Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi 2. UDGAVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi 2. UDGAVE"

Transkript

1 Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi 2. UDGAVE 2017

2 Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S URL: Sprog: Dansk Version: 2,0 Versionsdato: Udgivet af Sundhedsstyrelsen, februar Elektronisk ISBN:

3 Indhold 1 Vederlagsfri fysioterapi Indledning Baggrund Om vejledningen 6 2 Generelt for de to vederlagsfrie grupper Ordningens formål Formålet med den fysioterapeutiske indsats Henvisning Frit valg Personer der modtager andre tilbud om fysioterapi Børn og unge Diagnoser og tilstande, der er omfattet af ordningen Diagnoser og tilstande, der ikke er omfattet af ordningen Den fysioterapeutiske indsats Fysioterapi på hold Individuel fysioterapi Vurdering af den fysioterapeutiske indsats Limitering, henvisningens varighed mv Tvivlsspørgsmål og klageadgang Tvivlspørgsmål Klagemuligheder 11 3 Vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap Formålet med indsatsen Kriterier Svært fysisk handicap Varighedskriteriet Diagnose Henvisning Den fysioterapeutiske indsats Undtagelsesredegørelse ved individuel fysioterapi 13 3

4 4 Vederlagsfri fysioterapi til personer uden svært fysisk handicap med progressiv sygdom Formålet med indsatsen Kriterier Progressiv sygdom Funktionsnedsættelse Varighedskriteriet Dokumentation for diagnosen Henvisning Den fysioterapeutiske indsats Undtagelsesredegørelse ved individuel fysioterapi 15 5 Bilagsfortegnelse 16 4

5 1 Vederlagsfri fysioterapi 1.1 Indledning Ordningen om vederlagsfri fysioterapi hos praktiserende fysioterapeuter til personer med svært fysisk handicap blev indført i I 2008 er ordningen udvidet, således at den også omfatter personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. 1.2 Baggrund Ordningen om vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap blev indført i forbindelse med forliget om finansloven for I 1994 aftalte overenskomstparterne (Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Danske Fysioterapeuter) en ny overenskomst, der sammen med et protokollat til overenskomsten og reviderede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, skulle sikre den fremtidige økonomi. De væsentligste ændringer bestod i dels en præcisering af personkredsen, der skulle omfattes af ordningen, dels en limitering af antal behandlingsmoduler til den enkelte person, samt et mål om, at 75 % af personerne skulle modtage vederlagsfri fysioterapi som holdtræning. I 2000 udarbejdede Sundhedsstyrelsen nye retningslinjer, idet det viste sig, at retningslinjerne fra 1995 havde været vanskelige at fortolke. De væsentligste ændringer var, at personkredsen blev afgrænset bl.a. med udarbejdelse af en diagnoseliste, som supplement til de hidtil gældende fire hoveddiagnosegrupper. Derudover blev personkredsen afgrænset ved en række diagnoser, som ikke var omfattet af ordningen om vederlagsfri fysioterapi. I oktober 2005 udstedte Sundhedsstyrelsen igen reviderede retningslinjer, idet man var blevet opmærksom på, at henvisningskriteriet svært fysisk handicap blev fortolket meget forskelligt. I de nye retningslinjer blev den praksis, som gennem mange år havde været anvendt centralt, synliggjort med følgende negative formulering: En person, som kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap. Siden 2001 havde personer med dissemineret sclerose haft dispensation fra kravet om svært fysisk handicap, således at disse personer kunne modtage vederlagsfri fysioterapi allerede tidligt i sygdomsforløbet, før et svært fysisk handicap var opstået. Fysioterapi til denne gruppe havde som formål at forhale en forudsigelig funktionsnedsættelse begrundet i sygdommen. Sundhedsstyrelsen besluttede i maj 2006, at der ikke var fagligt grundlag for at videreføre dispensationen alene til denne gruppe, idet en sådan dispensation i givet fald ville være relevant også for andre grupper af personer. Sundhedsstyrelsen kunne ikke ud fra en faglig synsvinkel argumentere for, at en dispensation fra kriteriet om svært fysisk handicap skulle begrænses til en enkelt eller to sygdomsgrupper. Synliggørelsen af kriterierne for at opnå vederlagsfri fysioterapi og ophævelsen af den særlige dispensation for sclerosepatienterne betød, at nogle personer, som tidligere havde fået fysioterapi, gled ud af den vederlagsfrie ordning. 5

6 Den efterfølgende politiske debat, blandt andet i forbindelse med beslutningsforslag B86 som blev fremsat den 6. februar 2007, viste en bred politisk enighed om at udvide adgangen til vederlagsfri fysioterapi. På den baggrund aftalte regeringen og satspuljepartierne i februar 2008, at adgangen til vederlagsfri fysioterapi skulle udvides til at omfatte personer uden svært fysisk handicap med progressive sygdomme, der indebærer forudsigelig funktionsnedsættelse, og for hvilke det kan være vigtigt at indlede fysioterapi tidligt for at forhale forringelse af funktionsnedsættelsen. Vederlagsfri fysioterapi til denne gruppe skal som udgangspunkt foregå på hold. Udvidelsen af ordningen trådte i kraft den 1. august 2008 og retter sig imod personer uden svært fysisk handicap, der har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom. Det er således selve sygdommens progressive karakter, der tages udgangspunkt i. Diagnoselisten i bilag 2 er udgangspunkt for afgrænsningen af personkredsen i udvidelsen af ordningen. Den vederlagsfrie fysioterapi til denne gruppe skal som udgangspunkt foregå på hold. Folketinget vedtog den 12. juni 2008 en ændring i Sundhedsloven således at myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi blev overført til kommunerne. Herved samledes myndighedsansvaret i kommunerne for størstedelen af fysioterapi, træning og genoptræning til personer med varigt nedsat funktionsevne. Vederlagsfri fysioterapi tilbydes fortsat hos praktiserende fysioterapeuter, men kommunerne har også mulighed for - men ikke pligt til - at oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner eller ved private institutioner, som kommunen indgår aftale med. Personer, der henvises til vederlagsfri fysioterapi, får samtidig et frit valg mellem at modtage vederlagsfri fysioterapi hos en praktiserende fysioterapeut eller i eventuelle kommunale tilbud i bopælskommunen eller i andre kommuner. Siden 1995 har ordningen om vederlagsfri fysioterapi været fulgt af en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Regionernes Lønnings og Takstnævn (tidl. Sygesikringens Forhandlingsudvalg), Danske Fysioterapeuter, Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Danske Handicaporganisationer (tidligere De Samvirkende Invalideorganisationer), Kommunernes Landsforening og Praktiserende Lægers Organisation. 1.3 Om vejledningen Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af Sundhedslovens 140 a og 140 b samtbekendtgørelse nr. 710 af 27. juni 2008 om tilskud til fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og i kommunen. Vejledningen fra 1. august 2008, med rettelser foretaget i april 2016, træder i kraft med det samme og erstatter tidligere udsendte vejledninger. Vejledningen indeholder bestemmelser både for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap, og for vederlagsfri fysioterapi til personer uden svært fysisk handicap med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. 6

7 Der er foretaget redaktionelle justeringer i vejledningen, uden at kriterierne for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap eller til personer uden svært fysisk handicap med progressiv sygdom er ændret. Der er som konsekvens af at Diagnosekomitéen er blevet nedlagt, tilføjet en beskrivelse af at henvisende læger, i tvivlstilfælde kan kontakte Sundhedsstyrelsen for rådgivning. 7

8 2 Generelt for de to vederlagsfrie grupper 2.1 Ordningens formål Målsætningerne for den vederlagsfrie fysioterapi er at: Give adgang til fysioterapi for at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner hos voksne og børn med et varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som af progressiv sygdom Etablere fysioterapi i form af holdtræning i dertil egnede lokaler/bassiner/institutioner efter nærmere bestemmelser Give adgang til fysioterapi for personer med progressive sygdomme tidligt i sygdomsforløbet. 2.2 Formålet med den fysioterapeutiske indsats I denne vejledning beskrives fysioterapi som en indsats, der retter sig mod funktionsnedsættelser, der er relateret til de i bilag 2 anførte diagnoser. Fysioterapien skal have til formål at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner. Vederlagsfri fysioterapi kan ikke anvendes til fysioterapi for eventuelle andre sygdomme og tilstande, som personen har. Hvis en person, der er omfattet af ordningen om vederlagsfri fysioterapi, har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivelse fra sygehus, skal personen således tilbydes genoptræning efter sundhedslovens 140 og sygehuset skal udarbejde en genoptræningsplan i forbindelse med, at behandlingen på sygehuset afsluttes. 2.3 Henvisning Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. De konkrete henvisningskriterier for de to grupper er beskrevet i hhv. kapitel 3 og kapitel 4. Henvisende læge bør inddrage patienten i overvejelser om, hvorvidt vederlagsfri fysioterapi er relevant, eller om andre indsatser i højere grad kan opfylde behovet Frit valg Personer, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi, kan frit vælge mellem at modtage fysioterapien hos en praktiserende fysioterapeut, eller ved tilbud om vederlagsfri fysioterapi, som bopælskommunen eventuelt har etableret ved egne eller private institutioner, og kan også vælge tilbud om vederlagsfri fysioterapi på andre kommuners institutioner. En kommune kan af kapacitetsmæssige årsager afvise at modtage personer, der har bopæl i en anden kommune, hvis institutionen har væsentlig længere ventetid til vederlagsfri fysioterapi 8

9 end andre kommunale institutioner og hvis væsentlige hensyn til personer fra egen kommune ellers ville blive tilsidesat. Personer, der er henvist til ridefysioterapi, kan ligeledes frit vælge mellem at modtage fysioterapien hos en praktiserende ridefysioterapeut eller ved eventuelle tilbud, som bopælskommunen eller andre kommuner har etableret Personer der modtager andre tilbud om fysioterapi Der kan ikke henvises til vederlagsfri fysioterapi, hvis der alene er tale om en dublering af eksisterende tilbud, som personen modtager efter andre bestemmelser. Eksempelvis kan en person, som modtager træningstilbud i kommunalt regi efter servicelovens bestemmelser, ikke henvises til et tilsvarende tilbud efter ordningen om vederlagsfri fysioterapi. Personer kan imidlertid godt modtage forskellige tilbud efter ordningen om vederlagsfri fysioterapi. Eksempelvis kan personer med et svært fysisk handicap, som har behov for en kombination af holdtræning og individuel manuel fysioterapi, godt modtage holdtræningen ved et kommunalt tilbud og den individuelle fysioterapi hos en praktiserende fysioterapeut Børn og unge Børn og unge er omfattet af ordningen om vederlagsfri fysioterapi på lige fod med voksne. Børn med fysisk handicap har imidlertid ofte behov for indsatser, der tager særligt hensyn til funktionsevnen generelt, men især hensyn til barnets alder og udviklingsmuligheder i øvrigt. Børn med svære fysiske handicap og progressive sygdomme har ofte behov for flere samtidige, koordinerede indsatser, som tilsammen har til formål at udvikle barnets kompetencer inden for leg, læring, fysiske funktioner, færdigheder og sociale relationer. Løsning af disse opgaver stiller krav om en tværfaglig, koordineret indsats af høj kvalitet. Monofaglige tilbud i form af fysioterapi alene er ofte et utilstrækkeligt tilbud til disse børn. Henvisende læge bør derfor drøfte og undersøge mulighederne for at henvise barnet og forældrene til et tilbud i kommunalt regi, som kan varetage barnets komplekse behov. 2.4 Diagnoser og tilstande, der er omfattet af ordningen Ordningen vedr. vederlagsfri fysioterapi omfatter en afgrænset gruppe af personer med sygdomme og tilstande inden for følgende fire hoveddiagnosegrupper: 1. Medfødte eller arvelige sygdomme 2. Erhvervede neurologiske sygdomme 3. Fysiske handicap som følge af ulykke 4. Nedsat led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme. Det skal bemærkes, at ordningen om vederlagsfri fysioterapi til personer uden svært fysisk handicap med progressiv sygdom, kun omfatter progressive sygdomme indenfor hoveddiagnosegrupperne 1, 2 og 4. 9

10 Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en diagnoseliste som supplement til de fire hoveddiagnosegrupper, se bilag 2. I forhold til tidligere vejledning er diagnoselisten i denne vejledning suppleret med en præcisering af, hvilke diagnoser og tilstande der klassificeres som progressive sygdomme. De anførte diagnoser omfatter dels diagnoser, som på grund af tvivlsspørgsmål konkret er blevet vurderet og godkendt, dels andre diagnoser, som efter Sundhedsstyrelsens vurdering er omfattet af ordningen Diagnoser og tilstande, der ikke er omfattet af ordningen Sundhedsstyrelsen har vurderet, at følgende diagnoser udgør de vigtigste og største diagnosegrupper/tilstande, som ikke er omfattet af ordningen: Artrose, diskusdegeneration/diskusprolaps, osteoporose, ablatio mammae, whiplash, bækkenløsning, hypermobilitet, fibromyalgi, myoser, Mb. Scheuermann, kroniske, erhvervede lungesygdomme fx KOL. Funktionsnedsættelse, som følge af generel udviklingshæmning, alder eller smerter alene, er ikke omfattet af ordningen. 2.5 Den fysioterapeutiske indsats Fysioterapi, der tilbydes i henhold til denne vejledning, ydes efter lægehenvisning hos fysioterapeut i praksissektoren, eller ved tilbud om vederlagsfri fysioterapi, som en kommune har etableret ved egne eller private institutioner Fysioterapi på hold Nogle former for fysioterapi foregår naturligt på hold af praktiske og faglige grunde. Udover de rent færdighedsmæssige fordele for den enkelte, har holdtræningen nogle socialt betingede fordele. Der opstår ofte en holdsolidaritet og et fælles ambitionsniveau, som ikke alene stimulerer den enkelte deltager i selve træningsseancen, men også stimulerer holddeltageren til at fortsætte med øvelser hjemme. Typisk vil personer, som har funktionsnedsættelser på grund af progressive lidelser, have gode muligheder for at træne på hold sammen med andre med lignende problemstillinger. Det kan være hold, som er relateret til de problemstillinger indsatsen vedrører, eller hold der relaterer sig til konkrete diagnoser. Fysioterapi, som foregår på hold, omfatter konditions-, koordinations-, styrke- og udholdenhedstræning, bassintræning samt ridefysioterapi. Holdenes størrelse fastsættes i overenskomsten. Førstegangskontakt med fysioterapeuten er dog altid individuel og omfatter undersøgelse og fastlæggelse af plan for et forløb i samarbejde med personen, samt eventuelt indledende behandling Individuel fysioterapi Individuel fysioterapi omfatter dels individuel vejledning i træningsprogrammer og dels individuel manuel behandling. 10

11 2.5.3 Vurdering af den fysioterapeutiske indsats Ved førstegangshenvisning og ved fornyet henvisning til fysioterapeut skal fysioterapeuten udarbejde en beskrivelse af personens funktioner og funktionsnedsættelse. Beskrivelsen skal anvendes som grundlag for målsætningen og planlægningen af en effektiv behandling. Beskrivelsen er desuden udgangspunkt for, at henvisende læge, personen selv og fysioterapeuten i fællesskab kan vurdere eventuelle ændringer, positive som negative, samt vurdere behovet for fortsat fysioterapi. 2.6 Limitering, henvisningens varighed mv. Reglerne for limitering, henvisningens varighed m.v. fremgår af den til enhver tid gældende bekendtgørelse fastsat af ministeren for sundhed og forebyggelse, samt den til enhver tid gældende overenskomst indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter. 2.7 Tvivlsspørgsmål og klageadgang Tvivlspørgsmål Hvis en henvisende læge er i tvivl om, hvorvidt en person har en diagnose, som i henhold til vejledningen om vederlagsfri fysioterapi er omfattet af ordningen, kan personen henvises til vurdering hos relevant speciallæge. Hvis henvisende læge herefter fortsat er i tvivl om, hvorvidt patienten er omfattet af ordningen vedrørende vederlagsfri fysioterapi, kan lægen forelægge spørgsmålet for Sundhedsstyrelsen. Henvendelsen kan ske telefonisk eller skriftligt. Ved skriftlig henvendelse fremsender lægen en kortfattet sygehistorie, herunder en nøje beskrivelse af handicapgraden, funktionsnedsættelsen samt relevante diagnoser. Henvendelsen skal ikke indeholde personfølsomme data i form af navn, cpr. nr. eller patientjournaler. Henvendelser adresseres til: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S Att. Planlægning Telefon: Klagemuligheder Der kan klages over sundhedspersoners faglige virksomhed til Styrelsen for Patientsikkerhed efter samme bestemmelser som gælder for det øvrige sundhedsvæsen. Yderligere vejledning om klageadgang kan ses på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside på 11

12 3 Vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap 3.1 Formålet med indsatsen Fysioterapien skal have til formål at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner. Fysioterapien skal rettes mod den aktuelle funktionsnedsættelse. 3.2 Kriterier Tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap inkluderer personer, som opfylder alle følgende henvisningskriterier: Personen har et svært fysisk handicap Tilstanden er varig Personen har en diagnose, som er omfattet af diagnoselisten (se bilag 2) Svært fysisk handicap Udgangspunktet for Sundhedsstyrelsens vurdering af, om en patient har et svært fysisk handicap, er følgende negative afgrænsning: En person, som kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap. Eksempler på fortolkning af ovenstående afgrænsning fremgår af bilag Varighedskriteriet En tilstand defineres som varig, når det vurderes, at den vil vare i mindst fem år. Ved følger efter ulykkestilfælde kan personer ikke opfylde varighedskriteriet før tidligst ét år efter ulykken Diagnose Personen skal være diagnosticeret med en sygdom eller tilstand, som indgår i diagnoselisten i bilag Henvisning Vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap kan gives efter lægehenvisning til personer, som opfylder kriterierne i Henvisningen skal indeholde en beskrivelse af personens aktuelle sygdomsbillede, samt den funktionsnedsættelse, som fysioterapien skal rettes mod. 12

13 3.4 Den fysioterapeutiske indsats Fysioterapien kan foregå individuelt, på hold, eller eventuelt som en kombination af begge. Fysioterapeuten og den henvisende læge vurderer i fællesskab, hvilket tilbud der er relevant for personen. Tilbuddet omfatter derudover ridefysioterapi på hold for personer, som efter en konkret lægelig vurdering kan have gavn heraf Undtagelsesredegørelse ved individuel fysioterapi Såfremt lægen og fysioterapeuten er enige om, at personen har behov for individuel fysioterapi mere end 20 gange på samme henvisning (pr. år), skal behovet dokumenteres i en redegørelse ( undtagelsesredegørelse ) udarbejdet af fysioterapeuten. Redegørelsen underskrives både af fysioterapeuten, personen selv og lægen og sendes til samarbejdsudvalget, som er et udvalg nedsat i henhold til overenskomsten. 13

14 4 Vederlagsfri fysioterapi til personer uden svært fysisk handicap med progressiv sygdom 4.1 Formålet med indsatsen Fysioterapien skal have til formål at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner. Fysioterapien skal rettes mod den aktuelle funktionsnedsættelse, som er en følge af den progressive sygdom. 4.2 Kriterier Tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom omfatter personer, som opfylder alle følgende henvisningskriterier: 1. Personen har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom. 2. Tilstanden er varig 3. Personen har en diagnose, som på diagnoselisten i bilag 2 er klassificeret som en progressiv sygdom. 4. Diagnosen er stillet af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale Progressiv sygdom En progressiv sygdom defineres i denne vejledning som en fremadskridende sygdom, som medfører forudsigelige funktionsnedsættelser for eksempel i nervesystemet og bevægeapparatet. Der tages udgangspunkt i selve sygdommens progressive karakter. Hastigheden, hvormed sygdommen udvikler sig, kan variere fra sygdom til sygdom og fra person til person. Nogle personer med en progressiv sygdom vil relativt hurtigt udvikle en funktionsnedsættelse, som påvirker den daglige livsførelse herunder erhvervsevnen, mens andre kan opretholde en almindelig livsførelse i lang tid efter, at en konkret sygdom er diagnosticeret. Der er ikke generelt for de enkelte sygdomme, foretaget undersøgelser af effekten af fysioterapi på et tidligt tidspunkt i sygdomsforløbet. Der er dog dokumentation for, at fysioterapi ikke påvirker selve sygdommens udvikling, herunder den hastighed med hvilken sygdommen udvikler sig. Sundhedsstyrelsen er opmærksom på, at personer med sygdomme, som ikke klassificeres som progressive sygdomme, kan opleve en progression i funktionsnedsættelsen, af andre årsager end hvad sygdommens forløb kan forklare. Disse er imidlertid ikke omfattet af ordningen Funktionsnedsættelse Funktionsnedsættelse er problemer i kroppens funktioner eller kroppens strukturer, som en væsentlig afvigelse eller mangel fra en normal funktion. Funktionsnedsættelser i denne konkrete sammenhæng relaterer sig oftest til funktionsnedsættelser i nervesystemet, sanseapparatet og bevægeapparatet. 14

15 4.2.3 Varighedskriteriet En tilstand defineres som varig, når det vurderes, at den vil vare i mindst fem år Dokumentation for diagnosen For denne gruppe er det en betingelse, at diagnosen er stillet af en sygehusafdeling eller en speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale. Henvisende læge skal være i besiddelse af dokumentation herfor. 4.3 Henvisning Vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse på grund af progressiv sygdom kan efter lægehenvisning gives til personer, som opfylder henvisningskriterierne i afsnit Henvisningen skal indeholde en beskrivelse af personens aktuelle sygdomsbillede samt den funktionsnedsættelse, som fysioterapien skal rettes mod. 4.4 Den fysioterapeutiske indsats Den fysioterapeutiske indsats til denne gruppe foregår på hold. Individuel fysioterapi er ikke udelukket, men skal være undtagelsen. Det kan fx være nødvendigt, hvis personen har kognitive problemer, som kræver individuelle hensyn, eller hvis der indledningsvist er behov for - ved individuel kontakt - at give personen indsigt i sin situation, vejledning i hensigtsmæssig brug af kroppen i dagligdagen og/eller instruktion i specifik træning. Den første kontakt vil i alle tilfælde være en individuel kontakt. Tilbuddet til denne gruppe omfatter ikke ridefysioterapi Undtagelsesredegørelse ved individuel fysioterapi Såfremt lægen og fysioterapeuten er enige om, at patienten har behov for individuel fysioterapi, kan der som supplement til, eller i stedet for holdtræning, undtagelsesvis gives individuel fysioterapi. Behovet dokumenteres i en redegørelse ( undtagelsesredegørelse ) udarbejdet af fysioterapeuten i forbindelse med modtagelse af henvisningen. Redegørelsen underskrives både af fysioterapeuten, patienten og lægen og sendes til samarbejdsudvalget, som er et udvalg nedsat i henhold til overenskomsten. 15

16 5 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Eksempler Bilag 2. Diagnoseliste med klassificering af progressive sygdomme Bilag 3. Vejledning om vederlagsfri fysioterapi oversigt 16

17 Bilag 1. Eksempler Vedr. kriteriet svært fysisk handicap Handicapgrad: Udgangspunktet for Sundhedsstyrelsens vurdering af, om en person har et svært fysisk handicap er følgende negative afgrænsning: En person, som kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap. Med hjælp til daglig personlig livsførelse menes, at personen er nødt til at have hjælp af pårørende eller andre personer til fx påklædning, personlig hygiejne eller madlavning. Case 1: En kvinde havde som følge af et biluheld pådraget sig nerveskader med nedsat kraft i venstre arm og hånd således, at hun fx ikke kunne løfte gryder eller kander med indhold. Denne person måtte altså have hjælp af pårørende hver gang, der skulle laves mad. Denne person vurderes til at have et svært fysisk handicap. Case 2: En ung kvinde med leddegigt og nedsat funktion af hænder og albuer, klarede sig uden personhjælp i hjemmet. Hun anvendte specialgreb på vandhaner, specielle køkkenred-skaber fremstillet til personer med gigt, og havde andre små hjælpemidler i badeværelset, samt velcrolukninger i tøj, hvor det kunne erstatte knapper. Denne person vurderes til at have et svært fysisk handicap. Case 3: En person med diagnosen apoplexia cerebri havde følger efter hjerneblødningen med let nedsat kraft i højre ben. Der var ingen funktionsnedsættelse af overekstremiteterne. Personen klarede selv alle indendørs daglige aktiviteter, men måtte have hjælp til indkøb og rengøring. Ved udendørs gang og på trapper brugte personen en albuestok. Denne person vurderes til ikke at have et svært fysisk handicap. Vedr. kriteriet funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom Til illustration af Sundhedsstyrelsens vurdering af funktionsnedsættelser hos personer med progressiv sygdom, uden svært fysisk handicap, er der udarbejdet følgende beskrivelser: Case 4: En mand får konstateret dissemineret sclerose. Indledningsvis har han ikke synlige funktionsnedsættelser, men har betydelige balanceproblemer, som hæmmer hans færden inde og ude. Denne person vurderes til at være berettiget til vederlagsfri fysioterapi på hold Case 5: En mand har fået konstateret parkinsons sygdom og er startet i medicinsk behandling, som gør, at han ikke længere oplever symptomer eller funktionsnedsættelser, eller er hæmmet i sin daglige livsførelse. Denne person vurderes ikke at være berettiget til vederlagsfri fysioterapi. 17

18 Bilag 2. Diagnoseliste med klassificering af progressive sygdomme Medfødte eller arvelige sygdomme Neurologiske sygdomme (medfødte eller arvelige): Progressiv sygdom Diagnose Ja Nej 1.A Spastisk lammelse (cerebral parese) X 1.B Rygmarvsbrok (spina bifida) X 1.C Infantil hydrocephalus X 1.D Tuberøs sklerose X 1.E Neurofibromatosis Recklinghausen X 1.F Hereditære ataksier og paraplegier, herunder Friedrichs ataksi X 1.G Chorea Huntington X 1.H Hereditære neuropatier X 1.I Muskeldystrofi og andre medfødte eller arvelige muskelsygdomme X 1.J Primær dystoni X 1.K Andre medfødte eller arvelige sygdomme med motoriske handicap som fx adreno-leukodystrofi, Spielmeyer-Vogts syndrom, familiær amyloidose X Knogle-, led- og bindevævssygdomme (medfødte eller arvelige): Progressiv sygdom Diagnose Ja Nej 1.L Kongenit hofteluksation X 1.M Idiopatisk skoliose med Cobbs vinkel større end 20 grader X 1 1.N Arthrogryposis multipleks congenita 1.O Arvelige bindevævs-sygdomme som fx osteogenesis imperfecta, Marfans syndrom, Ehlers Danlos syndrom, Morquios syndrom. X 2 1 Kun progressiv i teenageårene, men kan have varierende forløb. Der skal foreligge en relevant speciallægevurdering for afklaring af progressiv sygdom 2 Der kan være betydelig variation inden for den samme diagnose. Der skal foreligge en relevant speciallægevurdering for afklaring af progressiv sygdom 18

19 Andre sygdomme (medfødte eller arvelige): Diagnose Progressiv sygdom Ja Nej 1.P Blødersygdom X 1.Q Cystisk fibrose X 1.R Hæmokromatose X 1.S Primært lymfødem X Erhvervede neurologiske sygdomme Diagnose 2.A Følger efter hjerne, rygmarvs- og hjernehindebetændel- Progressiv sygdom Ja Nej X se (encephalitis, myelitis, meningitis) 2.B Neurologiske komplikationer til AIDS X 2.C Følger efter polio 3 2.D Følger efter hjerneblødning (apopleksia cerebri inkl. su- X X barachnoidalblødning) 2.E Følger efter kredsløbs-sygdomme i hjerne og rygmarv X 2.F Følger efter iskæmisk eller anoksisk hjerneskade X 2.G Parkinsons sygdom og andre sygdomme i hjernens ba- X sale ganglier 2.H Primære og sekundære dystonier, herunder torticollis X spasmodica 2.I Dissemineret sklerose og andre demyeliniserende X sygdomme 2.J ALS, amyotrofisk lateral sklerose X 2.K Myastenia gravis 4 X 2.L Mono- og polyneuropatier og pleksopati 5 X 2.M Hemi-, tetra- og paraplegi X 2.N Hydrocephalus X 2.O Syringomyeli X 2.P Følger efter hjerne- og rygmarvssvulster X 19

20 Fysiske handicap som følge af ulykke Kode Diagnose Progressiv sygdom Ja Nej 3.A Hemi-, para- eller tetraplegi efter læsion af hjerne eller rygmarv X 3.B Større amputationer som følge af ulykke og utilsigtet hændelse på sygehus X 3.C Andre varige og omfattende lammelser som følge af ulykke X Funktionsnedsættelse i led og/eller muskler som følge af inflammatoriske gigtsygdomme Progressiv sygdom Kode Diagnose Ja Nej 4.A Kronisk leddegigt (rheumatoid artrit) X 4.B Psoriasisgigt X 4.C Morbus Bechterew X 4.D Kronisk polyarthritis fx som følge af LED, mb.sjøgren, mb. Reiter X 4.E Sclerodermi X 20

21 Bilag 3. Vejledning om vederlagsfri fysioterapi oversigt Henvisningskriterier: Vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap Vederlagsfri fysioterapi til personer med progressiv sygdom uden svært fysisk handicap 1. Formål 2. Handicapgrad Fysioterapien skal have til formål at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner. Personen skal have et svært fysisk handicap. En person, som kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap Personen skal have en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom. Funktionsnedsættelse er problemer i kroppens funktioner eller kroppens strukturer, som en væsentlig afvigelse eller mangel fra en normal funktion. 3. Varighed Tilstanden skal være varig. En tilstand defineres som værende varig, når der er udsigt til, at den vil vare i mindst 5 år. Ved følger efter ulykkestilfælde kan personer ikke opfylde varighedskriteriet før tidligst et år efter ulykken. Tilstanden skal være varig. En tilstand defineres som værende varig, når der er udsigt til, at den vil vare i mindst 5 år 4. Diagnose Personen skal have en diagnose der er omfattet af diagnoselisten (se bilag 2). Personen skal have en diagnose, som på diagnoselisten er klassificeret som en progressiv sygdom. Diagnosen skal være stillet af sygehusafdeling eller en speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale 21

22 Den fysioterapeutiske indsats Tilbuddet omfatter fysioterapi både individuelt og på hold eller som en kombination af begge. Tilbuddet omfatter ridefysioterapi på hold for personer, som efter en konkret lægelig vurdering, har gavn heraf. Tilbuddet omfatter fysioterapi på hold. Individuel fysioterapi er ikke udelukket, men skal være undtagelsen. Tilbuddet omfatter ikke ridefysioterapi Personer der ikke er berettiget til vederlagsfri fysioterapi Tvivlstilfælde Der kan ikke henvises til vederlagsfri fysioterapi, hvis der alene er tale om en dublering af eksisterende tilbud, som personen modtager efter andre bestemmelser. Funktionsnedsættelse som følge af generel udviklingshæmning, samt som følge af alder eller smerter alene, berettiger ikke til vederlagsfri fysioterapi. Hvis henvisende læge herefter fortsat er tvivl om, hvorvidt patienten er omfattet af ordningen vedrørende vederlagsfri fysioterapi, kan lægen forelægge spørgsmålet for Sundhedsstyrelsen. Henvendelsen kan ske telefonisk ( ) eller skriftligt (Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S, Att. Planlægning. Ved skriftlig henvendelse fremsender lægen en kortfattet sygehistorie, herunder en nøje beskrivelse af handicapgraden, funktionsnedsættelsen samt relevante diagnoser. Der bør ikke være personfølsomme data med i form af navn, cpr. nr. eller patientjournaler. 22

Flowchart vedrørende borgerhenvendelse fra borgere med funktionstab eller risiko for funktionstab

Flowchart vedrørende borgerhenvendelse fra borgere med funktionstab eller risiko for funktionstab Flowchart vedrørende borgerhenvendelse fra borgere med funktionstab eller risiko for funktionstab Ukompliceret samt omfattet af diagnoselisten Henvisning til vederlagsfri fysioterapi individuelt og/eller

Læs mere

VEJLEDNING OM ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI

VEJLEDNING OM ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI VEJLEDNING OM ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI 2008 Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Fysioterapi;

Læs mere

Henvisningen skal indeholde beskrivelse af sygdomsbillede samt den funktionsnedsættelse, som fysioterapien skal rettes mod.

Henvisningen skal indeholde beskrivelse af sygdomsbillede samt den funktionsnedsættelse, som fysioterapien skal rettes mod. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet d. 19.12.2017 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.4.3 VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI Hvem kan få vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne med enten

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne med enten Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.4.3 VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI Hvem kan få vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi kan efter

Læs mere

FYSISK HANDIKAPPEDE PERSONERS ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI

FYSISK HANDIKAPPEDE PERSONERS ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI FYSISK HANDIKAPPEDE PERSONERS ADGANG TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI 2006 Fysisk handikappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi Fysisk handikappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

Kvalitetsstandard for vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi i Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandard for vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard for vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi i Mariagerfjord Kommune Lovgrundlag Sundhedsloven 140a og Sundhedsstyrelsens vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi fra 2000.

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 of 5 Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Formål. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 of 5 Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Lovgrundlag. Formål. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller

Læs mere

Speciale 62: Vederlagsfri Fysioterapi 20.6.2011 Forbrug, januar - december

Speciale 62: Vederlagsfri Fysioterapi 20.6.2011 Forbrug, januar - december Speciale 62: Vederlagsfri Fysioterapi 20.6.2011 Forbrug, januar - december Tabel 1A: Samlede udgifter, løbende priser Udgift, løbende priser Stigning 2009-10 2008-2010 Januar 11.851.831 13.043.408 13.535.269

Læs mere

Bilag 62.1 til vejledning om samarbejdsudvalgenes vurdering af udgiftsudviklingen Samarbejdsudvalgenes løbende overvågning af udviklingen

Bilag 62.1 til vejledning om samarbejdsudvalgenes vurdering af udgiftsudviklingen Samarbejdsudvalgenes løbende overvågning af udviklingen Bilag 62.1 til vejledning om samarbejdsudvalgenes vurdering af udgiftsudviklingen Samarbejdsudvalgenes løbende overvågning af udviklingen Speciale 62: Samlede udgifter Udgifter løbende priser Stigning

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx

1 of 6. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 of 6 Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring

Læs mere

Slutevaluering af frikommuneforsøget. 02 Vederlagsfri fysioterapi

Slutevaluering af frikommuneforsøget. 02 Vederlagsfri fysioterapi Slutevaluering af frikommuneforsøget 2 Vederlagsfri fysioterapi Forsøget er udført af: Sundhedstaben, Genoptræningscentret, v/ ledende terapeut Ellen E. Schultz Pedersen og teamleder Heidi Pedersen, heidi.pedersen@fredericia.dk,

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data

Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data 2014-2016 Vederlagsfri fysioterapi er fastsat i Sundhedsloven 140a og omfatter to specialer: speciale 62 er almindelig vederlagsfri fysioterapi, og speciale 65 er

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 20 Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Sundhedsloven 140a 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder vederlagsfri fysioterapi til svært

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Status og kapacitetsoversigt for fysioterapi i Region Sjælland

Status og kapacitetsoversigt for fysioterapi i Region Sjælland Status og kapacitetsoversigt for fysioterapi i Region Sjælland Primær Sundhed, august 2008 Forord I henhold til forrige landsoverenskomst om fysioterapi skal Regionen udarbejde en plan for tilrettelæggelse

Læs mere

Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal senest revideret: 28. maj Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi.

Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal senest revideret: 28. maj Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Holstebro Kommune Kultur og Sundhed - Økonomi og Analyse. Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal 4116. senest revideret: 28. maj 2014. Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Resume:

Læs mere

Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014

Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014 Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri Fysioterapi og Ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi. - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - Herning HOLSTEBRO KOMMUNE.

Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi. - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - Herning HOLSTEBRO KOMMUNE. Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - Herning Kommune HOLSTEBRO KOMMUNE Rapporten er udarbejdet af: Jesper Graakjær Christensen, AC-fuldmægtig,

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune Standardens indhold 1. Rammer 2. Visitation og tildeling 3. Indhold 4. Udførelsen 1. Rammer

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Rosenkilde Gods www.middelfart-ridecenter.dk

Rosenkilde Gods www.middelfart-ridecenter.dk STUTTERI Rosenkilde Gods www.middelfart-ridecenter.dk Rosenkilde Gods ApS Røjlevej 30 5500 Middelfart Tlf. 6441 3252 Mobil 2729 3146 Mail: handicapcenter2013@gmail.com www.midelfart-ridecenter.dk CVR:

Læs mere

Nøgletalsanalyse af vederlagsfri fysioterapi 1. halvår 2014 og 1. halvår 2015

Nøgletalsanalyse af vederlagsfri fysioterapi 1. halvår 2014 og 1. halvår 2015 Nøgletalsanalyse af vederlagsfri fysioterapi 1. halvår 214 og 1. halvår 215 Fælles økonomigruppe under SOF i Syd ved: Peter Michael Jørgensen, Kommune Claus Bossen, Kommune Morten Jessen-Hansen, Kommune

Læs mere

Fremtidens fysioterapi til mennesker med handicap

Fremtidens fysioterapi til mennesker med handicap Fremtidens fysioterapi til mennesker med handicap Sådan sikrer vi specialisering, kvalitet og sammenhæng til gavn for modtagerne af vederlagsfri fysioterapi VI HOLDER MENNESKER I BEVÆGELSE Til gavn for

Læs mere

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære.

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære. FAGBESKRIVELSE SOMATISK SYGDOMSLÆRE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 832 af 13/08/2008. Der opnås størst sammenhæng

Læs mere

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven 1 Træning 1.1 Genoptræning efter Serviceloven Servicelovens 86 stk.1. Voksne, typisk ældre borgere, som har fået svært ved at klare de daglige gøremål efter eksempelvis sygdom. Gratis genoptræning til

Læs mere

Rapport om børns træning i Region Sjælland September 2009

Rapport om børns træning i Region Sjælland September 2009 Rapport om børns træning i Region Sjælland September 2009 Rapporten er udarbejdet til den regionale udviklingsgruppe på trænings-området (Træningsgruppen) i Region Sjælland og er ikke nødvendigvis udtryk

Læs mere

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008.

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. Dato 12.11.2008 Med ændring i Sundhedsloven er der behov for et overblik over den nye opgave, som kommunerne har fået. Der har ikke været

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

I dette nummer: ederlagsfri fysioterapi er blevet en kommunal opgave

I dette nummer: ederlagsfri fysioterapi er blevet en kommunal opgave N Y H ED S B RE V TIL PRAKTISERENDE LÆGER I dette nummer: Vederlagsfri fysioterapi Træningstilbud i Hjørring Kommune Hvornår er et barn rask nok til at komme i skole? Hjørring Kommune søger praksiskonsulent

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver

Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og sygedagpengeloven Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Støtte til den pårørende Afløsning og aflastning Servicelovens 84 Orlov til

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 180 Offentligt Til: Folketingets sundhedsudvalg Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Tlf.: 3675 1777 Fax: 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 14 (alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 13.

Besvarelse af spørgsmål nr. 14 (alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 13. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 14 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: Kontor: Regional sundhed J.nr.: 2006-1134-50 Sagsbeh.: JA/KWO Besvarelse af spørgsmål nr. 14 (alm.

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 uden for det 3-kommunale samarbejde Albertslund Kommune 1 Indhold Forord 3 Mål for genoptræning

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse vedrørende børn med sansemotoriske vanskeligheder. samt handicappede og syge børn. i Faaborg-Midtfyn Kommune

Ydelsesbeskrivelse vedrørende børn med sansemotoriske vanskeligheder. samt handicappede og syge børn. i Faaborg-Midtfyn Kommune Ydelsesbeskrivelse vedrørende børn med sansemotoriske vanskeligheder samt handicappede og syge børn Faaborg-Midtfyn Kommune 72 530 530 Fagsekretariat Sundhed og Handicap Graabjergvej 3 A 5856 Ryslinge

Læs mere

SPØRGESKEMA OM KOMMUNALE TILBUD I RELATION TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - 2013

SPØRGESKEMA OM KOMMUNALE TILBUD I RELATION TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - 2013 SPØRGESKEMA OM KOMMUNALE TILBUD I RELATION TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - 2013 Lone Vinhard, konsulent KL Sophie Leth-Møller, student KL Sofie Mondrup Nielsen, student KL Formål med spørgeskemaet? Belyse

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Vederlagsfri fysioterapi Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Hvad er vederlagsfri fysioterapi? Vederlagsfri fysioterapi er et gratis tilbud om træning og behandling som betales af den kommune

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013 Vederlagsfri fysioterapi Tirsdag den 28. maj 2013 Resume 1989: 22 mio.kr. i overskud. 1990 erne: Ordningen vokser og vokser Overflytning i 2008. KL ønskede at overtage hele opgaven. Aktion om behandlingskrævende

Læs mere

Udgifterne i den midtjyske region til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut har gennem en årrække været stigende.

Udgifterne i den midtjyske region til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut har gennem en årrække været stigende. Styrings- og handlemuligheder i forhold til vederlagsfri fysioterapi 1. Baggrund Udgifterne i den midtjyske region til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut har gennem en årrække været

Læs mere

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016 Social og Sundhed Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune Maj 2016 Baggrund Genoptræningsområdet i Morsø Kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Muligheder for træning af børn i København

Muligheder for træning af børn i København Muligheder for træning af børn i København Side 2 Indhold Kære forælder i Københavns Kommune 4 Genoptræning efter hospitalsbehandling 5 Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi efter henvisning fra

Læs mere

Information om vederlagsfri fysioterapi

Information om vederlagsfri fysioterapi NOTAT Information om vederlagsfri fysioterapi Folketinget vedtog torsdag den 12. juni en ændring af sundhedsloven, som betyder, at myndigheds- og finansieringsansvaret for vederlagsfri fysioterapi overgår

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 Publikationen kan rekvireres ved henvendelse til: Indrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for Kommunal Sundhed Slotsholmen 10-12 1216 København

Læs mere

1. Overordnede rammer Vedligeholdende træning 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2

1. Overordnede rammer Vedligeholdende træning 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 Kvalitetsstandard Vedligeholdende 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Vedligeholdende 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 1.2 Politiske målsætninger Formålet med et stilbud er at forbedre

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Indholdsfortegnelse Målsætninger og værdier... 3 Borgere med genoptræningsplan efter indlæggelse på sygehuset... 5 Borgere, der efter sygdom uden sygehusindlæggelse, har behov

Læs mere

Temadag om vederlagsfri fysioterapi. Velkommen! Om oplægsholderne Lidt om dagens program Praktisk

Temadag om vederlagsfri fysioterapi. Velkommen! Om oplægsholderne Lidt om dagens program Praktisk Temadag om vederlagsfri fysioterapi Velkommen! Om oplægsholderne Lidt om dagens program Praktisk Temadag om vederlagsfri fysioterapi Baggrund Vi har overtaget et stort, dyrt og svært styrbart område Vi

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse vedrørende børn med sansemotoriske vanskeligheder. samt handicappede og syge børn. i Faaborg-Midtfyn Kommune

Ydelsesbeskrivelse vedrørende børn med sansemotoriske vanskeligheder. samt handicappede og syge børn. i Faaborg-Midtfyn Kommune Ydelsesbeskrivelse vedrørende børn med sansemotoriske vanskeligheder samt handicappede og syge børn i Faaborg-Midtfyn Kommune Snitfladebeskrivelse vedr. undersøgelse, råd og vejledning, træning og behandling,

Læs mere

HAR DU ONDT I RYGGEN?

HAR DU ONDT I RYGGEN? HAR DU ONDT I RYGGEN? LÆS MERE ONLINE www.ofeldt.dk DET SKAL DU IKKE FINDE DIG I Effektiv behandling af patienter med rygsmerter og andre smerter i bevægeapparatet gennem målrettet optræning. VI GØR DIN

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nørre Voldgade 90 1358 København K Telefon 33 41 47 60 www.danskepatienter.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 27. maj 2009 jl@danskepatienter.dk Vedrørende

Læs mere

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark. Byder velkommen til sekretærkursus maj 2010...Velkommen..

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark. Byder velkommen til sekretærkursus maj 2010...Velkommen.. Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Byder velkommen til sekretærkursus maj 2010..Velkommen.. Alle power-points kan efter i dag hentes på: www.praktiserendefysioterapeuter.dk Sundhedssektorens strukturering.

Læs mere

Analyse af vederlagsfri ridefysioterapi

Analyse af vederlagsfri ridefysioterapi 2015 Analyse af vederlagsfri ridefysioterapi i Lemvig Kommune Billede med tilladelse fra Lovelane.org Vivi Altenburg Lemvig Kommune ISBN 978-87-998590-0-9 01-09-2015 0 Indledning / baggrund Lemvig Kommune

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år 1 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver

Læs mere

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Træning og behandling hos private terapeuter Marts 2010 Kommunal genoptræning efter sygehusindlæggelse Langeland Kommunes fysio- og ergoterapeuter varetager

Læs mere

Herning. Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi. - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - konklusion og anbefalinger

Herning. Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi. - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - konklusion og anbefalinger Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - konklusion og anbefalinger Herning Kommune HOLSTEBRO KOMMUNE Rapporten er udarbejdet af: Jesper Graakjær

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2010

Kvalitetsstandard for genoptræning 2010 Kvalitetsstandard for genoptræning 2010 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 26.10 2010 Sagsid.: Elel Version nr.: [Version nr. 2] Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning,

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

Anvendelse af Mediconnect Proces samt henvisningsprocedure, Socialmedicinsk Enhed

Anvendelse af Mediconnect Proces samt henvisningsprocedure, Socialmedicinsk Enhed Mediconnect Proces anvendes ved Sag, der skal på dagsorden til rehabiliteringsteammøde Spørgsmål i løbende sag, herunder åbenbar sag Henvisning til Klinisk Funktion Som det fremgår af ovenstående, anvendes

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Førtidspension. Samspil med Fleksjob og ressourceforløb

Førtidspension. Samspil med Fleksjob og ressourceforløb Førtidspension Samspil med Fleksjob og ressourceforløb Helt overordnet set Holstebro Kommune følger Ankestyrelsens praksis i forhold til ressourceforløb og førtidspension herunder vurderingen af gråzone-område

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 14. september 2009 /METANE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. september 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Side 1 af 6 20 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet

Læs mere

Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86

Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86 Punkt 6. Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86 2015-023300 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at den reviderede kvalitetsstandard

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1404380 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Får hjælp til selvhjælp. Bliver mindre afhængig af andres hjælp

Får hjælp til selvhjælp. Bliver mindre afhængig af andres hjælp Kvalitetsstandard Vedligeholdende 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Vedligeholdende 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 1.2 Politiske målsætninger Formålet med et stilbud er at forbedre

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk:

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk: 1 af 6 15-01-2015 13:49 Artikler 20 artikler. ydelse tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

NYHEDSBREV. Løbende projekter i kommunen

NYHEDSBREV. Løbende projekter i kommunen BRØNDBY KOMMUNE NYHEDSBREV APRIL 2015 NR 10 Indhold: Løbende projekter i kommunen Årshjul Rygestop Projekt Flekspladser på Nygårds Plads Ny LÆ 285 Ny vejledning om fravalg af livsforlængende behandling

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail csu@regionh.dk Dato: 28. maj 2015 Høringsskema - besvaret af Organisation:

Læs mere

HAR DU ONDT I RYGGEN?

HAR DU ONDT I RYGGEN? HAR DU ONDT I RYGGEN? SE MERE PÅ www.ofeldt.dk DET SKAL DU IKKE FINDE DIG I Effektiv behandling af patienter med rygsmerter og andre smerter i bevægeapparatet gennem målrettet optræning. VI GØR DIN RYG

Læs mere

Høringssvar praksisplan for fysioterapi

Høringssvar praksisplan for fysioterapi 10.11.2010 Region Syddanmark Att.: morten.gunnersen@regionsyddanmark.dk Høringssvar praksisplan for fysioterapi Region Syddanmark har den 30-09-2010 sendt et udkast til Praksisplan for fysioterapi til

Læs mere