Cooperative Learning i voksenundervisningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cooperative Learning i voksenundervisningen"

Transkript

1 Cooperative Learning i voksenundervisningen Opfølgende evaluering af VUC-projektet Det samarbejdende klasserum Bjarne Wahlgren og Tinne Geiger København, november 2011

2 Indhold Indhold...2 Indledning...3 VUC Vestegnen...4 VUC Nordsjælland...6 VUC Lyngby...7 VUF...8 Sammenfatning Referencer Titel: Cooperative Learning i voksenundervisningen opfølgende evaluering af VUCprojektet Det samarbejdende klasserum. Forfatter: Bjarne Wahlgren og Tinne Geiger Udgiver: Nationalt Center for Kompetenceudvikling Layout: Nationalt Center for Kompetenceudvikling ISBN: Hjemmeside: 2

3 Indledning I gennemførte Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK) en evaluering af projektet Det samarbejdende klasserum. I projektet afprøvede fire VUC er i Region Hovedstaden den pædagogiske metode Cooperative Learning (CL), som et led i en indsats rettet mod en øget gennemførelse. I det samlede billede var effekten på frafald, fravær og eksamensresultater i undervisningsåret begrænset. Men der kunne konstateres en række positive effekter, bl.a. på kursisternes oplevelse af samarbejde og på lærernes kompetenceudvikling og tilfredshed med metoden (Wahlgren, 2010). Evalueringen i det følgende kaldet Evalueringen 2010 konstaterede, at der var betydelige forskelle mellem de fire VUC er og mellem forskellige hold, hvilket ledte til den antagelse, at kulturen på det enkelte VUC i samspil med lærerkompetencer og kursistforudsætninger har betydning for den opnåede effekt af CL. Efter projektets afslutning er anvendelsen af CL i varierende omfang blevet videreført og udviklet på de fire VUC er. Under evalueringen af det oprindelige projekt og efterfølgende gav VUC-lærerne udtryk for, at det tog tid at tilegne sig CL. De mente derfor, at effekten af CL ville øges med stigende erfaring med metoden. På den baggrund blev det besluttet at undersøge resultaterne af den fortsatte anvendelse af CL i undervisningsåret 2010/2011. Den opfølgende undersøgelse skulle give svar på to spørgsmål: kan der konstateres forskelle i effekten andet år, sammenlignet med første år? kan der konstateres forskelle i effekten af CL, når erfarne lærere anvender metoden, sammenlignet med, når mindre erfarne lærere anvender den? Udbredelsen af anvendelsen af CL er forskellig på de fire VUC er. På to er stort set hele lærergruppen involveret (mere eller mindre). På to andre anvender en mindre del af lærergruppen metoden. I den opfølgende måling af effekterne af CL i undervisningsåret 2010/2011 er der derfor anvendt to forskellige sæt data. På de to VUC er, hvor stort set hele lærergruppen er involveret, er der foretaget sammenligninger mellem erfarne CL-brugere og mindre erfarne. På de to VUC er hvor en mindre del af lærergruppen anvender CL, er der foretaget sammenligning mellem CL-brugere og ikke-cl-brugere. På tre VUC er indgår data, der gør det muligt at sammenligne effekten i med 2010/2011. Resultaterne fra de fire VUC er præsenteres i det følgende, og resultaterne sammenfattes afslutningsvis. 3

4 VUC Vestegnen På VUC Vestegnen har alle lærere været i berøring med CL-metoden i undervisningsåret 2010/2011. Ved lærermøder på institutionen har der været oplæg om CL og lærerne prøver forskellige strukturer i deres egen undervisning. Flere lærere har herudover været på kurser i CL i 2010/2011. CL er således ganske udbredt på VUC Vestegnen, og det er ledelsens indtryk, at mange lærere anvender metoden i større eller mindre omfang. En mindre gruppe lærere har anvendt metoden i to undervisningsår. På VUC Vestegnen er der indsamlet data om frafald, fravær og eksamensresultater for de tre seneste undervisningsår for henholdsvis det samlede HF og AVU. For undervisningsåret 2010/2011 er lærergrupperne yderligere opdelt efter, hvorvidt læreren har erfaring med CL fra eller ej. Tabel 1.1 Frafald, fravær og karakterer , total for AVU og HF 1 Frafald 2 Fravær 3,4 Mundtlige karakterer Skriftlige karakterer AVU 2008/ % 6,3 3,7 8 % 35 % 5,7 3,3 2010/ % 34 % 6,1 4,3 HF 2008/ % 6,2 3,9 29 % 29 % 6,1 4,3 2010/ % 32 % 6,2 3,9 1 I opgørelsen af fravær er fjernundervisning trukket ud af total-tallene, mens de indgår i tallene for CL-erfarne og ikke-cl-erfarne hold. Dette kan, sammen med usikkerhed i registreringen af hold med to lærere, forklare at total-tallene ikke umiddelbart harmonerer med de opdelte tal. 2 På HF-niveau indgår kun enkeltfag og ikke HF-klasser i frafaldsopgørelsen. Dette skyldes tekniske begrænsninger. 3 P.g.a. tekniske vanskeligheder har det ikke været muligt at trække fraværstal for 2008/ Fraværstal er kun beregnet for elever, der har gennemført. 4

5 Hverken på AVU eller HF er der en entydig udvikling i tallene for de samlede lærergrupper med hensyn til frafald, fravær og karakterer over de tre år, undersøgelsen dækker. Undervisningsåret 2010/2011 er således ikke bedre end de to foregående år. Der kan således ikke påvises en ændring på institutionsniveau efter indførelsen af CL i undervisningen. Tabel 1.2 Frafald, fravær og karakterer 2010/2011 opdelt efter lærerens erfaring med CL og efter niveau AVU Frafald 5 Fravær 6 Mundtlige karakterer Skriftlige karakterer Erfaring fra Ikke erfaring fra 18 % 38 % 6,4 5,2 13 % 33 % 6,0 4,2 HF Erfaring fra Ikke erfaring fra 25 % 26 % 6,7 3,1 25 % 32 % 6,1 4,1 Opdeles tallene på lærere med og uden CL-erfaring fra, er det ikke muligt at sige noget entydigt. På AVU ser det umiddelbart ud til at CL-erfaring har en positiv effekt på karaktererne, idet både mundtlige og skriftlige karakterer er højere for lærere med CL-erfaring fra end for lærere uden. Omvendt er der ingen positiv effekt på frafald og fravær. Som det blev vist i Evalueringen 2010 er anvendelsen af CL i sig selv ikke tilstrækkelig til at nedsætte frafald og fravær på AVU. På HF viser tallene et andet mønster. Der er stort set ingen forskel på frafaldet. Til gengæld er fraværet lavere på hold der undervises af lærere med CL-erfaring end på hold, der under- 5 På HF-niveau indgår kun enkeltfag og ikke HF-klasser i frafaldsopgørelsen. Dette skyldes tekniske begrænsninger. 6 Fraværstal er kun beregnet for elever, der har gennemført. 5

6 vises af lærere uden CL-erfaring. De mundtlige karakterer er en anelse højere på holdene, der er undervist af en lærer med CL-erfaring, end på holdene, der er undervist af en lærer uden. Omvendt er de skriftlige karakterer højest på de hold, der er undervist af en lærer uden CL-erfaring. VUC Nordsjælland På VUC Nordsjælland er CL-metoden blevet udbredt blandt mange lærere i 2010/2011. På AVU har alle lærere som udgangspunkt været på kursus i CL inden skoleårets start, dog med enkelte undtagelser, herunder nyansatte lærere. Således har lærerne på 226 ud af 295 AVUhold kendskab til CL. På HF er CL-metoden også blevet udbredt siden 2010, dog ikke i samme omfang som på AVU. På 53 ud af 167 HF-hold har læreren kendskab til CL. På VUC Nordsjælland er der indsamlet data om frafald og eksamensresultater for de tre seneste undervisningsår for henholdsvis det samlede HF og det samlede AVU. Data for 2010/2011 er yderligere opdelt efter, hvorvidt læreren har erfaring med CL. Tabel 2.1 Frafald og karakterer , total for AVU og HF Frafald Fravær 7 Mundtlige karakterer Skriftlige karakterer AVU 2008/ % 6,4 4,2 10 % 6,3 4,4 2010/ % 6,4 4,9 HF 2008/ % 6,2 5,5 32 % 6,0 4,9 2010/ % 6,1 5,2 7 P.g.a. tekniske vanskeligheder har det ikke været muligt at trække fraværstal. 6

7 På AVU ændrer hverken frafald eller karakterer sig meget over de tre år. På HF ses der et jævnt fald i frafaldet, mens udviklingen i karaktererne ikke er entydig. Tallene giver anledning til at notere, at der synes at være forskel på AVU og HF, hvor CL tendentielt har effekt på HF-niveauet. Det er også værd at bemærke, at den negative indvirkning, som anvendelsen af CL synes at have på de skriftlige karakterer i evalueringen af det første års erfaringer, ikke findes i de nye tal hverken på AVU eller HF. Tabel 2.2 Frafald, fravær og karakterer 2010/2011, opdelt efter lærerens erfaring med CL og efter niveau AVU Frafald Fravær Mundtlige karakterer Skriftlige karakterer Erfaring fra 22 % 28 % 6,6 5,0 Alle lærere 12 % 6,4 4,9 HF Erfaring fra 18 % 20 % 6,2 5,5 Alle lærere 26 % 6,1 5,2 På AVU er frafaldet blandt holdene med en CL-erfaren lærer markant højere end det samlede frafald, men både mundtlige og skriftlige karakterer er en anelse højere på hold med en CL-erfaren lærer end samlet på AVU. For HF lader tendensen til at være positiv for både frafald og karakterer. Hverken på AVU eller HF er der tale om markante forskelle i karaktererne. VUC Lyngby På VUC Lyngby er udbredelsen og anvendelse af CL begrænset til en gruppe lærere, idet nogle lærere anvender CL, og andre ikke gør det. Der er ikke sket større ændringer i udbredelsen fra til 2010/2011. Det er derfor mindre relevant at sammenligne de to år med henblik på effekter på institutionsniveau. Det har på VUC Lyngby været muligt at matche populationen af hold på henholdsvis AVU og HF, der er undervist med anvendelse af CL, med en sammenlignelig population af hold, der ikke er undervist efter CL. De to populationer er matchet efter om der er tale om enkelthold eller en klasse, samt efter fag og niveau. 7

8 Der er indsamlet oplysninger om frafald, fravær og eksamensresultater for CL-hold og kontrolhold. Tabel 3.1 Frafald, fravær og karakterer 2010/2011, matchede hold, AVU og HF AVU Frafald Fravær Mundtlige karakterer Skriftlige karakterer CL-hold 39 % 20 % 5,1 4,0 Kontrolhold 45 % 21 % 5,8 2,2 HF CL-hold 36 % 15 % 6,8 6,2 Kontrolhold 31 % 13 % 6,8 4,8 På AVU har CL en positiv effekt på frafald, fravær og skriftlige karakterer. Særligt frafaldet er markant lavere på CL-hold end på kontrolhold og de skriftlige karakterer er markant højere. På HF er både frafald og fravær højere på CL-hold end på kontrolhold. De skriftlige karakterer er her højere på CL-hold end på kontrolhold. Hvis der sammenlignes med tallene fra VUC Lyngby i Evalueringen 2010 er det bemærkelsesværdigt, at der er et næsten identisk mønster, dog med den forskel, at de skriftlige karakterer er relativt forbedret for CL-holdene. For VUC Lyngby kan man konkludere, at CL synes at have en positiv effekt på frafald og fravær på AVU, men ikke på HF. Den tidligere konstaterede negative effekt på de skriftlige karakterer synes elimineret. VUF På VUF er der en differentieret anvendelse af CL først og fremmest på HF. Nogle lærere anvender CL, andre ikke. Det er derfor muligt at sammenligne CL-hold med kontrolhold. På HF er der matchet sammenlignelige populationer efter holdtype (enkelthold eller klasse) og fag. Der er indsamlet data om frafald, fravær og karakterer for de sidste to undervisningsår for CL-hold og kontrolhold. På VUF er der desuden indsamlet data om frafald, fravær og karakterer for de seneste tre undervisningsår for hele HF-populationen. 8

9 Tabel 4.1 Frafald, fravær og karakterer , HF Frafald Fravær Mundtlige karakterer Skriftlige karakterer 2008/ % 26 % 6,6 5,7 50 % 22 % 6,8 5,8 2010/ % 21 % 6,8 6,0 Tallene for den samlede HF-population viser en tendens til forbedring over de tre år (især hvis man ser bort fra det større frafald i ). Tabel 4.2 Frafald, fravær og karakterer, matchede hold, HF Frafald Fravær Mundtlige karakterer Skriftlige karakterer 8 CL-hold 44 % 25 % 8,5 5,6 Kontrolhold 38 % 24 % 6,9 5,0 2010/2011 CL-hold 32 % 24 % 6,0 Kontrolhold 49 % 21 % 8,0 Mens frafaldet i var betydeligt højere på CL-hold end på kontrolhold, forholder det sig i 2010/2011 omvendt. Kontrolholdene har et markant højere frafald end CL-holdene. Omvendt forholder det sig med de mundtlige karakterer, der i undervisningsåret var betragteligt højere på CL-hold end på kontrolhold, mens kontrolholdene i 2010/2011 opnår betydeligt højere mundtlige karakterer end CL-holdene. 8 De fag, der blev undervist efter CL i 2010/2011, blev kun afsluttet med mundtlig eksamen, hvorfor der ikke fremgår skriftlige karakterer. 9

10 Sammenfatning Der er indsamlet data på fire VUC er for undervisningsåret 2010/2011 med henblik på måling af effekt af anvendelse af cooperative learning (CL) i undervisningen. Data omfatter frafald, fravær og mundtlige og skriftlige karakterer. I forhold til karakterer synes der at være en positiv effekt af CL. CL-hold scorer lidt højere end kontrolhold, og erfarne CL-lærere scorer lidt højere end ikke-erfarne CL-lærere. Den positive effekt gælder særligt skriftlige karakterer, og især set i forhold til resultaterne fra Evalueringen 2010, hvor CL synes at give ringere skriftlige karakterer. Effekten på mundtlige karakterer er mindre entydig. Det kunne forventes, at indførelsen af CL i større udstrækning på institutionen ville have en positiv effekt på det samlede resultat på institutionsniveau. Dette kan ikke dokumenteres på baggrund af de foreliggende tal. Det kunne forventes, at lærere, der havde erfaring med anvendelsen af CL ville have mindre frafald og mindre fravær. Dette kan ikke dokumenteres på baggrund af de foreliggende tal. Der synes at være en begrænset effekt af CL anvendt bredt. Tallene giver således ikke anledning til at sige, at anvendelsen af CL generelt mindsker frafald eller fravær eller højner karakterniveauet. Andre faktorer spiller en større rolle. Tallene i denne evaluering peger således i samme retning som resultaterne fra evalueringen af erfaringerne fra det første år. Den i nogle sammenhænge konstaterede effekt af CL er altså ikke tilstrækkelig til at slå systematisk igennem som et samlet mønster. CL er altså ikke et vidundermiddel, der alene kan nedbringe frafald og fravær og højne det faglige niveau, som dette er målt ved karakterer. I nogle undervisningssammenhænge og på nogle hold synes anvendelsen af CL at give markant bedre resultater. I andre ses ingen effekt eller en direkte negativ effekt. Det kan derfor antages, at det er anvendelsen af CL i kombination med andre faktorer, fx lærernes sociale kompetence, der er udslagsgivende. I den første evaluering blev der konstateret en række positive effekter af CL på kursisternes samarbejdskompetence og på lærernes tilfredshed med egen kompetenceudvikling og med anvendelsen af CL-metoden. Dette er ikke undersøgt i denne opfølgende evaluering, men der er intet der tyder på, at disse effekter ikke stadig opnås. Det kan derfor anbefales, at der arbejdes videre med implementeringen af metoden; men anvendt differentieret og i samspil med andre pædagogiske aktiviteter. 10

11 Referencer Wahlgren, B. (2010). Cooperative Learning i voksenundervisningen - læring og lærerkompetencer. Evaluering af VUC-projektet 'Det samarbejdejdende klasserum'. København: Nationalt Center for Kompetenceudvikling. 11

Projekt Nye Lærerroller, slutevaluering: Appendiks med oversigt over registerdata

Projekt Nye Lærerroller, slutevaluering: Appendiks med oversigt over registerdata Projekt Nye Lærerroller, slutevaluering: Appendiks med oversigt over registerdata Udvikling køn og alder HF Enkeltfag Andel af kursisterne, der er under 25 år VUC Hvidovre- 68 % 65 % 66 % 65 % 67 % VUC

Læs mere

Cooperative Learning i voksenundervisningen

Cooperative Learning i voksenundervisningen Cooperative Learning i voksenundervisningen - læring og lærerkompetencer Appendiks til evaluering af VUC-projektet Det samarbejdende klasserum Bjarne Wahlgren København, september 2010 Indhold APPENDIKS

Læs mere

Artikel trykt i Voksenuddannelse nr. 112, marts 2015 Socialpædagogisk kompetence relationer rykker!

Artikel trykt i Voksenuddannelse nr. 112, marts 2015 Socialpædagogisk kompetence relationer rykker! Artikel trykt i Voksenuddannelse nr. 112, marts 2015 Socialpædagogisk kompetence relationer rykker! Resultater fra et udviklingsarbejde om nye læreroller Af Bjarne Wahlgren, Kristina Mariager-Andersson

Læs mere

Cooperative Learning, spørgeskema til VUC kursister. 1 af 16. Hvorfor beder vi dig om at udfylde dette spørgeskema?

Cooperative Learning, spørgeskema til VUC kursister. 1 af 16. Hvorfor beder vi dig om at udfylde dette spørgeskema? Cooperative Learning, spørgeskema til VUC kursister. 1 af 16. Hvorfor beder vi dig om at udfylde dette spørgeskema? Kære VUC kursist! Dit VUC deltager i et projekt, der har fokus på en særlig måde at undervise

Læs mere

Kan Cooperative Learning i voksenundervisningen motivere til læring?

Kan Cooperative Learning i voksenundervisningen motivere til læring? Kan Cooperative Learning i voksenundervisningen motivere til læring? - evaluering af VUC projektet Det samarbejdende klasserum om kursistudbytte og lærerkvalificering Praksisbaseret viden og videnbaseret

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager

Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 26.marts 2012. 1 1. Indledning Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2017 Metodenotat Indhold Sammenfatning... 5 Baggrund... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable...

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-2012 Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

VUC erne i koblingsfeltet mellem stigende målstyring og uddannelsesfremmede målgrupper

VUC erne i koblingsfeltet mellem stigende målstyring og uddannelsesfremmede målgrupper VUC erne i koblingsfeltet mellem stigende målstyring og uddannelsesfremmede målgrupper v/ Postdoc Kristina Mariager-Anderson, Nationalt Center for Kompetenceudvikling, Aarhus Universitet Specialkonsulent

Læs mere

KVALITETSRAPPORT

KVALITETSRAPPORT KVALITETSRAPPORT 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige

Læs mere

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter.

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter. Produktions og udvikling, strøm, styring og it Handlingsplan for elevtrivselsundersøgelsen 2010. Denne handlingsplan vil følge op på områderapporten fra Ennova, fremstillet på baggrund af ETU tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Gymnasielærernes efteruddannelse 2016

Gymnasielærernes efteruddannelse 2016 www.gl.org Gymnasielærernes efteruddannelse 2016 Efteruddannelsen bidrager til kvaliteten på skolen. Men der er stor forskel på, hvor meget forskellige lærergrupper deltager i efteruddannelse, og ledelsesstøtten

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Det samlede fravær i skoleåret 2014/15 for folkeskoleelever er på 5,4 procent, svarende til knap 11 skoledage for en helårselev

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 1 Indhold Sammenfatning.. 4 Elevgrundlag... 8 Skoleåret 2015/2016... 8 3-års perioden 2013/2014-2015/2016... 10 Skoletype... 11 December 2016

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2010 Udarbejdet af skolens kontaktudvalg mellem Elevråd, Pædagogisk Råd og Ledelsen December 2010

Undervisningsmiljøvurdering 2010 Udarbejdet af skolens kontaktudvalg mellem Elevråd, Pædagogisk Råd og Ledelsen December 2010 1 Undervisningsmiljøvurdering 2010 Udarbejdet af skolens kontaktudvalg mellem Elevråd, Pædagogisk Råd og Ledelsen December 2010 Indledning Elevernes sidestykke til personalets Arbejdspladsvurdering er

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Notat om metodedesign

Notat om metodedesign Notat om metodedesign 2014-11-01 Beskrivelse af datamaterialets omfang i UFFA-projektet Der indgår tre hovedtemaer i følgeforskningen 1. Vurdering af realkompetence a. Hvilke metoder indgår til måling

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

gymnasiale uddannelser STX, HTX, HHX og HF.

gymnasiale uddannelser STX, HTX, HHX og HF. Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Kursisttrivsels måling SKOLEÅR 2016/2017. VUC Djursland: Et trygt sted at være og lære

Kursisttrivsels måling SKOLEÅR 2016/2017. VUC Djursland: Et trygt sted at være og lære 20.01.2017 Kursisttrivsels måling SKOLEÅR 2016/2017 VUC Djursland: Et trygt sted at være og lære Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 1 Generelt 3 Social velbefindende 4 Kompetencer og udvikling

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2015

Rektors Resultatlønskontrakt 2015 Rektors Resultatlønskontrakt 2015 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60%

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60% Rektors resultatkontrakt 2017-18 Basisramme Udviklingsstrategi 2016-2020: Udvikling af nye undervisnings former med henblik på elevernes læring 1. Logistik og styring Den særlige udviklingsindsats for

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra

Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK KØBENHAVNS UNIVERSITET Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra Jan Alexis Nielsen INDLEDNING Gymnasiet tænkt forfra er et treårigt projekt,

Læs mere

Evaluering af frikommuneforsøget: Fritagelse fra regler om tilbud ret og pligt

Evaluering af frikommuneforsøget: Fritagelse fra regler om tilbud ret og pligt Frikommuneforsøget Evaluering af frikommuneforsøget: Fritagelse fra regler om tilbud ret og pligt Odense Kommune Marts, 2016 Kontaktperson: Peter Valentin 1. SAMMENFATNING Frikommuneforsøget af Ret og

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Skriftlig dansk 2016 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2016 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2016 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 24.05.2016 (Ordinær)...4 30.05.2016 (Ordinær)...5 24.05.2016 (Netadgang)...6 30.05.2016 (Netadgang)...7

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov De lærer os en masse om fag; vi skal da lære at lære Kursus for ledelser, undervisere og forældre i grundskolen Effektiv Læring I skolen lærer eleverne

Læs mere

Basisrammen: kr. = 56,25 % af kontraktsummen

Basisrammen: kr. = 56,25 % af kontraktsummen Resultatlønskontrakt 2016 2017 for rektor Erik Ernø-Kjølhede Kontrakten dækker perioden 1/8 2016 31/7 2017. Udmålingen af kontraktsummen skal senest være indberettet til Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Årsrapport for arbejdsulykker i Skanderborg Kommune

Årsrapport for arbejdsulykker i Skanderborg Kommune Årsrapport for arbejdsulykker i Skanderborg Kommune 2007-2013 Rapporten er et orienteringsværktøj til HMU, som viser udvikling og tendenser i perioden 2007-2013 og er opdelt i tre afsnit: 1. Generelle

Læs mere

Kursisttilfredshedsundersøgelse

Kursisttilfredshedsundersøgelse Kursisttilfredshedsundersøgelse Th. Langs HF & VUC efteråret 2008 Indhold Resultat af kursisttilfredshedsundersøgelsen... 2 Tolkning af kursistilfredshedsundersøgelsen... 6 Strategiudvalgets konklusion

Læs mere

SOSU Nord i Tal 2015

SOSU Nord i Tal 2015 1 SOSU Nord i Tal 2015 Indhold Introkurser og brobygning... 3 Grundforløb... 5 Social og sundhedshjælperuddannelsen... 10 Social og sundhedsassistentuddannelsen... 16 Pædagogisk Assistentuddannelse...

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Bjarne Wahlgren, Kristina Mariager-Anderson & Sia Hovmand Sørensen Marts 2015 INDLEDNING 5 PROJEKTETS BAGGRUND 5 PROJEKTETS DYNAMIK

Læs mere

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Nye Lærerroller på VUC - Øget gennemførelse gennem socialansvarlighed Side 0 Indhold Resumé... 2 Baggrund... 3 Formål... 4 Målbare succeskriterier/forventede

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug.

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug. Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug. 14 Nedenfor er realiseringen af de angivne mål beskrevet med grønt. Dokumentation

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2015 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2015 (Ordinær)... 4 28.05.2015 (Ordinær)... 5 22.05.2015 (Netadgang)... 6 28.05.2015

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 9

Læs mere

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC?

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Amukvalitet Skolemøde 4. oktober 2004, Taastrup Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Temaer 1. Mål for fremtiden. 2. Struktur på kvalitetssikring. Klarere arbejdsgange. 3. Mere og

Læs mere

Tillæg til LEKS-Longitudinal

Tillæg til LEKS-Longitudinal 1 Tillæg til LEKS-Longitudinal En undersøgelse af uddannelsesforløb for unge, der i 2007 gik ud af 9. klasse i de københavnske folkeskoler Vibeke Hetmar, Peter Allerup og André Torre Institut for Uddannelse

Læs mere

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald.

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald. ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport! Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland etablerede sig, implementerede og pågyndte drift med første hold elever på Kombineret UngdomsUddannelse med uddannelsesstart 3. august

Læs mere

Individuel aftale om resultatløn for direktør Tue Sanderhage for 2015/16

Individuel aftale om resultatløn for direktør Tue Sanderhage for 2015/16 Individuel aftale om resultatløn for direktør Tue Sanderhage for 2015/16 Hjemmel og deltagere i forhandlingen Bestyrelsesformand Jette Kammer Jensen, næstformand Lars Falsig og direktør Tue Sanderhage

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-11

Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-11 Bilag 8a. Til bestyrelsen for Viby Gymnasium Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 20-11 Baggrund Resultatkontrakten, der er indgået mellem bestyrelsen for Viby Gymnasium ved formand Niels

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Indberetningsstruktur for kursistindberetning

Indberetningsstruktur for kursistindberetning Indberetningsstruktur for kursistindberetning Dato 04-11-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Thomas Quaade Side 2 af 17 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse Side 3 af 17 Indhold 1

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 med afrapportering og udmøntningsgrad 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Identificering af faresignaler for frafald og metoder til forebyggelse af denne

Identificering af faresignaler for frafald og metoder til forebyggelse af denne Identificering af faresignaler for frafald og metoder til forebyggelse af denne Undersøgelserne viser, at der er følgende hovedårsager til frafald: Fejlplacering af kursister medfører, at de får det svært

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole

Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole Skoleudvikling i Praksis SIP4 December 2014 1 AL(-U-V-A1 Kort om gymnasiet I alt ca. 1.785 elever i 67 klasser Ét handelsgymnasium i Aarhus tre

Læs mere

Genoptræningen. Rapportering 2012. Udarbejdet: Marts 2013. Udarbejdet af: Tina Riegels, Lillian Hansen, Helene Larsen

Genoptræningen. Rapportering 2012. Udarbejdet: Marts 2013. Udarbejdet af: Tina Riegels, Lillian Hansen, Helene Larsen Genoptræningen Rapportering 2012 Udarbejdet: Marts 2013 Udarbejdet af: Tina Riegels, Lillian Hansen, Helene Larsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kvalitetsudviklingstiltag på baggrund af Test rapport

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Pædagogisk it-strategi

Pædagogisk it-strategi Pædagogisk it-strategi 1. Formål Formålet med nærværende pædagogiske it-strategi er to delt: Dels vil vi gerne give vores kursister de bedste muligheder for at tilegne sig de nødvendige it-kompetencer,

Læs mere

Bjarne Wahlgren kristina Mariager-Anderson

Bjarne Wahlgren kristina Mariager-Anderson Bjarne Wahlgren kristina Mariager-Anderson Relationer rykker VUC-lærernes socialpædagogiske kompetence au AARHUS UNIVERSITET 1 Forord Titel: Relationer rykker - VUC-lærernes socialpædagogiske kompetence

Læs mere

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 X-købing Kommune Sådan burde skolerne offentliggøre deres resultater Denne resultatrapport afspejler ikke virkeligheden. Fremtidsskolen er ikke nogen virkelig skole,

Læs mere

Indledningsvist vil vi redegøre for baggrunden for projektet, hvorefter selve projektet præsenteres efter en forandringsteori.

Indledningsvist vil vi redegøre for baggrunden for projektet, hvorefter selve projektet præsenteres efter en forandringsteori. Projektbeskrivelse for Aarhus Handelsgymnasium, Vejlby Centervej: Projektet omhandler Socioøkonomiske faktorer og skolernes løfteevne. Projektet gennemføres på begge Handelsgymnasier. Denne beskrivelse

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Fagligt samspil og innovation. FIP 3 Odense d september Htx/hhx

Fagligt samspil og innovation. FIP 3 Odense d september Htx/hhx Fagligt samspil og innovation FIP 3 Odense d. 29.- 30. september Htx/hhx Hvem er vi? Anne Øhrstrøm Maybrit Christensen Vi er begge fra Knord i Lyngby Deltaget i Gymnasiet tænkt forfra Udviklet kurser for

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere