Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Sagsnr Dokumentnr Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. (nr. 299) fra 25. marts 2010 skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt efter Serviceloven følge op på de fastsatte mål for kvaliteten og styringen af hjælpen samt på de fastlagte kvalitetskrav til leverandører af hjælp. Brugerundersøgelsen vil fremadrettet være en del af Socialforvaltningens tilsynspolitik. Undersøgelsen strækker sig over 11 uger af 2011, begyndende d. 15. august og omfatter 253 personer, hvoraf 21 har takket nej til at deltage. Resultat Undersøgelsen viser, at 88,3 pct. af modtagerne af personlig pleje er meget tilfredse eller tilfredse med leveringen af hjemmehjælp. 5,2 pct. svarer hverken/eller. 6,5 pct. af modtagerne af personlig pleje er utilfredse eller meget utilfredse med leveringen af hjælpen. 74,0 pct. af modtagerne af praktisk hjælp er meget tilfredse eller tilfredse med leveringen af hjælpen. 14,4 pct. svarer hverken/eller, og 11,6 pct. er utilfredse eller meget utilfredse med leveringen af hjælpen. 1 Tabel 1: Tilfredshed med personlig pleje og praktisk hjælp Tilfredshed i pct. Tilfreds / meget tilfreds Hverken/eller Utilfreds / meget utilfreds Personlig pleje 88,3 5,2 6,5 Praktisk hjælp 74,0 14,4 11,6 1 Det gælder for hele notatet, at hvor procentsatserne ikke tilsammen giver 100 pct., skyldes det dels afrunding af decimaler, dels at nogle svar måtte erklæres ugyldige og ikke tælles med (hvor de ikke er relevante). Mål- og Rammekontoret for Voksne Bernstorffsgade København V Telefon EAN nummer

2 Fordelingen af tilfredshed på alder viser, at 85,3 pct. af de over 65- årige er meget tilfredse eller tilfredse med leveringen af hjemmehjælp, mens 75,5 pct. af de under 65-årige er meget tilfredse eller tilfredse med leveringen. Hertil kommer, at mens 5,9 pct. af de over 65-årige er meget utilfredse eller utilfredse, er 11,8 pct. af de under 65-årige meget utilfredse eller utilfredse. Der er altså en tendens til, at borgere over 65 år er mere tilfredse og mindre utilfredse end de under 65- årige. Hvad angår tilfredsheden med de forskellige leverandører, er 79,3 pct. meget tilfredse eller tilfredse med de kommunale leverandører, mens 9,0 pct. meget utilfredse eller utilfredse. 11,7 svarer hverken/eller. 73,4 pct. er meget tilfredse eller tilfredse med de private leverandører, mens 14,2 pct. er meget utilfredse eller utilfredse. 12,5 pct. svarer hverken/eller. Hos selvudpegede hjælpere er der 100 pct. tilfredshed eller meget tilfredshed (dette er baseret på 4 personers svar). Disse tal omfatter ikke underleverandører og kontant tilskud, hvor datagrundlaget er for småt. Udvikling i tilfredshed mellem 2009 og 2011 Til sammenligning af resultaterne af brugerundersøgelserne fra 2009, 2010 og 2011, gengives resultaterne i indeksform 2, for overbliks skyld. Tilfredsheden gengives i indeks fra 0-100, hvor 0 svarer til meget utilfreds og 100 svarer til meget tilfreds. Figur 1. Tilfredshed med personlig pleje Meget Tilfreds Hverken / eller Utilfreds Meget utilfreds 2 Indekset er konstrueret således, at hvert svar får et antal point. Meget utilfreds giver 0 point, utilfreds giver 25 point, hverken/eller giver 50 point, tilfreds giver 75 point og meget tilfreds giver 100 point. Gennemsnittet af alle svar, giver således et resultat mellem point, hvor 0 fx betyder, at alle respondenter er meget utilfredse og 100 point, at alle respondenter er meget tilfredse. Side 2 af 12

3 Figur 1 viser brugernes tilfredshed med personlig pleje fra 2009 til Gennemsnittet af svarende i 2009 giver 78 point, svarende til at brugerne samlet set er tilfredse med den personlige pleje. Den generelle tilfredshed er steget til 80 i 2010 og 84 i Den positive udvikling i brugernes generelle tilfredshed vedr. personlig pleje, kan muligvis forklares med, at ca. 74 pct. af borgerne altid eller ofte oplever, at have faste hjælpere (mod 73,2 pct. i 2010). Som der redegøres for senere i notatet, har det stor betydning for borgeres tilfredshed i hvilket omfang man oplever, at have få faste medarbejdere tilknyttet hjemmehjælpen. Figur 2. Tilfredshed med praktisk hjælp Meget Tilfreds Hverken / eller Utilfreds Meget utilfreds I figur 2 vises tilfredsheden med den praktiske hjælp fra brugerundersøgelserne i 2009, 2010 og Gennemsnittet af alle brugeres svar ligger på samme niveau i , på 74 point. 74 point svarer til, at brugerne generelt er tilfredse med den praktiske hjælp. I 2011 oplevede 56,8 pct. af borgerne altid eller ofte faste hjælpere ifm. personlig pleje. Dette tal var pct. til sammenligning. Der blev i efteråret 2010 samtidig gennemført en reduktion i den vejledende tid ift. en række ydelser ifm. praktisk hjælp. Denne reduktion, samt den marginale tilbagegang i borgernes oplevelse, af at have faste hjælpere, kan muligvis forklare, at tilfredsheden ikke er stigende, som det er tilfældet ved den personlige pleje. Kvalitetskrav til leveringen af hjemmehjælp Socialudvalget har i Kvalitetsstandard 2010 opstillet nogle konkrete mål for hjemmehjælpens kvalitet, som undersøgelsen skal afdække. Side 3 af 12

4 Ingen aflysninger af besøg vedrørende personlig pleje Ud af de 77 borgere, der modtager personlig pleje, har 11 fået aflyst besøg indenfor den seneste måned, svarende til 14,3 pct. Heraf har 4 fået erstatningsbesøg indenfor 5 hverdage, 1 borger svarer delvist, mens de øvrige 6 ikke har fået noget erstatningsbesøg indenfor 5 hverdage. Spørgsmålet har hidtidigt været formuleret således, at både borger og leverandør kunne være årsag til aflysningen. I næste spørgeskemaundersøgelse formuleres spørgsmålet i stedet: Har leverandøren aflyst eller er udeblevet ifm. et besøg vedr. personlig pleje indenfor den seneste måned?. Erstatningsbesøg tilbydes indenfor fem hverdage ved aflysning af praktisk hjælp Ud af de 215 borgere, der modtager praktisk hjælp, har 44 fået aflyst besøg indenfor den seneste måned, svarende til 20,5 pct. Heraf har 15 fået et erstatningsbesøg indenfor 5 hverdage, 5 har delvist fået erstatningsbesøg, mens de øvrige 24 ikke har fået noget. Igen er det ikke mulig at differentiere mellem aflysninger der skyldes borger og aflysninger der skyldes leverandør. Færrest muligt hjælpere i hjemmet Der er en overordnet tendens til, at borgere med privat leverandør oplever, at have faste hjælpere, idet 81,3 pct. af borgerne med privat leverandør svarer, at de oplever faste hjælpere altid eller ofte. 9,4 pct. svarer, at de nogle gange oplever faste hjælpere, og 9,4 pct. svarer, at de aldrig eller sjældent oplever faste hjælpere. Hvad angår borgere med kommunal leverandør er det kun 55,2 pct., der svarer, at de oplever faste hjælpere altid eller ofte. Hertil kommer, at 15,7 pct. af borgerne med kommunal leverandør har svaret, at de nogle gange oplever faste hjælpere, mens 29,1 pct. af borgerne med kommunal leverandør svarer, at de aldrig eller sjældent oplever faste hjælpere. Meddelelse om ændringer i tidspunktet for leveringen af hjælpen ved +/- 1 time Ved 31,4 pct. af uregelmæssighederne i leveringen af hjælpen hos den kommunale udfører, har borgerne svaret, at de altid får besked. Ved 30 pct. af uregelmæssighederne i leveringen har borgerne svaret, at de nogle gange får besked. Ved 23,3 pct. af uregelmæssighederne, har borgerne svaret, at de aldrig får besked. 14,8 pct. vurderer, at Side 4 af 12

5 spørgsmålet ikke er aktuelt/relevant for dem. 163 borgere har svaret på spørgsmålet. Hvad angår de private leverandører, så har borgerne svaret, at de ved 57,8 pct. af uregelmæssighederne altid får besked, ved 20 pct. nogle gange får besked, mens de ved 10,9 pct. af uregelmæssighederne hos private leverandører aldrig får besked. 10,9 pct. af borgerne vurdere, at spørgsmålet ikke er aktuelt/relevant for dem. 50 borgere har svaret på spørgsmålet. Bytning af ydelser Halvdelen af hjemmehjælpsmodtagerne har kendskab til muligheden for at bytte ydelser, idet 52,6 pct. svarer ja til, at de er klar over denne mulighed, mens 44,4 pct. svarer nej. Hertil kommer 3,0 pct., der har undladt at svare eller svaret ugyldigt. 3 Ud af de 52,6 pct., der har kendskab til muligheden for at bytte ydelser, har 24,6 pct. benyttet den, 70,5 pct. har ikke benyttet muligheden, og 4,9 pct. har undladt at svare eller svaret ugyldigt. Set i lyset af at lige under halvdelen af borgerne ikke har kendskab til muligheden for, at bytte ydelser, må det konkluderes at der er behov for en øget informationsindsats herom. Samarbejdsbogen i dit hjem skal bidrage til at sikre en sammenhængende indsats 44,0 pct. af hjemmehjælpsmodtagerne svarer, at deres samarbejdsbog bliver brugt, mens 32,8 pct. svarer, at den ikke bliver brugt, 5,6 pct. ved det ikke, og 12,5 pct. har ikke fået en samarbejdsbog. Svarene afdækker et grundlæggende problem, nemlig at en del af samarbejdsbøgerne ikke bliver brugt, og mange slet ikke har fået en samarbejdsbog. 5,2 pct. har undladt, at svare eller svaret ugyldigt. Hjælpen tager udgangspunkt i borgerens hverdag For at sikre Socialudvalgets målsætning om en fleksibel hjemmehjælp, er det afgørende, at leveringen af hjælpen tager udgangspunkt i borgerens hverdag. Hjemmeplejevisitationen har valgt, at formulere ordlyden af spørgsmålene således: 1. Føler du, at hjælpen dækker dit behov? 72,8 pct. af de adspurgte har svaret, at hjælpen dækker deres behov. 21,1 pct. har svaret, at de ikke oplever, at hjælpen dækker deres behov. 6,0 pct. har svaret ved ikke eller undladt at svare. 3 Med ugyldigt menes der, at svaret ikke er validt i forhold til spørgsmålet, dvs. at det fremgår af svaret eller sammenhængen med tidligere svar, at adspurgte ikke svarer på det, der spørges om. Side 5 af 12

6 Der ses en mindre sammenhæng mellem borgerens alder og oplevelsen af, hvorvidt ydelsen dækker borgerens behov, idet de over 65-årige er mere tilfredse (86,0 pct.) og mindre utilfredse (12,0 pct.) end de under 65-årige (henholdsvis 71,0 pct. og 24,3 pct.). 2. Oplever du, at du kan få mere hjælp, hvis du får det dårligere? Hvad angår spørgsmålet om tilpasning af hjælpen til borgers situation, har 62,1 pct. af de adspurgte svaret, at de oplever at kunne få mere hjælp, hvis de får det dårligere. 4,7 pct. har svaret, at de ikke oplever at kunne få mere hjælp. Hele 26,7 pct. har svaret ved ikke, og hertil kommer, at 6,5 pct. har svaret ugyldigt eller undladt at svare. Dette tyder på, at spørgsmålet har været for kompliceret for målgruppen at forholde sig til. 3. Ved du, at du skal orientere Visitationen, hvis du ikke længere har brug for den visiterede hjælp? 77,6 pct. har svaret, at de ved, at man skal orientere Visitationen, hvis man ikke længere har brug for den visiterede hjælp. 18,5 pct. har svaret, at de ikke ved det, og 3,9 pct. har undladt at svare eller svaret ugyldigt. Indkøbsordning Der er 65 af de adspurgte borgere, der har en indkøbsordning. 57 af disse er meget tilfredse eller tilfredse. 5 svarer hverken/eller. 3 er meget utilfredse eller utilfredse med ordningen. 1 har undladt at svare. Det vil sige, at 87,7 pct. af borgerne med indkøbsordning er meget tilfredse eller tilfredse med ordningen. (I 2010 var kun 44 pct. meget tilfredse eller tilfredse). Figur 3: Tilfredshed med indkøbsordning Side 6 af 12

7 Madservice Der er 38 af de adspurgte borgere, der modtager madservice. 33 af de disse er meget tilfredse eller tilfredse. 2 svarer hverken/eller og 3 svarer meget utilfreds eller utilfreds med servicen. Det vil sige, at 86,8 pct. af borgerne med madservice er meget tilfredse eller tilfredse med ordningen. (I 2010 var 84,2 pct. meget tilfredse eller tilfredse). Figur 4: Tilfredshed med madservice Tøjvaskeordning Der er 45 af de adspurgte borgere, der har tøjvaskeordning. 34 heraf er meget tilfredse eller tilfredse. 7 svarer hverken/eller og 4 er meget utilfredse eller utilfredse. 75,6 pct. af borgerne med tøjvaskeordning er meget tilfredse eller tilfredse med ordningen. (I 2010 var kun 53,3 pct. meget tilfredse eller tilfredse). Figur 5: Tilfredshed med tøjvaskeordning Side 7 af 12

8 Betydningen af faste hjælpere for borgerens tilfredshed Målet vedr. færrest mulige hjælpere i hjemmet viser sig, at have stor betydning for borgerens tilfredshed med hjælpen indenfor henholdsvis personlig pleje og praktisk hjælp, men samtidig også for den generelle holdning til hvorvidt hjælpen dækker borgerens behov. Idet målet vedr. færrest mulige hjælpere i hjemmet har stor betydning, analyseres spørgsmålet afslutningsvist. Figur 6: Faste hjælpere og tilfredshed med personlig pleje 100 Mege Tilfre 70 ds Hverk 40 en/ eller Utilfre ds 10 0 Mege t utilfre ds I figur 6 gengives sammenhængen mellem hvor ofte borgeren oplever, at have faste hjælpere ifm. levering af personlig pleje og graden af tilfredshed. Graden af tilfredshed er igen angivet ved point, fra Borgere der aldrig oplever, at have faste hjælpere giver en score på 42, svarende til mellem utilfreds og hverken/eller i respons til tilfredshed med praktisk hjælp. Der ses en stigende effekt af en højere grad af faste hjælpere op til nogle gange, hvorefter effekten flader ud. Borgere der nogle gange oplever faste hjælpere ifm. personlig pleje, scorer således 85 point, svarende til mellem tilfreds og meget tilfreds. Opleves faste hjælpere ofte og altid giver en score på henholdsvis 87 og 86. På trods af, at betydningen er aftagende jo højere grad borgeren oplever, at have fast hjælper, eksisterer der en signifikant sammenhæng mellem graden af hvorvidt man oplever, at have fast hjælper og tilfredshed med personlig pleje. Side 8 af 12

9 Figur 7: Faste hjælpere og oplevelsen af at hjælpen dækker borgerens behov 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Figur 7 viser sammenhængen mellem hvor ofte borgeren oplever faste hjælpere ifm. praktisk hjælp og hvorvidt hjælpen generelt dækker borgerens behov. Y aksen viser procentmæssigt hvor mange borgere der svarer ja til at hjælpen dækker deres behov. Kun 33 pct. af borgere der aldrig oplever, at have faste hjælpere, svarer ja til at hjælpen dækker deres behov. Effekten ved sjældent og nogle gange at have faste hjælpere er stigende, idet henholdsvis 71 pct. og 90 pct. svarer ja til, at hjælpen dækker deres behov. Herefter er effekten aftagende idet 83 pct., der altid har fast hjælper, svarer ja til at hjælpen er dækkende for borgerens behov. Figur 8: Faste hjælpere og tilfredshed med praktisk hjælp 100 Meget Tilfre ds Hverke n/ eller Utilfred s Meget utilfre ds I figur 8 gengives sammenhængen mellem hvor ofte borgeren oplever, at have faste hjælpere ifm. levering af praktisk hjælp og graden af tilfredshed. Side 9 af 12

10 Borgere der aldrig oplever, at have faste hjælpere giver en score på 49, svarende til hverken/eller i respons til tilfredshed med praktisk hjælp. Der er en signifikant lineær sammenhæng mellem hvor ofte borgeren oplever, at have faste hjælpere og tilfredsheden med den praktiske hjælp. Figur 9: Faste hjælpere og oplevelsen af at hjælpen dækker borgerens behov 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Figur 9 viser sammenhængen mellem hvor ofte borgeren oplever faste hjælpere ifm. praktisk hjælp og hvorvidt hjælpen generelt dækker borgerens behov. Y aksen viser procentmæssigt hvor mange borgere der svarer ja til at hjælpen dækker deres behov. Tendensen fra figur 4 ses umiddelbart igen, hvilket betyder 52 pct. af bogere der aldrig og sjældent oplever, at have faste hjælpere, svarer ja til at hjælpen dækker deres behov. De resterende 48 pct. svarer nej eller ved ikke. Borgere der nogle gange og ofte oplever, at have faste hjælpere ifm. praktisk hjælp, svarer henholdsvis 70 pct. og 85 pct. ja til at hjælpen dækker deres behov. Effekten er herefter aftagende idet 82 pct. af borgere der altid oplever at have faste hjælpere, svarer ja til at hjælpen dækker deres behov. Det kan konkluderes, at det er væsentligt for borgerens tilfredshed, i hvor høj grad man oplever, at have tildelt fast hjælper. Der ses dog en større signifikant betydning ifm. med praktisk hjælp end ved personlig pleje. Samtidig har oplevelsen af graden af tildelt fast hjælper ifm. praktisk hjælp større signifikant betydning for den generelle holdning til hvorvidt hjælpen dækker borgerens behov, end ved personlig pleje. Afslutning Brugerundersøgelsen for 2011 viser, at 88,3 pct. af borgere der modtager personlig pleje er meget tilfredse eller tilfredse. Tilfredshedsniveauet vedr. personlig pleje har generelt været stigende i perioden 2009 til pct. af borgere der modtager praktisk hjælp er meget tilfredse eller tilfredse. Side 10 af 12

11 Tilfredshedsniveauet har været stabilt i perioden 2009 til 2011, på trods af reduktion i vejledende tid vedr. en række ydelser. Borgernes svar angående målene i Kvalitetsstandard 2010 gengives i tabellen: Mål Spørgsmål Svar Ingen aflysninger af Har du fået aflyst besøg indenfor den besøg vedr. personlig seneste måned? pleje 14,3% svarede "ja" Hvis ja, fik du så erstatningsbesøg indenfor 5 hverdage? 36,4% svarede "ja" Erstatningsbesøg tilbydes indenfor fem hverdage ved aflysning af praktisk hjælp Færrest muligt hjælpere i hjemmet Meddelelse om ændringer i tidspunktet for leveringen af hjælpen ved +/- 1 time Bytning af ydelser Samarbejdsbogen i dit hjem skal bidrage til at sikre en sammenhængende indsats Hjælpen tager udgangspunkt i borgerens hverdag Hvis ja, (til aflyst besøg) fik du så erstatningsbesøg indenfor 5 hverdage? Oplever du at have faste hjælpere? (hos kommunal leverandør) Oplever du at have faste hjælpere? (hos privat leverandør) Hvis tidspunktet for hjælperens ankomst afviger med mere end 1 time, får du så besked? (Kommunal leverandør) Hvis tidspunktet for hjælperens ankomst afviger med mere end 1 time, får du så besked? (Privat leverandør) Ved du, at du har mulighed for at bytte ydelser? Hvis ja, har du benyttet dig af muligheden for at bytte ydelser) Bliver din samarbejdsbog brugt? Føler du, at hjælpen dækker dit behov? Oplever du, at du kan få mere hjælp, hvis du får det dårligere? 34,1% svarede "ja" 55,3% svarede "altid" eller "ofte" 81,3 svarede "altid" eller "ofte" 31,4% af borgere svarer at de altid får besked ved afvigelse 57,8% af borgere svarer at de altid får besked ved afvigelse 52,6% svarede "ja" 24,6% svarede "ja" 44% svarede "ja" 72,8% svarede "ja" 62,1% svarede "ja" Ved du, at du skal orientere Visitationen, hvis du ikke længere har brug for den visiterede hjælp? 77,6% svarede "ja" Side 11 af 12

12 En analyse af forskellige hovedmåls betydning for borgernes tilfredshed har vist, at der er en signifikant sammenhæng mellem oplevelsen af at have tilknyttet faste hjælpere og borgerens tilfredshed med leverede ydelser. Dette gør sig specielt gældende vedr. praktisk hjælp. Afslutningsvist konkluderes, at resultaterne viser en markant stigning i tilfredshed vedr. indkøbs- og tøjvaskeordning. 88 pct. af borgerne er meget tilfredse eller tilfredse med indkøbsordningen, mod 44 pct. i pct. af borgerne er meget tilfredse eller tilfredse med tøjvaskeordningen, mod 53 pct. i Stigningen i tilfredshed vedr. madservice er mere moderat, fra 84 pct. i 2010 til 87 pct. i Side 12 af 12

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83)

SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83) SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83) Indledning Ifølge Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område 15 og 16, har kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Tilsynsrapport 2 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Visitationen i har ifølge den politisk godkendte Tilsynspolitik for 2 løbende ført tilsyn med kvaliteten af den personlige

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 December 2015 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 Baggrund Med afsæt i kommuneøkonomiaftalen fra 2006 er der for sjette gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt ældre

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Læsevejledning og databehandling...3 Hjemmepleje... 4 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje...4 Praktisk hjælp...5 Kerneydelser...5 Den personlige

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Baggrund Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2006 om dokumentation på ældreområdet har Epinion udarbejdet en brugerundersøgelse om ældreplejen.

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordning Madserviceleverandør

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordning Madserviceleverandør Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2015 Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordning Madserviceleverandør Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Sammenfattende konklusion vedrørende

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Det gælder særligt omfanget af manglende varer og restholdbarheden på de leverede produkter.

Det gælder særligt omfanget af manglende varer og restholdbarheden på de leverede produkter. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg 09-12-2013 Sagsnr. 2013-0254417 Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget Notat om opfølgning på handleplan Dette notat indeholder

Læs mere

Notat om valg af private leverandører til praktisk og personlig hjælp pr. 1. april 2014

Notat om valg af private leverandører til praktisk og personlig hjælp pr. 1. april 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Administration NOTAT Til Sundheds og Omsorgsudvalget Notat om valg af private leverandører til praktisk og personlig hjælp pr. 1. april 2014

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madservice-leverandører

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madservice-leverandører Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 6 Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madservice-leverandører Indholdstegnelse Indholdsfortegnelse... Indledning... 3 Sammenfattende konklusion vedrørende

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen Notat Den 25. marts 2015 Journal nr. 163-2014-15168 Dokument nr. 163-2015-44056 Til Sundheds- og Voksenudvalget Fra Center for Omsorg og Sundhed Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 18-02-2008 Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 Jf. Økonomiudvalgets beslutning om en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007) orienteres Socialudvalget hermed

Læs mere

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen Bilag 1 Tilsynspolitik - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Aalborg 1 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Tilsynspolitik for tilbud efter Serviceloven 83 Praktisk hjælp og Personlig pleje (herunder madservice)

Tilsynspolitik for tilbud efter Serviceloven 83 Praktisk hjælp og Personlig pleje (herunder madservice) Sundhed og Socialservice Myndighedsafdelingen Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75602848 myndighed@horsens.dk www.horsenskommune.dk Dato: 21. august 2013 KL-Emnenr.:27.36.04 Sagsnr.:2011-014250

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119 Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem US-nr 7119 maj juli 2007 1 Hvad er Deres alder? år 2 Hvad er Deres køn? Mand 1 Kvinde 2 3 Modtager De enten praktisk

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL 83)

Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL 83) KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT 05-08-2014 Bilag 1: Forslag til harmonisering af serviceniveau - uddybende beskrivelse Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE MAD- LEVERANDØRER Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på madområdet af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp, personlige

Læs mere

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER f o r e n i n GRAKOM ANALYSE 11.11.15 DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER I en undersøgelse foretaget af Epinion for Brancheforeningen Grakom siger 75 pct. af danskerne, at de er tilfredse med at modtage

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelsen foretages i samarbejde med firmaet DIOS Consulting Baggrundsspørgsmål Hvad er din alder? Under 67

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport Hjemmehjælp i Herning 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Grundlæggende data og metode 4 2.1 Metode 5 3 Resultater og konklusioner 6 3.1 Forslag til

Læs mere

KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM

KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM 2013 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

DANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt

DANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt DANSKE ÆLDRE I dette notat beskrives i korte træk den demografiske udvikling i Danmark og den danske ældrepleje. Notatet er inddelt i tre afsnit:

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Hjemmeplejeområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Bilag 2. Supplerende figurer og tabeller

Bilag 2. Supplerende figurer og tabeller Bilag. Supplerende figurer og tabeller Dette bilag viser supplerende figurer og tabeller i forbindelse med analyserne i afsnit, der beskriver hjemmehjælpsmodtagerne og den hjemmehjælp, der modtages. Bilagsfigur

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015 Fødevarestyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter 8. juni - 29. juni 2015 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-5 Hovedkonklusioner... 6-9 Gennemgang af resultater Service...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning over tid Modtagere af hjemmepleje En Institution beelser: 108 Svarprocent: 48,65% Assens og Sammenligning af institution over tid - Assens

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal

Læs mere

Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje

Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje De potentielle leverandører har mulighed for at udfylde denne disposition i elektronisk form eller i særskilt dokument, hvilket blot kræver, at

Læs mere

UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN -

UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN - Bilag 1B UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN - Kvalitetsstandarder for vedligeholdende træning efter Servicelovens 86, stk. 2 til handicappede, psykisk syge og misbrugere, 2007 Side 2 af 16 1.0 INDLEDNING... 3

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB SPAR GODTHÅBSVEJ 142 [ Tilsynet er udført d. 5. og 6. december 2013 af Merete Larsen i Sundheds

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen t Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen Sundheds- og Ældreministeriet December 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 1.1 Datasæt og metode...

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Hjælpen skal medvirke til at øge din livskvalitet og muligheden for, at du igen kan klare dig selv.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Procedure for egenkontrol for leverandører, Servicelovens 83

Procedure for egenkontrol for leverandører, Servicelovens 83 1 Procedure for egenkontrol for leverandører, Servicelovens 83 Leverandørerne til levering af hjemmehjælp i henhold til 83, skal een gang årligt udarbejde nedenstående skema til egenkontrol. Dette egenkontrolskema

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2014: Hjemmepleje 1 Brugerundersøgelse 2014 Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Hjemmeplejen Limfjord Antal beelser: 120 Svarprocent: 67,80% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt kommunalt tilsyn den 2. og 3. november Hjørring Kommune Leverandør: Distrikt Øst, Sindal

Tilsynsrapport. Uanmeldt kommunalt tilsyn den 2. og 3. november Hjørring Kommune Leverandør: Distrikt Øst, Sindal 1 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn den 2. og 3. november 2015 Hjørring Kommune 2015 Leverandør: Distrikt Øst, Sindal (personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og rehabilitering til borgere i eget

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Ydes Hjemmeservice Antal beelser: 30 Svarprocent: 60,00% Skive 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold OVERBLIK NÆSTVED ERHVERV... 3 TILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer respondenterne...

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Hjemmepleje 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Hjemmepleje 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Hjemmepleje 1 Brugerundersøgelse Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp Indhold Indledning...2 Udvælgelse af borgere...2 Metodiske overvejelser...3 Vedrørende brugertilfredshedsmåling...4 Leverandørrapporter...5

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Notat. Notat vedrørende tilsyn på personlig pleje og praktisk bistand i 2015.

Notat. Notat vedrørende tilsyn på personlig pleje og praktisk bistand i 2015. Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4690 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Frederikssund Kommune prioriterer, at borgerne kan blive ved med at være selvhjulpne og aktive. Derfor skal den personlige og praktiske hjælp

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2010 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør og personlig og praktisk hjælp mv.

Bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2010 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør og personlig og praktisk hjælp mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Bilag 8: Baggrundsnotat for beregning af timepriser 2012 for hjemmeplejen Sagsnr. 2012-29256 Dokumentnr. 2012-241990 Timeprisberegning for personlig og praktisk hjælp

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere