1.halvår 2014/2015. "Kultur" Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.halvår 2014/2015. "Kultur" Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer:"

Transkript

1 1 af 16 RAMMEPLAN FOR RØD 1.halvår 2014/2015 Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan for efteråret 2014, og som angiver udviklingen hen imod slutmålene svarende til Fælles Mål. (http://ffm.emu.dk/) På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. Opstarten af et nyt emne vil ske som en blanding af oplæg og information kombineret med fælles brainstorm. Her er eleverne med til at åbne emnet og finde den sti, vi følger i det fremadrettede arbejde. Nedenstående årsplan skal ses som en skitsering af de elementer, der vil og skal indgå, uanset hvilken sti vi finder sammen. Emnet er denne gang Kultur. Som udgangspunkt har vi fokus på træningsopgaver i klassen, der ligger til grund for det halvårlige emne. Vi mødes yderligere 1 gang om ugen til fortælleværksted omkring emnet. På blokdage vil fagene: dansk, matematik, natur/teknik, historie, engelsk samt håndens fag indgå. Historie og natur/teknik vil indgå tværdagligt særligt med dansk og matematik og er beskrevet nedenfor sammen med disse fag. 2. klasse arbejder, så vidt det er muligt, med computeren dagligt. 0. og 1. klasse arbejder værkstedsorienteret og i perioder med træningsprogrammer på computere på skolen.

2 2 af 16 Fortælleværksted 1 gang om ugen besøger børnene et fortælleværksted. Børnenes spørgelyst, forundring og lyst til at lære styrkes ud fra tværfaglige oplæg, opgaver samt vidensdeling, der vedrører emnet. Værkstederne skifter karakter undervejs i forløbet, men fælles for værkstederne er, at børnene skal hente viden, træne færdigheder. Derudover skal eleverne erfare og få friskolens værdier ind under huden gennem måden, vi er sammen på og gør tingene på. Fortælleværkstedet og danskundervisningen er et arbejde mod fælles mål, der skal sikre: - at vi fremmer børnenes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet, samt fremmer deres indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. - at vi fremmer børnenes fornemmelse for og lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Undervisningen skal styrke børnenes beherskelse af sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens, andre perioders og kulturers udtryksformer. Undervisningen skal udvikle børnenes udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer.

3 3 af 16 Dansk/læsebånd Der er læseundervisning på skemaet hver dag. Vi starter dagen med faste rutiner i form af læsning, yoga eller løb. I løbet af ugen arbejder vi både klassevis og i grupper på tværs af klasserne med træningsopgaver i fagene og omkring emnet. Vi arbejder med: Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog - skrive Sprog, litteratur og kommunikation Vi arbejder med bogstavernes form og lyd og med forskellige læsestrategier. Vi arbejder hen mod, at børnene skal kunne fabulere og udtrykke deres egen mening i forhold til tekster og emner. Vi inddrager drama og kropslig læring. I 0. klasse arbejder vi med bogstavindlæring gennem leg og en fælles historie. Legen danner fundamentet til det gode læseforløb. Vi bruger materialerne Gyserslottet og Bogstavmusikanterne samtidig med forskellige værksteder. Herigennem kan børnene opnå viden via forskellige læringsstile. De udvikler et kendskab til bogstaver gennem form, lyd og bevægelse. Dette arbejde understøtter børnenes sprog og fantasi. Vi lærer de 3 alfabeter, lyd, form og navn. Vi arbejder med opdagende skrivning, som øger kendskab til bogstaverne og er en vej ind i læsningen. I 1. klasse arbejder børnene videre med bogstavernes lyde og skriveretning. Dertil arbejder vi med de 120 mest brugte ord. Dette sker gennem leg, rim og forskellige værksteder. Der læses og skrives små ord og tekster - både individuelt og sammen. Vi arbejder med materialet På vej til den første læsning, der har lydering i højsæde. I 2. klasse arbejdes hen mod en mere automatiseret læsning. Vi læser tekster -både individuelt og fælles. Vi har større fokus på at indholdslæse, vi snakker om fiktion og fakta, om

4 4 af 16 Matematik Igennem hele året arbejder vi med de 4 hovedområder indenfor matematik: Tal og algebra Geometri Matematik i anvendelse Kommunikation og problemløsning I Rød har vi fokus på konkret matematik. Vi arbejder med matematik gennem konkrete opgaver og CL-strukturer. Vi tager afsæt i bogen Multi. Vi inddrager også kopier fra andre bogsystemer, talskrivningtak og diverse hjemmesider og programmer til computer; Her indgår bl.a. matematikbogen.dk, Matematik i måneby og MatematikHuset m.v. i undervisningen. For at fastholde en legende og differentieret tilgang til læring, understøttes arbejdet af værkstedsarbejde. Værkstederne vil have umiddelbar relation til både skolens overordnede emne og de temaer, der arbejdes med i grundbogen. Dette vil udfordre elevernes perceptuelle forcer. I 2.kl. arbejdes der videre med elevernes erfaringer med tal og de matematiske begreber og problemstillinger, de kender fra deres dagligdag. Der tages udgangspunkt i spørgsmål som: Hvad er størst? Hvad er dyrest? Hvordan betaler jeg? Der arbejdes med talrækker, geometriske figurer, mønstre, antal m.m. Hvor det er naturligt og muligt, vil der anvendes konkrete materialer.

5 5 af 16 Håndens fag Engelsk Håndens fag vil fortrinsvis beskæftige sig med billedkunst i rød gruppe. Vi vil dog også snuse til fagene sløjd, hjemkundskab og håndarbejde. I håndens fag arbejder vi hen imod, at børnene skal kunne reflektere, iagttage, bruge og forstå billedsproget som kommunikations- og udtryksmiddel. Vi vil arbejde med det plane udtryk, det rummelige udtryk samt det digitale udtryk. Vi vil arbejde med: billedfremstilling billedkundskab visuel kommunikation Børnene vil blive præsenteret for forskellige materialer og udtryksformer. De vil opnå en viden om farver og det at blande farver, farvernes indvirkning og farvernes symboler. Undervisningen tilrettelægges på sådan en måde, at det skal være det skabende udtryk der her udvikles i forhold til børnenes emne og ønsker i den problemorienterede fase. Børnene skal derfor skabe udtryk sammen med andre, men også vise deres individuelle side. Engelskundervisningen bygges op efter en 3-delt metode: Meeting the language, hvor børnene præsenteres for nye ord og vendinger i en helhed med fokus på at lytte og forstå. Børnene synger, laver bevægelser og leger, de gør sproget eller imiterer det, de præsenteres for og opdager derigennem, hvad ord og vendinger betydninger. Manipulating the language. Her arbejder børnene med sange, lege og forskellige kommunikative aktiviteter. De skal primært lytte og tale. Børnene lærer herigennem grammatik i en funktionel sammenhæng. Making the language your own. Børnene udforsker sproget ved at eksperimentere, gætte på ord og udtale. Børnene vil lave små dramaaktiviteter, der afspejler det lærte.

6 6 af 16 Musik I rød gruppe er det i høj grad målet at bibeholde den umiddelbare lyst, børnene har til at udtrykke sig gennem musikken. I 0. klasse ønsker vi at lave en ramme om musikundervisningen, der tager afsæt i den musikoplevelse og forståelse, børnene kommer med. Den er ganske givet mangfoldig, men fællesnævnere i en sund musikudvikling rummer, efter vores mening, overskrifter som bevægelse, leg, sang og improvisation. Vi arbejder hen over året i skiftende temaer, som vil ligge op ad gruppens øvrige temaer. Musiklokalet er et sted, der naturligt indbyder til at spille (op). Man skal lære at være sammen i lokalet. Der skal være fokus på dels at variere tiden i forskellige musikdiscipliner og dels skabe nogle gode traditioner og vaner for at være sammen som gruppe omkring musikken. I 1. og 2. kl. kan børnene mere. Motorikken er mere udviklet, og man kan i timerne arbejde med rytmiske og indholdsmæssige arrangementer. Børnene skal desuden synge i hver musiklektion, så de undervejs lærer et repertoire af nye og ældre sange, ligesom samtale om sangene og musikken som udtryksmiddel inddrages. Derudover vil sanglege blive brugt løbende undervejs i undervisningen. Børnene vil få kendskab til rytmer, instrumenterne og hvordan disse bruges i forbindelse med melodispil. Målet med musikundervisningen er, at eleverne vil komme omkring musikudøvelse, det musikalsk skabende samt musikforståelse. (Og i øvrigt lede op til forventningerne i Fælles Mål) Timen har en fast struktur. Børnene tør ved gentagelserne mere og mere, når de kender strukturen. Men de skal også udfordres på noget nyt hver gang: 1) Afslapning/mauna til stille musik I 6 min. 2) Velkommen-sang,

7 7 af 16 Idræt Gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer og refleksioner skal børnene opnå færdigheder og tilegne sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling. Børnene skal afprøve, udfordres, udvikles, opøve og eksperimentere. De skal opleve glæde ved at bruge kroppen og derfor både gå til og komme fra idrætsundervisning med glæde i sindet. De skal lære sammen med andre og opleve, at der er mange måder at lære på. Børnene skal opnå indsigt i og erfaring med hvilke vilkår, der giver sundhed. Som en vigtig del af børnenes dannelse skal de øve at tage ansvar for sig selv og indgå i forpligtende fællesskab på en tolerant og accepterende måde. De overordnede temaer i idrætsundervisningen hedder: Kroppen og dens muligheder Idrættens værdier Idrætskultur Undervisningen tilrettelægges således, at den fremmer udviklingen af elevernes kropslige koordination gennem idrætslige handleformer. I begyndelsen af forløbet er der fortsat opmærksomhed på at opnå sikkerhed i de motoriske færdigheder, fx træning af balance, kast og modtagning og med forskellige boldtyper. Undervejs i forløbet skal disse automatiserede færdigheder indgå som naturlige elementer i fysisk bevægelse. Der skal bruges tid på systematisk at opøve færdigheder i idrætsspecifikke aktiviteter, fx holdspil, leg, dans og opvarmning. Forståelsen for fællesskabets udfordringer og kvaliteter prioriteres højt. Undervisningen skal medvirke til at udvikle elevernes forståelse for idrætskulturens mangfoldighed.

8 8 af 16 Beskrivelse af perioderne for det første halve år: KULTUR I dette første halvår åbner vi for det overordnede emne Kultur gennem forskellige aktiviteter. Herved gøres børnene nysgerrige på emnet. Vi samler børnenes forundringspunkter sammen, og det er på baggrund af disse, at vi sætter overskrifter på perioderne. Vi introducerer børnene for skoledagens faste holdepunkter - bl.a. morgensamling, fortællertime, klasse/gruppetid, blokdag og spisepause. Brainstorm: Uge 33 Inspirationsfase og kendskab til emnet Klassekultur Hvad er kultur, hvordan er vi ens og hvordan er vi forskellige? Vi åbner emnet og skal bl.a. se på billeder af hinandens værelser og hvordan disse er relateret til vores kultur. Opstartsaktiviteter: - Vi lærer hinanden (endnu bedre) at kende - Vi laver poesibøger - Vi laver skriveunderlag med alfabetet - Vi finder rutiner, får materialer udleveret og (0. Klasse) lærer huset at kende. Uge Hvem er jeg hvem er du? Huler

9 9 af 16 Emner for fortælleværkstedet og blokdage: Identitet mit værelse hvad kan jeg lide hvem er jeg? Vi arbejder med børnenes identitet gennem forskellige kreative aktiviteter bl.a. egne værelser, poesibøger, collage om mig selv Huler Vi udvælger området HULER. Hvorfor har så mange mennesker fra forskellige kulturer huler? Hvordan skulle min drømmehule hule se ud. Hvordan opfører vi os i vores huler? Dansk: Vi arbejder os frem til forskellige rutiner i faget dansk. Vi arbejder med Hvem er jeg, hvem er du? gennem forskellige opgaver. Det er både samtaleopgaver og skriftlige opgaver. Vi arbejder med aspekter ved os selv såsom venner, yndlingsting og stamtræ. I arbejdet med emnet huler vil vi have fokus på forskellighed, at have hule mm. Vi sætter fokus på Karius og Baktus og den hule som de bygger. Vi har fokus på læsning, både individuel læsning og oplæsning.

10 10 af 16 Matematik: 0. kl. Fokus på at tegne, vi tegner former og ting tæt på og langt væk. Vi arbejder med geometri og mønster. Vi tegner forskellige mønstre og lærer at fortsætte mønsterrækker. 1.kl. Tal; arbejde med at bestemme antal ved optælling og med sammenhængen mellem antal, talord og talsymbol. Arbejde med faglige begreber: flest, færrest og lige mange samt lige og ulige. Endelig skal de arbejde med tælleremser og talfølger. Plus; arbejde med regningsarten plus (addition) - det at finde summen af to eller flere tal. Eleverne skal lære at regne plusstykker på flere måder og forklare, hvordan de regner. 2.kl. Afrunding og overslag; lære om at afrunde tal til nærmeste tier. lære at lave overslag med udgangspunkt i afrunding ifm. at regne og plus- og minusstykker. Små og store længder; Arbejde med længder i cm, millimeter og meter. at måle med præcision. Arbejde med forskellige notationsformer. Engelsk: Alle 3 klasser arbejder med følgende underemner ift hovedemnet hvem er jeg, hvem er du ; Myself, My body, My room - herunder også introduktion og øvning af numbers og colours. Vi bruger sange, lege, rim/remser, små historier og rollespil. Fra uge 37: 0.kl. & 1.kl. Arbejder med bogen The Hungry Caterpillar. Træning af (igennem sange, lege og rollespil), food, colours, weekdays, the body and numbers. Børnene selvopdigter små historier til rollespil. 2.kl. Arbejder med bogen Stick Man. Igennem sange, lege, rim/remser og rollespil om egen opdigtede historie om Stick Man træner vi ordforråd indenfor numbers, family, colours, weather, seasons, the body, animals mm.

11 11 af 16 Håndens fag: Vi arbejder med det plane billedudtryk. Collageteknikken inddrages i fremstilling af bogstavsdækkeservietter i arbejdet med Hvem er jeg. I emnet huler laver vi vores egne huler og her bliver børnene præsenteret for gips og gipsgaze og vi laver huler med tankerne på Karius og Baktus. Børnene får et kendskab til historien om Karius og Baktus. Musik: I forhold til emnet skal vi arbejde med Her bor jeg med bevægelse. Endvidere inddrages sange om huler, gamle sanglege og folkedans. Her arbejdes med at lytte, have fælles puls, fælles dans, samt periodefornemmelse. Idræt: Vi lærer hinanden at kende. Fokus på rutiner. Hvordan har man idræt? Vi leger lege, der styrker fællesskabet og får pulsen og humøret i vejret. 1.kl. Vi starter med nogle tillidsøvelser, samarbejdsøvelser og leger lege, alt sammen for igennem leg og bevægelse at styrke fællesskabet i klassen. Vi har fokus på den gode adfærd i spil og leg. At være en god hold kammerat, at hjælpe hinanden, holdånd og meget mere. 2.kl. Vi begynder idrætsundervisningen med et langt forløb om nye og gamle lege. Vi vil præsentere eleverne for såvel danske som for forskellige kulturers lege og sanglege, fantasilege, fangelege, gamle og nye lege. Lege der styrker sociale kompetencer og mange flere. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at kende til og gennemføre nye og gamle lege. Uge Kina - en anderledes kultur

12 12 af 16 Fortælleværksted og blokdage: Her arbejder vi med, hvordan vi forstår os selv og vores egen kultur igennem ved at se på og lære om en anden kultur - nemlig den kinesiske. Hvordan er vi forskellige fra hinanden, hvordan er vi ens? Vi finder fakta om Kina på forskellige områder ( fxklima, geografi, familier, sprog, mad, ) Børnene laver miniprojekter i grupper på tværs af klasserne. Dansk: I dansktimerne arbejder vi fortsat med vores faste elementer, men vi supplerer med at læse små tekster om Kina og med selv at skrive lidt om/lave opgaver om hvordan den kinesiske kultur er forskellige fra dansk kultur og ved at lede efter lighedspunkter. Matematik: 0.kl. At tælle, vi tæller ting og lærer tal fra Vi skal skabe en talforståelse og lære forskellen på tal og bogstaver. Vi arbejder med sammenkoblingen af at tælle og sætter tallet sammen med den samme mængde. Vi bruger os selv, f.eks. antal år, antal tabte tænder og hvad der er i nærheden af os. 1.kl. Figurer og Mønstre; Arbejde med geometri. Skal lære om geometriske former, figurer og mønstre. Lære navnene på figurer/mangekanter. Lære at identificere og fortsætte mønsterrække. 10 er-venner og Ven med 10; Fokus på hovedregning med henblik på automatisering af små plusstykker, hvor omdrejningspunkt er arbejdet med 10 er venner. Automatisering af addition af et cifret tal med kl. Halvt og dobbelt; lære om begreberne det halve og det dobbelte og om at finde det halve og det dobbelte af antal, pengebeløb, længder og figurer. Plus med flere tal; arbejde med forskellige metoder til addition. lære metoder til at regne plusstykker med tierovergang. Fokus på regnehistorier med plus.

13 13 af 16 Engelsk: 0.kl. & 1.kl. Arbejder med bogen The Hungry Caterpillar. Træning af (igennem sange, lege og rollespil), food, colours, weekdays and numbers. Børnene selvopdigter små historier til rollespil. 2.kl. Arbejder med bogen Stick Man. Igennem sange, lege, rim/remser og rollespil om egen opdigtede historie om Stick Man, træner vi ordforråd indenfor numbers, family, colours, weather, animals mm. Håndens fag: Vi skal arbejde med skrifttegn og tegnenes betydning. Kinesiske skrifttegn som tegn og kunst i forskellige materialer. Vi skal endvidere arbejde med at klippe, form og farver. Musik: Fast struktur som er beskrevet ovenfor. Hertil inddrages kinesiske sange ( Tre små kinesere m. instrumenter og vi skal arbejde med Sakora kinesisk kultur) Vi arbejder også med musicalsange. Fokus på fælles puls, tekst/vokaludtale, samt instrumentkendskab. Idræt: I denne periode arbejder vi med balancetræning og dét at skabe udtryk med kroppen. Vi inddrager lyd og rytmik i dette arbejde og i disse aktiviteter, vil vi komme ind på kinesiske udtryksformer, når det gælder krop og musik dette som led i at børnene bliver i stand til at anvende rytmiske bevægelser til forskellige musikformer. Uge Musical - Kulturrejsen

14 14 af 16 Temaet for musicalens bliver Kultur og vi vil komme omkring de områder vi indtil nu har beskæftiget os med såsom identitet, familie, musik, leg, Kina mm. Alle børnene vil være en aktiv del af en fælles forestilling, der vil være lavet til dem, med dem og af dem. Udformningen vil derfor afhænge af den vej arbejdet med børnene tager os i tiden op til musicalugerne. Uge Jul og lysfest Fælles for perioden: I den mørke december skal vi arbejde med lysets betydning. Vi vil komme omkring aspekter som: lys >< mørke, naturens gang (spire - dvale), At se >< ikke se og vil se på hvorfor fejrer vi jul? (Kristendom og tradition) Fortællerværksted og Blokdage: Vi sal høre om nogle af julens traditioner og vi tager os tiden til at nyde nogle af traditionerne sammen Vi skal bl.a. arbejde med stemninger via lys >< mørke, hvilket blandt andet vil komme til udtryk igennem arbejdet med at lave Luciaoptog og lære om denne skik. Dansk: Vi læser julehistorier og snakker om symbolikken i nogle af dem og om hvorfor fejrer vi jul. Skriftlighed: Eleverne skal skrive deres eget afsnit til en fælles julehistorie, som evt. læses op som en kalender.

15 15 af 16 Matematik: 0.kl. Vi arbejder med regnehistorier og sætter fokus på regningen. Vi arbejder med plus og minus stykker. Vi har vores egen butik, hvor vi køber og sælger til hinanden. 1.kl. 10 er-venner og Ven med 10; Fokus på hovedregning med henblik på automatisering af små plusstykker, hvor omdrejningspunkt er arbejdet med 10 er venner. Automatisering af addition af et cifret tal med 10. Tiere og enere; læren om titalssystemet. Der er fokus på tallene fra Eleverne skal lære at tælle større mængder og blive bevidste om, at to ciffrede tal består af tiere og enere. Længde og omkreds; måling af længde og omkreds. lære at bruge lineal som måle-og tegneredskab og dermed på standardenheden cm. Lære at måle og beregne omkreds af forskellige genstande. 2.kl. Plus med flere tal; arbejde med forskellige metoder til addition. lære metoder til at regne plusstykker med tierovergang. fokus på regnehistorier med plus. Forstørre og Formindske; lære om at forstørre og formindske figurer. Minus med flere tal; Arbejde med forskellige metoder til subtraktion - metoder til at regne minusstykker med tierovergang. fokus på regnehistorier med minus. Hvor mange?; lære om hvor mange forskellige måder man kan kombinere forskellige ting, tal, børn osv. udvikling af metoder til optællinger. lære at arbejde systematisk, at tælletræer kn bruges som redskab til systematiske optællinger. Engelsk: Vi arbejder med emnet Christmas, Shopping og Feelings/Senses, og vi hører om og mærker kultur/traditioner i England gennem sange, lege, rim/remser, små historier og rollespil.

16 16 af 16 Håndens fag: Lys og mørke er overskrifterne for håndens fag. Vi arbejder med farver. Hvad er farver og hvad gør farverne? Vi sætter fokus på farvers betydning i et billede og for os som mennesker, her arbejder vi med farvelære, farvernes symboler, kolde og varme farver. Vi laver egne lys og tænder lys i forskellige materialer både med fokus på det plane og rummelig udtryk og bruger også forskellige medier og materialer. Musik: Fast struktur som tidligere beskrevet. Vi skal desuden arbejde med at synge og gå Lucia. Fokus på musikkens stemninger, samt sang og bevæge sig til sang. Idræt: Også idrætstimerne kommer til at indeholde fokus på ro og det meditative og på spænding overfor afspænding. Dette vil bl.a. ske gennem lege og yogaøvelser.

1. periode 2013/2014 - Fællesemnet er "DARWIN"

1. periode 2013/2014 - Fællesemnet er DARWIN AALBORG FRISKOLE Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Tlf.98 14 70 33 Rammeplan for Rød 1. periode 2013/2014 - Fællesemnet er "DARWIN" Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse

Læs mere

RAMMEPLAN FOR RØD. 2. periode 2013/2014 - Fællesemnet er "BALANCEGANG"

RAMMEPLAN FOR RØD. 2. periode 2013/2014 - Fællesemnet er BALANCEGANG RAMMEPLAN FOR RØD 2. periode 2013/2014 - Fællesemnet er "BALANCEGANG" Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: Rammeplanen er s undervisningsplan for foråret 2014, som angiver udviklingen

Læs mere

Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer:

Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: 1 af 6 Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan for efteråret 2014, og som angiver udviklingen hen imod slutmålene svarende til Fælles

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Klasse: 1. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 5 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer

Læs mere

Faglig årsplan for 2. klasse. Matematik

Faglig årsplan for 2. klasse. Matematik 1 Faglig årsplan for 2. klasse Formål for faget matematik: At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører deres dagligliv... Undervisningen tilrettelægges, så

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Årsplan for 1.a Tingagerskolen 2012-2013

Årsplan for 1.a Tingagerskolen 2012-2013 Årsplan for 1.a Tingagerskolen 2012-2013 Klassens sociale mål: I 1. klasse skal vi blive gode til: At lytte til og respektere hinanden. At hjælpe hinanden At passe på egne og andres ting At passe på hinanden,

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Årsplan for matematik 2. a og 2.b. 2012/13

Årsplan for matematik 2. a og 2.b. 2012/13 Årsplan for matematik 2. a og 2.b. 2012/13 Undervisningsbeskrivelse for matematik Undervisningen tager udgangspunkt i materialet Kolorit, der består af to grundbøger. Hver bog er inddelt i 6-7 forløb,

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

Årsplan for 0A & 0B skoleåret 2014/2015

Årsplan for 0A & 0B skoleåret 2014/2015 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne ved slutningen af børnehaveklassen har tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Trinmål: Undervisningens indhold: Det talte sprog

Læs mere

Årsplan for 2. kl. matematik

Årsplan for 2. kl. matematik Undervisningen i 2. kl. tager primært udgangspunkt i matematikbøgerne Kolorit 2A og 2B. Årets emner med delmål Gange (kopiark) ræsonnerer sig frem til multiplikationsalgoritmen i teams, ved hjælp af additionsalgoritmer.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Matematik 2. klasse Årsplan. Årets emner med delmål

Matematik 2. klasse Årsplan. Årets emner med delmål Matematik 2. klasse Årsplan Årets emner med delmål Regn (side 1 14 + kopisider) opnå større fortrolighed med plus og minus anvende plus og minus til antalsbestemmelse anvende forskellige metoder til løsning

Læs mere

Grundlæggende færdigheder, mål, indhold og metode på det skolefaglige område. Fag: Dansk Grundlæggende færdighed:

Grundlæggende færdigheder, mål, indhold og metode på det skolefaglige område. Fag: Dansk Grundlæggende færdighed: Det følgende skema er en beskrivelse af mål, indhold og metode. Det skal være et dynamisk værktøj, forstået således, at det kan ændres og ikke mindst udvides. Hver elev skal ikke gennemgå alle målene.

Læs mere

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Overordnede mål for 0-klasse Undervisningen i 0.klasse er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med barnets alsidige personlige udvikling, ved at give

Læs mere

Årsplan for 2.kl i Matematik

Årsplan for 2.kl i Matematik Årsplan for 2.kl i Matematik Vi følger matematiksystemet "Matematrix". Her skal vi i år arbejde med bøgerne 2A og 2B. Eleverne i 2. klasse skal i 2. klasse gennemgå de fire regningsarter. Specielt skal

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Målsætning for Gul gruppe menneskeligt/socialt

Målsætning for Gul gruppe menneskeligt/socialt Jeg synes, at Gul Gruppe er en meget åben gruppe. Man har ikke altid lige de samme holdninger, men man skal da i hvert fald ikke være bange for at sige det, man så føler. Emma P (elev i 6. klasse). Målsætning

Læs mere

Årsplan for 0. klasse 2014/2015

Årsplan for 0. klasse 2014/2015 Årsplan for 0. klasse 2014/2015 Børnehaveklassens formål Det er børnehaveklassens formål at lette barnets overgang fra børnehave til skole og at forberede det til den egentlige skolegang. Vi prøver at

Læs mere

Selam Friskole. Fagplan for 0. klasse

Selam Friskole. Fagplan for 0. klasse Selam Friskole Fagplan for 0. klasse Formål Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved at give det enkelte

Læs mere

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Bemanding i MIM-timerne: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA - Mål for undervisningen: Mange af eleverne har behov for,

Læs mere

Årsplan for 1. klasse 2016/2017

Årsplan for 1. klasse 2016/2017 Årsplan for 1. klasse 2016/2017 Formålet med danskundervisningen er ifølge Fælles Mål at: Fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af

Læs mere

Årsplan i 1. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017

Årsplan i 1. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Årsplan i 1. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er de Forenklede Fællesmål for faget engelsk. Generel information: Vi bruger Pirana My First English Book samt udleveret

Læs mere

KRISTENDOM OG BILLEDKUNST

KRISTENDOM OG BILLEDKUNST KRISTENDOM OG BILLEDKUNST Årsplan for kristendom og billedkunst 0.- 1.- 2. klasse (2013/14) Kristendom og billedkunst bestå af to ugentlige lektioner i skoleåret 2013/14. Der vil perioder hvor der fokuseres

Læs mere

KLASSENS ÅRSPLAN. 1 ÅRSPLAN FOR DANSK. 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK. 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT. 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM. 5 ÅRSPLAN FOR KUNST. 7 ÅRSPLAN FOR MUSIK

KLASSENS ÅRSPLAN. 1 ÅRSPLAN FOR DANSK. 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK. 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT. 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM. 5 ÅRSPLAN FOR KUNST. 7 ÅRSPLAN FOR MUSIK Årsplaner for 1x KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR DANSK... 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT... 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM... 5 ÅRSPLAN FOR KUNST... 6 ÅRSPLAN FOR MATEMATIK... 7 ÅRSPLAN FOR MUSIK...

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan 1.a Tingagerskolen 2013/2014

Årsplan 1.a Tingagerskolen 2013/2014 Årsplan 1.a Tingagerskolen 2013/2014 DG, GH, HY, JS Status for 1.a I 1.a er der 20 elever, 11 drenge og 9 piger. Vi er fire lærere, der samarbejder om klassen. Jette underviser i matematik, natur/teknik,

Læs mere

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Formål for faget idræt Som mennesker har vi et ansvar for vort Guds-skabte legeme. Formålet med undervisningen i idræt

Læs mere

Årsplan i matematik for 1. klasse

Årsplan i matematik for 1. klasse Årsplan i matematik for 1. klasse Der arbejdes med bogsystemet Multi 1A og 1B Periode Emne/ Målet for forløbet er, at eleverne: Handleplan Evaluering fokuspunkt Uge 33-36 Tal bliver fortrolige med matematikbogens

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

Årsplan for 2. klasse i matematik

Årsplan for 2. klasse i matematik Årsplan for 2. klasse i matematik Grundbog og hjælpemidler: Alle elever får udleveret en bog Sigma i 2. klasse bog A. Denne bog skulle vi være færdig med omkring slutningen af året, hvorefter eleverne

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne.

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2014-2015 Team/ lærer: Tina Birkholm og Lone Hede De overordnede mål for 0. klasse. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Årsplan for engelsk i 2. klasse Skoleåret 2016/2017

Årsplan for engelsk i 2. klasse Skoleåret 2016/2017 Årsplan for engelsk i 2. klasse Skoleåret 2016/2017 Undervisningen tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål for fanget engelsk. Materialer: Vi bruger ikke noget bogsystem i undervisningen. Eleverne får

Læs mere

2. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK!

2. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK! 2014-15 2. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK Lærer: Sussi Sønnichsen Forord til matematik i 2. Klasse. Vi vil arbejde med bogsystemet Matematrix 2A & 2B, Alinea, samt kopiark til systemet. Jeg vil differentiere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Årsplan for matematik i 2. klasse 2013-14

Årsplan for matematik i 2. klasse 2013-14 Årsplan for matematik i 2. klasse 2013-14 Klasse: 2. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 5(mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag) Formål for faget matematik Formålet med undervisningen

Læs mere

Vi anvender til alle fag og klasser den skabelon, som "Årsplan-arbejdsgruppen" bestående af forældre og lærere har udarbejdet.

Vi anvender til alle fag og klasser den skabelon, som Årsplan-arbejdsgruppen bestående af forældre og lærere har udarbejdet. GRUNDLAGT 1805 Bomhusvej 18, DK-2100 København Ø Telefon +45 3929 9500 Fax +45 3929 4520 Bank 3001 3015111755 carolineskolen@carolineskolen.dk Til skolens forældre August 2011 Vedr. årsplaner for skoleåret

Læs mere

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 315 Offentligt Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Læse i alle fag Status for Gudrun slutningen af 3. klasse Gudrun er

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Samsø Friskole Årsplan for indskolingen skoleåret 14-15

Samsø Friskole Årsplan for indskolingen skoleåret 14-15 Samsø Friskole Årsplan for indskolingen skoleåret 14-15 0-1 kl. Uge 34-36 Uge 37-41 Uge 42 Uge 43-47 Natur og teknik Livet på stranden dyr, sten og planter Kæledyr og landbrugsdyr Efterårsferie Vand Uge

Læs mere

Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale -læse skrive. (Uddybning af mål se årsplan og Fælles mål).

Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale -læse skrive. (Uddybning af mål se årsplan og Fælles mål). Evaluering af DA dec. 2012. Dansk: Lærer: Karin Tychsen Formålet med dansk: Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale -læse skrive. (Uddybning af mål se årsplan og Fælles mål). Siden vi begyndte

Læs mere

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer:

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer: Undervisningsplan Udarbejdelse af undervisningsplan for praktisk/musisk område på Iqra Privatskole: På Iqra Privatskole følger vi generelt Undervisningsministeriets 'Forenklede Fælles Mål', men der er

Læs mere

2. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK

2. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK 2016-17 Lærer: Sussi Sønnichsen Forord til matematik i 2. Klasse Vi vil arbejde med bogsystemet & 2B, Alinea, samt kopiark til systemet. Jeg vil differentiere undervisningen og vil foruden de stillesiddende

Læs mere

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål)

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål) BEK nr 855 af 01/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 030.08S.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Skoleskema for 0.-3.C

Skoleskema for 0.-3.C Skoleskema for 0.-3.C 0.-3. C mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 8.20-9.05 9.05-9.50 10.05-10.50 10.50-11.35 12.00-12.45 HM Post,skema & lege HM Billedkunst /HM Matematik Post,skema & lege Natur/teknik

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Årsplan for matematik i 0.kl. Herborg Friskole 2013/2014

Årsplan for matematik i 0.kl. Herborg Friskole 2013/2014 Uge Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet 33 Opstart 34 - Relationer 35 36-38 39-40 41 42 43-48 Tallene 1-10 Geometriske figurer Aktiv Rundt i Danmark Tale om sprog Lægge mærke til naturfaglige fra

Læs mere

Årsplan for 3.a Tingagerskolen 2012/2013

Årsplan for 3.a Tingagerskolen 2012/2013 EMNE: ÅRSPLAN 3.A TINGAGERSKOLEN 2012/2013 Overordnede mål for 3.a Årsplan for 3.a Tingagerskolen 2012/2013 GH,HE,HY,JS,LM Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

ÅRSPLAN 1. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus

ÅRSPLAN 1. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus ÅRSPLAN 1. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus Formål for faget matematik: At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører deres dagligliv. Undervisningen

Læs mere

Børnehaveklassen Krebs. Årsplan 2015 2016 (Dansk Matematik ST)

Børnehaveklassen Krebs. Årsplan 2015 2016 (Dansk Matematik ST) Tid og fagligt område Årsplan 1. periode Fra skolestart til efterårsferien. Uge 33-42 Aktivitet Læringsmål Opstart i børnehavekassen Emne: Mig selv og min familie Børnene tegner selvportrætter. Der klippes

Læs mere

Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11

Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11 Årsplan for matematik i 1. klasse 2010-11 Vanløse den 6. juli 2010 af Musa Kronholt Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden

Læs mere

Selam Friskole. Fagplan for Idræt

Selam Friskole. Fagplan for Idræt Selam Friskole Fagplan for Idræt Formål Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan for matematik 2.b (HSØ)

Årsplan for matematik 2.b (HSØ) Årsplan for matematik 2.b (HSØ) Bøger, supplerende materiale og andet relevant I undervisningen bruger vi Kolorit. Der suppleres med kopiark fra den tilhørende kopimappe + andre kopiark, som passer til

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

ÅRSPLAN 3. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus

ÅRSPLAN 3. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus ÅRSPLAN 3. KLASSE MATEMATIK 2016/2017 Eva Bak Nyhuus Formål for faget matematik: At eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører deres dagligliv. Undervisningen

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk

www.aalborg-friskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for børnehaveklassen 09-10, udarbejdet af Majbritt Rasmussen. Bilag vedlagt er årsplan

Læs mere

Fag, fællesskab og frisk luft

Fag, fællesskab og frisk luft Fag, fællesskab og frisk luft En skole for alle med plads til forskellighed En fælles bestræbelse Indhold i skolen Mellemtrinnet på Ørkildskolen er 4.- 6. årgang. På hver årgang er der fire eller fem klasser

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Årsplan 0.- 1. C Skoleåret 2015-2016 Udarbejdet af Lars Jørck-Thomsen, Jonas Agermose Wonge og Lise Lotte Kallesøe

Årsplan 0.- 1. C Skoleåret 2015-2016 Udarbejdet af Lars Jørck-Thomsen, Jonas Agermose Wonge og Lise Lotte Kallesøe Årsplan 0.- 1. C Skoleåret 2015-2016 Udarbejdet af Lars Jørck-Thomsen, Jonas Agermose Wonge og Lise Lotte Kallesøe Generelt for klassen: 0.-1.c består af 5 elever, 2 piger og 3 drenge. Heraf går 3 elever

Læs mere

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 De to musiktimer om ugen, har jeg valgt at dele op i moduler,

Læs mere

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Indhold 3 4 5 6 8 9 Indledning Kulturelle udtryksformer og værdier i Fremtidens Dagtilbud Fokusområder Pædagogiske

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Vejledende læseplan Matematik

Vejledende læseplan Matematik 2008 Vejledende læseplan Matematik Fjordskolen Matematik Om faget Ifølge folkeskoleloven 5stk. 2 omfatter undervisningen i den 9-årige grundskole faget matematik for alle elever på alle klassetrin. På

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009

Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009 Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009 Matematiske kompetencer. Matematiske emner (tal og algebra, geometri, statistik og sandsynlighed). Matematik i anvendelse. Matematiske arbejdsmåder. Tankegangskompetence

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Årsplanen giver et overblik over den enkelte årgangs plan i relation til hele skolen.

Årsplanen giver et overblik over den enkelte årgangs plan i relation til hele skolen. Årsplan for 0.årgang i SKK i 2015-2016 Årsplanen giver et overblik over den enkelte årgangs plan i relation til hele skolen. 0.årgang arbejder ud fra Undervisningsministeriets faghæfte 23- Fælles Mål 2009

Læs mere

Fælles Mål og den bindende læseplan om matematik i indskolingen. 8. marts 2016

Fælles Mål og den bindende læseplan om matematik i indskolingen. 8. marts 2016 Fælles Mål og den bindende læseplan om matematik i indskolingen 8. marts 2016 Forenklede fælles mål Kompetenceområde Kompetencemål Færdighedsmål Vidensmål Opmærksomhedspunkter Bindende/vejledende Bindende

Læs mere

Årsplan for matematik 0.kl. på Herborg Friskole

Årsplan for matematik 0.kl. på Herborg Friskole Uge Emne Kompetenceområ der/mål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål Aktiviteter og materialer Evaluering af forløb Øvrige oplysninger 32 1.skoledag tirsdag Introuge 33 Opstartsuge. 34-35 Relationer. Præsentation

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere