Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden"

Transkript

1 Dambrug Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 2006

2 Dambrug i oplandet til Limfjorden Teknisk notat lavet af dambrugsarbejdsgruppen under projektet Handlingsplan Limfjorden Viborg Amt, Nordjyllands Amt, Ringkjøbing Amt og Dansk Akvakultur Marts 2006

3 Dambrugene i Limfjordens opland I 2004 fandtes der i Limfjordens opland 93 ferskvandsdambrug (figur 1), hvoraf 44 ligger i Nordjyllands Amt, 36 i Viborg Amt og 13 i Ringkjøbing Amt. 52 af disse dambrug er forholdsvis små med en tilladt fodermængde på op til 50 tons foder pr. år. 19 dambrug er forholdsvis store med en tilladt fodermængde over 100 tons pr. år. Dambrugene producerer årligt ca tons fisk. Der beskæftiges ca. 400 personer ved dambrugene og i følgeerhverv. Siden 2004 er 4 af de 93 dambrug nedlagt. Figur 1: Placeringen af ferskvandsdambrugene i Limfjordens opland. På kortet til venstre er dambrugene i 2004 vist med blåt, mens dambrug, der er lukket siden 1984 er vist med rødt. På kortet til højre er det kun dambrug, som eksisterede i 2004, der er vist. Dambrug som har mindre en 50 tons foder er vist med blåt, mens dambrug, som har mere er vist med rødt. Siden slutningen af 1980 erne har produktionen af fisk på de danske ferskvandsdambrug ligget relativt stabilt på ca tons om året. Siden den første foreløbige recipientkvalitetsplan for Limfjorden blev vedtaget i 1980 er udviklingen i dambrugserhvervets udledninger til Limfjorden blevet fulgt nøje. I midten af 1980 erne var der 115 dambrug i Limfjordens opland. Selvom der altså var 22 dambrug færre i 2004, har produktionen i Limfjordens opland, i den mellemliggende periode, fulgt tendensen på landsplan og været relativ stabil (figur 2).

4 Produktion (tons/år) Figur 2: Produktionen på dambrugene i Limfjordens opland. Figuren viser kun produktionen på dambrugene i Nordjyllands og Viborg Amt. Det har ikke været muligt at fremskaffe data for Ringkjøbing Amt. Den samlede produktion i Limfjordens opland er derfor ca tons større. Udviklingen i den samlede produktion fra svarer dog formodentligt til udviklingen på grafen. I forbindelse med recipientkvalitetsplanen for Limfjorden blev der fastsat mål om, at udledningen fra dambrug skulle reduceres til 240 tons kvælstof om året og 24 tons fosfor om året. Siden starten af 1980 erne er udledningen af både kvælstof og fosfor fra dambrugene til Limfjorden reduceret væsentligt (figur 3). Fra omkring 1984 til 2004 er kvælstofudledningen reduceret med ca. 60 % og fosforudledningen med ca. 75 %. Reduktionerne skyldes, at der med dambrugsbekendtgørelsen i 1989 blev fastsat krav om forbedret rensning og fastsat kvoter for, hvor meget foder det enkelte dambrug måtte anvende. Desuden er der i perioden sket en betydelig forbedring i udnyttelsen af foderet og af de anvendte fodertyper. Endvidere har forbedret drift på dambrugene og faldet i antallet af dambrug haft betydning for reduktionen i udledningen af næringsstoffer til Limfjorden. Den teoretiske udledning fra dambrugene i 2004 var 203 tons kvælstof og 15,7 tons fosfor. Målene for dambrugenes reduktion i udledningen er således nået. Udledningen fra dambrugene er beregnet ud fra mængde og sammensætning af den brugte foder, den producerede mængde fisk og typen af renseforanstaltninger. De teoretiske værdier bruges, fordi de målinger, som findes af koncentrationforøgelsen af næringsstoffer i dambrugenes produktionsvand, er for få til at kunne anvendes som dokumentation for udledningen.

5 Fosfor (tons/år) Kvælstof (tons/år) Figur 3: Udviklingen i den teoretiske udledning af fosfor og kvælstof fra dambrugene i Limfjordens opland fra

6 Sammenligninger viser, at de teoretiske værdier er væsentligt højere end de målte. Til gengæld er de målte værdier sandsynligvis for lave i forhold til den faktiske udledning. Figur 3 kan derfor ikke bruges til at beskrive den faktiske udledning fra dambrug til Limfjorden i perioden , derimod kan figuren bruges til at beskrive udviklingen i udledningerne fra dambrugserhvervet i perioden. Den fremtidige udvikling i udledningen fra dambrugene i Limfjordens opland Udviklingen i dambrugserhvervet påvirkes af en række faktorer. I dette afsnit præsenteres et bud på den fremtidige udvikling i dambrugserhvervet samt dennes betydning for udledningen af kvælstof og fosfor til Limfjorden. Samlet set må det forventes, at den generelle strukturtilpasning og indførelsen af strengere miljøkrav vil betyde, at udledningen af fosfor og kvælstof fra dambrugene til Limfjorden vil fortsætte med at falde i nogle år endnu. Dambrugenes vandindvinding og afgitring De fleste dambrug indtager overfladevand til produktionen. Disse tilladelser udløb den 1. april De tre amter er på nuværende tidspunkt ved at behandle dambrugenes ansøgninger om nye vandindvindingstilladelser. For de dambrug, som får væsentligt mindre vand end de hidtil har brugt eller som skal indvinde vandet på en anden måde end hidtil, kan de nye tilladelser betyde væsentlige anlægs- og driftsudgifter. Inden 1. april 2007 skal alle dambrugene have etableret ny afgitring mellem dambruget og vandløbet. For mange af dambrugene i Limfjordens opland kan de nye afgitringer ligeledes betyde væsentlige anlægsudgifter. Samlet set må det forventes, at de nye vandindvindingstilladelser og afgitringer kan betyde udgifter i en størrelsesorden, der vil få nogle af dambrugene i Limfjordens opland til at indstille driften. Selvom det må forventes, at det især er små dambrug, som må indstille driften, vil en sådan udvikling betyde, at udledningen af fosfor og kvælstof fra dambrugene til Limfjorden vil fortsætte med at falde. Modeldambrug Modeldambrugsbekendtgørelsen skaber mulighed for at få tilladelse til at bruge mere foder på et dambrug ved at etablere fuldt kompenserende rensning for produktionsudvidelsen. På den måde kan der sikres en højere produktion uden, at udledningen af næringsstoffer øges. I Limfjordens opland er der på nuværende tidspunkt ca. 10 dambrug, som har en høj grad af recirkulering og som udover bundfældningsbassin har yderligere rensningsforanstaltninger. Ingen af disse dambrug er dog godkendt efter modeldambrugsbekendtgørelsen. Produktionen på disse dambrug svarer til ca. 20 % af den samlede produktion i Limfjordens opland. Det forventes, at forsøgsordningen for modeldambrug, der udløber i 2007, vil frembringe resultater og erfaringer, der muliggør bæredygtig produktion i anlæg med en høj grad af recirkulering (højteknologisk produktion).

7 Hvis der i de kommende år etableres et antal modeldambrug eller flere dambrug, der producerer på modeldambrugslignende vilkår i Limfjordens opland vil det altså betyde, at den samlede produktion vil stige uden, at udledningen af næringsstoffer øges. Vandkvalitetskrav Amterne er ved at optage vandkvalitetskrav i regionplanerne for de medicin og hjælpestoffer, der anvendes på dambrug. De nye vandkvalitetskrav betyder, at brugen af medicin og hjælpestoffer på dambrugene ikke kan fortsætte som hidtil. Alle dambrug skal have en udledningstilladelse senest 31. december 2006, hvis de fortsat ønsker at anvende medicin og hjælpestoffer. Det må forventes, at mange dambrug vil få svært ved at overholde disse krav med de nuværende produktionsforhold. Især små dambrug, hvor produktionsvandet har en kort opholdstid på dambruget, og hvor fortyndingen i vandløbet er lille må forventes at få problemer. Det må forventes, at de nye vandkvalitetskrav kan betyde udgifter i en størrelsesorden, der vil få nogle af dambrugene i Limfjordens opland til at indstille driften. En sådan udvikling vil betyde, at udledningen af fosfor og kvælstof fra dambrugene til Limfjorden vil fortsætte med at falde i nogle år endnu. Internationale naturbeskyttelsesområder Stort set samtlige dambrug i Limfjordens opland ligger i eller i tilknytning til et EF-habitatområde. Hvis det vurderes, at et dambrug påvirker udpegningsgrundlaget for et habitatområde væsentligt, kan det evt. være nødvendigt at sætte begrænsninger i forhold til tilladelser til at indvinde vand, miljøgodkendelser eller lignende. Det kan f.eks. blive nødvendigt at begrænse udledningen af næringsstoffer fra disse dambrug inden der kan gives miljøgodkendelse. Der skal laves vand- og naturplaner for habitatområderne i Disse planer skal sikre, at der opnås en gunstig bevaringsstatus i habitatområderne. Planerne vil måske indebære krav om reduktion af udledningen af næringsstoffer til habitatområderne fra alle udledere, herunder dambrug. Da det endnu ikke vides hvilke tiltag, der skal til for at sikre, at der opnås en gunstig bevaringsstatus i habitatområderne, kan det ikke vurderes om beliggenheden i eller ved habitatområder vil betyde, at nogle af dambrugene i Limfjordens opland må indstille driften eller produktionen må ændres væsentligt. Hvis beliggenheden i eller ved habitatområder får betydning for driften på nogle af dambrugene i Limfjordens opland vil det betyde, at udledningen af fosfor og kvælstof fra dambrugene til Limfjorden vil fortsætte med at falde. Miljøgodkendelse En del dambrug er årsag til, at der ikke er målopfyldelse i det vandløb de udleder til, idet udledningen af organisk stof er for høj. Mange af disse dambrug skal igennem en godkendelsesbehandling, hvor det skal sikres, at dambrugets udledning ikke forhindrer målopfyldelse i vandløbet. Ved at nedbringe udledningen af organisk stof vil fosforudledningen samtidig falde.

8 Miljøgodkendelsesbehandlingen forventes kun at give et mindre fald i udledningen af fosfor til Limfjorden Strukturudviklingen Antallet af dambrug i Danmark og i Limfjordens opland har, som antallet af virksomheder inden for andre primære erhverv, været faldende i mange år. Som beskrevet tidligere er der dog stadig mange små dambrug tilbage i Limfjordens opland. Det må forventes, at nogle af disse dambrug i de kommende år vil lukke, da små produktioner ikke længere vil være rentable. Formodentligt vil dambrugserhvervet satse på store højteknologiske produktionsanlæg og mindre lavteknologiske anlæg til specielle produktioner (f.eks. put and take søer, gårdsalg, andre arter, økologiske fisk eller fisk til udsætninger i vandløb). En sådan udvikling vil betyde, at udledningen af fosfor og kvælstof fra dambrugene til Limfjorden vil falde i de kommende år. Muligheder for at reducere udledningen af næringsstoffer fra dambrugene I dette afsnit præsenteres nogle indsatsmuligheder, hvis udledningen fra dambrugene skal reduceres vha. en aktiv indsats fra myndighedernes side. Scenario 1: Strukturudvikling Dambrugene gennemlever i disse år store forandringer på grund af skærpede lovgivningskrav samt en strukturudvikling i erhvervet. De lovgivningsmæssige rammer skærpes dels mht. afgitring, vandindvindingstilladelser (hvor der altid skal afgives min. ½ Q mm ), vandkvalitetskrav, habitatdirektivet samt på længere sigt vandrammedirektivet. Derudover er der fortsat en del dambrug, som endnu ikke er miljøgodkendt. Det forventes, at miljøgodkendelse af de eksisterende anlæg vil medføre driftsændringer på nogle af anlæggene, der kan give en reduktion i udledningen af næringsstoffer. Det forventes, at de skærpede krav og miljøgodkendelse af alle dambrug, vil medføre produktionsændringer, en højere grad af recirkulering og forbedret rensning på et stort antal dambrug, således at udledningen i forhold til produktionen nedbringes. En udvikling, som forventes at reducere udledningen af kvælstof og fosfor fra dambrug med 5-10 %. Samtidigt forventes det, at erhvervet vil gennemgå en strukturudvikling mod færre virksomheder med en stor produktion og mindre virksomheder med forskellige nicheproduktioner. Det må især forventes, at forsøgsordningen for modeldambrug, der udløber i 2007, vil frembringe resultater og erfaringer, som muliggør bæredygtig produktion i anlæg med en høj grad af recirkulering (højteknologisk produktion).

9 Samlet forventes, at strukturudviklingen vil medføre en væsentlig reduktion af udledningen af næringsstoffer fra dambrug. Det er meget svært at forudsige denne reduktion, men et godt bud må være %. Omkostninger Overholdelse af de nye krav forventes at give betydelige omkostninger både mht. etablering og drift for stort set alle dambrug. Overgang til større anlæg forventes at være rentabel pga. en større fodertildeling. Processen med at miljøgodkende de endnu ikke godkendte anlæg vil kræve administrative ressourcer, samt ressourcer for den enkelte virksomhed mht. eventuelle forbedringer. Scenario 2: Opkøb Forudsætningen for dette scenarium er dels, at man fra myndighedernes side vælger at opkøbe nogle af dambrugene i oplandet til Limfjorden, samt at man fra erhvervets side ønsker at sælge et antal dambrug. Mange af dambrugene i Limfjordens opland er så små (tabel 1), at den generelle strukturtilpasning og omkostningerne ved indførelsen af strengere miljøkrav vil ramme dem forholdsvis hårdt. Der er derfor risiko for, at disse dambrug i fremtiden ikke længere er rentable. Det kan betyde, at ejerne af nogle af disse dambrug ønsker at sælge deres virksomhed. Tilladt foderforbrug (tons (antal dambrug)) Samlet fodermængde (tons) Total P 2004 (kg) Total N 2004 (kg) Optil 50 (52) (22) (19) Tabel 1: Dambrugene i Limfjordens opland opdelt efter størrelse og den teoretiske udledning af næringsstoffer. Der kan også være tilfælde, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt at opkøbe større dambrug. Udover reduktionen i udledningen af næringsstoffer vil opkøb betyde miljømæssige gevinster i vandløbene ved dambrugene i form af muligheden for at fjerne stemmeværker. Det vil forbedre faunapassagen ved dambrugene. Forbedringer, der ved stemmeværk, som ikke kan nedlægges er dyre at gennemføre. Omkostninger Det forudsættes, at der opstår mulighed for at opkøbe % af dambrugsproduktionen i Limfjordens opland til en pris på 10 kr. pr. kg. foder. Så vil de samlede omkostninger blive 6-9 millioner kr. Prisen bliver kr. pr. kg fosfor og 297 kr. pr. kg kvælstof (i forhold til den teoretiske udledning, der sandsynligvis er væsentlig større end den faktiske). Udover udgiften til opkøb af dambrug vil der også være ikke vurderede omkostninger til naturgenopretning. Dog skal en del af disse midler under alle omstændigheder anvendes til etablering af faunapassage og evt. naturgenopretning omkring dambrugene. Viborg Amt har siden 2004 opkøbt 3 dambrug i oplandet til Limfjorden. Nordjyllands Amt har opkøbt 1 dambrug og har planer om at købe 3 andre i den nærmeste fremtid. De 7 dambrug har til

10 sammen tilladelse til at bruge 391 tons foder. Baseret på priserne for de allerede opkøbte dambrug og de forventede priser for de dambrug, som ikke er købt endnu, vurderes det, at den samlede pris for dambrugene bliver mellem 4 og 5 millioner kroner. Disse opkøb vil samlet resultere i, at der udledes ca kg fosfor og kg kvælstof mindre til Limfjorden om året. I dette konkrete tilfælde bliver prisen for reduktionen altså mellem og kr. pr. kg fosfor og mellem 311 og 390 kr. pr. kg kvælstof. Eksemplet viser, at scenario 2, både hvad angår den praktiske mulighed for gennemførsel og med hensyn til det økonomiske aspekt, må anses for at være realistisk. Faktisk kan man sige, at scenariet allerede er godt i gang med at blive virkeliggjort. Scenarie Reduktion til Limfjorden Reduktion til Limfjorden tons N i alt kr./kg N tons P i alt kr./kg P Strukturudvikling Ikke vurderbar 1,5 4,7 Ikke vurderbar Opkøb ,5 2,

Masterplan. - udvikling af akvakultur i Ringkøbing Skjern Kommune

Masterplan. - udvikling af akvakultur i Ringkøbing Skjern Kommune Masterplan - udvikling af akvakultur i Ringkøbing Skjern Kommune 2009-2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...4 2. Analyse og beskrivelse af den forventede udvikling i dambrugserhvervets foderforbrug og

Læs mere

Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer

Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer Dansk selskab for marinbiologi Et realistisk fremtidsscenarie for dansk akvakultur et bæredygtigt erhverv i det marine miljø? 18. marts

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Punktkildernes betydning for fosforforureningen

Punktkildernes betydning for fosforforureningen 6 Punktkildernes betydning for fosforforureningen af overfladevand Karin D. Laursen Brian Kronvang 6. Fosforudledninger fra punktkilder til vandmiljøet Udledningen af fosfor fra punktkilderne har ændret

Læs mere

Landbrugets udvikling - status og udvikling

Landbrugets udvikling - status og udvikling Landbrugets udvikling - status og udvikling Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 26 Landbrugsdata status og udvikling

Læs mere

Spildevand. Handlingsplan for Limfjorden

Spildevand. Handlingsplan for Limfjorden Spildevand Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 2006 Limfjordshandlingsplan Arbejdsgruppe 10 belastning fra punktkilder

Læs mere

Modeldambrug og foderopskrivning. Jakob Larsen, Holstebro Kommune

Modeldambrug og foderopskrivning. Jakob Larsen, Holstebro Kommune Modeldambrug og foderopskrivning Jakob Larsen, Holstebro Kommune Disposition Dambrugsudvalget Modeldambrug typer fordele og ulemper Renseeffekt Regneeksempel modeldambrug 1 Forsøgsordningen for modeldambrug

Læs mere

Modeldambrug Lovgivning og ansøgninger

Modeldambrug Lovgivning og ansøgninger Modeldambrug Lovgivning og ansøgninger L. J. Plesner, Dansk Akvakultur Miljøgodkendelse Vandindvindingstilladelse Byggetilladelse/planlov/ naturbeskyttelseslov Afgitring - tilladelse Habitatdirektiv, Vandrammedirektiv,

Læs mere

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014 Miljøstyrelsen mst@mst.dk Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292010 horsens.kommune@horsens.dk www.horsenskommune.dk Sagsnr.: 09.02.15-K02-1-14 MST-1270-00615

Læs mere

DCE NATIONALE CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET NOTAT. Modtager(e): Miljøstyrelsen

DCE NATIONALE CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET NOTAT. Modtager(e): Miljøstyrelsen Modtager(e): Miljøstyrelsen NOTAT FAQ med beregningseksempler på overgang fra foderkvote til udlederkontrol, daglig og årlig udledning, kontrol af udledninger m.v. (bilag 2 i Bekendtgørelse om miljøgodkendelse

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: 01.16.06-G00-1-15

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Brogård Bæk til Brogård Dambrug. Indvinding: 45 l/s, 162 m3/time, m3/år.

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Brogård Bæk til Brogård Dambrug. Indvinding: 45 l/s, 162 m3/time, m3/år. Brogård Dambrug v/kærhede Dambrug Aps Skjernvej 119 6933 Kibæk Bygge og Miljøafdelingen Centerparken 1 7330 Brande Den 3. august 2015 Sags.ID 2014/00701

Læs mere

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Mønsted Å til dambrugsformål.

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Mønsted Å til dambrugsformål. Mønsted 2 Dambrug Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Mønsted Å til dambrugsformål. Mønsted 2 Dambrug har søgt om tilladelse til at indtage overfladevand fra mønsted Å ved pumpeløsning. Dambruget

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur

FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur 1 Om medier & miljø & eksperter & lobbyisme FEM er har et lige så hårdt liv som alle andre I bruger de forkerte eksperter: pindsvin i

Læs mere

Akvakulturudvalg. 1. Overordnet mål og strategi. Anbefalinger. 19. maj 2010

Akvakulturudvalg. 1. Overordnet mål og strategi. Anbefalinger. 19. maj 2010 Akvakulturudvalg Anbefalinger 19. maj 2010 1. Overordnet mål og strategi Udvalgets overordnede anbefaling er, at akvakulturen fremover reguleres gennem en resultatbaseret forvaltning, hvor målfastsættelsen

Læs mere

Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 2020.

Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 2020. ½Høringssvar/indsigelse til Fødevareministeriets og Miljøministeriets: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 2020. Mine kommentarer til strategien bygger udelukkende

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 39 i lov om miljøbeskyttelse 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 39 i lov om miljøbeskyttelse 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2012 J.nr.: NMK-10-00039 (tidl. MKN-104-00131) Ref.: casri/kisje AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af Ravning

Læs mere

Urbane udledninger til ferskvandsområder og lidt om vandplaner

Urbane udledninger til ferskvandsområder og lidt om vandplaner Miljø- og Fødevareministeriet Urbane udledninger til ferskvandsområder og lidt om vandplaner Bo Skovmark og Thomas Rützou Naturstyrelsen Punktkilder Renseanlæg (938) Regnbetingede udledninger (ca. 19.000)

Læs mere

Endelave Havbrug. 26. januar 2014 1

Endelave Havbrug. 26. januar 2014 1 Endelave Havbrug Hvem er jeg Beskrivelse af Havbrug og Kompensationsopdræt Tab af næringsstoffer (N2000 og VRD) Forstyrrelse af naturtyper og arter (N2000) Tab af medicin (VRD) Forstyrrelse af andre aktiviteter

Læs mere

og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug Thomas Voldby Tyrstingvej 36, Klovborg 26. juni 2014

og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug Thomas Voldby Tyrstingvej 36, Klovborg 26. juni 2014 Thomas Voldby Tyrstingvej 36 8765 Klovborg 26. juni 2014 Tilladelse til indvinding af grundvand til Skade Dambrug Skade Dambrug har december 2012 søgt om miljøgodkendelse efter dambrugsbekendtgørelsens

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kimmelkær Landkanal Udkast Natura 2000-område nr. 71 Habitatområde H178 Titel: Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 -

Læs mere

HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006

HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006 HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006 Ca. 10.00 Ankomst Esrum Kloster Ca. 10.15 Organisering af vandplanlægningen i Danmark Peter B. Jørgensen, Landskabsafdelingen, Frederiksborg Amt Ca.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning kommunes afgørelse om VVM-screening af recirkuleret ørredopdrætsanlæg på Skovbjergvej 36, 8280 Sønder Felding

AFGØRELSE i sag om Herning kommunes afgørelse om VVM-screening af recirkuleret ørredopdrætsanlæg på Skovbjergvej 36, 8280 Sønder Felding Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. august 2012 J.nr.: NMK-34-00015 (tidl. NKN-33-04016) Ref.: casri/kisje AFGØRELSE i sag om Herning kommunes afgørelse

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Notat Økonomiske konsekvenser ved indførelse af et individuelt omsætteligt kvotesystem for kvælstof i akvakultursektoren

Notat Økonomiske konsekvenser ved indførelse af et individuelt omsætteligt kvotesystem for kvælstof i akvakultursektoren Fødevareøkonomisk Institut Afdeling for fiskeriøkonomi og forvaltning Rasmus Nielsen, Carsten Skotte Petersen, Frank Jensen og Max Nielsen 28. januar 2010. Notat Økonomiske konsekvenser ved indførelse

Læs mere

Punktkilder 2006. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport

Punktkilder 2006. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport Punktkilder 2006 Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport 2007 Indhold FORORD... 6 1 Sammenfatning og konklusioner... 8 2 Indledning... 10 2.1 Baggrund for opgørelserne...

Læs mere

Vilkårsændringer til gældende miljøgodkendelse (revurdering) af 12. april 2016

Vilkårsændringer til gældende miljøgodkendelse (revurdering) af 12. april 2016 Teknik og Miljø Rakkeby Dambrug v. Aquapri A/S Durupvej 44, Glyngøre 7870 Roslev Dato: 08-06-2017 Sagsnr.: 773-2015-30322 Navn: Jette Vester Direkte tlf.nr.: 99707072 E-mail jette.vester@morsoe.dk Vilkårsændringer

Læs mere

Fosfors betydning for miljøtilstanden i søerne og behovet for reduktioner

Fosfors betydning for miljøtilstanden i søerne og behovet for reduktioner Plantekongres 17. 18. januar 2017. Herning Kongrescenter Målrettet indsats Ny fosforregulering Fosfors betydning for miljøtilstanden i søerne og behovet for reduktioner Harley Bundgaard Madsen, kontorchef,

Læs mere

Odense Kommune et praktisk eksempel vedrørende vandrammedirektivet

Odense Kommune et praktisk eksempel vedrørende vandrammedirektivet R EDSKAB Odense Kommune et praktisk eksempel vedrørende vandrammedirektivet Indledning Oplandet til Odense Fjord indgår i et EU-pilotprojekt, hvor en række europæiske vandoplande er udvalgt med henblik

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Snaptun Frysehus A/S Snaptunvej 59a 7130 Juelsminde Sendt pr. til:

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Snaptun Frysehus A/S Snaptunvej 59a 7130 Juelsminde Sendt pr.  til: Snaptun Frysehus A/S Snaptunvej 59a 7130 Juelsminde Sendt pr. email til: info@snaptunfiskeexport.dk Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 06-06-2016 Sagsbehandler Johannes Lomborg E-mail jolom@esbjergkommune.dk

Læs mere

Kommentar fra Danmarks Naturfredningsforening til VVM-redegørelse for ændringer i drift, Danish Salmon, Hirtshals

Kommentar fra Danmarks Naturfredningsforening til VVM-redegørelse for ændringer i drift, Danish Salmon, Hirtshals DN HJØRRING Formand: Jørgen Jørgensen, Fresiavej 17, 9800 Hjørring Telefon: 98 92 42 43, e-mail: hjoerring@dn.dk Hjørring, d. 20. nov. 2016 Til Hjørring kommune Kommentar fra Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S university of copenhagen University of Copenhagen Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S Published in: Jord

Læs mere

RENSEEFFEKTIVITET PÅ MODEL 1 DAMBRUG

RENSEEFFEKTIVITET PÅ MODEL 1 DAMBRUG RENSEEFFEKTIVITET PÅ MODEL 1 DAMBRUG Rapportering af WP4 under dambrugsteknologiprojektet Faglig rapport fra DMU nr.842 2011 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET RENSEEFFEKTIVITET PÅ MODEL

Læs mere

Rådgivning og formidling inden for akvakultursektoren

Rådgivning og formidling inden for akvakultursektoren inden for akvakultursektoren 2012 Fremme af bæredygtighed og værditilvækst inden for akvakultursektoren gennem erhvervsrettet rådgivning Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-5 Rapport for projekt

Læs mere

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Karup Å til Agerskov Dambrug

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Karup Å til Agerskov Dambrug Agerskov Dambrug v/am Aqua A/S Snaptunvej 57 b, 7130 Juelsminde Bygge og Miljøafdelingen Centerparken 1 7330 Brande Den 29. august 2013 Sags.ID 2009/66329 Sagsbeh.: Lenny Stolborg Tlf. direkte. 99 69 33

Læs mere

Regeringens akvakulturudvalg af 2009

Regeringens akvakulturudvalg af 2009 København 1. juli 2010 Regeringens akvakulturudvalg af 2009 Anbefalinger til en bæredygtig udvikling af dansk akvakultur Hovedrapport Baggrund I aftalen om Grøn Vækst 1 nedsatte regeringen et Akvakulturudvalg

Læs mere

Det talte ord gælder. vandrammedirektivet? Samråd om råderum i Kattegat

Det talte ord gælder. vandrammedirektivet? Samråd om råderum i Kattegat Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 851 Offentligt Det talte ord gælder Samråd om råderum i Kattegat Samrådsspørgsmål AZ Ministeren bedes redegøre for den videnskabelige

Læs mere

Døstrup Dambrug. Baggrund

Døstrup Dambrug. Baggrund Modeldambrug Lars M. Svendsen DMU, FORS Modeldambrug Baggrund for modeldambrug Hvad er et modeldambrug Formål og perspektiver Hvilke dambrug er med i forsøgsordningen? Overordnet indretning af modeldambrug

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 12. november 2002 PE 319.376/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 319.376) Patricia McKenna Akvakultur

Læs mere

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF)

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) 2 3 17. marts 2005 Vandrammedirektivets Artikel 5 rapportering om karakterisering

Læs mere

Bilag 7. Væsentlighedsvurdering efter habitatdirektivet tillæg til miljøgodkendelse for Hoven Mølle Dambrug 31/

Bilag 7. Væsentlighedsvurdering efter habitatdirektivet tillæg til miljøgodkendelse for Hoven Mølle Dambrug 31/ Bilag 7. Væsentlighedsvurdering efter habitatdirektivet tillæg til miljøgodkendelse for Hoven Mølle Dambrug 31/10 2016. Projektets betegnelse Tillæg til miljøgodkendelse for Hoven Mølle Dambrug. Produktionsudvidelse

Læs mere

Dambrugsudvalget. Rapport

Dambrugsudvalget. Rapport Dambrugsudvalget (Udvalget vedr. dambrugserhvervets udviklingsmuligheder) Rapport Foto: Kruse Luftfoto Marts 2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Indhold 1. Baggrund 2. Sammenfatning

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Fosforregulering i ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 2. februar 2017

Fosforregulering i ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 2. februar 2017 Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 114 Bilag 5 Offentligt Fosforregulering i ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 2. februar 2017 Indhold 1. Det miljøfaglige grundlag

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Produktionsplan for Endelave Havbrug 2014

Produktionsplan for Endelave Havbrug 2014 Hjarnø Havbrug Produktionsplan for Endelave Havbrug 2014 Hjarnø Havbrug Produktionsplan for Endelave Havbrug 2014 Rekvirent Anders Pedersen, Hjarnø Havbrug Rådgiver Orbicon Jens Juuls Vej 16 8260 Viby

Læs mere

Analyse af historiske udledninger fra klassiske dambrug

Analyse af historiske udledninger fra klassiske dambrug Analyse af historiske udledninger fra klassiske dambrug Notat DCE, AU s bidrag arbejdspakke 1 (WP1) under projekt Optimering af driften på klassiske dambrug. Lars M. Svendsen, DCE Aarhus Universitet, Anne

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

Forudsætninger hjælpestofberegninger Bilag 5

Forudsætninger hjælpestofberegninger Bilag 5 Forudsætninger hjælpestofberegninger Bilag 5 Hoven Mølle Dambrug. Tillæg til miljøgodkendelse Nedenstående oplysninger er oplysninger fra dambrugets konsulent. Hjælpestoffer Kontrolperiodens længde Med

Læs mere

Dansk Akvakultur Plan for Grøn Vækst

Dansk Akvakultur Plan for Grøn Vækst Dansk Akvakultur Plan for Grøn Vækst Vores medlemmer har igennem det seneste årti gennemført store forbedringer på miljøområdet. Vi har indført nye metoder og investeret i renere teknologier i et forbløffende

Læs mere

Miljøeffekten af RANDZONER. Brian Kronvang Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Miljøeffekten af RANDZONER. Brian Kronvang Institut for Bioscience, Aarhus Universitet Miljøeffekten af RANDZONER Brian Kronvang Institut for Bioscience, Aarhus Universitet BKR@DMU.DK Min hypotese: Randzoner er et stærkt virkemiddel, som kan tilgodese både natur-, miljø- og produktions interesser

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Gurre Sø, Natura 2000-område nr. 131, Habitatområde nr. H115 Udgiver:

Læs mere

mejep@nst.dk nst@nst.dk

mejep@nst.dk nst@nst.dk Dato: 19. august 2015 Til: Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen mejep@nst.dk nst@nst.dk Masnedøgade 20 2100 København Ø Telefon: 39 17 40 00 Mail: dn@dn.dk Høringssvar til 4 ændringsbekendtgørelser

Læs mere

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune Landbrugets syn på Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021 Viborg Kommune Skive Kommune Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn foreslår virkemidler, der skal reducere udvaskningen

Læs mere

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om 4 Beskyttede områder Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om - Badeområder - Næringsstoffølsomme områder - Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Skaldyrvande

Læs mere

Det sydfynske øhav som rammevilkår for landbruget på Fyn. Stiig Markager Aarhus Universitet

Det sydfynske øhav som rammevilkår for landbruget på Fyn. Stiig Markager Aarhus Universitet Det sydfynske øhav som rammevilkår for landbruget på Fyn. Aarhus Universitet Den gode danske muld Næringsrig jord Fladt landskab Pålidelig nedbør Den gode danske muld Habor-Bosch processen N 2 + 3 H 2

Læs mere

Høringssvar: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 20.

Høringssvar: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 20. Center for Fiskeri (e post: fiskeri@naturerhverv.dk) Den 24. marts 2014 J. nr. 12 7133 000001 Høringssvar: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 20. Vi kvitterer

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Limfjorden og vandmiljøproblemer

Limfjorden og vandmiljøproblemer Limfjorden og vandmiljøproblemer DNMARK Annual Meeting 8. oktober 2013 Jørgen Bidstrup, Naturstyrelsen Indhold: Præsentation af Limfjorden Miljøtilstanden af Limfjorden Belastningsopgørelser Vandplanen

Læs mere

Næringsstoffer i vandløb

Næringsstoffer i vandløb Næringsstoffer i vandløb Jens Bøgestrand, DCE AARHUS Datagrundlag Ca. 150 målestationer / lokaliteter 1989 2013, dog med en vis udskiftning. Kun fulde tidsserier analyseres for udvikling. 12-26 årlige

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

Dansk dambrug ved en skillevej

Dansk dambrug ved en skillevej RT.LAYOUT F&H 58.8,8 05/04/05 11:25 Side 4 Dansk dambrug ved en skillevej Helge A. Thomsen (hat@dfu.min.dk) Per Bovbjerg Pedersen (pbp@dfu.min.dk) Lars-Flemming Pedersen (lfp@dfu.min.dk) Danmarks Fiskeriundersøgelser

Læs mere

Sammenfatning. 6.1 Udledninger til vandmiljøet

Sammenfatning. 6.1 Udledninger til vandmiljøet Sammenfatning Svendsen, L.M., Bijl, L.v.b., Boutrup, S., Iversen, T.M., Ellermann, T., Hovmand, M.F., Bøgestrand, J., Grant, R., Hansen, J., Jensen, J.P., Stockmarr, J. & Laursen, K.D. (2000): Vandmiljø

Læs mere

Miljøgodkendelse af forsøgsdambruget Ejstrupholm Dambrug (625-29) samt dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

Miljøgodkendelse af forsøgsdambruget Ejstrupholm Dambrug (625-29) samt dispensation efter naturbeskyttelsesloven. Kaj Jensen Løvbjergvej 23 7361 Ejstrupholm Dato Sagsbehandler Brev Journal nr. 17. august 2004 Annette Holm Ejstrupholm Dambrug 8.76.1-99 8.70.51.4-202 Miljøgodkendelse af forsøgsdambruget Ejstrupholm

Læs mere

Hvad er de miljømæssigt acceptable koncentrationer af kvælstof i drænvand i forhold til vandmiljøets tilstand

Hvad er de miljømæssigt acceptable koncentrationer af kvælstof i drænvand i forhold til vandmiljøets tilstand Hvad er de miljømæssigt acceptable koncentrationer af kvælstof i drænvand i forhold til vandmiljøets tilstand Brian Kronvang, Jørgen Windolf og Gitte Blicher-Mathiesen DCE/Institut for Bioscience, Aarhus

Læs mere

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 22. februar 27 J.nr.: NOTAT Vedr.: Pris- og mængdeudviklingen

Læs mere

V/Simon Grünfeld

V/Simon Grünfeld Afvanding af sommerhusområde ved Hov Vig 14.06 2014 V/Simon Grünfeld Afvandingsprojekt -Baggrund I mange år har der været store problemer med vand på terræn ved Hov Vig sommerhusområdet. Årsag er nedbør,

Læs mere

Viborg Byråd opfordrer i øvrigt til, at alternative anvendelsesmuligheder for saltet undersøges.

Viborg Byråd opfordrer i øvrigt til, at alternative anvendelsesmuligheder for saltet undersøges. Vesthimmerlands Kommune Viborg Kommune Aarhus fysisk planlægning og VVM J.nr. NST-131-00101 Ref. surhe Den 28. oktober 2011 Supplering til den sammenfattende redegørelse i forbindelse med VVM-processen

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Punktkilderapport 2007

Punktkilderapport 2007 Punktkilderapport 2007 Kolofon X Titel: Punktkilder 2007 X URL: (Hoved hjemmesideadresse til centeret) Emneord: Vandmiljøplanen, regnvand, monitering, spildevand, udledning, renseanlæg, industrier, dambrug,

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Miljø - kompetencefordeling for godkendelses- og tilladelsesopgaver vedrørende dambrug og landbrug.

Miljø - kompetencefordeling for godkendelses- og tilladelsesopgaver vedrørende dambrug og landbrug. Punkt 7. Miljø - kompetencefordeling for godkendelses- og tilladelsesopgaver vedrørende dambrug og landbrug. 2014-16286. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender

Læs mere

NOTAT. Belastning fra spredt bebyggelse til vandløb. Projektnummer Jørgen Krogsgaard Jensen. Udgivet

NOTAT. Belastning fra spredt bebyggelse til vandløb. Projektnummer Jørgen Krogsgaard Jensen. Udgivet NOTAT Projekt Belastning fra spredt bebyggelse til vandløb Projektnummer 3621500256 Kundenavn Emne Til Fra Slagelse Kommune Vandløbs påvirkningsgrad og sårbarhed for organisk belastning Bo Gabe Jørgen

Læs mere

Bilag M01 Påvirkninger af miljøtilstand i Limfjorden.

Bilag M01 Påvirkninger af miljøtilstand i Limfjorden. Bilag M01 Påvirkninger af miljøtilstand i Limfjorden. Basisanalyse del II Limfjorden. Bilag 1. Direkte påvirkning af miljøtilstand (ha) Opdeling af påvirkningstyper i risikogrupper. Summer overført til

Læs mere

Notat. Problemstilling vedr. fastsættelse af udledninger fra sommerhuse med nedsivningsanlæg som septiktanke mv. : Odsherred Forsyning A/S

Notat. Problemstilling vedr. fastsættelse af udledninger fra sommerhuse med nedsivningsanlæg som septiktanke mv. : Odsherred Forsyning A/S Notat Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5165 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Problemstilling vedr. fastsættelse af udledninger fra sommerhuse med nedsivningsanlæg som

Læs mere

Indstilling. Miljøgodkendelse af udvidelse af svinebrug godkendelse af konkret ansøgning og bemyndigelse. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Miljøgodkendelse af udvidelse af svinebrug godkendelse af konkret ansøgning og bemyndigelse. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. maj 2008 Århus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Miljøgodkendelse af udvidelse af svinebrug godkendelse af konkret ansøgning og

Læs mere

Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber!

Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber! Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber! Specialkonsulent Heidi Buur Holbeck, Hvorfor skal I være vågne nu? Fordi forholdene for landbruget er ændret meget: Største natur- og miljøudfordringer:

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Ll. Vejle å, opland 26 km 2.

Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Ll. Vejle å, opland 26 km 2. Ll. Vejle Å: Målsætningen: For de analyserede vandområder er det hensigten at komme med indspil til idéfasen, om hvilke landbrugsrelevante tiltag som alt andet lige kunne bringes i anvendelse i de enkelte

Læs mere

Økologiske fisk og muslinger i Foodservice - indlæg af Villy J. Larsen, Chefkonsulent hos Dansk Akvakultur

Økologiske fisk og muslinger i Foodservice - indlæg af Villy J. Larsen, Chefkonsulent hos Dansk Akvakultur Økologiske fisk og muslinger i Foodservice - indlæg af Villy J. Larsen, Chefkonsulent hos Dansk Akvakultur Fisk og Det økologiske spisemærke Øko-opdræt tælles med som økologisk Konventionel opdræt tæller

Læs mere

Nyhedsbrev om dambrug og havbrug

Nyhedsbrev om dambrug og havbrug Nyhedsbrev om dambrug og havbrug Karen Ellemann har sendt et brev til dambrugskommunerne Nr. 3 2011 Den 27. januar 2011 sendte Miljøminister Karen Ellemann et brev til borgmestrene i de kommuner, der har

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Årets miljøøkonomiske vismandsrapport har tre kapitler: Kapitel I indeholder en gennemgang af målopfyldelsen i forhold

Læs mere

Ådale og lavbundsjorde

Ådale og lavbundsjorde Ådale og lavbundsjorde Godtfredsenudvalgets arbejde i og resultaterne derfra har udmøntet sig i det såkaldte virkemiddelkatalog, som desværre kun beskæftiger sig med virkemidler i forhold til arealanvendelsen.

Læs mere

Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand

Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand EU LIFE projekt AGWAPLAN Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand Foto fra af minirenseanlægget foråret 2008. Indløbsrenden med V-overfald ses i baggrunden,

Læs mere

Regeringen. Vandmiljøplan III 2004

Regeringen. Vandmiljøplan III 2004 Regeringen 1 Vandmiljøplan III 2004 2 Vandmiljøplan III, 2004 Udgivet af Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tryk: Schultz Grafisk Lay-out: Page Leroy Cruce Fotos: Bert Wiklund,

Læs mere

Spørgsmål af generel/politisk karakter

Spørgsmål af generel/politisk karakter Spørgsmål af generel/politisk karakter Emne Problemstilling Miljøministeriets bemærkninger Grøn vækst Hvad er den politiske ramme for gennemførelsen af vand- og naturplanerne. I april 2009 offentliggjorde

Læs mere

Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne

Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne Tabel 1: Vandplanernes indsatsbehov og program for kystvande Samlet indsatsbehov* Reduktion i N-udledning til overfladevand

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen Kommende krav til udledning En miljøteknologisk udfordring Af Thomas Bjerre Larsen Miljøstyrelsens bekendtgørelser og vejledninger på området Bekendtgørelse om Modeldambrug. Bekendtgørelse om Ferskvandsdambrug

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø Nr. Vium Dambrug v. Ejstrupholm Dambrug A/S Løvbjergvej 23 7361 Ejstrupholm Damstrædet 2 Postboks 154 6950 Ringkøbing Tlf. 96 75 30 00 Fax. 96 75 35 35 www.ringamt.dk e-mail:tm@ringamt.dk

Læs mere

Miljø Samlet strategi for optimal placering af virkemidler

Miljø Samlet strategi for optimal placering af virkemidler Miljø Samlet strategi for optimal placering af virkemidler Brian Kronvang, Gitte Blicher-Mathiesen, Hans E. Andersen og Jørgen Windolf Institut for Bioscience Aarhus Universitet Næringsstoffer fra land

Læs mere

Vejledning om godkendelse af ferskvandsdambrug

Vejledning om godkendelse af ferskvandsdambrug Vejledning om godkendelse af ferskvandsdambrug Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2008 Indhold FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 ANSØGNING OM GODKENDELSE 13 1.1 ADMINISTRATIVE

Læs mere

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab?

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab? FOKUS-OMRÅDER Høring af Vand- og Naturplaner Det er aftalt i Grønt Råd, at der afholdes møder vedr. høringen af Statens Vand- og Naturplaner med det formål, at lokale interesseorganisationer og Kommunen

Læs mere

Implementering af Vandrammedirektivet. Redigeret version: Indlægsholder Irene A. Wiborg Uddrag af Harley Bundgaard Madsens indlæg

Implementering af Vandrammedirektivet. Redigeret version: Indlægsholder Irene A. Wiborg Uddrag af Harley Bundgaard Madsens indlæg Plantekongres 2010. 12. 14. januar 2010 i Herning Kongrescenter Implementering af Vandrammedirektivet Udmøntning af Grøn Vækst i 23 vandplaner Harley Bundgaard Madsen, kontorchef By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Status for VMP i Limfjordens opland

Status for VMP i Limfjordens opland Status for VMP i Limfjordens opland MVJ ordninger Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 2006 MILJØVENLIGE JORDBRUGSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Kvælstoftransport og beregningsmetoder. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Plan & Miljø

Kvælstoftransport og beregningsmetoder. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Plan & Miljø Kvælstoftransport og beregningsmetoder Kvælstoftransport Landscentret Kvælstoftransport - søer Nitratklasse kort: Som generel værdi for kvælstoffjernelsen i søer er anvendt 30 % af tilførslen, hvilket

Læs mere

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej 201 9632 Møldrup i Møldrup Tillæg nr. 12 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2006 J. nr. 8-52-6-2-12-05 Regionplantillæg nr. 12 til Regionplan 2005

Læs mere

Naturgenopretning ved Hostrup Sø

Naturgenopretning ved Hostrup Sø Naturgenopretning ved Hostrup Sø Sammenfatning af hydrologisk forundersøgelse Sammenfatning, 12. maj 2011 Revision : version 2 Revisionsdato : 12-05-2011 Sagsnr. : 100805 Projektleder : OLJE Udarbejdet

Læs mere