1.halvår 2014/2015. "Kultur" Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.halvår 2014/2015. "Kultur" Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer:"

Transkript

1 1 af 16 RAMMEPLAN FOR RØD 1.halvår 2014/2015 Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan for efteråret 2014, og som angiver udviklingen hen imod slutmålene svarende til Fælles Mål. (http://ffm.emu.dk/) På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. Opstarten af et nyt emne vil ske som en blanding af oplæg og information kombineret med fælles brainstorm. Her er eleverne med til at åbne emnet og finde den sti, vi følger i det fremadrettede arbejde. Nedenstående årsplan skal ses som en skitsering af de elementer, der vil og skal indgå, uanset hvilken sti vi finder sammen. Emnet er denne gang Kultur. Som udgangspunkt har vi fokus på træningsopgaver i klassen, der ligger til grund for det halvårlige emne. Vi mødes yderligere 1 gang om ugen til fortælleværksted omkring emnet. På blokdage vil fagene: dansk, matematik, natur/teknik, historie, engelsk samt håndens fag indgå. Historie og natur/teknik vil indgå tværdagligt særligt med dansk og matematik og er beskrevet nedenfor sammen med disse fag. 2. klasse arbejder, så vidt det er muligt, med computeren dagligt. 0. og 1. klasse arbejder værkstedsorienteret og i perioder med træningsprogrammer på computere på skolen.

2 2 af 16 Fortælleværksted 1 gang om ugen besøger børnene et fortælleværksted. Børnenes spørgelyst, forundring og lyst til at lære styrkes ud fra tværfaglige oplæg, opgaver samt vidensdeling, der vedrører emnet. Værkstederne skifter karakter undervejs i forløbet, men fælles for værkstederne er, at børnene skal hente viden, træne færdigheder. Derudover skal eleverne erfare og få friskolens værdier ind under huden gennem måden, vi er sammen på og gør tingene på. Fortælleværkstedet og danskundervisningen er et arbejde mod fælles mål, der skal sikre: - at vi fremmer børnenes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet, samt fremmer deres indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. - at vi fremmer børnenes fornemmelse for og lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Undervisningen skal styrke børnenes beherskelse af sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens, andre perioders og kulturers udtryksformer. Undervisningen skal udvikle børnenes udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer.

3 3 af 16 Dansk/læsebånd Der er læseundervisning på skemaet hver dag. Vi starter dagen med faste rutiner i form af læsning, yoga eller løb. I løbet af ugen arbejder vi både klassevis og i grupper på tværs af klasserne med træningsopgaver i fagene og omkring emnet. Vi arbejder med: Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog - skrive Sprog, litteratur og kommunikation Vi arbejder med bogstavernes form og lyd og med forskellige læsestrategier. Vi arbejder hen mod, at børnene skal kunne fabulere og udtrykke deres egen mening i forhold til tekster og emner. Vi inddrager drama og kropslig læring. I 0. klasse arbejder vi med bogstavindlæring gennem leg og en fælles historie. Legen danner fundamentet til det gode læseforløb. Vi bruger materialerne Gyserslottet og Bogstavmusikanterne samtidig med forskellige værksteder. Herigennem kan børnene opnå viden via forskellige læringsstile. De udvikler et kendskab til bogstaver gennem form, lyd og bevægelse. Dette arbejde understøtter børnenes sprog og fantasi. Vi lærer de 3 alfabeter, lyd, form og navn. Vi arbejder med opdagende skrivning, som øger kendskab til bogstaverne og er en vej ind i læsningen. I 1. klasse arbejder børnene videre med bogstavernes lyde og skriveretning. Dertil arbejder vi med de 120 mest brugte ord. Dette sker gennem leg, rim og forskellige værksteder. Der læses og skrives små ord og tekster - både individuelt og sammen. Vi arbejder med materialet På vej til den første læsning, der har lydering i højsæde. I 2. klasse arbejdes hen mod en mere automatiseret læsning. Vi læser tekster -både individuelt og fælles. Vi har større fokus på at indholdslæse, vi snakker om fiktion og fakta, om

4 4 af 16 Matematik Igennem hele året arbejder vi med de 4 hovedområder indenfor matematik: Tal og algebra Geometri Matematik i anvendelse Kommunikation og problemløsning I Rød har vi fokus på konkret matematik. Vi arbejder med matematik gennem konkrete opgaver og CL-strukturer. Vi tager afsæt i bogen Multi. Vi inddrager også kopier fra andre bogsystemer, talskrivningtak og diverse hjemmesider og programmer til computer; Her indgår bl.a. matematikbogen.dk, Matematik i måneby og MatematikHuset m.v. i undervisningen. For at fastholde en legende og differentieret tilgang til læring, understøttes arbejdet af værkstedsarbejde. Værkstederne vil have umiddelbar relation til både skolens overordnede emne og de temaer, der arbejdes med i grundbogen. Dette vil udfordre elevernes perceptuelle forcer. I 2.kl. arbejdes der videre med elevernes erfaringer med tal og de matematiske begreber og problemstillinger, de kender fra deres dagligdag. Der tages udgangspunkt i spørgsmål som: Hvad er størst? Hvad er dyrest? Hvordan betaler jeg? Der arbejdes med talrækker, geometriske figurer, mønstre, antal m.m. Hvor det er naturligt og muligt, vil der anvendes konkrete materialer.

5 5 af 16 Håndens fag Engelsk Håndens fag vil fortrinsvis beskæftige sig med billedkunst i rød gruppe. Vi vil dog også snuse til fagene sløjd, hjemkundskab og håndarbejde. I håndens fag arbejder vi hen imod, at børnene skal kunne reflektere, iagttage, bruge og forstå billedsproget som kommunikations- og udtryksmiddel. Vi vil arbejde med det plane udtryk, det rummelige udtryk samt det digitale udtryk. Vi vil arbejde med: billedfremstilling billedkundskab visuel kommunikation Børnene vil blive præsenteret for forskellige materialer og udtryksformer. De vil opnå en viden om farver og det at blande farver, farvernes indvirkning og farvernes symboler. Undervisningen tilrettelægges på sådan en måde, at det skal være det skabende udtryk der her udvikles i forhold til børnenes emne og ønsker i den problemorienterede fase. Børnene skal derfor skabe udtryk sammen med andre, men også vise deres individuelle side. Engelskundervisningen bygges op efter en 3-delt metode: Meeting the language, hvor børnene præsenteres for nye ord og vendinger i en helhed med fokus på at lytte og forstå. Børnene synger, laver bevægelser og leger, de gør sproget eller imiterer det, de præsenteres for og opdager derigennem, hvad ord og vendinger betydninger. Manipulating the language. Her arbejder børnene med sange, lege og forskellige kommunikative aktiviteter. De skal primært lytte og tale. Børnene lærer herigennem grammatik i en funktionel sammenhæng. Making the language your own. Børnene udforsker sproget ved at eksperimentere, gætte på ord og udtale. Børnene vil lave små dramaaktiviteter, der afspejler det lærte.

6 6 af 16 Musik I rød gruppe er det i høj grad målet at bibeholde den umiddelbare lyst, børnene har til at udtrykke sig gennem musikken. I 0. klasse ønsker vi at lave en ramme om musikundervisningen, der tager afsæt i den musikoplevelse og forståelse, børnene kommer med. Den er ganske givet mangfoldig, men fællesnævnere i en sund musikudvikling rummer, efter vores mening, overskrifter som bevægelse, leg, sang og improvisation. Vi arbejder hen over året i skiftende temaer, som vil ligge op ad gruppens øvrige temaer. Musiklokalet er et sted, der naturligt indbyder til at spille (op). Man skal lære at være sammen i lokalet. Der skal være fokus på dels at variere tiden i forskellige musikdiscipliner og dels skabe nogle gode traditioner og vaner for at være sammen som gruppe omkring musikken. I 1. og 2. kl. kan børnene mere. Motorikken er mere udviklet, og man kan i timerne arbejde med rytmiske og indholdsmæssige arrangementer. Børnene skal desuden synge i hver musiklektion, så de undervejs lærer et repertoire af nye og ældre sange, ligesom samtale om sangene og musikken som udtryksmiddel inddrages. Derudover vil sanglege blive brugt løbende undervejs i undervisningen. Børnene vil få kendskab til rytmer, instrumenterne og hvordan disse bruges i forbindelse med melodispil. Målet med musikundervisningen er, at eleverne vil komme omkring musikudøvelse, det musikalsk skabende samt musikforståelse. (Og i øvrigt lede op til forventningerne i Fælles Mål) Timen har en fast struktur. Børnene tør ved gentagelserne mere og mere, når de kender strukturen. Men de skal også udfordres på noget nyt hver gang: 1) Afslapning/mauna til stille musik I 6 min. 2) Velkommen-sang,

7 7 af 16 Idræt Gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer og refleksioner skal børnene opnå færdigheder og tilegne sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling. Børnene skal afprøve, udfordres, udvikles, opøve og eksperimentere. De skal opleve glæde ved at bruge kroppen og derfor både gå til og komme fra idrætsundervisning med glæde i sindet. De skal lære sammen med andre og opleve, at der er mange måder at lære på. Børnene skal opnå indsigt i og erfaring med hvilke vilkår, der giver sundhed. Som en vigtig del af børnenes dannelse skal de øve at tage ansvar for sig selv og indgå i forpligtende fællesskab på en tolerant og accepterende måde. De overordnede temaer i idrætsundervisningen hedder: Kroppen og dens muligheder Idrættens værdier Idrætskultur Undervisningen tilrettelægges således, at den fremmer udviklingen af elevernes kropslige koordination gennem idrætslige handleformer. I begyndelsen af forløbet er der fortsat opmærksomhed på at opnå sikkerhed i de motoriske færdigheder, fx træning af balance, kast og modtagning og med forskellige boldtyper. Undervejs i forløbet skal disse automatiserede færdigheder indgå som naturlige elementer i fysisk bevægelse. Der skal bruges tid på systematisk at opøve færdigheder i idrætsspecifikke aktiviteter, fx holdspil, leg, dans og opvarmning. Forståelsen for fællesskabets udfordringer og kvaliteter prioriteres højt. Undervisningen skal medvirke til at udvikle elevernes forståelse for idrætskulturens mangfoldighed.

8 8 af 16 Beskrivelse af perioderne for det første halve år: KULTUR I dette første halvår åbner vi for det overordnede emne Kultur gennem forskellige aktiviteter. Herved gøres børnene nysgerrige på emnet. Vi samler børnenes forundringspunkter sammen, og det er på baggrund af disse, at vi sætter overskrifter på perioderne. Vi introducerer børnene for skoledagens faste holdepunkter - bl.a. morgensamling, fortællertime, klasse/gruppetid, blokdag og spisepause. Brainstorm: Uge 33 Inspirationsfase og kendskab til emnet Klassekultur Hvad er kultur, hvordan er vi ens og hvordan er vi forskellige? Vi åbner emnet og skal bl.a. se på billeder af hinandens værelser og hvordan disse er relateret til vores kultur. Opstartsaktiviteter: - Vi lærer hinanden (endnu bedre) at kende - Vi laver poesibøger - Vi laver skriveunderlag med alfabetet - Vi finder rutiner, får materialer udleveret og (0. Klasse) lærer huset at kende. Uge Hvem er jeg hvem er du? Huler

9 9 af 16 Emner for fortælleværkstedet og blokdage: Identitet mit værelse hvad kan jeg lide hvem er jeg? Vi arbejder med børnenes identitet gennem forskellige kreative aktiviteter bl.a. egne værelser, poesibøger, collage om mig selv Huler Vi udvælger området HULER. Hvorfor har så mange mennesker fra forskellige kulturer huler? Hvordan skulle min drømmehule hule se ud. Hvordan opfører vi os i vores huler? Dansk: Vi arbejder os frem til forskellige rutiner i faget dansk. Vi arbejder med Hvem er jeg, hvem er du? gennem forskellige opgaver. Det er både samtaleopgaver og skriftlige opgaver. Vi arbejder med aspekter ved os selv såsom venner, yndlingsting og stamtræ. I arbejdet med emnet huler vil vi have fokus på forskellighed, at have hule mm. Vi sætter fokus på Karius og Baktus og den hule som de bygger. Vi har fokus på læsning, både individuel læsning og oplæsning.

10 10 af 16 Matematik: 0. kl. Fokus på at tegne, vi tegner former og ting tæt på og langt væk. Vi arbejder med geometri og mønster. Vi tegner forskellige mønstre og lærer at fortsætte mønsterrækker. 1.kl. Tal; arbejde med at bestemme antal ved optælling og med sammenhængen mellem antal, talord og talsymbol. Arbejde med faglige begreber: flest, færrest og lige mange samt lige og ulige. Endelig skal de arbejde med tælleremser og talfølger. Plus; arbejde med regningsarten plus (addition) - det at finde summen af to eller flere tal. Eleverne skal lære at regne plusstykker på flere måder og forklare, hvordan de regner. 2.kl. Afrunding og overslag; lære om at afrunde tal til nærmeste tier. lære at lave overslag med udgangspunkt i afrunding ifm. at regne og plus- og minusstykker. Små og store længder; Arbejde med længder i cm, millimeter og meter. at måle med præcision. Arbejde med forskellige notationsformer. Engelsk: Alle 3 klasser arbejder med følgende underemner ift hovedemnet hvem er jeg, hvem er du ; Myself, My body, My room - herunder også introduktion og øvning af numbers og colours. Vi bruger sange, lege, rim/remser, små historier og rollespil. Fra uge 37: 0.kl. & 1.kl. Arbejder med bogen The Hungry Caterpillar. Træning af (igennem sange, lege og rollespil), food, colours, weekdays, the body and numbers. Børnene selvopdigter små historier til rollespil. 2.kl. Arbejder med bogen Stick Man. Igennem sange, lege, rim/remser og rollespil om egen opdigtede historie om Stick Man træner vi ordforråd indenfor numbers, family, colours, weather, seasons, the body, animals mm.

11 11 af 16 Håndens fag: Vi arbejder med det plane billedudtryk. Collageteknikken inddrages i fremstilling af bogstavsdækkeservietter i arbejdet med Hvem er jeg. I emnet huler laver vi vores egne huler og her bliver børnene præsenteret for gips og gipsgaze og vi laver huler med tankerne på Karius og Baktus. Børnene får et kendskab til historien om Karius og Baktus. Musik: I forhold til emnet skal vi arbejde med Her bor jeg med bevægelse. Endvidere inddrages sange om huler, gamle sanglege og folkedans. Her arbejdes med at lytte, have fælles puls, fælles dans, samt periodefornemmelse. Idræt: Vi lærer hinanden at kende. Fokus på rutiner. Hvordan har man idræt? Vi leger lege, der styrker fællesskabet og får pulsen og humøret i vejret. 1.kl. Vi starter med nogle tillidsøvelser, samarbejdsøvelser og leger lege, alt sammen for igennem leg og bevægelse at styrke fællesskabet i klassen. Vi har fokus på den gode adfærd i spil og leg. At være en god hold kammerat, at hjælpe hinanden, holdånd og meget mere. 2.kl. Vi begynder idrætsundervisningen med et langt forløb om nye og gamle lege. Vi vil præsentere eleverne for såvel danske som for forskellige kulturers lege og sanglege, fantasilege, fangelege, gamle og nye lege. Lege der styrker sociale kompetencer og mange flere. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at kende til og gennemføre nye og gamle lege. Uge Kina - en anderledes kultur

12 12 af 16 Fortælleværksted og blokdage: Her arbejder vi med, hvordan vi forstår os selv og vores egen kultur igennem ved at se på og lære om en anden kultur - nemlig den kinesiske. Hvordan er vi forskellige fra hinanden, hvordan er vi ens? Vi finder fakta om Kina på forskellige områder ( fxklima, geografi, familier, sprog, mad, ) Børnene laver miniprojekter i grupper på tværs af klasserne. Dansk: I dansktimerne arbejder vi fortsat med vores faste elementer, men vi supplerer med at læse små tekster om Kina og med selv at skrive lidt om/lave opgaver om hvordan den kinesiske kultur er forskellige fra dansk kultur og ved at lede efter lighedspunkter. Matematik: 0.kl. At tælle, vi tæller ting og lærer tal fra Vi skal skabe en talforståelse og lære forskellen på tal og bogstaver. Vi arbejder med sammenkoblingen af at tælle og sætter tallet sammen med den samme mængde. Vi bruger os selv, f.eks. antal år, antal tabte tænder og hvad der er i nærheden af os. 1.kl. Figurer og Mønstre; Arbejde med geometri. Skal lære om geometriske former, figurer og mønstre. Lære navnene på figurer/mangekanter. Lære at identificere og fortsætte mønsterrække. 10 er-venner og Ven med 10; Fokus på hovedregning med henblik på automatisering af små plusstykker, hvor omdrejningspunkt er arbejdet med 10 er venner. Automatisering af addition af et cifret tal med kl. Halvt og dobbelt; lære om begreberne det halve og det dobbelte og om at finde det halve og det dobbelte af antal, pengebeløb, længder og figurer. Plus med flere tal; arbejde med forskellige metoder til addition. lære metoder til at regne plusstykker med tierovergang. Fokus på regnehistorier med plus.

13 13 af 16 Engelsk: 0.kl. & 1.kl. Arbejder med bogen The Hungry Caterpillar. Træning af (igennem sange, lege og rollespil), food, colours, weekdays and numbers. Børnene selvopdigter små historier til rollespil. 2.kl. Arbejder med bogen Stick Man. Igennem sange, lege, rim/remser og rollespil om egen opdigtede historie om Stick Man, træner vi ordforråd indenfor numbers, family, colours, weather, animals mm. Håndens fag: Vi skal arbejde med skrifttegn og tegnenes betydning. Kinesiske skrifttegn som tegn og kunst i forskellige materialer. Vi skal endvidere arbejde med at klippe, form og farver. Musik: Fast struktur som er beskrevet ovenfor. Hertil inddrages kinesiske sange ( Tre små kinesere m. instrumenter og vi skal arbejde med Sakora kinesisk kultur) Vi arbejder også med musicalsange. Fokus på fælles puls, tekst/vokaludtale, samt instrumentkendskab. Idræt: I denne periode arbejder vi med balancetræning og dét at skabe udtryk med kroppen. Vi inddrager lyd og rytmik i dette arbejde og i disse aktiviteter, vil vi komme ind på kinesiske udtryksformer, når det gælder krop og musik dette som led i at børnene bliver i stand til at anvende rytmiske bevægelser til forskellige musikformer. Uge Musical - Kulturrejsen

14 14 af 16 Temaet for musicalens bliver Kultur og vi vil komme omkring de områder vi indtil nu har beskæftiget os med såsom identitet, familie, musik, leg, Kina mm. Alle børnene vil være en aktiv del af en fælles forestilling, der vil være lavet til dem, med dem og af dem. Udformningen vil derfor afhænge af den vej arbejdet med børnene tager os i tiden op til musicalugerne. Uge Jul og lysfest Fælles for perioden: I den mørke december skal vi arbejde med lysets betydning. Vi vil komme omkring aspekter som: lys >< mørke, naturens gang (spire - dvale), At se >< ikke se og vil se på hvorfor fejrer vi jul? (Kristendom og tradition) Fortællerværksted og Blokdage: Vi sal høre om nogle af julens traditioner og vi tager os tiden til at nyde nogle af traditionerne sammen Vi skal bl.a. arbejde med stemninger via lys >< mørke, hvilket blandt andet vil komme til udtryk igennem arbejdet med at lave Luciaoptog og lære om denne skik. Dansk: Vi læser julehistorier og snakker om symbolikken i nogle af dem og om hvorfor fejrer vi jul. Skriftlighed: Eleverne skal skrive deres eget afsnit til en fælles julehistorie, som evt. læses op som en kalender.

15 15 af 16 Matematik: 0.kl. Vi arbejder med regnehistorier og sætter fokus på regningen. Vi arbejder med plus og minus stykker. Vi har vores egen butik, hvor vi køber og sælger til hinanden. 1.kl. 10 er-venner og Ven med 10; Fokus på hovedregning med henblik på automatisering af små plusstykker, hvor omdrejningspunkt er arbejdet med 10 er venner. Automatisering af addition af et cifret tal med 10. Tiere og enere; læren om titalssystemet. Der er fokus på tallene fra Eleverne skal lære at tælle større mængder og blive bevidste om, at to ciffrede tal består af tiere og enere. Længde og omkreds; måling af længde og omkreds. lære at bruge lineal som måle-og tegneredskab og dermed på standardenheden cm. Lære at måle og beregne omkreds af forskellige genstande. 2.kl. Plus med flere tal; arbejde med forskellige metoder til addition. lære metoder til at regne plusstykker med tierovergang. fokus på regnehistorier med plus. Forstørre og Formindske; lære om at forstørre og formindske figurer. Minus med flere tal; Arbejde med forskellige metoder til subtraktion - metoder til at regne minusstykker med tierovergang. fokus på regnehistorier med minus. Hvor mange?; lære om hvor mange forskellige måder man kan kombinere forskellige ting, tal, børn osv. udvikling af metoder til optællinger. lære at arbejde systematisk, at tælletræer kn bruges som redskab til systematiske optællinger. Engelsk: Vi arbejder med emnet Christmas, Shopping og Feelings/Senses, og vi hører om og mærker kultur/traditioner i England gennem sange, lege, rim/remser, små historier og rollespil.

16 16 af 16 Håndens fag: Lys og mørke er overskrifterne for håndens fag. Vi arbejder med farver. Hvad er farver og hvad gør farverne? Vi sætter fokus på farvers betydning i et billede og for os som mennesker, her arbejder vi med farvelære, farvernes symboler, kolde og varme farver. Vi laver egne lys og tænder lys i forskellige materialer både med fokus på det plane og rummelig udtryk og bruger også forskellige medier og materialer. Musik: Fast struktur som tidligere beskrevet. Vi skal desuden arbejde med at synge og gå Lucia. Fokus på musikkens stemninger, samt sang og bevæge sig til sang. Idræt: Også idrætstimerne kommer til at indeholde fokus på ro og det meditative og på spænding overfor afspænding. Dette vil bl.a. ske gennem lege og yogaøvelser.

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7 Årsplanssamling Fag Side Matematik FSA 1 Matematik Basis 3 4 Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6 boglig undervisning på hold 1 7 dansk og matematik hold 5 8 Dansk basis 3 9 Wellness 10 Jagttegnsundervisning.

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion A 2 Dansk september 2002 Formålet for undervisningen i dansk (Jf. 9 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole

Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole Th. langs skole fraviger folkeskolens vejledning i forhold til de praktisk-musiske fag. Obligatorisk ordning for 3.-, 4.- og 5. klasse Fagene der indgår i ordningen

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere