Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup"

Transkript

1 Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup 16. december 2009 Sag 4/ / LR Deres ref. Afgørelse vedr. Kjellerup Elforsynings klage over EnergiMidt Net A/S prisstigning for distribution af elektricitet til A-kunder (engros) Energitilsynets sekretariat har ved brev af 6. januar 2009 modtaget en klage fra Kjellerup Elforsyning over udviklingen i EnergiMidt Net A/S nettarif for A-kunder (engros). Energitilsynets sekretariat bemærker indledningsvist, at Energitilsynets sekretariat ikke kan give Kjellerup Elforsyning medhold i selskabets klage over udviklingen i Energimidt Net A/S nettarif for A-kunder (engros), jf. elforsyningsloven 69, stk. 1, 70 stk. 1 og 73, stk. 1 samt Energitilsynets sekretariats analyse af EnergiMidt Net A/S tariferingsstruktur præsenteret nedenfor. ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCESTYRELSEN Centrene for Energi Nyropsgade København V Tlf Fax CVR-nr Af klagen fremgår følgende: 1. Kjellerup Elforsyning finder, at EnergiMidt Net A/S tariffer er for høje, og at tarifferne således ikke afspejler EnergiMidt Net A/S faktiske omkostninger. 2. Kjellerup Elforsyning finder, at EnergiMidt Net A/S ikke har redegjort tilstrækkeligt for beregningsgrundlaget for selskabets afskrivninger. Kjellerup Elforsyning finder det således urimeligt, at EnergiMidt Net A/S afskriver genopskrevne aktiver. 3. Kjellerup Elforsyning finder, at EnergiMidt Net A/S omkostninger til drift- og vedligeholdelse er for høje set i forhold til sammenlignelige selskaber med A-kunder. 4. Kjellerup Elforsyning finder, at EnergiMidt Net A/S omkostninger til nettab er for høje sammenholdt med andre netselskaber. 5. Kjellerup Elforsyning finder, at EnergiMidt Net A/S mangler at redegøre for selskabets indtægter fra tilslutningsbidrag. 6. Kjellerup Elforsyning finder EnergiMidt Net A/S fordeling af tjenestemandspensionsforpligtelser mellem hhv. A-kunder, B- kunder og C-kunder urimelig. EnergiMidt Net A/S har indgivet et svar på disse klagepunkter den 20. maj Energitilsynets sekretariat har efterfølgende gennemgået EnergiMidt Net A/S tariffer, og har af flere omgange indhentet yderligere oplysninger hos EnergiMidt Net A/S.

2 2/13 EnergiMidt Net A/S er fremkommet med yderligere oplysninger den 10. juni 2009, den 18. juni 2009, den 2. juli 2009, den 27. august 2009, den 16. september 2009, den 22. september 2009 samt den 25. september Energitilsynets sekretariat har samlet de fra EnergiMidt Net A/S fremkomne oplysninger i et høringsnotat. Ved mail af 25. september 2009 har Energitilsynets sekretariat sendt dette høringsnotat i høring hos Kjellerup Elforsyning. Kjellerup Elforsyning har ved brev af 12. oktober 2009 indgivet et høringssvar til Energitilsynets sekretariat. EnergiMidt Net A/S har efter forespørgsel fra Energitilsynets sekretariat fremkommet med yderligere oplysninger den 28. september 2009, den 23. oktober 2009, den 30. oktober 2009, 2. november 2009, den 6. november 2009, den 11. november 2009, den 13. november 2009 samt den 18. november Energitilsynets sekretariat har ved mail af 23. november 2009 sendt Energitilsynets sekretariats afgørelse i høring hos Kjellerup Elforsyning og EnergiMidt Net A/S. EnergiMidt Net A/S har ingen bemærkninger til Energitilsynets sekretariats afgørelse. Kjellerup Elforsyning bemærker i sit høringsbrev af 1. december 2009, at selskabet i modsætning til Energitilsynets sekretariat fortsat vurderer, at EnergiMidt Net A/S diskriminerer Kjellerup Elforsyning ved at opkræve en for høj nettarif. Kjellerup Elforsyning er i sit høringssvar ikke fremkommet med yderligere oplysninger. Sagsforløb Energitilsynets sekretariat har modtaget en række klager fra Kjellerup Elforsyning over udviklingen i EnergiMidt Net A/S nettarif. Energitilsynets sekretariat har den 26. juni 2008 tidligere truffet en første afgørelse i dette sagsforløb. Det var sekretariatets vurdering, at Energi- Midt Net A/S tarifering overfor Kjellerup Elforsyning var uigennemskuelig og dermed urimelig, jf. elforsyningslovens 73. I sin afgørelse af 26. juni 2008 skrev Energitilsynet sekretariat: Energitilsynets sekretariat finder, at EnergiMidt Net A/S prisfastsættelse over for Kjellerup Elforsyning pr. 1. januar 2008 er uigennemskuelig, og må følgelig anses for at være urimelig, jf. elforsyningslovens 73. Energitilsynets sekretariat lægger vægt på, at EnergiMidt Net A/S hverken har påvist omkostningsfordelingen med henblik på tariferingen af net- og abonnementsprisen over for Kjellerup Elforsyning pr. 1. januar 2008, eller sammenhængen mellem de fordelte omkostninger og net- og abonnementsprisen.

3 3/13 Energitilsynets sekretariat pålægger i medfør af elforsyningslovens 77, stk. 1, EnergiMidt Net A/S inden udgangen af 3. kvartal og gældende for 4. kvartal at tarifere og anmelde en net- og abonnementspris over for Kjellerup Elforsyning, der afspejler såvel fordelingen af omkostninger inden tariferingen og de fordelte omkostninger i tariferingen. Som opfølgning på denne afgørelse anmodede Energitilsynets sekretariat ved mail af 23. september 2008 EnergiMidt Net A/S om at redegøre for beregningsgrundlaget for selskabets tariffer. EnergiMidt Net A/S har efterfølgende overfor Energitilsynets sekretariat skriftligt redegjort for beregningsgrundlaget for selskabets tariffer. Energitilsynets sekretariat har efterfølgende sendt EnergiMidt Net A/S beregningsgrundlag i høring hos Kjellerup Elforsyning. EnergiMidt Net A/S redegørelse gav ikke anledningen til en reduktion af selskabets tariffer. Som følge heraf, har Kjellerup Elforsyning ved brev af 6. januar 2009 indleveret en ny klage til Energitilsynets sekretariat over niveauet i EnergiMidt Net A/S tariffer. Efter modtagelsen af Kjellerup Elforsynings klage har Energitilsynets sekretariat af flere omgange indhentet supplerende oplysninger hos EnergiMidt Net A/S vedr. selskabets prisfastsættelsesmetode. Energitilsynets sekretariat har endvidere undersøgt niveauet af Energi- Midt Net A/S tariffer set i forhold til de øvrige distributionsselskaber. Regelgrundlag EnergiMidt Net A/S er et distributionsselskab, der er omfattet elforsyningslovens kapitel 10. I det følgende refereres de bestemmelser i elforsyningsloven, som indgår i Energitilsynets sekretariats vurdering af denne sag: Elforsyningslovens 69, stk. 1: Priserne for ydelser fra de kollektive elforsyningsvirksomheder fastsættes under hensyntagen til virksomhedernes nødvendige omkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og afskrivninger samt forrentning af kapital og under hensyntagen til de andre indtægter, som opnås ved driften af den bevillingspligtige virksomhed. Ved nødvendige omkostninger forstås omkostninger, som virksomheden afholder ud fra driftsøkonomiske overvejelser med henblik på at opretholde en effektiv drift. Elforsyningslovens 70, stk. 1: Priserne for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser fastsættes i overensstemmelse med de i stk. 2 nævnte indtægtsrammer, jf. dog 70 a. Rammerne fastsættes med henblik på dækning af de i 69 nævnte omkostninger ved en effektiv drift af virksomheden.

4 4/13 Elforsyningslovens 73, stk. 1: De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til. Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk afgrænsning er kun tilladt i særlige tilfælde. Elforsyningslovens 73 a, stk. 1: Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes af de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet. Elforsyningslovens 73 b: Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om fastsættelse af tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser. Energitilsynet fører tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger efter regler fastsat af tilsynet. Elforsyningslovens 80: Energitilsynet kan behandle og afgøre sager på eget initiativ eller på grundlag af en anmeldelse eller en klage. Ud fra disse bestemmelser samt de supplerende oplysninger fra Energi- Midt Net A/S har Energitilsynets sekretariat behandlet Kjellerup Elforsynings seks klagepunkter, jf. side 1 i denne afgørelse.

5 5/13 Behandling af de enkelte klagepunkter 1. EnergiMidt Net A/S tarif afspejler ikke selskabets omkostninger Oplysninger fra EnergiMidt Net A/S lagt til grund for afgørelsen EnergiMidt Net A/S har oplyst ved mail af 16. september 2009, at selskabet i første omgang skiftede tariferingsmodel i forbindelse med etableringen af program for intern overvågning efter bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni Frem til den 1. januar 2008 har EnergiMidt Net A/S efterfølgende fremskrevet selskabets tariffer ud fra den indtil 1. januar 2008 anvendte tariferingsmodel med prisudviklingen for de enkelte kundetyper. For hver enkelt kundetype blev priserne fremskrevet med 3 pct. pr. år. Omkostningerne til nettab blev imidlertid ikke fremskrevet, men beregnet ud fra de budgetterede omkostninger til nettab fordelt på forskellige spændingsniveauer. EnergiMidt Net A/S har oplyst ved mail af 22. september 2009, at selskabet pr. 1. januar 2008 valgte at overgå til en af EnergiMidt Net A/S tilpasset version af Dansk Energis tariferingsmodel. Ved mail af 23. oktober 2009 har EnergiMidt Net A/S redegjort overfor Energitilsynets sekretariat, at selskabet har tilpasset modellen med to nye fordelingsnøgler for måleromkostninger og kunder. Selskabet har tilpasset modellen, således at det er muligt at beregne abonnement for ekstra målere samt differentieret netbetaling for hhv. engros og detailkunder. Ved samme lejlighed oplyser EnergiMidt Net A/S, at selskabet har valgt ikke at følge Dansk Energis vejledning, hvad angår fordelingen af tjenestemandspensionsforpligtigelser, jf. behandling af klagepunkt 6. Overgangen til den tilpassede version af Dansk Energis tariferingsmodel giver ifølge EnergiMidt Net A/S mail af 16. september 2009 et mere retvisende forhold mellem selskabets faktiske omkostninger og tariffer fordelt på de forskellige spændingsniveauer. Ved mail af 22. september 2009 har EnergiMidt Net A/S oplyst, at selskabet i forbindelse med modelskiftet er begyndt at prisregulere det samlede provenu i stedet for at prisregulere for hver af de enkelte kundetyper. I den forbindelse oplyste EnergiMidt Net A/S endvidere, at selskabet fandt ændringen i selskabets tariffer, som følge af modelskiftet, for store til at gennemføre på én gang. Derfor valgte selskabet at gennemføre overgangen til den tilpassede version af Dansk Energis tariferingsmodel over to år. Ved mail af 23. oktober 2009 har EnergiMidt Net A/S oplyst, at selskabet ved brev af 7. december 2007 informerede Kjellerup Elforsyning om den planlagte omlægning af selskabets abonnementer og nettariffer.

6 6/13 EnergiMidt Net A/S inviterede ved brev af 18. februar 2008 de berørte byforsyninger, herunder Kjellerup Elforsyning, til møde vedr. omlægningen af EnergiMidt Net A/S tariferingsstruktur. Dette møde blev efterfølgende afholdt den 9. april EnergiMidt Net A/S har med mail af 28. september 2009 oplyst, at selskabet valgte for reguleringsåret 2008 at fastsætte sine tariffer, således at kun en del af den stigning, som fulgte af overgangen til den tilpassede version af Dansk Energis tariferingsmodel, blev opkrævet hos forbrugerne. For reguleringsåret 2009 har EnergiMidt Net A/S beregnet selskabets tariffer ud fra den tilpassede version af Dansk Energis tariferingsmodel. Provenuet i modellen er beregnet ud fra pristalsregulerede priser. EnergiMidt Net A/S har ved mail af 2. juli 2009 redegjort for udviklingen i selskabets abonnement og nettariffer for perioden for hhv. A-kunder, B-kunder og C-kunder, jf. tabel 1. Oplysningerne fra EnergiMidt Net A/S viser, at omlægningen af selskabets tariferingsstruktur har medført, at selskabets variable nettarif for A-kunder (engros) er steget med 42 pct. fra 4,28 øre/kwh pr. 1/ til 6,07 øre/kwh pr. 1/ Dog har omlægningen derimod også medført, at EnergiMidt Net A/S faste abonnement for A-kunder (engros) er faldet fra kr./år pr. 1/ til kr./år pr. 1/1-2009, jf. tabel 1. Tabel 1: Udviklingen i EnergiMidt Net A/S tariffer Ændring, Abonnement Nettarif Abonnement Nettarif Abonnement Nettarif Abonnement Nettarif (kr. / år) (øre/kwh) (kr. / år) (øre/kwh) (kr. / år) (øre/kwh) (pct) (pct) A, engros , , ,07-74,3% 41,8% A, detail , , ,03-74,3% 45,7% B, højspænding , , ,59-46,8% 21,9% B, lavspænding , , ,02 13,4% 18,3% C, timeaflæst , , ,19 13,4% 44,2% C, skabelon , , ,19 18,3% 22,1% Kilde: EnergiMidt Net A/S, mail af 2. juli 2009 Oplysningerne fra EnergiMidt Net A/S viser, at samtlige af EnergiMidt Net A/S forskellige kundetyper har oplevet en betydelig prisstigning over perioden , jf. tabel 1. For kunderne på de lavere spændingsniveauer er både abonnement og den variable tarif steget over perioden. For denne periode er den variable tarif for A-kunder (detail) steget med 3,9 procentpoint mere end den variable tarif for A-kunder (engros), jf. tabel 1. Derudover kan det bemærkes, at den variable tarif for C- kunder (timeaflæst) er steget med 2,4 procentpoint mere end den variable tarif for A-kunder (engros), samtidigt med at abonnementet for C-kunder (timeaflæst) er steget. Oplysningerne fra EnergiMidt Net A/S viser, således at det ikke udelukkende er EnergiMidt Net A/S A-kunder (engros), der er blevet berørt af omlægningen af EnergiMidt Net A/S tariferingsstruktur.

7 7/13 EnergiMidt Net A/S har ved mail af 16. september 2009 endvidere oplyst, at de større kunder efter selskabets opfattelse var favoriseret før den nye tariferingsstruktur blev indført, og at den nye tariferingsstruktur dermed giver et mere retvisende billede af forholdet mellem EnergiMidt Net A/S faste og variable omkostninger. Oplysninger fra Energitilsynets sekretariat lagt til grund for afgørelsen Energitilsynets sekretariat anvender pristalsreguleringsindekset til at regulere netselskabernes indtægtsrammer. Pristalsreguleringsindekset er steget fra 104,21 i 2005 til 118,5 i 2008, jf. tabel 2. Dvs. at EnergiMidt Net A/S nominelle indtægtsramme er blevet forøget med 13,7 pct. over perioden som følge pristalsregulering. Tabel 2: Udvikling i pristalsreguleringsindekset Ændring Pristalsregulering 104,21 108,89 111,59 118,5 13,7% Kilde: Energitilsynets sekretariat, 2009 Note: Pristalsreguleringsindekset er beregnet som et gennemsnit af udviklingen i Danmarks Statistiks: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS10) Lønindeks (ILON2) Energitilsynets sekretariat bemærker, således at en del af stigningen i EnergiMidt Net A/S nettariffer er forårsaget af udviklingen i pristalsreguleringsindekset. EnergiMidt Net A/S har over den betragtede periode endvidere idriftsat en række nødvendige nyinvesteringer. En nødvendig nyinvestering er afgrænset til at omfatte tre typer af investeringer, jf. bekendtgørelse nr af 23. december 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven 1, 2, stk. 1, nr. 13: a) Kabellægning, der sker af hensyn til forsyningssikkerheden eller ud fra andre væsentlige samfundsmæssige hensyn. b) Andre netinvesteringer, der gennemføres i samarbejde med den systemansvarlige virksomhed, jf. elforsyningslovens 28, stk. 2, nr. 8. c) Nyinvesteringer, dvs. investeringer i helt nye forsyningsområder og væsentlige forstærkninger af nettet, der er begrundet i forsyningen af nye og/eller større forbrugere eller i aftag af elektricitet fra nye og/eller større forbrugere. EnergiMidt Net A/S nødvendige investeringer vedr. enten a) kabellægninger, c) væsentlige netudvidelser eller c) væsentlige netforstærkninger. 1 Med udstedelsen af bekendtgørelse nr af 2. november 2009 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven er den hidtidige bekendtgørelse nr af 23. december 2004 blevet erstattet med virkning fra 8. oktober Nødvendige nyinvesteringer er i bekendtgørelse nr defineret i 2, stk. 1, nr. 1.

8 8/13 Energitilsynets sekretariat kan hæve et selskabs indtægtsramme i forbindelse med en idriftsættelse af en nødvendig nyinvestering, jf. bekendtgørelse nr af 23. december 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven, 13, stk. 1, nr. 1. Energitilsynets sekretariat bemærker, således at stigningen i selskabets nettarif ligeledes er forårsaget af en idriftsættelse af selskabets nødvendige nyinvesteringer. Energitilsynet har endvidere taget Dansk Energis tariferingsmodel til efterretning efter elforsyningslovens 73 b, hvilket betyder, at selskaberne kan anvende principperne heri, uden at det giver anledning til indsigelse fra Energitilsynets side. Energitilsynet er dog herved ikke afskåret fra af egen drift eller i tilfælde af en konkret klage at tage selskabets tariffer op til bedømmelse efter elforsyningslovens bestemmelser. Modellen er en såkaldt vandfaldsmodel, som indebærer, at hver kunde alene skal bidrage til den del af anlægget og administrationen, der er nødvendig for at forsyne vedkommende med elektricitet. Principperne i vandfaldsmodellen indebærer, at forskellige kundegrupper oplever forskellige prisfastsættelser. Sekretariatets vurdering Energitilsynets sekretariat har analyseret udviklingen i EnergiMidt Net A/S indtægtsramme, forrentningsloft og fordeling af omkostninger mellem selskabets forskellige kundekategorier, for at kunne fastslå om EnergiMidt Net A/S har opkrævet en urimelig nettarif, jf. elforsyningslovens 73, stk. 1. Energitilsynets sekretariat finder, at EnergiMidt Net A/S ikke har overskredet selskabets indtægtsramme set over hele perioden , jf. elforsyningslovens 70, stk. 1. Energitilsynets sekretariat kan endvidere konstatere, at EnergiMidt Net A/S over den betragtede periode ikke har overskredet selskabets forrentningsloft. Energitilsynets sekretariat finder endvidere, at der er en rimelig overensstemmelse mellem de budgetterede tal, som EnergiMidt Net A/S har anvendt i forbindelse med beregningen af selskabets tariffer i 2008 og selskabets reguleringsregnskab for EnergiMidt Net A/S har ved mail af 6. juni 2009 fremsendt selskabets reguleringsregnskab samt vedlagt en revisorerklæring. Energitilsynets sekretariat har analyseret EnergiMidt Net A/S tilpasning af Dansk Energis tariferingsmodel. Energitilsynets sekretariat finder EnergiMidt Net A/S tilpasninger af Dansk Energis tariferingsmodel som værende rimelige, jf. elforsyningslovens 73, stk. 1, da denne tilpasning gør det muligt at beregne abonnement for ekstra målere samt differentieret netbetaling for hhv. engros og detailkunder. Energitilsynets sekretari-

9 9/13 at vedhæfter sig ved, at modeltilpasningen er gennemført for at opnå en mere retvisende fordeling af selskabets omkostninger mellem selskabets kunder. Det er således sekretariatets vurdering, at EnergiMidt Net A/S tarifering er fastsat ud fra rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til, jf. elforsyningslovens 73, stk. 1. EnergiMidt Net A/S omkostninger til at distribuere elektricitet er fordelt, således at hver enkelt kundekategori betaler den del af omkostningerne, som distributionen af elektricitet til hver enkelt kundekategori giver anledning til, jf. Dansk Energis tariferingsmodel. Derudover overholder EnergiMidt Net A/S selskabets forretningsloft og indtægtsramme. 2. Dokumentation for EnergiMidt Net A/S afskrivninger I forbindelse med netselskabernes åbningsbalance pr. 1. januar 2000 blev transmissions- og distributionsselskabernes idriftsatte netaktiver prisfastsat til den nedskrevne genanskaffelsesværdi. Netaktiver som er idriftsat fra år 2000 og frem er prisfastsat til den nedskrevne anlægsværdi. EnergiMidt Net A/S har ved mail af 10. juni 2009 oplyst, at selskabet udelukkende har foretaget genopskrivning af tidligere afskrevne aktiver i forbindelse med åbningsbalancen fra Energitilsynets sekretariat hæfter sig ved, at EnergiMidt Net A/S ikke har genopskrevet værdien af netaktiver siden etableringen af selskabets åbningsbalance pr. 1. januar Dvs. at EnergiMidt Net A/S udelukkende afskriver genopskrevne aktiver, som er idriftsat før 1. januar Energitilsynets sekretariat finder på den baggrund, at EnergiMidt Net A/S afskrivning af genopskrevne netaktiver ikke er i strid med elforsyningslovens 69, stk For store drifts- og vedligeholdelsesomkostninger I elforsyningsloven er der ingen bestemmelser for niveauet af netselskabernes drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, så længe disse omkostninger afspejler de faktiske omkostninger, som et netselskab har ved at distribuere elektricitet, jf. elforsyningslovens 69, stk. 1. Energitilsynets sekretariats udarbejder årligt en benchmarking af netselskabernes økonomiske effektivitet, jf. bekendtgørelse nr af 23. december 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven, 19, stk. 1. Netselskaber, der har relativt høje omkostninger sammenholdt med de øvrige netselskaber, vil blive pålagt et effektiviseringskrav af Energitilsynets sekretariat. For 2010 har EnergiMidt Net A/S således fået et varigt effektiviseringskrav på 2,05 pct. af selskabets påvirkelige omkost-

10 10/13 ninger. Dette er det 10. laveste effektiviseringskrav blandt distributionsselskaberne. Ud fra den økonomiske benchmarking af distributionsselskabernes økonomiske effektivitet er det derfor Energitilsynets sekretariats vurdering, at EnergiMidt Net A/S ikke har et urimeligt omkostningsniveau sammenholdt med de øvrige netselskaber. Ved EnergiMidt Net A/S reguleringsregnskab for 2008 er der som tidligere nævnt vedlagt en revisorerklæring, der bekræfter, at EnergiMidt Net A/S har afholdt de opgivne drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Det er derfor Energitilsynets sekretariats vurdering, at niveauet i EnergiMidt Net A/S drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ikke er i strid med elforsyningslovens 69, stk. 1. Ved mail af 16. september 2009 har EnergiMidt Net A/S endvidere oplyst, at selskabet ikke afholder omkostninger for andre af selskaberne i EnergiMidt koncernen. 4. Omkostninger til nettab I elforsyningsloven er der ingen bestemmelser for niveauet af netselskabernes omkostninger til nettab, så længe det angivne nettab afspejler de faktiske omkostninger til nettab, som et netselskab har i forbindelse med distribution af elektricitet, jf. elforsyningslovens 69, stk. 1. Ved EnergiMidt Net A/S reguleringsregnskab for 2008 er der som tidligere nævnt vedlagt en revisorerklæring, der bekræfter, at EnergiMidt Net A/S har afholdt de angivne omkostninger til nettab. Energitilsynets sekretariat finder, således at niveauet i EnergiMidt Net A/S omkostninger til nettab ikke er i strid med elforsyningslovens 69, stk Redegørelse for tilslutningsbidrag I forbindelse med fastsættelsen af et netselskabs tariffer skal netselskabet tage hensyn til andre indtægter, som opnås i forbindelse med den bevillingspligtige aktivitet, jf. elforsyningsloven, 69, stk. 1. EnergiMidt Net A/S har ved mail af 28. maj 2009 oplyst, at selskabet fratrækker indtægter fra tilslutningsbidrag fra den del af indtægtsrammen, som bliver opkrævet via provenu fra abonnementsbetalinger og variable tarifer. Dette er i overensstemmelse med elforsyningslovens 69, stk. 1. Derfor er det Energitilsynets sekretariat vurdering, at EnergiMidt Net A/S indregning af tilslutningsbidrag er i overensstemmelse med elforsyningslovens 69, stk. 1.

11 11/13 6. Redegørelse for tjenestemandspensionsforpligtelser I Dansk Energis tariferingsmodel bliver omkostningerne til tjenestemandsforpligtelser fordelt efter spændingsniveau mellem de forskellige kundetyper. Dette betyder, at C-kunder kommer til at betale for deres egen andel plus en andel af både hhv. A-kundernes og B-kundernes andel. EnergiMidt Net A/S har ved brev af 22. september 2009 tilkendegivet, at selskabet i dette tilfælde ikke følger anbefalingerne fra Dansk Energi. Dansk Energi anbefaler, at tjenestemandspensionsforpligtelserne bliver fordelt, således at A-kundernes andel bliver fordelt mellem A-, B- og C- kunder. EnergiMidt Net A/S fordeler i stedet tjenestemandspensionsforpligtelserne, således at A-kunderne skal betale for de tjenestemandspensionsforpligtelser, som distributionen til A-kunderne giver anledning til. B-kunderne skal betale for de tjenestemandspensionsforpligtelser, som den videre distribution til B-kunderne giver anledning til, osv. Dvs. at EnergiMidt Net A/S A-kunder kommer til at betale en større andel af tjenestemandsforpligtigelserne, end hvis EnergiMidt Net A/S havde valgt at følge Dansk Energis vejledning. Imidlertid er det ikke et lovmæssigt krav, at distributionsselskaberne skal følge Dansk Energis vejledning i forbindelse med anvendelsen af tariferingsmodellen. Det er Energitilsynets sekretariats vurdering, at Energi- Midt Net A/S afvigelse fra Dansk Energis vejledning ikke er i strid med elforsyningslovens 73, stk. 1. Det er således Energitilsynets sekretariats vurdering, at EnergiMidt Net A/S fordeling af tjenestemandspensionsforpligtelserne ikke fører til en diskrimination mellem selskabets forskellige kundekategorier. Afgørelse Samlet set finder Energitilsynets sekretariat: 1. EnergiMidt Net A/S tariffer ved anvendelse af den af Energi- Midt Net A/S tilpassede version af Dansk Energis tariferingsmodel er fastsat efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier, jf. elforsyningslovens 73, stk. 1, da Dansk Energis tariferingsmodel er taget til efterretning af Energitilsynet og modeltilpasningen er gennemført for at kunne opnå en mere retvisende fordeling af selskabets omkostninger mellem selskabets kunder. Udover overgangen til den nye tariferingsmodel skyldes en del af prisstigningen også idriftsættelse af nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse nr af 23. december 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven, 13, stk. 1, nr.1. Derudover er selskabets indtægtsramme ligeledes blevet forøget med udviklingen i reguleringsprisindekset over perioden

12 12/13 Det er Energitilsynets sekretariats vurdering, at EnergiMidt Net A/S ikke har overskredet selskabets indtægtsramme samlet set over hele perioden , jf. elforsyningslovens 70, stk EnergiMidt Net A/S afskriver udelukkende på genopskrevne netaktiver, der er idriftsat før år Dette er i overensstemmelse med prisfastsættelsen af netselskabernes aktiver i forbindelse med åbningsbalancerne pr. 1. januar år Ud fra Energitilsynets sekretariats benchmarking af netselskabernes økonomiske effektivitet, kan det ikke konkluderes, at EnergiMidt Net A/S har et signifikant højere omkostningsniveau end andre netselskaber. Derudover er der ved EnergiMidt Net A/S reguleringsregnskab for 2008 vedlagt en revisorerklæring, som bekræfter, at Energi- Midt Net A/S har afholdt de angivne drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, jf. elforsyningslovens 69, stk Niveauet af EnergiMidt Net A/S omkostninger til nettab er ikke i strid med elforsyningslovens 69, stk EnergiMidt Net A/S indregning af tilslutningsbidrag er ikke i strid med elforsyningslovens 69, stk EnergiMidt Net A/S fordeling af selskabets tjenestemandspensionsforpligtelser er ikke i strid med elforsyningsloven 73, stk. 1, da fordeling af tjenestemandspensionsforpligtelserne ikke fører til en diskrimination mellem selskabets forskellige kundekategorier. Ud fra elforsyningslovens relevante bestemmelser og ovenforstående analyse af EnergiMidt Net A/S tariferingsstruktur kan Energitilsynet sekretariat således ikke give Kjellerup Elforsyning medhold i selskabets klage over udviklingen i EnergiMidt Net A/S distributionspris for A- kunder (engros). EnergiMidt Net A/S blev med Energitilsynets sekretariats afgørelse af 26. juni 2008 pålagt at redegøre for beregningsgrundlaget for selskabets nettariffer overfor Kjellerup Elforsyning. Med de nye oplysninger som EnergiMidt Net A/S er fremkommet med, er det Energitilsynets sekretariats vurdering, at EnergiMidt Net A/S har indfriet Energitilsynets sekretariats krav fra sekretariatets første afgørelse af 26. juni 2008.

13 13/13 Klagevejledning Eventuel klage over nærværende afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal inden 4 uger fra modtagelsen af dette brev skriftligt indgives til: Energiklagenævnet Frederiksborggade København K Tlf: Fax: På Energiklagenævnets hjemmeside, findes klagenævnets forretningsorden, der bl.a. indeholder bestemmelser om: hvilke love, der giver klageadgang til nævnet nævnets sammensætning formandens opgaver indgivelse af klage gebyr oplysninger, der indgår i sagerne afgørelser Nævnets forretningsorden kan ses på nævnets hjemmeside Med venlig hilsen Lauge Rasmussen Energitilsynet Fuldmægtig Tlf. direkte

Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej Hammel

Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej Hammel Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej 5 8450 Hammel 16. december 2009 Sag 4/0720-0101-0127 / LR Deres ref. Afgørelse vedr. Hammel Elforsynings klage over EnergiMidt Net A/S prisstigning for distribution

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net 2 20. maj 2015 Detail & Distribution 14/12974 LBA/LRN AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S (RAH2) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg Energi Viborg A/S Bøssemagervej 8 8800 Viborg 8. august 2016 Detail & Distribution 15/11329 /BEJ, NOJ AFGØRELSE GODKENDELSE AF METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba 8. maj 2017 Detail & Distribution 17/04291 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STAN Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe Elforsyning Netvirksomhed

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 16. januar 2018 Detail & Distribution 18/01250 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STANDARDGEBYR: Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net A/S 20. november 2015 Detail & Distribution 15/10509 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Net A/S (Energi Fyn) anmeldelse

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

SEAS-NVE anmelder, at de i fastsættelsen af følgende elementer i deres tarifering har afvigelser fra Dansk Energis anbefalinger:

SEAS-NVE anmelder, at de i fastsættelsen af følgende elementer i deres tarifering har afvigelser fra Dansk Energis anbefalinger: SEAS-NVE Net 31. oktober 2013 Sagnr. 13/02134 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget SEAS-NVE Nets (herefter SEAS-NVE) ansøgning om godkendelse af

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015. RAH Net A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/11094 LBA/LAA GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF RÅDIGHEDSTARIF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NRGi Net 23. november 2015 Detail & Distribution 15/11009 LBA AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget NRGI Net A/S (NRGI) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S Ndr. Ringvej 4 6950 Ringkøbing 24. november 2016 Detail & Distribution AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S

Læs mere

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2.

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2. NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 19. juni 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1.

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej 16 5250 Odense SV 7. februar 2017 Detail & Distribution 16/10977 laa AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 17. december 2014 Sagnr. 12/07839 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S (RAH) anmeldelse af ny metode for fastsættelse af

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 2. september 2016 Detail & Distribution 16/00628, 16/00629 og 16/00630 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet for

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Nibe El-forsyning Net A.m.b.a. 9. november 2015 Detail & Distribution 15/08223 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe El-forsyning Net A.m.b.a.

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 12/05533 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg SEF Net A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg Dato: 25. november 2014 Sag: 12/04947 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Dong Energy Eldistribution 13.02.2012 Sag 4/0720-0200-0122 / Deres ref. Laa & lba Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Anmeldelsen Energitilsynets

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse,

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse, DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 21. december 2015 Sag 12/05700 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 23. oktober 2015 Detail & Distribution 14/13276 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden TRE-FOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. marts 2016 Detail & Distribution 15/10670, 15/10559, 15/10558 og 15/10507 /KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for

Læs mere

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER GEV Net A/S Tårnvej 24 7200 Grindsted 18. november 2015 Detail & Distribution 13/00508, 13/12429 /KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 3. august 2016 Detail & Distribution 16/00480, 16/00481 NOJ AFGØRELSE AFSLAG OM FORHØJELSE AF NIBE ELFORSYNINGS REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF UDSKIFTNING

Læs mere

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende:

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende: DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 18. august 2015 Ret & Administration 15/05258 LRN AFGØRELSE BETINGELSER FOR STIKLEDNINGER OVERDRAGET TIL DONG ENERGY Sekretariatet har i mail af

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Det Energipolitiske Udvalg 2004-05 (1. samling) EPU alm. del Bilag 65 Offentligt UDKAST af 15.11.2004, Energistyrelsens j.nr.0211001/21004-0002 Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale

Læs mere

BEK om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

BEK om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Page 1 of 8 English Sitemap Links Abonnér OSS Kontakt indtast søgeord Forside Afgørelser mv. Lovgivning og anmeldelse Information Prisstatistik Internationalt Om Energitilsynet Elektricitet Naturgas Varme

Læs mere

TRE-FOR El-nets ansøgning omhandler idriftsættelse af fire nyudstykningsprojekter:

TRE-FOR El-nets ansøgning omhandler idriftsættelse af fire nyudstykningsprojekter: TRE-FOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. marts 2016 Detail & Distribution 15/07862, 15/08011, 15/10508 og 15/10506 /KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade 52 9293 Kongerslev 28. september 2016 Detail & Distribution 12/09046 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 8. januar 2014 Sag 12/12088 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 14/00348 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 27. maj 2015 Detail & Distribution 15/02653 AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Konsulent, civilingeniør Knut Berge Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Konsulent, civilingeniør Knut Berge Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Aars Elforsyning Netvirksomhed A/S,

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger Videbæk Elnet A/S Godthåbsvej 3 6920 Videbæk CVR nr. 25140656 22. november 2016 Detail & Distribution 16/05225 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF VIDEBÆK ELNET A/S REGULE- RINGSPRIS SOM FØLGE Sekretariatet for

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Dato: 10. februar 2015 Sag: 13/07012 og 12/15024 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3 Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 20. november 2014 Sag 12/05356, 12/15496 og 13/08194 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af VOS Net A/S og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej Herning. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme

Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej Herning. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej 35 7400 Herning 13. marts 2015 Sag 13/08953 og 13/08758 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen. SEAS-NVE Net A/S 30. januar 2015 Sagnr. 14/11309 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget SEAS-NVE Net A/S (SEAS) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 24. februar 2016 Ret & Administration 15/09333 OTS Metodeanmeldelse af nye Tilslutningsbestemmelser for SEAS-NVE Net A/S SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29.

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- 19. maj 2015 Detail & Distribution 15/01397 RESUMÉ 1. Denne sag forelægges Energitilsynet

Læs mere

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Dato: 18. december 2014 Sag: 12/05418 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge (Elforsyning) Norenergi Aps på vegne af Hydro Aluminium Automative A/S over Energitilsynets afgørelse af 30. januar 2006 Sydvest Energi Nets fastsættelse af nettariffer for Hydro Aluminium Nævnsformand,

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015. EnergiMidt Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. juli 2016 Detail & Distribution 16/09073, 14/11026, 16/01707 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR ENERGIMIDT NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen

Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen Dansk Energi Rosenørns allé 9 1970 Frederiksberg Dato: 5. juli 2013 Sag: 12/05874 Sagsbehandler: /ts & mbk Afd.: Detail og Distribution Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag Statoil Refining Denmark A/S v/ Kromann Reumert/Ida Sander Rådhuspladsen 3 8000 Århus C 19. december 2012 Engros 12/06484 HTH/SEY Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. SEAS-NVE Net A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10910 LBA AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget SEAS-NVE Net A/S (SEAS) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. spetember 2016 Detail & Distribution 15/05700, 15/05701, 15/05702 og 15/05703 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE

Læs mere

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 19. december 2016 Detail & Distribution 12/09053 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NIBE ELFORSY- NING NET A.M.B.A. 1. INDLEDNING Denne afgørelse

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder CVR nr. 25 70 69 00 1. december 2016 Detail & Distribution 15/12007, 15/12008 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF AURA EL-NET A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

1520/2004, jf. hhv. 33, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011.

1520/2004, jf. hhv. 33, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Forsyning Helsingør Elnet A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør 5. november 2015 Detail & Distribution 12/09030 MBK, AE mbk AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S 1. INDLEDNING

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd:

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd: HEF Net A/S Over Bækken 6 9000 Aalborg 7. oktober 2016 Detail & Distribution 16/06423 KSB BILAG 1 LOVGRUNDLAG I dette bilag gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for afgørelsen om

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05704, 15/05705 og 15/05706 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05707, 1505709, 15/05710, 15/05711 og 16/06313 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM

Læs mere

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 19. oktober 2015 Sag 12/04936 / KBS Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. CVR-nr.: 64532510 Reguleringsregnskab 2015 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/ Kun hvide

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke SEN A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg 31. maj 2016 Detail & Distribution Sagsnr. 12/09066 Initialer KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR SEN FOR REGU- LERINGSÅRENE 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Detaljeret opgavebeskrivelse for projektet:

Detaljeret opgavebeskrivelse for projektet: Detaljeret opgavebeskrivelse for projektet: 7. september 2009 / LR Opdatering og videreudvikling af økonomisk model for regulering af netselskabernes økonomi i forbindelse med nødvendige nyinvesteringer

Læs mere

o At projektet løber i et begrænset tidsrum på foreløbigt et år, hvorefter en forlængelse vil kræve ansøgning om, og godkendelse

o At projektet løber i et begrænset tidsrum på foreløbigt et år, hvorefter en forlængelse vil kræve ansøgning om, og godkendelse Thy-Mors Elnet A/S 17. januar 2014 Sag 13/11105 /LBA Deres ref. Ansøgning om demonstrationsprojekt med tarifering til elpatron på Hanstholm Varmeværk 1. Thy-Mors Elnet A/S (herefter Thy-Mors) har ansøgt

Læs mere

Himmerlands Elforsyning Net A/S, Aalborg, over Energitilsynet af 2. maj 2003 HEF s tariffer over for Aars Elforsyning

Himmerlands Elforsyning Net A/S, Aalborg, over Energitilsynet af 2. maj 2003 HEF s tariffer over for Aars Elforsyning (Elforsyning) Himmerlands Elforsyning Net A/S, Aalborg, over Energitilsynet af 2. maj 2003 HEF s tariffer over for Aars Elforsyning Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA SK Elnet A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C 14. december 2015 Detail & Distribution 15/11090 laa ANMELDELSE AF TILSLUTNINGSBIDRAG FOR LADESTANDERE I DET OF- FENTLIGE RUM Dansk Energi anmelder en

Læs mere

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution www.pwc.dk Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution Den nye Elforsyningslov, der blev vedtaget af Folketinget 2. juni 2017, medfører nye rammer for den økonomiske regulering for

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Att.: Forsyningsdirektør Lars Foged Kokbjerg 30 6000 Kolding. Afgørelse om reklamekampagne rettet mod TRE-FOR El-net A/S kunder

TRE-FOR El-net A/S Att.: Forsyningsdirektør Lars Foged Kokbjerg 30 6000 Kolding. Afgørelse om reklamekampagne rettet mod TRE-FOR El-net A/S kunder TRE-FOR El-net A/S Att.: Forsyningsdirektør Lars Foged Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. september 2010 Sag 4/0720-0189-0005 / DM Deres ref. Afgørelse om reklamekampagne rettet mod TRE-FOR El-net A/S kunder

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

3. Priserne fastsættes af netvirksomhederne efter metoder, som de har anmeldt til og fået godkendt af Energitilsynet, jf. 73 a og 76, stk. 1, nr.

3. Priserne fastsættes af netvirksomhederne efter metoder, som de har anmeldt til og fået godkendt af Energitilsynet, jf. 73 a og 76, stk. 1, nr. PUNKT [X] RETSBILAG ENERGITILSYNETS FORMØDE DEN 14. MARTS 2017 RETSGRUNDLAG 21. februar 2017 Detail & Distribution 16/05929 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser m.v., der har relevans

Læs mere

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M 16. juni 2008 Sag 4/0720-0402-0232 / HGO Deres ref. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 Energitilsynet fremsendte den 27. maj 2008 udkast

Læs mere

HMN Naturgas I/S Ændring af anvendte metoder til fastlæggelse af distributionstariffer

HMN Naturgas I/S Ændring af anvendte metoder til fastlæggelse af distributionstariffer ENERGITILSYNET Afgørelse 21. december 2012 D&D /LBA HMN Naturgas I/S Ændring af anvendte metoder til fastlæggelse af distributionstariffer 1. HMN Naturgas I/S (herefter HMN) har d. 6. november 2012 indsendt

Læs mere

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab _IL Nakskov Elnet A/S CVFt-nr. 29 6o 30 81 Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Strandvejen 44,2900

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2008 mængde- Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar ENERGITILSYNET Bilag 3 d. 11. juni 2010 Energicenter EL 4/0720-0200-0096 /LR Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar Høringssvar fra 1. høringsrunde ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes

Læs mere

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 April 2014 Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 Denne vejledning er udstedt med hjemmel i 28, stk. 1 i indtægtsrammebekendtgørelse 335 fra den 15. april 2011 (herefter indtægtsrammebekendtgørelse

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

Afgørelse om afvisning af forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om afvisning af forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 10. november 2014 Sag 12/06284 / LRN, AE Deres ref. Afgørelse om afvisning af forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten 2. november 2015 Detail & Distribution 12/05234 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 2. februar 2011 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Energy Eldistribution A/S OVER

Læs mere