dansk politi Spillet Sendt på om BORNHOLM bænken nr. 03 2014 dansk politi indhold lederen Kommer dansk politi på 2. holdet? Hvad der lyder som tørre, juridiske spidsfindigheder besluttet i Bruxelles, får voldsom betydning

Læs mere

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM NOTAT 1. juli 2015 JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Med Dansk Folkepartis vælgersucces og blå

Læs mere

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK Forord Dansk Erhvervs mål med denne publikation er at give vores bud på en fremtidsrettet politik for EU-samarbejdet. Dansk Erhvervs ønsker et mere fokuseret

Læs mere

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst LARS P. POULSEN-HANSEN I forbindelse med udvidelsen af EU pr. 1.

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5035/01/DA/endelig WP 56 Arbejdsdokument om den internationale anvendelse af Fællesskabets databeskyttelseslovgivning ved behandling af personoplysninger på

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Svar på 20 spørgsmål om EU

Svar på 20 spørgsmål om EU Svar på 20 spørgsmål om EU En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats Indhold 1. Hvad er EU egentlig? 3 2. Hvad går Lissabon-traktaten ud på? 4 3. Hvorfor stemmer så få ved EU-valgene? 5 4. Koster det

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Indhold Forord: Kurs mod 2020 - Dansk udenrigspolitik

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

EU-DILEMMASPIL LAD DEM BARE SEJLE - DERES EGEN SØ. Et spil af Mandag Morgens EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg

EU-DILEMMASPIL LAD DEM BARE SEJLE - DERES EGEN SØ. Et spil af Mandag Morgens EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg Et spil af Mandag Morgens EU-korrespondent Ole Vigant Ryborg Indhold Indledning 3 Lærervejledning 4 - Rollekort 9-12 Spillevejledning 13 Materiale: - Historien 16 - Når EU lovgiver 18 Dilemma-spillet er

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere