Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013"

Transkript

1 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for / Nøgletal for / Nøgletal for 2013

2 Indhold Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers sundhed Råd og vejledning til borgerne Udvikling og effektivisering Økonomi på jordforureningsområdet Nøgletal for 2013 Jordforurening - en regional opgave Nøgletal for 2013 ernes Videncenter for Miljø og Ressourcer Danske er / Nøgletal for 2013 Layout: UHI, Danske er Tryk: Danske er ISBN tryk ISBN elektronisk

3 Forord Danmarks fem regioner har ansvaret for indsatsten over for jordforurening. Forureningen stammer fra virksomheder og industri, hvor der tidligere har været anvendt olie eller andre kemikalier. Den måde stofferne har været håndteret på, er årsagen til, at jorden og grundvandet kan være forurenet. erne skal finde, undersøge og oprense de forurenede grunde. Formålet er at sikre det grundvand, der bruges til drikkevand og menneskers sundhed. Det er en vigtig samfundsopgave, som regionerne løser. ernes Videncenter for Miljø og Ressourcer er organiseret under Danske er, der er interesseorganisation for de fem regioner. Videncenteret indsamler og formidler den viden og de erfaringer, som regionerne opnår bl.a. i forbindelse med undersøgelser og oprensninger af jord- og grundvandsforurening, og støtter regionerne i varetagelsen af deres opgaver. Denne redegørelse beskriver på et overordnet plan, hvilken indsats regionerne har udført på jordforureningsområdet i Bagerst i redegørelse findes tabeller med specifikke tal for de enkelte regioner. Kommunerne og staten varetager også opgaver på jordforureningsområdet, ligesom private grundejere og bygherrer bidrager til området. Dette arbejde er ikke beskrevet særskilt i redegørelsen, men omtales i forbindelse med de opgaver, hvor regionerne samarbejder med de andre aktører. Et samarbejde, som regionerne prioriterer højt. Bornholm har en særlig status som regionskommune og varetager opgaverne på jordforureningsområdet på lige fod med de fem regioner, men indgår ikke i redegørelsen. 3 / Nøgletal for / Nøgletal for 2013

4 4 / Nøgletal for 2013

5 ernes opgaver med jordforurening ernes opgave på jordforureningsområdet er at håndtere risikoen fra jordforurening. Arbejdet kan overordnet opdeles i to typer af opgaver: Opgaver med den offentlige indsats, som er en miljø- og sundhedsprioriteret indsats og Borgerrettede opgaver fx råd, vejledning og myndighedsbehandling af privat finansierede indsatser. Opgaverne med den offentlige indsats ernes opgave med den offentlige indsats er at fjerne den risiko, som jordforurening udgør, det vil sige at opspore, kortlægge, undersøge og fjerne de forureninger som: Truer det grundvand, der bruges eller kan bruges til drikkevand, indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser eller i et indvindingsopland til et vandværk Udgør en risiko for menneskers sundhed enten fordi forureningen påvirker indeklimaet i fx en bolig eller udgør en risiko ved kontakt med den forurenede jord. Den offentlige indsats udføres på grunde, som enten er forurenede eller kan være forurenede. Figur 1 Muligt forurenede, kortlagte grunde opgjort i forhold til, om de er omfattet af den offentlige indsats eller ej Omfattet af indsats Ikke omfattet af indsats Nord Midt Syd Hovedstaden Sjælland Figur 1 viser de muligt forurenede, kortlagte grunde opgjort i forhold til, om de er omfattet af offentlig indsats eller ej. 58 procent af de muligt forurenede grunde er omfattet af den offentlige indsats. 42 procent af grundene er ikke omfattet af offentlig indsats. Her skal regionerne ikke udføre undersøgelser for at be- eller afkræfte, om der er forurenet. 5 / Nøgletal for / Nøgletal for 2013

6 Figur 2 Forurenede, kortlagte grunde opgjort i forhold til, om de er omfattet af den offentlige indsats eller ej Omfattet af indsats Ikke omfattet af indsats Ingen oplysninger Nord Midt Syd Hovedst. Sjælland Figur 2 viser de forurenede, kortlagte grunde opgjort i forhold til, om forureningen er omfattet af offentlig indsats eller ej. Det fremgår af figuren, at 46 procent af de forurenede grunde er omfattet af den offentlige indsats, 51 procent er ikke omfattet, mens der ikke findes oplysninger om de sidste tre procent. Figur 3 Forurenede, kortlagte grunde opgjort i forhold til den offentlige indsats henholdsvis grundvand (indvindingsoplande og områder med særlige drikkevandsinteresser) og menneskers sundhed (bolig, børneinstitution og offentlig legeplads). En forurening kan være omfattet af den offentlige indsats både i forhold til grundvandet og i forhold menneskers sundhed. I figuren er forurenede grunde med flere indsatser talt med under hver indsats Bolig Børneinstitution Offentlige legepladser Områder med særlige drikkevandsinteresser Indvindingsopland Andet, f.eks miljøhensyn / Nøgletal for Nord Midt Syd Hovedst. Sjælland

7 I figur 3 er de forurenede, kortlagte grunde, der er omfattet af den offentlige indsats, opgjort i forhold til årsagen til den offentlige indsats. En forurening kan være omfattet af den offentlige indsats både i forhold til grundvandet og i forhold til menneskers sundhed. Den offentlige indsats fordeler sig med 65 procent til grundvand og 35 procent til menneskers sundhed. Forureninger, som har flere indsatser, kan være vanskeligere og dyrere at håndtere, end forureninger, der knytter sig til en indsats. Det er ikke muligt at opstille en landsdækkende model for, hvordan regionerne skal fordele ressourcerne mellem at beskytte henholdsvis grundvandet og menneskers sundhed. Dette afhænger af regionale forhold som fx befolkningstæthed, bebyggelse, industriel historie, geologi og mønstret for indvinding af grundvand til drikkevand. Det er derfor en politisk prioritering i den enkelte region at udstikke retningslinjerne og tage stilling til, hvordan de forskellige opgaver skal vægtes i forhold til hinanden. Som udgangspunkt prioriterer alle fem regioner den offentlige indsats med at beskytte grundvandet og indeklimaet i boliger højere end indsatsen mod jordforurening, der alene udgør en risiko ved kontakt med jorden. Den offentlige indsats udføres desuden, hvor det vurderes, at der er størst miljø- og sundhedsmæssig effekt. Borgerrettede opgaver Ud over den offentlige indsats med de miljø- og sundhedsmæssigt prioriterede opgaver er regionerne involveret i en lang række andre myndighedsopgaver, der skal hjælpe og sikre borgerne bedst muligt. Det drejer sig bl.a. om: Rådgivning og vejledning til borgere om sundhedsrisiko ved jordforurening Besvarelse af forespørgsler fra ejendomsmæglere, advokater og borgere om jordforurening, fx i forbindelse med køb og salg af ejendomme Udtalelser i forbindelse med byggeri og ændret anvendelse på forurenede grunde Behandling af privat finansierede forureningsundersøgelser og oprensninger i forbindelse med fx salg og byggeri Godkendelse af undersøgelser og oprensninger på nedlagte tankstationer udført af Oliebranchens Miljøpulje. Fælles for en stor del af de borgerrettede opgaver er, at de er med til at afhjælpe gener for borgerne og derfor skal håndteres relativt hurtigt. Nogle opgaver skal regionerne desuden udføre indenfor bestemte tidsfrister fastsat i lovgivningen. Dette er med til at binde en del af regionernes ressourcer, som dermed ikke kan anvendes til den offentlige indsats med de miljø- og sundhedsprioriterede opgaver. Håndtering af risikoen fra jordforurening på de forurenede grunde erne har i dag kendskab til grunde, som enten er eller kan være forurenet. erne skønner, at kun en del af grundene udgør så stor en risiko i forhold til grundvandet eller menneskers sundhed, at de skal renses op. I nogle tilfælde kan risikoen fra jordforureningen håndteres på andre og mere omkostningseffektive måder end egentlig oprensning. Her er det ofte tilstrækkeligt, at regionen rådgiver og vejleder borgerne om, hvordan de kan minimere risikoen fra jordforureningen. Der er tale om enkle råd til, hvordan haven kan indrettes og bruges, selv om jorden er forurenet. Ud fra en miljø- og sundhedsmæssig vurdering er det derfor ikke nødvendigt at rense alle forurenede grunde op. 7 / Nøgletal for / Nøgletal for 2013

8 8 / Nøgletal for 2013 Hvis en jordforurening ikke udgør en risiko, udfører regionen som regel ikke nærmere undersøgelser eller oprenser forureningen. Dette er tilfældet i mange forureningssager, og derfor slutter den offentlige indsats ofte uden, at regionen fjerner forureningen. Kortlægningen opretholdes for at forebygge nye problemer, som fx at grundejeren uforvarende flytter den forurenede jord til andre grunde. Kortlægningen sikrer også, at der tages højde for forureningen ved byggeri og ændret anvendelse.

9 Kortlægning af jordforurening Kortlægningen er grundlaget i regionernes arbejde med jordforurening. Kortlægningen sikrer, at regionerne: har det nødvendige overblik over truslerne fra jordforureningerne kan prioritere den offentlige indsats med undersøgelser og oprensninger, så den vigtigste indsats gennemføres først kan give borgerne den rigtige rådgivning i forhold til jordforurening Kortlægningen sikrer desuden: at der ikke sker ukontrolleret spredning af forurening at den fremtidige anvendelse af de forurenede grunde sker under hensyn til forureningen erne har brug for dette vigtige og essentielle overblik over forureningerne, for at sikre, at de vigtigste forureninger bliver renset op først. Ressourcerne til området er ikke ubegrænsede og den samlede opgave på jordforureningsområdet har derfor et langt tidsperspektiv. Derfor er det også nødvendigt med en skarp prioritering af rækkefølgen for undersøgelse og oprensning. Kortlægningen er også med til at sikre, at vandværkerne kan tage højde for forureningerne, når der skal etableres nye vandboringer. Ligesom kortlægningen kan bruges af grundejere, bygherrer og entreprenører til at tage højde for forurenet jord i forbindelse med byggeri og ændret anvendelse på de forurenede og muligt forurenede grunde. erne skal kortlægge alle jordforureninger, uanset om forureningerne er omfattet af den offentlige indsats eller ej. Tabel 1 Udviklingen i antallet af kortlagte grunde ved årets udgang i perioden Kortlagt på vidensniveau Kortlagt på vidensniveau I alt kortlagt / Nøgletal for / Nøgletal for 2013

10 Faserne i den offentlige indsats HISTORISKE OPLYSNINGER INDLEDENDE UNDERSØGELSER VIDEREGÅENDE UNDERSØGELSER OPRENSNINGER DRIFT AF TEKNISKE OPRENSNINGS- ANLÆG Opgaven med den offentlige indsats på jordforureningsområdet er stor og kompleks og indeholder typisk følgende faser: Først indsamles historiske oplysninger om aktiviteter, som kan være årsag til jordforurening. Er der mistanke om forurening på grunden, bliver den kortlagt på vidensniveau 1. Viser en indledende undersøgelse, at der er forurenet, bliver grunden kortlagt på vidensniveau 2. Den næste fase kan være en videregående undersøgelse, hvor omfanget af og risikoen fra forureningen undersøges nærmere. Afhængigt af resultatet af den videregående undersøgelse kan det være nødvendigt at rense forureningen op. Oprensningen kan indebære, at der installeres et teknisk anlæg, der fremadrettet skal sikre grundvandet eller sikre indeklimaet i en bolig. Det tekniske anlæg er en del af oprensningen og skal ofte være i gang i mange år. På de mange grunde er det ikke nødvendigt at rense forureningen op. På grunde, hvor risikovurderingen viser, at der ikke er behov for oprensning, kan regionerne dog overvåge forureningen for at sikre, at den ikke spreder sig og skaber problemer andre steder. I de første faser af indsatsen afklares det, om en eventuel forurening udgør en risiko for grundvandet eller for den aktuelle anvendelse af grunden. Langt de fleste grundejere får allerede i disse faser besked om, at grunden ikke er forurenet, eller at forureningen ikke udgør nogen risiko ved den konkrete anvendelse som bolig eller overfor grundvandet. I første fase løses jordforureningsopgaven med et minimum af ressourcer i forhold til de forureninger, der ikke udgør en risiko. Tabel 2 Antal grunde, der, hvert år i perioden , enten ikke blev kortlagt på baggrund af vurdering af historisk materiale eller udgik af kortlægningen som følge af fx en undersøgelse eller oprensning 10 / Nøgletal for Ikke kortlagt vurdering af historisk materiale Udgået af kortlægningen

11 For de grunde, der skal renses, udgør kortlægningsfaserne grundlaget for at prioritere indsatsen og for at vælge den mest optimale løsning. Da der er meget stor forskel på prisen på de forskellige metoder til oprensning, er det vigtigt at vælge den rigtige løsning i forhold til den konkrete situation. Oprensningen fjerner ikke nødvendigvis al forurening kun den forurening, som kan udgøre en risiko. Det betyder ofte, at en grund fortsat vil være kortlagt efter oprensning. Hvis en jordforurening ikke udgør en risiko for grundvandet eller menneskers sundhed, udfører regionerne ikke nærmere undersøgelse eller oprensning. Kortlægningen opretholdes for at tage højde for forureningen ved fremtidige bygge- og anlægsprojekter. Alle faser i den offentlige indsats er lige vigtige og en forudsætning for de efterfølgende faser. De indledende kortlægningsfaser er således afgørende for en optimal behandling af sagerne og for den forebyggende effekt af indsatsen. ernes erfaringer har vist, at et jævnt flow i faserne er meget vigtigt for at udnytte ressourcerne bedst muligt. Den konkrete vurdering af risikoen fra forureningen er afgørende for, hvor hurtigt regionerne prioriterer forureningen videre til næste fase i den offentlige indsats. Der kan gå flere år fra en forurenet grund bliver kortlagt, til den bliver undersøgt nærmere og eventuelt renset op. erne har i 2013 bl.a. arbejdet på: historiske redegørelser 941 indledende undersøgelser 250 videregående undersøgelser 108 oprensninger 413 forurenede grunde med drift af tekniske oprensningsanlæg eller overvågning af forurening 11 / Nøgletal for / Nøgletal for 2013

12 Indsatsen for at sikre grundvandet erne prioriterer beskyttelse af grundvandet meget højt, så borgerne også i fremtiden kan drikke vand baseret på rent grundvand. I Danmark er der stor forskel på, hvor godt grundvandet er beskyttet over for forurening. I visse egne af landet er der meget grundvand, andre steder er der knaphed. I regionerne er der altså stor forskel på, hvor meget pres der er på grundvandsressourcerne. erne har derfor forskellige vilkår og udfordringer. Dette bevirker, at midlerne må anvendes forskelligt i de enkelte regioner. Nogle regioner er således nødt til at anvende flere midler på beskyttelse af grundvandet ved eksisterende vandindvindinger, mens andre regioner i højere grad har fokus på at sikre fremtidige indvindinger. Grundvandsbeskyttelsen sker i et samarbejde mellem staten, kommunerne og regionerne. ernes indsats på grundvandsområdet bygger bl.a. på statens kortlægning af grundvandsressourcen som afsluttes i 2015, og på kommunernes indsatsplanlægning, samt fastlæggelse og løbende revision af indvindingsoplande til vandværkerne. Fakta Vandværk Drikkevand Forbrugere Grundvandsspejl Grundvand Fra grundvand til drikkevand 12 / Nøgletal for 2013 Drikkevandet i Danmark er baseret på rent grundvand. Vandværkernes vandboringer pumper grundvandet op fra undergrunden. Herefter ledes grundvandet ind på vandværket, hvor det i nogle tilfælde gennemgår en simpel vandbehandling, fx iltning, inden vandet sendes videre ud til forbrugerne som drikkevand.

13 Sikring af grundvand mod klorerede opløsningsmidler er en højt prioriteret opgave i regionerne. Oprensningerne af denne type forurening er ofte komplicerede og dyre. ernes erfaringer viser, at klorerede opløsningsmidler er årsag til nogle af de værste forureninger i grundvandet i Danmark. Stoffernes egenskaber gør, at de let spredes i jorden og grundvandet. Det er dyrt og teknisk krævende at fjerne forurening med klorerede opløsningsmidler i nogle tilfælde er det umuligt. Figur 4 Antal grundvandssager, som regionerne har arbejdet på i 2013 opgjort på de forskellige faser i den offentlige indsats og ressourceforbruget Indledende undersøgelser Oprensning inkl. videregående undersøgelser Drift og overvågning Figur 4 viser, at regionerne i 2013 gennemførte flere indledende undersøgelser end oprensninger. Det skyldes, at mange sager stopper efter den indledende undersøgelse, fordi det ikke er alle grunde, der er forurenede; og heller ikke alle forureninger, der skal renses op. Det skyldes også, at oprensninger af hensyn til grundvandet er meget dyre og komplicerede at gennemføre. Derfor er der ikke midler til at gennemføre lige så mange oprensninger som undersøgelser hvert år. Selv om antallet af oprensninger er lavere end antallet af indledende undersøgelser, anvendte regionerne i 2013 mere end halvdelen af midlerne til beskyttelse af grundvandet på at rense op. I 2013 anvendte regionerne 46 mio. kr. på 410 indledende undersøgelser og 99 mio. kr. på 211 oprensninger inkl. videregående undersøgelser af forurening, som udgør en risiko for grundvandet. De videregående undersøgelser ses som en del af oprensningsindsatsen. I nogle forureningssager slutter den offentlige indsats med en konkret risikovurdering af resultaterne fra en videregående undersøgelse. I andre forureningssager gennemføres der en overvågning af forureningen i en periode for at vurdere, om det er nødvendigt at rense op. Oprensningerne gennemføres ved at fjerne så meget af forureningen, at den ikke længere udgør en trussel mod grundvandet eller ved at afskære forureningen fra at nå frem til drikkevandsboringer. Afskæringen foregår ofte ved at etablere et teknisk driftsanlæg. Antallet af driftssager er højt og karakteristisk for dem er, at de skal fortsætte i mange år. For at forhindre, at for mange midler bindes i driftsanlæg, arbejder regionerne målrettet på at finde metoder og teknikker til at oprense forurening så effektivt, at det ikke er nødvendigt at installere et teknisk anlæg som en del af oprensningen. erne arbejder desuden på at reducere antallet af de driftsanlæg, der allerede er installeret. 13 / Nøgletal for / Nøgletal for 2013

14 erne har i 2013 anvendt: 145 mio. kr. på at undersøge, risikovurdere og oprense forureninger, som kan true grundvandet. En del af forureningerne kan også udgøre en risiko for menneskers sundhed. 34 mio. kr. på tekniske anlæg, der renser forurenet jord og grundvand, og til overvågning af, hvordan forureningerne udvikler sig. 14 / Nøgletal for 2013

15 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed ernes opgave er også at beskytte menneskers sundhed mod påvirkning fra jordforurening. Indsatsen er rettet mod forurening på boliggrunde, børneinstitutioner og offentlige legepladser. Som udgangspunkt prioriterer alle fem regioner indsatsen for at beskytte indeklimaet i boliger højere end indsatsen mod jordforurening, som alene udgør en risiko ved kontakt med jorden. Det skyldes, at mennesker som udgangspunkt er mere udsatte overfor forurening, som påvirker indeklimaet i en bolig end overfor forurening, som udelukkende er et problem ved kontakt med jorden i fx en have. Forurening, som alene udgør et problem ved kontakt med jorden, kan i de fleste tilfælde midlertidigt afhjælpes ved at følge nogle få råd, indtil regionen renser op. Forurening, der påvirker indeklimaet, skal derimod ofte afhjælpes ved tekniske tiltag, der skal holdes i gang i mange år. ernes oprensninger af hensyn til menneskers sundhed var i 2013 primært relateret til forurening med klorerede opløsningsmidler, olie, tungmetaller og tjærestoffer. Figur 5 Antal sager i forhold til menneskers sundhed, som regionerne har arbejdet på i 2013 opgjort på de forskellige faser i den offentlige indsats og ressourceforbruget. I alt 64 mio. kr. Drift og overvågning 11 mio. kr / 17% Indledende undersøgelser 23 mio. kr / 36% Oprensning inkl. videregående undersøgelser 30 mio. kr / 47% Figur 5 viser, at regionerne i 2013 har gennemført væsentligt flere indledende undersøgelser end oprensninger. Det skyldes flere ting. Dels har boligejere med en muligt forurenet ejendom krav på, at regionen undersøger grunden indenfor et år, hvis ejeren anmoder om det. Dels stopper en del sager efter den indledende undersøgelse, fordi det ikke er alle grunde, der er forurenede. Dels er det langt fra alle forureninger, der er så kritiske i forhold til menneskers sundhed, at de skal renses op. Det skyldes også, at udgifterne til oprensninger generelt er højere end udgifter til indledende undersøgelser, hvorfor der ikke er midler til at gennemføre lige så mange oprensninger som undersøgelser. 15 / Nøgletal for / Nøgletal for 2013

16 I 2013 anvendte regionerne 23 mio. kr. på 531 indledende undersøgelser og 30 mio. kr. på 147 oprensninger inkl. videregående undersøgelser af forurening, som udgør en risiko for menneskers sundhed. De videregående undersøgelser ses som en del af oprensningsindsatsen. I nogle sager slutter den offentlige indsats med en konkret risikovurdering af resultaterne fra en videregående undersøgelse. Oprensningerne gennemføres ved at fjerne så meget af forureningen, at den ikke længere udgør en risiko for menneskers sundhed. På forurenede boliggrunde, hvor forureningen kan dampe op af jorden, er det ofte nødvendigt at etablere tekniske anlæg, der sikrer boliger imod indtrængende dampe. Oprensninger af hensyn til indeklimaet er ofte dyre og komplicerede. Antallet af driftssager er højt og karakteristisk for dem er, at de skal fortsætte i mange år. For at forhindre, at for mange midler bindes i driftsanlæg, arbejder regionerne målrettet på at finde metoder og teknikker til at oprense forurening så effektivt, at det ikke er nødvendigt at installere et teknisk anlæg som en del af oprensningen. erne arbejder desuden på at reducere antallet af de driftsanlæg, der allerede er installeret. erne har i 2013 anvendt: 53 mio. kr. på at undersøge, risikovurdere og oprense forurening, som kan udgøre en risiko for menneskers sundhed 11 mio. kr. på tekniske anlæg, der sikrer indeklimaet mod forurening, og til overvågning af, hvordan forureningerne udvikler sig. 16 / Nøgletal for 2013

17 Råd og vejledning til borgerne erne har ud over opgaven med at sikre grundvandet og menneskers sundhed mod forurening en række andre væsentlige opgaver. erne yder fx service til borgere og virksomheder og samarbejder med kommunerne. I takt med regionernes arbejde med kortlægning skrider frem, stiger antallet af kendte forurenede grunde, hvilket stiller stigende krav til regionerne om fortsat at yde god rådgivning til grundejere. Rådgivningen er specielt vigtig i de mange tilfælde, hvor forureningen ikke skal renses op. Det er en stor og vanskelig opgave at kommunikere om en eventuel sundhedsrisiko på en saglig og forståelig måde. erne har som en del af kommunikationen omkring risikoen arbejdet med at forbedre hjemmesider, breve samt andet informationsmateriale til borgerne. Der er også produceret film, der forklarer jordforureningsopgaven. erne arbejder løbende på at forbedre kommunikationen. Undersøgelse af boliggrunde Ejere af boliggrunde, der er kortlagt som muligt forurenet, kan bede regionen om inden for et år at afklare, om grunden er forurenet eller ej. I 2013 har regionerne undersøgt 251 grunde efter anmodning fra boligejerne. Dette svarer til 27 procent af de gennemførte indledende undersøgelser. Boligejernes særlige ret til at få deres grunde undersøgt inden for et år kræver en del af regionernes ressourcer. Dette medfører, at visse regioner må tilpasse antallet af nye kortlægninger af muligt forurenede grunde for at skabe balance mellem ressourcerne til den sundheds- og grundvandsrettede indsats. Nuancering af forureningens sundhedsmæssige betydning på boliggrunde For at gøre det nemmere for boligejere, ejendomsmæglere og kreditinstitutioner at forstå, hvad jordforureningen betyder for den daglige brug af hus og have, nuancerer regionerne den sundhedsmæssige betydning af forureningen på boliggrunde. Fakta Forureningens tilstandsrapport Nuanceringssystemet er bygget op efter de samme principper som tilstandsrapporten på en ejendom og inddeler forureningen i tre forureningskategorier F0, F1 og F2: F0: Forureningen udgør ingen risiko for brug af hus og have F1: Forureningen udgør ingen risiko for brug af hus og have, hvis rådgivning efterleves F2: Forureningen udgør eller kan udgøre en risiko for brug af hus og have. 17 / Nøgletal for / Nøgletal for 2013

18 På boliggrunde med forureningskategorierne F0 og F1 udfører regionerne ikke flere undersøgelser og oprenser heller ikke forureningen, med mindre forureningen truer grundvandet. En vurdering på F0 og F1 kan være med til at give grundejer bedre adgang til fx at få lån i ejendommen. På boliggrunde med forureningskategorien F2 er der ikke nødvendigvis tale om, at forureningen udgør en risiko ved brugen af hus og have. En F2 betyder ofte, at forureningen endnu ikke er tilstrækkeligt undersøgt. erne vil derfor på et tidspunkt undersøge forureningerne nærmere og eventuelt rense dem op. I 2013 har regionerne vurderet forureningens sundhedsmæssige betydning på 403 boliggrunde. På knap to tredjedele af boliggrundene blev den sundhedsmæssige betydning vurderet til F0 eller F1, det vil sige forurening uden sundhedsmæssig betydning for brugen af hus og have. Figur 6 Fordelingen af forureningskategorierne F0, F1 og F2 på boliggrunde, der er nuanceret i F0 - Fourening udgør ingen risiko 120 F1 - Fourening udgør en ingen risiko, hvis råd følges 100 F2 - Fourening kan udgøre 80 en risiko Nord Midt Syd Hovedst. Sjælland Private grundejeres projekter er og kommuner har en tæt dialog og et godt samarbejde omkring de vilkår, kommunerne stiller i forbindelse med tilladelser til byggeri og ændret anvendelse på forurenede grunde. Det sker for at sikre miljø og sundhed i de private projekter. Der sker også for at sikre, at en eventuel senere offentlig indsats ikke væsentligt fordyres som følge af byggeriet. I 2013 har kommuner og regioner sammen behandlet 493 tilladelser. Samtidig har regionerne behandlet 2176 sager, hvor grundejere og private bygherrer selv har betalt for undersøgelser og oprensninger (typisk i forbindelse med ejendomshandler) og 59 sager om forurening på nedlagte tank- og servicestationer, som Oliebranchens Miljøpulje står for at undersøge og rense op. 18 / Nøgletal for 2013

19 erne stiller data til rådighed Der er i dag kortlagt grunde i de fem regioner tilsammen. erne har omfattende it-systemer til at holde styr på de mange kortlægninger, undersøgelser og oprensninger. erne stiller oplysninger om forurenede grunde til rådighed for offentligheden på deres hjemmesider. Dermed kan problemstillinger i forbindelse med jordforurening håndteres allerede i planlægningen af fx nybyggeri og byudvikling. Derved spares ressourcer, og man undgår nye miljømæssige problemer. Digitale løsninger gør det desuden nemmere for borgerne at hente relevante informationer om jordforureninger og nemmere for regionerne at betjene borgerne. I 2013 har regionerne behandlet næsten henvendelser fra borgere, ejendomsmæglere og andre, der har søgt oplysninger om jordforurening. Tallet er stigende fra år til år i takt med, at borgerne er blevet mere bevidste om jordforurening. Af disse henvendelser er knap besvaret elektronisk via regionernes hjemmesider. ernes it-systemer kobler op til Danmarks Miljøportals database DKJord, der er en fællesoffentlig dataportal om jordforurening. Via DKJord har borgere, kommuner, Miljøstyrelsen, rådgivende firmaer m.m. adgang til data om de kortlagte grunde. Værditabsordningen Ordningen hjælper boligejere med at få fremrykket tidspunktet for en offentlig undersøgelsesog oprydningsindsats. Midlerne til indsatsen kommer fra staten. Det er regionerne, der vurderer, om en boliggrund er omfattet af ordningen, og som søger om penge hos staten. Det er også regionerne, der gennemfører undersøgelserne og de eventuelle oprensninger. erne har i 2013 gennemført 99 undersøgelser og 62 oprensninger under værditabsordningen. ernes borgerrettede opgaver i 2013: Behandlet forespørgsler om jordforurening Undersøgt 251 boliggrunde på anmodning af grundejeren Nuanceret forureningens sundhedsmæssige betydning på 403 boliggrunde Behandlet 493 sager om byggeri og ændret anvendelse på forurenede grunde Behandlet 2176 sager om undersøgelser og oprensninger betalt af grundejere og private bygherrer Behandlet 161 sager efter værditabsordningen 19 / Nøgletal for / Nøgletal for 2013

20 Udvikling og effektivisering erne har i dag kendskab til grunde, hvor forureningen enten truer grundvandet eller menneskers sundhed. Hertil kommer de forureninger, som regionerne fremover vil finde efterhånden som arbejdet med at opspore og kortlægge forurening skrider frem. På en stor del af grundene skal der foretages en eller anden form for oprensning. Selv hvis regionernes indsats holdes på samme niveau som i dag, vil det tage flere årtier, før alle kritiske forureninger er renset op. Det stiller krav til regionerne om en skarp prioritering af de økonomiske ressourcer, så de giver mest miljø for pengene. De traditionelle metoder til at undersøge og fjerne forurening i jorden og grundvandet er ofte både dyre og langvarige. erne arbejder derfor aktivt med at optimere arbejdsgange og udvikle og afprøve nye metoder og værktøjer. Udviklingen sker inden for alle faser i den offentlige indsats med det mål at kunne kortlægge, undersøge og oprense hurtigere, billigere og mere effektivt, end det er muligt i dag. Udvikling og afprøvning af nye metoder og værktøjer er nødvendigt både i forhold til at få de kritiske forureninger renset op i tide. Og i forhold til, at der er forureninger, som ikke kan renses op med de metoder, der kendes i dag. Testgrunde Flere regioner ejer i dag en eller flere forurenede grunde, som er opkøbt med henblik på at oprense forurening. At regionerne råder over grundene åbner op for, at regionerne kan teste nye metoder og teknikker på grundene samtidig med, at forureningen renses op. De grunde, der anvendes som testgrunde, har forskellig geologi, forskellige grundvandsforhold, og forskellige forureninger. Samlet set repræsenterer grundene en bred vifte af forureningsproblematikker, og derfor kan de supplere hinanden i udviklingen og demonstration af nye teknikker til undersøgelse og oprensning af forurening. Perspektiverne for testgrundene er at styrke forudsætningen for at arbejde mod hurtigere, billigere og bedre oprensninger. Samtidigt styrkes vidensdeling og muligheden for dansk og internationalt samarbejde med vidensinstitutioner og erhvervslivet, hvilket danner grundlag for erhvervsudvikling og eksport af dansk ekspertise indenfor jord- og grundvandsområdet. Samarbejde om udvikling Udvikling af nye metoder og teknikker sker i samarbejde mellem regionerne og med Miljøstyrelsen, rådgivende firmaer, entreprenører, producenter og forskningsinstitutioner. I flere tilfælde har regionerne desuden etableret samarbejder uden for Danmarks grænser om udvikling af nye metoder og teknikker. Nogle projekter udføres med støtte fra EU. 20 / Nøgletal for 2013

21 Teknologiudvikling for jord- og grundvandsforurening I 2013 har regionerne arbejdet med 68 udviklingsprojekter. Projekterne har blandt andet omfattet værktøjer til vurdering af forureningsrisiko og optimering af oprensninger, metoder og teknikker til at rense forurening op, samt projekter af generel karakter. 10 projekter er gennemført som offentlig-privat innovationsamarbejde og partnerskaber mellem den pågældende region og et eller flere private firmaer i ind- og udland. I offentlig-privat innovationsamarbejde og partnerskaber har alle deltagere et fælles ansvar for projektets kvalitet og økonomi. 16 projekter er gennemført med støtte fra Miljøstyrelsens teknologiudviklingspulje. ernes udviklingsarbejde i 2013: erne har i 2013 arbejdet med 68 udviklingsprojekter 16 projekter er støttet af Miljøstyrelsens teknologiudviklingspulje 3 projekter er støttet af EU 21 / Nøgletal for / Nøgletal for 2013

22 Økonomi på jordforureningsområdet I 2013 har regionerne anvendt 398 mio. kr. på indsatsen over for jordforurening. Det er 29 mio. mindre end året før, hvilket skyldes, at budgettet i tre regioner er reduceret fra 2012 til Figur 7 viser forbruget opgjort på de fire hovedområder: kortlægning, oprensning, borgerrettede opgaver og IT, ledelse og planlægning. Figur 7 ernes forbrug på jordforureningsområdet i 2013 fordelt på fire hovedområder. I alt 398 mio. kr. Oprensning 58 mio /15% Borgerrettede opgaver 32 mio /8% Kortlægning 109 mio / 27% Oprensning 199 mio / 50% Kortlægning: 109 mio. kr. Kortlægningen er udgangspunktet for en prioritering af oprensningerne, så de værste forureninger renses op først. 39 mio. kr. er anvendt på at opspore og kortlægge mulig jordforurening, mens 70 mio. kr. er anvendt på de indledende undersøgelser og kortlægning af konstateret forurening. Udgifter til undersøgelse af 251 boliggrunde på anmodning af grundejere og nuancering af forureningens sundhedsrisiko på 403 boliggrunde er medregnet her. Oprensning: 199 mio. kr. 66 mio. kr. er anvendt på videregående undersøgelser, som går forud for en oprensning. Videregående undersøgelser sikrer en effektiv oprensning, der er målrettet mod den miljø- og sundhedsskadelige forurening. 64 mio. kr. er anvendt på oprensningerne, mens der er anvendt 45 mio. kr. til efterfølgende drift af tekniske anlæg og overvågning af forurening. En stor del af udgifterne til drift af de tekniske oprensningsanlæg går til el og afledning af vand til kloak. 22 / Nøgletal for mio. kr. er anvendt på udviklingsprojekter, som er med til at effektivisere og målrette oprensningsindsatsen.

23 Udgifter til regionernes administration af værditabsordningen er talt med under oprensning. erne har anvendt 2,6 mio. kr. på den administrative del af de 99 undersøgelser og 62 oprensninger, der er gennemført under værditabsordningen i Borgerrettede opgaver: 32 mio. kr. 21 mio. kr. er anvendt på regionernes godkendelser af undersøgelser og oprensninger betalt af private grundejere og bygherrer eller Oliebranchens Miljøpulje samt til udtalelser i forbindelse med byggeri og ændret arealanvendelse. 11 mio. kr. er anvendt på besvarelse af henvendelser, rådgivning og kommunikation. It-aktiviteter opgjort under It, ledelse og planlægning er afgørende for at reducere udgifterne til besvarelse af forespørgsler om jordforurening. It, ledelse og planlægning: 58 mio. kr. 28 mio. kr. er anvendt på it og data. Dette dækker udvikling og vedligeholdelse af it-systemer til opbevaring, registrering og behandling af data samt digitalisering af gamle analysedata. Itsystemer bruges bl.a. til at videregive oplysninger til borgerne og til vurdering af risikoen fra de forurenede grunde. erne bidrager desuden til Danmarks Miljøportals arbejde med den landsdækkende jordforureningsportal DKJord. 30 mio. kr. er gået til det juridiske arbejde i regionerne, til ledelse og sekretariat, til administrative systemer samt til den løbende prioritering af opgaverne. Herunder bidrag til ernes Videncenter for Miljø og Ressourcer, som indsamler og videreformidler erfaringer. 23 / Nøgletal for / Nøgletal for 2013

24 24 / Nøgletal for 2013

25 Nøgletal for 2013 Tabel 3. Status for kortlægning Nordjylland Midtjylland Syddanm Hovedst. Sjælland I alt Samlet antal V1 kortlagte grunde v. udg. af Samlet V2 kortlagte grunde v. udg. af V1 kortlagte grunde i 2013 V2 kortlagte grunde i Antal grunde udgået af kortlægningen Tabel 4. Den offentlige indsats Nordjylland Midtjyll. Syddanm. Hovedst. Sjælland I alt Historiske redegørelser Indsatsen for at beskytte grundvandet Indledende undersøgelser Videregående undersøgelser Oprensninger Drift af tekniske anlæg og overvågning Indsatsen for at beskytte menneskers sundhed (indeklima og kontaktrisiko) Indledende undersøgelser Heraf undersøgelser udført på anmodning af boligejere Videregående undersøgelser Oprensninger Drift af tekniske anlæg og overvågning / Nøgletal for / Nøgletal for 2013

26 Tabel 5. Borgerrettede opgaver Nordjylland Midtjyll. Syddanm. Hovedst. Sjælland I alt 8 høringer i forb. med byggeri og ændret anvendelse på kortlagte grunde Undersøgelser betalt af private grundejere/bygherrer Oprensninger betalt af private grundejere/bygherrer Undersøgelser og oprensninger betalt af Oliebranchens Miljøpulje Påbud om undersøgelse og/eller oprensning * * * Hovedstaden opgør ikke undersøgelser og oprensninger betalt af private grundejere/bygherrer separat. Der er tale om et total tal angivet under undersøgelser Tabel 6. Undersøgelser og oprensninger finansieret af statens værditabsordning Nordjylland Midtjylland Syddanm. Hovedstaden Sjælland I alt Undersøgelser Oprensninger / Nøgletal for 2013

27 27 / Nøgletal for / Nøgletal for 2013

28 Tabel 7. ernes årsværk og økonomi på jordforureningsområdet i 2013 Økonomi på jordforureningsområdet i 2013 Årsværk Samlede årsværk Samlede årsværk omregnet til mio. kr Driftsmidler i mio. kr Samlede driftsmidler i mio. kr Driftsmidler i % Kortlægning Opsporing og kortlægning af mulig forurening, inkl. overfladevand - arbejdet med selve 28,5 22,0 implementeringen, screening 55,7 33,5 75,1 27 og bearbejdning Indledende undersøgelser 27,2 53,1 Videregående undersøgelser 19,3 54,9 Oprensning 16,5 53,6 Oprensning Denne Drift redegørelse af tekniske oprensningsanlæg og overvågning af for- 20,3 68,6 af den 41,3indsats, som regionerne er overordnet beskrivelse 33,1 157,8 58 har udført ureningpå jordforureningsområdet i Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til de enkelte regioner. Tværgående projekter 16,2 (udviklingsprojekter) 12,6 I 2013: Udtalelser i forbindelse med byggeri og ændretanvendelse på forurenede grunde 398 mio. kr. er anvendt på regionernes indsats rettet mod at beskytte Borgerrettede 38,3 38,3 23,0 9,0 9,0 3 grundvandet Godkendelse og af menneskers undersøgelser og oprensninger be- sundhed mod jordforurening opgaver erne talt af private har arbejdet bygherrer med 941 indledende undersøgelser Besvarelse af henvendelser, erne rådgivning og kommunikation har arbejdet med 250 videregående undersøgelser og 108 It, ledelse og oprensninger Administration og planlægn. 27,1 13,6 planlægning 44,3 26,6 31,7 12 It og data 17,1 18,1 erne har besvaret henvendelser fra borgerne om konkret I alt 206,8 206,8 124,5 273,6 273,6 100 jordforurening I redegørelsen er årsværk omregnet til økonomi. Værdien af et årsværk er sat til kr. Værditabsordningen dannede grundlag for 99 undersøgelser og 62 oprensninger af jordforurening erne har samarbejdet med kommunerne om 493 tilladelser til byggeri og ændret arealanvendelse på kortlagte grunde erne har godkendt 2176 undersøgelser og oprensninger betalt af private grund- og virksomhedsejere erne har behandlet 59 sager om forurening på nedlagte tankog servicestationer Knap 24 mio. kr. fra regionerne blev øremærket til udviklingsprojekter, blandt andet til at udvikle nye metoder til at rense forurening op 28 / Nøgletal for 2013

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed

Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed ernes arbejde med jordforurening i 2015 Indhold 3 5 Forord 4 6 Overblik og indsats 7 10 Indsatsen for at sikre grundvandet 10 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed 13 18 Indsatsen for at sikre overfladevand

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø UDKAST Indberetning 2010 Hoveddel Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Marts 2011 Koncern Miljø Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2012

Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Bilag til redegørelse om jordforurening 2010 Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2010 Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2014

Indberetning om jordforurening 2014 Maj 2015 Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Indberetning om jordforurening 2014 Hoveddel Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Titel Indberetning om jordforurening 2014 Udgiver

Læs mere

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan 2015 - Principper for Strategiplan 2015 - Mål for Strategiplan

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2015

Indberetning om jordforurening 2015 Indberetning om jordforurening 2015 Maj 2016 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 14 - Indberetning om jordforureningsindsatsen 2015

Læs mere

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord.

Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Arbejdet med at kortlægge og nuancere jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Her kan du få mere at vide om jordforurening, nuancering og oprensning: Regionens hjemmeside: www.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. 22 Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces 2 bilag Koncern Regional Udvikling Bilag 1 Forretningsudvalget den 15/5 2012.

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 6. juni 2011 Klokken: 13.30 14.30 Sted: Regionsgården Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen Møde nr. 4 Mødet

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening - Viden og videndeling som forudsætning for en god risikovurdering - Kommunikation med borgerne om risiko v. Områdechef

Læs mere

Oprensning af forurening

Oprensning af forurening Bilag 2 - Side -1 af 21 Oprensning af forurening Region Hovedstaden bruger hovedparten af midlerne på de opgaver, der er direkte relateret til op rensning af forurening, som truer drikkevandet eller menneskers

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

I bund og grund. Regionernes arbejde med jordforurening

I bund og grund. Regionernes arbejde med jordforurening I bund og grund ernes arbejde med jordforurening JUNI 2017 SIDE 2-3 INTRO 5.300 grunde 190 mio. m 3 vand R egionerne arbejder for at skabe gode levevilkår for borgere i hele Danmark, og i år er det 10

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

I bund og grund. Regionernes arbejde med jordforurening

I bund og grund. Regionernes arbejde med jordforurening I bund og grund ernes arbejde med jordforurening JUNI 2017 5.300 grun SIDE 2-3 INTRO 190 mio. m ernes arbejde med jordforurening 2016 Udgivet af: Danske er Design og produktion: Mediegruppen as»indsatsen

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Har du brug for mere information så kontakt: Region Hovedstaden: www.regionh.dk Region Sjælland: www.regionsjaelland.dk Region Syddanmark: www.regionsyddanmark.dk Region Midtjylland: www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening

Bilag til redegørelse om jordforurening Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 404 Offentligt Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Tite l: Bilag til redegørelse om jordforurening Re daktion : Depotrådet

Læs mere

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den )

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den ) MILJØ Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet 2014-2017 (revideret den 15-10-2015) Med udgangspunkt i Ledelses- og Styringsgrundlaget for

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008.

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008. Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 September 2008 Godkendt Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning.... 4 Rent

Læs mere

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget 28-01-2016 Sagsnr. 2016-0006705 Dokumentnr. 2016-0006705-3 Sagsbehandler Anders Jørgensen

Læs mere

Strategi for jordforurening

Strategi for jordforurening Strategi Nov 2007 Koncern Miljø Strategi for jordforurening REN JORD RENT VAND SUNDERE LIV 1 Strategi Jordforurening Indsatsen mod jordforurening er en regional opgave, og fortidens synder vil de næste

Læs mere

Indberetning om jordforurening. ISBN-nummer 978-87-92026-67-5. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer. Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland.

Indberetning om jordforurening. ISBN-nummer 978-87-92026-67-5. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer. Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland. INDBERETNING OM JORDFORURENING 2013 Titel: Indberetning om jordforurening ISBN-nummer 978-87-92026-67-5 Udgivet af: Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Udgivelsesår: 2014 Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland.dk

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen

Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Transport til og fra sygehuset Indberetning 2013 Region Syddanmarks skriftlige indberetning for 2013 til Miljøstyrelsen Juni 2014 INDHOLD 1. Indledning. 3 2. Ressourceforbrug

Læs mere

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Ida H. Olesen Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/22182 Telefon: 76631941 Dato: 25. april

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2009 April 2009 Indhold Titel: Udgivet af: Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2009

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2010

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2010 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2010 April 2010 Indhold Indledning.............................................................. 3 Rent grundvand gennem

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2016

Forord INDSATSPLAN 2016 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2016 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats?

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Morten Sørensen ATV møde den 02. oktober 2014 Grundvandsbeskyttelse 2 principper:

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2013

Indberetning om jordforurening 2013 November 2014 Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Punkt nr. 20 - Indberetning om jordforureningsindsatsen i 2013 til Miljøstyrelsen Bilag 1 - Side -1 af 15 Indberetning om jordforurening 2013

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Region Midtjylland Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 28

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet NOTAT Brevid: 1907830 Dato: 20. november 2012 Forslag til Indsatsplan 2013 for jordforureningsområdet Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen overfor jordforurening. Indsatsen består blandt andet

Læs mere

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil.

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil. Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød NOTAT Til: Regionsrådet Telefon Direkte Fax Mail Web 38665000 38665700 miljoe@regionh.dk www.regionh.dk Sagsnr.: 13011338

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2017

Forord INDSATSPLAN 2017 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2017 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/6334 Telefon: 7663 1941

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund Information Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund www.regionsyddanmark.dk/miljoe-raastoffer 1 Jeg vil undersøge og oprense forurening på min boliggrund hvad gør jeg? Først skal

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING 2015 Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvand - overblik og prioritering...

Læs mere

Nuancering af kortlagte boligejendomme

Nuancering af kortlagte boligejendomme Nuancering af kortlagte boligejendomme Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2007 Indhold 1 BAGGRUND 5 1.1 JORDFORURENINGSLOVEN 5 1.2 KORTLÆGNING 5 1.3 BOLIGERKLÆRINGER 5 1.4 LOVÆNDRINGEN 6 1.5 NUANCERING

Læs mere

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune i Kommuneplan 2010-2022 Jordforurening Marts 2012 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 05-03-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022,

Læs mere

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Baisgaard, Ida Holm Olesen, Jørn K. Pedersen, Mette Christophersen og Mette Mihle Laurbak. Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING 2016 Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvand - overblik og prioritering...

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ

ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ Danmarks Miljøportal er en platform til opsamling og opbevaring af natur- og miljødata, så disse data kan deles mellem myndigheder,

Læs mere

Dok ID Titel Oprettet Side forureningsattest_1089_silkebor g_markjorder. forureningsattest_1176_silkebor g_markjorder

Dok ID Titel Oprettet Side forureningsattest_1089_silkebor g_markjorder. forureningsattest_1176_silkebor g_markjorder Dok ID Titel Oprettet Side 6192668 forureningsattest_1089_silkebor g_markjorder 16-02-2017 2 6192685 forureningsattest_1176_silkebor g_markjorder 16-02-2017 5 6192728 forureningsattest_1175_silkebor g_markjorder

Læs mere