1.halvår 2014/2015. "Kultur" Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.halvår 2014/2015. "Kultur" Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer:"

Transkript

1 1 af 16 RAMMEPLAN FOR RØD 1.halvår 2014/2015 Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan for efteråret 2014, og som angiver udviklingen hen imod slutmålene svarende til Fælles Mål. (http://ffm.emu.dk/) På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. Opstarten af et nyt emne vil ske som en blanding af oplæg og information kombineret med fælles brainstorm. Her er eleverne med til at åbne emnet og finde den sti, vi følger i det fremadrettede arbejde. Nedenstående årsplan skal ses som en skitsering af de elementer, der vil og skal indgå, uanset hvilken sti vi finder sammen. Emnet er denne gang Kultur. Som udgangspunkt har vi fokus på træningsopgaver i klassen, der ligger til grund for det halvårlige emne. Vi mødes yderligere 1 gang om ugen til fortælleværksted omkring emnet. På blokdage vil fagene: dansk, matematik, natur/teknik, historie, engelsk samt håndens fag indgå. Historie og natur/teknik vil indgå tværdagligt særligt med dansk og matematik og er beskrevet nedenfor sammen med disse fag. 2. klasse arbejder, så vidt det er muligt, med computeren dagligt. 0. og 1. klasse arbejder værkstedsorienteret og i perioder med træningsprogrammer på computere på skolen.

2 2 af 16 Fortælleværksted 1 gang om ugen besøger børnene et fortælleværksted. Børnenes spørgelyst, forundring og lyst til at lære styrkes ud fra tværfaglige oplæg, opgaver samt vidensdeling, der vedrører emnet. Værkstederne skifter karakter undervejs i forløbet, men fælles for værkstederne er, at børnene skal hente viden, træne færdigheder. Derudover skal eleverne erfare og få friskolens værdier ind under huden gennem måden, vi er sammen på og gør tingene på. Fortælleværkstedet og danskundervisningen er et arbejde mod fælles mål, der skal sikre: - at vi fremmer børnenes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet, samt fremmer deres indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. - at vi fremmer børnenes fornemmelse for og lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Undervisningen skal styrke børnenes beherskelse af sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens, andre perioders og kulturers udtryksformer. Undervisningen skal udvikle børnenes udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer.

3 3 af 16 Dansk/læsebånd Der er læseundervisning på skemaet hver dag. Vi starter dagen med faste rutiner i form af læsning, yoga eller løb. I løbet af ugen arbejder vi både klassevis og i grupper på tværs af klasserne med træningsopgaver i fagene og omkring emnet. Vi arbejder med: Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog - skrive Sprog, litteratur og kommunikation Vi arbejder med bogstavernes form og lyd og med forskellige læsestrategier. Vi arbejder hen mod, at børnene skal kunne fabulere og udtrykke deres egen mening i forhold til tekster og emner. Vi inddrager drama og kropslig læring. I 0. klasse arbejder vi med bogstavindlæring gennem leg og en fælles historie. Legen danner fundamentet til det gode læseforløb. Vi bruger materialerne Gyserslottet og Bogstavmusikanterne samtidig med forskellige værksteder. Herigennem kan børnene opnå viden via forskellige læringsstile. De udvikler et kendskab til bogstaver gennem form, lyd og bevægelse. Dette arbejde understøtter børnenes sprog og fantasi. Vi lærer de 3 alfabeter, lyd, form og navn. Vi arbejder med opdagende skrivning, som øger kendskab til bogstaverne og er en vej ind i læsningen. I 1. klasse arbejder børnene videre med bogstavernes lyde og skriveretning. Dertil arbejder vi med de 120 mest brugte ord. Dette sker gennem leg, rim og forskellige værksteder. Der læses og skrives små ord og tekster - både individuelt og sammen. Vi arbejder med materialet På vej til den første læsning, der har lydering i højsæde. I 2. klasse arbejdes hen mod en mere automatiseret læsning. Vi læser tekster -både individuelt og fælles. Vi har større fokus på at indholdslæse, vi snakker om fiktion og fakta, om

4 4 af 16 Matematik Igennem hele året arbejder vi med de 4 hovedområder indenfor matematik: Tal og algebra Geometri Matematik i anvendelse Kommunikation og problemløsning I Rød har vi fokus på konkret matematik. Vi arbejder med matematik gennem konkrete opgaver og CL-strukturer. Vi tager afsæt i bogen Multi. Vi inddrager også kopier fra andre bogsystemer, talskrivningtak og diverse hjemmesider og programmer til computer; Her indgår bl.a. matematikbogen.dk, Matematik i måneby og MatematikHuset m.v. i undervisningen. For at fastholde en legende og differentieret tilgang til læring, understøttes arbejdet af værkstedsarbejde. Værkstederne vil have umiddelbar relation til både skolens overordnede emne og de temaer, der arbejdes med i grundbogen. Dette vil udfordre elevernes perceptuelle forcer. I 2.kl. arbejdes der videre med elevernes erfaringer med tal og de matematiske begreber og problemstillinger, de kender fra deres dagligdag. Der tages udgangspunkt i spørgsmål som: Hvad er størst? Hvad er dyrest? Hvordan betaler jeg? Der arbejdes med talrækker, geometriske figurer, mønstre, antal m.m. Hvor det er naturligt og muligt, vil der anvendes konkrete materialer.

5 5 af 16 Håndens fag Engelsk Håndens fag vil fortrinsvis beskæftige sig med billedkunst i rød gruppe. Vi vil dog også snuse til fagene sløjd, hjemkundskab og håndarbejde. I håndens fag arbejder vi hen imod, at børnene skal kunne reflektere, iagttage, bruge og forstå billedsproget som kommunikations- og udtryksmiddel. Vi vil arbejde med det plane udtryk, det rummelige udtryk samt det digitale udtryk. Vi vil arbejde med: billedfremstilling billedkundskab visuel kommunikation Børnene vil blive præsenteret for forskellige materialer og udtryksformer. De vil opnå en viden om farver og det at blande farver, farvernes indvirkning og farvernes symboler. Undervisningen tilrettelægges på sådan en måde, at det skal være det skabende udtryk der her udvikles i forhold til børnenes emne og ønsker i den problemorienterede fase. Børnene skal derfor skabe udtryk sammen med andre, men også vise deres individuelle side. Engelskundervisningen bygges op efter en 3-delt metode: Meeting the language, hvor børnene præsenteres for nye ord og vendinger i en helhed med fokus på at lytte og forstå. Børnene synger, laver bevægelser og leger, de gør sproget eller imiterer det, de præsenteres for og opdager derigennem, hvad ord og vendinger betydninger. Manipulating the language. Her arbejder børnene med sange, lege og forskellige kommunikative aktiviteter. De skal primært lytte og tale. Børnene lærer herigennem grammatik i en funktionel sammenhæng. Making the language your own. Børnene udforsker sproget ved at eksperimentere, gætte på ord og udtale. Børnene vil lave små dramaaktiviteter, der afspejler det lærte.

6 6 af 16 Musik I rød gruppe er det i høj grad målet at bibeholde den umiddelbare lyst, børnene har til at udtrykke sig gennem musikken. I 0. klasse ønsker vi at lave en ramme om musikundervisningen, der tager afsæt i den musikoplevelse og forståelse, børnene kommer med. Den er ganske givet mangfoldig, men fællesnævnere i en sund musikudvikling rummer, efter vores mening, overskrifter som bevægelse, leg, sang og improvisation. Vi arbejder hen over året i skiftende temaer, som vil ligge op ad gruppens øvrige temaer. Musiklokalet er et sted, der naturligt indbyder til at spille (op). Man skal lære at være sammen i lokalet. Der skal være fokus på dels at variere tiden i forskellige musikdiscipliner og dels skabe nogle gode traditioner og vaner for at være sammen som gruppe omkring musikken. I 1. og 2. kl. kan børnene mere. Motorikken er mere udviklet, og man kan i timerne arbejde med rytmiske og indholdsmæssige arrangementer. Børnene skal desuden synge i hver musiklektion, så de undervejs lærer et repertoire af nye og ældre sange, ligesom samtale om sangene og musikken som udtryksmiddel inddrages. Derudover vil sanglege blive brugt løbende undervejs i undervisningen. Børnene vil få kendskab til rytmer, instrumenterne og hvordan disse bruges i forbindelse med melodispil. Målet med musikundervisningen er, at eleverne vil komme omkring musikudøvelse, det musikalsk skabende samt musikforståelse. (Og i øvrigt lede op til forventningerne i Fælles Mål) Timen har en fast struktur. Børnene tør ved gentagelserne mere og mere, når de kender strukturen. Men de skal også udfordres på noget nyt hver gang: 1) Afslapning/mauna til stille musik I 6 min. 2) Velkommen-sang,

7 7 af 16 Idræt Gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer og refleksioner skal børnene opnå færdigheder og tilegne sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling. Børnene skal afprøve, udfordres, udvikles, opøve og eksperimentere. De skal opleve glæde ved at bruge kroppen og derfor både gå til og komme fra idrætsundervisning med glæde i sindet. De skal lære sammen med andre og opleve, at der er mange måder at lære på. Børnene skal opnå indsigt i og erfaring med hvilke vilkår, der giver sundhed. Som en vigtig del af børnenes dannelse skal de øve at tage ansvar for sig selv og indgå i forpligtende fællesskab på en tolerant og accepterende måde. De overordnede temaer i idrætsundervisningen hedder: Kroppen og dens muligheder Idrættens værdier Idrætskultur Undervisningen tilrettelægges således, at den fremmer udviklingen af elevernes kropslige koordination gennem idrætslige handleformer. I begyndelsen af forløbet er der fortsat opmærksomhed på at opnå sikkerhed i de motoriske færdigheder, fx træning af balance, kast og modtagning og med forskellige boldtyper. Undervejs i forløbet skal disse automatiserede færdigheder indgå som naturlige elementer i fysisk bevægelse. Der skal bruges tid på systematisk at opøve færdigheder i idrætsspecifikke aktiviteter, fx holdspil, leg, dans og opvarmning. Forståelsen for fællesskabets udfordringer og kvaliteter prioriteres højt. Undervisningen skal medvirke til at udvikle elevernes forståelse for idrætskulturens mangfoldighed.

8 8 af 16 Beskrivelse af perioderne for det første halve år: KULTUR I dette første halvår åbner vi for det overordnede emne Kultur gennem forskellige aktiviteter. Herved gøres børnene nysgerrige på emnet. Vi samler børnenes forundringspunkter sammen, og det er på baggrund af disse, at vi sætter overskrifter på perioderne. Vi introducerer børnene for skoledagens faste holdepunkter - bl.a. morgensamling, fortællertime, klasse/gruppetid, blokdag og spisepause. Brainstorm: Uge 33 Inspirationsfase og kendskab til emnet Klassekultur Hvad er kultur, hvordan er vi ens og hvordan er vi forskellige? Vi åbner emnet og skal bl.a. se på billeder af hinandens værelser og hvordan disse er relateret til vores kultur. Opstartsaktiviteter: - Vi lærer hinanden (endnu bedre) at kende - Vi laver poesibøger - Vi laver skriveunderlag med alfabetet - Vi finder rutiner, får materialer udleveret og (0. Klasse) lærer huset at kende. Uge Hvem er jeg hvem er du? Huler

9 9 af 16 Emner for fortælleværkstedet og blokdage: Identitet mit værelse hvad kan jeg lide hvem er jeg? Vi arbejder med børnenes identitet gennem forskellige kreative aktiviteter bl.a. egne værelser, poesibøger, collage om mig selv Huler Vi udvælger området HULER. Hvorfor har så mange mennesker fra forskellige kulturer huler? Hvordan skulle min drømmehule hule se ud. Hvordan opfører vi os i vores huler? Dansk: Vi arbejder os frem til forskellige rutiner i faget dansk. Vi arbejder med Hvem er jeg, hvem er du? gennem forskellige opgaver. Det er både samtaleopgaver og skriftlige opgaver. Vi arbejder med aspekter ved os selv såsom venner, yndlingsting og stamtræ. I arbejdet med emnet huler vil vi have fokus på forskellighed, at have hule mm. Vi sætter fokus på Karius og Baktus og den hule som de bygger. Vi har fokus på læsning, både individuel læsning og oplæsning.

10 10 af 16 Matematik: 0. kl. Fokus på at tegne, vi tegner former og ting tæt på og langt væk. Vi arbejder med geometri og mønster. Vi tegner forskellige mønstre og lærer at fortsætte mønsterrækker. 1.kl. Tal; arbejde med at bestemme antal ved optælling og med sammenhængen mellem antal, talord og talsymbol. Arbejde med faglige begreber: flest, færrest og lige mange samt lige og ulige. Endelig skal de arbejde med tælleremser og talfølger. Plus; arbejde med regningsarten plus (addition) - det at finde summen af to eller flere tal. Eleverne skal lære at regne plusstykker på flere måder og forklare, hvordan de regner. 2.kl. Afrunding og overslag; lære om at afrunde tal til nærmeste tier. lære at lave overslag med udgangspunkt i afrunding ifm. at regne og plus- og minusstykker. Små og store længder; Arbejde med længder i cm, millimeter og meter. at måle med præcision. Arbejde med forskellige notationsformer. Engelsk: Alle 3 klasser arbejder med følgende underemner ift hovedemnet hvem er jeg, hvem er du ; Myself, My body, My room - herunder også introduktion og øvning af numbers og colours. Vi bruger sange, lege, rim/remser, små historier og rollespil. Fra uge 37: 0.kl. & 1.kl. Arbejder med bogen The Hungry Caterpillar. Træning af (igennem sange, lege og rollespil), food, colours, weekdays, the body and numbers. Børnene selvopdigter små historier til rollespil. 2.kl. Arbejder med bogen Stick Man. Igennem sange, lege, rim/remser og rollespil om egen opdigtede historie om Stick Man træner vi ordforråd indenfor numbers, family, colours, weather, seasons, the body, animals mm.

11 11 af 16 Håndens fag: Vi arbejder med det plane billedudtryk. Collageteknikken inddrages i fremstilling af bogstavsdækkeservietter i arbejdet med Hvem er jeg. I emnet huler laver vi vores egne huler og her bliver børnene præsenteret for gips og gipsgaze og vi laver huler med tankerne på Karius og Baktus. Børnene får et kendskab til historien om Karius og Baktus. Musik: I forhold til emnet skal vi arbejde med Her bor jeg med bevægelse. Endvidere inddrages sange om huler, gamle sanglege og folkedans. Her arbejdes med at lytte, have fælles puls, fælles dans, samt periodefornemmelse. Idræt: Vi lærer hinanden at kende. Fokus på rutiner. Hvordan har man idræt? Vi leger lege, der styrker fællesskabet og får pulsen og humøret i vejret. 1.kl. Vi starter med nogle tillidsøvelser, samarbejdsøvelser og leger lege, alt sammen for igennem leg og bevægelse at styrke fællesskabet i klassen. Vi har fokus på den gode adfærd i spil og leg. At være en god hold kammerat, at hjælpe hinanden, holdånd og meget mere. 2.kl. Vi begynder idrætsundervisningen med et langt forløb om nye og gamle lege. Vi vil præsentere eleverne for såvel danske som for forskellige kulturers lege og sanglege, fantasilege, fangelege, gamle og nye lege. Lege der styrker sociale kompetencer og mange flere. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at kende til og gennemføre nye og gamle lege. Uge Kina - en anderledes kultur

12 12 af 16 Fortælleværksted og blokdage: Her arbejder vi med, hvordan vi forstår os selv og vores egen kultur igennem ved at se på og lære om en anden kultur - nemlig den kinesiske. Hvordan er vi forskellige fra hinanden, hvordan er vi ens? Vi finder fakta om Kina på forskellige områder ( fxklima, geografi, familier, sprog, mad, ) Børnene laver miniprojekter i grupper på tværs af klasserne. Dansk: I dansktimerne arbejder vi fortsat med vores faste elementer, men vi supplerer med at læse små tekster om Kina og med selv at skrive lidt om/lave opgaver om hvordan den kinesiske kultur er forskellige fra dansk kultur og ved at lede efter lighedspunkter. Matematik: 0.kl. At tælle, vi tæller ting og lærer tal fra Vi skal skabe en talforståelse og lære forskellen på tal og bogstaver. Vi arbejder med sammenkoblingen af at tælle og sætter tallet sammen med den samme mængde. Vi bruger os selv, f.eks. antal år, antal tabte tænder og hvad der er i nærheden af os. 1.kl. Figurer og Mønstre; Arbejde med geometri. Skal lære om geometriske former, figurer og mønstre. Lære navnene på figurer/mangekanter. Lære at identificere og fortsætte mønsterrække. 10 er-venner og Ven med 10; Fokus på hovedregning med henblik på automatisering af små plusstykker, hvor omdrejningspunkt er arbejdet med 10 er venner. Automatisering af addition af et cifret tal med kl. Halvt og dobbelt; lære om begreberne det halve og det dobbelte og om at finde det halve og det dobbelte af antal, pengebeløb, længder og figurer. Plus med flere tal; arbejde med forskellige metoder til addition. lære metoder til at regne plusstykker med tierovergang. Fokus på regnehistorier med plus.

13 13 af 16 Engelsk: 0.kl. & 1.kl. Arbejder med bogen The Hungry Caterpillar. Træning af (igennem sange, lege og rollespil), food, colours, weekdays and numbers. Børnene selvopdigter små historier til rollespil. 2.kl. Arbejder med bogen Stick Man. Igennem sange, lege, rim/remser og rollespil om egen opdigtede historie om Stick Man, træner vi ordforråd indenfor numbers, family, colours, weather, animals mm. Håndens fag: Vi skal arbejde med skrifttegn og tegnenes betydning. Kinesiske skrifttegn som tegn og kunst i forskellige materialer. Vi skal endvidere arbejde med at klippe, form og farver. Musik: Fast struktur som er beskrevet ovenfor. Hertil inddrages kinesiske sange ( Tre små kinesere m. instrumenter og vi skal arbejde med Sakora kinesisk kultur) Vi arbejder også med musicalsange. Fokus på fælles puls, tekst/vokaludtale, samt instrumentkendskab. Idræt: I denne periode arbejder vi med balancetræning og dét at skabe udtryk med kroppen. Vi inddrager lyd og rytmik i dette arbejde og i disse aktiviteter, vil vi komme ind på kinesiske udtryksformer, når det gælder krop og musik dette som led i at børnene bliver i stand til at anvende rytmiske bevægelser til forskellige musikformer. Uge Musical - Kulturrejsen

14 14 af 16 Temaet for musicalens bliver Kultur og vi vil komme omkring de områder vi indtil nu har beskæftiget os med såsom identitet, familie, musik, leg, Kina mm. Alle børnene vil være en aktiv del af en fælles forestilling, der vil være lavet til dem, med dem og af dem. Udformningen vil derfor afhænge af den vej arbejdet med børnene tager os i tiden op til musicalugerne. Uge Jul og lysfest Fælles for perioden: I den mørke december skal vi arbejde med lysets betydning. Vi vil komme omkring aspekter som: lys >< mørke, naturens gang (spire - dvale), At se >< ikke se og vil se på hvorfor fejrer vi jul? (Kristendom og tradition) Fortællerværksted og Blokdage: Vi sal høre om nogle af julens traditioner og vi tager os tiden til at nyde nogle af traditionerne sammen Vi skal bl.a. arbejde med stemninger via lys >< mørke, hvilket blandt andet vil komme til udtryk igennem arbejdet med at lave Luciaoptog og lære om denne skik. Dansk: Vi læser julehistorier og snakker om symbolikken i nogle af dem og om hvorfor fejrer vi jul. Skriftlighed: Eleverne skal skrive deres eget afsnit til en fælles julehistorie, som evt. læses op som en kalender.

15 15 af 16 Matematik: 0.kl. Vi arbejder med regnehistorier og sætter fokus på regningen. Vi arbejder med plus og minus stykker. Vi har vores egen butik, hvor vi køber og sælger til hinanden. 1.kl. 10 er-venner og Ven med 10; Fokus på hovedregning med henblik på automatisering af små plusstykker, hvor omdrejningspunkt er arbejdet med 10 er venner. Automatisering af addition af et cifret tal med 10. Tiere og enere; læren om titalssystemet. Der er fokus på tallene fra Eleverne skal lære at tælle større mængder og blive bevidste om, at to ciffrede tal består af tiere og enere. Længde og omkreds; måling af længde og omkreds. lære at bruge lineal som måle-og tegneredskab og dermed på standardenheden cm. Lære at måle og beregne omkreds af forskellige genstande. 2.kl. Plus med flere tal; arbejde med forskellige metoder til addition. lære metoder til at regne plusstykker med tierovergang. fokus på regnehistorier med plus. Forstørre og Formindske; lære om at forstørre og formindske figurer. Minus med flere tal; Arbejde med forskellige metoder til subtraktion - metoder til at regne minusstykker med tierovergang. fokus på regnehistorier med minus. Hvor mange?; lære om hvor mange forskellige måder man kan kombinere forskellige ting, tal, børn osv. udvikling af metoder til optællinger. lære at arbejde systematisk, at tælletræer kn bruges som redskab til systematiske optællinger. Engelsk: Vi arbejder med emnet Christmas, Shopping og Feelings/Senses, og vi hører om og mærker kultur/traditioner i England gennem sange, lege, rim/remser, små historier og rollespil.

16 16 af 16 Håndens fag: Lys og mørke er overskrifterne for håndens fag. Vi arbejder med farver. Hvad er farver og hvad gør farverne? Vi sætter fokus på farvers betydning i et billede og for os som mennesker, her arbejder vi med farvelære, farvernes symboler, kolde og varme farver. Vi laver egne lys og tænder lys i forskellige materialer både med fokus på det plane og rummelig udtryk og bruger også forskellige medier og materialer. Musik: Fast struktur som tidligere beskrevet. Vi skal desuden arbejde med at synge og gå Lucia. Fokus på musikkens stemninger, samt sang og bevæge sig til sang. Idræt: Også idrætstimerne kommer til at indeholde fokus på ro og det meditative og på spænding overfor afspænding. Dette vil bl.a. ske gennem lege og yogaøvelser.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Skoleskema for 0.-3.C

Skoleskema for 0.-3.C Skoleskema for 0.-3.C 0.-3. C mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 8.20-9.05 9.05-9.50 10.05-10.50 10.50-11.35 12.00-12.45 HM Post,skema & lege HM Billedkunst /HM Matematik Post,skema & lege Natur/teknik

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Årsplan for matematik i 0.kl. Herborg Friskole 2013/2014

Årsplan for matematik i 0.kl. Herborg Friskole 2013/2014 Uge Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet 33 Opstart 34 - Relationer 35 36-38 39-40 41 42 43-48 Tallene 1-10 Geometriske figurer Aktiv Rundt i Danmark Tale om sprog Lægge mærke til naturfaglige fra

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin.

Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. 1 af 6 Rammeplan Grøn Gruppe 6. og 7. klasse Fællesemne: På skolen har vi et halvårligt fællesemne, der er gennemgående i alle fag og på alle klassetrin. Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Undervisningsplan for Børnehaveklassen

Undervisningsplan for Børnehaveklassen Undervisningsplan for Børnehaveklassen Årsplanen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets overordnede Fælles mål for børnehaveklassen. Undervisningen i børnehaveklassen bliver tilrettelagt så børnene

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Hvordan kan Fri for Mobberi bruges sammen med fælles forenklede mål for 0.-2. klasse?

Hvordan kan Fri for Mobberi bruges sammen med fælles forenklede mål for 0.-2. klasse? Hvordan kan Fri for Mobberi bruges sammen med fælles forenklede mål for 0.-2. klasse? Fri for Mobberi sætter omsorg og gode børne- og voksenfællesskaber på dagsordenen. Det sker gennem bevidst og systematisk

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Årsplan. 1. klasse. Bageriet marked. Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle

Årsplan. 1. klasse. Bageriet marked. Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle Årsplan 1. klasse Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle Bageriet Loppearabere marked ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger

Læs mere

Skoleskema for 5.-6.C

Skoleskema for 5.-6.C Skoleskema for 5.-6.C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.15-09.00 EL ENGELSK LT/ST BIBLIO 09.00-09.45 EL MUSIK 10.05-10.50 EL ENGELSK CH IDR IDDR EL 10.50-11.35 LT /ST DANSK EL KRIST. CH IDR IDDR

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

Formål for faget Matematik

Formål for faget Matematik Formål for faget Matematik Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 Overordnet formål med P-fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-fag, som omfatter Billedkunst, Håndværk og design og Madkundskab. Undervisningen i de tre

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk

Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk Læreplaner for Halsnæs lilleskole Generelle betragtninger om undervisningen på Halsnæs Lilleskole. Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk Projektarbejde:

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

www.navimat.dk MIO i Danmark

www.navimat.dk MIO i Danmark www.navimat.dk MIO i Danmark I NAVIMAT (Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik) har vi i det sidste år arbejdet med at tilrette det norske observationsmateriale MIO til danske forhold. Udgangspunktet

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Hermed sender vi jer årsplanerne for skoleåret 2010-11.

Hermed sender vi jer årsplanerne for skoleåret 2010-11. August 2010 Vedr. årsplaner for skoleåret 2010-11 Kære forældre. Hermed sender vi jer årsplanerne for skoleåret 2010-11. Vi anvender til alle fag og klasser den skabelon, som "Årsplan-arbejdsgruppen" bestående

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Årsplan 0. klasse 2014/15

Årsplan 0. klasse 2014/15 Uge Tema og danskarbejde Fremlæggelse onsdag/fredag 33 Her er jeg : Vi lærer hinanden at kende Vi lærer at gå i skole Arbejde ud fra skolestartsmaterialet om trafik Arbejde med AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel)

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Aktiviteter Engelsk samtale på klassen Lære nye engelske gloser Lytte til engelske sange og nursery rhymes

Aktiviteter Engelsk samtale på klassen Lære nye engelske gloser Lytte til engelske sange og nursery rhymes Årsplan for engelsk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Trinmål efter 4. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Periode Emne/aktivitet

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Årsplan 2015/2016 Engelsk 4. Klasse

Årsplan 2015/2016 Engelsk 4. Klasse Årsplan 2015/2016 Engelsk 4. Klasse Hovedvægten i engelsk undervisningen lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne vil være konkrete,

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

Rammeplan for Grøn gruppe 2. periode 2013/2014 - Fællesemnet er "BALANCEGANG"!

Rammeplan for Grøn gruppe 2. periode 2013/2014 - Fællesemnet er BALANCEGANG! Rammeplan for Grøn gruppe 2. periode 2013/2014 - Fællesemnet er "BALANCEGANG" Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: (Denne del rummer den overordnede beskrivelse af fagene.) Rammeplanen

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Relation til Fælles Mål. skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære emner som familie og fritid.

Relation til Fælles Mål. skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære emner som familie og fritid. Fagårsplan 10/11 Fag: engelsk Klasse: 5.a Lærer: MC Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Family/myself, numbers August Arbejde med familien, beskrive sig selv og en ven. Repetere tallene fra 0-100

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Årsplan 2. klasse 09/10

Årsplan 2. klasse 09/10 Årsplan 2. klasse 09/10 Status 26 børn: 16 piger og 9 drenge. Klassen har netop taget afsked med de 2 gennemgående lærere og starter ud med 2 nye klasselærere. Klassen er som helhed fagligt meget dygtige

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt?

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt? Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkommen til Sprogpakken Introduktion Præsentation af Sprogpakken Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige, sociale begrundelser: Sproget styrker barnets personlige,

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere